Nowiny Luty 2009.indd

Komentarze

Transkrypt

Nowiny Luty 2009.indd
NOWINY
GNIEWSKIE
Miesięcznik informacyjno-publicystyczny
Nr 2 (165) Luty 2009
ISSN 1233-605X
Cena 2,50 zł
Bus bez barier
Co słychać w knieji
s. 7
s. 14
Reklama
Gniewska husaria w NBP s. 16
Złoty Jubileusz Kapłaństwa s. 17
Nowiny Gniewskie 2/2009
1
Życzenia
Co to jest miłość
Nie wiem
Ale to miłe
Że chcę go mieć
Dla siebie
Na nie wiem
Ile
Gdzie mieszka miłość
Nie wiem
Może w uśmiechu
Czasem ją słychać
W śpiewie
A czasem
W echu
Co to jest miłość
Powiedz
Albo nic nie mów
Ja chcę cię mieć
Przy sobie
I nie wiem
Czemu
Z okazji 55. Rocznicy Małżeństwa
Eugenii i Czesława Słomskich z Ostrowitego
Z najserdeczniejszymi życzeniami przede wszystkim zdrowia i błogosławieństwa Bożego na dalsze lata od czwórki dzieci z rodzinami
wnukami i prawnukami Marii, Elżbiety, Andrzeja i Mieczysława.
Czcigodni Rodzice! To Wasza piękna rocznica wspólnego życia.
Jesteście dla naszej rodziny wzorem i przykładem. Jak właściwie
rozumieć dar małżeństwa? Wiara, nadzieja, miłość i pracowitość
to cnoty, które towarzyszyły Warn przez całe życie. Ta rocznica to
czas, by spojrzeć wstecz, na to co osiągnęliście, to czas dziękczynienia
Bogu za Waszą miłość, troskę, to czas radosnych wspomnień, a także
czas podziękowania za pomoc w trudnych chwilach przeżywanych
w naszych rodzinach, szczególnie podczas ciężkiej choroby naszej
mamuni. Dziękujemy!
Jonasz Kofta
Z okazji święta zakochanych wszystkim
czytelnikom dużo radości i miłości życzy
Redakcja Nowin Gniewskich
Reklama
KREDYTY
gotówkowe
hipoteczne
konsolidacyjne
Zatrudnimy przedstawicieli
handlowych
Zapewniamy
wysokie wynagrodzenie
i możliwość rozwoju
2
ZAPRASZAMY
DO WSPÓŁPRACY!!!
Nowiny Gniewskie 2/2009
Pieniądze dla młodzieży na działania kulturalne
Gniewski Fundusz Młodych
S
towarzyszenie Centrum Aktywnych - Gniew w partnerstwie z Akademią Opaleńską oraz
Gminą Gniew uruchamia nowy
program grantowy dla młodzieży
z terenu Miasta i Gminy Gniew.
Już od 16 lutego młodzieżowe
grupy inicjatywne mogą ubiegać
się o mini granty na realizacje
własnych pomysłów w zakresie
upowszechniania kultury. Każda z
grup na swój projekt może otrzymać do 500 zł. By otrzymać dotację
wystarczy:
1.Zebrać co najmniej 5 osobową grupę młodzieży w wieku 13
– 25 lat.
2.Zapoznać się z regulaminem i
wnioskiem aplikacyjnym na stronie
www.cag-gniew.pl
3.Wymyślić i opisać swój pomysł na pozalekcyjne zajęcia
kulturalne.
4.Złożyć wniosek o dofinansowanie.
5.Zrealizować swój pomysł i
napisać krótkie sprawozdanie.
Jak nazwa funduszu wskazuje
pieniądze, są przeznaczone dla
młodzieży. Zależy nam na wsparciu
niezależnych inicjatyw wypływających z potrzeb młodych ludzi. W
ramach projektów można podejmować wszelkie formy działalności,
ważne, by mieściły się w szerokim
obszarze kultury. Jeśli macie pomysł, a nie jesteście pewni, jak
wypisać wniosek, zapraszamy na
konsultacje swoich projektów do
biura Stowarzyszenia CAG w Pałacyku Myśliwskim od poniedziałku
do piątku w godzinach od 9:00 do
16:00. Dodatkowo grupy realizujące projekty otrzymają wsparcie
opiekunów pomagających rozwijać
twórczość młodzieżową.
Gniewski Fundusz Młodych
podzielony będzie na trzy tury:
I. Aktywna Wiosna – (działania realizowane od 1 marca do 20
czerwca) - 10 inicjatyw po 500 zł.
II. Inicjatywy Wakacyjne
– (działania realizowane od 20
czerwca do 31 sierpnia) - 10 inicjatyw po 500 zł.
III. Kolorowa Jesień – (działania realizowane od 31 sierpnia do
31 grudnia) - co najmniej 6 inicjatyw po 500 zł. – Ilość jesiennych
Spis treści
inicjatyw młodzieżowych zależna
jest od środków przekazanych z 1
% dla Stowarzyszenia Akademia
Opaleńska. Jeżeli chcesz wesprzeć
działania młodzieżowe i sprawić,
by twoje pieniądze z podatków
zostały w naszej gminie, rozliczając się z urzędem skarbowym,
wskaż lokalną organizację pożytku publicznego - Stowarzyszenie Akademia Opaleńska, KRS
0000130173 z dopiskiem Gniewski Fundusz Młodych.
Stowarzyszenie Centrum Aktywnych – Gniew rozwinęło swoją
działalności poprzez realizację
projektu „Gniewskie organizacje
pozarządowe w drodze do realizacji
zadań publicznych” dofinansowanego z funduszów norweskich dla
organizacji pozarządowych. Reali-
zacje tego projektu przygotowało
Stowarzyszenie CAG do realizacji
kompleksowych programów, takich
jak Upowszechnianie Kultury
w Gminie Gniew oraz Edukacja
Ekologiczna, które są finansowane
ze środków Gminy Gniew. Ponadto
wszystkich zainteresowanych działalnością kulturalną zapraszamy
na stronę www.cag-gniew.pl , tam
można znaleźć informacje na temat
innych form wsparcia przedsięwzięć kulturalnych udzielanych
w ramach projektu KULTURA
2009, dofinansowanego ze środków
Gminy Gniew.
Krzysztof Urban
Ogłoszenie
Wejdź na
www.gniew.pl
Podziękowanie
Aktualnoœci,
Nowiny Gniewskie,
Samorz¹d
Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie serdecznie dziękują
młodzieży klas maturalnych i jej rodzicom za
organizację studniówki, w szczególności Szkolnemu Komitetowi Organizacyjnemu w składzie:
E. Kaczorowska, G. Watkowska, T. Tyborski,
M. Szeliga, S. Dąbrowska, R. Seklecka, panu
R. Wardzińskiemu za opiekę nad młodzieżą,
panu Jackowi Ordowskiemu za piękną oprawę
historyczną, panu K. Gracek za transport, a
kierownictwu Hotelu na Wzgórzu za goszczenie
nas w tym pięknym miejscu.
12 Siła kobiet
4 Z sesji Rady Miejskiej
14 Co słychać w knieji
7 Mali artyści
15 Naj-Deko rozstrzygnięty
8 Ponad 1000 kg żywności
18 Kto straszy w Nicponi?
10 Młodzież z kulturą
21 Nauka przez zabawę
11 Na luzie po godzinach
29 Na podwójnym gazie
22 Sport
Mistrzostwa w tenisie stołowym
Młodzieżowa Liga Piłki Halowej
Słuchaj o nas w
Nowiny Gniewskie 2/2009
3
SAMORZĄD
Los ośrodków nieznany
21 stycznia o godz. 10.00 w Sali Kameralnej Biblioteki
odbyła się XXIX sesję Rady Miejskiej w Gniewie.
P
rzedmiotem debaty były:
sprawozdania z prac komisji
za rok ubiegły oraz plany pracy
poszczególnych komisji stałych
na rok 2009. Następnie przewodniczący Rady Janusz Karzyński
przedstawił plan pracy Rady
na 2009 rok. Następnie o głos
poprosiła Mariola Czwiklińska,
która wypowiedziała się na temat
Ośrodków Zdrowia w Kolonii
Ostrowickiej i Opaleniu. Radna
zasygnalizowała, że jeżeli nie
będzie żadnej reakcji ze strony pacjentów to może dojść do znacznego ograniczenia ich działalności.
Wszystko zaczęło się w trzech
ostatnich miesiącach 2008 roku,
kiedy z usług pielęgniarki środowiskowej zatrudnionej w ośrodku
zdrowia zrezygnowało ponad 2
tysiące osób. Zapisali się oni do
innego świadczeniodawcy. Radna
zaznaczyła, że w ten sposób ośrodki wiejskie zostały pozbawione
sporych środków finansowania,
co może w późniejszym czasie
skutkować brakiem pieniędzy na
działalność bieżącą i co z tym się
wiąże znacznym ograniczeniem
ich działalności, a nawet zamknięciem tych placówek. Radna podkreśliła rolę samych pacjentów,
którzy decydują o tym, z usług
jakiego podmiotu będą korzystać.
Wybór taki jest bezpłatny i można
go dokonać dwa razy w roku,
kalendarzowym. Sołtysi obecni
na sesji podkreślili konieczność
wyjaśnienia zaistniałej sytuacji,
ponieważ nie chcą dopuścić do
tego, by ośrodki wiejskie przestały
funkcjonować. Następnie radni
przeszli do rozpatrywania uchwał.
Na zakończenie spotkania ustalono termin kolejnego posiedzenia
Rady Miejskiej na 25 lutego, które
zwyczajowo odbędzie się w Sali
Kameralnej Biblioteki.
KC
Podjęto uchwały
w sprawie:
a) nieodpłatnego nabycia do gminnego zasobu nieruchomości od
Agencji Nieruchomości Rolnych,
nieruchomości gruntowej położonej
w obrębie
geodezyjnym Rakowiec – Druk Nr
B/280/09,
b) zmiany Uchwały Nr XXVIII/184/
04 Rady Miejskiej w Gniewie z dnia
28 października 2004r. w sprawie
zbycia w trybie bezprzetargowym
na rzecz użytkownika wieczystego
- Druk Nr B/281/09,
c)zmiany budżetu gminy na 2009 r.
– Druk Nr B/282/09,
d)przejęcia z mocy prawa przez Gminę Gniew własności nieruchomości
gruntowych położonych w Gniewie
stanowiących własność Skarbu Państwa zajętych pod drogę gminną ( ul.
Hallera ) - Druk Nr B/283/)09,
e)zbycia nieruchomości gruntowej
położonej w Rakowcu w drodze bezprzetargowej - Druk B/284/09,
f)nabycia od Rolniczej Spółdzielni
Produkcyjnej „Zdobycz” w Jeleniu
(w likwidacji) prawa własności nieruchomości za zadłużenia podatkowe
i dodatkowe świadczenia Gminy
Gniew - Druk B/285/09,
g)plan pracy Rady Miejskiej w Gniewie i jej komisji na rok 2009 – Druk
R/286/09.
Dyktando 2009
Już wkrótce w szkołach podstawowych naszej gminy
rozpoczynają się eliminacje do V edycji gminnego
konkurs ortograficznego. Celem akcji jest propagowanie zasad poprawnej polszczyzny wśród mieszkańców
Miasta i Gminy Gniew oraz sprawdzenie umiejętności
posługiwania się językiem ojczystym.
E
tap szkolny wyłoni wśród
uczniów najlepszych, którzy
będą reprezentować swoją szkołę podczas zmagań finałowych.
Konkurs podzielony jest na dwie
kategorie wiekowe. O tytuł MaOgłoszenie
USŁUGI KRAWIECKI
„U ELI”
GODZINY OTWARCIA:
pon.-pt. 8-16
sob. 8-13
ul.27-go Stycznia w Gniewie
(wejście przy bramie koło GS)
4
Nowiny Gniewskie 2/2009
łego Mistrza Ortografii zmierzą
się uczniowie z klas III i IV szkół
podstawowych, o miano Mistrza
Ortografii powalczą uczniowie z
klas V i VI. Natomiast w trzeciej
kategorii powyżej 16 roku życia
zwycięzca uzyska tytuł Mistrza Ortografii Ziemi Gniewskiej. Każdy
uczestnik konkursu będzie pracować samodzielnie, tzn. nie będzie
mógł korzystać z żadnych pomocy
naukowych, porozumiewać się z
innymi piszącymi ani opuszczać
sali przed zebraniem prac. Wszyscy ci, którzy przejdą pomyślnie
eliminacje szkolne i zakwalifikują
się do II etapu konkursu, spotkają
się 11 marca o godz. 10.00 i 12.00 w
Sali Kameralnej, natomiast dorośli
o godzinie 17.00, gdzie napiszą
finałowy tekst dyktanda. Osoba,
która w swojej kategorii wiekowej
popełni najmniejszą liczbę błędów
uzyska tytuł Mistrza Ortografii.
Wszystkich, którzy chcą sprawdzić
swoje umiejętności z zakresu zasad
pisowni zapraszamy do wzięcia
udziału w konkursie.
KC
AKTUALNOŚCI
„Rok pamięci ofiar wojen, męczeństwa
i represji XX wieku”
Rok 2009 ogłoszony został na terenie Gminy Gniew
„Rokiem pamięci ofiar wojen, męczeństwa i represji
XX wieku”. Szkoły, biblioteka, Referat Promocji i Informacji UMiG Gniew podjęły działania mających na
celu upamiętnienie osób poległych, pomordowanych
i represjonowanych oraz zebranie o nich informacji.
W
ciągu całego roku organizowane będą konkursy, wystawy. Zbieramy materiały, które
zostaną wydane przez Bibliotekę
w Gniewie. Planujemy realizację
programów edukacyjno – wychowawczych, uroczystości patriotyczno – religijnych, fundowanie
tablic pamiątkowych i nadawanie
imion instytucjom i ulicom.
Wdrażamy również projekt
pn.: „Zebranie, wydanie i popularyzacja informacji o kaplicach,
cmentarzach, pomnikach oraz
osobach pomordowanych i poległych podczas wojen i represji w
XX wieku” w celu upamiętnienia
miejsc i osób, świadków wydarzeń
minionego wieku, pogłębienia wiedzy i wdrożenia w pracy wychowawczej wśród młodych pokoleń
Gminy Gniew.
Zostały przygotowane ankiety
do zbierania informacji o miejscach pamięci i męczeństwa.
Biblioteka w Gniewie ogłosiła
konkurs na „Zebranie informacji
Ogłoszenie
Ogłoszenie
MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W GNIEWIE ZACHĘCA OSOBY POZOSTAJĄCE BEZ
ZATRUDNIENIA, ZNAJDUJĄCE SIĘ W TRUDNEJ
SYTUACJI ŻYCIOWEJ, KORZYSTAJĄCE ZE ŚWIADCZEŃ
POMOCY ŚPOŁECZNEJ DO WZIĘCIA UDZIAŁU W
PROJEKCIE
„UPOWSZECHNIENIE AKTYWNEJ INTEGRACJI NA
TERENIE GMINY GNIEW”
realizowanym w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Programu – KAPITAŁ LUDZKI – w okresie od stycznia do grudnia
2009 r.
Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Gniewie
realizując ten projekt będzie uczestniczył w programie KAPITAŁ
LUDZKI 2007 - 2013
CELEM PROJEKTU JEST
o kaplicach, cmentarzach, pomnikach oraz osobach pomordowanych i poległych podczas wojen i
represji w XX wieku”.
Apelujemy w tym miejscu do
organizacji pozarządowych, instytucji i osób prywatnych o aktywne
włączenie się w obchody „Roku
pamięci ofiar wojen, męczeństwa
i represji XX wieku”. Bliższych
informacji udzielamy w siedzibie
Biblioteki i u Sekretarza UMiG
Gniew.
Brygida Murawska
OŚWIADCZENIE ZARZĄDU SPÓŁKI
INWEST-KOM W GNIEWIE
ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WŁASNYCH
GMINY GNIEW
W związku z licznymi zapytaniami Zarząd INWEST-KOM w
Gniewie sp. z o. o. oświadcza, że od dnia 31.12.2008 - poza zimowym
utrzymaniem - nie prowadzi bieżącego utrzymania dróg powiatowych
w granicach administracyjnych miasta Gniew, obejmujących następujące ulice: ul. Czyżewskiego, ul. Gdańska, ul. Kościuszki, ul. 27
stycznia, ul. Wiślana, ul. Lipowa.
Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące ww. dróg, w szczególności
dotyczące stanu technicznego drogi, oznakowania pionowego i poziomego, porządku i czystości w obrębie pasa drogowego oraz roszczeń
odszkodowawczych, należy kierować do właściwego zarządcy drogi,
tj.: Powiatowego Zarządu Dróg w Tczewie ul. Armii Krajowej
84, tel./fax: (058) 777-06-11, (058) 777-06-12, (058) 777-00-90,
605-247-258.
Jednocześnie oświadczamy, że spółka INWEST-KOM w Gniewie
nie odpowiada za szkody spowodowane złym stanem technicznym
ww. dróg.
ZARZĄD SPÓŁKI
Zmniejszenie zjawiska wykluczenia społecznego, przeciwdziałanie
marginalizacji osób korzystających z pomocy społecznej,
wzrost ich kompetencji życiowych i aktywny powrót do życia
społecznego i zawodowego poprzez stworzenie sprawnego systemu
umożliwiającego osobom i rodzinom przezwyciężenie trudnych
sytuacji życiowych, wzmocnienie ich aktywności i samodzielności
życiowej.
Projekt skierowany jest do 32 osób
- osób w wieku 25 – 55lat,
- wykształcenie: podstawowe – średnie.
W ramach projektu przewiduje się realizację następujących
działań:
- szkolenia z zakresu rozwoju osobowego, aktywizacji i reintegracji
zawodowej,
- szkolenie z zakresu sprawowania opieki nad osobami zależnymi,
- wsparcie dla rodzin wykazujących dysfunkcję w wykonywaniu
funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz zapobieganie patologiom
w rodzinie.
W ramach projektu przewiduje się zwrot kosztów ponoszonych przez
osobę na dojazdy do miejsca szkolenia.
Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego
OSOBY ZAINTERESOWANE UDZIAŁEM W PROJEKCIE
PROSZONE SĄ O ZGŁOSZENIE SIĘ DO PRACOWNIKÓW
SOCJALNYCH MIEJSKO-GMINNEGO OŚRODKA
POMOCY SPOŁECZNEJ W GNIEWIE WITOSA 9 tel.
