sunny boy 3000tl / 3600tl / 4000tl / 5000tl

Komentarze

Transkrypt

sunny boy 3000tl / 3600tl / 4000tl / 5000tl
Strona tytułowa
Instrukcja eksploatacji
SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL
SB3-5TL-21-BE-pl-10 | Wersja 1.0
POLSKI
Przepisy prawne
SMA Solar Technology AG
Przepisy prawne
Informacje zawarte w niniejszych materiałach są własnością firmy SMA Solar Technology AG. Ich rozpowszechnianie w części
lub całości wymaga pisemnej zgody firmy SMA Solar Technology AG. Kopiowanie wewnątrz zakładu w celu oceny produktu lub
jego użytkowania w sposób zgodny z przeznaczeniem, jest dozwolone i nie wymaga zezwolenia.
Gwarancja firmy SMA
Aktualne warunki gwarancji można pobrać w Internecie na stronie www.SMA-Solar.com
Znaki towarowe
Wszystkie znaki towarowe są respektowane, nawet jeśli nie są one specjalnie wyróżnione. Brak oznaczenia znaku towarowego
nie oznacza, że towar lub znak nie jest zastrzeżony.
Słowny znak towarowy oraz znak graficzny Bluetooth® są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc. Firma
SMA Solar Technology AG posiada licencję na korzystanie z tych znaków.
QR Code® jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy DENSO WAVE INCORPORATED.
SMA Solar Technology AG
Sonnenallee 1
34266 Niestetal
Niemcy
Tel. +49 561 9522-0
Faks +49 561 9522-100
www.SMA.de
E-mail: [email protected]
© 2004 do 2013 SMA Solar Technology AG. Wszystkie prawa zastrzeżone.
2
SB3-5TL-21-BE-pl-10
Instrukcja eksploatacji
SMA Solar Technology AG
Spis treści
Spis treści
1
Informacje na temat niniejszego dokumentu.............................7
2
Bezpieczeństwo ............................................................................9
2.1
2.2
2.3
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem.................................. 9
Kwalifikacje specjalistów............................................................ 9
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa .................................10
3
Zakres dostawy ..........................................................................12
4
Opis produktu .............................................................................13
4.1
4.2
5
Montaż ........................................................................................18
5.1
5.2
6
Sunny Boy .................................................................................13
Złącza i funkcje.........................................................................16
Warunki montażu .....................................................................18
Montaż falownika.....................................................................21
Podłączenie elektryczne ............................................................23
6.1
6.2
6.3
6.4
Zachowanie bezpieczeństwa przy podłączeniu
elektrycznym .............................................................................23
Widok obszaru przyłączy........................................................24
6.2.1
Widok z dołu ..................................................................................24
6.2.2
Wnętrze urządzenia.......................................................................25
Przyłącze AC ............................................................................26
6.3.1
Warunki wykonania przyłącza AC ...............................................26
6.3.2
Podłączanie falownika do publicznej sieci elektroenergetycznej .28
6.3.3
Podłączanie dodatkowego uziemienia .........................................30
Przyłącze DC ............................................................................31
6.4.1
Warunki wykonania przyłącza DC ...............................................31
6.4.2
Podłączanie generatora fotowoltaicznego ...................................32
Instrukcja eksploatacji
SB3-5TL-21-BE-pl-10
3
Spis treści
7
Pierwsze uruchomienie ..............................................................34
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
8
Sposób postępowania..............................................................34
Ustawianie zestawu danych krajowych ..................................35
Ustawianie NetID .....................................................................36
Pierwsze uruchomienie falownika............................................37
Autotest wg CEI 0-21 dla instalacji o mocy ≤ 6 kW............39
7.5.1
Uruchomienie autotestu ..................................................................39
7.5.2
Ponowne uruchomienie autotestu...................................................40
Konfiguracja................................................................................41
