po polsku PDF - StanislawPapczynski.org

Transkrypt

po polsku PDF - StanislawPapczynski.org
1
BIBLIOGRAFIA
Dzie Stanisawa Papczyskiego i opracowa na jego temat
Opracowana
przez ks. prof. Tadeusza Rogalewskiego MIC
Grudzie 2005 roku
Zachowane pisma Stanisawa Papczyskiego
1) Dwa wycigi z Secreta Conscientiae ad Reverendum Patrem N.N. Poloniae V[icarium]
meum in Spiritualibus Magistrum, 1656 (?), w: Vita Venerabilis Servi Dei Patris Stanislai a Iesu
Maria [...] composita per Patrem Casimirum Wyszy
ski, 1754, § 18, 20; ed. C. Krzyanowski
MIC: Fontes Historiae Marianorum 8, in: Scripta Historica, Varsaviae 1999, 1-4.
2) Professio votorum simplicium, Varsaviae, 22 VII 1656; ed. C. Krzyanowski MIC: Fontes
Historiae Marianorum 8, in: Scripta Historica, Varsaviae 1999, 5-9.
3) Prodromus reginae artium sive informatio tyronum eloquentiae, Varsaviae 16631; Varsaviae
16642; 16653; Cracoviae [ok. 1669]4; ed. C. Krzyanowski MIC, Varsaviae 2001: Fontes
Historiae Marianorum 11; Tum. polskie E. Jarra (z wyd. 4) pt. Wstp do królowej sztuk, czyli
zarys wiadomoci dla pocztkujcych w krasomówstwie, Rzym 1960; B. Kupis, Wprowadzenie
do retoryki, królowej sztuk wyzwolonych, czyli ksztacenie adeptów kunsztownego
przemawiania, Warszawa 2006.
4) Doctor Angelicus, in sui Ordinis Varsaviensi Basilica, pro nostris laudatus a P.Stanislao a
Iesu Maria, Clericorum Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum Sacerdote, Varsaviae ca
1664; ed. C. Krzyanowski MIC: Fontes Historiae Marianorum 10, in: Norma Vitae et alia
scripta, Varsaviae 2001, 65-98.
5) List do Prokuratora Generalnego Pijarów w Rzymie, 1666, Positio 81-82.
6) Panegyris Lyrica Illustrissimo et Reverendissimo Domino D. Joanni Gembicki Dei et Sedis
Apostolicae Gratia Episcopo Plocensi decantata Per P. Stanislaum a Iesu Maria Clericorum
Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum Anno 1666, Varsaviae ca 1667; ed. C. Krzyanowski
MIC: Fontes Historiae Marianorum 10, in: Norma Vitae et alia Scripta, Varsaviae 2001, 99-116.
7) Protestatio Romam abeuntis [Varsaviae, ca 20 X 1667]; ed. C. Krzyanowski MIC: Fontes
Historiae Marianorum 8, in: Scripta Historica, Varsaviae 1999, 11-20.
2
8) Panegyricus Augustissimo Principi Michaeli Korybuth Divinitus Electo Regi Poloniae,
Lithuaniae, Russiae, [...] Magno Duci, debitae subiectionis et observantiae causa a Regio
Collegio Varsaviensi Clericorum Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum Consecratus,
Varsaviae 1669; ed. C. Krzyanowski MIC: Fontes Historiae Marianorum 10, in: Norma Vitae
et alia Scripta, Varsaviae 2001, 117-146.
9) Triumphus sine originali macula conceptae Magnae Virginis, nova methodo, celeberrime
adornatae, 1669, w: D. C. Kochanowski, Novus Asserendae Immaculatae Conceptionis
Deiparae Virginis Modus, Casimiriae ad Cracoviam 1669, ss.XVIII-XIX; ed. C. Krzyanowski
MIC: Fontes Historiae Marianorum 10, in: Norma Vitae et alia Scripta, Varsaviae 2001, 147154.
10) Orator Crucifixus sive Ultima Septem Verba Domini nostri Iesu Christi, totidem piis
discursibus exposita per R. P.Joannem [!]Papczyski, Presbyterum Polonum, Cracoviae 1670;
ed. C. Krzyanowski MIC, Varsaviae 1998: Fontes Historiae Marianorum 6.
11) Litterae ad P.Cosmum Chiara, SP, Cracoviae, 22 XI 1670; ed. C. Krzyanowski MIC:
Fontes Historiae Marianorum 8, in: Scripta Historica, Varsaviae 1999, 21-24.
12) Oblatio, Casimiriae ad Cracoviam, 11 XII 1670 (?); ed. C. Krzyanowski MIC: Fontes
Historiae Marianorum 8, in: Scripta Historica, Varsaviae 1999, 25-30.
13) Apologia pro egressu e Scholis Piis, [Cracoviae? Luboczae?, 1671?]; ed. C. Krzyanowski
MIC: Fontes Historiae Marianorum 8, in: Scripta Historica, Varsaviae 1999, 31-73.
14) Templum Dei Mysticum quod in Homine Christiano demonstravit R. P. Stanislaus a Iesu
Maria Presbyter Polonus, Cracoviae 16751; Varsaviae 17412; 17473; ed. C. Krzyanowski MIC,
Varsaviae 1998: Fontes Historiae Marianorum 5; Tum. polskie: E. Jarra, Mistyczny Koció
Boy, Stockbridge 1965; M. Mako, Mistyczna witynia Boa, Rzym 1997, mps; K.
Krzyanowski i R. Pitka, Mistyczna witynia Boa, Warszawa 2002, mps; B. Kupis,
Mistyczna witnia Boga, Warszawa 2003, mps.
15) Fundatio Domus Recollectionis, In Eremo Corabieviensi, versus finem anni 1675 (?); ed. C.
Krzyanowski MIC: Fontes Historiae Marianorum 8, in: Scripta Historica, Varsaviae 1999, 7596.
16) Inspectio Cordis, Stanislai a Iesu Maria Congregationis Immaculatae Conceptionis
Clericorum Recollectorum, ex Scholis Piis Praepositi - Recollectiones pro Dominicis et Festis
totius anni et Menstruis exercitiis tumulturaria [! = tumultuaria?] opera consutatae [!] [ca
1677-1682], kopia 185 ff., Bibl. Wy. Sem. Duch. w Lublinie, rps, 523; ed. C. Krzyanowski
MIC, Varsaviae 2000: Fontes Historiae Marianorum 9; Tum. polskie: W. Mako, Wejrzenie w
serce, Rzym 1997, mps; tene tumacz przygotowa te i wyda Antologi tekstów S.
Papczy
skiego w dwóch tomach: t. I. Bosaka Dobro i Miosierdzie, Warszawa-Stockbridge
2002; t. II. W drodze do domu Ojca, Warszawa-Stockbridge 2002; B. Kupis, Wejrzenie w gb
serca, Warszawa 2003., mps.
17) Litterae ad P.Alexium Armini, S.P., Neo-Jerosolymae, 23 Martii 1688, § 4; ed. C.
3
Krzyanowski MIC: Fontes Historiae Marianorum 8, in: Scripta Historica, Varsaviae 1999,
97-105.
18) Christus Patiens, Septem Discursibus Quadragesimali Paenitentiae accomodatis, Devotae
Piorum considerationi Propositus per Patrem Stanislaum a Iesu Maria Sacerdotem Polonum,
Varsaviae 1690; ed. C. Krzyanowski MIC, Varsaviae 1998: Fontes Historiae Marianorum 7.
19) Litterae ad Marianos in Eremo Corabieviensi, Neo-Jerosolymae, 19 Aprilis 1690; ed. C.
Krzyanowski MIC: Fontes Historiae Marianorum 8, in: Scripta Historica, Varsaviae 1999,
107-111.
20) Litterae ad Ordinem Fratrum Minorum [Romae, III/IV ? 1691]; ed. C. Krzyanowski MIC:
Fontes Historiae Marianorum 8, in: Scripta Historica, Varsaviae 1999, 113-116.
21) Testamentum Primum, Neo-Jerosolymae, 9 Decembris 1692; ed. C. Krzyanowski MIC:
Fontes Historiae Marianorum 8, in: Scripta Historica, Varsaviae 1999, 117-122.
22) Dwie proby do Kongregacji Biskupów i Zakonników, 1692, Positio 514-515; 516-517.
23) Proba do Papiea Innocentego XII, 1692, Positio 518-519.
24) Norma Vitae Religiosae Congregationi B. V. Mariae Sine labe Conceptae Eremitarum
Marianorum fidelibus defunctis praecipue Militibus et peste sublatis Suffragantium Proposita et
ab Eminentissimo et Reverendissimo Domino Domino Leandro Cardinali Colloredo ex
Commissione Sacrae Congregationis Regularium et Episcoporum Correcta Romae Anno
Domini 1694, rps, 1694-98; ed. C. Krzyanowski MIC: Fontes Historiae Marianorum 10, in:
Norma Vitae et alia Scripta, Varsaviae 2001, 11-64.
25) Litterae ad Marianos, Neo-Jerosolymae, 16 Aprilis 1695; ed. C. Krzyanowski MIC: Fontes
Historiae Marianorum 8, in: Scripta Historica, Varsaviae 1999, 123-125.
26) Litterae ad P.Ioannem Foci, S.P., Neo-Jerosolymae, 17 Februarii 1696; ed. C. Krzyanowski
MIC: Fontes Historiae Marianorum 8, in: Scripta Historica, Varsaviae 1999, 127-129.
27) Testamentum Alterum, Neo-Jerosolymae, [1699]/1701; ed. C. Krzyanowski MIC: Fontes
Historiae Marianorum 8, in: Scripta Historica, Varsaviae 1999, 131-142.
28) Praecepta pro Eremo Corabieviensi, [In Eremo Corabieviensi ?, 1701 ?]; ed. C.
Krzyanowski MIC: Fontes Historiae Marianorum 8, in: Scripta Historica, Varsaviae 1999,
145-149.
29) Professio votorum solemnium, Varsaviae, 6 Iunii 1701; ed. C. Krzyanowski MIC: Fontes
Historiae Marianorum 8, in: Scripta Historica, Varsaviae 1999, 143-144.
4
Zaginione pisma Stanisawa Papczyskiego
Niektóre z zaginionych pism o. Stanisawa Papczyskiego istniay jeszcze w 1775 r., w którym
zosta wydany dekret witej Kongregacji Obrzdów super eorum examine, revisione et
approbatione. Z tego dekretu i z innych kilku dokumentów z tamtego okresu czerpiemy dzi
informacje o zaginionych pismach o. Papczyskiego. Znamy ich tytuy, tre, sowa, od których
si zaczynaj i kocz, form literack i czas powstania. Niekiedy ich opis nie obejmuje jednak
wszystkich tych elementów. (C. J. Krzyanowski, Stanislaus a Iesu Maria Papczyski
O.IMM.CONC. (1631-1701), magister studii perfectionis, Romae 1963, 146).
1) Secreta Conscientiae ad Reverendum Patrem N.N. Poloniae V[icarium?] meum in
Spiritualibus Magistrum, 1656 (?); VW § 1-3, 5-8, 10-21. nb: znane s nam 2 wycigi z tego
pisma.
2) Boleslaus, 1655 — opisane jako: „Gratulatio R.o P.i Wenceslao. 1655 ex Programmate
Boleslaus, Abel Solus” lub jako: „Scriptum gratulatorium pro festo Divi Venceslai cum titulo
Boleslaus seu qui Fratris anagrammate”.
3) Natalis Hieronymi Lubomirski, 1660.
4) Regina Artium, 1658.
5) Pitnacie rónych pism z dziedziny wymowy.
6) Cztery pisma zatytuowane; Poesis sacra, Opuscula poetica, Poesis Lyrica, Epigrammata.
7) Dziewi zeszytów, „in quibus agitur de doctrina Theologiae moralis”.
8) Sol Theologorum de S. Thoma, lub: Sol Theologorum, S. Thomas.
9) Reflexiones de Distracta Oratione, ok. 1666?.
10) Apologia pro Summa Paupertate, ok. 1663-1669.
11) Pisma polemiczne przeciwko ojcom jezuitom w Warszawie, 1667/1669.
12) Obietnica „deponendi habitum”, 10 grudnia 1670.
13) Osiem listów do generaa Szkó Pobonych, 1667-1670.
14) Dwa listy do prowincjaa Szkó Pobonych, 1668-1669.
15) Cztery listy do o. Michaa Krausa SP, 1665. 1670.
16) Listy do rónych ojców pijarów w Polsce.
17) Jeden list do br. Hieronima Wolskiego SP, 1668.
5
18) Dwa listy do kleryków pijarskich w Kazimierzu, ok. 1 lutego i ok. 1 kwietnia 1670.
19) Dwa listy do bp.krakowskiego, grudzie 1669 i kwiecie 1670.
20) Proba do prze
oonego generalnego Szkó
Pobonych, ok. 1 stycznia 1671.
21) Proba do Kapitu
y Generalnej Szkó
Pobonych, 1671.
22) Proba do Kapitu
y Prowincjalnej Szkó
Pobonych w Polsce, 1676.
23) List do proboszcza w Sieciechowicach, 15 stycznia 1671.
24) List do Stolicy witej (?), 16 lutego 1671.
25) Memoriale donorum, illuminationum etc. [..] Donum A. 1675 ingentem devotionem erga
animas purgatorii concepit, finemque peculiarem Congregationis cum officio incoepit dicere 11
febr. 1676 cum Fratre Joanne a S. Maria.
26) Nauka ycia duchownego, po 1677?
27) Norma Vitae, Varsaviae 1687 (pierwsza wersja).
28) Mowy wyg
oszone do ksit Lubomirskich; por. Al. Horanyi, Scriptores Piarum
Scholarum, P.II, Budae 1809, 460.
29) Mowy „de singulari, eoque illibato ab originis labe conceptu B. V. Mariae”, por. tame.
30) „Mandatum manu Servi Dei scriptum, et ad suos Religiosos pro servanda paupertate
directum”, 12 stycznia 1694.
31) „Litterae missivae per Ve. Servum Dei datae ex Coenaculo Domini [...] ad suos Confratres
Coenobii Korabievensis”, 3 stycznia 1696.
32) „Litterae testimoniales per Servum Dei datae suis Religiosis Romam pergentibus”, 1698?
33) Listy do Trziskich, 1677?
34) List do prze
oonego klasztoru mariaskiego w Puszczy Korabiewskiej, po 1677.
35) List do adresatów nieznanych, 1673/1701?
36) „Nauki rozporzdzenia czasu, godzin dnia ca
ego”.
37) Institutiones beatae vitae.
38) „MSS. continens materias spirituales”.
6
39) „Variae Theses principio et fine carentes in materia spirituali”.
40) Documenta religiosa.
41) „Meditacye o mce Paskiej”.
42) Sermones festivales.
43) Dispositio S. Adventus.
44) Binae Scripturae Concionum.
45) Versiculi seu Cantilenae.
46) Modlitwy do B
ogos
awionej Maryi Dziewicy w misterium Niepokalanego Poczcia.
47) Listy do Biskupów.
48) Listy do nieznanych adresatów.
49) Fasciculus quam plurium foliorum Polono idiomate exaratorum.
Dokumenty i akta zamieszczone lub wykorzystane w Positio
(porzdek dokumentów podano wed
ug daty powstania)
— wicicki Stanis
aw Jacek bp, Akt Wizytacji kanonicznej przeprowadzonej w Pustelni
Korabiewskiej, 24 octobris 1673, Positio 341-345.
— Caputi Giovanni Carlo SP, Notizie Historiche, rps, ok. 1675, AGP, Hist. bibl. 5.
— Wierzbowski Stefan bp, Fundacja Wieczernika Paskiego na rzecz S
ugi Boego, 22
listopada 1677, Positio 381-382.
— Wierzbowski S. bp, Pierwsza Aprobata Zgromadzenia Ksiy Marianów, 21 kwietnia
1679, Positio 392-400.
— Wierzbowski S. bp, Druga Aprobata Zgromadzenia Ksiy Marianów, 21 lutego 1687,
Positio 420-430.
— Wierzbowski Hieronim bp, Proba do Stolicy Apostolskiej o aprobat Marianów, 20
marzec 1699, Positio 522-525.
— Nomina Discipulorum Podolinii Scholas Pias frequentantium ab Anno 1643, rps, ACP
Hung. (Budapest), For. 0-6, Nr. 77.
7
— [Kraus M. SP], Historia Polonae Scholarum Piarum Provinciae quam scripsit P.
Michael a Visitatione BMV, ... ab Anno 1642 ad Annum 1686, 1692-1701?, ACP, For. 0-6.
Nr. 70; Positio 286-330; w: Informatio super dubio, Roma 1990, 284-288. Jest to tytu
nadany przez archiwist po mierci autora.
— [Leporini M. OFM Ref.], Vita Fundatoris Congregationis Polonae Ordinis Immaculatae
Conceptionis Beatae Mariae Virginis, (ca 1705), Prot 3-16. Positio, doc. XVII, 624-650.
— Statuta Patrum Marianorum Ordinis B. M. V. sub titulo Immaculatae Conceptionis,
Varsaviae 1723.
— Protocollum Ordinis Beatae Mariae Virginis Immaculatae Conceptionis Congregationis
Polonae, Defunctorum et Parochorum Suffragatricis sub Regula Imitationis Decem Virtutum
seu Decem Beneplacitorum B. Mariae V. In quo Origo, Erectio, Admissio, Approbatio,
Legitimae Superiorum Electiones, Regula, Statuta, Ordinarium, Fundationes ac insignes
Benefactores, nonnullaque alia scitu digna Ad consolationem huius Congregationis RR
Patrum ac Fratrum futuramque et hanc perpetuam memoriam Connotantur Cum consensu et
supplicatione totius Congregationis per Ad Adm Reverendum Patrem Joachimum a Sancta
Anna, Praepositum Generalem, et Adm Rev.dum Patrem Mansuetum Leporini Ordinis
Minorum Reformatorum, ex Majoris Poloniae Provincia S. Antonii, protunc in hac
Congregatione Magistrum Novitiorum, Philosophiae ac Theologiae Lectorem [...]. Anno
Virginei partus 1705 In Colle Mariano Eremi Corabieviensis die 13 Maii, 1705-1744, u
Muniaka (Kraków).
— Protoculum [!] Conventus Rasnensis Patrum Marianorum Inchoatum ab introductione
celebrata Anno 1749 die 8 Junii sub Praesidentia Rdi P. Isidori Thaut [Taudt], Vil. Bibl.
Univ., rps, F4-A390.
— Protoculum Trienne Adm Rdi Patris Cajetani Wetycky S.T.L. Praepositi Generalis
Congregationis Polono-Marianae Immaculatae Conceptionis B.V. Mariae. In se continens
omnia Acta Congregationis, Literas tam Pastorales, quam aliunde advenientes sive
extraditas in magnis negotiis Congregationis, tum denique diversas Causas necessitatesque
mihi et Conventibus per decursum triennii contingentes. Inceptum Anno 1750 Praepositurae
nostrae anno primo Die 28 Novembris. Vil. Bibl. Univ., F4-A4559.
— Regua Braci Marianów Zakonu Niepokalanego Poczcia Bogosawionej Panny Maryi,
Warszawa 1750.
— Scripsit manu propria ARP Casimirus Wyszyski de Venerabili Patre Stanislao
Papczyski, rps, 1738/1750?, copia (1753-57?), AAP: APS 5.
— Articuli Additionales, red. J. Alegiani (1751), rps, APS 5, ff. 14v-15v.
— Posnaniensis Beatificationis et Canonizationis Venerabilis Servi Dei Stanislai a Iesu
Maria Papczyski [...] Positiones et Articulos infrascriptos dat [...], red. J. Alegiani, rps,
APS: AAP 5, ff. 6r-9v.
— Statuta Patrum Marianorum Ordinis B.M.V. sub titulo Immaculatae Conceptionis,
8
Varsaviae 1750.
— Wyszyski C. OIC, Relationes de mihi notis et auditis gestis Venerabilis Patris nostri
Stanislai (1751), rps, AAP: DW, Ann. 3.
— Vita Venerabilis Servi Dei Patris Stanislai a Iesu Maria Qui Congregationem
Religiosorum Marianorum Immaculatae Conceptionis Beatissimae Virginis Mariae, sub
Regula Decem Virtutum Ejusdem Gloriosissimae Dei Genitricis, in Suffragium Animarum
Purgatorii instituit, Composita per Patrem Casimirum Wyszyski eiusdem Congregationis
Marianae ex Praepositum Generalem (1754), rps 1772, APostMIC.
— Protoko
y czynnoci w Rzymie s
ugi Boego Kazimierza Wyszyskiego oraz notaty jego i
listy w sprawie kanonizacji s
ugi Boego Stanis
awa Papczyskiego, rps, 1751-1753, AAP:
APS 7/D.
— Wyszyski C. OIC, Relatio de Spiritu Prophetico eiusdem V. Patris Stanislai, rps, AAP:
DW, Ann. 3.
— Wyszyski C. OIC, Testimonia Sanctitatis. Zbiór ten obejmuje trzy manuskrypty
oznaczone znakami: R, TS i RSP i jest przechowywany w AAP: DW, Ann. 3.
— Wyszyski C. OIC, Znaki witobliwoci ycia Jego wydaj si (Ea quae videntur esse
Signa Sanctimoniae vitae Eius), rps, AAP: DW, Ann. 3.
— Wyszyski C. OIC, Quaedam Annotationes ad Positiones et Articulos super Processum
Venerabilis Servi Dei Nostri Institutoris, rps, AAP, DW Ann. 3.
— Artyku
y, z których examinowani byd mai wiadkowie, rps, AAP: APS 6.
— Teixera Jo_o Coelho de S. Paio, Vida do Veneravel Servo de Deos, o Padre ESTANISLÁO
de Iesus Maria, Fundador da Congrega__o e Ordem dos Religiósos da Immaculada
Concei__o da Beatissima Virgem MARIA, debaixo da Regra das Dez Virtudes da mesma
Gloriosissima M_y de Deos, em suffragio das almas do Purgatorio, que expóem á luz do
publico para gloria de Deos, e da Immmaculada Senhora, Lisboa 1757, [III-X]. [XVIIXXIII]; przekad polski, M. Winiewski MIC, Stockbridge 1962. (Jest to waciwie przekad
opracowania aciskiego autorstwa K. Wyszyskiego z 1751 r.).
— Protocollum Ordinis Mariani immaculatae Conceptionis B.V. Mariae Animabus in
suffragium, Parochis in adjutorium in Regno Poloniae Anno Domini 1679 per Venerabilem
P. Stanislaum a Iesu Maria Papczyski canonice Erecti, Noviter vero per V.P. Casimirum a
S. Josepho Wyszyski eiusdem Ordinis Ex-Praepositum Generalem in Balsamaum Regni
Portugalliae [!], Episcopatus Mirandensis Anno Domini 1754 introducti Conscriptum a P.
Fr. Alexio de S. Octaviano Fischer, eiusdem Ordinis indigno post obitum V.P. Casimiri
Comissario in Balsam_o Anno Domini 1758, Archivio della Camera Municipal, Vila Real
(Portogallo).
— [Fischer A. OIC], Posnanien. Beatific. et Canoniz. Ven.S.D. Stanislai [...], Positiones et
Articulos [...], Biblioteka PAN, Fund. Mich. 226: Akty procesowe mieszane.
9
— Protoculus Conventus Korabiewiensis Ab Anno Dni 1731 usque ad Annum Dni 1752 /!/
conscriptus et annotatus, 1731-1759, APPM.
— Constitutiones Congregationis Pauperum Matris Dei Scholarum Piarum, in: Clericorum
Regularium Scholarum Piarum. I. Constitutiones cum Notis. II. Regulae et Ritus Communes.
III. Compendium Privilegiorum. IV. Directorium Capitulorum. V. Directorium Visitationis
Provin: et Paenae Canonicae, 1768.
— Posnanien. Servi Dei Stanislai a Iesu Maria Papczyski Fundatoris ac primi Praepositi
Congregationis Immaculatae Conceptionis B.M.V. Animarum Suffragatricis. SUMMARIUM
super dubio An sit signanda Commissio Introductionis Causae in casu, et ad effectum etc.,
[Romae 1771].
— Posnanien. Beatificationis et Canonizationis Ven. Servi Dei Stanislai a Iesu Maria
Papczyski Fundatoris, ac primi Praepositi Congregationis Immaculatae Conceptionis
B.M.V. Animarum Suffragatricis. INFORMATIO super dubio an sit signanda Commissio
Introductionis Causae in casu, et ad effectum etc., [Romae 1772].
— Connotatio Librorum et Scriptorum extraditorum pro Commissione Romana a Sacra
Rituum Congregatione demandatorum, rps, ok. 1773, AAP: APS 5.