(058)535-22-17 lub (058) 535-30-60
Kupon
KUPON ZNIŻKOWY
RABAT 10%
WAŻNY DO 21.01.2009
MYJNIA, WULKANIZACJA
OPONY, AKUMULATORY
Nowiny Gniewskie 2/2009
5
OGŁOSZENIA
Komunikat
Podziękowanie
MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
W GNIEWIE
INFORMUJE, ŻE OD
1 LISTOPADA 2009 R.
PRZY UBIEGANIU SIĘ O JEDNORAZOWĄ ZAPOMOGĘ
Z TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA,
JAK RÓWNIEŻ O DODATEK DO ZASIŁKU RODZINNEGO
TYTUŁU URODZENIA SIĘ DZIECKA,
WYMAGANE BĘDZIE PRZEDŁOŻENIE ZAŚWIADCZENIA LEKARSKIEGO
POTWIERDZAJĄCEGO, ŻE MATKA DZIECKA POZOSTAWAŁA
POD OPIEKĄ LEKARSKĄ CO NAJMNIEJ
OD 10 TYGODNIA CIĄŻY DO PORODU.
POWYŻSZY WARUNEK NIE DOTYCZY OPIEKUNÓW
PRAWNYCH DZIECKA I OSÓB, KTÓRE WYSTĄPIŁY DO SĄDU
O PRZYSPOSOBIENIE DZIECKA.
Z DNIA
ZMIANY WYNIKAJĄ Z ART. 7 I 18 USTAWY
6 GRUDNIA 2008 R. O ZMIANIE USTAWY KODEKSU PRACY
ORAZ NIEKTÓRYCH INNYCH USTAW
/DZ.U. Z DNIA 31 GRUDNIA 2008 R. NR 237, POZ. 1654/.
Podziękowanie
Władzom naszego miasta, prezesowi i pracownikom firmy Inwest- Kom, pracownikom
Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Gniewie oraz klerykom z Wyższego Seminarium Duchownego w Pelplinie - młodzież
naszego miasta dziękuje za zorganizowanie
jednego dnia ferii.
Ogłoszenie
SZKOLENIE
„Tworzenie regionalnych produktów turystycznych
na obszarach wiejskich Pomorza”
Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego zaprasza rolników i ich domowników do udziału w b e z p ł a t n y m 3 – miesięcznym szkoleniu na przedsiębiorców – organizatorów turystyki.
Szkolenie przeznaczone jest dla rolników i ich domowników, ubezpieczonych w KRUS, mieszkających na terenie województwa pomorskiego, którzy
zamierzają podjąć zatrudnienie w sektorze turystyki lub prowadzić turystyczną
działalność gospodarczą. Miejscem szkolenia będą ośrodki szkoleniowe Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, Strzelinie i Starym
Polu (soboty i niedziele).
TERMINY SZKOLEŃ:
I cykl
21.02.2009 do 24.05.2009
II cykl
29.08.2009 do 15.11.2009
III cykl 21.11.2009 do 14.02.2010
IV cykl 27.02.2010 do 23.05.2010
Wykłady i zajęcia warsztatowe prowadzone będą m.in. z turystyki kwalifikowanej, zarządzania, prowadzenia firmy, pozyskiwania funduszy, marketingu.
Po ukończeniu szkolenia uczestnik otrzyma certyfikat o uzyskaniu kwalifikacji:
„Przedsiębiorca – organizator turystyki”.
Uczestnikom szkolenia zapewnia się bezpłatne wyżywienie, noclegi oraz
materiały szkoleniowe. Osoby mieszkające poza miejscem zajęć otrzymają
zryczałtowany zwrot kosztów przejazdów.
Szczegółowych informacji zainteresowanym udziela PODR w Gdańsku,
tel. (058) 32 63 900, 32 63 905, fax (058) 309 09 45, i jego Oddziały: w
Strzelinie (tel. 059 84 712 81), Starym Polu (tel. 055 27 011 00).
Karty rekrutacyjne są dostępne na stronie internetowej PODR w Gdańsku:
www.podr.pl, www.pomprodtur.eu oraz w siedzibach Ośrodków.
6
Nowiny Gniewskie 2/2009
Władzom naszego miasta, prezesowi i pracownikom firmy
Inwest-Kom, pracownikom Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Gniewie oraz przełożonym i klerykom Wyższego
Seminarium Duchownego w Pelplinie młodzież naszego miasta
dziękuje za zorganizowanie jednego dnia ferii. Szczególne słowa
wdzięczności kierujemy pod adresem pani Dyrektor Gimnazjum
w Gniewie mgr Marlenie Kisielewskiej-Gojke także nauczycielom tej szkoły za trud organizacyjny i czuwanie
nad przebiegiem imprez podczas ferii.
Wdzięczni KSM-owicze z Parafii św. Mikołaja
Podziękowanie
Zespół Pomocy Charytatywnej
przy Parafii św. Mikołaja w Gniewie
serdecznie dziękuje za pomoc fizyczną i
materialną osobom prywatnym, pracownikom
oraz dyrekcji: Zakładu GS Piekarnia, Przedsiębiorstwu Murmex, Zakładowi Mechanicznemu „Hania” oraz Składowi Opału Pana
Sławomira Machury.
Ogłoszenie
TURNIEJ WIEDZY POŻARNICZEJ JUŻ WKRÓTCE
Zarząd Miejsko- Gminnego ZOSP RP i Urząd Miasta i Gminy Gniew
zapraszają wszystkich uczniów z terenu gminy Gniew do wzięcia udziału w
eliminacjach do Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem
„Młodzież zapobiega pożarom”. Eliminacje odbędą się 6 marca 2009 r. o
godz. 10.00 w świetlicy OSP w Gniewie. Eliminacje przebiegną w trzech
kategoriach wiekowych:
I grupa
- uczniowie szkół podstawowych (10 – 13 lat)
II grupa
- uczniowie szkół gimnazjalnych (14- 16 lat)
III grupa
- uczniowie szkół ponadgimnazjalnych (17-19 lat)
Pisemne zgłoszenia reprezentacji poszczególnych szkół należy nadsyłać
do dnia 2 marca 2009 pod adres Ochotnicza Straż Pożarna, ul. Kościuszki 6,
83- 140 Gniew.
Na zwycięzców czekają cenne nagrody!!!
Ogłoszenie
STOWARZYSZENIE CENTRUM AKTYWNYCH GNIEW prowadzi
szeroko zakrojoną działalność muzyczną. W siedzibie stowarzyszenia –
„Pałacyku Myśliwskim” stałe próby ma sześć zespołów. Organizujemy
warsztaty oraz koncerty. Obecnie prowadzimy drobny remont, adaptując na swoje potrzeby nowe pomieszczenia. Zwracamy się do Wszystkich ludzi dobrej woli o możliwe wsparcie naszej inicjatywy. Przyjmiemy dywany lub wykładziny, oczywiście mogą być używane oraz
drobne materiały budowlane, które odbierzemy we własnym zakresie.
Z góry dziękujemy za okazaną pomoc!!!
NAMIARY:
STOWARZYSZENIE CENTRUM AKTYWNYCH - GNIEW
SIEDZIBA: PAŁACYK MYŚLIWSKI
ADRES: UL. ZAMKOWA 3, 83-140 GNIEW
E-MAIL: [email protected]; TEL: 506 913 601
AKTUALNOŚCI
BUS bez barier
Od 12 stycznia br. po terenie naszej gminy jeździ nowy
niebieski bus przystosowany do przewozu osób niepełnosprawnych. Samochód dowozi pięć razy w tygodniu
podopiecznych M-GOPS-u na zajęcia do Środowiskowego Domu Samopomocy przy ul. Krasickiego 8 w
Gniewie i odwozi ich po zajęciach do domu.
A
uto kosztowało 97 900 zł.
Dzięki wspólnej inicjatywie
Referatu Społecznego Urzędu Miasta i Gminy w Gniewie oraz Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej udało się pozyskać na
ten cel aż 59 400 zł z Państwowego
Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON).
Procedura rozpoczęła się w
marcu 2008 roku od złożenia
wniosku, a już w grudniu odebrano
samochód (renault trafic).
- Głównym problemem był
brak możliwości dojazdu osób
niepełnosprawnych z terenu wsi
na zajęcia w Środowiskowym
Domu Samopomocy, a także innych chorych na rehabilitację i do
lekarzy specjalistów. Staramy się
pomagać tym osobom, a jest to
dużo łatwiejsze właśnie dzięki projektowi „ Program wyrównywania
różnic między regionami - obszar
D”- mówi kierownik M-GOPS-u
Stanisław Lamkiewicz.
Środowiskowy Dom Samopomocy działa w Gniewie już od
2006 roku. Jednak dopiero dzięki
busowi udało się bardziej zachęcić
do uczestnictwa w zajęciach ośrodka większą liczbę podopiecznych
M-GOPS-u. -Przez dwa ostatnie
tygodnie stycznia liczba uczestników zajęć wzrosła ponad 30 % mówi nam z uśmiechem Stanisław
Lamkiewicz.
Podkreśla też, że zakup pojazdu pozwoli uczestnikom zajęć
rozwijać podstawowe umiejętności potrzebne do prawidłowego
funkcjonowania w społeczeństwie
szczególnie poprzez stworzoną te-
raz możliwość częstszego udziału
w zajęciach np. rehabilitacji czy
terapii zajęciowej.
Sami podopieczni też nie kryją
zadowolenia - Bardzo się cieszę,
że mamy takiego busa, ponieważ
dowozi on nas na różne zajęcia
-opowiada Jan Schneider.
Busem jednorazowo może
jechać oprócz kierowcy 8 osób.
Swoją pracę opiekun i kierowca
zaczynają już o 6.30, kiedy to
zabierają podopiecznych z najdalszych zakątków gminy (np.
Opalenie, Dębowy Las czy też
Małe Wyręby).
To nie jedyna dziedzina współpracy Ośrodka z PFRON-em. W
tej chwili ośrodek realizuje także
pilotażowy program „Uczeń na wsi
– pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne
zamieszkujące gminy wiejskie
oraz gminy miejsko-wiejskie”. Obecnie jesteśmy w trakcie wypłat
środków pieniężnych w ramach
tego programu. Przygotowujemy
się także do drugiej edycji projektu
dla osób bezrobotnych: ”Upowszechnianie aktywnej integracji
na terenie gminy Gniew” realizowanego w ramach Europejskiego
Funduszu Społecznego - podkreśla
dyrektor M-GOPS-u.
AŚ
Mali artyści
Spotkania jasełkowe organizowane w gniewskim
przedszkolu dobiegły końca. 28 stycznia dzieci z grupy integracyjnej „odwiedziły pensjonariuszy DPS w
Gniewie, prezentując po raz ostatni spektakl „Pójdźmy
do Betlejem”.
D
zieci zaśpiewały również
piosenki i recytowały
wiersze tematycznie związane
z obchodzonym w tym miesiącu Świętem Babci i Dziadka.
Widownia nagrodziła małych
wykonawców brawami, a w
niejednym oku zakręciła się łza
wzruszenia.
Po części artystycznej dzieci wręczyły obecnym na sali
mieszkańcom domu kwiaty, które
wspólnie z wychowawcami wykonały w przedszkolu.
Za trud i włożoną pracę przedszkolaki zostały dodatkowo nagrodzone słodkim poczęstunkiem.
Mogły również zaprzyjaźnić się z
żółwiem, pieskiem i papugami, a
także długoletnimi mieszkańcami
Domu Pomocy Społecznej.
Spotkanie dostarczyło bardzo
wiele pozytywnych emocji tak po
stronie małych wykonawców, jak
również wśród odbiorców.
Podziękowanie
Za te chwile spędzone razem w tak miłej atmosferze chcemy bardzo serdecznie podziękować. Życzymy pracownikom i mieszkańcom DPS zdrowia, wszelkiej pomyślności,
spełnienia powziętych planów i zamierzeń.
Dzieci wraz z wychowawcami
JB
Nowiny Gniewskie 2/2009
7
ROZMAITOŚCI
Młodzi chętnie pomagają
Ponad 1000 kg żywności
W sobotę 17 stycznia w salce katechetycznej w Gniewie
odbyło się podsumowanie zbiórki żywności dla osób
potrzebujących. Akcję przeprowadzono przed świętami
Bożego Narodzenia w gniewskiej Biedronce.
B
ank Żywności, jak co roku, zaproponował przeprowadzenie
ogólnopolskiej zbiórki żywności.
Na hasło odpowiedziało wiele organizacji z terenu województwa
pomorskiego, również z Gniewu.
Inicjatorem pierwszej gniewskiej
takiej akcji byli radny powiatowy
Wojciech Szulc i Jadwiga Górecka
- prezes Klubu Abstynenta „Podać
osób uczestniczących w jakikolwiek
sposób w akcji.
- Na początku zamierzaliśmy
przeprowadzić zbiórkę tylko jednego
dnia – mówi Wojciech Szulc. Na
krótko przed zbiórką z chęcią niesienia pomocy dołączyły do nas kolejne
grupy młodzieży wraz z opiekunami.
I tak z jednego dnia zrobiły nam
się 3 dni zbiórki – dodaje dumnie
Główny organizator akcji Wojciech Szulc wraz Walentyną Czapską - opiekunem Klubu Wolontariusza
rękę” w Gniewie.
Władze naszego samorządu podczas podsumowującego spotkania
reprezentował Bogdan Olszewski
- zastępca burmistrza, który poparł
gniewskie przedsięwzięcie, zachęcając do dalszych.
Działalność pana Wojtka i pani
Jadzi miała swój początek jesienią
ubiegłego roku, kiedy to oboje pracowali na rzecz potrzebujących z
Gminy Gniew. Wówczas to zostali
wytypowani mieszkańcy (około
200 osób), którzy po weryfikacji
MGOPS-u w Gniewie otrzymali
pierwsza partię żywności pochodzącą z zasobów Banku Żywności
w Tczewie. Kolejna pomoc zostanie
przekazana w pierwszym kwartale
2009 roku. W planach przewidziane
są dostawy od trzech do czterech
razy do roku. Spotkaniu przewodniczył Wojciech Szulc, który na
samym wstępie opowiedział o idei
całego przedsięwzięcia i z wielkim
zadowoleniem dziękował za tak
duże zaangażowanie wszystkich
8
Nowiny Gniewskie 2/2009
pan Szulc, licząc również na dalszą
współpracę przy innych charytatywnych przedsięwzięciach.
- Swój udział w naszej akcji ma
również pani Teresa Adamska, której
nie mogę pominąć - mówi Wojciech
Szulc. Pani Teresa prowadzi całą
dokumentację księgową, co jest
niemałą pomocą w naszych przedsięwzięciach – dodaje.
Dzięki współpracy tych wszystkich osób świąteczna zbiórka przebiegła bardzo sprawnie i została
zakończona sukcesem ważącym
1127 kg. Gniew nie ma się czego
wstydzić, a jedynie może się chwalić. Miasto Tczew zebrało 2400 kg
produktów, a to niewiele więcej w
porównaniu do sporo mniejszego
Gniewu. Sumując, Tczewski Bank
Żywności zebrał 13.500 kg żywności
długoterminowej. To jest nie tylko
sukces osób zbierających żywność,
ale również hojnych klientów sklepu
Biedronka, którzy nie pożałowali
swojego grosza. Zebrana żywność
składowana była na terenie gminnej
spółdzielni w Gniewie za zgodą pana
prezesa Romana Dereszkiewicza,
który udostępnił pomieszczenia
magazynowe na ten cel. Zebrane
produkty trafiły do ponad 300 potrzebujących osób z terenu gminy
Gniew. Przeliczając zebraną w Gniewie żywność na wartość pieniężną,
zakupiono produkty za około 6,5
tys. zł. Choć to była pierwsza taka
akcja, pan Szulc zapowiedział, że w
roku 2009 przewidziane są kolejne
działania na rzecz rodzin potrzebujących z naszej gminy. W podziękowaniu wszystkim zaangażowanym
w charytatywną zbiórkę podczas
sobotniego spotkania, po części oficjalnej zaproszono zebranych gości
na słodki poczęstunek ufundowany
przez piekarnię „U Karola”.
Ważnym jest fakt, że burmistrz
Bogdan Badziong przychylnym
okiem przygląda się takim działaniom na rzecz mieszkańców gminy i
je wspiera. O poparciu tej inicjatywy
świadczy fakt, że Gmina Gniew w
ubiegłym roku finansowo wsparła
Bank Żywności.
MD
ZAANGAŻOWANI W PRZEPROWADZENIE GRUDNIOWEJ ZBIÓRKI ŻYWNOŚCI TO:
Wolontariusze przy gimnazjum w Gniewie wraz z opiekunami Katarzyną Puczyńska, Renatą Reńską, Katarzyną Zgubieńska i Walentyną Czapską, Wolontariusze
przy parafii Św. Mikołaja wraz z Iwoną Rozwawowską i Księdzem Krzysztofem
Ossowskim, Młodzi Strażacy z OSP w Gniewie, Młodzież z KSM-mu z Siostrą
Mileną i I Kociewska Drużyna Harcerek Borowianki w Gniewie.
Do zbiórki przyczyniły się również panie Monika Bujanowska i Ewa Wojtecka
- przedstawicielki Biedronki, dzięki życzliwości, którym akcja ta mogła zostać
przeprowadzona w markecie.
ROZMAITOŚCI
Europejskie spotkanie w Brukseli
28 grudnia 2008 r. z Gniewu wyruszyła pielgrzymka
zaufania do Brukseli. Naszym przewodnikiem był ks.
Krzysztof Ossowski, wikariusz parafii świętego Mikołaja
w Gniewie. Co roku ludzie z całego świata zjeżdżają
się tu na wspólnotę Taize, by razem modlić się o pokój.
Tak jak w latach poprzednich udział w spotkaniu wzięła
młodzież z Gniewu i okolic.
P
o 22 godzinach jazdy dotarliśmy
na miejsce. O 9oo rano zostaliśmy przyjęci bardzo miło przez
parafie w Brukseli. Po obiedzie poszczególne rodziny zaczęły zabierać
nas do swoich domów. Po poznaniu
Symbol Brukseli
- Manken-pis
się i zakwaterowaniu udaliśmy się
na wieczorną modlitwę. Następnego dnia po porannych modlitwach
i śniadaniu udaliśmy się na Stare
Miasto. Tam podziwialiśmy zabytki
kultury i przepiękne stare uliczki.
Poszliśmy obejrzeć jakże znanego
Manken-pis’a. Udało nam się także
zobaczyć zrobioną dla żartu Lady
Manken-pis. Nie wszyscy wiedzieliśmy o jej istnieniu. Niedaleko
miejsca, w którym odbywały się modlitwy, znajdowało się wielkie Atomium wybudowane w 1958 roku na
wystawę Expo. Każdy kolejny dzień
wyglądał podobnie - modliliśmy się
i zwiedzaliśmy. Trochę inny był Sylwester. Od rana oprowadzała nas po
mieście pani przewodnik. Pokazała
nam m.in.: Parlament Europejski.
Wieczorem w parafiach odbyło się
tak zwane święto narodów. Polegało ono na tym, iż przedstawiciele
każdego kraju pokazali typowe dla
Przed parlamentem
swego państwa zwyczaje i tradycje.