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
9
SMA Solar Technology AG
Sposób postępowania..............................................................41
Zmiana języka wyświetlacza ...................................................42
Zmiana parametrów użytkowych.............................................43
Wyłączanie układu monitorowania przewodu ochronnego .43
Włączanie i ustawianie układu SMA OptiTrac Global Peak. 44
Obsługa.......................................................................................45
9.1
9.2
9.3
Układ wyświetlacza..................................................................45
Włączanie i obsługa wyświetlacza.........................................47
Wyświetlanie komunikatów pojawiających się na
wyświetlaczu podczas uruchamiania......................................47
10 Odłączanie falownika spod napięcia.......................................48
11 Ponowne uruchomienie falownika ...........................................50
12 Wyłączenie falownika z użytkowania .....................................52
4
SB3-5TL-21-BE-pl-10
Instrukcja eksploatacji
SMA Solar Technology AG
Spis treści
13 Dane techniczne..........................................................................54
13.1 DC/AC ......................................................................................54
13.1.1 Sunny Boy 3000TL / 3600TL ........................................................54
13.1.2 Sunny Boy 4000TL / 5000TL ........................................................56
13.2
13.3
13.4
13.5
13.6
13.7
13.8
Dane ogólne .............................................................................57
Zabezpieczenia ........................................................................58
Warunki klimatyczne ................................................................59
Wyposażenie............................................................................59
Momenty dokręcania ...............................................................60
Electronic Solar Switch .............................................................60
Pojemność pamięci danych ......................................................60
14 Akcesoria.....................................................................................61
15 Kontakt ........................................................................................62
Instrukcja eksploatacji
SB3-5TL-21-BE-pl-10
5
Spis treści
6
SMA Solar Technology AG
SB3-5TL-21-BE-pl-10
Instrukcja eksploatacji
SMA Solar Technology AG
1 Informacje na temat niniejszego dokumentu
1 Informacje na temat niniejszego dokumentu
Zakres obowiązywania
Niniejszy dokument dotyczy następujących typów urządzeń z oprogramowaniem sprzętowym
w wersji 2.55 lub nowszym:
• SB 3000TL-21 (Sunny Boy 3000TL)
• SB 3600TL-21 (Sunny Boy 3600TL)
• SB 4000TL-21 (Sunny Boy 4000TL)
• SB 5000TL-21 (Sunny Boy 5000TL)
Grupa docelowa
Niniejszy dokument jest przeznaczony dla specjalistów i użytkowników. Niektóre czynności opisane
w niniejszym dokumencie wolno wykonywać wyłącznie specjalistom posiadającym odpowiednie
kwalifikacje (patrz rozdział 2.2 „Kwalifikacje specjalistów”, strona 9). Czynności te są oznaczone
symbolem ostrzegawczym i słowem „Specjalista“. Czynności, których wykonanie nie wymaga
posiadania specjalnych kwalifikacji, nie są oznakowane i może je wykonać również użytkownik.
STSatz_Hinw_Weiterführende Informationen
Dalsze informacje
Odysłacze do dalszych informacji znajdują się na stronie internetowej pod adresem
www.SMA-Solar.com:
Tytuł dokumentu
Rodzaj dokumentu
SUNNY BOY 3000TL / 3600TL / 4000TL / 5000TL
Instrukcja serwisowa
Application for SMA Grid Guard Code
Certyfikat
Capacitive Leakage Currents
Informacja techniczna
Miniature Circuit-Breaker
Informacja techniczna
Module Technology
Informacja techniczna
Efficiency and Derating
Opis techniczny
SMA Bluetooth ‒ SMA Bluetooth® Wireless Technology in Practice Informacja techniczna
SMA Bluetooth® Wireless Technology
Opis techniczny
Firmware Update with SD Card
Opis techniczny
Shade Management
Informacja techniczna
Temperature Derating
Informacja techniczna
Criteria for Selecting a Residual-Current Device
Informacja techniczna
Instrukcja eksploatacji
SB3-5TL-21-BE-pl-10
7
1 Informacje na temat niniejszego dokumentu
SMA Solar Technology AG
Tytuł dokumentu
Rodzaj dokumentu
Webconnect Plants in Sunny Portal
Instrukcja obsługi
Parameter List
Informacja techniczna
Rotary Switch Positions
Informacja techniczna
Symbole
Symbol
Objaśnienie
/*&#&;1*&$;&ă4580 Ostrzeżenie, którego zignorowanie powoduje śmierć lub poważne
obrażenia ciała.