— Regestrum [!] Librorum et Documentorum Romam Missorum Anno 1773, rps, AAP: APS
6.
— [Choynacki D. SP], Brevis Collectio. De Introductis Scholis Piis in Poloniam, et earum
incremento, tam in hoc, quam in inclyto Hungariae Regno, rps, 1775, APostMIC r. 16, f. 2,
ph 31-38.B.
— Posnanien etc. SUMMARIUM ADDITIONALE super dubio, Decretum super examine,
revisione et approbatione Operum typis editorum et Manuscriptorum Servi Dei P. Stanislai a
Iesu Maria Papczyski, rps, 1775, AAP: APS 9.
— Liber XXV. Collegii Podoliniensis Scholarum Piarum. In quo continentur Familiae
Domus, in Annos singulos descriptae ab Anno 1642. Conversio ad Fidem Orthodoxam ab
Anno 1775. Sacri Ordines Nostris collati ab Anno 1684/?/, rps, ACP Hung., For. 0-6, Nr. 36.
— Posnanien. Beatificationis et Canonizationis Ven. Servi Dei Stanislai a Iesu Maria
Papczyski Fundatoris ac primi Praepositi Congregationis Immaculatae Conceptionis
B.M.V. Animarum Suffragatricis. Responsio Ad ANIMADVERSIONES R.P.D. Fidei
Promotoris, Super Dubio An sit signanda Commissio Introductionis Causae in casu, et ad
effectum de quo agitur, rps, J. Alegiani et A. Alegiani, ca 1775, rps, AAP: APS 9.
— Protocollum Ordinis Immaculatae Conceptionis Congregationis Polonae Defunctorum et
Parochorum Suffragatricis Sub Regula Imitationis Decem Virtutum seu Decem
Beneplacitorum Beatae Mariae Virgins In quo Innotescentiales tam Addm. RR. Patrum
Commissariorum quam Addum RR. PP. Praepositorum ac Congregationum Acta cum
Dispositionibus uniuscuiusque Conventus. Ad Perpetuam huius Congregationis RR. Patrum
ac Fratrum futuramque memoriam Connotantur Cum Consensu et Supplicatione totius
10
Congregationis per R. Patrem Carolum a SS. Angelis Praesidentem Goslinensem
procuratum Anno a Christo Nato Millesimo Septingentesimo Trigesimo Primo Die 16 Junii
, rps, 1731-1782, ADL: A. 235.
— Constitutiones Apostolicae Ordinis Immaculatae Conceptionis Beatissimae Virginis
Mariae Clericorum Regularium Marianorum, Romae 1787.
— Regu
a Zakonu Ks. Marianów pod tytu
em Niepokalanego Poczcia B
ogos
awionej
Panny Maryi o naladowaniu dziesiciu cnót Jej upodobanych, Wilno 1791.
— Konstytucje Apostolskie dla Zakonu Niepokalanego Poczcia Najwitszej Maryi Panny
Kleryków Regularnych Marianów, Wilno 1791.
— Trzecia cz Protokó
u (z klasztoru korabiewskiego?), bez tytu
u, z lat: 1779-1823,
APPM.
— [Sydry S. MIC], Akta z Archiwum Skarbowego, mps, (ok. 1930), APPM; Akta z Archiwum
Skarbowego w Warszawie (Akt. Arch. Skarb.), red. J. Bukowicz MIC, Warszawa 1965.
— Odpisy
Dokumentów zwizanych z yciem i czynami Cz. S
ugi Boego O. Stanis
awa od Jezusa Marji
Papczyskiego, Za
oyciela Zakonu XX. Marjanów; Cz. S
ugi Boego O. Kazimierza
Wyszyskiego Marjanina, oraz z historj Zgromadzenia XX. Marjanów, staraniem o.
Sydrego, Ra
na 1933. Archiwum Generalne Ksiy Marianów, Roma (Via Corsica 1).
«Documenta Historica (Congregationis)» = Doc. Hist. Skrót Tr. Doc. Mar. oznacza wydanie
w maszynopisie (w trzech tomach), przechowywane w teczce Transcripta.
— COPIA PUBLICA Transumpti Processus Ordinaria [1767-1769] Auctoritate in Curia
Posnanien. constructi super fama sanctitatis vitae, virtutum et miraculorum Servi Dei
Stanislai Papczyski Clericorum Marianorum Institutoris. Dokument znajduje si w
Archiwum Archidiecezjalnym Poznaskim w zbiorze Acta Processuum Sanctorum,
opublikowany drukiem przez H. Cocchetti’ego w Rzymie w 1953 roku; APostMIC.
—Animadversiones fidei promotoris super dubio in casu beatificatonis et canonisationis
servi Dei Stanislai Papczyski, 1775, Pozna [ok. 1960].
—Documentazione della fama di santit_ del Servo di Dio Stanislao Papczyski sin del
Processo Informativo (1769), annessa alla Relazione della Commissione Storica (1964),
dattiloscr., Arch. S. Congr. Caus. Sanct., Ufficio Storico.
— Relatio Commissionis Historicae de continuatione famae sanctitatis Servi Dei P. Stanislai
Papczyski (1631-1701), 24 augusti 1964, Arch. S. Congr. Caus. Sanct., Ufficio Storico.
— Cappelli A., Cronologia, Cronografia e Calendario Perpetuo, Milano 1969.
— Dichiarazioni e decreti del capitolo generale speciale dell'ordine dei chierici regolari
poveri della Madre do Dio delle scuole pie, Roma 1970.
— Sacra Congregatio pro Causis Sanctorum Officium Historicum Posnaniensis
11
Beatificationis et Canonizationis Servi Dei Stanislai a Iesu Maria Papczyski, Fundatoris
Clericorum Regularium Immaculatae Conceptionis B. V. M. (+ 1701) POSITIO super
Introductione Causae et super virtutibus ex officio concinnata, Romae 1977.
— Sacra Congregatio pro Causis Sanctorum Officium Historicum Posnanien. beatificationis
et canonizationis Servi Dei Stanislai a Iesu Maria Papczyski, Fundatoris Clericorum
Regularium Immaculatae Conceptionis B. V. M. (+ 1701). RELATIO ET VOTA sulla seduta
dei Consultori dell'Ufficio Storico tenuta il 23 novembre 1977, Romae 1978.
— Sacra Congregatio pro Causis Sanctorum. Decretum Posnanien. Beatificationis et
Canonizationis Servi Dei Stanislai a Iesu Maria Papczyski Fundatoris Clericorum
Regularium Immamculatae Conceptionis B. V. M. super dubio An eius Causa introducenda
sit. Datum Romae, die 6 Martii A. D. 1981.
— Regua Dziesiciu Cnót ewangelicznych Najwitszej Maryi Panny, „Decem
Beneplacitorum”, b. Gilbert Nicolas, wyd. w: F. Arias, Gwiazda Zaranna, Warszawa 1986,
201-216.
— Posnanien. Canonizationis Servi Dei Stanislai a Iesu Maria Papczyski Fundatoris
Clericorum Regularium Marianorum Immamculatae Conceptionis B.V.M. + 1701.
INFORMATIO super dubio An constet de virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum
in Deum tum in proximum, necnon de cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et
Fortitudine earumque adnexis, in gradu heroico, in casu et ad effectum de quo agitur. Roma
1990.
— Akta poznaskiego Procesu Informacyjnego Sugi Boego ojca Stanisawa
Papczyskiego, [Rzym ok. 1990].
— Zbiór dokumentów do
czonych do akt Poznaskiego Procesu Informacyjnego Sugi
Boego ojca Stanisawa Papczyskiego, [Rzym ok. 1990].
— Congregatio de Causis Sanctorum. Posnanien. Canonizationis Servi Dei Stanislai a Iesu
Maria Papczyski Fundatoris Congregationis Clericorum Marianorum sub titulo
Immamculatae Conceptionis B.mae Virginis Mariae (1631-1701). I. RELATIO ET VOTA
Congressus Peculiaris super virtutibus die 22 ianuarii an. 1991 habiti. II. Explicationes ad
adnotationes Congressus Peculiaris super Virtutibus diei 22 ianuarii an. 1991, Roma 1991.
— Congregatio de Causis Sanctorum. Decretum Posnanien. Canonizationis Servi Dei
Stanislai a Iesu Maria Papczyski Fundatoris Congregationis Clericorum Marianorum sub
titulo Immamculatae Conceptionis B. V. Mariae (1631-1701). SUPER DUBIO An constet de
virtutibus theologalibus Fide, Spe et Caritate tum in Deum tum in proximum, necnon de
cardinalibus Prudentia, Iustitia, Temperantia et Fortitudine eisque adnexis, in gradu heroico,
in casu et ad effectum de quo agitur. Datum Romae, die 13 mensis Iunii A. D. 1992, (tum.
pol.: Kongregacja do Spraw witych. Dekret pozna. kanonizacji Sugi Boego Stanisawa
od Jezusa Maryi Papczyskiego... W
tpliwoci..., Immaculata 29 (1992) nr 9, 14-21).
— DEKRET „super validitate Processus” z XVIII wieku, ogoszony w 1990, „Positio super
Virtutibus” examinata est, AAS, t. LXXXIV, 5 decembris 1992, nr 12, 1183.
12
— DEKRET HEROICZNOCI CNÓT Ojca Stanisawa Papczyskiego: Congregatio de
Causis Sanctorum, Decretum Posnanien. Canonizationis Servi Dei Stanislai a Iesu Maria
Papczyski, AAS, t. LXXXIV, 5 Decembris 1992, nr 12, 1179-1183.
Opracowania w ukadzie chronologicznym
1812
Bielski S. SP, Vita et Scripta Quorundam e Congregatione Cleric. Reg. Scholarum in Prov.
Polona Professorum, Varsaviae 1812, 210-211.
1825
[Dziekoski T.], Rozprawa obejmujca ogólny rys historii retoryki w Polsce, w: Na popis
publiczny uczniów Warszawskiego Liceum majcy si odby w Paacu Kamirowskim dnia
26, 27, 28 lipca, Warszawa 1825, 12-14.
1842
Gawarecki W. H., Opis miasta Góry Kalwarii zwanego Jeruzalem Nowe, Alleluja 1842, 260.
Lipiski T., Miasto Góra Kalwaria. Opis historyczny, Biblioteka Warszawska 1842, t. 4, 557.
1843
Górski L., Krótka wiadomo historyczna o zaoeniu Zakonu Ks. Marianów w Polsce i o
yciu ks. S. Papczyskiego, Pamitnik Religijno-Moralny Ser. 1, 5 (1843) 293-315.
1848
Wietz J. K., Bohmann P., Zgromadzenie XX Marianów, w: Rys historyczny zgromadze
zakonnych obojej pci wraz z rycerskimi zakonami i orderami pastw, t. I, Warszawa 1848,
245-247.
1854
[Triplin L.], Góra Kalwaria, czyli Nowy Jeruzalem, pooona w guberni warszawskiej,
obwodzie warszawskim, powiecie czerskim. Opis historyczno-statystyczny, Warszawa 1854,
14-16, 69.
1862
S[obieszczaski] F. M., Góra Kalwaria, w: Encyklopedia Orgelbranda X (1862) 198-200.
1864
Wilicki A., Marianie w: Encyklopedia Orgelbranda XVIII (1864) 107-108.
1865
S[obieszczaski] F. M., s. v. Papczyski St., w: Encyklopedia Powszechna S. Orgelbranda
13
XX (1865) 323-326.
1868
N. S., Popytka vozvesti vo svjatye dvuch r-katolieskich monachov. Otryvok iz djanij
polskogo mona
estva v XVIII vek, Vest. Zapad. Rosii 2 (1868) 51-80. 156-195 i odb. Vilna
[1868].
1874
Buliski M., Historia Kocioa polskiego, t. III, Kraków 1874, 325-326.
1880
W[adowski] A., Marianie, w: Encyklopedia Nowodworskiego, 13 (1880) 536-542.
1887
Mac[iszewski] M., Podegrodzie, w: Sownik Geograficzny Królestwa Polskiego i innych
krajów sowiaskich, red. F. Sulimierski, B. Chlebowski, W. Walewski, t. VIII, Warszawa
1887, 373-374
1901
[Bartynowski M.]., Marians, Annuaire Pontifical Catholique 4 (1901) 466.
1902
Gloger Z., Marianie, w: Encyklopedia staropolska ilustrowana III (1902) 185-186.
1903
Gawroski L., Krótka wiadomo o Maryanach i Maryawitkach, Maryawita 1 (1903) 29-30.
1908
Krynicki W., Dzieje Kocioa powszechnego, Wocawek 1908, 506.
1910
Gsiorowska N., Historia Zakonów w Polsce, Warszawa 1910, 156-157.
[Gi
ycki J. M.], Spis waniejszych miejscowoci w powiecie starokonstantynowskim na
Woyniu, Stary Konstantynów 1910, 642-644.
1911
G[siorowska] N., Marianie albo Marianici, w: Encyklopedia Sikorskiego, Ser. 1, XLV
(1911), 540.
1912
Lubecki K., Gos o Maryi. Z dziejów mariologii polskiej, „Ateneum Kapaskie” 4 (1912) t. 8,
41-42. 48.
1913
Czcigodny O. Stanisaw od Jezusa i Maryi, Warszawa 1913, ss. 2. (wizerunek z notatk na
odwrocie).
Lubecki K., Hymn Pochwalny na cze O. Stanisawa Papczyskiego a Iesu Maria, w: J. St.
Pietrzak, Ven. S.D. Stanisaw Papczyski a Iesu Maria, Kraków 1913, 225-227.
14
Pietrzak J. S., Papczyski Stanisaw, w: Podrczna Encyklopedia Kocielna, wyd. Z.
Chemicki, t. XXIX/XXX (1913) 339-340.
Pietrzak J. S., Venerabilis Servus Dei O. Stanisaw Papczyski a Iesu Maria Instytutor
Zakonu OO. Marianów, Kraków 1913, 201- 227. [Rec. ks. F. Goba, Gazeta kocielna 21
(1913) 533.
1914
[Krynicki W.], Ateneum Kapaskie 6 (1914) t. 11, 87-90.
Papczyski Stanisaw aposto naboestwa za dusze polegych na wojnie oraz zaoyciel
Zakonu Matki Boej Niepokalanie Pocztej, Kraków 1914, ss. 24.
1916
Pietrzak J. S., Ksia powstacy - 1863, Kraków 1916, 5-7, 32-33, 58-59, 83-85.
Pietrzak J. S., Wyszyski Kazimierz, w: Podrczna Encyklopedia Kocielna, t. 43-44 (1916)
94. 96.
1917
Fortunato de Almeida, Historia da Igreja em Portugal, t. IV/1, Coimbra 1917, 233-234.
1918
Czcigodny Suga Boy O. Stanisaw Papczyski, zaoyciel Zakonu Maryanów 1631-1701,
Warszawa 1918.
J[arzbowski] J. MIC, Hymn do O. Papczyskiego, w: [Stefan Sydry], Czcigodny S. B. O.
Stanisaw Papczyski, Warszawa 1918, [16].
Mauersberger J., Zakon OO. Maryanów dawniej i dzisiaj, Warszawa 1918, 1-4.
[Sydry S. M. MIC], Czcigodny Suga Boy O. Stanisaw Papczyski, Zaoyciel Zakonu
Maryanów 1631-1701, Warszawa 1918, ss. 16.
Ks. Bp Stefan Wierzbowski, Warszawa 1918, 2.
1920
Ojciec Stanisaw Papczyski, zaoyciel Zgromadzenia Ksiy Marianów 1631-1701, [ok.
1920].
1922
Zapomniany wity polski, Posaniec w. Rodziny 13 (1922) 74-76.
1923
Zauski B. MIC, Memoria w sprawie realizacji zada i ducha Zgromadzenia, Warszawa
1923. mps.
1924
X.S.M., Wizyta Pasterska J. E. kard. Kakowskiego, Przegl
d Katolicki 62 (1924) 364-366.
1926
Chudek J. M., Stanisaw Papczyski na drodze do beatyfikacji, Pro Christo 2 (1926) 728735.
Ch[udek] J. M., Starajmy si o witych polskich. Ojciec Stanisaw Papczyski, Dzwon
niedzielny 2 (1926) nr 32, 6-7.
15
Pietrzak J. S., Aposto czyca i jego zakon, Dzwon niedzielny 2 (1926) nr 46, 10-13, nr
47, 11-13, nr 48, 12-13.
1927
Pietrzak J. S., Przedmowa do dzie
a: ywot w. Romualda Ojca i patriarchy Kameduów
1027-1927, Kraków 1927, 7-9.
Pietrzak J. S., Srebrny Jubileusz Parafii w. Stanisawa Kostki w Adams, Mass., Kraków
1927, 88, 90-92, 135-136, 139-146, 149.
Staich W., Królewski orszak Maryi - Kazania majowe o witych Polskich, Kraków 1927,
318, 320-321.
Synowie Niepokalanej - witajcie!, Dzwon niedzielny, 3 (1927), nr 49, 777-778.
1928
Chudek J. M., U grobu czcigodnego Sugi Boego Stanisawa od Jezusa i Maryi
Papczyskiego - Wraenia z pielgrzymki, Kocian 1928, ss. 11.
Perz A. MIC, Suga Marji, w: Jednodniówka ku czci Niepokalanego Poczcia Najwitszej
Marji Panny, [Skórzec] 8 grudnia 1928, 8-11.
1930
Sydry S. MIC, Organizacja Zgromadzenia Ksiy Marianów w XVIII wieku, Warszawa 1930,
ss. 155, rps.
witek F., Bogosawiony Stanisaw Papczyski, w: tene, wito Kocioa w Polsce - 33
yciorysów witobliwych Polaków i Polek, Kielce 1930, 7-17.
1931
Stanis
aw Bogdan od w. Dusz czycowych br, O. Stanisaw od Jezusa i Marji Papczyski,
patriarcha Zakonu Niepokalanego Poczcia w 300 rocznic narodzin, Dzwonek rekolekcyjny
47 (1931) 252-256.
yciorys Wielebnego sugi Boego Ojca Stanisawa Papczyskiego, ss. 6.
1932
Czcigodny Suga Boy O. Stanisaw Papczyski, zaoyciel Zgromadzenia Ksiy Marianów,
Przewodnik Katolicki 38 (1932) 35-36.
Czcigodny Suga Boy o. Stanisaw od Jezusa Marji Papczyski..., [Warszawa 1932].
Jakimowicz B. MIC, Pielgrzymka do Góry Kalwarii, Wiadomoci Bielaskie 2 (1932) nr 4,
18-19.
Jakowski W. MIC, Wiadomo o Zgromadzeniu Ksiy Marjanów w Polsce, Pro Christo 8
(1932) 460, 464-465.
Krótki rys historyczny Zgromadzenia Ksiy Marjanów od Niepokalanego Poczcia N.M.P,
w: Suga Niepokalanej, oma 1932, 7-8.
Magnificat anima mea Dominum!, Góra Kalwaria 1932, ss. 4.
Majewski A., Wanda Malczewska - Echa pomiertne, Warszawa 1932, 89.
Majewski A., ywot witobliwej Wandy Justyny N. Malczewskiej, 1822-1896, Warszawa
1932, 63.
Nowak E., Rys dziejów duszpasterstwa wojskowego w Polsce (968-1831), Kraków 1932, 66,
68, 209-210.
Pielgrzymka do grobu o. S. Papczyskiego. [Not. kron.], Dzwon niedzielny 8 (1932) 291.
Pielgrzymka do grobu czcig. s. Boego o. S. Papczyskiego, Pro Christo 15 (1939) 204-206.
16
Pielgrzymka do grobu Czcigodnego Sugi Boego O. Stanisawa Papczyskiego,
Warszawa 1947, ss.2
Raty
ski A., Kolebka OO. Marjanów, Gazeta Skierniewicka 5 (1932) nr 1, 2.
R.W. Zakonodawca polski w w. XVII: witobliwy Ojciec Stanisaw Papczyski, Pro Christo
8 (1932) 152-156.
Wielebny Suga Boy O. Stanisaw Papczyski, Dzwon Niedzielny 8 (1932) nr 1, 3.
1933
Bzowski Z., Czcigodny O. Stanisaw Papczyski a odsiecz wiedeska, Skarb rodzinny 14
(1933) 188.
Dziegi
ski R., Ojciec Stanisaw Papczyski a odsiecz Wiednia, Przewodnik Katolicki 39
(1933) 620.
Kozielewski J., Wielki przyjaciel onierza, kapelan i spowiednik króla Jana III-go ks.
Stanisaw Papczyski, Kwartalnik powicony sprawom katolickiego duszpasterstwa
wojskowego w Polsce, 3 (1933) 13-19.
Pietrzak J. S., O. Stanisaw Papczyski. W 250 rocznic wiktorii wiedeskiej, Gos Kapaski
7 (1933) 393-405.
Sydry S. M., O. Stanisaw od Jezusa i Marji Papczyski, zaoyciel Zgromadzenia XX
Marjanów, Kraków 1933, ss. 39.
Z pastuszka prymasem. O. Marianie biali lub stanisawici, Przewodnik katolicki 39 (1933)
750.
1934
Dziegi
ski R., Polska Góra Kalwaria nad Wis pod Czerskiem, oma 1934, 55, 57-61.
Heimbucher M., Die Orden und Kongregationen der Katholischen Kirche, Paderborn 1934,
II, 129-130.
Spowiednik króla Jana III, ks. S. Papczyski, Niedziela 9 (1934) 429.
Sydry S. MIC, O[jciec] Stanisaw od Jezusa i Marji Papczyski, zaoyciel Zgromadzenia
XX. Marianów, Warszawa [ok. 1934].
Umi
ski J., Historia Kocioa, t. 2, Lwów 1934, 298-299, 468.
Vainora J., Keletas bruou i marijonu vienuolijos istorijos, Tiesos (kilka cech
charakterystycznych z historii maria
skich zakonników), Kelias (Kowno) 1934, 255-269,
375-386, 487-495, 603-612.
1935
Kieszkowska W., ladem witych, Kraków 1935, 118-123.
Ku czci o. Papczyskiego [not. kron.], Cze witych polskich 2 (1935) nr 1, 14.
[Sulej H. MIC], Zgromadzenie Ksiey Marianów, Posaniec Serca Jezusowego 63 (1935) 97100, 102-103.
Szczesniak W., Monografia gminy Korabiewice powiatu skierniewickiego, [Suchedniów]
1935, 3, 11-12, 14-15.
1936
Kozielewski J., Wielki Polak, Pro Christo 12 (1936) nr 8/9, 1-31.
Procesy beatyfikacyjne Polaków, Tygodnik Polski (Wocawek) 4 (1936) 295.
[O procesie beatyfikacyjnym o. S. Papczyskiego i o. Kazimierza Wyszyskiego. Not. kron.],
ycie katolickie 7 (1936) 374.
17
1937
B. Stanisaw Papczyski, Kalendarz Salwatora 12 (1937) 13.
Koneczny F., wici w dziejach narodu polskiego, t. 1, Miejsce Piastowe 1937, 416-417, 422,
425, 431, 518.
Pietrzak J. S., Aposto czyca i jego zakon, Kóko róacowe 28 (1937) 332-333.
Piroyski, Zakony mskie (1937) 191-192.
Sydry S. M., Czcigodny Suga Boy O. Stanisaw od Jezusa Maryi Papczyski i jego dzieo w
wietle dokumentów, Warszawa 1937, ss. 299. [Rec. Rozkaz wewn. Bisk. polow. Wojska pol.
1938, 115-116; A. Piotrowski CSSR, Cze witych polskich 5 (1938) nr 2, 31-32].
[Weryski H.], Na 236 rocznic zgonu s. Boego - Papczyskiego, Cze witych polskich 4
(1937) nr 2, 11.
Zasiadczuk W., Bogosawiony Stanisaw Papczyski, w: Podegrodzie. Zarys monografii wsi,
red. J. Stako, Kraków 1937, 25-26.
1938
witek F. CSSR, Aposto czyca - Czcigodny Suga Boy O. Stanisaw od J.M. Papczyski,
wiat Umarych 2 (1938) nr 1, 13-15; nr 2, 27-29.
Totoraitis J., Suduvos Suvalkijos Istorija, Kowno 1938, 413-414.
Wilk K., Stanisaw Papczyski zaoyciel zakonu Marianów, w: K. Wilk, C. Wilczyski,
Gwiazdy katolickiej Polski. ywoty wielkich sug Boych, t. 2, Miko
ów 1938, 26-36.
1939
Friedrich-Brzozowska M., Czcigodnemu Sudze Boemu O. Stanisawowi Papczyskiemu w
hodzie wdzicznoci. [wiersz], Pro Christo 15 (1939) 159-161.