Wszyscy świetnie się bawiliśmy,
jednocząc się z innymi narodami.
W Nowy Rok odbyła się uroczysta
pożegnalna msza, która wywołała
u nas łzy wzruszenia. O godzinie
13.00 rodziny przygotowały dla
nas wystawny obiad. Wszystko
było bardzo pyszne i sycące. Wieczorem jako prezent pożegnalny
dostaliśmy pyszny tort owocowy.
Następnego dnia rano wymieniliśmy się adresami i udaliśmy się
do autokaru. Wszyscy niechętnie
opuszczaliśmy zaprzyjaźnione ro-
dziny. W Brukseli było bardzo miło
i interesująco. Poznaliśmy dużo nowych miejsc, inną kulturę, tradycje.
Ten wyjazd będziemy bardzo ciepło
wspominać, a za rok spotkamy się w
Poznaniu. Mamy nadzieję, że w naszym kraju będzie tak samo świetnie
jak w Belgii.
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Gniewie reprezentowali:
Magdalena Watkowska, Paweł Watkowski, Patryk Jabłoński, Tomasz
Żurawski, Rafał Malinowski, Kamil
Kiełpin i Karina Wycinka.
Karina Wycinka
Najlepsi uczniowie
Królują dziewczyny
Tuż po zakończeniu I semestru nauki w roku szkolnym
2008/2009 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. Henryka Mrossa w Gniewie wyłonili się najlepsi
uczniowie.
Z
arówno nauczyciele jak i
rodzice są dumni z wyników, jakie osiągają w nauce ich
wychowankowie i dzieci. Każdy
rodzic pragnie dla swojego dziecka
wszystkiego, co najlepsze, a dobre
wyniki w nauce, potem studia są
najlepszą drogą do osiągnięcia sukcesu. Tak przynajmniej twierdzą
rodzice. W gniewskim liceum nie
brakuje ambitnej młodzieży, która
ma plany na przyszłość i usilnie
do nich dąży.
Przedstawiamy najlepszych
uczniów ZSP w Gniewie.
Beata Kubaś
(I B) – 5,00
Matematyka i
biologia to jej
ulubione przedmioty. W wolnych
chwilach gra w
siatkówkę, udziela się społecznie:
jest członkinią chóru kościelnego,
gra w piaseckiej orkiestrze, tańczy
i śpiewa w zespole ,, Piaseckie
Kociewiaki. Cieszy się sympatią
kolegów i koleżanek oraz nauczycieli Jest ambitna, bywa też
uparta.
Joanna Karaś
(II A) – 4,93
Charakteryzuje się
spokojem, opanowaniem i cierpliwością. Rozsądnie
podchodzi do życia.
Bardzo dużo czasu poświęca na
naukę, polubiła historię. Myśli o
studiach prawniczych. Swoje zainteresowania kulturą średniowiecza rozwija w zespole dwórek prowadzonym
przez pana Jacka Ordowskiego.
Mirela Nowicka (II B)
Patryk Jabłoński (I B)
Radosław Alaburda (I B)
J u s t y n a Ry b i c k a ( I I I B )
Beata Kuster (II A)
Aleksandra Piechocka ( I B)
Magda Librecht (III A)
Kamil Kamiński (II B)
Paulina Pokorska (III B)
– 4,69
– 4,69
– 4,67
– 4,56
– 4,54
– 4,46
– 4,33
– 4,31
– 4,30
Karolina Cieślak
(II S) – 4,70
Ma wesołe usposobienie, lubi pożartować. Uwielbia taniec, dyskoteki i muzykę
pop. W wolnym czasie chętnie
gra w siatkówkę, choć nie stroni
od oglądania telewizji w dużych
ilościach.
Karolina Zmudczyńska ( III B ) – 4,28
Małgorzata Smolińska (I A) – 4,25
S a n d r a Wi e c z o r e k ( I I A ) – 4 , 2 1
Donata Piątkowska (III A) – 4,20
Łukasz Nadolny (III B) – 4,20
Justyna Czeklińska (III B) – 4,18
Klaudia Biennek (III A) – 4,15
Anna Ostrowska (II B) – 4,15
M a r t y n a Wi t t i n g ( I A )
– 4,07
Nowiny Gniewskie 2/2009
9
ROZMAITOŚCI
Gadka po naszamu
Jak Jón zez Nicpóni
wew karnawale tańcował
Tan Jón zez Nicpóni, to bół istny łobieżyśwat. Mniast psilować
gburstwa ji swoji Anki, zez chtórnó bół żyniały łod łóńskigo roku, to
ón durch mniał wew łepsie istne faksy i fizmatanta. A najwiancy go
kusiło wew karnawale, boć wjiadómo, że na Kociewiu wew każda
sobota ludziska na rumlach balujó. Ta jego Anka srodze go kochała ji
mu wierzyła, choc jó durch cyganiół. Jedny soboty powieda: „Anulka,
ja dzisiaj pod wieczór dóm sia na Grónowo, móm sia spotkać zez
Kaźmnirzam łod Śledziów, chca łod niego łobzorgować siana na naszych klampów, przecie wjisz, że nóm na cała zima nie starczy tygo,
co mómy wew stodole”.
Ów Jón uż łod mniasiónca wiedział, że wew ta sobota wew Grónowie jestaj rumel wew wjiejski śwetlicy. Anulka jak zawdy wierzyła
Jónowjió. Sama łostała dóma, dycht sama dojiła klampy, futrowała
świńczaki, gólóny, kuróny, kaczki i gansi.
Czansto i gansto tak sia trafsiało, bez co było jiy markotno, nad
czam przemyśliwała: „Czamu żam sia dała za tygo Jóna. Przecie
mogłóm mniszkać wew Gniwie, mniałóm dobra robota wew magistracie”.
Jón jak zawdy, myślał, że jestaj kawaliram i że mu dycht wszytko
wolno.
Jano nalaz sia wew śwetlicy wew Grónowie, dycht zara podrywał
panianki i tańcował do łupadłygo. Wszytkam sia podobał, bo bół
szarmancki. Paniankóm fundował szekólady i bómbómy, a kawaliróm
psiwko. Niam sia zwejón zlejciała całka noc, rumel sia skónczół, śwetlica zaketkoweli, a Jón łostał sóm na wielgam mrozie. Naraz zaczani
go psiec pyty. „Co tera je luz! Do kaduka! Czamu mnia te pyty tak
psiekó?”. Podniós jedna pyta, druga pyta, czuje, że bez te tańcowanie
poder dycht całke zylówki, a pyty go psiekó łod mrozu.
Łodmroziół golanie ji nie wiada, jak to by sia skóńczyło, gdyby
na szczaście nie nadjechał patról policyjny zez Gniwu. Policjanty go
wziani ji łodtransportoweli do dóm, na łutrapsianie na jego Anulki.
Dlaczego ogórek nie śpiewa? – spotkanie
z poezją Gałczyńskiego
Młodzież z kulturą
Gniewska Grupa Alter Ego z panią Alicją Samulewską
na czele przygotowała wieczór poezji Konstantego
Ildefonsa Gałczyńskiego.
P
ierwsze feriowe spotkanie w
kameralnym gronie odbyło się
w czwartek 5 lutego w sali biblioteki miejskiej. Członkowie grupy
Alter Ego (Patryk Gałązka, Justyna
Chudyka. Patrycja Hillar Aleksandra Szulc, Tomasz Szczerba,
Natalia i Filip Cieszyńscy, Klaudia
i Karolina Ceyer oraz Katarzyna i
Anna Szczepańczyk)wprowadzili
publiczność w świat poezji widziany oczami Gałczyńskiego. „Warto
było tu przyjść, wszystkie wiersze
bardzo mi się podobały. Uważam
mimo wszystko, że jest to poezja
dla dojrzalszej publiczności. Na
spotkanie przyszłam z 10 letnią
córką, która ubolewała trochę,
ze nie było aktorów w jej wieku.
Moja teściowa i ja na pewno jednak
przyjdziemy na kolejne wieczorki”- zwierzyła nam się Helena
Struczyńska. W kolejny czwartek
(19.02) na miłośników poezji czeka nie lada gratka- młodzi artyści
przygotują spotkanie z najnowszą
liryką Wisławy Szymborskiej.
Wieczorki będą kontynuowane
przez następne tygodnie. Atrakcji
nie zabraknie - zapewniają członkowie Alter Ego.
Animatorka folkloru kociewskiego
Emilia Rulińska
Dlaczego Ogórek Nie Śpiewa
Pytanie to, w tytule
postawione tak śmiało,
choćby z największym bólem
rozwiązać by należało.
Jeśli ogórek nie śpiewa,
i to o żadnej porze,
to widać z woli nieba
prawdopodobnie nie może.(...)
Konstanty Ildefons Gałczyński
10
Nowiny Gniewskie 2/2009
red.
AKTYWNI
Krzysztof Urban 29-letni gniewski aktywny działacz
na rzecz kultury. Ma młodszą siostrę i dwóch braci.
Rodowity gniewianin. Absolwent Historii na Akademii Bydgoskiej im. Kazimierza Wielkiego oraz Szkoły
Liderów Polsko - Amerykańskiej Fundacji Wolności.
Obecnie Menager Kultury w Stowarzyszeniu Centrum
Aktywnych – Gniew, Prezes Zarządu Stowarzyszenia
CAG, Wiceprzewodniczący Powiatowej Rady Pożytku Publicznego, Członek Rady Programowej LGD
Wstęga Kociewia i odtwórca historyczny.
Znak zodiaku: strzelec
Wykształcenie: wyższe
Umiejętności kulinarne: jakieś posiadam, lecz nie praktykuję
Ulubiona potrawa: ryż w różnych kompozycjach
Ulubiony napój: woda cytrynowa
Kawa czy herbata: herbata, kawy raczej nie pijam
Alkohol: lubię piwko, czasami czerwone winko
Sport: jazda konna
Muzyka: to zależy od nastroju, może być z radia
Turystyka: uwielbiam podróże, spływy kajakowe, wędrówki po
górach, speleologia
Ostatnio przeczytana książka: w ramach pracy przewodnik po
POKL-u, dla przyjemności R. Jegorow, Wojna z Lwem Północy
Ulubiona książka: J. Kitowicz, Opis obyczajów za panowania
Zygmunta Augusta
Ostatnio byłem w kinie: "Ile waży koń trojański"
Ulubiony film: Braveheart
Najpiękniejsze miejsce jakie
widziałem: kiedyś oczarowały
mnie Bieszczady, obecnie uważam, iż rezerwaty w okolicach
Opalenia są piękniejsze
Najodleglejsze miejsce,
w którym byłem: Krym
Lubię w TV: programy
edukacyjne, często oglądam National Geographic
Nie lubię w TV: kłamiących reklam, ostatnio
drażnią mnie „niedopowiedziane” reklamy
banków
Radio: RMF lub Trójka
Gazeta: została wyparta
przez portale internetowe,
w wersji papierowej czytam
Nowiny
Charakter: chyba mieszanka sangwinika z cholerykiem
Największa wada: jestem bałaganiarzem
Największa zaleta: kreatywność
Nałogi: pracoholizm
Hobby: Prawie wszystko co robię mogę zaliczyć do hobby,
Moją receptą na szczęśliwe życie jest: robić to, co się lubi, i dobrze,
jak to przynosi jakiś dochód. Do najważniejszych moich hobby
należą: fireshow, koniki, husaria oraz fundraising.
Moja recepta na deszczowy weekend: Deszczowe weekendy
bywają dla mnie stresujące, gdyż więcej niż połowę weekendów w
roku pracuję przy organizacji imprez, a deszcz psuje plany. Pewną
receptą może być zadaszony dziedziniec w zamku.
Moja recepta na słoneczny weekend: Słoneczny weekend udany plener, a jak potrzebuję odpoczynku i jest pogoda, to robię
sobie weekend w środku tygodnia np. od poniedziałku do środy.
Gdybym miał więcej czasu: znalazłbym dodatkowe ciekawe
zajęcie
Gdybym miał więcej pieniędzy: wydałbym na podróże i hobby
Zabiorę na bezludną wyspę: laptopa z łączem satelitarnym i
baterią słoneczną
Dzień zaczynam od: sprawdzenia poczty e-mail
Ulubione kwiaty: polne, ale tylko w naturze
Ulubione drzewo: brzoza
Mój kolor: błękit
Moje perfumy: to różnie bywa, nie przywiązuje wagi do marki
Zbieram: stare książki z dziedziny Historii Kultury Materialnej oraz
Historii Wojskowości, a także okolicznościowe 2 złotówki
Zgubiłem: mnóstwo fajnych pomysłów …
Ulubione auto: nie mam, jak na razie bez problemów używam
komunikacji publicznej
Imponuje mi: biblijny król Salomon
Lubię: podróżować, poszukiwać nowych
rozwiązań oraz gimnastykować mózg, np.
rozwiązując sudoku
Kocham: miasteczko Gniew
Marzę o: aktywnej społeczności
Umiem: pluć ogniem
Nie lubię: bezczynności
Gardzę: wystarczy, nie lubię
Nie umiem: rysować
Żałuję: wszystkich
niezrealizowanych
projektów
Wstydzę się:
przemawiać publiczne
Cenię u innych: aktywność i pasję
Lubię kobiety:
pozytywnie zakręcone
Lubię mężczyzn:
z pasją
Gdybym nie był kim jestem byłbym: Nie ma takiej opcji, zawsze był
bym sobą, choć może zajmowałbym się innymi
dziwnymi rzeczami, :-) , z resztą wszystko jest
jeszcze możliwe.
Nowiny Gniewskie 2/2009
11
Z WIZYTĄ U GOSPODYŃ
Dobry humor i miły uśmiech od 44 lat
Siła kobiet
Koło Gospodyń Wiejskich w Gogolewie powstało w
1965 roku. Założycielem była inspektor Powiatowego
Związku Kółek Rolniczych – Tczew Irena Wałaszewska.
18 Pań się zrzeszyło i koło ruszyło. Pierwszą przewodniczącą koła była Helena Kłos.
O
becnie KGW Gogolewo zrzesza 17 członkiń w przedziale
wiekowym od 25 do 68 lat. W 1975
roku na przewodniczącą koła wybraną Marię Kamrowską, która pełni tę funkcję do dnia dzisiejszego.
Nic dziwnego, bo jest to miła starsza
pani o wielkim zapale i energii do
działania, czego mogą jej pozazdrościć również młode osoby.
Niegdyś przy kole działało Koło
Czerwonego Krzyża, którego celem
była działalność charytatywna.
W kole prowadzono działalność
szkoleniową, m.in. kursy haftu,
szycia, fryzjerstwa, racjonalnego
żywienia, udzielania pierwszej
pomocy. Również działalnością
kulturalną zajmowały się członkinie koła, organizując dyskoteki,
zabawy, festyny, zawody sportowe,
Dzień Kobiet, spotkania opłatkowe,
wycieczki krajoznawcze, zabawy
dochodowe, z których dochód przeznaczany jest na pokrycie imprez.
Do dnia dzisiejszego zachowano
niektóre z tych działań.
W latach 1975 -77 w okresie
żniw koło objęło opieką dzieci od
3 do 10 roku życia, zapewniając im
opiekę i pełne wyżywienie. Koszta
pokrywało Towarzystwo Przyjaciół
Dzieci w Tczewie. Poprzez koło
rozprowadzano drzewka owocowe,
krzewy ozdobne, byliny, sadzonki,
drób, a w okresie kartkowym odzież
oraz słodycze.
Z funduszy KGW wielokrotnie
przeznaczano środki pieniężne na
szczytne cele, m.in. na Centrum
Zdrowia Dziecka, budowę szkół
czy budowę kapliczki przydrożnej
w Gogolewie. W ciągu całej swej
działalności członkinie zakupiły do
wiejskiej świetlicy wiele potrzebnym rzeczy przydatnych nie tylko
w kuchni. Celem koła to przede
wszystkim działalność społeczna.
KGW Gogolewo aktywnie udzielało się w różnych pracach - sadzenie drzew na terenie Gogolewa,
doprowadzenie wody do świetlicy,
zasypanie wykopów po wodociągu,
prace przy remoncie świetlicy wiejskiej, opieka nad ogródkiem jordanowskim. W 2005 roku świetlica
przeobraziła się w „Dom Boży”.
– My to miejsce przygotowujemy
do godnego sparowania mszy świętej ku zadowoleniu mieszkańców
– mówi przewodnicząca koła Maria
Kamrowska. Członkinie koła chętnie uczestniczą w wielu turniejach i
konkursach na różnych szczeblach.
- Od 1999 roku bierzemy udział
w Powiatowych Turniejach Kół
Gospodyń Wiejskich, zajmując
czołowe miejsca na podium – mówi
dumnie pani Marysia. W 2001 roku
zajęłyśmy I miejsce, ale zwycięstwo
nie jest dla nas najważniejsze, lecz
dobra zabawa – dodaje z uśmiechem. Takie turnieje są wspaniałą
okazją do integracji i przynoszą
Członkinie Koła podczas przygotowywania
palm wielkanocnych
12
Nowiny Gniewskie 2/2009
Panie z KGW w trakcie jednego ze swoich występów
nam dużo radości - dodaje. Koło
promowało Gminę Gniew w 2000
roku podczas Dożynek Wojewódzko - Diecezjalnych w Pelplinie z
pięknym wieńcem w kształcie serca
-symbolem miłości, następnie w
Luzinie i Lubaniu. Co roku w Pelplinie z okazji Zielonych Świątek
koło reklamuje swoje kulinarne
cuda, natomiast w Swarożynie
bierze udział w Powiatowym Konkursie Wielkanocnym, gdzie w roku
2007 zajęło honorowe I miejsce
w kategorii ciast. Koło bierze też
regularnie udział w konkursie "Boże
Narodzenie na Kociewiu" organizowanym przez ZSP w Gniewie i
UMiG Gniew. W 2007 roku panie
zajęły II miejsce.
Nie ulega wątpliwości, że oprócz
chęci do działania panie zrzeszone
w kole potrzebują odpowiedniego
miejsca na swojej spotkania. W tym
celu od ubiegłego roku remontowana jest świetlica wiejska w Gogolewie, która między innymi posłuży
członkiniom KGW. – Bardzo nas
cieszy fakt, że w świetlicy będzie
ogrzewanie – mówi przewodnicząca
KGW. Umożliwi to nam spotkania
w zimie, kiedy to mamy więcej
czasu. A nuż wyłonią nam się jeszcze jakieś nowe talenty – dodaje z
uśmiechem pani Marysia.
Jak dotąd najważniejszą uroczystością koła była uroczystość
40-lecia istnienia i działalności.
Jubileusz ten przypadł w roku 2005.
- Na naszej uroczystości gościłyśmy
Zarząd Wojewódzkiego Związku
Rolników i Kółek Organizacji Rolniczych, władze powiatu, gminy,
lokalną Telewizję Gdańsk i inne
media – wspomina pani Maria.