0453;&Ļ&/*&
Ostrzeżenie, którego zignorowanie może spowodować śmierć lub
poważne obrażenia ciała.
04530Ļ/*&
Ostrzeżenie, którego zignorowanie może spowodować średnie lub
lekkie obrażenia ciała.
68"("
Ostrzeżenie, którego zignorowanie może spowodować szkody
materialne.
Symbol wskazujący na czynności, które wolno wykonywać
wyłącznie specjalistom.
Informacja, która jest ważna dla określonej kwestii lub celu, lecz nie
ma wpływu na bezpieczeństwo.
Warunek, który musi być spełniony dla określonego celu.
Oczekiwany efekt
Możliwy problem
Nazewnictwo
Pełna nazwa
Nazwa stosowana w niniejszym dokumencie
Electronic Solar Switch
ESS
Instalacja fotowoltaiczna
Instalacja
SMA Bluetooth® Wireless Technology
Bluetooth
Sunny Boy
Falownik, produkt
8
SB3-5TL-21-BE-pl-10
Instrukcja eksploatacji
SMA Solar Technology AG
2 Bezpieczeństwo
2 Bezpieczeństwo
2.1
Użytkowanie zgodne z przeznaczeniem
Sunny Boy jest beztransformatorowym falownikiem fotowoltaicznym z 2 układami monitorowania
punktu MPP, który przekształca prąd stały wytwarzany przez generator fotowoltaiczny na trójfazowy
prąd przemienny o parametrach wymaganych przez publiczną sieć elektroenergetyczną i dostarcza
go do niej.
Falownik jest przeznaczony do użytkowania zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków.
Falownik wolno eksploatować tylko z generatorami fotowoltaicznymi drugiej klasy ochronności wg
normy EC 61730, klasy zastosowania A. Należy stosować moduły fotowoltaiczne, które mogą
współpracować z falownikiem.
Moduły fotowoltaiczne o dużej pojemności elektrycznej w stosunku do potencjału ziemi mogą być
stosowane tylko wtedy, gdy ich pojemność sprzęgająca nie przekracza 1,4 μF (informacje dotyczące
obliczania pojemności sprzęgajacej zawiera informacja techniczna „Capacitive Leakage Currents”
dostępna w Internecie pod adresem www.SMA-Solar.com).
W żadnym wypadku nie wolno przekraczać dozwolonego zakresu roboczego wszystkich
komponentów.
Produkt wolno używać wyłącznie w tych krajach, w których posiada on homologację krajową lub
zezwolenie wydane przez firmę SMA Solar Technology AG i operatora sieci przesyłowej.
Produkt wolno stosować wyłącznie w sposób opisany w załączonych dokumentach i zgodnie
z normami oraz wytycznymi obowiązującymi w miejscu montażu. Używanie produktu w inny sposób
może spowodować szkody osobowe lub materialne.
Ze względów bezpieczeństwa zabrania się modyfikowania produktu lub montowania w nim
elementów, które nie są jednoznacznie zalecane do niego lub dostarczone przez firmę
SMA Solar Technology AG. Samowolne modyfikacje lub zmiany produktu prowadzą do utraty
gwarancji.
Użytkowanie produktu w sposób inny niż określony w punkcie „Użytkowanie zgodne
z przeznaczeniem” jest uważane za niezgodne z przeznaczeniem.
Dołączone dokumenty stanowią integralną część produktu. Dokumenty te należy przeczytać,
przestrzegać ich treści i przechowywać miejscu, w którym będą zawsze łatwo dostępne.