Friedrich-Brzozowska M., Hetman duchów mocnych - Zaoyciel zakonu Marianów, Pro
Christo 15 (1939) 148-158.
Pielgrzymka do grobu Czcigodnego Sugi Boego o. S. Papczyskiego, Pro Christo 15 (1939)
204-206.
[Zalewski W. SDB], O. Stanisaw Papczyski, Warszawa 1939, ss. 32, Kosy z Boej Roli, t.
70 - VII(1939) nr 1.
1944
Congregation of Marian Fathers of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary,
Washington 1944, 2-5.
1945
[Picanyol Ledegario SP], De P. Stanislao Papczyski, Congregationis Marianorum
fundatore, olim Scholarum Piarum consodali, EphCal 14 (1945) 28-30.
1947
Future Saint?, Marian Helpers Bulletin 1 (1947) nr 1, 2.
Cz. Suga Boy O. Stanisaw od Jezusa Marji Papczyski, Stockbridge 1947, ss. 6.
ysik W. MIC, Nakazy chwili, an Mariaski 2 (1947) nr 4, 4-5.
O. Stanisaw Papczyski i Jego Zgromadzenie, an Mariaski 2 (1947) nr 5-6, 5-7.
O. Papczyski kae si modli o sw kanonizacj, an Mariaski 2 (1947) nr 7-8, 9.
Pielgrzymka do grobu Czcigodnego Sugi Boego o. S. Papczyskiego, Pro Christo 15 (1947)
204-206.
18
Pielgrzymka do grobu Czcigodnego Sugi Boego O. Stanisawa Papczyskiego,
Warszawa 1947, ss. 2.
The Venerable Servant of God Stanislaus of Iesus Mary Papczyski, Stockbridge 1947, ss. 2.
U grobu Ojca Zaoyciela, an Mariaski 2 (1947) nr 7-8, 17-18.
1948
Ojciec Stanisaw od Jezusa Maryi Papczyski - Wielki Czciciel Maryi Niepokalanej i
Ordownik Dusz Czycowych, Róe z Ogrodu Maryi IV (1948) nr 12, 1-2.
O. Stanisaw Papczyski, Warszawa 1948, ss. 4.
1949
I Chierici Regolari Mariani dell'Immacolata Concezione, in: La Voce del Calasanzio, XVIII
(1949) 1-2, 19-20.
Janicki A. MIC, Mionik Maryi, Ojciec Stanisaw od Jezusa-Maryi Papczyski, Stockbridge
1949, ss. 56.
Nowenna do Matki Boej za przyczyn Sugi Boego Ojca od Jezusa-Maryi Stanisawa
Papczyskiego, Stockbridge 1949, ss. 6.
The Venerable Servant of God Stanislaus of Iesus-Mary Papczyski, Stockbridge [1949], ss.
4.
Zaoyciel Zgromadzenia XX. Marianów O. Stanisaw Papczyski aposto XVII wieku, Sowo
Powszechne 3 (1949) nr 135, 6.
1950
Bechowska I., Wielki Ordownik zapomniany, Pod opiek w. Józefa 5 (1950) nr 1, 28-31.
Botu A. MIC, Congregazione dei Chierici Regolari Mariani sotto il titolo dell'Immacolata
Concezione (Mariani), w: ECat IV, col. 284.
Novena to the Blessed Virgin through the intercession of the Servant of God, Stanislaus of
Iesus and Mary Papczyski, Stockbridge 1950, ss. 6.
O. S. Papczyski, Czcigodny Suga Boy, Gos kat. 7 (1951) 332.
1951
Górski J. A., Lekcja pokory, w: J. A. Górski, Dilige et quod vis fac, Warszawa 1951, 51-62.
Ojciec Stanisaw Papczyski. W 250 rocznic zgonu, Go Niedzielny 24 (1951) 314.
Life of Father Stanislaus, Marian Helpers Bulletin 5 (1951) nr 3, 2-5.
The Venerable Servant of God Stanislaus of Iesus-Mary Papczyski, Stockbridge 1951, ss. 2.
W 250 rocznic zgonu Ojca Stanisawa Papczyskiego 1701-1951, Salwator 18 1951) 331332; zob. te Go niedzielny 24 (1951) 314 oraz Niedz. 21 (1951) 316.
1952
Sipowich C. MIC, The contribution of the Servant of God Fr. Stanislaus of Iesus and Mary
Papczyski to the dogma of the Immaculate Conception of the B. V. M., Collectanea Mariana
2 (1951/1952, 52-58.
1953
Mariascy kandydaci na otarze, Róe Maryi 10 (1953) nr 3, 14.
Reklaitis C. MIC, Oratio ad impetrandam Beatificationem Servorum Dei Stanislai, Casimiri
et Georgii, Marianus 4 (Oct.-Dec. 1953) 43.
19
1954
Módlmy si o rych
beatyfikacj Ojca Stanisawa Papczyskiego, Róe Maryi 10 (1954) nr
9, 12-13.
Navikeviius G. A. MIC, Immaculata Conceptio B.V.M. in historia Congregationis CC. RR.
Marianorum, Marianus 8 (Oct.-Dec. 1954) 16-20.
Sprawa, która na nowo odya, Róe Maryi 11 (1954) nr 3, 12-14.
Who are the Marian Fathers, Marian Helpers Bulletin 8 (1954) nr 1, 20.
1955
Instructio de cultu B.V. Mariae, Matris Immaculatae, in Congregatione CC.RR. Marianorum,
Marianus 9 (Jan.-Mart. 1955) 6-8.
Navikeviius G. A. MIC, Spiritus Marianorum secundum eorum Fundatorem et Successores,
Marianus 9 (1955) 104-106.
1956
Herold Niepokalanej Pani, Gazeta Niedzielna 8 Londyn (1956) nr 1, 2.
Nacz-Dobrowolski M., O naszych witych patronach, Caritas 12 (1956) nr 9, 17-18.
Sielski J. MIC, O. Stanisaw Papczyski, zaoyciel Zgromadzenia Ojców Marianów, Sodalis
37 (Orchade Lake 1956) 78-86.
Winowska M., Le culte marial en Pologne, w: Eudes sur la Sainte Vierge, Paris 1956, 703.
Vice-Postulator Named in the Beatification Cause of Servant of God Fr. Stanislaus
Papczyski, Marian Helpers Bulletin 10 (1956) nr 3, 9; Podobny artyku informacyjny zosta
opublikowany tak
e w jzyku polskim w Róach Maryi 13 (1956) nr 6, 14.
1957
Mroczek W. MIC, Cultus Mariae Immaculatae et Congregtiones religiosae originis Polonae,
Virgo Immaculata t. 14, Romae 1957, 432-440.
The Servant of God, Stanislaus of Iesus-Mary1 Papczyski, Detroit 1957, ss. 2.
1958
Bar J. OFM, Polskie procesy kanonizacyjne i beatyfikacyjne, Ruch biblijny i liturgiczny 11
(1958) 440. 443.
Lasota J., Po stu latach powrót Ojców Marianów do Mariaskiej Puszczy, Za i przeciw 2
(1958) n. 50 (91) 5.
O. Stanisaw Papczyski, zaoyciel Zgromadzenia Ksiy Marianów, Warszawa [1958], ss.7.
Zgromadzenie Ksiy Marianów, Wiadomoci Archidiecezjalne Warszawskie 40 (1958) 230233.
1959
Favors and Graces through the Intercession of the Servant of God Stanislaus of Iesus and
Mary Papczyski, Marian Helpers Bulletin 13 (1959) nr 3, 2, 21.
Puszcza Mariaska, w: Sownik geografii turystycznej Polski, t. 2, Warszawa 1959, 837.
Sakeviius J. MIC - Matulis S. MIC, Marijonai (Marianie), w: Lietuviu Enciklopedia, t. 17
(1959) 359.
Skutans S. MIC, Excerpta e Litteris Circularibus ad Superiores Visitationis Canonicae
occasione datis, Marianus 16 (1959) 13-17.
Zoty Jubileusz Odnowienia Zgromadzenia Ojców Marianów od Niepokalanego Poczcia
20
Najw. Maryi Panny, Róe Maryi 15 (1959) nr 11, [8-9].
1960
Beattie M., Jubilee of the Marian Fathers, Marian Helpers Bulletin 14 (1960) nr 2, 34.
Jarra E., Historia Polskiej Filozofii Politycznej 1966-1975, Londyn 1960, 199-209.
Jarra E., Myl spoeczna St. Papczyskiego, zaoyciela Marianów, Horyzonty, V (Paris
[1960]) nr 50-51, 3-25.
Joannes PP. XXIII, List «Cum quinque impleantur decennia», z 23 Listopada 1959,
Marianus 17 (Jan. 1960) [3-4].
Navikeviius G. A. MIC, Stanislao di Ges_ Maria Papczyski (1631-1701). Scolopio e
Fondatore della Congregazione dei Padri Mariani, Roma 1960, ss. XIX + 244 + 95. [Rec. G.
Karolewicz, Zeszyty naukowe KUL 6 (1963) nr 3, 80-83].
Matulis S. MIC, Papczyski St., w: Lietuviu Enciklopedia, t. 21 (1960) 505.
Perz A. MIC, Maryjny charakter naszego apostolatu, Materiay Informacyjne 5 (1960) 1-15.
1961
Album Mortuorum, mps., Romae 1961, 43, 52.
Bar J. OFM, Polskie Zakony, Prawo Kanoniczne IV (1961) 431-437.
Dzieje papiey, Sowo Powszechne 15 (1961) nr 115, 2.
Eichler H. MIC, Duchowe macierzystwo Niepokalanej w pismach Sugi Boego Ojca
Stanisawa Papczyskiego, Wocawek 1961, mps.
Nieciecki W. MIC, Z mariaskich dziejów, Przewodnik Katolicki (1961) 90-91.
Skutans S. MIC, Litterae Circulares ad omnes sodales Congregationis CC. RR. Marianorum
occasione Festi Titularis eiusdem Congregationis die 8 Dec. A.D. 1960, Marianus 19 (1961)
6.
Uryga J., Czciciel Niepokalanej - O. Stanisaw Papczyski, Go niedzielny 30 (1961) 164.
1962
Brazys F. MIC, De spiritu nostrae Congregationis, Marianus (1962) nr 22, 38-45.
Buba I. SP, Pijarzy w Polsce, Nasza Przeszo 15 (1962) 20-21.
Congregazione dei Mariani, Roma 1962, 1-2.
Górski K., Od religijnoci do mistyki. Zarys dziejów ycia wewntrznego w Polsce, cz. I,
Lublin 1962, 170-174.
Jankiewicz K. MIC, O[jciec] Stanisaw Papczyski jako kaznodzieja, Wocawek 1962.
Navikeviius G. A. MIC, Stanislao di Ges_ Maria Papczyski (1631-1701). Scolopio e
Fondatore della Congregazione dei Padri Mariani, Roma 1960, ss. XIX + 244 + 95. [Rec. G.
Karolewicz, Zeszyty naukowe KUL 6 (1963) nr 3, 80-83].
Makulski E. MIC, Grobowiec Zaoyciela Marianów, Góra Kalwaria 1962, mps, ss. 19.
Matulis S. MIC, Marianer, w: Lexikon für Theologie und Kirche, 7 (1962), col. 49.
Sántha G. S.P., P. Cosmus Chiara a Iesu Maria (1616-1688), Tertius S.Iosephi Calasanctii
Successor. Historia redintegrationis plenae Ordinis Nostri, EphCal XXXI (1962) 8-12. 14.
wiata tysiclecia, Róe Maryi 20 (1962) nr 5, 2.
Tarnawska M., O. Stanisaw Papczyski na tle swoich czasów, Londyn 1962, ss. 16.
Teixeira J., ywot Sugi Boego O. Stanisawa od Jezusa Maryi Papczyskiego opr. wg. ac.
oryg. Czcigodnego Sugo Boego O. Kazimierza Wyszyskiego..., Stockbridge 1962.
Vainora J. MIC, Mariani Romae saeculis XVII-XVIII, Marianus 21 Jan.1962) 19-21.
yko E. - Kaczmarzyk D., Powiat Piaseczyski, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, red. J.
21
oziski t. X/14 (1962) 13. 15.
1963
Brazys F. MIC, De fine generali nostrae Congregationis, Marianus (1963) nr 23, 10-24.
Brazys F. MIC, Mroczek W. MIC, Animadversiones de restauratione et spiritu nostrae
Congregationis, Romae 1963.
Chróciechowski J. MIC, De spiritualitate CC. RR. Marianorum aliquae considerationes,
Romae 1963, mps., 7-10, 29, 39-40.
Komunikat w sprawie beatyfikacji o. S. Papczyskiego, Wiadomoci Archidiecezjalne
Warszawskie 45 (1963) 217.
Krzyanowski C. MIC, Stanislaus a Iesu Maria Papczyski, O. Imm. Conc. (1631-1701)
magister studii perfectionis, Dissertatio ad Lauream in S. Theol. Romae 1963, dys. rotapr., ss.
XXIII + 529.
Marianum w Subie, 6 (1963) 83.
Muniak J., Biay Zakon, Przewodnik Katolicki (1963) 430.
Sántha G., P. Ioannes Franciscus Foci a S. Pietro, Octavus Scholarum Piarum Praepositus
Generalis (1650-1699), EphCal XXXII (1963) 302-303.
1964
Brazys F. MIC, De coniunctione devotionis erga Iesum et Mariam in nostris
Constitutionibus, Marianus (1964) nr 1, 22-29.
Karolewicz G., Pogldy spoeczne Stanisawa Papczyskiego, zaoyciela Marianów na tle
epoki, Warszawa 1964.
Makulski E. MIC, Kult ojca Stanisawa Papczyskiego, Lublin 1964, mps.
Nowenna do Maryi Niepokalanej Matki Boej za przyczyn Sugi Boego O. Stanisawa
Papczyskiego, Roma 1964, ss. 6.
Pietrusiski J., Grobowiec i ikonografia Sugi Boego Ojca Stanisawa od Jezusa Marii
Papczyskiego jako artystyczne wiadectwo jego czci, Warszawa 1964, mps.
Suga Boy O. Stanisaw od Jezusa-Maryi Papczyski (1631-1701), Roma 1964, ss. 4.
1965
Bukowicz J. MIC, Cze Niepokalanie Pocztej Matki Boej w yciu Ojca Stanisawa
Papczyskiego, Immaculata 1 (1965) nr 7, 10-15.
Chruszczewski A., Zakony w XVI-XVIII w., Znak 17 (1965) nr 137, 1584.
Krzyanowski K. MIC, ycie Sugi Boego O. Stanisawa od J.M. Papczyskiego w
obrazach, Róe Maryi (lipiec 1964 - grudzie 1965).
Navikeviius J. MIC, Stanisaw od Jezusa Marii Papczyski..., Warszawa 1965.
Nieciecki W. MIC, Gówne cechy duchowoci Zgromadzenia Ksiy Marianów w wietle
Konstytucji Mariaskich z 1930 r., Rzym 1965.
Nowenna do Maryi Niepokalanej Matki Boej za przyczyn Sugi Boego O. Stanisawa od
Jezusa-Maryi Papczyskiego, [Stockbridge] 1965, ss. 8.
Suga Boy O. Stanisaw od Jezusa-Maryi Papczyski, Stockbridge 1965.
Suga Boy O. Stanisaw od Jezusa Maryi Papczyski, Zaoyciel XX. Marianów, Biuletyn
Informacyjny POS 1 (1967) nr 3, 4-5.
Suga Boy O. Stanisaw Papczyski, Róe Maryi (1967) nr 5, 9.
Suga Maryi - O. Stanisaw Papczyski, Róe Maryi (1967) nr 9, 10-11.
Szczypiska H., Wieczernik w Górze Kalwarii, Wi 5 (1965) 114-118.
Z mariaskich dziejów, Róe Maryi 7 (197) nr 12, 20-22.
22
1966
[Krzyanowski K. MIC], Pod sztandarem Niepokalanej, Londyn 1966, ss. 166.
1967
Karolewicz G., Uwagi o pismach Stanis
awa Papczyskiego, w: Sprawozdania z czynnoci
wydawniczej i posiedze naukowych oraz Kronika Towarzystwa Naukowego Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego 15 (1965 - publ. 1967) 113-116; Pogldy spo
eczne St.
Papczyskiego, tame 121-125; Papczyski jako moralizator ycia spo
ecznego, tame 125129.
S
uga Boy O. Stanis
aw od Jezusa Maryi Papczyski, za
oyciel XX. Marianów,
Postulatorski Orodek Studiów - Biuletyn Informacyjny 1 (1967) nr 3, 4-5.
S
uga Boy O. Stanis
aw Papczyski, Róe Maryi (1967) nr 5, 9.
S
uga Maryi - O. Stanis
aw Papczyski, Róe Maryi (1967) nr 9, 10-11.
1968
Bukowicz J. MIC, U grobu S
ugi Boego Ojca Papczyskiego, Biuletyn Informacyjny POS 2
(1968) 36.
Chróciechowski J. MIC, Rozwaania o duchu zakonnym Ksiy Marianów, Fawley Court
1968, druk powielany, 16, 26-27, 60, 66-67, 75, 78 i passim.
(F), Zgromadz. Ksiy Marianów. Congregatio Clericorum Regularium Marianorum sub
titulo Immaculatae Conceptionis B. V. Mariae MIC, Myl spo
eczna 1968 nr 20, 13.
Interesujca inicjatywa w Warszawie, Biuletyn Informacyjny POS 2 (1968) 7.
Jarra E., Historia Polskiej Filozofii Politycznej 1966-1975, London 1968, 199-209.
Morais J. M. MIC, Nossa Sehnora na obrado Fundador da Congregac_o dos CC. RR.
Marianos sob titulo Mariae Imaculada Concei__o da B. V. Maria, Roma 1967-68, mps.
Nasz Ojciec Za
oyciel - W rocznic mierci Za
oyciela Zgromadzenia Ksiy Marianów, 17
wrzenia 1701, Zwiastun Mi
osierdzia 10 (1968) nr 9, 1-4.
Nieciecki W. MIC, W pracy nad odnow, Immaculata 5 (1968) nr 1, 1-25.
S
uga Boy Ojciec Stanis
aw Papczyski (1631-1701), w: Marianie, red. J. Bukowicz MIC,
Stockbridge 1968, 8-16.
Zauski B. MIC, Refleksje i uwagi br. Za
uskiego w sprawie realizowania w przysz
oci
zada zgromadzenia XX Marianów, Dodatek do „Wiadomoci Wiceprowincji N.M.P. Matki
Mi
osierdzia” 2 (1968) nr 2.
1969
Jankiewicz K. MIC, Modli si za umar
ych, Róe Maryi 11 (1969) 3-4.
Mroczek W. MIC, Charakterystyczne cechy i duch naszego Zgromadzenia Ksiy Marianów
we wszystkich okresach jego istnienia, Immaculata 6 (1969) nr 1, 36-38.
Nieciecki W. MIC, W poszukiwaniu mariaskiej drogi, Warszawa 1969, mps.
Nieciecki W. MIC, Mariaska idea przewodnia, Immaculata 6 (1969) nr 2, 9-18.
Nieciecki W. MIC, Wytyczne mariaskiej odnowy, Immaculata 6 (1969 nr 6, 6-15.
Perz A. MIC, Congregatio CC. RR. Marianorum sub tit. Immaculatae Conceptionis B.V.M.
Indoles Mariana, Romae 1969, druk powielany, 5-12 i passim.
60-ta rocznica odnowienia Zgromadzenia Ksiy Marianów, Kalendarz Mariaski na rok
1969, 17-20, 54, 95.
23
1970
[Krzyanowski K. MIC], Under the Banner of Mary Immaculate, Stockbridge 1970, ss. 165.
Ksia Marianie, Go Niedzielny 39 (1970) nr 43, 255.
Padacz W., Stan Polskich spraw Kanonizacyjnych i Beatyfikacyjnych w dobie przygotowa
do Beatyfikacji O. Maksymiliana Kolbe, Wiadomoci Archidiecezjalne Warszawskie 5 (1970)
149-152.
Woniak W. i Zajczkowska T., Ojcu Papczyskiemu dzikuj..., Zwiastun Mi
osierdzia 12
(1970) nr 9-10, 2.
Wyszy
ski S. kard., Aktualno s
ugi Boego o. Stanis
awa Papczyskiego, Warszawa [ok.
1970].
1971
Banakiewicz J., Z tej samej gliny - o Za
oycielu Marianów, Kalendarz Mariaski (1971)
83-86.
Kaowski J. MIC, Odnowa Zakonu OO. Marianów w wietle zarzutów Józefa Stanis
awa
Pietrzaka i jego zwolenników (studium prawno-historyczne), Warszawa 1971, mps.
Nieciecki W. MIC, Przeszli dobrze czynic, Przewodnik Katolicki (1966) 318-319.
Padacz W., B
ogos
awieni i S
udzy Boy dzia
ajcy na terenach dawnego Archidiakonatu i
obecnej Archidiecezji Warszawskiej, Wiadomoci Archidiecezji Warszawskiej 1 (1971) 29-32.
Pisarzak M. MIC, Znak wiodcy do apostolatu. Zagadnienie duchowoci i dzia
alnoci
apostolskiej Marianów, Immaculata 8 (1971) nr 11, 1-11.
Zgromadzenie Ksiy Marianów od Niepokalanego Poczcia Najwitszej Maryi Panny,
Stockbridge [1971], 6-7.
1972
Bukowicz J. MIC, S
uga Boy O. Stanis
aw Papczyski, Kalendarz Mariaski 1972, 82-84.
Krzyanowski K. MIC, Kiedy Beatyfikacja?, Róe Maryi 28 (1972) nr 10, 22-26.
Mako W., Problem powizania prawdy Niepokalanego Poczcia NMP z niesieniem pomocy
duszom w czycu cierpicym u O. Papczyskiego, Róe Maryi 11 (1972) 4-6.
Oskiera B. W. MIC, Papczyski Jan Stanis
aw od Jezusa Maryi, (1631-1701), w:
Hagiografia Polska, t. 2, red. R. Gustaw OFM, Pozna
1972, 192-204.
Rozpoczcie Jubileuszu 300-lecia Zgromadzenia Marianów, Róe Maryi 12 (1972) 8-10.
Szachnitowski M. MIC, S
uga Boy O. Stanis
aw Papczyski, Zwiastun Mi
osierdzia 14
(1972) nr 9-10, 11-13.
300 years of the Marians, The Messenger of Divine Mercy 1 (1972) nr 1, 7-8.
Zarys dziejów Zgromadzenia Ksiy Marianów, Róe Maryi 1 (1972) 28.
1973
Chróciechowski J. MIC, 300-lecie Zgromadzenia Marianów, Róe Maryi 29 (1973) nr 3, 1011. 13.
Jakimowicz B. MIC, Zas
uony Marianin: Wielebny S
uga Boy o. Kazimierz Wyszyski,
Zwiastun Mi
osierdzia 15 (1973) nr 1-2, 15-17.
Janicki A. MIC, Obrazki z ycia Marianów, Gazeta Niedzielna, Londyn 25 (1973) n. 20, 1-2;
21, 2; 22, 1-2; 26, 3; 28, 2; 29, 2; 30, 2.
Karcz J., Pierwszy zakon polski - 300-lecie Zgromadzenia Ks. Marianów, Za i przeciw 20
(1973) 6.
Krzyanowski C. MIC, A Marian True to His Name, Marian Helpers Bulletin, XXVII (1973)
2, 3-4, 7.
Krzyanowski C. MIC, It All Started Three Hundred Years Ago, Marian Helpers Bulletin,
24
XXVII (1973) 1, 3. 20.
Krzyanowski K. MIC, Przyczyny powolnego rozwoju liczebnego Marianów za ycia
Zaoyciela, STN KUL, Lublin 1975. Summarium nr 2 (22/1) 1973, 84-86.
Krzyanowski K. MIC, 300 lat temu..., Kalendarz Mariaski na rok 1973, 20-23.
Mako W. MIC, Mariaski obowizek eschatologicznego apostolatu, w: Konferencje
Jubileuszowe, Warszawa 1973, 86-109, mps.
Marianie na progu 300-lecia swych dziejów, Róe Maryi 2 (1973) 10-13.
Nassalski O. MIC, Historia Zgromadzenia Marianów w odcinkach, Warszawa 1973, 5-27.
Nieciecki W. MIC, Pod znakiem Niepokalanej, Immaculata 10 (1973) nr 5, 5-15.
Padacz W., Z polskiej gleby, Kraków 1973, 150-156, 165-166.
Papuy
ski A. MIC, Podstawy psychologiczno-pedagogiczne systemu wychowawczego Ojca
Stanisawa Papczyskiego, Zaoyciela Marianów, Lublin 1973, mps.