To był wyjątkowy dla nas dzień.
Otrzymałyśmy wiele życzeń, kwiatów i prezentów. Zapamiętałam
słowa burmistrza Bogdana Badzionga, który stwierdził, iż liczba
40-ci to biblijny symbol szczęśliwości- dodaje. Podczas tej wielkiej
uroczystości cztery członkinie koła
zostały uhonorowane „Orderem
Serca Matki Wsi”, co odzwierciedla ich znacząc obecność w kole.
– Bawiliśmy się do białego rana,
długo będzie co wspominać – mówi
z radością pani Marysia.
W maju 2008 roku z okazji Jubileuszu 25-lecie działalności Diecezjalnego Duszpasterstwa Rolników
Diecezji Pelplińskiej członkinie
koła okazały życzliwą pomoc w
przygotowaniu wspaniałego poczęstunku dla gości tej uroczystości,
która odbyła się w Piasecznie.
Tradycją w Gogolewie stała
się Niedziela Palmowa. W tym
roku już po raz czwarty ulicami
wsi przejdzie procesja z pięknymi
barwnymi palmami z udziałem
młodzieży z OSP w galowych
mundurach w asyście pań z KGW
w strojach kociewskich. Procesję
poprowadzi ponownie gniewska
Orkiestra Dęta. - Uroczystość naszą
swoja obecnością zaszczycą władze
województwa, powiatu i gminy oraz
media – mówi pani Maria. A nasze
palmy wkrótce będą sięgać nieba
– dodaje żartobliwie.
- Wszystkim zwolennikom naszej organizacji życzymy zdrowia i
pomyślności w życiu osobistym, a
kołom z terenu Gminy Gniew sukcesów i satysfakcji z podejmowanych zadań - dodaje pani Maria.
MD
ROZMAITOŚCI
Jasełka najmłodszych Serce przy Bogu,
ręce przy pracy
Jubileusz 125- lecia istnienia Zgromadzenia Sióstr św. Józefa
G
rudzień 2008 roku był miesiącem, w którym dzieci z
zapałem przygotowywały program
jasełkowy. Ciężka praca przedszkolaków nie poszła na marne.
Dnia 12 stycznia grupa pięciolatków z nauczycielkami Elżbietą
Leszczyńską i Sylwią Zarębską
zaprosiły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Gniewie i z Zespołu
Edukacyjno- Terapeutycznego na
przygotowany z wielką starannością występ. Pierwszoklasiści,
którzy jeszcze nie tak dawno opuścili mury przedszkola uważnie
obserwowali popisy młodszych
koleżanek i kolegów. Występ nagrodzono gromkimi brawami, a
nauczycielki otrzymały piękne
podziękowanie w formie laurki.
Trzylatki pod kierunkiem pań D.
Jabłońskiej i H. Cyrson dały wspaniały popis przed wyjątkowo wzruszoną widownią- emerytowanymi
pracownicami przedszkola oraz
uczniami Gimnazjum w Gniewie,
którzy przybyli do nas z siostrą
Mileną. Nasze miłe emerytki chętnie przyjęły zaproszenie na występ
i pełne podziwu obserwowały
aktorskie umiejętności najmłodszych przedszkolaków. Dzieci z
grupy „0” pani A. Komrowskiej nie
okazały się gorsze od swoich młodszych kolegów. Swój jasełkowy
występ przygotowały 15 stycznia
dla uczniów Szkoły Ponadgimnazjalnej w Gniewie, uczniów kl. III
Szkoły Podstawowej w Gniewie
oraz dzieci klasy specjalnej. Mali
„artyści” dzięki strojom przygotowanym wspólnym wysiłkiem przez
mamy i nauczycielki wyglądali
przepięknie. Odwaga z jaką przyjęli
wyzwanie- występ przed tak liczną
widownią- jest godny podziwu.
Brawo Nasze Dzieciaki!
Elżbieta Leszczyńska
Zabawa karnawałowa
J
ak co roku, zgodnie z tradycją
naszego przedszkola odbył
się bal karnawałowy. Wszystkie
dzieci pięknie przebrane z opiekunami uczestniczyły w zabawie
prowadzonej przez wodzireja
pana Eugeniusza Sienkiewicza
tzn. „Sierżanta Kopra” z Teatru
Koperek i Kominek.Były tańce,
konkursy, korowody przy muzyce
w pięknie przygotowanej na ten
dzień sali. Nie brakowało również
słodkich łakoci, napoi, owoców i
znakomitych ciast przygotowanych
przez rodziców. W tym dniu gościliśmy również fotografa, który wykonywał pamiątkowe zdjęcia grupowe
i indywidualne pięknie przebranym
dzieciom. Tylko maluszki nie mogły
zrozumieć, że taki bal trwa jeden
dzień i od tej pory wciąż chciałyby
się tak przebierać.
Roma Chmielecka
Początki Zgromadzenia ściśle związane są ze Lwowem,
gdzie swoją posługę kapłańską pełnił ks. Zygmunt Gorazdowski- ojciec założyciel. To on w swojej gorliwości
duszpasterskiej, odczytując znaki czasu, odpowiadał
na coraz to nowe potrzeby potrzebujących.
Grupa przedszkolaków - 25 V 1946r.
W
ten sposób zrodziła się
nowa Rodzina Zakonna
– Zgromadzenie Sióstr św. Józefa,
potocznie zwanych józefitkami. Z
biegiem czasu zakon rozprzestrzenił swoją działalność na większość
krajów Europy, Ameryki Południowej, Afryki. Na Pomorze, a
konkretnie do Gniewu siostry
trafiły w 1920 roku z inicjatywy
ówczesnego proboszcza ks. Ignacego Rosentretera i starosty gniewskiego Franciszka Czarnowskiego.
Zakonnice zamieszkały w budynku
parafialnym, ich obecność zaowocowała utworzeniem ochronki dla
dzieci, która mieściła się przy ul.
Wiślanej. Siostry zajęły się wychowywaniem najmłodszych w duchu
religijnymi i patriotycznym, dbały
także o poprawność posługiwania
się językiem ojczystym, który na
skutek zaborów został zniekształcony. Siostry z przygotowaniem
pielęgniarskim pracowały również
w miejscowym szpitalu, gdzie asystowały przy operacjach, prowadziły laboratorium, opiekowały się
przewlekle chorymi. Ich posługa
była doceniona zwłaszcza w czasie
okupacji. Bezpośrednio po wyzwoleniu siostry józefitki ograniczyły
swoją pracę do kościoła i parafii.
Obecnie w gniewskim zgromadzeniu przebywają trzy siostry: s.
Millena, s. Elena, s. Majella. Siostra Millena mająca wykształcenie
wyższe teologiczne i pedagogiczne
zajęła się pracą z młodzieżą. Uczy
nie tylko religii w gimnazjum, ale
jednocześnie poprzez różne formy
działania zachęca młodzież do
aktywnego udziału w życiu parafii.
Jest opiekunką Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, dzięki jej
zaangażowaniu odżył w Gniewie
ruch teatralny. Zajmuje się także
organizacją pielgrzymek dla młodzieży. Siostra Elena natomiast jest
odpowiedzialna za wystrój kościoła. To ona zawsze przed wszystkimi
uroczystościami upiększa ołtarze,
dba o dobry stan szat liturgicznych,
dekoruje Grób Pański. Najmłodsza
stażem w gniewskiej parafii siostra
Majella udziela się w Modlitewnej
Grupie św. Józefa.
Trudno dziś sobie wyobrazić
działalność naszej parafii bez
udziału sióstr, dlatego wierni
odwzajemniają im się codzienną
życzliwością, pamiętają o jubileuszach. Serdecznie dziękujemy
Siostrom św. Józefa za obecność
wśród nas i życzymy Im z okazji
125- lecia Zgromadzenia wielu
łask Bożych, umocnienia w wierze
oraz pogody ducha i uśmiechu na
każdy dzień.
KC
Nowiny Gniewskie 2/2009
13
ROZMAITOŚCI
Co słychać w knieji?
Zwierzęta w krainie śniegu
Zima w naszej szerokości geograficznej trwa aż 89 dni.
Zaczyna się od przesilenia zimowego – 22 grudnia i trwa
do równonocny wiosennej – 20 marca. Dla zwierząt to
najtrudniejszy okres w całym roku.
W
Polsce te trzy miesiące to
najchłodniejsza pora roku.
Rzeki skute lodem, a ziemia, lasy,
łąki, pola pokryte śniegiem. Śpią
pod białą kołderką nasiona, kłącza,
cebule, bulwy i korzenie. Drzewa
są ogołocone z liści. Ludzie z
miasta mówią: „usnęła ziemia”,
czasem tylko słychać skrzypienie
sań Królowej Śniegu, która zabiera
ze sobą na wieczność zamarznięte
ludzkie serca. Ale leśni ludzie, ci,
co słyszą, jak zima przemawia,
wiedzą, że las, pole, łąki i woda
– nie śpią. Nie śpią krzyżodzioby
świerkowe, sosnowe i pręgowe,
kolorowe gile w czarnych czapeczkach na głowie, śnieżki, wróble,
jemiołuszki, dzięcioły, sroki i rozwrzeszczane sójki. Nie tylko ptaki
nie zapadają w zimowy sen. Na
polskich polach i w lasach spotkać
można: wilki, dziki, jelenie europejskie, daniele, sarny, muflony,
kozice górskie, jelenie, lisy, rysie,
żbiki, zające i kuny.
W tym roku zima w naszym
regionie nie jest najgorsza. Brak
śniegu, trochę mrozu, ale to znośne. Jednak, kiedy tylko zaczyna
się robić naprawdę lodowato, Koła
Łowieckie zaczynają dokarmiać
zwierzynę, a tam gdzie trzeba, odśnieżać dojście do paśników.
Dokarmianie musi być systematyczne, należy pamiętać o
uzupełnianiu lizawek – czyli soli,
uzupełnianiu budek i podsypów
dla zajęcy.
Bardzo ważną rzeczą jest też
kucie lodu w stawach, strumykach,
jeziorach, stawkach, aby zwierzęta
miały dostęp do wody.
Pod koniec stycznia zaczęły
się parkoty (okres godowy) zajęcy. Gody trwają też u dzików,
niektóre lochy będą się szykować
do proszenia, pozostałe prośne
przygotowują barłogi, a pod koniec
miesiąca zaczną się prosić. I tutaj
apeluję do kolegów, aby zwracali
większą uwagę na loszki i nie
strzelali do nich.
Przy okazji chodzenia po polach liczymy też stadka kuropatw.
Zwracamy uwagę na wnyki, bo
jeszcze ciągle zdarza się, że po
naszych łowiskach niestety chodzą
kłusownicy.
praktycznie na całym odcinku Wisły
działają pseudo rybacy.
Po przedyskutowaniu wszystkich
bieżących spraw członkowie koła
przeszli do wyboru nowego zarządu,
koła, który po głosowaniu nie wiele
się zmienił.
W planie pracy na rok 2009
zaplanowano wiele imprez dla
młodzieży oraz działanie rekreacyjno-sportowe. W kwietniu, maju i
czerwcu koło organizuje zawody
spławikowe i spinningowe, a z okazji
Dnia Dziecka odbędzie się impreza,
na którą przyjść będzie mógł każdy,
a na najmłodsi będą mogli tego dnia
podpatrzeć jak pracują doświadczeni
wędkarze. Koło PZW w Gniewie
liczy 416 członków, w tym 40 nie
ukończyło jeszcze 16 lat.
Darz Bór
Andrzej Lipka
Przewodniczący Wojewódzkiej
Komisji Etyki, Tradycji i Zwyczajów
Łowieckich przy WRŁ w Gdańsku
Zarząd wybrany
Podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo – Wyborczego Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w
Gniewie poruszono wiele spraw ważnych dla członków
koła, a także wybrano władze gniewskiego związku.
S
potkanie miało miejsce 25 stycznia w Sali Kameralnej PiMBP w
Gniewie. Otwarcia zebrania dokonał
prezes koła Zenon Rajman, witając
wszystkich obecnych. Jednogłośnie
i bez żadnych zastrzeżeń wybrano
prowadzących spotkanie, a także
zatwierdzono porządek obrad oraz
regulamin. Członkowie PZW dyskutowali m.in. o zagospodarowaniu
zbiornika wodnego pod górami tj.
stare dorzecze Wierzycy łącznie
z Starą Rzeką. Na spotkaniu był
obecny również burmistrz Bogdan
Badziong, który przedstawił plan
14
Nowiny Gniewskie 2/2009
zagospodarowania dorzecza rzeki
Wierzycy od mostu drewnianego
do ujścia. Plan jest dostępny do
wglądu w Urzędzie pod nazwą Koncepcja zagospodarowania dorzecza
Wierzycy tzw. „Pętla Żuławska”.
Omówił również sprawy dotyczące
nowych inwestycji takich jak budowa elektrowni węglowej i mostu
w okolicach Opalenia przy Wiśle.
Poruszono także sprawę kontroli
ze szczególnym zwróceniem uwagi
na kłusownictwo w rejonie m. in.
Gronowa, Walichnów, Ciepłego,
Tymawy i Opalenia, ponieważ
MD
Prezes Zarządu Koła: Zenon Rajman,
Członkowie koła: Edward Siuda, Grzegorz Bednarek, Jarosław Seidowski,
Kazimierz Arentewicz, Jan Kamiński,
Jan Stawicki, Jerzy Kuchta. Komisja
Rewizyjna: Jerzy Thiel, Józef Ostojski,
Stanisław Sienkowiec. Sąd Koleżeński:
Zbigniew Wensierski: Karol Cieślewicz,
Jonasz Wensierski. Delegaci na Okręgowy
Zjazd Delegatów: Zenon Rajman, Edward
Siuda, Zbigniew Wensierski.
KULTURA
Konkurs „Naj- Deko” rozstrzygnięty
Znamy już laureatów
konkursu „Naj- Deko” na
najładniejszą dekorację
świąteczną na terenie
gniewskiej parafii obejmującej miasto Gniew,
Brody Pomorskie, Ciepłe,
Nicponię i Polskie Gronowo.
P
ierwsza edycja konkursu ruszyła zimą 2007 roku, a jej
inicjatorem i pomysłodawcą był ks.
Zbigniew Rutkowski - proboszcz
gniewskiej parafii, współorganizatorami: firma Inwest- Kom, Stowarzyszenie Centrum Aktywnych
Gniew oraz Referat Promocji i
Informacji UMiG Gniew. Patronat
medialny nad tym przedsięwzięciem objęły „Nowiny Gniewskie”. Ideą, jaka przyświeca akcji,
jest promowanie troski o piękno,
kształtowanie poczucia estetyki
a przede wszystkim zachęcenie
mieszkańców do upiększenia
swoich posesji, które w okresie
świątecznym stanowią niepowtarzalny element dekoracyjny
naszego miasta. Zgłoszenia do
udziału w konkursie dokonywało
się przez wypełnienie formularza
dostępnego na plebani lub Referacie Promocji i Informacji. Konkurs
dotyczył zewnętrznych dekoracji
posesji, zarówno mieszkań jak i
firm znajdujących się na terenie
parafii św. Mikołaja w Gniewie.
Laureaci konkursu wraz z organizatorami
Zgłoszone dekoracje oceniało
powołane przez organizatora bezstronne jury w trzyosobowym
składzie. Konkurs podzielony był
na trzy kategorie: dom indywidualny, mieszkanie oraz firma, np.
dekoracja zakładu pracy, witryny
sklepowej itp. Oceniając zgłoszone posesje, jury kierowało się nie
tylko estetyką wykonania dekoracji, lecz także starało się docenić
niepowtarzalność i pomysłowość
oraz wysiłek włożony w jej wykonanie. Warto nadmienić, że
gratką dla uczestników konkursu
były atrakcyjne nagrody w postaci
czeków pieniężnych w wysokości
500 i 250 zł. Rozstrzygnięcie
i wręczenie nagród nastąpiło w
sobotę 31 stycznia. Tak więc w
kategorii mieszkanie zwyciężyła
Elżbieta Kraszewska, w kategorii
dom indywidualny przyznano dwie
równorzędne nagrody dla: Lucyny
i Tadeusza Bartoszewskich oraz
dla Franciszki i Teodora Dering,
natomiast w kategorii firma laureatami zostali: Bożena Elert (sklep
komputerowy) i Marlena Nica
(Przedszkole w Gniewie). Dodatkowe wyróżnienie za upiększanie
Polskiego Gronowa przyznano
Krzysztofowi Rużale. Tego wieczoru wręczono także specjalną
nagrodę dla prezesa firmy InwestKom Jakuba Cybury za dbanie o
estetykę miasta oraz przyczynianie
się do tego, że Gniew staje się stolicą Bożego Narodzenia. Podziękowania za dekorowanie swojego
otoczenia otrzymali także: Elżbieta
Chmiel, Ewa i Ireneusz Kamińscy,
Hanna Kamińska, ks. Marcin Massowa i Barbara Połomska. Wszyscy
ci, którzy nie brali udziału w zimowej edycji konkursu, będą mieli
szansę wykazać się już wiosną,
kiedy to ruszy wielkanocna akcja
dekorowania miasta.
ka. Na koniec części artystycznej
dzieci wręczyły swoim dziadkom
wykonane przez siebie upominki:
laurki, pięknie ozdobione kalendarze, kolorowe kwiatki i świeczniki.
Przy gitarze wspólnie śpiewaliśmy
kolędy. Atmosfera była wspaniała,
łzy radości i wzruszenia gościły
na twarzach naszych miłych gości. Jesteśmy bardzo wdzięczni
rodzicom naszych dzieci za to, że
zawsze możemy na nich liczyć.
Dzień Babci i dziadka to uroczystość, która należy do najpopularniejszych i najpiękniejszych
w naszym przedszkolu. Babcie i
dziadkowie są najmilszą i najbardziej wyrozumiałą publicznością
dla dzieci. Uśmiechnięte twarze,
przyjazne, pełne miłości spojrzenia to najlepsza akceptacja i
znanie.
KC
Dzień Babci i Dziadka w gniewskim przedszkolu
Najmilsze święto
Tradycją stało się zapraszanie babć i dziadków na
uroczystości organizowane z okazji ich święta, aby
dzieci mogły w tym dniu podziękować im za cierpliwość, wyrozumiałość, dobroć i miłość.
D
zień Babci i Dziadka na
stałe zagościła już w kalendarzu imprez przedszkolnych
i również w tym roku wypadł
bardzo ciekawie. Przede wszystkim frekwencja zaproszonych
gości była duża. Przybyli niemal
wszyscy zaproszeni. Większość
dzieci gościło po dwie babcie i
dwóch dziadków. Niektóre babcie
przyjechały z miejscowości oddalonych kilkanaście, kilkanaście
nawet kilkadziesiąt kilometrów od
Gniewu mimo trudnych warunków
atmosferycznych.
