Strach się bać

Transkrypt

Strach się bać
NASZE RECENZJE
Strach się bać
Nauczyciel z niemieckiej szkoły, ma za zadanie przybliŜyć młodzieŜy pojęcie autokracji. Jak
wiadomo, najlepiej uczy się poprzez praktykę.
Tak teŜ myśli Rainer Wenger, nauczyciel, który powołuje do działania „Falę” - organizację, która
w ciągu kilku dni wymknęła się spod kontroli. Zaczęło się od wprowadzenia dyscypliny podczas lekcji,
ale niczego nieświadomi uczniowie zaangaŜowali się w „Falę” i postanowili rozszerzyć działalność poza
murami szkoły. Wprowadzono uniformy, zaprojektowano własne logo i tłumiono członków innych
organizacji. MłodzieŜ nie zaczyna odróŜniać dobra od zła i przeradza się to w rodzaj kultu. Jedna
uczennica zdała sobie sprawę jak daleko to zaszło i postanowiła walczyć z „Falą”. Nauczyciel zwołał
wszystkich członków, by poinformować o zakończeniu projektu, lecz nie wszyscy przyjęli to do
wiadomości...
Film obrazuje naiwność młodzieŜy, przestrzega teŜ, Ŝe historia lubi się powtarzać, a Niemcy,
którzy noszą cięŜar historii, mogą go nie udźwignąć.
Dawid DEMBEK

Podobne dokumenty