Pawe VI, do Ksiy Marianów, uczestników Konwentu Generalnego, na audiencji
generalnej 5 grudnia 1973 r.
Peczy
ski W. MIC, Ojciec Prowincja pisze..., Róe Maryi 29 (1973) nr 5, 19.
Perz A. MIC, Marianie od Niepokalanego Poczcia, Wiadomoci Prowincji N.M.P. Matki
Miosierdzia 7 (1973) nr 1, 8-18.
Rogalewski T. MIC, Marianie - w trosce o zmarych, Przewodnik Katolicki 46 (1973) 422.
Sielski J. J. MIC, List Okólny Ojca Generaa, Róe Maryi 1(1973) 3-6.
Tarnawska M., O Marianach, Pijarach i Komisji Edukacyjnej - W 300-lecie OO. Marianów,
Dziennik Polski, Londyn (26 V 1973) 4.
Wilczy
ski E., Our Polonia, w: Post Eagle (U.S.A.), 4 IV 1973.
Wilkanowicz S., Zakonu Marianów dzieje symboliczne, Tygodnik Powszechny, XXVII
(1973) nr 26, 1. 4-5.
Wojtyska H., Inspectio cordis - nieznane dzieo ojca S. Papczyskiego, w: Summarium.
Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 22/1 (1973)
nr 2, 154-157.
Wyszy
ski S. kard., Ordzie na 300.lecie Marianów, Gazeta Niedzielna 25 (1973) nr 23, 1-2.
1974
Szostek A., Pobono maryjna Sugi Boego o. Stanisawa Papczyskiego i Marianów w
300-lecie istnienia, Immaculata 11 (1974) nr 5, 16-27.
1975
Bukowicz J. MIC, Górski T. MIC, red., Marianie 1673-1973, Rzym 1975.
Gach P., Zakon Marianów w XIX wieku, w: J. Bukowicz, T. Górski, red. Marianie (16731973), Rzym 1975, 70-94.
Górski T. MIC, róda do dziejów Marianów, w: Marianie 1673-1973, red. J. Bukowicz i T.
Górski, Rzym 1975, 357-358.
Kaowski J. MIC, Odnowa Zakonu Marianów. Studium prawno-historyczne, Warszawa 1975,
mps.
Karolewicz G., Z bada nad pismami Stanisawa Papczyskiego (1631-1701), Roczniki
Humanistyczne, t. XXIII, z. 2 (1975) 133-150.
Krzyanowski K. MIC, Powstanie, cel i rozwój Zakonu Marianów za ycia ojca Stanisawa
Papczyskiego, w: Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, nr 2 (22) 1 za rok 1973, Lublin 1975.
Krzyanowski K. MIC, Powstanie i rozwój Zakonu za ycia zaoyciela, w: Marianie 16731973, red. J. Bukowicz, T. Górski, Rzym 1975.
25
Kulesza H. MIC, Abstynencja od napojów alkoholowych, w: Marianie 1673-1973, red. J.
Bukowicz, T. Górski, Rzym 1975, 338-346.
Nieciecki W. MIC, Znak mariaskiego powoania, Immaculata 12 (1975) nr 3, 23-33.
Pisarzak M. MIC, Element eschatyczny, w: Marianie 1673-1973, red. J.Bukowicz i T. Górski,
Rzym 1975, 331-337.
Proczek Z. MIC, Kult Niepokalanego Poczcia Najwitszej Maryi Panny, w: Marianie,
Rzym 1975, 319-330.
1976
Drabik R. MIC, The Charism of our Marian Founders and its Power Today, Romae 1975,
polskie tumaczenie, Immaculata 13 (1976) nr 9, 6-13.
Pisarzak M. MIC, „Charyzmat Marianów” w opracowaniu ks. Ryszarda Drabika MIC,
Immaculata 13 (1976) nr 136, 14-15.
ywica Z. MIC, Maryjno
w yciu i pismach O. Stanisawa Papczyskiego Zaoyciela
Marianów (1631-1701), Lublin 1976, mps.
1977
Karolewicz G., Stanisaw Papczyski wobec problemów spoecznych, Lublin 1977.
Petraitis D. MIC, Our „marian” identity: a return to basic. Position paper delivered before
the delegates to the General Conventus on April 17, 1978, Romae 1977, mps.
Pisarzak M. MIC, Z bada nad elementem eschatologicznym w duchowoci i apostolacie
Marianów, Studia Pockie 5 (1977) 57-66.
Skwierczyski A. MIC, Katolicka nauka o czy
cu w interpretacji L. Borosa, Lublin 1977
mps.
1978
Ausenda G., Stanislao Papczyski e l'opera sua, Archivum Scholarum Piarum 2 (1978) nr 4,
237-266.
Kaowski J. MIC, Konieczno
zmiany struktury prawnej Zakonu Marianów, Prawo
Kanoniczne (1978) nr 1-2, 113-121.
Kaowski J. MIC, Ocena zarzutów przeciwko legalnoci odnowy Zakonu Marianów, Prawo
Kanoniczne (1978) nr 3-4, 71-95.
Kaowski J. MIC, Krzyanowski K. MIC., Mariani (Chierici Regolari Mariani), DIP V,
Roma 1978, 978-981.
Kurlandzki S. MIC, Identitas Mariana, Immaculata 15 (1978) nr 2, 8-29.
1979
Rogalewski T. MIC, Niepokalana - nasz charyzmat, Immaculata 16 (1979) nr 11-12, 46-49.
1980
[Krzyanowski K. MIC], Il Servo di Dio Stanislao Papczyski, fondatore della
Congregazione dei CC. RR. Mariani 1631-1701. Verso la beatificatione, Roma 1980.
The Servant of God Stanislaus Papczyski, Founder of Congregation of Marian Fathers,
1631-1701. Towards the Beatification, Rome 1980.
Koodziejski M., Zakon OO. Marianów a Zgromadzenie Ks. Ks. Marianów, Rzym-Toru
1980.
Ogiski E. MIC, Czy inspiracja maryjna równa si specyfika Marianów, Immaculata 17
(1980) nr 2, 28-30.
26
Ogiski E. MIC, Maryja wzorem osobowym formacji mariaskiej, Immaculata 17 (1980)
nr 4, 22-37.
Ogiski E. MIC, W poszukiwaniu mariaskiej duchowo
ci, Immaculata 17 (1980) nr 3, 1215.
Ogiski E. MIC, Niepokalana ródem chrze
cijaskiej dyspozycyjno
ci, Immaculata 10-11
(1980) nr 192/193, 7-17.
Rogalewski R. MIC, Koncepcja ycia chrze
cijaskiego w pismach o. Stanisawa
Papczyskiego, Warszawa 1980, mps.
Szostek A. MIC, „Przystosowana odnowa” Marianów w wietle wskaza Soboru
Watykaskiego II, Immaculata 17 (1980) nr 5, 34-52.
1981
Górski T. MIC, Suga Boy O. Stanisaw Papczyski, Rzym 1981.
Krzy
anowski K. MIC, O. Stanisaw Papczyski (1631-1701), Rzym 1981, mps.
Ogiski E. MIC, Propozycja dewizy mariaskiej duchowo
ci, Immaculata 18 (1981) nr 3-4,
6-11.
Ogiski E. MIC, „Sudzy nieuyteczni jeste
my” - proponowana dewiza mariaskiej
duchowo
ci, Immaculata 18 (1981) nr 10. 20-21.
Ogiski E. MIC, Wiara i modlitwa w formacji nowicjuszów i kleryków mariaskich
(podstawy teologiczne), w: Program formacji w Polskiej Prowincji Zgromadzenia Marianów,
Warszawa 1981, 208-211, mps.
Rogalewski T. MIC, Dziedzictwo duchowe po mariaskich zakonodawcach, Immaculata 18
(1981) nr 2, 43-51.
1982
Gajda K., Dowód z dokumentów w procesie beatyfikacyjnym na podstawie Pozycji Sugi
Boego Stanisawa Papczyskiego (1631- 1701), Lublin 1982, mps.
Pisarzak M. MIC, Maryjna specyfika Zgromadzenia Marianów. Aspekt teologicznopraktyczny, Czstochowskie Studia Teologiczne, r. IX-X (1981/1982), 281-294.
Rogalewski R. MIC, 350.ta Rocznica Urodzin Zaoyciela Marianów, Sugi Boego Ojca
Stanisawa Papczyskiego, Róe Maryi 5 (1982) 10-13.
1983
Kaowski J. MIC, „Norma vitae” - pierwsze konstytucje Zakonu Marianów, Prawo
Kanoniczne 26 (1983) nr 3-4, 113-162.
Proczek Z. MIC, Ojciec Stanisaw Papczyski i jego charyzmat, Immaculata 20 (1983) nr 89, 100-103.
Rogalewski T. MIC, Tajemnica Krzya a ycie chrze
cijaskie. Z my
li teologicznej Ojca
Stanisawa Papczyskiego, Studia Theologica Varsaviensia 21 (1983) nr 1, 53-73.
Skwierczyski A. MIC, Wspóczesna interpretacja katolickiej nauki o czy
cu, Lublin 1983,
mps.
1984
Jakimowicz B. MIC, A cloud of Witnesses. Marians across the centuries, Stockbridge 1984.
Kaowski J. MIC, Problem zaleno
ci jurysdykcyjnej zakonu Marianów od Braci Mniejszych
Obserwantów, Prawo Kanoniczne 27 (1984) nr 1-2, 119-144.
Kurlandzki S. MIC, Postawa dyspozycyjno
ci Niepokalanej w subie Chrystusa i Ko
cioa
podstawowym rysem mariaskiej formacji, Immaculata 21 (1984) nr 5, 35-51.
27
aszewski W. MIC, Problem „identitas mariana” w wietle rozwoju myli teologicznej
Kocioa, Immaculata 21 (1984) nr 24, 54-56.
Nieciecki W. MIC, Charyzmat zaoycieli - charyzmat zgromadzenia, Immaculata 21 (1984)
nr 2, 34-47.
1985
Rogalewski T. MIC, Czcigodny Suga Boy Stanisaw Papczyski, w: Polscy wici, t. 7,
Warszawa 1985, 39-82.
1986
Arias Franciszek, Gwiazda Zaranna, czyli o naladowaniu dziesiciu cnót Najwitszej Maryi
Panny, Warszawa 1986. Zawiera przedmow K. Wyszyskiego, s. 14-33.
Ausenda G., Chierici Regolari Poveri, Dizionario degli istituti di profezione 2, 927-945;
L'Ordine delle Scuole Pie, Roma 1986.
Karbasz J. MIC, Przewodnik po Sanktuarium Matki Boskiej Goliskiej w Mariaskim
Porzeczu, Golin 1986, mps.
Karbasz Jan MIC, Krótka Historia Obrazu Matki Boskiej Goliskiej, Golin 1986, mps.
aszewski W. MIC, Apostolat maryjny w mariaskiej tradycji i na przyszo, Immaculata 23
(1986) nr 5, 47-86.
aszewski W. MIC, Formacja maryjna na etapie formacji podstawowej w naszej prowincji,
Immaculata 23 (1986) nr 4, 16-31.
Morais J. MIC, Nossa Senhora na obra do Fundador da Congraga__o dos CC. RR.
Marianos sob titulo da Concei__o da B. V. Maria, Roma 1986, mps.
Pisarzak M. MIC, Religijne dzieje Góry Kalwarii, Wiadomoci Archodiecezjalne
Warszawskie 76(1986) 228-236.
Porbski S., Duchowo Stanisawa Papczyskiego, Tarnów 1986, mps.
Rogalewski T. MIC, Zaoyciel Marianów O. Stanisaw Papczyski. Warszawa 1986.
Starzyska M., Sprawa, Warszawa 1986.
1987
Górski T. MIC, Proczek Z. MIC, Rozmiowany w Kociele. Bogosawiony Arcybiskup Jerzy
Matulewicz, Warszawa 1987.
Navikeviius J. MIC, O[jciec] Stanisaw od Jezusa Maryi Papczyski (1631-1701), Lublin
1987, mps.
Rogalewski T. MIC, Eucharystia w yciu i nauce S. B. O. Stanisawa Papczyskiego, w:
Eucharystia w yciu witych i Sug Boych zwizanych z Archidiecezj Warszawsk
(materiay z sympozjum), Warszawa 1987, 5-13.
Sikorski A. MIC, Maria nella vita e nella dottrina del Servo di Dio padre Casimiro
Wyszyski, OIC (1700-1755), Roma 1987, mps.
1988
Kosmowski J. MIC, I Padri Mariani nell'antica Res Publica di Polonia «Rzeczpospolita» dal
1787 al 1864, Romae 1988, mps.
Mczyski A. MIC, Koronka dziesiciu cnót NMP. Dawna modlitwa Marianów, Immaculata
25 (1988) Nr 4, 55-62.
Owsianka J., Zachowania religijno-moralne katolików na przykadzie parafii witego
Jakuba w Podegrodziu, 1988, mps.
Proczek Z. MIC, Maryja w yciu i dziaalnoci Marianów w XIX wieku, w: Niepokalana. Kult
28
Matki Boej na ziemiach polskich w XIX wieku, red. B. Pylak, C. Krakowiak, Lublin 1988,
351-356.
1989
Kosmowski J. MIC, L'Ordine dei PP. Mariani nell'antica Res Publica di Polonia
(Rzeczpospolita) dal 1787 al 1864, (Excerpta ex Dissertatione ad Doctoratum in Facultate
Historiae Ecclesiasticae Pontificiae Universitatis Gregorianae), Romae 1989.
Rogalewski T. MIC, Zakon dusz czycowych, Róe Maryi, 534 (1989) nr 11, 356-359.
1990
Garrow M. MIC, Formacja mariaska, Konwent Generalny w Fatimie, Immaculata 27
(1990), nr 7-8, 63-82.
Kumala J. MIC, Formacja mariaska, Konwent Generalny w Fatimie, Immaculata 27 (1990),
nr 7-8, 83-94.
Mako W. MIC, Charyzmat Zgromadzenia jako czynnik formacji, Immaculata 27 (1990) nr
7-8, 22-62.
Pires B. MIC, Misterium Niepokalanego Poczcia: inspiracja i wyzwanie, Immaculata 27
(1990) nr 7-8, 100-121.
Rogalewski T. MIC, Eschatologiczny rys duchowoci mariaskiej, Róe Maryi, 11 (1990),
292-297.
Wyszyski K. MIC, Vita venerabilis servi Dei Patris Stanislai a Iesu Maria, Rzym [ok.
1990].
1991
Mako W. MIC, Il Servo di Dio P. Stanislao Papczyski alla luce delle investigazioni per la
beatificazione, w: Congregatio de Causis Sanctorum, Posnanien. Canonisationis Servi Dei
Stanislai a Iesu Maria, II. Explicationes ad adnotationes Congressus Peculiaris, Roma 1991,
77-135.
Pakua A. MIC, Doskona
o zakonna wed
ug „Inspectio Cordis” Stanis
awa Papczyskiego
OIC (1631-1701), Lublin 1991, mps.
1992
Boniecki A. MIC, wywiad z abp. Edwardem Nowakiem, Sekretarzem Kongregacji do Spraw
Kanonizacyjnych: Czy nie za wiele tych beatyfikacji?, Tygodnik Powszechny 25 (1992) 117.
Mako W. MIC, Charyzmaty Ojca Stanis
awa Papczyskiego. I. Wokó
beatyfikacji i
kanonizacji. II. Prognostyki, cuda i inne fenomeny nadzwyczajne. Rzym 1992, mps.
Matyjas R., Kult Matki Boej Lewiczyskiej (XVII-XVIII w.), cuda i wyznawcy, Warszawa
1992.
Nieciecki W. MIC., Ojciec Stanis
aw Papczyski w ho
dzie tajemnicy Niepokalanego
Poczcia NMP, Immaculata 29 (1992) nr 12, 25-31.
Rogalewski T. MIC, O. Stanis
aw Papczyski (1631-1701) Za
oyciel Marianów. Jaka jest
jego spucizna duchowa?, S
owo Powszechne, 96 (1992) 5.
Rogalewski T. MIC, Spucizna duchowa Za
oyciela Marianów. Teolog króla Jana, Gwiazda
Polarna /USA/ 41 (1992) 6.
1993
Mako W. MIC, S
uga Boy Ojciec Stanis
aw Papczyski w wietle bada pod ktem
beatyfikacji i kanonizacji, Cz. 1-4, Rzym 1992-93, mps.
29
Rogalewski T. MIC, Stanisaw Papczyski (1631-1701). Zaoyciel Marianów, Królowa
Apostoów 58 (1993) nr 133.
Sikorski A. MIC, Problem chrystotypicznoci i eklezjotypicznoci maryjnego charyzmatu
Ksiy Marianów, Lublin 1993, mps.
A. Skwierczyski A. MIC, Mio oczyszczajca, Warszawa 1992.
1994
Dbek P. MIC, Eschatologiczny wymiar ycia zakonnego wedug Sugi Boego O. Stanisawa
Papczyskiego i wczesnej tradycji Zgromadzenia Ksiy Marianów, Lublin 1994, mps.
Garrow M. MIC, Od Soboru Watykaskiego II do „Potissimum Institutioni”, Rzym, MIC
Information, rok VII (1994), nr 4 (16) 14-24.
Misiurek J., Doskonao chrzecijaska w ujciu Sugi Boego Stanisawa Papczyskiego,
w: Historia i teologia polskiej duchowoci katolickiej t. I, Lublin 1994, 395-406.
1995
Bukowicz J. MIC, Górski T. MIC, red., Odrodzenie Zgromadzenia Ksiy Marianów w
latach 1909-1910 (Dokumenty), Warszawa 1995.
Kaczmarczyk S. MIC., wito wedug „Templum Dei Mysticum” Stanisawa
Papczyskiego, Lublin 1995, mps.
Nassalski O. MIC, Wierny wezwaniu. Opowie o Zaoycielu Marianów, Warszawa 1995.
1996
Bukowicz J. MIC, Górski T. MIC, red., Stolica Apostolska a biskup Jerzy Matulewicz 19161921, Warszawa 1996.
Bukowicz J. MIC, Górski T. MIC, red., Wspomnienia o bogosawionym Jerzym
Matulewiczu, Warszawa 1996.
Gajda K., Sprawa beatyfikacji Stanisawa Papczyskiego (1631- 1701). Studium historyczno
- prawne, Lublin 1996, mps.
Kwiatkowski D. MIC, Niepokalane Poczcie NMP wedug o. Stanisawa Papczyskiego
(1631-1701), Lublin 1996, mps.
Nassalski O. MIC, Wielki skarb Polskiego Narodu. 30 czytanek - rozwaa o czcigodnym
Sudze Boym Ojcu Stanisawie od Jezusa i Maryi Papczyskim, Warszawa 1996.
Rogalewski T. MIC, Teologiczne podstawy ycia chrzecijaskiego w nauczaniu Zaoyciela
i Odnowiciela Zgromadzenia Ksiy Marianów, Lublin-Warszawa1 1996.
1997
Album Zmarych Ojców i Braci Zgromadzenia Ksiy Marianów 1700-1997, red. J.
Bukowicz, Warszawa-Stockbridge 1997.
Borkowska Magorzata OSB, Klasztory dominikaskie w Górze Kalwarii, Góra Kalwaria
1997.
Kosmowski J. MIC, red., Owoce modlitwy. wiadectwa o doznanych askach za przyczyn
Czcigodnego Sugi Boego Ojca Stanisawa Papczyskeigo, Warszawa 1997.
Ogiski E. MIC, Ubóstwo w duchu ródem czystoci Serca Niepokalanej, Immaculata 3
(1997) 389.
Ogiski E. MIC, Ubóstwo w duchu drog do czystoci serca, Immaculata 6 (1997) 392.
Rogalewski T. MIC, Founder of the Marians Father Stanislaus Papczyski, Stockbridge MA
1997. (Przekad pozycji z 1986 r.).
30
Rogalewski T. MIC, Teologiczne podstawy ycia chrzecijaskiego w nauczaniu
Zaoyciela i Odnowiciela Zgromadzenia Ksiy Marianów, Lublin-Warszawa2 1997.
Rogalewski T. MIC, Miosierdzie gwiazd przewodni dla wiata. Z myli teologicznej o.
Stanisawa Papczyskiego, Immaculata 34 (1997) nr 387, 39-50.
1998
Mako W. MIC, O. Stanisaw od Jezusa Maryi Papczyski. Badania i refleksje, Warszawa1
1998.
Matulaitis J. MIC, Uraai, Aidai (Zapiski, Echa), [Vilnius] 1998.
Ryszka C., Szermierz Niepokalanej, Warszawa 1998, ss. 200, mps.
1999
Górski T. MIC, Koció moj Ojczyzn. Artykuy o b. Jerzym Matulewiczu, Warszawa 1999.
Matulewicz E., red., Modlitwy b. Jerzego Matulewicza, Warszawa 1999.
Rogalewski T. MIC, Theological Foundations of the Christian Life in the Teaching of the
Founder and the Renovator of the Congregation of Marians, Stockbridge MA 1999.
(Przekad pozycji z 1997 r.).
Sikorski A. MIC, Il problema della «cristotipicit_» ed «ecclesiotipicit_» del carisma mariano
dei Padri Mariani dell’Immacolata Concezione della B.V.M. alla luce della legislazione
postconciliare, in: De cultu mariano saeculo XX a Concilio Vaticano II usque ad nostros
dies. Acta congressus mariologici-mariani internationalis in civitate onubensi (Huelva –
Hispania) anno 1992 celebrati, vol. VI, Citt_ del Vaticano 1999, 559-580.
2000
Mako W. MIC, O. Stanisaw od Jezusa Maryi Papczyski. Badania i refleksje, Warszawa2
2000.
Mako W. MIC, Puszcza Mariaska. Kolebka Zgromadzenia Ksiy Marianów, Warszawa
2000.
Matulewicz E., Teologia modlitwy wedug b. Jerzego Matulewicza, Warszawa 2000.
Samolewicz J. SJE, Teologicznomoralna myl b. Jerzego Matulewicza, Warszawa 2000, ss.
465, mps.
Uszyska-Caldarella M., Suga Boy o. Stanisaw Papczyski, Niedziela 38 (2000) 17.
2001
Rogalewski T. MIC, Kim by Ojciec Stanisaw Papczyski?, Z Niepokalan 25 (2001) 20-21.
Rogalewski T. MIC, Opatrzno Boa w yciu Ojca Stanisawa Papczyskiego,
Z Niepokalan 26 (2001) 6.
Sikorski A. MIC, Maria marianorum. Problem chrystotypicznoci i eklezjotypicznoci
maryjnego charyzmatu Ksiy Marianów, Lublin-Warszawa 2001.
Kwiatkowski D. MIC, Niepokalane Poczcie Najwitszej Maryi Panny w pismach i
dokumentach s. Boego o. Stanisawa Papczyskiego (1631-1701), Salvatoris Mater 3
(2001) nr 1, 238-278.
2002
Borkowska M. OSB, Dzieje Góry Kalwarii, Kraków 2002.
Rogalewski T. MIC, W subie Maryi. Stanisaw Papczyski (1631-1701). Zaoyciel
Zgromadzenia Ksiy Marianów, Warszawa 2002.
31
Totoraitis J. MIC, Zakon Marianów od kasaty do odnowienia, Warszawa 2002.
Misiurek J., Mariaska szkoa duchowoci, w: Leksykon duchowoci katolickiej, red. M.
Chmielewski, Lublin-Kraków 2002, 488.
2003
Matulewicz E., wito chrzecijanina wedug bogosawionego Jerzego Matulewicza,
Warszawa – Lublin 2003.
Pek K. MIC (red.), Patrimonium marianorum. O. K. Wyszyski (+1755) w kontekcie swej
epoki, Warszawa – Lublin 2003.
Pek K. MIC, Imitatio Mariae wedug o. K. Wyszyskiego (+1755), w: ten
e, Patrimonium
marianorum, Warszawa – Lublin 2003, 157-164.
Rogalewski T. MIC, Miosierdzie gwiazd przewodni dla wiata. Z myli teologicznej Ojca
Stanisawa Papczyskiego, Studia Warmiskie Tom XL (2003) 277-287.
Rogalewski T. MIC, Suga Boy Stanisaw Papczyski – gorcy czciciel Matki Boej
Niepokalanej, Sowo wród nas 2 (2003) 48-56.
2004
Kardis Kamil, Chwaa Boa w pismach b. Jerzego Matulewicza, Puszcza Mariaska 2004.
Kosmowski J. MIC, Marianie w latach 1787-1864, Warszawa – Lublin 2004.