Część artystyczna odbywała
się w pięknie udekorowanej sali
gimnastycznej. Po powitaniu i złożeniu życzeń, dzieci w radosnym
i uroczystym nastroju, z odrobina
tremy rozpoczęły uroczystość. Nasze dzielne maluchy przygotowały
jasełka oraz wiersze i piosenki
związane z Dniem Babci i Dziad-
Hanna Cyrson
Wychowawca grupy 3-4 latków
Nowiny Gniewskie 2/2009
15
KULTURA
Dla umocnienia złotówki prezes NBP kazał wybić husarzy na monetach
Husaria na Kryzys
W styczniu Narodowy Bank Polski
wprowadził do obiegu nowe monety o nominałach 2 zł, srebrną 10
zł oraz złotą o nominale 200 zł. Na
monetach umieszczono wizerunek
Husarii – chluby oręża polskiego.
Być może to nowy sposób na
wzmocnienie złotówki, gdyż złotą
monetę z husarzem można nabyć
za jedyne 1645 złotych, srebrna
prostokątna moneta w oddziałach
NBP kosztuje 64 zł, jedynie husarskie 2 zł nabyć można w wartości
nominalnej.
I
dea wybicia monet z Husarzem wypłynęła
z kręgów przyjaciół Chorągwi Husarskiej
Marszałka Województwa Pomorskiego
stacjonującej w zamku w Gniewie.
Oczywiście na uroczystości
wprowadzenia do obiegu tych
monet nie mogło zabraknąć
Husarzy z Gniewu. W
piątek 23. stycznia pod
siedzibą Narodowego
Banku Polskiego stanęła
husaria. Sam porucznik
Struczyński wraz z kilkoma podkomendnymi
był specjalnym gościem
prezesa NBP. Już od rana na
koniach w pełnym rynsztunku
– w hełmach z piórami i zbrojach, skórach lamparcich, z charakterystycznymi skrzydłami, kopiami i proporcami witali kolekcjonerów, którzy jeszcze przed
16
Nowiny Gniewskie 2/2009
otwarciem kas kolekcjonerskich o
godzinie 8.00
rano, zjawili się
przed Oddziałem Okręgowym
w Warszawie po
srebrne i złote
monety „Husarz
XVII w.” Husarze
na koniach przed
budynkiem Oddziału
NBP oraz szlachta na sali
operacyjnej banku wzbudzało
ogromne zainteresowanie. Kolekcjonerzy, ale
i przechodnie przystawali, fotografowali się,
rozmawiali i pytali o interesujące ich tematy.
Uroczystego wprowadzenia monet do obiegu dokonał Sławomir Skrzypek – prezes NBP.
„Husaria zasłużyła się w bitwach ze Szwedami,
pamiętają ją Turcy i Rosjanie. Jej udział zawsze
był rozstrzygający. Jestem bardzo dumny, że
Narodowy Bank Polski mógł upamiętnić tę
wspaniałą formację jazdy polskiej, na swoich
monetach” – mówił Sławomir Skrzypek.
Na zakończenie uroczystości prezes NBP
wręczył zestawy monet osobom, które w
sposób szczególny przyczyniają się do promocji wiedzy o husarii. Otrzymali je: prof.
Janusz Cisek, Radosław Sikora, historyk i
badacz historii husarii, autor licznych publikacji na temat polskiego wojska, a także Bartosz Siedlar – pomysłodawca i twórca portalu
internetowego www.hussar.com.pl i Jarosław
Struczyński – porucznik chorągwi husarskiej,
kasztelan gniewski, niestrudzony organizator
rekonstrukcji bitew, który w kilku żołnierskich
słowach podziękował serdecznie: „Jaśnie Wielmożny Panie Prezesie, Panie Dyrektorze Starszy
nad całym tym pięknym zbiorem pamiątek i
Wy, zacni ludzie. To wielka chwila! Kiedy pięć
lat temu powierzono mi porucznikostwo nad
chorągwią, jeno w marzeniach przypuszczać
mogliśmy, że ten wizerunek, który my w sercach
nosimy, a który jest tak potrzebny Rzeczypospolitej, na tak pożytecznym przedmiocie, jak
pieniądz, znajdzie swoje miejsce. Zatem teraz,
jak ten milion czterysta dwuzłotówek pójdzie
wśród ludzi, to wierzę w to głęboko, że i miłość
ku husarii okrzepnie, a umiłowanie ojczyzny
będzie rosło. Bóg zapłać, Panie Prezesie” – zakończył porucznik Struczyński.
Krzysztof Urban
Chorąży Husarski
JUBILEUSZ
Jubileusz 50–lecia Kapłaństwa
Służebne kapłaństwo
W sobotę, 17 stycznia, w Bazylice Katedralnej w Pelplinie odbył się Złoty Jubileusz Kapłaństwa księdza kanonika Bogdana Przybysza - gniewskiego proboszcza
w latach 1982 – 2006.
U
roczysta Jubileuszowa Msza
Święta, której przewodniczył
JE ksiądz biskup Jan Bernard Szlaga, rozpoczęła się o godzinie 12.00.
Mszę współkoncelebrował ks. bp
Piotr Krupa wraz z 12 księżmi jubilatami oraz innymi duchownymi
z diecezji pelplińskiej, również
z ks. proboszczem Zbigniewem
Rutkowskim. We Mszy Świętej
udział wzięło wielu parafian z
przedmiotu. Na dodatek w początkach 1959 roku władze oświatowe
rozpoczęły zwalnianie nauczycieli
religii, nie powiadamiając nawet o
tym władz kościelnych. Panowało
bowiem przekonanie, że jeśli nie
będzie ludzi świeckich uczących
religii, a zakonnicy na skutek działania władz prędzej czy później się
„wykruszą”, to problem laicyzacji
szkoły sam się rozwiąże. Podjęto
Gniewianie składający życzenia Jubilatowi
Gniewu. Można powiedzieć, że
grupa gniewska, która dotarła na
uroczystość podstawionym przez
parafię autobusem oraz własnymi
środkami transportu, była w katedrze najliczniejsza.
Podczas homilii ks. biskup
wspominał trudne czasy święceń
kapłańskich jubilatów. W latach
pięćdziesiątych, mimo odwilży w
polityce państwa wobec Kościoła
w zakresie przywrócenia lekcji
religii do szkół, władze partyjne z
Władysławem Gomułką na czele
prowadziły działania eliminujące
zakonników z nauczania tego
także decyzję, że nowopowstające
szkoły nie będą prowadziły lekcji
religii. Dlatego też Kościół, aby
stawić czoła przeciwnościom brakowi katechetów - zmuszony
był do przyspieszenia święceń
kapłańskich alumnów uczących
się w seminariach duchowych.
Do roczników, których święcenia
zostały przyspieszone, należał
właśnie rocznik księdza kanonika
Bogdana Przybysza. Dlatego święcenia te odbyły się już w styczniu
(18.01.1959).
Po uroczystej Mszy Świętej
Jubilaci zostali uwiecznieni na
Jubilat podczas uroczystej Mszy Świętej
Ksiądz Bogdan Przybysz tuż po uroczystej Mszy św.
spotkał się ze swoimi gośćmi
pamiątkowym zdjęciu wraz z JE
ks. biskupem Janem Bernardem
Szlagą oraz udali się do swoich gości, parafian. Spotkanie z
naszym dawnym proboszczem
księdzem kanonikiem Bogdanem
Przybyszem odbyło się w Refektarzu Collegium Marianum w Pelplinie, gdzie każdy z przybyłych
mógł osobiście złożyć życzenia i
wręczyć kwiaty księdzu jubilatowi. Ksiądz Kanonik, ciesząc się z
obecności tak licznego grona parafian, wspominając czas spędzony
w Gniewie, serdecznie dziękował
za pamięć i obecność na uroczystości. Każdy z przybyłych gości
otrzymał od Jubilata w prezencie
pamiątkowy obrazek z okazji 50-lecia Kapłaństwa.
W niedzielę o godz. 9.00, w kościele parafialnym Św. Mikołaja w
Gniewie odbyła się również Msza
Święta w intencji Jubilata księdza
kanonika Bogdana Przybysza,
którą sprawował ksiądz proboszcz
Zbigniew Rutkowski. Podczas
homilii przeczytany został list od
Jubilata skierowany do parafian.
MT
KS. KANONIK BOGDAN PRZYBYSZ urodził się 16 sierpnia 1935 roku. Dzieciń-
stwo spędził w Więcborku. Niestety wojna zabrała mu rodziców. Dom rodzinny
miał bardzo krótko. Ojciec został zamordowany w 1939 w Karolewie a matka
zmarła w 1942. Wtedy miał rodziców zastępczych i mieszkał w Toruniu.
Wykształcenie ks. Przybysz zdobył w pelplińskim seminarium. Następnie
był wikariuszem w Wąbrzeźnie i w Czersku. Potem były studia w Lublinie i
siedemnaście lat pracy w sądzie kościelnym w Pelplinie. Od najmłodszych lat
pragnął być duszpasterzem. Nigdy nie myślał, że trafi do Gniewu. Największą
inspiracją księdza Przybysza w jego pracy duszpasterskiej zawsze był i jest
papież Jan Paweł II. Nieustannie odwołuje się do nauki Jana Pawła II. Ma
swoje słowa klucze np. „Przekroczyć próg nadziei”, „Nie lękajcie się” to słowa,
które zmuszają człowieka, aby ten próg przekraczać twierdził Ksiądz kanonik.
Za jeden z największych swoich sukcesów uważa wybudowanie kaplicy i sali
katechetycznej w Polskim Gronowie Wolny czas proboszcz najchętniej spędza,
czytając książki. A rozmowy z księdzem proboszczem na temat literatury, filozofii, religii i moralności to prawdziwa przyjemność i lekcja mądrości.
”Powołanie kapłańskie jest
misterium. Jest ono tajemnicą
„szczególnej wymiany” - admirabile commercium - pomiędzy Bogiem a człowiekiem.
Człowiek oddaje Chrystusowi
swoje człowieczeństwo, by
mógł się On nim posłużyć
jako narzędziem zbawienia”.
Jan Paweł II
Nowiny Gniewskie 2/2009
17
ROZMAITOŚCI
Pokoje do wynajęcia
Kto straszy w Nicponi?
Wraz z tym numerem rusza nowy cykl artykułów. Ich
bohaterami nie będą jednak ludzie. Postaramy się
opisać naszym czytelnikom wszystkie miejsca w naszej gminie, w których można się zatrzymać, zaprosić
znajomych na nocleg, czasem potańczyć i zjeść
coś dobrego. Nasz spacer po kwaterach zaczęliśmy
od pensjonatu Pod Abażurem. Z właścicielką Marią
Okońską rozmawiała Agnieszka Świercz.
Agnieszka Świercz - Skąd
pomysł na takie miejsce?
Maria Okońska - To było
MO- Nasz pensjonat to hotel, restauracja i pub. Mamy też
upiora! Wydaje nam się, że to
Jedno z pomieszczeń restauracyjnych
marzenie mojego życia otworzyć
taki pensjonat. Jestem rodowitą
gniewianką i zawsze brakowało
mi w okolicy czegoś takiego.
Przez długie lata oszczędzałam
na ten cel i dwa lata temu udało
mi się otworzyć ten piękny Pensjonat. Nie spodziewałam się
jednak, że będzie to taka ciężka
praca, ale mimo wszystko jest
warto.
AŚ- A co czeka na osoby,
które zdecydują się odwiedzić
Pod Abażurem?
Nawiedzone schody
18
Nowiny Gniewskie 2/2009
Właścicielka pensjonatu Maria Okońska
zdecydowanie zmalał. Wiemy
jednak, że lepiej będzie wiosną
i latem, wtedy to zawsze mamy
więcej klientów.
AŚ- Jakie plany ma pani na
przyszłość?
MO- Nasi klienci podpowiedzieli nam kilka pomysłów i w
najbliższym czasie będzie można
u nas pograć w bilard i strzałki.
Chcemy tym przyciągnąć do naszego pensjonatu nowych klientów, zwłaszcza tych z Gniewu i
okolic. Panuje opinia, że jeste-
Budynek z zewnątrz
śmy drogim miejscem, dlatego
w tym roku naszym priorytetem
będzie przekonanie do siebie
okolicznych mieszkańców. Bo
czy 18 zł od osoby za stypę, albo
140 zł za wesele to dużo? Piwo
w pubie też nie jest drogie, a
jeszcze potańczyć można.
Dziękuję za rozmowę.
PENSJONAT
„POD ABAŻUREM”
W pubie panuje bardzo przytulna atmosfera
duch pani Makowskiej, byłej
właścicielki tego budynku. Najczęściej pracownicy słyszą ją
późną nocą na schodach. Chyba
nie ma się co dziwić, skoro
budynek ma już prawie 120 lat!
Możliwe, że kryje jeszcze nie
jedną tajemnicę.
AŚ- Czy kryzys gospodarczy
wpłynął też na Pani interesy?
MO- Niestety tak. Musieliśmy zwolnić ostatnio trzy osoby.
Nie pomogła nam też budowa
autostrady, bo ruch na „jedynce”
Nicponia 6, 83-140 Gniew
tel. 058 535 35 00
[email protected]podabazurem.pl
Grill-bar idealnie nadaje się do letniego biesiadowania
Z ŻYCIA SZKOŁY
Bal studniówkowy młodzieży ZSP Gniew
Poloneza czas zacząć
W ostatni dzień stycznia w Hotelu Na Wzgórzu, w
pięknie przystrojonych kolorowymi balonikami salach
tegoroczni maturzyści gniewskiego liceum z niecierpliwością czekali początku swojego ostatniego balu
w takim gronie.
P
rzed godziną dziewiętnastą
odbyła się dodatkowa próba
poloneza pod okiem pani Janiny
Strelau. Na Sali z każdą chwilą
pojawiało się coraz więcej uczniów
i gości. Przybyły dwórki i drużyna
rycerska dowodzona przez pana
Jacka Ordowskiego.
Przed hotelem dowódca średniowiecznego oddziału wygłosił
orację. Mówił o trudzie i wysiłku
zdobywania wiedzy, ale i o słodkich jej owocach. Życzył żakom
na sto dni przed maturą, by zgodnie
z tradycją oddali się zabawie, zachowując umiar i dobre imię. Padły
ogłuszające strzały z hakownic.
Dwórki i rycerze w lśniących strojach wprowadzili na salę balową
młodzież i nauczycieli. Karolina
Zarazińska i Joasia Kaczorowska
w imieniu organizatorów przywitały dyrektora szkoły, Henryka
Łanię, nauczycieli oraz koleżanki
i kolegów z osobami towarzyszącymi. Podziękowały pedagogom za
wspaniałe trzy lata spędzone w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych
im. ks. Henryka Mrossa w Gniewie. Uczniowie natomiast wręczyli
nauczycielom kwiaty. Szczególne
podziękowania skierowali do wychowawców: Agnieszki Frątczak,
Jacka Gerigka i Grzegorza Bettin,
których obdarzyli pięknymi wiązankami kwiatów. Dyrektor szkoły
Henryk Łania w imieniu własnym
i gości podziękował uczniom i ich
rodzicom za zaproszenie, życząc
wszystkim udanej zabawy do
białego rana.
Na parkiecie pojawiły się pary
taneczne. W otoczeniu dwórek,
rycerzy oraz gości dobrze zdali
egzamin z lekcji tańca. Ich występ
nagrodzono gromkimi oklaskami.
Zebrani dziękowali dwórkom i
drużynie rycerskiej za uświetnienie swoją obecnością uroczystego
otwarcia studniówki.
Tuz po obiedzie rozpoczęła się
zabawa. Do pierwszego tańca przy-
Uczniowie podczas tradycyjnego poloneza
szli maturzyści prosili nauczycieli.
Młodzież poszczególnych klas
odśpiewała swoim wychowawcom
tradycyjne sto lat i zaprosiła do tańca. Każdy z uczniów mógł chociaż
przez chwilę zatańczyć ze swoim
wychowawcą.
Pyszne ciasta, których można
było skosztować, przygotowali
rodzice uczniów. Przed północą
na salę wjechał wspaniały tort,
dzieło pani Ireny Kowalskiej.
Zabawa trwała nieprzerwanie do
godziny czwartej. Wraz z ostatnią
melodią Studniówka 2009 przeszła
do historii.
Magda Watkowska
Pamiątkowe wspólne zdjęcie uczestników balu
Nowiny Gniewskie 2/2009
19
Z ŻYCIA SZKOŁY
Gen. Józef Haller – patron gniewskiego gimnazjum
Ku pamięci generała Hallera
30 stycznia w Gimnazjum im. Gen.
Józefa Hallera w Gniewie wręczono
nagrody laureatom konkursu literackiego i plastycznego o patronie
szkoły.
K
onkurs przygotowały i prowadziły Renata
Reńska i Dorota Narloch. Ku radości
organizatorów do udziału w konkursie przystąpiło wielu gimnazjalistów, którzy wykazali
się wielką pomysłowością i talentem. Kilka
nagrodzonych prac prezentujemy poniżej.
„Wspomnienie”
Patron naszego Gimnazjum
Wspaniałym człowiekiem był.
Generałem armii ochotniczej,
Dowódcą polskich, zbrojnych sił.
Jego wiara i pobożność,
Charakter i odwaga,
Polski mundur i zwycięstwo,
To sylwetka bohatera - generała.
Osiedlił się na Pomorzu,
Na wzgórzu obok wsi.
Zbudował grotę z figurką Matki Bożej,
Aby zapewnić Polsce zwycięskie dni.
Żył bardzo skromnie,
Cenił moralność, wychowanie,
Miał silną wolę, głębię umysłu,
Oraz przywódcze powołanie.
Do Polski już nie wrócił,
Dożył sędziwego wieku,
Zmarł w londyńskim szpitalu,
Życie uleciało mu w pośpiechu.
Kamil Jaszewski kl. Ig
III miejsce Patryk Orzechowski kl. Id
Józef Haller
Gabriela Bielecka kl. Id
Dzisiaj go wspominamy i
Jego imię za patrona naszej
szkoły w Gniewie mamy.
Śpiewać o nim potrafimy
i go za wszystkie czyny
chwalimy…
Weronika Wesołowska kl. I f
Nasz generał!
Polski przez lata nie było na mapach,
Lecz naród czekał wytrwale,
Aż do momentu gdy w ojczyźnie
Pojawił się Józef Haller!
Był wychowany w patriotyzmie
Marzył o wolnej ojczyźnie
Więc walczył wytrwale By spełnić
swe marzenia.
Hallerze!-jesteś naszym bohaterem,
Patronem naszej szkoły.
Z Ciebie zawsze brać przykład, iść z
dumą i z honorem
Przez trudy naszego życia będziemy!
Katarzyna Glinka kl. Ig
Nowiny Gniewskie 2/2009
Dziś wielkie święto w naszej szkole.
Każdy dobrze o tym wie.
Wszyscy odświętnie ubrani i wielce
uradowani,
Bo dziś rocznica nadania imienia wielkiego patrioty Józefa Hallera.
Każdy dumny jest właśnie z tego, bo
mamy patrona tak wielkiego.
On wie, co znaczy Ojczyzny bronić
I wszyscy powinniśmy się przed nim pokłonić.
To on walczył o nasze miasteczko,
By w nas Gniewianach polskości zachować, choć deczko.
Dziś każdy gotowy za Ojczyznę pójść w bój.
Dla nas ważna jest prawda owa, naszego wielkiego generała słowa: Bóg,
Honor, Ojczyzna!
Józef Haller patriotą był,
Warto więc wspomnieć jak
kiedyś żył…
Urodził się w kochającej rodzinie,
W Jarczycach przy
Krakowie…
I miejsce Ewelina Guzdaj kl. Id
20
Wielki Patron
II miesjce Dawid Dorn kl. IIId
Nasz generał
Z dumą patrzymy na niego,
Człowieka wielkiego, prawego.
Naszego generała Józefa Hallera,
Który nie pozwolił Polski sponiewierać.
Z odwagą i wiarą bronił Ojczyznę swą,
By była niepodległa, tak miłował ją.
Józef Haller to patron naszej szkoły,
Przez wszystkich ceniony i chwalony.
Daje uczniom wzór wspaniały,
Jak miłować Polskę mamy.
Olga Krzemińska kl.Ig
PRZEDSZKOLE
Echa z opaleńskiego przedszkola
Nauka przez zabawę
Każda placówka oświatowa realizująca cele dydaktyczne, wychowawcze oraz opiekuńcze ma kontakt
z bliższym i dalszym środowiskiem, współpracuje z
lokalnymi instytucjami. Przedszkole w Opaleniu nie jest
tu wyjątkiem. Wrosło ono w lokalną społeczność już
bardzo dawno temu i dzięki życzliwej postawie wielu
ludzi dzieci miło spędzają tutaj czas.
Z
abawa, jako podstawowa
forma działalności, zajmuje
w wychowaniu przedszkolnym
ważne miejsce. W niej bowiem
najpełniej wyraża się aktywność
małego dziecka. Zaspakajane są
potrzeby intelektualne, społeczne,
estetyczne i ruchowe dziecka.
Ze względu na stopień zaangażowania samodzielności i inicjatywy dzieci zachodzi potrzeba
rozróżniania zabaw. Podział , który
obecnie przyjmujemy w pedagogice przedszkolnej, obejmuje samorzutne zabawy dzieci i zabawy
organizowane przez dorosłych. Do
głównych rodzajów samorzutnych
zabaw dziecięcych zalicza się obok
zabaw tematycznych, konstrukcyjnych, ruchowych, także zabawy
badawcze. Zabawy badawcze
służą zaspokojeniu potrzeb poznawczych dzieci przez działanie i
manipulowanie przedmiotami.
Dzieci już w wieku przedszkolnym przeprowadzają doświadczenia, sprawdzają kruchość lodu,
oglądają przedmioty przez szkło
powiększające, bawią się magnesem, obserwują zachowanie się ciał
w powietrzu, badają właściwości
wody, próbują określić ciężar różnych przedmiotów. Dokonują więc
różnorodnych ciekawych badań
sytuacji, zjawisk, stanów rzeczy
w otaczającym świecie. Taka
aktywność badawcza pozwala na
wykrywanie określonych prawidłowości i zawsze skierowana jest
na poznanie rzeczywistości.
Natomiast brak czynności badawczych w poznawaniu świata
doprowadza często do aktywności
biernej, niewolniczego naśladowania osób drugich. Zabawy badawcze nie zawsze znajdują uznanie w
oczach dorosłych. Przez swoją dociekliwość dzieci niejedno popsują,
pobrudzą, zniszczą. W ten sposób
c) motywująco- emocjonalne
- to warunki, które wpływają na
samorzutne podejmowanie działań
bez przymusu.
Ważne jest, by zabawę traktować jako czynnik psychicznego i
fizycznego rozwoju dziecka. Ma
ona bowiem szczególne właściwo-
wielu osób udało się nam pod
koniec ubiegłego roku uzupełnić
i wzbogacić kąciki zabaw w
nowe, jakże cenne, pomoce dydaktyczne.
Chciałabym szczególnie podziękować rodzicom dzieci uczęszczających do przedszkola oraz
Kolorowy komputer jest nowym
nabytkiem w przedszkolu
dzieci poznają świat, a własne
doświadczenia rodzą pytania - co z
czego zostało zrobione?, dlaczego
jest tak a nie inaczej?, co do czego
służy? Młody człowiek manipuluje, przekształca, odkrywa i dzięki
temu nieustannie się uczy.
Podczas zabaw pozwalających
poznać coraz więcej konkretnych
właściwości przedmiotów i zjawisk, zwiększa się samodzielność
i uspołecznienie dziecka. Jednak,
aby rozwijać aktywność dziecka
w procesie wychowania, należy
stworzyć odpowiednie warunki :
a) materialne - które stanowią
zespół środków dydaktycznych
wspomagających rozwój aktywności twórczej,
b) inspirujące - to warunki,
jakie spełnia nauczyciel ukierunkowujący aktywność dzieci; są to
bodźce wyzwalające u dzieci chęć
poznania i odkrycia czegoś przez
własne doświadczenie,
ści stymulujące, powoduje rozwój
sfery intelektualnej: ciekawość,
zainteresowanie, odczuwanie przyjemności, zadowolenie i triumf
płynący z odniesienia sukcesu po
dokonaniu odkrycia. Zabawa zaspokaja potrzeby badawcze dziecka, poszerza wiedzę o świecie.
Obok myślenia zabawa wzbogaca
wrażenia, spostrzeżenia, rozwija
wyobraźnię, pomysłowość, umiejętność koncentracji uwagi.
Istotny jest wpływ dziecięcej
działalności zabawowej na rozwój
współpracy w grupie, umiejętności
dzielenia się z innymi, współorganizowanie zabaw zespołowych.
W związku z tym, że dociekliwość i zapał każdego dziecka
są ogromne, wiele zabawek oraz
pomocy wykorzystywanych w
przedszkolu oraz zerówce ulega
zniszczeniu. Niezbędne jest ciągłe
ich uzupełnianie.
To dzięki pomocy i wsparciu
oddziału zerowego oraz innym
osobom i instytucjom, którym na
sercu leży dobro naszej placówki:
sołtysom p. Andrzejowi Cejerowi i
p. Tadeuszowi Głowińskiemu, Dyrekcji Zespołu Szkół w Opaleniu,
p. Beacie Kłodzie, p. Wincentemu
Maciejewskiemu. Wszystkim
tym, którzy włączyli się do Akcji
Świątecznego Kiermaszu, bardzo
dziękujemy za pomoc i wszelkie
wsparcie.
Udało się również w ostatnim
czasie wzbogacić placówkę w
poszerzające horyzonty naszych
milusińskich narzędzie uczące
przez zabawę. Bardzo ciekawym
i pomocnym nabytkiem stał się
nowy komputer edukacyjny, który
przedszkolaki otrzymały jako dar
od firmy IBM Polska Sp. z o.o. z
siedzibą w Warszawie. Poznawanie świata może stać się jeszcze
bardziej rozległe.
Katarzyna Zander
Nowiny Gniewskie 2/2009
21
SPORT
Mistrzostwa w tenisie stołowym
W
niedzielę dnia 18.01.br w
hali Gminnego Ośrodka
Sportu w Gniewie zainaugurowano cykl rozgrywek „Otwartych
Mistrzostw Gniewa w Tenisie
Stołowym”.
Uroczystego otwarcia cyklu
zawodów dokonał dyrektor GOS-u
Maciej Mosiński, szczegółowe
wcześniej ustalone zasady i reguły
zawodów przedstawił sędzia prowa-
dzący zawody Tomasz Ostrowski.
W pierwszej turze zawodów
wystartowało 52 zawodników,
którzy sklasyfikowani zostali w
pięciu kategoriach wiekowych. W
drugim turnieju rozegranym tydzień
później do zawodów zgłosiło się 54
zawodników. Klasyfikację końcową
po dwóch turniejach przedstawiono
poniżej.
Longin Nagórski
Pojedynki rozgrywane na dwunastu stołach
KLASYFIKACJA GENERALNA OTWARTYCH
MISTRZOSTW GNIEWA W TENISIE STOŁOWYM
(po II turnieju)
KATEGORIA OPEN
1. Choszcz Tomasz
2. Zabrocki Bartosz
3. Manterys Paweł
4. Dau Łukasz
5. Tomczyk Mariusz
6. Banach Zbigniew
7. Górski Mikołaj
8. Skóra Filip
9. Żyła Radosław
10. Urbańczyk Mieczysław
Urbańczyk Grzegorz
KATEGORIA: MŁODZIK
1. Wicembach Mateusz
2. Sikorki Patryk
3. Michałowski Przemysław
4. Olszewski Bartosz
5. Tocha Mateusz
KATEGORIA: SENIOR
1. Choszcz Tomasz
2. Zabrocki Bartosz
3. Manterys Paweł
4. Dau Łukasz
5. Tomczyk Mariusz
KATEGORIA: KADET - JUNIOR
1. Górski Mikołaj
2. Skóra Filip
3. Żyła Radosław
4. Urbańczyk Grzegorz
5. Dering Filip
KATEGORIA: WETERAN
1. Banach Zbigniew
2. Urbańczyk Mieczysław
3. Florin Zbigniew
4. Charczuk Stanisław
5. Janeczek Czesław
22
Nowiny Gniewskie 2/2009
46 pkt.
46 pkt.
45 pkt.
41 pkt.
31 pkt.
29 pkt.
28 pkt.
28 pkt.
26 pkt.
25 pkt.
25 pkt.
KLASYFIKACJA GENERALNA OTWARTYCH
MISTRZOSTW GNIEWA
W TENISIE STOŁOWYM (po I turnieju)
KATEGORIA OPEN
1. Manterys Paweł
2. Zabrocki Bartosz
3. Choszcz Tomasz
4. Dau Łukasz
5. Konkolewski Łukasz
6. Komorowski Krzysztof
7. Banach Zbigniew
8. Tomczyk Mariusz
9. Skóra Filip
10. Job Mariusz
KATEGORIA: MŁODZIK
1. Liwski Krzysztof
2. Sikorki Patryk
3. Pior Norman
4. Piastowski Szymon
5. Wicembach Mateusz
KATEGORIA: SENIOR
1. Manterys Paweł
2. Zabrocki Bartosz
3. Choszcz Tomasz
4. Dau Łukasz
5. Konkolewski Łukasz
KATEGORIA: KADET - JUNIOR
1. Komorowski Krzysztof
2. Skóra Filip
3. Urbańczyk Grzegorz
KATEGORIA: WETERAN
1. Banach Zbigniew
2. Urbańczyk Mieczysław
3. Florin Zbigniew
4. Żurawski Grzegorz
5. Janeczek Czesław
25 pkt.
23 pkt.
21 pkt.
20 pkt.
19 pkt.
18 pkt.
17 pkt.
16 pkt.
15 pkt.
15 pkt.
12 pkt.
8 pkt.
8 pkt.
7 pkt.
7 pkt.
25 pkt.
23 pkt.
21 pkt.
20 pkt.
19 pkt.
18 pkt.
15 pkt.
14 pkt.
17 pkt.
11 pkt.
10 pkt.
10 pkt.
10 pkt.
18 pkt.
16 pkt.
16 pkt.
16 pkt.
14 pkt.
46 pkt.
46 pkt.
45 pkt.
41 pkt.
31 pkt.
Najmłodsi tenisiści w akcji
28 pkt.
28 pkt.
26 pkt.
25 pkt.
20 pkt.
29 pkt.
25 pkt.
22 pkt.
22 pkt.
18 pkt.
Najlepsi tenisiści w trakcie
bezpośrednich pojedynków
SPORT
Halowa Piłka Nożna
NAJLEPSI STRZELCY PO DZIĘCIU KOLEJKACH
Skuteczna parada bramkarza
Realizacja założeń taktycznych
WYNIKI ROZGRYWEK X KOLEJKI
„HALOWEJ PIŁKI NOŻNEJ SENIORÓW”
1. STRZAŁ:THC ZŁ.
2. POGOŃ:VIP KOPERNIK
3. WWZU:ZAMEK VOLT
4. TORPEDA:WISŁA
5. SPARTA:ZRYW
1. JELEŃSKI PL:BLACK DEVILS
2. BELFER:MAXIT
3. BAMBOSA:DZIKI STYL
4. ALKA PRIM:ORZEŁ
5. ORION:DRAGONS
6. ZPD:VITO
Rzut wolny
0:5 vo
9:7
5:2
2:4
4:5
5:0 vo
0:4
4:3
3:4
3:5
3:4
I LIGA
1. GRZELAK SZYMON
2. RACKI ŁUKASZ
3. GARDZIELEWSKI KRZYSZTOF
4. DUNAJSKI MACIEJ
5. SZWEDA BARTŁOMIEJ
20 bramek MAXIT
20 bramek ZRYW
15 bramek ZRYW
13 bramek MAXIT
13 bramek SPARTA
II LIGA A
1. SCHWARZ JACEK
2. MURAWSKI GRZEGORZ
3. CZECHOWSKI BARTŁOMIEJ
4. WIŚNIEWSKI MARCIN
5. URBAŃSKI PRZEMYSŁAW
6. DZWONKOWSKI BARTŁOMIEJ
16 bramek POGOŃ
15 bramek POGOŃ
14 bramek BAMBOSA
14 bramek VIP KOPERNIK
13 bramek POGOŃ
12 bramek BAMBOSA
II LIGA B
1. JUSTA PIOTR
2. HERKT KRZYSZTOF
3. KWATEROWSKI KRZYSZTOF
4. TOPCZYŃSKI KRYSTIAN
5. BEDNAREK DAWID
6. ŚLEDŹ ŁUKASZ
20 bramek ZPD
14 bramek SPEED FIRE
13 bramek ORZEŁ
13 bramek RÓLEGLEW
13 bramek SPEED FIRE
13 bramek VOLT
Zamieszanie podbramkowe
CZOŁOWE POZYCJE W POSZCZEGÓLNYCH LIGACH
I LIGA
1. MAXIT
2. ZRYW
3. SPARTA
4. WISŁA
5. PIEKARNIA
6. BELFER
63:17, 21 pkt.
62:21, 21 pkt.
65:22, 15 pkt.
32:31, 12 pkt.
37:33, 10 pkt.
33:30, 10 pkt.
II LIGA A
1. BAMBOSA
2. JELEŃSKI PL
3. THC ZŁODZIEJOWO
4. VIP KOPERNIK
5. PIAST
6 POGOŃ
60:45, 22 pkt.
49:23, 19 pkt.
46:30, 13 pkt.
45:34, 13 pkt.
38:34, 12 pkt.
60:44, 11 pkt.
II LIGA B
1. SPEED FIRE
2. ZPD
3. ORZEŁ
4. VITO
5. VOLT
6. RÓLEGLEW
72:17, 21 pkt.
58:20, 18 pkt.
40:47, 15 pkt.
46:28, 15 pkt.
37:38, 12 pkt.
30:29, 9 pkt.
Longin Nagórski
Nowiny Gniewskie 2/2009
23
SPORT
Halówka Szkół Podstawowych
Tenis stołowy
M
Skuteczna interwencja bramkarza
W
sobotę 09.01.w hali GOS-u
rozegrano drugą rundę rozgrywek klas V-VI, w których
uczestniczyły cztery zespoły. Rozegrano sześć spotkań, w których
strzelono 25 bramek. Pierwsze
WYNIKI TECHNICZNE II TURNIEJU:
Wisła I Walichnowy: Galactik Opalenie 4:1
Wisła II Walichnowy: Mewa Gniew
0:2
Galactik Opalenie: Wisła II Walichnowy 1:3
Mewa Gniew: Wisła I Walichnowy
4:1
Wisła I Walichnowy: Wisła II Walichnowy3:2
Galactik Opalenie: Mewa Gniew
1:3
PUNKTACJA DRUGIEGO TURNIEJU
1.Mewa Gniew
2.Wisła I Walichnowy
3.Wisła II Walichnowy
4.Galactik Opalenie
9 pkt.
6 pkt.
4 pkt.
3 pkt.
miejsce w turnieju zdobyli zawodnicy „Mewy” Gniew, wygrywając
trzy mecze i gromadząc na swym
koncie dziewięć punktów. Tym
samym przewodzą w tabeli rozgrywek z dorobkiem 18 pkt.
Zespół „Wisły” Walichnowy
uplasował się na drugiej pozycji
z dorobkiem 12 pkt. Na trzecim
miejscu z ośmioma punktami
plasuje się drugi zespół „Wisły”
Walichnowy. Zespół „Galactik”
Opalenie zgromadził 6 pkt. i zajmuje czwartą pozycje w klasyfikacji końcowej.
Longin Nagórski
Szachy
ecz o mistrzostwo IV ligi
reprezentacji tenisistów stołowych pomiędzy zespołem „Olimpii” Gniew a zespołem MRKS
III Gdańsk rozegrano 10.01 br na
wyjeździe. Wynik końcowy 10: 5
dla gospodarzy. Punkty dla naszego zespołu wywalczyli: Mikołaj
Górski 2 pkt., Patryk Zmudczyński 1pkt., Filip Dering 1pkt. oraz
rywalom. Każdy z zawodników
występujący w barwach „ Olimpii”
zdobył po 2,5 pkt. / Mikołaj Górski,
Mateusz Połomski, Darek Zmudczyński i Filip Dering/. Trzeci mecz
rozegrany w sali gimnastycznej
SP Gniew, pomiędzy tenisistami
„Olimpii” i zespołem KS „Agro
Kociewie” II Starogard Gdański
przyniósł zdecydowane zwycięstwo
Indywidualny sylwestrowy turniej tenisowy
Krzysztof Frątczak 1pkt. Kolejny
mecz tenisiści stołowi rozegrali
również na wyjeździe z zespołem
GOK Ryjewo. Wynik w stosunku
10:0 dla UKS Olipii Gniew wskazuje, na bardzo dobrą dyspozycję
tenisistów, którzy w tym dniu nie
dali najmniejszych szans swoim
miejscowym w stosunku 10:1.
Punkty dla zespołu zdobyli: Mikołaj
Górski 3,5pkt Krzysztof Frątczak i
Filip Dering po 2,5 pkt oraz Patryk
Zmudczynski 1,5pkt. Życzymy
stabilizacji formy i dobrych gier w
następujących meczach.