Kwiatkowski D. MIC, Niepokalane Poczcie Najwitszej Maryi Panny wedug ojca
Stanisawa Papczyskiego (1631-1701), Warszawa – Lublin 2004.
Rogalewski T. MIC, Dziewica bez zmazy poczta Patronk marianów, Z Niepokalan 1
(2004) 18.
Rogalewski T. MIC, Jak Ojciec Stanisaw Papczyski odpowiedzia na Boe wezwanie, Z
Niepokalan 2 (2004) 18-19; tak
e Róe Maryi 3 (2004) 6-7.
Rogalewski T. MIC, Koncepcja ycia chrzecijaskiego w pismach Ojca Stanisawa
Papczyskiego, Warszawa – Lublin 2004.
Sydry Stefan, Totoraitis Jan, Zgromadzenie Marianów od zaoenia do odnowienia, Puszcza
Mariaska 2004.
Misiurek J., Duchowo katolicka w Polsce: Stanisaw Papczyski (1631-1701), w:
Duchowo chrzecijaska. Zarys 2000 lat historii od Wschodu do Zachodu, red. Gordon
Mursell, Czstochowa 2004, 372.
Pakua A. MIC, La «R_gle des Dix Plaisirs de la Bienheureuse Vierge Marie» dans l’histoire
de la Congrégation des P_res Mariens, w: Jeanne de France et l’Annonciade, Actes du
colloque international de l’Institut cartholique de Paris (13-14 mars 2002), Réunis par
Dominique Dinet, Pierre Moracchini, Soeur Marie-Emmanuel Portebos, ovm, Paris 2004,
401-410.
Pek K. MIC, O. Stanisawa Papczyskiego wyjanienie misterium Niepokalanego Poczcia,
w: ten
e: K. Kowalik (red), Niepokalana Matka Chrystusa, Lublin-Czstochowa 2004, 7386.
Sikorski A. MIC, Maria marianorum. O problema da cristotipicidade e a eclesiotipicidade
do carisma mariano dos Padres Marianos, Curitiba-PR, 2004.
Sikorski A. MIC, Maria marianorum, w: Niepokalane Poczcie i ycie chrzecijaskie.
Materiay z sympozjum mariologiczno-maryjnego. Niepokalanów 15-17 pazdziernika 2004 r.
Red. D. Mastalska, Czstochowa-Niepokalanów 2005, s. 215- 235.
2005
Górski T. MIC, Bogosawiony Jerzy Matulewicz, Wydawnictwo Ksi
y Marianów MIC,
32
Warszawa 2005, ss. 552.
2006
Kupis B., Niedoceniony podrcznik retoryki Stanisawa Papczyskiego (1631-1701), WarszawaLublin 2006, 61.
Opracowania w ukadzie alfabetycznym
Akademia ku czci o. Papczyskiego, Przegl
d Katolicki, 70 (1932) 174-175.
Album Mortuorum, mps., Romae 1961, 43,52.
Album Zmarych Ojców i Braci Zgromadzenia Ksiy Marianów 1700-1997, red. J.
Bukowicz, Warszawa-Stockbridge 1997.
Arias Franciszek, Gwiazda Zaranna, czyli o naladowaniu dziesiciu cnót Najwitszej Maryi
Panny, Warszawa 1986.
Ausenda Giovanni, Stanislao Papczyski e l'opera sua, Archivum cholarum Piarum 2 (1978)
nr 4, 237-266. Zawiera przedmow K. Wyszyskiego, s. 14-33.
Banakiewicz Jan, Z tej samej gliny - o Zaoycielu Marianów, Kalendarz Mariaski (1971)
83-86.
Bar Joachim OFM, Polskie procesy kanonizacyjne i beatyfikacyjne, Ruch biblijny i
liturgiczny 11 (1958) 440. 443.
Bar J. OFM, Polskie Zakony, Prawo Kanoniczne IV (1961) 431-437.
Bartecki Feliks, Rozwój prawa partykularnego zakonu OO. Marianów w latach 1670-1910,
Warszawa 1967, mps.
[Bartynowski Marian]., Marians, Annuaire Pontifical Catholique 4 (1910) 466.
Bartynowski M., Przemyska dyecezya aciska, w: PEK, t. 33-34 (1914), 55a.
Beattie Mary, Jubilee of the Marian Fathers, Marian Helpers Bulletin 14 (1960) nr 2, 34.
Bechowska Irena, Wielki Ordownik zapomniany, Pod opiek
w. Józefa 5 (1950) nr 1, 2831.
Bielski Szymon SP, Vita et Scripta Quorundam e Congregatione Cleric. Reg. Scholarum in
33
Prov. Polona Professorum, Varsaviae 1812, 210-211.
B. Stanisaw Papczyski, Kalendarz Salwatora 12 (1937) 13.
Botu Aleksander MIC, Congregazione dei Chierici Regolari Mariani sotto il titolo
dell'Immacolata Concezione (Mariani), w: EncCat IV, col. 284.
Boniecki Adam MIC, wywiad z abp. Edwardem Nowakiem, Sekretarzem Kongregacji do
Spraw Kanonizacyjnych: Czy nie za wiele tych beatyfikacji, Tygodnik Powszechny 25 (1992)
117.
Borkowska Magorzata OSB, Klasztory dominikaskie w Górze Kalwarii, Góra Kalwaria
1997.
Borkowska M. OSB, Dzieje Góry Kalwarii, Kraków 2002.
Brazys Franciszek MIC, De coniunctione devotionis erga Iesum et Mariam in nostris
Constitutionibus, Marianus (1964) nr 1, 22-29.
Brazys F. MIC, De fine generali nostrae Congregationis, Marianus 1963) nr 23, 10-24.
Brazys F. MIC, De spiritu nostrae Congregationis, Marianus (1962) nr 22, 38-45.
Brazys F. MIC, Mroczek W. MIC, Animadversiones de restauratione et spiritu nostrae
Congregationis, Romae 1963.
Buba Innocenty SP, Pijarzy w Polsce, Nasza Przeszo
15 (1962) 20-21.
Buba J., Patronka Warszawy, w: Pijarzy w kulturze dawnej Polski, pr. zbior., Kraków 1982.
Bukowicz Jan MIC, Cze
Niepokalanie Pocztej Matki Boej w yciu Ojca Stanisawa
Papczyskiego, Immaculata 1 (1965) nr 7, 10-15.
Bukowicz J. MIC, U grobu S. B. O. Papczyskiego, Biuletyn Informacyjny POS 2 (1968) 36.
Bukowicz J. MIC, Suga Boy O. Stanisaw Papczyski, Kalendarz Mariaski 1972, 82-84.
Bukowicz J. MIC, Górski T. MIC, red., Marianie 1673-1973, Rzym 1975.
Bukowicz J. MIC, Górski T. MIC, red., Odrodzenie Zgromadzenia Ksiy Marianów w
latach 1909-1910 (dokumenty), Warszawa 1995.
Bukowicz J. MIC, Górski T. MIC, red., Stolica Apostolska a biskup Jerzy Matulewicz 19161921, Warszawa 1996.
Bukowicz J. MIC, Górski T. MIC, red., Wspomnienia o bogosawionym Jerzym
Matulewiczu, Warszawa 1996.
34
Buliski M., Historia Kocioa polskiego, t. III, Kraków 1874, 325-326.
Bzowski Zdzisaw, Czcigodny O. Stanisaw Papczy
ski a odsiecz wiede
ska, Skarb rodzinny
14 (1933) 188.
Chróciechowski Julian MIC, De spiritualitate CC. RR. Marianorum aliquae
considerationes, Romae 1963, mps., 7-10,29,39-40.
Chróciechowski J. MIC, Rozwaania o duchu zakonnym Ksiy Marianów, Fawley Court
1968, druk powielany, 16,26-27,60,66-67. 75. 78 i passim.
Chróciechowski J. MIC, 300-lecie Zgromadzenia Marianów, Róe Maryi 29 (1973) nr 3, 1011. 13.
Chruszczewski A., Zakony w XVI-XVIII w., Znak 17 (1965) nr 137, 1584.
Chudek Józef Marian, Stanisaw Papczy
ski na drodze do beatyfikacji, Pro Christo 2 (1926)
728-735.
Chudek J. M., Starajmy si o witych polskich - Ojciec Stanisaw Papczy
ski, Dzwon
niedzielny 2 (1926) nr 32, 6-7.
Chudek J. M., U grobu czcigodnego Sugi Boego Stanisawa od Jezusa i Maryi
Papczy
skiego - Wraenia z pielgrzymki, Kocian 1928, ss. 11.
Congregation of Marian Fathers of the Immaculate Conception of the Blessed Virgin Mary,
Washington 1944, 2-5.
Czcigodny O. Stanisaw od Jezusa i Maryi, Warszawa 1913, ss. 2.
Czcigodny Suga Boy O. Stanisaw Papczy
ski, zaoyciel Zakonu Maryanów 1631-1701.
Warszawa 1918.
Czcigodny Suga Boy O. Stanisaw od Jezusa Marji Papczy
ski..., [Warszawa 1932].
Czcigodny Suga Boy O. Stanisaw Papczy
ski, Zaoyciel Zgromadzenia Ksiy Marianów,
Przewodnik Katolicki 38 (1932) 35-36.
Czcigodny Suga Boy O. Stanisaw od Jezusa Marji Papczy
ski, Stockbridge 1947, ss. 6.
Dbek Pawe MIC, Eschatologiczny wymiar ycia zakonnego wedug Sugi Boego O.
Stanisawa Papczy
skiego i wczesnej tradycji Zgromadzenia Ksiy Marianów, Lublin 1994,
mps.
Drabik Richard MIC, The Charism of our Marian Founders and its Power Today, Romae
1975, polskie tumaczenie, Immaculata 13 (1976) nr 9, 6-13.
Dziegiski Romuald, Ojciec Stanisaw Papczy
ski a odsiecz Wiednia, Przewodnik Katolicki
35
39 (1933) 620.
Dziegiski R., Polska Góra Kalwaria nad Wis
pod Czerskiem, oma 1934, 55. 57-61.
[Dziekoski T.], Rozprawa obejmujca ogólny rys historii retoryki w Polsce, w: Na popis
publiczny uczniów Warszawskiego Liceum majcy si odby w Pa
acu Kamirowskim dnia
26, 27, 28 lipca, Warszawa 1825, 12-14.
Dzieje papiey, S
owo powszechne 15 (1961) nr 115, 2.
Eichler Henryk MIC, Duchowe macierzystwo Niepokalanej w pismach S
ugi Boego Ojca
Stanis
awa od Jezusa Maryi Papczyskiego, Wocawek 1961, mps.
(F), Zgromadzenie Ksiy Marianów. Congregatio Clericorum Regularium Marianorum sub
titulo Immaculatae Conceptionis B. V. Mariae MIC, Myl spo
eczna 1968 nr 20, 13.
Favors and Graces through the Intercession of the Servant of God Stanislaus of Iesus and
Mary Papczyski, Marian Helpers Bulletin 13 (1959) nr 3, 2,21.
Fortunato de Almeida, Historia da Igreja em Portugal, t. IV/1, Coimbra 1917, 233-234.
Friedrich-Brzozowska M., Czcigodnemu S
udze Boemu O. Stanis
awowi Papczyskiemu w
ho
dzie wdzicznoci. [Wiersz], Pro Christo 15 (1939) 159-161.
Friedrich-Brzozowska M.,
mocnych - Za
oyciel zakonu Marianów, Pro Christo 15(1939) 148-158.
Hetman duchów
Future Saint?, Marian Helpers Bulletin 1 (1947) nr 1, 2.
Gach Piotr Pawe, Zakon Marianów w XIX wieku, w: J. Bukowicz, T. Górski, red. Marianie
(1673-1973), Rzym 1975, 70-94.
Gajda Kazimierz, Dowód z dokumentów w procesie beatyfikacyjnym na podstawie Pozycji
S
ugi Boego Stanis
awa Papczyskiego (1631- 1701), Lublin 1982, mps.
Gajda K., Sprawa beatyfikacji Stanis
awa Papczyskiego (1631- 1701). Studium historyczno
- prawne, Lublin 1996, mps.
Garrow Mark MIC, Formacja mariaska, Konwent Generalny Marianów w Fatimie,
Immaculata 27 (1990) nr 7-8, 63-82.
Garrow M. MIC, Od Soboru Watykaskiego II do „Potissimum Institutioni”, Rzym, MIC
Information, rok VII (1994), nr 4 (16) 14-24.
Gawarecki Wincenty H., Opis miasta Góry Kalwarii zwanego Jeruzalem Nowe, Alleluja
1842, 260.
Gawroski L., Krótka wiadomo o Maryanach i Maryawitkach, Maryawita 1 (1903) 29-30.
36
Gsiorowska Natalia, Historia Zakonów w Polsce, Warszawa 1910, 156-157.
Gsiorowska N., Marianie albo Marianici, w: EncPamyklopedia Sikorskiego, Ser. 1, XLV
(1911), 540.
[Giycki Jan Marek], Spis waniejszych miejscowoci w powiecie starokonstantynowskim na
Woyniu, Stary Konstantynów 1910, 642-644.
Gloger Zygmunt, Marianie, w: Encyklopedia staropolska ilustrowana t. III (1902) 185-186.
Górski Jerzy A., Lekcja pokory, w: J. A. Górski, Dilige et quod vis fac, Warszawa 1951, 5162.
Górski Karol, Od religijnoci do mistyki. Zarys dziejów ycia wewntrznego w Polsce, cz. I,
Lublin 1962, 170-174.
Górski Ludwik, Krótka wiadomo historyczna o zaoeniu Zakonu Ksiy Marianów w
Polsce i o yciu ks. Stanisawa Papczyskiego, Pamitnik Religijno-Moralny Ser. 1, 5 (1843)
293-315.
Górski Tadeusz MIC, róda do dziejów Marianów, w: Marianie 1673-1973, red. J.
Bukowicz i T. Górski, Rzym 1975, 357-358.
Górski T. MIC, Suga Boy O. Stanisaw Papczyski, Rzym 1981.
Górski T. MIC, Proczek Z. MIC, Rozmiowany w Kociele. Bogosawiony Arcybiskup Jerzy
Matulewicz, Warszawa 1987.
Górski T. MIC, Koció moj Ojczyzn. Artykuy o b. Jerzym Matulewiczu, Warszawa 1999.
Górski T. MIC, Bogosawiony Jerzy Matulewicz, Wydawnictwo Ksiy Marianów MIC,
Warszawa 2005, ss. 552.
Heimbucher Max, Die Orden und Kongregationen der Katholischen Kirche, Paderborn 1934,
II, 129-130.
Herold Niepokalanej Pani, Gazeta niedzielna 8 (Londra) 1956) nr 1, 2.
I Chierici Regolari Mariani dell'Immacolata Concezione, in La Voce del Calasanzio, XVIII
(1949) 1-2, 19-20.
Il Servo di Dio Stanislao Papczyski fondatore della Congregazione dei CC. RR. Mariani
1631-1701. Verso la beatificatione, Roma 1980.
Instructio de cultu B.V. Mariae, Matris Immaculatae, in Congregatione CC.RR. Marianorum,
Marianus 9 (Jan.-Mart. 1955) 6-8.
37
Interesujca inicjatywa w Warszawie, Biuletyn Informacyjny POS 2 (1968) 7.
Jakimowicz Bolesaw MIC, Pielgrzymka do Góry Kalwarii, Wiadomoci Bielaskie 2 (1932)
nr. 4, 18-19.
Jakimowicz B. MIC, Zasuony Marianin: Wiel. Suga Bou o. Kazimierz Wyszyski,
Zwiastun Miosierdzia 15 (1973) nr 1-2, 15-17.
Jakimowicz B. MIC, A cloud of Witnesses. Marians across the centuries, Stockbridge 1984.
Jakowski Wodzimierz MIC, Wiadomo o Zgromadzeniu Ksiy Marjanów w Polsce, Pro
Christo 8 (1932) 460,464-465.
Janicki Andrzej MIC, Mionik Maryi, Ojciec Stanisaw od Jezusa-Maryi Papczyski,
Stockbridge 1949, ss. 56.
Janicki A. MIC, Obrazki z ycia Marianów, Gazeta Niedzielna, Londyn 25 (1973) 20, 1-2;
21, 2; 22, 1-2; 26, 3; 28, 2; 29, 2; 30, 2.
Jankiewicz Kazimierz MIC, O[jciec] Stanisaw Papczyski jako kaznodzieja, Wocawek
1962.
Jankiewicz K. MIC, Modli si za umarych, Róe Maryi 11 (1969) 3-4.
Jarra Eugeniusz, Historia Polskiej Filozofii Politycznej 1966-1975, Londyn 1968, 199-209.
Jarra E., Myl spoeczna St. Papczyskiego, zaoyciela Marianów, Horyzonty, V (Paris
[1960]) nr 50-51, 3-25.
Jarra E., Myl spoeczna o. Stanisawa Papczyskiego zaoyciela Marianów, Stockbridge
1962, ss. 104.
J[arzbowski] Jzef MIC, Hymn do O. Papczyskiego, w: [Stefan Sydry], Czcigodny S. B. O.
Stanisaw Papczyski, Warszawa 1918, [16].
Joannes PP. XXIII, List «Cum quinque impleantur decennia», z 23 Listopada 1959, Marianus
17 (Jan. 1960) [3-4].
Kaczmarczyk S. MIC., wito wedug „Templum Dei Mysticum” Stanisawa
Papczyskiego, Lublin 1995, mps.
Kaowski Julian MIC, Odnowa Zakonu OO. Marianów w wietle zarzutów Józefa Stanisawa
Pietrzaka i jego zwolenników. (Studium prawno-historyczne), Warszawa 1971, mps.
Kaowski J. MIC, Odnowa Zakonu Marianów. Studium prawno-historyczne, Warszawa 1975,
mps.
Kaowski J. MIC, Konieczno zmiany struktury prawnej Zakonu Marianów, Prawo
38
Kanoniczne (1978) nr 1-2, 113-121.
Kaowski J. MIC, Ocena zarzutów przeciwko legalnoci odnowy Zakonu Marianów, Prawo
Kanoniczne (1978) nr 3-4, 71-95.
Kaowski J. MIC, „Norma vitae” - pierwsze konstytucje Zakonu Marianów, Prawo
Kanoniczne 26 (1983) nr 3-4, 113-162.
Kaowski J. MIC, Problem zalenoci jurysdykcyjnej Zakonu Marianów od braci mniejszych
obserwantów, Prawo Kanoniczne 27 (1984) nr 1-2, 119-144.
Kaowski J. MIC, Krzyanowski K. MIC., Mariani (Chierici Regolari Mariani), DIP V,
Roma 1978, 978-981.
Karbasz Jan MIC, Przewodnik po Sanktuarium Matki Boskiej Goliskiej w Mariaskim
Porzeczu, Golin 1986, mps.
Karbasz Jan MIC, Krótka Historia Obrazu Matki Boskiej Goliskiej, Golin 1986, mps.
Karcz Jan, Pierwszy zakon polski - 300-lecie Zgromadzenia Ks. Marianów, Za i przeciw 20
(1973) 6.
Kardis Kamil, Chwa
a Boa w pismach b
. Jerzego Matulewicza, Puszcza Mariaska 2004.
Karolewicz Grayna, Pogldy spo
eczne Stanis
awa Papczyskiego za
oyciela Marianów na
tle epoki, Warszawa 1964.
Karolewicz G.,
Uwagi o pismach
Stanis
awa Papczyskiego, w: Sprawozdania z czynnoci wydawniczej i posiedze
naukowych oraz Kronika Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
15 (1965 - publ. 1967) 113-116; Pogldy spo
eczne St. Papczyskiego, tame 121-125;
Papczyski jako moralizator ycia spo
ecznego, tame 125-129.
Karolewicz G.,
Z bada nad
pismami Stanis
awa Papczyskiego (1631-1701), Roczniki Humanistyczne, t. XXIII, z. 2
(1975) 133-150.
Karolewicz G.,
Papczyski wobec problemów spo
ecznych, Lublin 1977.
Stanis
aw
Kieszkowska Wanda, ladem witych, Kraków 1935, 118-123.
Koodziejski Mieczysaw, Zakon OO. Marianów a Zgromadzenie Ks. Ks. Marianów,
Rzym-Toru 1980.
Komunikat w sprawie beatyfikacji o. S. Papczyskiego, Wiadomoci Archidieczjalne
Warszawskie 45 (1963) 217.
39
Koneczny Feliks, wici w dziejach narodu polskiego, t. 1, Miejsce Piastowe 1937.
Kosmowski Jan MIC, I Padri Mariani nell'antica Res Publica di Polonia «Rzeczpospolita»
dal 1787 al 1864, Romae 1988, mps.
Kosmowski J. MIC, L'Ordine dei PP. Mariani nell'antica Res Publica di Polonia
(Rzeczpospolita) dal 1787 al 1864, (Excerpta ex Dissertatione ad Doctoratum in Facultate
Historiae Ecclesiasticae Pontificiae Universitatis Gregorianae), Romae 1989.
Kosmowski J. MIC, red., Owoce modlitwy, wiadectwa o doznanych askach za przyczyn
Czcigodnego Sugi Boego Ojca Stanisawa Papczyskeigo, Warszawa 1997.
Kosmowski J. MIC, Marianie w latach 1787-1864, Warszawa – Lublin 2004.
Kozielewski J., Wielki Polak, Pro Christo 12 (1936) nr 8/9, 1-31.
Przegld religijno-kocielny, ycie katolickie 7 (1936) 374.
Kozielewski J., Wielki przyjaciel onierza, kapelan i spowiednik króla Jana III-go ks.
Stanisaw Papczyski, Kwartalnik powicony sprawom katolickiego duszpasterstwa
wojskowego w Polsce, 3 (1933) 13-19.
[Kraus M. SP], Historia Polonae Scholarum Piarum Provinciae quam scripsit P. Michael a
Visitatione BMV, ... ab Anno 1642 ad Annum 1686, 1692-1701?, ACP, For. 0-6. Nr. 70;
Positio 286-330; w: Informatio super dubio, Roma 1990, 284-288. Jest to tytu
nadany przez
archiwist po mierci autora.
Krótki rys historyczny Zgromadzenia Ksiy Marjanów od Niepokalanego Poczcia N.M.P,
w: Suga Niepokalanej, oma 1932, 7-8.
Krynicki W
adys
aw, Dzieje Kocioa powszechnego, W
oc
awek 1908, 506.
Krynicki W., Ateneum Kapaskie 6 (1914) t. 11, 87-90.
Krzyanowski Casimirus MIC, Stanislaus a Iesu Maria Papczyski, O. Imm. Conc.
(1631-1701) magister studii perfectionis, Romae 1963, dys. rotapr., ss. XXIII + 529.
Krzyanowski Kazimierz MIC, ycie Sugi Boego O. Stanisawa od J.M. Papczyskiego w
obrazach, Róe Maryi (lipiec 1964 - grudzie 1965).
[Krzyanowski Kazimierz MIC], Pod sztandarem Niepokalanej, Londyn 1966, ss. 166.
[Krzyanowski K. MIC], Under the Banner of Mary Immaculate, Stockbridge 1970 ss. 165
Krzyanowski K. MIC, Kiedy Beatyfikacja?, Róe Maryi 28 (1972) nr 10, 22-26.
Krzyanowski C. MIC, A Marian True to His Name, Marian Helpers Bulletin, XXVII (1973)
2, 3-4, 7.
40
Krzyanowski C. MIC, It All Started Three Hundred Years Ago, Marian Helpers Bulletin,
XXVII (1973) 1, 3, 20.
Krzyanowski K. MIC, Przyczyny powolnego rozwoju liczebnego Marianów za ycia
Za
oyciela, STN KUL, Lublin 1975. Summarium nr 2 (22/1) 1973, 84-86.
Krzyanowski K. MIC, Powstanie, cel i rozwój Zakonu Marianów za ycia ojca Stanis
awa
Papczyskiego, w: Summarium. Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego, nr 2 (22) 1 za rok 1973, Lublin 1975.
Krzyanowski K. MIC, Powstanie i rozwój Zakonu za ycia Za
oyciela, w: Marianie 16731973, red. J. Bukowicz, T. Górski, Rzym 1975.
Krzyanowski C. MIC, Il Servo di Dio Stanislao Papczyski fondatore della Congregazione
dei CC. RR. Mariani 1631-1701. Verso la beatificatione, Roma 1980.
The Servant of God Stanislaus Papczyski, Founder of Congregation of Marian Fathers,
1631-1701. Towards the Beatification, Rome 1980.
Krzyanowski K. MIC, O. Stanis
aw Papczyski (1631-1701), Rzym 1981, mps.
Ksia Marianie, Go Niedzielny 39 (1970) nr 43, 255.