Longin Nagórski
Turniej piłki siatkowej gimnazjalistek
Reprezentacja z ZSP Gniew ze zdobytymi trofeami
R
ozgrywki szachowe w ramach
zawodów powiatowych Szkół
Ponadgimnazjalnych, rozegrano w
dniu 21.01.br. w Gminnym Ośrodku Sportu w Gniewie. W turnieju
chłopców rozegrano trzy mecze,
pomiędzy zespołami z I LO z Tczewa, ZST Tczewa oraz reprezentacją
gospodarzy ZSP Gniew. Zespół
miejscowy wygrał dwa mecze,
plasując się na pierwszej pozycji.
Zespół I LO z jedną porażką i
jednym zwycięstwem uplasował
się na drugiej pozycji. Na trze-
24
Nowiny Gniewskie 2/2009
ciej pozycji z dwiema porażkami
sklasyfikowany został zespół ZST
Tczew. Drużynę ZSP reprezentowali Jakub Kirszeinstein, Robert
Bober oraz Piotr Gierszewski.
Dziewczęta z Gniewu rozegrały
pojedynek szachowy między sobą,
w którym Karina Wycinka pokonana została przez swoją koleżankę
Olę Piechocką. Zespoły otrzymały
pamiątkowe dyplomy, chłopcy z
Gniewu puchar POS, a dziewczęta
pamiątkowe statuetki.
Longin Nagórski
W hali Gminnego Ośrodka Sportu w Gniewie w piątek 30 stycznia
br. rozegrano powiatowy turniej
piłki siatkowej dziewcząt o” Puchar
Dyrektora Gimnazjum w Gniewie”
W zawodach rozegranych systemem „każdy z każdym” uczestniczyły cztery zespoły gimnazjalistek
z Tczewa, Pelplina, Morzeszczyna i
Gniewu. Pierwsze miejsc i „Puchar
Dyrektora” wywalczyły gimnazjalistki z Morzeszczyna, które
wygrały wszystkie mecze, tracąc
po drodze jednego seta z gospodyniami turnieju. Pozostałe zespoły
zanotowały po jednym zwycięstwie i dwóch porażkach, więc o
końcowym wyniku zadecydował
stosunek setów z całego turnieju.
Przy równej ilości dużych punktów/
po 4 pkt,/ najlepszy stosunek setów
wywalczyły gimnazjalistki z Gniewu plasując się na drugiej pozycji.
Na trzecim miejscu uplasowały
się gimnazjalistki z Tczewa, na
czwartym gimnazjalistki z Pelplina. Poziom rozgrywek był bardzo
wyrównany, więc w rozgrywkach
powiatowych, które rozegrane zostaną w marcu wszystkie zespoły
maja spore szanse na rewanże i
wywalczenie pierwszego miejsca.
Dziewczęta z Gniewu grały w
następującym składzie: Ewelina
Herrlein, Ewelina Tucholska, Patrycja Koperska, Monika Gołyńska,
Magdalena Chmielecka, Dominika
Seroka, Ilona Klepinowska , Marta
Król, Weronika Srożak.
Longin Nagórski
Gniewianki w akcji
SPORT
Mini gry sportowe
Młodzieżowa liga piłki halowej
W drugiej połowie stycznia rozegrano zawody gminne i
powiatowe z cyklu gier mini piłki siatkowej tzw. „dwójki
”i „czwórki”.
Walka o każdy metr boiska
Rozgrywki powiatowe minipiłki siatkowej
W
rywalizacji klas IV-V dziewczęta z Opalenia wygrały w
stosunku 2:1 /25:20, 18:25, 17:15/
z rówieśniczkami z Gniewu. W
zawodach powiatowych rozegranych w Subkowach, dziewczęta
z Opalenia po dwóch porażkach i
jednym wygranym meczu uplasowały się na trzeciej pozycji za SP
10 Tczew i SP Subkowy a przed
SP Pelplin.
W rywalizacji klas VI dziewczęta z Gniewu wygrały w stosunku 2:1 /25:19,22:25,15:8/ z
ków 2-1. Ostatecznie zwyciężczyniami turnieju zostały dziwczęta z
SP 10 Tczew.
W zespole z Opalenia grały:
Lucyna Wiśniewska, Karolina Głowińska, Oliwia Homann, Paulina
Kruk, Malwina Ruta i Karolina
Szarmach. Zespół z Gniewu reprezentowały następujące zawodniczki: Dorota Stawicka, Karolina
Krykowska, Kinga Frost, Patrycja
Damrath, Klaudia Górna, Karolina
Barałkiewicz, Karolina Cwajda,
Natalia Perron i Ewelina Rossak.
GRUPA A
PDG TEAM - KS Gniew
Orion Nicponia Kursztyn - Huragan Rudno
5:0 v.o
6:2
TABELA WYNIKI VIII KOLEJKI
1 Orion Nicponia Kursztyn
2 Maxit Okland 1
3 PDG TEAM
4 Orlik Lignowy
5 Huragan Rudno
6 Maxit Okland 2
7 FC Gronowo
8 KS Gniew
21 pkt.
15 pkt.
13 pkt.
10 pkt.
9 pkt.
6 pkt.
3 pkt.
0 pkt.
GRUPA B
UKS Opalenie - BKS Gniew
FC Gniew - Gama Rudno
Sparta Gogolewo -Czerwone Diabły
Galaxit Rudno - Tajfun Kłajpeda
6:0
5:0 v.o
9:4
1:1
TABELA
1 Galaxit Rudno
2 UKS Opalenie
3 Meler Pelplin
4 Tajfun Kłajpeda
5 Sparta Gogolewo
6 Czerwone Diabły
7 BKS Gniew
8 FC Gniew
9 Gama Rudno
19 pkt.
18 pkt.
15 pkt.
10 pkt.
9 pkt.
7 pkt.
7 pkt.
5 pkt.
0 pkt.
43:6
55:10
36:14
43:8
25:32
16:20
11:57
0:82
48:11
31:18
55:19
22:22
30:27
23:35
14:29
11:27
2:60
Król strzelców:
27 bramek Reinholz Tomasz (Galaxit Rudno)
23 bramki Szwonek Artur (Orlik Lignowy)
18 bramek Hubner Kamil (Meler Pelplin)
16 bramek Gajewski Adrian (Sparta Gogolewo)
15 bramek Tylko Dominik (Maxit Okland 1)
Longin Nagórski
Młodzicy w akcji
Pamiątkowe zdjęcie dziewcząt z SP Gniew
rówieśniczkami z Opalenia. Zawody rozegrano w sali gimnastycznej
Zespołu Szkół w Opaleniu. Zawody sprawnie przeprowadził kol.
Tomasz Cejer.
W hali sportowej w Pelplinie
dziewczęta z Gniewu w grupie
eliminacyjnej uplasowały się na
drugiej pozycji. W walce o trzecie
miejsce uległy dziewczętom z Sub-
W rozgrywkach powiatowych
dwójek chłopców rozegranych w
Gniewie gospodarze uplasowali się
na szóstej a rówieśnicy z Opalenia
na czwarte pozycji. Zawody wygrali chłopcy z SP 10 Tczew.
Reprezentacja SP Opalenie klas
VI grała Tczewie uplasowała się na
piątej pozycji.
Longin Nagórski
Nowiny Gniewskie 2/2009
25
OGŁOSZENIE
Ogłoszenie
USTNY NIEOGRANICZONY PRZETARG NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH STANOWIĄCYCH WŁASNOŚĆ
ROLNICZEJ SPÓŁDZIELNI PRODUKCYJNEJ „ZDOBYCZ” W JELENIU (W LIKWIDACJI)
Na podstawie uchwały Nr 14/2008 Walnego Zgromadzenia Rolniczej Spółdzielni
Produkcyjnej „ZDOBYCZ” w Jeleniu (w likwidacji) z dnia 18 grudnia 2008 r. w
sprawie wyrażenia zgody na zbywanie przez likwidatora w drodze przetargu ustnego
nieograniczonego nieruchomości Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „ZDOBYCZ”
w Jeleniu (w likwidacji) Likwidator Spółdzielni podaje do publicznej wiadomości,
że w Urzędzie Miasta i Gminy w Gniewie, Gniew Pl. Grunwaldzki 1 (pokój nr 109)
odbędzie się w dniu 19 lutego (czwartek) 2009 r. o godz. 10ºº ustny nieograniczony przetarg na sprzedaż nieruchomości rolnych stanowiących własność Rolniczej
Spółdzielni Produkcyjnej „ZDOBYCZ” w Jeleniu (w likwidacji):
1) działka Nr 49, k.m. 1, obręb Jeleń, o pow. 6,4100 ha, Kw Nr 1687 - cena wywoławcza 125.560,00 zł (słownie: sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset sześćdziesiąt
złotych 00/100), przekazana w dzierżawę na podstawie umowy dzierżawy z dnia
24 września 2004 r.,
2) działka Nr 61, k.m. 1, obręb Jeleń, o pow. 3,3200 ha, Kw Nr 4089 - cena wywoławcza 61.180,00 zł (słownie: sześćdziesiąt jeden tysięcy sto osiemdziesiąt złotych
00/100),
3) działka Nr 67, k.m. 1, obręb Jeleń, o pow. 6,4400 ha, Kw Nr 1385 - cena wywoławcza
128.800,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy osiemset złotych 00/100),
4) działka Nr 69, k.m. 1, obręb Jeleń, o pow. 7,7100 ha, Kw Nr 1686 - cena wywoławcza 128.070,00 zł (słownie: sto dwadzieścia osiem tysięcy siedemdziesiąt
złotych 00/100), przekazana w dzierżawę na podstawie umowy dzierżawy z dnia
24 września 2004 r.,
5) działka Nr 72, k.m. 1, obręb Jeleń, o pow. 4,0200 ha, Kw Nr 1686 - cena wywoławcza
80.400,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy czterysta złotych 00/100),
6) działka nr 155/2, k.m. 2, obręb Jeleń, o powierzchni 10,2100 ha, Kw nr 8219
– 200.750,00 zł (słownie: dwieście tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych 00/100),
przekazana w dzierżawę na podstawie umowy dzierżawy z dnia 16 września 1997
r.,
7) działka Nr 193/11, k.m. 2, obręb Jeleń, o pow. 0,3321 ha, Kw Nr 5834 wraz z
udziałem wynoszącym 2/4 w działce nr 193/8, k.m. 2, obręb Jeleń, o powierzchni
0,0330 ha, Kw Nr 23708, stanowiącej dojazd do między innymi działki 193/11 cena wywoławcza 6.972,00 zł (słownie: sześć tysięcy dziewięćset siedemdziesiąt
dwa złote 00/100),
8) działka Nr 112, k.m. 2, obręb Rakowiec, o pow. 1,1000 ha, Kw Nr 5460 – cena
wywoławcza 22.000,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące złotych 00/100),
9) działka Nr 115, k.m. 2, obręb Rakowiec, o pow. 13,6300 ha, Kw Nr 6710 – cena
wywoławcza 242.570,00 zł (słownie: dwieście czterdzieści dwa tysiące pięćset
siedemdziesiąt złotych 00/100),
10) działka Nr 116, k.m. 2, obręb Rakowiec, o pow. 0,9500 ha, Kw Nr 6115 – cena
wywoławcza 19.000,00 zł (słownie: dziewiętnaście tysiący złotych 00/100),
11) działka Nr 122, k.m. 2, obręb Rakowiec, o pow. 11,5700 ha, Kw Nr 6115 – cena
wywoławcza 216.670,00 zł (słownie: dwieście szesnaście tysięcy sześćset
siedemdziesiąt złotych 00/100),
12) działka Nr 125, k.m. 2, obręb Rakowiec, o pow. 9,2700 ha, Kw Nr 7697 – cena
wywoławcza 176.700,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy siedemset
złotych 00/100),
Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla w/w nieruchomości zatwierdzony Uchwałą Nr VI/36/89 Rady Narodowej Miasta i Gminy w Gniewie w dniu
19 października 1989 r. i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Wojewódzkiej Rady
Narodowej w Gdańsku Nr 29, poz. 200 z dnia 11 grudnia 1989 r. przestał obowiązywać
z dniem 1 stycznia 2004 r.
Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy o podatku od towarów i usług (t.j. Dz.U.
z 2004 r. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.) zwolniona z podatku VAT jest sprzedaż
terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane oraz przeznaczone pod
zabudowę.
Nieruchomości będące przedmiotem przetargu są wolne od jakichkolwiek obciążeń,
roszczeń, innych ograniczeń i nie jest z nich prowadzone postępowanie egzekucyjne,
z wyjątkiem:
W księdze wieczystej Kw nr 1385 wpisano:
1) w dziale III:
„- Ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości zapisanej w niniejszej księdze
wieczystej przez komornika Sądu Rejonowego w Tczewie w sprawie sygn. akt km.
399/94 na rzecz wierzyciela Przed. Prod. Handl. Badex Spółka z o.o. – wpisano
dn. 13.12.1994 r.,
- Ostrzeżenie o wszczęciu postępowania wywłaszczeniowego do nieruchomości
położonej w Jeleniu składającej się z działki numer 125 pow. 200 m2 na rzecz Wojewódzkiego Zarządu Dróg Publicznych w Gdańsku – wpisano dnia 20.12.1973 r.,
- Przeniesiono wobec zamknięcia księgi wieczystej nr 6190 na podstawie wniosku
z dnia 08.10.2008 r. – w dniu 10.10.2008 r..”
2) w dziale IV:
26
Nowiny Gniewskie 2/2009
- „hipoteka w kwocie 3898 zł na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego
Badex – wpisano dn. 14.12.1993 r.”.
W księdze wieczystej Kw nr 1687 wpisano:
1) w dziale III:
„- Ostrzeżenie o wszczęciu egzekucji z nieruchomości zapisanej w niniejszej księdze
wieczystej przez Komornika Sądu Rejonowego w Tczewie w sprawie sygn. akt km
384/95 na rzecz wierzyciela: Zakładu Przemysłu Ciągnikowego URSUS. Wpisano
dnia 17.05.1996r. Ostrzeżenie do Km 395/95, Ostrzeżenie do Km 539/93, Ostrzeżenie
do Km 268/95, Ostrzeżenie do Km 399/94, Ostrzeżenie do Km 659/96, Ostrzeżenie
do Km 359/92.”
2) w dziale IV:
- „hipoteka w kwocie 3898 zł na rzecz Przedsiębiorstwa Produkcyjno Handlowego
Badex – wpisano do współodpowiedzialności z Kw 512, Kw 1385 dnia 14.12.1993
r.”.
Nabycie nieruchomości przez cudzoziemców może nastąpić zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 24 marca 1920r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców
(t.j.Dz.U. z 2004r Nr 167 poz. 1758 z późn.zm.) oraz rozporządzenia Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 kwietnia 2004r. w sprawie szczegółowych
informacji oraz rodzajów dokumentów jakie jest obowiązany przedstawić cudzoziemiec ubiegający się o wydanie zezwolenia na nabycie nieruchomości (Dz.U. z
2004r. Nr 94 poz. 925).
Informacje pozostałe:
Przystępujący do przetargu winni wpłacić wadium w gotówce w wysokości10 % ceny wywoławczej licytowanej nieruchomości na konto Rolniczej
Spółdzielni Produkcyjnej „ZDOBYCZ” w Jeleniu (w likwidacji)
Nr 74203000451110000000403360
prowadzone przez Bank Gospodarki Żywnościowej o. w Starogardzie Gdańskim
do dnia 13 lutego 2009 r. (piątek - włącznie).
Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu gotówki w wysokości 10 % ceny
wywoławczej licytowanej nieruchomości na konto depozytowe Rolniczej Spółdzielni
Produkcyjnej „ZDOBYCZ” w Jeleniu (w likwidacji).
Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji
przetargowej przed otwarciem przetargu.
Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak
nie później niż przed upływem 3 dni od dnia, odpowiednio:
• odwołania przetargu,
• zamknięcia przetargu.
Wadium wpłacone podlega zwrotowi w przypadku nie przystąpienia przez osobę
wpłacającą wadium do przetargu lub jeżeli pomimo przystąpienia do przetargu osoba
ta nie zostanie wyłoniona jako nabywca nieruchomości.
Wadium wniesione przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza się na
poczet ceny nabycia nieruchomości.
Przed otwarciem przetargu komisji przetargowej należy przedłożyć oprócz dowodu
wniesienia wadium następujące dokumenty:
• w przypadku osób fizycznych – dowód tożsamości; osoba przystępująca do
przetargu w imieniu i na rzecz osoby, która wpłaciła wadium powinna posiadać
pisemne pełnomocnictwo,
• w przypadku osób prawnych – aktualny wypis z właściwego rejestru sądowego,
właściwe pełnomocnictwa, dowody tożsamości osób reprezentujących podmiot.
Aktualność wypisu z rejestru winna być potwierdzona w Sądzie w okresie
3 miesięcy przed datą przetargu.
Cena nabycia nieruchomości będącej przedmiotem przetargu winna być wpłacona
(wpłynąć na konto Spółdzielni) przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał w
całości najpóźniej do dnia zawarcia aktu notarialnego.
Nie dotrzymanie terminu zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości powoduje
przepadek wadium, a przetarg czyni nie byłym.
Likwidator Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej „ZDOBYCZ” w Jeleniu (w likwidacji)
zastrzega sobie prawo odwołania przetargu podając przyczynę odwołania.
Ogłoszenie niniejsze wywiesza się na 30 dni przed wyznaczonym terminem przetargu
w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Gniew, Gniew Plac Grunwaldzki 1 na tablicach ogłoszeń (zewnętrzna i wewnętrzna), na stronie internetowej Urzędu strona
www.gniew.pl, a także na tablicach ogłoszeń sołectw: Jeleń, Rakowiec, Piaseczno,
Opalenie, Jaźwiska, Tymawa i Nicponia oraz podlega publikacji w prasie o zasięgu
gminnym i powiatowym.
OGŁOSZENIA
Ogłoszenie
ZARZĄD POWIATU TCZEWSKIEGO
OGŁASZA PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI
STANOWIĄCEJ PRZEDMIOT WŁASNOŚCI
POWIATU TCZEWSKIEGO
Do sprzedaży przeznaczona jest:
Działka nr 5/10 o powierzchni 0,1504 ha, położona w Gniewie przy ul. Krasickiego. Oznaczenie hipoteczne nieruchomości
KW nr 26936, Dział III - bez obciążeń. Działka położona w sąsiedztwie drogi krajowej Nr 1, zabudowana jest wolnostojącym,
jednokondygnacyjnym budynkiem gospodarczym. Powierzchnia ogólna budynku wynosi 80,56 m2. Aktualna funkcja: budynek
gospodarczo-garażowy.
Uzbrojenie nieruchomości podstawowe. Instalacje w budynku: wodna, elektryczna 220/380V.
Dla przedmiotowej nieruchomości Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy i Miasta Gniew przestał obowiązywać z dniem 1 stycznia 2004 roku. Zgodnie z zapisami zawartymi w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego Gminy i Miasta Gniew, działka nr 5/10 została oznaczona jako teren dla ważniejszych obiektów użyteczności
publicznej.
Cena wywoławcza wynosi 112 000,00 zł (słownie: sto dwanaście tysięcy złotych). Transakcja sprzedaży przedmiotowej nieruchomości zwolniona jest z podatku VAT.
Wadium ustala się w wysokości 20% tj. 22 400,00 zł (słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych), które winno być
wniesione w pieniądzu. Wadium zwraca się niezwłocznie po odwołaniu lub zamknięciu przetargu.
Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który wygrał, zalicza się na poczet ceny nieruchomści. Wadium ulega przepadkowi
w razie uchylenia się uczestnika, który wygrał przetarg, od zawarcia umowy.
Warunki uczestnictwa w przetargu:
Wpłacenie wadium w pieniądzu najpóźniej do dnia 23.02.2009 r. do godz.15 30, w podanej powyżej wysokości, przy czym
jako termin wpłacenia uważa się faktyczny wpływ środków na konto Starostwa Powiatowego w Tczewie nr 09 1160 2202 0000
0000 6901 1777 Bank Millennium S. A. a dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu Komisji
Przetargowej przed otwarciem przetargu.
Otwarcie przetargu – 27.02. 2009 r. o godz. 10 00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Tczewie przy ul. Łaziennej 14 (sala
ZUD).
Szczegółowe informacje można uzyskać pod telefonem nr (058) 530-40-49.
Ogłoszenie
AKTUALIZACJA LISTY OSÓB OCZEKUJĄCYCH NA PRZYDZIAŁ LUB ZMIANĘ LOKALI Z ZASOBU MIESZKANIOWEGO GMINY GNIEW
Komisja ds. mieszkaniowego zasobu Gminy informuje, iż zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, przystąpiono do aktualizacji listy oczekujących na przydział lub zamianę lokali
z zasobu mieszkaniowego Gminy Gniew. Celem tej aktualizacji jest weryfikacja danych zawartych we wnioskach złożonych przed rokiem 2009 r. pod kątem spełniania kryteriów
warunkujących możliwość ubiegania się o lokal z zasobu Gminy.
W związku z powyższym do wszystkich osób zewidencjonowanych na w/w liście wysłano pisma informacyjne wraz z nowym drukiem wniosku. Korespondencja została skierowana
na adresy wskazane w złożonych uprzednio wnioskach. Osoby, które nie zgłosiły zmian dotyczących danych kontaktowych i w związku z tym nie otrzymają przedmiotowej korespondencji proszone s
Wypełnione wnioski wraz ze stosownymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 27.02.2009 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Gniewie. W przypadku braku odpowiedzi na
aktuali�
Komisja ds. mieszkaniowego zasobu Gminy Gniew
Ogłoszenie
OFERUJĘ ZAKRES PRAC
REMONTOWO – BUDOWLANYCH:
- malowanie;
-kafelkowanie;
- cekolowanie bezpyłowe;
- montaż płyt G/K;
- tapetowanie;
- sufity podwieszane;
- montaż paneli ściennych
i podłogowych itp.
Gwarantuję fachowość i rzetelność.
Kontakt tel.: 693263868
Ogłoszenie
F.H.U.
TEL.
KAM
ROL
KONTAKT: GOGOLEWO 1
058 535 14 90 LUB 661 032 652
POSIADA W SPRZEDAŻY OFERTY
WYROBÓW Z FIRM:
DOSSCHE KARMEX CEHAVE
Sprzedajemy:
Pasze, koncentraty, mączka rybna
dla trzody chlewnej, bydła i drobiu.
PROMOCYJNE CENY!
Przy zakupie 1 tony koncentratu
z firmy Karmex, Cehave worek GRATIS!
ZAPEWNIAMY TRANSPORT
Nowiny Gniewskie 2/2009
27
OGŁOSZENIA
Reklama
ZAPRASZAMY DO NOWEGO BIURA KREDYTOWEGO
w ofercie tanie kredyty gotówkowe !!!
Kwota kredytu
Okres spłaty
12 m-cy
24 m-cy
36 m-cy
48 m-cy
60 m-cy
72 m-cy
1000
91
50
36
3000
274
149
107
5000
456
248
179
145
125
112
10.000
913
495
358
290
250
224
20.000
1834
998
723
587
508
456
■ Do 10.000 na oświadczenie
■ Bez ograniczeń wiekowych
■ Do 20 krotności dochodu
ZAPYTAJ
UL.
GÓRNY PODMUR 3
(NAPRZECIW PKS, DAWNA PASMANTERIA)
–PT 10 – 16
TEL. 58/535 11 22, KOM. 608 020 840
CZYNNE PN
MOŻLIWY BEZPŁATNY DOJAZD DO KLIENTA
O KORZYSTNE KREDYTY HIPOTECZNE ORAZ KONSOLIDACYJNE !
Ogłoszenie
INFORMACJA
DOTYCZĄCA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO
WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ NA ROK
Zgodnie z art.3 ustawy z dnia 10 marca 2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (Dz. U. Nr 52, poz. 379) zwrot podatku przysługuje p
roducentowi rolnemu.
Za producenta rolnego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub
jednostkę organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku
rolnym. Natomiast za gospodarstwo rolne w rozumieniu art. 2 ust. 1
ustawy o podatku rolnym uważa się obszar gruntów sklasyfikowanych w
ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne (R-orne, Ł-łąki, PS-pastwiska, S-sady, B-R, B-Ł, B-Ps-grunty rolne zabudowane, Wsr-grunty
pod stawami i W-rowy) lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione
na użytkach rolnych, z wyjątkiem zajętych na prowadzenie działalności
gospodarczej innej niż rolnicza, o łącznej powierzchni przekraczającej 1
ha lub 1 ha przeliczeniowy, stanowiących własność lub znajdujących się
w posiadaniu osoby fizycznej, osoby prawnej albo jednostki organizacyjnej, w tym spółki, nie posiadającej osobowości prawnej.
W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot
posiadania samoistnego i posiadania zależnego, zwrot podatku przysługuje posiadaczowi zależnemu. Oznacza to, że w przypadku gruntów
będących w posiadaniu zależnym, zwrot przysługuje posiadaczowi zależnemu (np. dzierżawcy), a nie właścicielowi. W przypadku gdy wnioskodawcą jest dzierżawca przedstawia on umowę dzierżawy.
W przypadku gdy grunty gospodarstwa rolnego stanowią przedmiot
współposiadania, zwrot podatku przysługuje temu współposiadaczowi, w
stosunku do którego pozostali współposiadacze wyrazili pisemną zgodę. Pisemna zgoda nie dotyczy współmałżonków.
28
Nowiny Gniewskie 2/2009
2009
Zgoda współposiadacza powinna być wyrażona poprzez wskazanie jego
imienia i nazwiska oraz datę i podpis w części VII formularza wniosku
o zwrot. Brak zgody któregokolwiek ze współposiadaczy gospodarstwa
rolnego na dokonanie zwrotu podatku wnioskodawcy, uniemożliwia dokonanie tego zwrotu.
Jeżeli współposiadacz gospodarstwa nie żyje musi być przeprowadzone postępowanie spadkowe.
Producentowi rolnemu na 1 ha użytków rolnych zwrot akcyzy przysługuje
rocznie do 86 litrów zakupionego oleju napędowego (w roku 2009 stawka
zwrotu wynosi 85 groszy na 1 litr oleju, co oznacza, że producent rolny
może odzyskać maksymalnie 73,10 zł od hektara użytków rolnych).
Do wniosku muszą być załączone faktury VAT stanowiące dowód zakupu
oleju napędowego. Wniosek wraz z załącznikami do wniosku nie podlega
opłacie skarbowej.
Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie zakupionego oleju napędowego należy składać do Burmistrza Miasta
i Gminy w Gniewie w Referacie Podatkowym Urzędu Miasta i
Gminy w Gniewie, Plac Grunwaldzki 1, pokój nr 209.
Terminy składania wniosków w 2009 roku to:
01.03.2009r-31.03.2009r. za I półrocze wraz z fakturami vat potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 września
2008 roku do 28 lutego 2009 roku.
01.09.2009r. - 30.09.2009r. za II półrocze wraz z fakturami vat potwierdzającymi zakup oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 marca
2009 roku do 31 sierpnia 2009 roku.
Opr. Referat Podatkowy - Urzędu Miasta i Gminy Gniew
ROZMAITOŚCI
Wisława Szymborska - Dwukropek
Kolejne spotkanie Dyskusyjnego
Klubu Ksiażki odbyło się 16.12.2008r
w siedzibie biblioteki. W spotkaniu
udział brały ;Katarzyna Knitter, Olga
Chrapan, Treresa Koślicka, Elżbieta
Wyczyńska. Na samym początku
zaintrygował nas tytuł wydanego
tomiku poezji. Dlaczego dwukropek
, odpowiedź znajdujemy w zbiorze
,,Właściwie wiersz’’
jeśli czarno na białym,
czy choćby w domyśle,
z ważnego albo błahego powodu
postawione zostaną znaki zapytania,
a w odpowiedzi –
jeżeli dwukropek:
Można więc powiedzieć. że
,,Dwukropek’ to jakby znak, że
nasze życie, uczucia, myśli są ciągle
przed nami. Autorka przedstawia
nam pewien filozoficzny punkt widzenia - warto czekać na to, co dalej
nastąpi. Najbardziej przemawiały
do nas wiersze: Nieobecność, ABC,
Pociecha, Stary profesor, Perspektywa, Monolog psa zaplątanego w
dzieje, Wywiad z Atropos. Każda z
uczestniczek Dyskusyjnego Klubu
Książki miała inne zdanie na temat
omawianego wiersza, tak jak znak
,,dwukropek” zastanawiało nas, co
dalej nastąpi. Czego się dowiemy, co
przyniesie nam każdy nowy pomysł
na wiersz autorki.
Zaintrygowała nas interpretacja
najmłodszej z uczestniczek Katarzyny Knitter, która obecnie jest
uczennicą gimnazjum. Jej dojrzałość
emocjonalna, sposób myślenia omawianych wierszy jest dla nas nadzieją
,że to co piękne, wzniosłe przemawia
w poezji Wisławy Szymborskiej zarówno do młodzieży jak i dorosłych.
Dlatego zachęcamy wszystkich zainteresowanych do współpracy.
E. Wyczyńska
Ogłoszenie
SPRZEDAM
NIERUCHOMOŚĆ LOKALOWĄ
C ENA
DO NEGOCJACJI
POWIERZCHNIA
LOKALU W M2:
Kradzionym maluchem
na „podwójnym gazie”
Nawet pięć lat więzienia grozi 26-letniemu mieszkańcowi Gniewa, który ukradł Fiata 126p. Jak by tego
było, mało mężczyzna skradzionym „maluchem”
będąc pod wpływem alkoholu uciekał policjantom.
W
piątek 23 stycznia kilka
minut przed godziną 15.00
policjanci z Komisariatu Policji
w Gniewie otrzymali zgłoszenie
o kradzieży malucha. W związku
z tym, iż z relacji zgłaszającego wynikało, że sprawca skradzionym autem miał pojechać
w kierunku wsi Morzeszczyn,
na miejsce skierowano patrole.
Na efekty nie trzeba było długo
czekać. Już w kilkanaście minut
po kradzieży policjanci na jednej
z ulic Morzeszczyna zauważyli
skradzionego „malucha”, którym
poruszał się młody mężczyzna.
Wymieniony próbował uciekać,
lecz po krótkim pościgu został
zatrzymany. Okazało się, że jest
nim 26-letni mieszkaniec Gniewa,
który w chwili zatrzymania miał
w wydychanym powietrzu ponad
dz. Nr 80/1 – pow. 0,0066 ha
dz. Nr 81/1 – pow. 0,0053 ha
RODZAJ
DOWODY OSOBISTE, ZAWIERAJĄCE NIEAKTUALNE DANE,
ZGUBIONE BĄDŹ SKRADZIONE, OD 01.01.2009 R.
SĄ UNIEWAŻNIANE Z URZĘDU.
lokale użytkowe położone w Gniewie
przy ul. Franciszka Jakusz - Gostomskiego
FORMA
WŁASNOŚCI:
STAN
W przypadku zmiany nazwiska, imienia bądź adresu należy wymienić dowód
osobisty. Jeżeli ktoś tego nie zrobi - po trzech miesiącach jego dokument
straci automatycznie ważność. W przypadku Polaków przebywających za
granicą dokument straci ważność po czterech miesiącach.
UWAGA!
TECHNICZNY LOKALU:
do remontu
Dowód osobisty będzie unieważniany z urzędu także:
• w razie zniszczenia lub zagubienia z dniem zawiadomienia o jego utracie,
zniszczeniu lub z dniem przekazania przez osobę trzecią znalezionego
dowodu osobistego,
• z dniem upływu terminu ważności dowodu osobistego.
OPIS:
ruiny spichlerzy
Nowe zasady unieważniania dowodów osobistych wprowadziła nowelizacja
ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych z 3 października 2008 r.
(Dz. U. nr 195, poz. 1198), która weszła w życie l stycznia 2009 r.
KONTAKT:
tel.: 695 - 092 - 531
NOWINY
GNIEWSKIE
Druk: Zakłady Graficzne
im. Józefa Czyżewskiego Sp. z o.o.
Źródło: KPP Tczew
Ogłoszenie
LOKALU:
gmina Gniew – użytkownik wieczysty
półtora promila alkoholu. Błażej
P. już w roku 2008 stracił prawo
jazdy za jazdę po pijanemu. W
przeszłości był notowany także za
włamania i kradzieże.
Teraz za kradzież samochodu
mężczyźnie grozi 5 lat więzienia.
Nie uniknie on także kary za jazdę
po pijanemu.
Wydawca:
Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna
im. ks. Fabiana Wierzchowskiego w Gniewie
Adres redakcji:
Pl. Grunwaldzki 17, 83-140 Gniew
Tel.: (58) 535-40-21
E-mail: [email protected]
[email protected]
p.o. redaktora naczelnego: Magda Dworakowska
p.o. sekretarza redakcji: Kinga Czwiklińska
Korekta: Brygida Murawska
Współpracują: Longin Nagórski, Emilia Rulińska,
Agnieszka Świercz, Andrzej Lipka, Krzysztof Urban
Foto: redakcja
Skład komputerowy: Marcin Toporowski
Materiały można składać w formie elektronicznej do 30. każdego miesiąca. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian, skrótów i niepublikowania nadesłanych tekstów. Za treść reklam i ogłoszeń redakcja nie odpowiada.
Nowiny Gniewskie 2/2009
29
KRONIKI
Kronika USC
Kronika Policyjna
Witamy na świecie!
Zameldowano 11 noworodków urodzonych w Tczewie, Starogardzie Gdańskim i Gdańsku:
6 dziewczynek:
Berenika Białke
Marika Gonsiorowska
Agata Górska
Oliwia Grzebińska
Julia Neumann
Joanna Piaskowska
5 chłopców:
Filip Kamiński
Patryk Słomski
Kacper Szumski
Błażej Trela
Marcel Tylman
10- 12 stycznia
W miejscowości Morzeszczyn
nieznani sprawcy dokonali włamania do zbiornika paliwa spycharki DT, dokonując kradzieży
oleju napędowego w ilości 500 l
powodując straty na szkodę firmy
Metrol.
Rodzicom z okazji urodzenia dziecka składamy serdeczne gratulacje, a dzieciom życzymy szczęśliwego dzieciństwa.
16 stycznia
Funkcjonariusze Komisariatu
Policji w Gniewie zatrzymali do
kontroli drogowej nietrzeźwego
rowerzystę, który miał 2 promile alkoholu w wydychanym
powietrzu.
19 stycznia
Mariusz C., wykorzystując nieuwagę osoby pokrzywdzonej,
dokonał kradzieży telefonu komórkowego m-ki Nokia.
Na nową drogę życia wstąpili...
6 par zawarło związek małżeński:
Malwina Genska i Adrian Ponczek
Natalia Jaskulska i Piotr Gedowski
Joanna Wojtaszewska i Przemysław Sławiński
Anna Kudrin i Mirosław Dambek
Małgorzata Miłkowska-Pyś i Piotr Potulski
Karolina Kwiatkowska i Marcin Sztuka
21/22 stycznia
W miejscowości Ciepłe dokonano kradzieży z włamaniem do
samochodu marki Ford Transit - z wnętrza auta skradziono młot elektryczny o wartości 2tys zł. Ponadto sprawcy
włamali się do znajdującego
się nieopodal garażu, skąd
skradli dwa rowery górskie o
łącznej wartości 800 zł.
Pożegnaliśmy…
Zmarło 10 osób, ze smutkiem pożegnaliśmy:
Kornelię Łatkę
Władysława Paderewskiego
Kazimierza Chabowskiego
Czesława Oderskiego
Wandę Rompa
Romana Sugier
Wiesława Wasilewskiego
Waldemara Grabowskiego
Jana Sieniawskiego
Jana Zamor
3 stycznia
W miejscowości Kursztyn kierujący pojazdem m-ki Audi 80
potrącił pieszego.
1912
1934
1951
1924
1917
1930
1936
1936
1928
1926
dwie butelki wódki, powodując
straty w wysokości 90 zł.
22 stycznia
W Gniewie nieznani sprawcy
dokonali kradzieży pojazdu m-ki
VW Touran, powodując straty
na szkodę mieszkańca gminy
Gniew.
23 stycznia
Funkcjonariusze Komisariatu Policji Gniew zatrzymali do kontroli
drogowej kierującego pojazdem
m-ki Fiat 126 p. Błażeja P. Jak
się okazało mężczyzna prowadził
samochód w stanie nietrzeźwym,
bez prawa jazdy. Po rutynowej
kontroli okazało się, że samochód
ten kilkanaście minut wcześniej
został skradziony z miejscowości
Brody Pomorskie.
26 stycznia
W miejscowości Morzeszczyn
kierujący pojazdem m-ki VW
Transporter potrącił przechodzącego przez jezdnię pieszego.
W Gniewie przy ul. Kopernika
nieznany sprawca zbił szybę
wystawową w jednym ze sklepów
spożywczych i z wystawy zabrał
Oprac. KC
Kronika Strażacka
9 stycznia
Pożar śmietnika przy ul. Czyżewskiego w Gniewie.
31 stycznia
Pożar śmietnika przy ul. Gdańskiej
w Gniewie.
Miejscowe zagrożenie, usunięcie
kokonu szerszeni w miejscowości
Tymawa.
Oprac. MD
30
Nowiny Gniewskie 2/2009
Oprac. KC
Nowiny Gniewskie 2/2009
31
R
P.W. ROLMAG Sp. z o.o.
ul. Ks. Ludwika Warneckiego 23, 83-136 Opalenie
SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA
32
Nowiny Gniewskie 2/2009

Podobne dokumenty