Ku czci o. Papczyskiego [not. kron.], Cze witych polskich 2 (1935) nr 1, 14.
Kulesza Henryk MIC, Abstynencja od napojów alkoholowych, w: Marianie 1673-1973, red.
J. Bukowicz, T. Górski, Rzym 1975, 338-346.
Kumala Janusz MIC, Formacja mariaska, Konwent Generalny w Fatimie, Immaculata 27
(1990), nr 7-8, 83-94.
Kupis Bogdan, Niedoceniony podrcznik retoryki Stanis
awa Papczyskiego (1631-1701),
Warszawa-Lublin 2006, 61.
Kurlandzki Stanisaw MIC, Identitas Mariana, Immaculata 15 (1978) nr 2, 8-29.
Kurlandzki S. MIC, Postawa dyspozycyjnoci Niepokalanej w s
ubie Chrystusa i Kocio
a
podstawowym rysem mariaskiej formacji, Immaculata 21 (1984) nr 5, 35-51.
Kwiatkowski Dariusz MIC, Niepokalane Poczcie NMP wed
ug o. Stanis
awa Papczyskiego
(1631-1701), Lublin 1996, mps.
Kwiatkowski D. MIC, Niepokalane Poczcie Najwitszej Maryi Panny w pismach i
dokumentach s
. Boego o. Stanis
awa Papczyskiego (1631-1701), Salvatoris Mater 3
(2001) nr 1, 238-278.
Kwiatkowski D. MIC, Niepokalane Poczcie Najwitszej Maryi Panny wed
ug ojca
Stanis
awa Papczyskiego (1631-1701), Warszawa – Lublin 2004.
41
Lasota Janina, Po stu latach powrót Ojców Marianów do Mariaskiej Puszczy, Za i
przeciw 2 (1958) n. 50 (91) 5.
[Leporini Mansueto OFM Ref.], Vita Fundatoris Congregationis Polonae Ordinis
Immaculatae Conceptionis Beatae Mariae Virginis, (ca 1705), Prot 3-16.
Life of Father Stanislaus, Marian Helpers Bulletin 5 (1951) nr 3, 2-5.
Lipiski Tymoteusz, Miasto Góra Kalwaria. Opis historyczny, Biblioteka warszawska 1842,
t. 4, 557.
Lubecki Kazimierz, Gos o Maryi. Z dziejów mariologii polskiej, Ateneum kapaskie 4
(1912) t. 8, 41-42. 48.
Lubecki K., Hymn Pochwalny na cze O. Stanisawa Papczyskiego a Iesu Maria, w: J. St.
Pietrzak, Ven. S.D. Stanisaw Papczyski a Iesu Maria, Kraków 1913, 225-227.
aszewski Wincenty MIC, Problem „identitas mariana” w wietle rozwoju myli
teologicznej Kocioa, Immaculata 21 (1984) nr 24, 54-56.
aszewski W. MIC, Apostolat maryjny w mariaskiej tradycji i na przyszo, Immaculata 23
(1986) nr 5, 47-86.
aszewski W. MIC, Formacja maryjna na etapie formacji podstawowej w naszej prowincji,
Immaculata 23 (1986) nr 4, 16-31.
owmiaski H., wyd., Historia Polski, t. I, vol. I, Warszawa 19582, 696.
ysik Wadysaw MIC, Nakazy chwili, an Mariaski 2 (1947) nr 4, 4-5.
Maciszewski M., Podegrodzie, w: Sownik Geograficzny Królestwa polskiego, VIII (1887)
373-374.
Magnificat Anima mea Dominum!, Góra Kalwaria 1932, ss. 4.
Majewski Alojzy, Wanda Malczewska - Echa pomiertne, Warszawa 1932, 89.
Majewski A., ywot witobliwej Wandy Justyny N. Malczewskiej, 1822-1896, Warszawa
1932, 63.
Mako Wacaw MIC, Problem powizania prawdy Niepokalanego Poczcia NMP z
niesieniem pomocy duszom w czycu cierpicym u O. Papczyskiego, Róe Maryi 11 (1972)
4-6.
Mako W. MIC, Mariaski obowizek eschatologicznego apostolatu, w: Konferencje
Jubileuszowe, Warszawa 1973, 86-109, mps.
Mako W. MIC, Charyzmat Zgromadzenia jako czynnik formacji, Immaculata 27 (1990) nr
42
7-8, 22-6.
Mako
W. MIC, Il Servo di Dio P. Stanislao Papczyski alla luce delle investigazioni per la
beatificazione, w: Congregatio de Causis Sanctorum, Posnanien. Canonizationis Servi Dei
Stanislai a Iesu Maria, II. Explicationes ad adnotationes Congressus Peculiaris, Roma 1991,
77-135.
Mako
W. MIC, Charyzmaty Ojca Stanisawa Papczyskiego, Cz. 1-2,Rzym 1992, mps.
Mako
W. MIC, Suga Boy Ojciec Stanisaw Papczyski w wietle bada pod ktem
beatyfikacji i kanonizacji, Cz. 1-4, Rzym 1992-93, mps.
Mako
W. MIC, O. Stanisaw od Jezusa Maryi Papczyski. Badania i refleksje, Warszawa1
1998; Warszawa2 2000.
Mako
W. MIC, Puszcza Mariaska. Kolebka Zgromadzenia Ksiy Marianów, Warszawa
2000.
Makulski Eugeniusz MIC, Grobowiec Zaoyciela Marianów, Góra Kalwaria 1962, mps., ss.
19.
Makulski E. MIC, Kult ojca Stanisawa Papczyskiego, Lublin 1964, mps.
Marianie na progu 300-lecia swych dziejów, Róe Maryi 2 (1973) 10-13.
Marianum w Subie, 6 (1963) 83.
Mariascy Kandydaci na Otarze, Róe Maryi 10 (1953) nr 3, 14.
Matulaitis J. MIC, Uraai, Aidai (Zapiski, Echa), [Vilnius] 1998.
Matulewicz Elbieta, red., Modlitwy b. Jerzego Matulewicza, Warszawa 1999.
Matulewicz E., Teologia modlitwy wedug b. Jerzego Matulewicza, Warszawa 2000.
Matulewicz E., wito chrzecijanina wedug bogosawionego Jerzego Matulewicza,
Warszawa – Lublin 2003.
Matulis Stefano MIC, Marianer, w: Lexikon für Theologie und Kirche, 7 (1962), col. 49.
Matulis S. MIC, Papczyski St., w: Lietuviu Enciklopedia, t. 21 (1960) 505.
Matyjas Remigiusz, Kult Matki Boej Lewiczyskiej (XVII-XVIII w.) cuda i wyznawcy,
Warszawa 1992.
Mauersberger Jan, Zakon OO. Maryanów dawniej i dzisiaj, Warszawa 1918, 1-4.
Mczyski Andrzej MIC, Koronka dziesiciu cnót NMP. Dawna modlitwa Marianów,
43
Immaculata 25 (1988) NR 4, 55-62.
Misiurek Jerzy, Doskonao chrzecijaska w ujciu Sugi Boego Stanisawa
Papczyskiego, w: Historia i teologia polskiej duchowoci katolickiej t. I, Lublin 1994, 395406.
Misiurek J., Mariaska szkoa duchowoci, w: Leksykon duchowoci katolickiej, red. M.
Chmielewski, Lublin-Kraków 2002, 488.
Misiurek J., Duchowo katolicka w Polsce: Stanisaw Papczyski (1631-1701), w:
Duchowo chrzecijaska. Zarys 2000 lat historii od Wschodu do Zachodu, red. Gordon
Mursell, Czstochowa 2004, 372.
Morais José M. MIC, Nossa Sehnora na obrado Fundador da Congregac_o dos CC. RR.
Marianos sob titulo Mariae Immaculatae Concei__o da B. V. Maria, Roma 1986, mps.
Módlmy si o rych beatyfikacj Ojca Stanisawa Papczyskiego, Róe Maryi 10 (1954) nr
9, 12-13.
Mroczek Wadysaw MIC, Cultus Mariae Immaculatae et Congregtiones religiosae originis
Polonae, Virgo Immaculata t. 14, Romae 1957, 432-440.
Mroczek W. MIC, Charakterystyczne cechy i duch naszego Zgromadzenia Ksiy Marianów
we wszystkich okresach jego istnienia, Immaculata 6 (1969) nr 1, 36-38.
Muniak Józef, Biay Zakon, Przewodnik Katolicki (1963) 430.
Nacz-Dobrowolski Marceli, O Naszych witych Patronach, Caritas 12 (1956) nr 9, 17-18.
Nassalski Olgierd MIC, Historia Zgromadzenia Marianów w odcinkach, Warszawa 1973, 527.
Nassalski O. MIC, Wierny wezwaniu. Opowie o Zaoycielu Marianów, Warszawa 1995.
Nassalski O. MIC, Wielki skarb Polskiego Narodu. 30 czytanek - rozwaa o czcigodnym
Sudze Boym Ojcu Stanisawie od Jezusa i Maryi Papczyskim, Warszawa 1996.
Nasz Ojciec Zaoyciel - W rocznic mierci Zaoyciela Zgromadzenia Ksiy Marianów, 17
wrzenia 1701, Zwiastun Miosierdzia 10 (1968) nr 9, 1-4.
Navikeviius Georgio A. MIC, Immaculata Conceptio B.V.M. in historia Congregationis CC.
RR. Marianorum, Marianus 8 (Oct.-Dec. 1954) 16-20.
Navikeviius G. MIC, Spiritus Marianorum secundum eorum Fundatorem et Successores,
Marianus 9 (1955) 104-106.
Navikeviius G. MIC, Stanislao di Ges Maria Papczyski (1631-1701). Scolopio e
Fondatore della Congregazione dei Padri Mariani, Roma 1960, ss. XIX + 244 + 95x. [Rec.
44
G. Karolewicz, Zeszyty naukowe KUL 6 (1963) nr 3, 80-83].
Navikeviius G. MIC, Stanisaw od Jezusa Marii Papczyski.... Warszawa 1965.
Navikeviius G. MIC, O[jciec] Stanisaw od Jezusa Maryi Papczyski (1631-1701), Lublin
1987.
Nieciecki Witold MIC, Z mariaskich dziejów, Przewodnik Katolicki (1961) 90-91.
Nieciecki W. MIC, Gówne cechy duchowoci Zgromadzenia Ksiy Marianów w wietle
Konstytucji Mariaskich z 1930 r., Rzym 1965, 13-19, 36-37, 58-60, 62-65, 98-111, 127-130,
145 i passim.
Nieciecki W. MIC, Przeszli dobrze czyni
c, Przewodnik Katolicki (1966) 318-319.
Nieciecki W. MIC, W pracy nad odnow
, Immaculata 5 (1968) nr 1, 1-25.
Nieciecki W. MIC, W poszukiwaniu mariaskiej drogi, Warszawa 1969, mps.
Nieciecki W. MIC, Mariaska idea przewodnia, Immaculata 6 (1969) nr 2, 9-18.
Nieciecki W. MIC, Wytyczne mariaskiej odnowy, Immaculata 6 (1969) nr 6, 6-15.
Nieciecki W. MIC, Pod znakiem Niepokalanej, Immaculata 10 (1973) nr 5, 5-15.
Nieciecki W. MIC, Znak mariaskiego powoania, Immaculata 12 (1975) nr 3, 23-33.
Nieciecki W. MIC, Charyzmat zaoycieli - charyzmat zgromadzenia, Immaculata 21 (1984)
nr 2, 34-47.
Nieciecki W. MIC, Ojciec Stanisaw Papczyski w hodzie Tajemnicy Niepokalanego
Poczcia NMP, Immaculata 29 (1992) nr 12, 25-31.
Nieciecki W. MIC, De praecipuis notis characteristicis spiritualitatis Congregationis CC.
RR. Marianorum, DSM, III, I-VIII.
Nowak Edmund., Rys dziejów duszpasterstwa wojskowego w Polsce (968-1831), Kraków
1932, 66, 68, 209-210.
Novena to the Blessed Virgin through the intercession of the Servant of God, Stanislaus of
Iesus and Mary Papczyski, Stockbridge 1950, ss. 6.
Nowenna do Maryi Niepokalanej Matki Boej za przyczyn
Sugi Boego O. Stanisawa
Papczyskiego, Roma 1964, ss. 6.
Nowenna do Maryi Niepokalanej Matki Boej za przyczyn
Sugi Boego O. Stanisawa od
Jezusa-Maryi Papczyskiego, [Stockbridge] 1965, ss. 8.
45
Nowenna do Matki Boej za przyczyn Sugi Boego Ojca od Jezusa-Maryi Stanisawa
Papczyskiego, Stockbridge 1949, ss. 6.
N. S., Popytka vozvesti vo svjatye dvuch r-katolieskich monachov. Otryvok iz djanij
polskago monaestva v XVIII vek, Vest... Zapad. Rosii 2 (1868) 51-80. 156-195 i odb. Vilna
[1868].
Ogiski Eugeniusz MIC, Czy inspiracja maryjna równa si specyfika Marianów, Immaculata
17 (1980) nr 2, 28-30.
Ogiski E. MIC, Maryja wzorem osobowym formacji mariaskiej, Immaculata 17 (1980) nr
4, 22-37.
Ogiski E. MIC, W poszukiwaniu mariaskiej duchowoci, Immaculata 17 (1980) nr 3, 1215.
Ogiski E. MIC, Niepokalana ródem chrzecijaskiej dyspozycyjnoci, Immaculata 10-11
(1980) nr 192/193, 7-17.
Ogiski E. MIC, Propozycja dewizy mariaskiej duchowoci, Immaculata 18 (1981) nr 3-4,
6-11.
Ogiski E. MIC, „Sudzy nieuyteczni jestemy” - proponowana dewiza mariaskiej
duchowoci, Immaculata 18 (1981) nr 10, 19-23.
Ogiski E. MIC, Wiara i modlitwa w formacji nowicjuszów i kleryków mariaskich
(podstawy teologiczne), w: Program formacji w Polskiej Prowincji Zgromadzenia Marianów,
Warszawa 1981, 208-211, mps.
Ogiski E. MIC, Ubóstwo w duchu ródem czystoci Serca Niepokalanej, Immaculata 3
(1997) 389.
Ogiski E. MIC, Ubóstwo w duchu drog do czystoci serca, Immaculata 6 (1997) 392.
[O procesie beatyfikacyjnym o. S. Papczyskiego i o. Kazimierza Wyszyskiego. Not. kron.],
ycie katolickie 7 (1936) 374.
Oskiera Bronisaw Waldemar MIC, Papczyski Jan Stanisaw od Jezusa Maryi, (1631-1701),
w: Hagiografia Polska, t. 2, red. R. Gustaw OFM, Pozna 1972, 192-204.
Ojciec Stanisaw Papczyski Czcigodny Suga Boy, Gos katolicki 7 (1951) 332.
Ojciec Stanisaw Papczyski, zaoyciel Zgromadzenia Ksiy Marianów 1631-1701, [ok.
1920].
O. Stanisaw Papczyski i Jego Zgromadzenie, an Mariaski 2 (1947) nr 5-6, 5-7.
O. Papczyski kae si modli o sw kanonizacj, an Mariaski 2 (1947) nr 7-8, 9.
46
Ojciec Stanisaw od Jezusa Maryi Papczyski - Wielki Czciciel Maryi Niepokalanej i
Ordownik Dusz Czycowych, Róe z Ogrodu Maryi IV (1948) nr 12, 1-2.
O. Stanisaw Papczyski, Warszawa 1948, ss. 4.
O. Stanisaw Papczyski zaoyciel Zgromadzenia Ksiy Marianów, Warszawa [1958], ss.7.
Owsianka Jerzy, Zachowania religijno-moralne katolików na przykadzie parafii witego
Jakuba w Podegrodziu, 1988, mps.
Padacz Wadysaw, Bogosawieni i Sudzy Boy dziaajcy na terenach dawnego
Archidiakonatu i obecnej Archidiecezji Warszawskiej, Wiadomoci Archidiecezji
Warszawskiej 1 (1971) 29-32.
Padacz W., Stan Polskich spraw Kanonizacyjnych i Beatyfikacyjnych w dobie przygotowa
do Beatyfikacji O. Maksymiliana Kolbe, Wiadomoci Archidiecezjalne Warszawskie 5 (1970)
149-152.
Padacz W., Z polskiej gleby, Kraków 1973, 150-156, 165-166.
Pakua Andrzej MIC, Doskonao zakonna wedug „Inspectio Cordis” Stanisawa
Papczyskiego OIC (1631-1701), Lublin 1991, mps.
Pakua A. MIC, La «R_gle des Dix Plaisirs de la Bienheureuse Vierge Marie» dans l’histoire
de la Congrégation des P_res Mariens, w: Jeanne de France et l’Annonciade, Actes du
colloque international de l’Institut cartholique de Paris (13-14 mars 2002), Réunis par
Dominique Dinet, Pierre Moracchini, Soeur Marie-Emmanuel Portebos, ovm, Paris 2004,
401-410.
Papczyski Stanisaw aposto naboestwa za dusze polegych na wojnie oraz zaoyciel
Zakonu Matki Boej Niepokalanie Pocztej, Kraków 1914, ss. 24.
Papczyski S. OIC, Templum Dei Mysticum. Opusculum cuivis hominum maxime proficuum,
et ad sermones Dedicationis Ecclesiae summopere accommodatum, ed. C. Krzyanowski
MIC, Varsaviae 1998.
Papczyski S. OIC, Orator Crucifixus sive ultima septem verba Domini Nostri Iesu Christi,
ed. C. Krzyanowski MIC, Varsaviae 1998.
Papczyski S. OIC, Christus Patiens. Septem Discursibus Quadragesimali Paenitentiae
accomodatis Devotae Piorum considerationi Propositus, ed. C. Krzyanowski MIC,
Varsaviae 1998.
Papczyski S. OIC, Scripta Historica, ed. C. Krzyanowski MIC, Varsaviae 1999.
Papuyski Antoni MIC, Podstawy psychologiczno-pedagogiczne systemu wychowawczego
Ojca Stanisawa Papczyskiego, Zaoyciela Marianów, Lublin 1973, mps.
47
Pawe VI do Ksi
y Marianów, uczestników Konwentu Generalnego, na audiencji generalnej
5 grudnia 1973 r.
Pek K. MIC (red.), Patrimonium marianorum. O. K. Wyszyski (+1755), w kontekcie swej
epoki, Warszawa – Lublin 2003.
Pek K. MIC, Imitatio Mariae wedug o. K. Wyszyskiego (+1755), w: ten
e, Patrimonium
marianorum, Warszawa – Lublin 2003, 157-164.
Pek K. MIC, O. Stanisawa Papczyskiego wyjanienie misterium Niepokalanego Poczcia,
w: ten
e: K. Kowalik (red), Niepokalana Matka Chrystusa, Lublin-Czstochowa 2004, 7386.
Peczyski Wadysaw MIC, Ojciec Prowincja pisze..., Róe Maryi 29 (1973) nr 5, 19.
Perz Aleksander MIC, Congregatio CC. RR. Marianorum sub tit. Immaculatae Conceptionis
B.V.M. Indolis Mariana, Romae 1969, druk powielany, 5-12 i passim.
Perz A. MIC, Marianie od Niepokalanego Poczcia, Wiadomoci Prowincji N.M.P. Matki
Miosierdzia 7 (1973) nr 1, 8-18.
Perz A. MIC, Maryjny charakter naszego apostolatu, Materiay Informacyjne 5 (1960) 1-15.
Perz A. MIC, Suga Marji, w: Jednodniówka ku czci Niepokalanego Poczcia Najwitszej
Marji Panny, [Skórzec] 8 grudnia 1928, 8-11.
Petraitis Donald MIC, Our „marian” identity: a return to basic. Position paper delivered
before the delegates to the General Conventus on April 17, 1978, Romae 1977, mps.
[Picanyol Leodegario SP], De P. Stanislao Papczyski, Congregationis Marianorum
fundatore, olim Scholarum Piarum consodali, EphCal 14 (1945) 28-30.
Pielgrzymka do grobu o. S. Papczyskiego. [Not. kron.], Dzwon niedz. 8 (1932) 291.
Pielgrzymka do grobu Czcigodnego Sugi Boego O. Stanisawa Papczyskiego, Warszawa
1947, ss. 2.
Pietrusiski Jerzy, Grobowiec i Ikonografia Sugi Boego Ojca Stanisawa od Jezusa Marii
Papczyskiego jako artystyczne wiadectwo jego czci, Warszawa 1964, mps.
Pietrzak Józef Stanisaw, Aposto czy
ca i jego zakon, Dzwon niedzielny 2 (1926) nr 46, 1013, nr 47, 11-13, nr 48, 12-13.
Pietrzak J. S., Aposto czy
ca i jego zakon, Kóko róacowe 28 (1937) 332-333.
Pietrzak J. S., Ksia powstacy - 1863, Kraków 1916, 5-7, 32-33, 58-59, 83-85.
48
Pietrzak J. S., O. Stanis
aw Papczyski. W 250 rocznic wiktorii wiedeskiej, G
os
Kap
aski 7 (1933) 393-405.
Pietrzak J. S., Papczyski Stanis
aw, w: Podrczna Encyklopedia Kocielna, wyd. Z.
Chemicki, t. XXIX/XXX (1913) 339-340.
Pietrzak J. S., Przedmowa do dziea: ywot w. Romualda Ojca i patriarchy Kamedu
ów
1027-1927, Kraków 1927, 7-9.
Pietrzak J. S., Srebrny Jubileusz Parafii w. Stanis
awa Kostki w Adams, Mass., Kraków
1927, 88. 90-92. 135-136. 139-146. 149.
Pietrzak J. S., Wyszyski Kazimierz, w: Podrczna Enccyklopedia Kocielna, t. 43-44 (1916)
94. 96.
Pietrzak J. S., Venerabilis Servus Dei O. Stanis
aw Papczyski a Iesu Maria Instytutor
Zakonu OO. Marianów, Kraków 1913, ss. 227. [Rec. ks. F. Goba, Gazeta kocielna 21
(1913) 533.
Pires dos Anjos Basileo MIC, Mistertium Niepokalanego Poczcia: inspiracja i wyzwanie,
Immaculata 27 (1990) nr 7-8, 100-121.
Piroyski, Zakony mskie (1937) 191-192.
Pisarzak Marian MIC, Znak wiodcy do apostolatu. Zagadnienie duchowoci i dzia
alnoci
apostolskiej Marianów, Immaculata 8 (1971) nr 11, 1-11.
Pisarzak P. MIC, Element eschatyczny, w: Marianie 1673-1973, red. J.Bukowicz i T. Górski,
Rzym 1975, 331-337.
Pisarzak P. MIC, „Charyzmat Marianów” w opracowaniu ks. Ryszarda Drabika MIC,
Immaculata 13 (1976) nr 136, 14-15.
Pisarzak P. MIC, Z bada nad elementem eschatologicznym w duchowoci i apostolacie
marianów, Studia P
ockie 5 (1977) 57-66.
Pisarzak P. MIC, Maryjna specyfika Zgromadzenia Marianów. Aspekt teologicznopraktyczny, Czstochowskie Studia Teologiczne 8-9 (1981/2) 281-294.
Pisarzak P. MIC, Maryjna specyfika Zgromadzenia Marianów. Aspekt teologicznopraktyczny, Czstochowskie Studia Teologiczne, r. IX-X (1981/1982), 281-294.
Pisarzak P. MIC, Religijne dzieje Góry Kalwarii, Wiadomoci Archodiecezjalne Warszawskie
76(1986) 228-236.
Pisarzak P. MIC, Wspomnienie o Biskupie Stefanie Wierzbowskim (26 XII 1619 - 6 III 1687),
Góra Kalwaria, 1987, mps, w archiwum parafii górskiej.
Pisarzak P. MIC, Dzieje kultu obrazu Matki Boej Górskiej w Górze Kalwarii pod Warszaw,
49
Wiadomoci Archidiecezjalne Warszawskie, R. 80 (1990) Nr 3-5, 67-74.
Pisarzak P. MIC, Herb i pieczcie Góry Kalwarii, Nasza Przesz
o 77 (1992) 103-122.
Porbski Stanisaw, Duchowo Stanis
awa Papczyskiego, Tarnów 1986, mps.
Procesy beatyfikacyjne Polaków, Tygodnie polskie (Wocawek) 4 (1936) 295.
Proczek Zygmunt MIC, Kult Niepokalanego Poczcia Najwitszej Maryi Panny, w:
Marianie, Rzym 1975, 319-330.
Proczek Z. MIC, Ojciec Stanis
aw Papczyski i jego charyzmat, Immaculata 20 (1983) nr 89, 100-103.
Proczek Z. MIC, Maryja w yciu i dzia
alnoci marianów w XIX wieku, w: Niepokalana. Kult
Matki Boej na ziemiach polskich w XIX wieku, red. B. Pylak, C. Krakowiak, Lublin 1988,
351-356.
Ptak J., Wrzeszcz M., Góra Kalwaria, w: EKat, t. 5, szp. 1370-1371.
Puszcza Mariaska, w: S
ownik geografii turystycznej Polski, t. 2, Warszawa 1959, 837.
Ratyski A., Kolebka OO. Marjanów, Gazeta Skierniewicka 5 (1932) nr 1, 2.
Reklaitis Casimirus MIC, Oratio ad impetrandam Beatificationem Servorum Dei Stanislai,
Casimiri et Georgii, Marianus 4 (Oct.-Dec. 1953) 43.
Rogalewski Tadeusz MIC, Marianie - w trosce o zmar
ych, Przewodnik Katolicki 46 (1973)
422.
Rogalewski T. MIC, Niepokalana - nasz charyzmat, Immaculata 16 (1979) nr 11-12, 46-49.
Rogalewski T. MIC, Koncepcja ycia chrzecijaskiego w pismach o. Stanis
awa
Papczyskiego, Warszawa 1980, mps.
Rogalewski T. MIC, Dziedzictwo duchowe po mariaskich zakonodawcach, Immaculata 18
(1981) nr 2, 43-51.
Rogalewski T. MIC, 350-ta Rocznica Urodzin Za
oyciela Marianów S
ugi Boego Ojca
Stanis
awa Papczyskiego, Róe Maryi 5 (1982) 10-13.
Rogalewski T. MIC, Tajemnica Krzya a ycie chrzecijaskie. Z myli teologicznej O. St.
Papczyskiego, Studia Theologica Varsaviensia 21 (1983) nr 1, 53-73.
Rogalewski T. MIC, Czcigodny S
uga Boy Stanis
aw Papczyski, w: Polscy wici, t. 7,
Warszawa 1985, 39-82.
Rogalewski T. MIC, Za
oyciel Marianów O. Stanis
aw Papczyski. Warszawa 1986; wersja
50
angielska: Founder of the Marians Father Stanislaus Papczyski, Stockbridge MA 1997.
Rogalewski T. MIC, Eucharystia w yciu i nauce S. B. O. Stanisawa Papczyskiego, w:
Eucharystia w yciu witych i Sug Boych zwizanych z Archidiecezj Warszawsk
(materiay z sympozjum), Warszawa 1987, 5-13.
Rogalewski T. MIC, Zakon dusz czycowych, Róe Maryi, 53 (1989) nr 11, 356-359.
Rogalewski T. MIC, Eschatologiczny rys duchowoci mariaskiej, Róe Maryi, 11 (1990),
292-297.
Rogalewski T. MIC, O. Stanisaw Papczyski (1631-1701) zaoyciel marianów. Jaka jest
jego spucizna duchowa?, Sowo Powszechne, 96 (1992) 5.
Rogalewski T. MIC, Spucizna duchowa zaoyciela marianów. Teolog króla Jana, Gwiazda
Polarna /USA/ 41 (1992) 6.
Rogalewski T. MIC, Stanisaw Papczyski (1631-1701). Zaoyciel Marianów, Królowa
Apostoów 58 (1993) nr 133.
Rogalewski T. MIC, Teologiczne podstawy ycia chrzecijaskiego w nauczaniu Zaoyciela
i Odnowiciela Zgromadzenia Ksiy Marianów, Lublin—Warszawa1 1996;
Lublin—Warszawa2 1997.
Rogalewski T. MIC, Founder of the Marians Father Stanislaus Papczyski, Stockbridge MA
1997.
Rogalewski T. MIC, Miosierdzie gwiazd przewodni dla wiata. Z myli teologicznej Ojca
Stanisawa Papczyskiego, Immaculata 34 (1997) nr. 387, 39-50.
Rogalewski T. MIC, Theological Foundations of the Christian Life in the Teaching of the
Founder and the Renovator of the Congregation of Marians, Stockbridge MA 1999.
Rogalewski T. MIC, Kim by Ojciec Stanisaw Papczyski?, Z Niepokalan 25 (2001) 20-21.
Rogalewski T. MIC, Opatrzno Boa w yciu Ojca Stanisawa Papczyskiego, Z
Niepokalan 26 (2001) 5.
Rogalewski T. MIC, W subie Maryi. Stanisaw Papczyski (1631-1701). Zaoyciel
Zgromadzenia Ksiy Marianów, Warszawa 2002.
Rogalewski T. MIC, Miosierdzie gwiazd przewodni dla wiata. Z myli teologicznej Ojca
Stanisawa Papczyskiego, Studia Warmiskie Tom XL (2003) 277-287.
Rogalewski T. MIC, Suga Boy Stanisaw Papczyski, gorcy czciciel Matki Boej
Niepokalanej, Sowo wród nas 2 (2003) 48-56.
Rogalewski T. MIC, Dziewica bez zmazy poczta Patronk marianów, Z Niepokalan 1
51
(2004) 18.
Rogalewski T. MIC, Jak Ojciec Stanisaw Papczyski odpowiedzia na Boe wezwanie, Z
Niepokalan
2 (2004) 18-19; tak
e Róe Maryi 3 (2004) 6-7.
Rogalewski T. MIC, Koncepcja ycia chrzecijaskiego w pismach Ojca Stanisawa
Papczyskiego, Warszawa – Lublin 2004.
Rozpoczcie Jubileuszu 300-lecia Zgromadzenia Marianów, Róe Maryi 12 (1972) 8-10.
R.W. Zakonodawca polski w w. XVII: wi
tobliwy Ojciec Stanisaw Papczyski, Pro Christo
8 (1932) 152-156.
Ryszka Czesaw, Szermierz Niepokalanej, Warszawa 1998, ss. 200, mps.
Sakeviius J. MIC - Matulis S. MIC, Marijonai, w: Lietuviu Enciklopedia, t. 17 (1959) 359.
Samolewicz Janina SJE, Teologicznomoralna myl b. Jerzego Matulewicza, Warszawa 2000,
ss. 465, mps.
Sántha Giorgio SP, P. Cosmus Chiara a Iesu Maria (1616-1688), Tertius S.Iosephi
Calasanctii Successor. Historia redintegrationis plenae Ordinis Nostri, EphCal XXXI (1962)
8-12. 14.
Sántha G. SP, P. Ioannes Franciscus Foci a S. Pietro, Octavus Scholarum Piarum
Praepositus Generalis (1650-1699), EphCal XXXII (1963) 302-303.
Sántha G. SP, Joannes Garzia de Castellino (1586-1659), Antiquus S. Josephi Calasanctii
Socius et Secundus Ordinis Scholarum Piarum Praepositus Generalis, P. II, w: EphCal XXX
/1961/ n. 3, 97. P. III; tam
e, n. 4, 146.
Sántha G. SP, P. Camillus Scassellati, Rector Collegii Nazareni et Tertius Ordinis Scholarum
Piarum Generalis (1610-1678), in EphCal 30 (1961) 254-255.
Sarna W., Biskupi Przemyscy obrz
dku aciskiego, Przemyl 1910, P. II, 360-362.
Sielski Józef MIC, List Okólny Ojca Generaa, Róe Maryi 1(1973) 3-6.
Sielski J. J. MIC, 0. Stanisaw Papczyski Zaoyciel Zgromadzenia Ojców Marianów,
Sodalis 37 (Orchade Lake 1956) 78-86.
Sikorski Adam MIC, Maria nella vita e nella dottrina del Servo di Dio padre Casimiro
Wyszyski, OIC (1700-1755), Roma 1987, mps.
Sikorski A. MIC, Problem chrystotypicznoci i eklezjotypicznoci maryjnego charyzmatu
Ksiy Marianów, Lublin 1993, mps.
Sikorski A. MIC, Il problema della «cristotipicit_» ed «ecclesiotipicit_» del carisma mariano
52
dei Padri Mariani dell’Immacolata Concezione della B.V.M. alla luce della legislazione
postconciliare, in: De cultu mariano saeculo XX a Concilio Vaticano II usque ad nostros
dies. Acta congressus mariologici-mariani internationalis in civitate onubensi (Huelva –
Hispania) anno 1992 celebrati, vol. VI, Citt_ del Vaticano 1999, 559-580.
Sikorski A. MIC, Maria marianorum. Problem chrystotypicznoci i eklezjotypicznoci
maryjnego charyzmatu Ksiy Marianów, Lublin-Warszawa 2001.
Sikorski A. MIC, Maria marianorum. O problema da cristotipicidade e a eclesiotipicidade
do carisma mariano dos Padres Marianos, Curitiba-PR, 2004.
A. Sikorski, Maria marianorum, w: Niepokalane Poczcie i ycie chrzecijaskie. Materia
y
z sympozjum mariologiczno-maryjnego. Niepokalanów 15-17 pazdziernika 2004 r. Red. D.
Mastalska, Czstochowa-Niepokalanów 2005, s. 215- 235.
Sipowich Ceslaus MIC, The contribution of the Servant of God Fr. Stanislaus of Iesus and
Mary Papczyski to the dogma of the Immaculate Conception of the B. V. M., Collectanea
Mariana 2 (1951/1952, 52-58.
Skutans Stanislaus MIC, Excerpta e Litteris Circularibus ad Superiores Visitationis
Canonicae occasione datis, Marianus 16 (1959) 13-17.
Skutans S. MIC, Litterae Circulares ad omnes sodales Congregationis CC. RR. Marianorum
occasione Festi Titularis eiusdem Congregationis die 8 Dec. A.D. 1960, Marianus 19 (1961)
6.
Skwierczyski Antoni MIC, Katolicka nauka o czycu w interpretacji L. Borosa, Lublin
1977 mps.
Skwierczyski A. MIC, Wspó
czesna interpretacja katolickiej nauki o czycu, Lublin 1983,
mps.
Skwierczyski A. MIC, Mi
o oczyszczajca, Warszawa 1992.
S
uga Boy O. Stanis
aw od Jezusa-Maryi Papczyski (1631-1701), Roma 1964, ss. 4.
S
uga Boy O. Stanis
aw od Jezusa-Maryi Papczyski, Stockbridge 1965.
S
uga Boy O. Stanis
aw Papczyski, Róe Maryi (1967) nr 5, 9.
S
uga Maryi - O. Stanis
aw Papczyski, Róe Maryi (1967) nr 9, 10-11.
S
uga Boy Ojciec Stanis
aw Papczyski (1631-1701), w: Marianie, red. J. Bukowicz MIC,
Stockbridge 1968, 8-16.
S
uga Boy O. Stanis
aw od Jezusa Maryi Papczyski, Za
oyciel XX. Marianów,
Postulatorski Orodek Studiów - Biuletyn Informacyjny 1 (1967) nr 3, 4-5.
53
Sobieski W., Polska pod rzdami królów elekcyjnych do Stanisawa Augusta, w: Polska,
Jej Dzieje i Kultura, Warszawa s. d., t. II, 105.
S[obieszczaski] F. M., Góra Kalwaria, w: Encyklopedia Orgelbranda X (1862) 198-200.
S[obieszczaski] F. M., w: Encyklopedia Orgelbranda XX (1865) 323-326.
Spowiednik króla Jana III ks. S. Papczyski, Niedziela 9 (1934) 429.
Sprawa która na nowo odya, Róe Maryi 11 (1954) nr 3, 12-14.
Staich Wadysaw, Królewski orszak Maryi - Kazania majowe o witych Polskich, Kraków
1927, 318. 320-321.
Stanisaw Bogdan od w. Dusz czycowych Br, O. Stanisaw od Jezusa i Marji Papczyski
patriarcha Zakonu Niepokal. Poczcia w 300 rocznic narodzin, Dzwonek rekolekcyjny 47
(1931) 252-256.
Starzyska Maria, Sprawa, Warszawa 1986.
[Sulej Henryk MIC], Zgromadzenie Ksiey Marianów, Posaniec Serca Jezusowego 63
(1935) 97-100. 102-103.
[Sydry Stefan M. MIC], Czcigodny Suga Boy O. Stanisaw Papczyski, Zaoyciel Zakonu
Maryanów 1631-1701, Warszawa 1918, ss. 16.
Ks. Bp Stefan Wierzbowski, Warszawa 1918, 2.
Sydry S. M. MIC, Organizacja Zgromadzenia Ksiy Marianów w XVIII wieku, Warszawa
1930, ss. 155.
Sydry S. M. MIC, O[jciec] Stanisaw od Jezusa i Marji Papczyski, Zaoyciel
Zgromadzenia XX Marjanów, Kraków 1933, ss. 39.
Sydry S. M. MIC, Ojciec] Stanisaw od Jezusa i Marji Papczyski, zaoyciel Zgromadzenia
XX. Marianów, Warszawa [ok. 1934].
Sydry S. M. MIC, Czcigodny Suga Boy O. Stanisaw od Jezusa Maryi Papczyski i jego
dzieo w wietle dokumentów, Warszawa 1937, ss. 299. [Rec. Rozkaz wewn. Bisk. polow.
Wojska pol. 1938, 115-116; A. Piotrowski CSSR, Cze witych polskich 5 (1938) nr 2, 3132].
Sydry S., Totoraitis J., Zgromadzenie Marianów od zaoenia do odnowienia, Puszcza
Mariaska 2004.
Synowie Niepokalanej - witajcie!, Dzwon niedzielny, 3 (1927), nr 49, 777-778.
Szachnitowski Mariusz MIC, Suga Boy O. Stanisaw Papczyski, Zwiastun Miosierdzia 14
(1972) nr 9-10, 11-13.
54
Szczesniak W., Monografia gminy Korabiewice powiatu skierniewickiego, [Suchedniów]
1935, 3, 11-12, 14-15.
Szczypiska Hanna, Wieczernik w Górze Kalwarii, Wi 5 (1965) 114-118.
60-ta rocznica odnowienia Zgromadzenia Ksiy Marianów, Kalendarz Mariaski na rok
1969, 17-20, 54, 95.
Szostek Andrzej MIC, Pobono maryjna Sugi Boego o. Stanisawa Papczyskiego i
marianów w 300-lecie istnienia, Immaculata 11 (1974) nr 5, 16-27.
Szostek A. MIC, „Przystosowana odnowa” Marianów w wietle wskaza Soboru
Watykaskiego II, Immaculata 17 (1980) nr 5, 34-52.
wiata tysiclecia, Róe Maryi 20 (1962) nr 5, 2.
witek Franciszek CSRR, Aposto czyca - Czcigodny Suga Boy O. Stanisaw od J.M.
Papczyski, wiat Umarych 2 (1938) nr 1, 13-15; nr 2, 27-29.
witek F., Bog. Stanisaw Papczyski, w: tene, wito Kocioa w Polsce - 33
yciorysów witobliwych Polaków i Polek, Kielce 1930, 7-17.
Tarnawska Maria, O. Stanisaw Papczyski na tle swoich czasów, Londyn 1962, ss. 16.
Tarnawska M., O Marianach, Pijarach i Komisji Edukacyjnej - W 300-lecie OO. Marianów,
Dziennik Polski, Londyn (26 V 1973) 4.
The Servant of God, Stanislaus of Iesus-Mary Papczyski, Detroit 1957, ss. 2.
The Venerable Servant of God Stanislaus of Iesus Mary Papczyski, Stockbridge 1947, ss. 2.
The Venerable Servant of God Stanislaus of Iesus-Mary Papczyski, Stockbridge [1949], ss.
4.
The Venerable Servant of God Stanislaus of Iesus-Mary Papczyski, Stockbridge 1951, ss. 2.
300 years of the Marians, The Messenger of Divine Mercy 1 (1972) nr 1, 7-8.
Totoraitis Jan MIC, Marianie na Suwalszczynie, przekad z jzyka litewskiego J. Grians
MIC, Stockbridge, Mass. 1966.
Totoraitis J. MIC, Suduvos Suvalkijos Istorija, Kowno 1938, 413-414.
Totoraitis J. MIC, Zakon Marianów od kasaty do odnowienia, Warszawa 2002.
[Triplin Ludwik], Góra Kalwaria, czyli Nowy Jeruzalem, pooona w guberni warszawskiej,
obwodzie warszawskim, powiecie czerskim. Opis historyczno-statystyczny, Warszawa 1854,
14-16. 69.
55
U grobu Ojca Zaoyciela, an Mariaski 2 (1947) nr 7-8, 17-18.
Umiski Józef, Historia Kocioa, t. 2, Lwów 1934, 298-299, 468.
Uryga Jan, Czciciel Niepokalanej - O. Stanisaw Papczyski, Go niedzielny 30 (1961) 164.
Uszyska-Caldarella Mirosawa, Suga Boy o. Stanisaw Papczyski, Niedziela 38 (2000)
17.
W 250 rocznic zgonu Ojca Stanisawa Papczyskiego 1701-1951, Salwator 18 1951) 331332; zob. te Go niedzielny 24 (1951) 314 oraz Niedziela 21 (1951) 316.
Vai
nora Juozas MIC, Keletas bruou i marijonu vienuolijos istorijos, Tiesos Kelias
(Kowno) 1934, 255-269, 375-386, 487-495, 603-612.
Vai
nora J. MIC, Mariani Romae saeculis XVII-XVIII, Marianus 21 (Jan.1962) 19-21.
Vinea Christi sive Jura et Privilegia Antiquitus Gora nunc vero Neo Jerosolimitana...,
Warszawa 1678.
W[adowski] Ambroy Jan, Marianie, w: Encyklopedia Nowodworskiego, 13 (1880) 536-542.
W 250 rocznic zgonu Ojca Stanisawa Papczyskiego 1701-1951, [Warszawa 1951].
[Weryski Henryk], Na 236 rocznic zgonu s. Boego - Papczyskiego, Cze witych
polskich 4 (1937) nr 2, 11.
Who are the Marian Fathers, Marian Helpers Bulletin 8 (1954) nr 1, 20.
Vice-Postulator Named in the Beatification Cause of Servant of God Fr. Stanislaus
Papczyski, Marian Helpers Bulletin 10 (1956) nr 3, 9; Podobny artyku informacyjny zosta
opublikowany take w jzyku polskim w Róach Maryi 13 (1956) nr 6, 14.
Wielebny Suga Boy O. Stanisaw Papczyski, Dzwon Niedzielny 8 (1932) nr 1, 3.
Wietz J. K., Bohmann P., Zgromadzenie XX Marianów, w: Rys historyczny zgromadze
zakonnych obojej pci wraz z rycerskimi zakonami i orderami pastw, t. I, Warszawa 1848,
245-247.
Wilczyski Ed., Our Polonia, w: Post Eagle (U.S.A.), 4 IV 1973.
Wilk Karol, Stanisaw Papczyski zaoyciel zakonu Marianów, w: K. Wilk, C. Wilczyski,
Gwiazdy katolickiej Polski. ywoty wielkich sug Boych, t. 2, Mikoów 1938, 26-36.
Wilkanowicz Stefan, Zakonu Marianów dzieje symboliczne, Tygodnik Powszechny, XXVII
(1973) nr 26, 1. 4-5.
56
Winowska Maria, Le culte marial en Pologne, w: Etudes sur la Sainte Vierge, Paris 1956,
703.
Wilicki A., Marianie w: Encyklopedia Orgelbranda XVIII (1864) 107-108.
Witkowska Aleksandra OSU, red., Nasi wici. Polski Sownik Hagiograficzny, Pozna
1995, 370-383.
Wojtyska Henryk, Inspectio cordis - nie znane dzieo ojca S. Papczyskiego, w: Summarium.
Sprawozdania Towarzystwa Naukowego Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, 22/1 (1973)
nr 2, 154-157.
Woniak W. i Zajczkowska T., Ojcu Papczyskiemu dzikuj..., Zwiastun Miosierdzia 12
(1970) nr 9-10, 2.
Wyszy
ski Kazimierz OIC, Przedmowa w: F. Arias, Gwiazda Zaranna czyli o naladowaniu
dziesiciu cnót Najwitszej Maryi Panny, Warszawa 1986, 14-33.
Wyszy
ski K. MIC, Vita Venerabilis Servi Dei Patris Stanislai a Iesu Maria Qui
Congregationem Religiosorum Marianorum Immaculatae Conceptionis Beatissimae Virginis
Mariae, [...], in Suffragium Animarum Purgatorii instituit, Composita per Patrem Casimirum
WYSZYSKI eiusdem Congregationis Marianae ExPraepositum Generalem, 1754, rps 1722,
APostMIC.
Wyszy
ski K. MIC, Vita venenerabilis servi Dei Patris Stanislai a Iesu Maria, Rzym [ok.
1990].
Wyszy
ski Stefan kard., Dekret w sprawie pism s. Boych: o. Stanisawa Papczyskiego, o.
Kazimierza Wyszyskiego i arcybpa Jerzego Matulewicza, Wiadomoci Archidiecezjalne
Warszawskie 47 (1965) 245; przedr. w in. org. diec.; Komunikat w sprawie pism s. Boych:
S. Papczyskiego, K. Wyszyskiego i J. Matulewicza, tame 56 (1966) 64.
Wyszy
ski S. kard.,
Boego o. Stanisawa Papczyskiego, Warszawa [ok. 1970].
Aktualno sugi
Wyszy
ski S. kard.,
lecie Marianów, Gazeta Niedzielna 25 (1973) nr 23, 1-2.
Ordzie na 300-
[Zalewski Wincenty SDB], O. Stanisaw Papczyski, Warszawa 1939, ss. 32, Kosy z Boej
Roli, t. 70 - VII(1939) nr 1.
Zaoyciel Zgromadzenia XX Marianów O. Stanisaw Papczyski aposto XVII wieku, Sowo
Powszechne 3 (1949) nr 135, 6.
Zauski Bronisaw MIC, Memoria w sprawie realizacji zada i ducha Zgromadzenia,
Warszawa 1923. mps.
Zauski B. MIC, Refleksje i uwagi br. Zauskiego w sprawie realizowania w przyszoci
57
zada zgromadzenia XX Marianów, Dodatek do „Wiadomoci Wiceprowincji N.M.P.
Matki Miosierdzia” 2 (1968) nr 2.
Zapomniany wi
ty polski, Posaniec w. Rodziny 13 (1922) 74-76.
X.S.M., Wizyta Pasterska J.E. Kard. Kakowskiego, Przegld Katolicki 62 (1924) 364-366.
Zarys dziejów i czoowe postacie Zgromadzenia Ksiy Marianów, Warszawa 1966.
Zarys dziejów Zgromadzenia Ksiy Marianów, Róe Maryi 1 (1972) 28.
Zasiadczuk Wodzimierz, Bogosawiony Stanisaw Papczyski, w: Podegrodzie. Zarys
monografii wsi, red. J. Stako, Kraków 1937, 25-26.
Zgromadzenie Ksiy Marianów od Niepokalanego Poczcia Najw. Maryi Panny,
Stockbridge [1971], 6-7.
Zgromadzenie Ksiy Marianów, Posaniec Serca Jezusowego 63 (1935) 97-103.
Zgromadzenie Ksiy Marianów, Wiadomoci Archidiecezjalne Warszawskie 40 (1958)
230233.
Zoty Jubileusz Odnowienia Zgromadzenia Ojców Marianów od Niepokalanego Poczcia
Najw. M.P., Róe Maryi 15 (1959) nr 11, [8-9].
Z mariaskich dziejów, Róe Maryi 7 (197) nr 12, 20-22.
Z pastuszka prymasem. O. Marianie biali lub stanisawici, Przewodnik katolicki 39 (1933)
750.
yciorys Wielebnego sugi Boego Ojca Stanisawa Papczyskiego, ss. 6.
yko E. - Kaczmarzyk D., Powiat Piaseczyski, Katalog Zabytków Sztuki w Polsce, red. J.
oziski t. X/14 (1962) 13. 15.
ywica Zdzisaw MIC, Maryjno w yciu i pismach O. Stanisawa Papczyskiego
Zaoyciela Marianów (1631-1701), Lublin 1976, mps.
Literatura pomocnicza
Ausenda G., Chierici Regolari Poveri, Dizionario degli istituti di profezione 2, 927-945;
L'Ordine delle Scuole Pie, Roma 1986.
Bajda J., Teologia moralna (kazuistyczna) w XVII XVIII wieku, w: Dzieje teologii katolickiej
w Polsce, t. II, cz. I, Lublin 1974.
58
Bartoszewicz J. Arcybiskupi i Prymasi gnieniescy, 1858, w: AGM, Doc. Hist., Varia
Transcr. I, 100;
Barycz H., Barok, w: B. Suchodolski, red., Historia nauki polskiej, t. II, 33 n., Wrocaw
1970.
Batowski H., Sownik nazw miejscowych Europy rodkowej i Wschodniej XIX i XX wieku,
Warszawa 1964.
Bakiewicz H. OFM, Studia w Maopolskiej Prowincji Reformatów (1639-1785), Lublin
1965.
Bogucka M., Dawna Polska. Narodziny, rozkwit, upadek, Warszawa 1985.
Bukowicz J. MIC, Górski T. MIC, red., Stolica Apostolska a Biskup Jerzy Matulewicz 19161921, Warszawa 1996.
Bukowicz J. MIC, Górski T. MIC, red., Wspomnienia o Bogosawionym Jerzym
Matulewiczu, Warszawa 1996.
Bystro J. S., Dzieje obyczajów w dawnej Polsce - Wiek XVI- XVIII, t. I.
Chmielewski Marek, Vademecum duchowoci katolickiej. 101 pyta o ycie duchowe,
Lublin 2004, 41.
Chrzanowski I., Historia literatury niepodlegej Polski 1965-1797], Warszawa 1971.
Cianfrocca G., Giuseppe Calasanzio, w: Dizionario deglo instituti di perfezione I-VIII, Roma
1974-1978, 1343-1351.
Cynarski S., Sarmatyzm ideologia i styl ycia, w: J. Tazbir, red., Polska XVII wieku. Pastwo,
spoeczestwo, kultura, Warszawa 1969.
Czapliski W., Zarys dziejów Polski od roku 1864, Kraków 1985.
D
browski J. i in., red., Wielka historia powszechna, t. V, cz. II, Warszawa 1938.
Dugosz J., Liber Beneficjorum diocesis cracoviensis, Kraków 1864, t. I, t. III.
Enciclopedia Cattolica I-XII, Citt del Vaticano, 1948-54.
Encyklopedia Katolicka I-VII, Lublin 1973-1997.
Encyklopedia Ko
cielna I-XXXIII, red. M. Nowodworski, A. Zaremba, S. Biskupski,
Warszawa, Pock, Wocawek 1873-1933.
EncyklopediaPopularna PWM, Warszawa 1999, 155.
59
Encyklopedia Powszechna S. Orgelbranda I-XXVIII, Warszawa 1859-1868.
Estreicher K., Bibliografia polska I-XXXIV, Kraków 1872-1951 (przedruk 1977).
Font G., Trionfo del S. Evangelio, rps, w: AGP, Hist. Bibl., N. 10.
Friedreich E. SP, ycie Jana Franco, tum. P. Boharczyk SP z wgierskiego: Franco János
élete, Vác 1907-1908, ed. dattiloscr., APostMIC.
Giedroy F., Mór w Polsce w wiekach ubiegych, w: Kronika lekarska, Warszawa 1899,
rozdz. 1650-1663.
Giner Guerri Severino, San Giuseppe Calasanzio, Roma 1987.
Giordano F., Il Calasanzio e l'origine della scuola popolare, Genova 1960.
Giordano Francesco, Il Calasanzio, Genova 1960; tum. z woskiego Iwona Stec-Sadecka,
w. Józef Kalasancjusz twórca szkoy pijarskiej, Kraków 1985, mps.
Giovannozzi G., Il Calasanzio e l'opera sua, Firenze 1930.
Guc J., Podegrodzie. Zarys rozwoju wsi, Kraków 1975, mps.
Gotkiewicz m., Trzy wieki Kolegium Podolinieckiego (1642-1942), w: Nasza Przeszo XV,
Kraków 1962.
Gozdawa J. M., Pijarzy w Polsce, w: PEK, t. 31-32, 144.
Górski K., Teologia ascetyczno-mistyczna (wiek XVI-XVIII), w: Dzieje teologii katolickiej w
Polsce, t. II, cz. I, 440, 456, Lublin 1974.
Hahn W., Pijarski teatr szkolny w Polsce, Nasza Przeszo XV (1962).
Halecki O., Storia della Polonia, Roma 1966.
Inglot S., Rejestr poborowy woj. krakowskiego 1680.
Jaromin H., Zarys Historii Kongregacji Oratorianów w. Filipa w Polsce (1668-1968), w:
Nasza Przeszo 32 (1970) 60.
Jasienica P., Rzeczpospolita Obojga Narodów, cz. I Srebrny wiek, Warszawa 1967.
Jasienica P., Rzeczpospolita Obojga Narodów, cz. II Calamitatis Regnum, Warszawa 1967.
Konopczyski W., Panowanie Jana Kazimierza, Kraków 1923.
Konopczyski W., Dzieje Polski Nowoytnej, t. I, Warszawa 1986.
60
Konopczy
ski W., Dzieje Polski Nowoytnej, II, Warszawa 1986.
Korec J. Ch. kard., Po barbarzyskiej nocy..., Kraków 1994.
Korytkowski J., Arcybiskupi gnieniescy Prymasowie i Metropolici Polscy od r. 1000 a do
r. 1821, t. IV, Pozna
.
Korytkowski J., Pra
aci i Kanonicy Metropolii Gnienieskiej, t. IV, Gniezno 1883.
Kot S., Historia wychowania, Lwów 19342, t. I.
Kukiel M., Dzieje Polski, Pary 1984.
Kumor B., Szkolnictwo w Sdeczynie, w: Rocznik Sdecki, t. 10 i 11.
Kurowski F. K., Pamitniki miasta Warszawy, II.
Ladogórski T., Zaludnienie Polski na pocztku panowania Kazimierza Wielkiego, Lwów
1930.
Laskowski O., Jan III Sobieski, Lwów 1933.
Litak S., Struktura i Funkcje parafii w Polsce, w: J. Koczowski, red., Koció
w Polsce, t. II,
Kraków 1969.
Lubecki K., G
os o Maryi. Z dziejów Maryologii polskiej, Ateneum Kap
askie, 1912 (VIII)
41-48.
ozi
ski W., ycie polskie w dawnych wiekach, Warszawa 1958.
Malej-Ziella, Polonia Mariana, La Madre di Dio 33 (1966) n. 6, 16-18.
Mansi G. D., SS. Conciliorum nova et amplissima collectio, vol. XXII, Venetiis 1787.
Manteuffel T., red., Historia Polski, t. I, Warszawa 1958.
Meysztowicz V., De Archivo Nuntiaturae Varsaviensis, Tabl. I, Vaticani 1944.
Misig-Boche
ska M., Katalog zabytków sztuki w Polsce, t. I, woj. krakowskie, pow.
nowosdecki, Warszawa 1951.
Nastiuszonek W., Województwo Skierniewickie, ód 1986, 67-68.
Nojszewski A., Rola Podoliskiego Kolegium oo. Pijarów w tworzeniu wspólnoty duchowej
Polski i Wgier, w: I. Stasiewicz- Jasiukowa, red., Wk
ad Pijarów do nauki i kultury w Polsce
XVII-XIX w., Warszawa-Kraków 1993.
61
Nowacki J. Dzieje Archidiecezji Poznaskiej, t. II: Archidiecezja Poznaska w granicach
historycznych i jej ustrój, Pozna 1964, 108. 176; tene, t. I: Koció
katedralny w Poznaniu,
Pozna 1959, 135-136.
Olszanka i jej pionierzy, 1979 r.
Opaliski ., Satyry, oprac. L. Eustachiewicz, Wrocaw 1953.
Pasek J. Ch., Pamitniki, Warszawa 1963.
Pastor L. von, Storia dei Papi dalla fine del Medio Evo, vol. XIV, P. II, Romae 1932, 419422; ECat, VII, 25. 26.
Pawiski A., Rejestr poborowy 1581 r.
Pawowski E., Nazwy miejscowoci Sdeczyzny, t. I, Kraków 1965.
Picanyol L., Brevis conspectus historico-statisticus Ordinis Scholarum Piarum, Roma 1932.
Picanyol L., Chierici Regolari Poveri della Madre di Dio delle Scuole Pie (Scolopi), w: ECat
III, 1437-1441.
Picanyol L., Gli Scolopi, w: Ordini e Congregazioni Religiose (cur. M. Escobar), vol. 1,
Torino 1951.
Picanyol L., Rerum Latinarum Scriptores ex Ordine Scholarum Piarum, Romae 1956.
Pitala A., Kolegium Pijarów w Krakowie, w: Nasza Przesz
o XV, Kraków 1962, 65-70.
Podrczna Encyklopedia Kocielna, ed. Z. Chemicki, 44 t., Warszawa 1904-1916.
Polski S
ownik Biograficzny I-, wyd. Polska Akademia Umiej
tnoci (od 1975 Polska
Akademia Nauk), Kraków 1935Potocki W., Moralia, t. I, Kraków 1915.
Przybo A., Dwa pamitniki z XVII w., Wrocaw 1954.
Radau M., Orator extemporaneus seu artis oratoriae breviarum bipartitum, Wilno 1640.
Rejestr poborowy woj. krakowskiego 1629, Wrocaw 1956.
Rocznik Diecezji Tarnowskiej 1967.
Rudawski W. J., Historia polska, t. II, oprac. W. Spasowicz, Petersburg-Mohylew 1855.
Riccardi A., Storia dei Santuari pi celebri di Maria Santissima sparsi nel mondo cristiano,
Milano 1840.
62
Rykaczewski E., wyd., Relacye Nuncyuszów Apostolskich i innych osób w Polsce od r. 1548
do 1690, t. II, Berlin-Pozna 1864.
Schematismus universi Venerabilis Cleri Dioeceseos Tarnoviensis tam saecularis quam
regularis, Tarnoviae 1873, 83.
Somka Walerian, Duchowoci szkoy, w: EK IV 316.
Sownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów sowiaskich, I-XV, red. K.
Sulimierski i in., Warszawa 1880-1902 (przedruk 1975-77).
S. M. Grayna od Wszechpo
rednictwa M.B., S. M. Gizela od Niepokalanego Serca Maryi,
Roman Szymczak, Z dawna Polski Ty Królow
. Koronowane wizerunki Matki Boej 17171990, Szymanów 1990.
Smoleski W., Przewrót umysowy w Polsce wieku XVIII, Warszawa 1979.
Sotyszewskiego S., w: Prawo kanoniczne 1959, I-II, 452 nn.; III-IV, 341 nn; 1960, I-II, 263
nn; III, 311-326.
Starowolski S., Reforma obyczajów polskich, w: I. Chrzanowski, dz. cyt., 274.
Staroytna Polska, t. II.
Sta
ko J., Podegrodzie - zarys monografii wsi, Kraków 1937.
Stricher J. CSSR, Le Voeu du Sang en faveur de l'Immacolatée Conception: Histoire et Bilan
Theologique d'une Controverse, Romae 1959.
Stec-Sadecka, w. Józef Kalasancjusz twórca szkoy pijarskiej, Kraków 1985, mps.
Strzemowski M., Gleby woj. Krakowskiego, w: Przegl
d geograficzny, t. XXVI, 1954, 54.
Suarez Francescus, De Religione, tract. 7, 1. 2, c. 11, n. 2, w: D. Bouix, Tractatus de Jure
Regularium, t. I, p. 85.
Sygaski J. SJ, Historya Nowego S
cza, t. I, Lwów 1901..
Szcze
niak W., Monografia gminy Korabiewice powiatu Skierniewickiego, mps. 1935, 12.
wiszczowski S., Materiay do dziejów Kolegiaty w. Magorzaty w N. S
czu, w: Rocznik
S
decki 1957, t. III.
Talenti V., Vita del Beato Giuseppe Calasanzio, Roma 1753.
Tazbir J., Panowanie Wazów i epoka baroku, w: Zarys historii Polski, red. J. Tazbir,
Warszawa 1979.
63
Topolski J., red., Dzieje Polski, Warszawa 1975.
Tüchle H., Bouman C., Historia Kocioa, Warszawa 1986.
Wagner A., Handel dawnego Jarosawia, Lwów 1929.
Wegner J., Szwedzi w Warszawie (1655-1657), Warszawa 1936.
Wegner J., Warszawa w latach Potopu Szwedzkiego 1655-1657, Wrocaw 1957.
Wielewicz SJ, „Collegium Leopoliense”, rps, 244, w: Nationalbibliothek, Wien, Cod. 11988.
Wielka Encyklopedia Powszechna PWN, Warszawa 1967, 622.
Wierzbowski S., Konotata Wypadków w Domu i w Kraju zaszych od 1634 do 1689 r., wyd.
J. Zauski, Lipsk 1858.
Wierzbowski T., Vademecum. Podrcznik do studiów archiwalnych dla historyków i
prawników polskich, Warszawa 1908.
Woniak Z., Z najdawniejszej przeszoci Podegrodzia, w: Rocznik Sdecki, t. V, 1962.
Zaleski W., wici na kady dzie, Warszawa 1995.
Zaski S., Jezuici w Polsce, Kraków 1904.
Zarewicz L., Zakon Kameduów w Polsce i na Litwie, Kraków 1871.
Zniszczenia gospodarcze w poowie XVII w., w: Polska w okresie drugiej wojny pónocnej
1655-1660, Warszawa 1965, 62.
aki A., Problem staroytnych fortyfikacji w Sdeczynie, w: Rocznik Sdecki, t. VII, 1966.
ycie dla prawdy. Jean Puyo rozmawia z ojcem Y. Congarem, Warszawa 1982, 29.
Kalendarium ycia i procesu beatyfikacyjnego
Stanisawa Papczyskiego
I
18.05.1631 — przychodzi na wiat w Podegrodziu
1640 — rozpoczyna szko elementarn
w Podegrodziu
64
1643 — przenosi si do szkoy w Nowym S
czu
1646 — w maju wyjeda do szkoy w Jarosawiu, gdzie uczy si od poowy maja do koca
lipca
1646 — w sierpniu udaje si do Lwowa i stara si bezskutecznie o przyjcie do kolegium
jezuitów
1649 — w kwietniu lub na pocz
tku maja udaje si do szkoy pijarów w Podolicu
1650 — w czerwcu udaje si do Lwowa i zostaje przyjty w kolegium jezuitów
1651 — udaje si do kolegium jezuitów w Rawie Mazowieckiej, gdzie koczy szko redni
i odbywa studia filozoficzne
02.07.1654 — przyjmuje habit pijarski i rozpoczyna nowicjat w Podolicu
1655 — jest drugi rok w nowicjacie w Warszawie
22.07.1656 — skada pierwsze luby proste
1655-1656 — uczy si teologii przy Kolegium w. Antoniego Braci Mniejszych w
Warszawie
1658-1660 — naucza retoryki w Podolicu
12.03.1661 — przyjmuje wicenia kapaskie
1660-1662 — naucza retoryki w domu pijarów w Rzeszowie
1663 — zostaje przeniesiony do domu w Warszawie, gdzie przez 4 lata sprawuje obowi
zki
nauczyciela, spowiednika i kaznodziei
27.09.1667 — na polecenie przeoonego generalnego udaje si do Rzymu
1668 — na polecenie przeoonego generalnego udaje si do Nikolsburga na Morawach
1668 — w maju wyrusza z Nikolsburga do Warszawy
1669 — w poowie wrzenia udaje si do rezydencji pijarów w Kazimierzu pod Krakowem
1670 — w styczniu zostaje porwany w Kazimierzu przez przeoonego prowincjalnego i
przewieziony do karceru, najpierw w Podolicu a nastpnie w Prievidzy na Wgrzech
22.03.1670 — zostaje zwolniony z Prievidzy
02.04.1670 — wraca do Kazimierza i oddaje si pod opiek biskupa
65
1670 — ok. 26 sierpnia zatrzymuje si w paacu biskupa
11.12.1670 — zostaje oficjalnie zwolniony przez o. Michaa Krausa, wiceprowincjaa w
Polsce, ze lubów prostych i z przysigi wytrwania w zakonie pijarów
1670 — po opuszczeniu zakonu pijarów przebywa w Krakowie prowadzi Bractwo
Niepokalanego Poczcia w Kazimierzu (przy kociele w. Jakuba).
1671 — obejmuje funkcj kapelana w rodzinie Karskich w Luboczy, w diecezji poznaskiej
1671 — we wrzeniu przywdziewa w Luboczy biay habit
30.09.1673 — przybywa do pustelni korabiewskiej, aby rozpocz zakadanie nowego
zakonu
24.10.1673 — dekretem bp. S. wicickiego zostaje zoony pierwszy dom Zakonu
Zgromadzenia Marianów
22.11.1677 — obejmuje koció Wieczerzy Paskiej w Nowej Jerozolimie i zakada drugi
dom zakonny
21.04.1679 — bp S. Wierzbowski kanonicznie eryguje Zgromadzenie Ksiy Marianów
1684 — w czerwcu zwouje w Puszczy Korabiewskiej pierwsz kapitu generaln
1690 — udaje si do Rzymu w celu uzyskania aprobaty papieskiej dla mariaskiego
instytutu, choruje i powraca do Polski nie osignwszy celu
1698 — jesieni wysya do Rzymu o. Joachoma Kozowskiego w celu uzyskania aprobaty
papieskiej dla mariaskiego instytutu
15.10.1699 — obejmuje trzeci placówk mariask w Golinie
21.09.1699 — uzyskuje aprobat papiesk przez agregacj do Zakonu Braci Mniejszych pod
Regu Dziesiciu Cnót
24.11.1699 — Innocenty XII wysya list (breve) do Nuncjusza Apostolskiego w Polsce
nakazujcy mu przyjcie lubów uroczystych od marianów
06.06.1701 — skada uroczyste luby na rce nuncjusza apostolskiego Franciszka
Pignatellego w Warszawie
05.07.1701 — przyjmuje profesj swoich wspóbraci w Wieczerniku w Górze
17.09.1701 — w otoczeniu wspóbraci zasypia spokojnie w Panu w klasztorze przy
Wieczerniku
66
II
ok. 1705 — o. Mansueto Leporini OFMRef pisze pierwsz biografi o. Stanisawa
Papczyskiego, ycie Zaoyciela
30.04.1751 — o. Kazimierz Wyszyski jako prokurator zgromadzenia udaje si do Rzymu i
tam podejmuje pierwsze kroki zmierzajce do wszczcia procesu beatyfikacyjnego o.
Papczyskiego. Nawizuje kontakt z adwokatem Alegianim, który daje mu instrukcje, jak
prowadzi proces; przygotowuj te obaj projekt interrogatoriów i artykuów procesu
1754 — o. Wyszyski pisze yciorys o. Stanisawa Papczyskiego
01.01.1767 — genera zakonu mariaskiego Jacek Wasilewski mianuje o. Ludwika
Zapakowicza prokuratorem do prowadzenia sprawy
09.04.1767 — bp Teodor Czartoryski deleguje bp. Józefa Zauskiego do prowadzenia
procesu, dajc mu do pomocy dwóch sdziów i promotora fiskalnego
10.06.1767 — w Warszawie I sesja Poznaskiego Informacyjnego Procesu Beatyfikacyjnego
o. Stanisawa od Jezusa Maryi Papczyskiego
26.09.1767 — nastpuje przerwanie procesu z powodu uwizienia przez Moskali bp. Józefa
Zauskiego, przewodniczcego trybunau
01.01.1768 — nominacja nowego przewodniczcego trybunau Antoniego Okckiego i
kontynuacja procesu
04.10.1769 — zakoczenie procesu, przesanie akt do kongregacji rzymskiej
1772 — opracowanie przez adwokata Informatio i Summarium
1775 — Animadversiones Fidei Promotoris (zarzuty promotora wiary)
15.07.1775 — Kongregacja Obrzdów wydaje dekret aprobujcy pisma o. Papczyskiego
1775 — odpowiedzi adwokata Alegiani na zarzuty promotora wiary, które jednak okazay si
niewystarczajce
1952 — mianowanie postulatora przez Kapitu Generaln Marianów
1977 — opublikowanie w Rzymie nowego opracowania pt. Stanislai a Iesu Maria
Papczyski etc., Positio super introductione causae
23.11.1977 — opublikowanie Relatio et vota z posiedzenia konsultorów - historyków
1990 — opublikowanie dodatkowych informacji i wyjanie pt. Informatio
08.10.1990 — orzeczenie Kongregacji do Spraw witych dotyczce regularnoci
67
prowadzonego w XVIII w. procesu
22.01.1991 — opublikowanie Relatio et vota z zebrania konsultorów - teologów
1991 — opublikowanie dodatkowych wyjanie Explicationes ad adnotationes Congressus
Peculiaris super Virtutibus diei 22 ianuarii habiti
13.06.1992 — ogoszenie Aktu heroicznoci cnót Ojca Stanisawa od Jezusa Maryi
Papczyskiego.
68
Informacja o autorze Bibliografii
Ksidz dr hab. Tadeusz Rogalewski MIC, prof. UWM, urodzi si w 1935 r. w diecezji
omyskiej. Studia filozoficzno-teologiczne odbywa w Wyszym Seminarium Duchownym
Zgromadzenia Ksiy Marianów, w Metropolitalnym Wyszym Seminarium Warszawskim
oraz w Wyszym Seminarium Duchownym we Wocawku. wicenia kapaskie otrzyma
w 1962 r. Dalsze studia teologiczne odbywa na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
(magisterium z teologii w 1972 r.) i w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie
(magisterium z teologii moralnej w 1978 r.; doktorat nauk teologicznym w 1980 r.). W 1997
r. uzyska w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie stopie doktora habilitowanego
nauk teologicznych. Od 1989 do 2005 r. by wykadowc w Seminarium Duchownym Ksiy
Marianów w Lublinie, a od 1999 r. jest zatrudniony na stanowisku profesora w Zakadzie
Teologii Moralnej i Duchowoci na Wydziale Teologii Uniwersytetu WarmiskoMazurskiego w Olsztynie, gdzie do 2005 r. by take kierownikiem Zakadu Teologii
Dogmatycznej i Fundamentalnej.
Gówn dziedzin jego zainteresowa s fundamentalne zaoenia teorii ycia
chrzecijaskiego. Szeroko rozumian tematyk prawd tworzcych zrb ycia
chrzecijaskiego porusza w swoich publikacjach, zarówno w artykuach naukowych jak i
popularnych. Wiele uwagi powici postaci o. Stanisawa Papczyskiego i zainspirowanej
przez niego mariaskiej szkole duchowoci, czego owocem jest niniejsza biografia.
Waniejsze publikacje:
1. Nauka Jezusa o nierozerwalnoci maestwa w Ewangelii w. Mateusza, Studia z
biblistyki t. II, (1980) 165-193.
2. Tajemnica Krzya a ycie chrzecijaskie. Z myli teologicznej o. Stanisawa
Papczyskiego, Studia Theol. Vars. 21 (1983) nr 1, 53-73.
3. Czcigodny Suga Boy Stanisaw Papczyski, w: Polscy wici t. 7, Warszawa 1985,
39-82.
4. Tajemnica Krzya w pismach Szymona Stanisawa Makowskiego (1610/1613-1683),
Studia Theol. Vars. (1991) nr 2, 177-185.
5. Mroki wiary, Horyzonty wiary 8 (1997) 2, 17-25.
6. Kult maryjny w yciu chrzecijaskim, Horyzonty wiary 8 (1997) 3, 75-85.
7. Moc krzya i mki Chrystusa. Z myli teologicznej o. Kaspra Drubickiego TJ, Studia
Theol. Vars. 35 (1997) nr 1, 265-272.
8. Teologiczne podstawy ycia chrzecija
skiego w nauczaniu zaoyciela i
odnowiciela Zgromadzenia Ksiy Marianów, Warszawa-Lublin 1997, ss. 236; Równie:
Theological Fundations of the Christian Life in the Teaching of the Founder and the Renovator
of the Congregation of Marians, Stockbridge MA (USA) 1999.
9. Rzeczywisto grzechu, w: Wyzwania moralne przeomu Tysiclecia, red. J. Nagórny,
A. Derdziuk OFMCap, Lublin 1999, s. 207-216.
10. Stanisaw Papczy
ski (1631-1701). Zaoyciel Zgromadzenia Ksiy Marianów.
Inspirator maria
skiej szkoy duchowoci, Warszawa-Lublin 2001, ss. 464; Równie:
Lumen Marianorum. Stanislaus Papczyski (1631-1701). Founder of the Order of Marians
and Inspirator of the Marian School of Sprituality. Stockbridge MA (USA) 2001, ss. 464.
11. Idea nierozerwalnoci maestwa (Santoukos neiardomumo idealas), [Kaunas]
S0TER. Religijos mokslo urnalas 10 (38) (2003) s. 87-97.
69
12. Koncepcja ycia chrzecijaskiego w Pismach Stanisawa Papczyskiego,
Lublin-Warszawa 2004, ss. 172.
13. Korupcja – grzech woajcy o pomst do nieba, Homo Dei Rok LXXVI (2006) Nr
1 (278), ss. 13-24.

Podobne dokumenty