Tabliczka znamionowa musi znajdować się na stałe na falowniku.
STSatz_Best Verwend_Outdoor
Klasa ochronności II wg IEC 61703
Obowiązek przestrzegania dozwolonego zakresu eksploatacji wszystkich komponentów
Homologacja krajowa i zezwolenie
STSatz_Best Verwend_Produkt ändern
2.2
Kwalifikacje specjalistów
Czynności, które w niniejszym dokumencie są oznaczone symbolem ostrzeżenia i słowem
„Specjalista“, wolno wykonywać jedynie specjalistom. Specjaliści muszą posiadać następujące
kwalifikacje:
• Znajomość zasady działania oraz eksploatacji falownika
• Odbyte szkolenie w zakresie niebezpieczeństw i zagrożeń mogących wystąpić podczas
montażu oraz obsługi urządzeń i instalacji elektrycznych
• Wykształcenie w zakresie montażu oraz uruchamiania urządzeń i instalacji elektrycznych
• Znajomość obowiązujących norm i dyrektyw
• Znajomość i przestrzeganie treści niniejszego dokumentu wraz ze wszystkimi wskazówkami
dotyczącymi bezpieczeństwa
Instrukcja eksploatacji
SB3-5TL-21-BE-pl-10
9
2 Bezpieczeństwo
2.3
SMA Solar Technology AG
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa
W niniejszym rozdziale zawarte są wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, których należy
przestrzegać podczas wykonywania wszystkich prac przy produkcie i za pomocą produktu.
Aby uniknąć powstania szkód osobowych i materialnych oraz zapewnić długi okres użytkowania
produktu, należy dokładnie przeczytać ten rozdział i zawsze przestrzegać wszystkich wskazówek
dotyczących bezpieczeństwa.
STSatz_Sicherh_Einleitungssatz
/*&#&;1*&$;&ă4580
Zagrożenie życia wskutek występowania w falowniku wysokiego napięcia
Montaż, instalację i uruchomienie falownika wolno wykonywać wyłącznie specjalistom.
Również naprawy produktu wolno wykonywać wyłącznie specjalistom.
• Podczas eksploatacji falownik musi być zamknięty.
• Nie wolno dotykać odsłoniętych końcówek przewodów.
• Montaż, instalację i uruchomienie falownika wolno wykonywać wyłącznie specjalistom
posiadającym odpowiednie kwalifikacje.
• Usuwanie usterek należy powierzać specjalistom.
SiHiw_Stromschlag durch hohe Spannung
/*&#&;1*&$;&ă4580
Zagrożenie życia wskutek występowania wysokiego napięcia
Generator fotowoltaiczny generuje pod wpływem promieni słonecznych niebezpieczne napięcie
stałe, które występuje na przewodach stałonapięciowych (DC) lub innych elementach falownika
będących pod napięciem. Dotknięcie przewodów stałonapięciowych (DC) lub elementów
będących pod napięciem może prowadzić do niebezpiecznego dla życia porażenia prądem
elektrycznym.
• Nie wolno dotykać przewodów DC.
• Nie wolno dotykać elementów falownika będących pod napięciem.
• Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac przy falowniku należy odłączyć go spod napięcia
zgodnie z opisem zawartym w niniejszym dokumencie (patrz rozdział 10, strona 48).
SiHiw_nicht geerdetes PV-Modul
/*&#&;1*&$;&ă4580
Zagrożenie życia na skutek porażenia prądem
Dotknięcie nieuziemionego modułu fotowoltaicznego lub podstawy generatora może prowadzić
do niebezpiecznego dla życia porażenia prądem elektrycznym.
• Moduły fotowoltaiczne, podstawę generatora oraz powierzchnie przewodzące prąd
elektryczny należy połączyć ze sobą galwanicznie i uziemić. Należy przy tym przestrzegać
przepisów obowiązujących w kraju instalacji.
10
SB3-5TL-21-BE-pl-10
Instrukcja eksploatacji
SMA Solar Technology AG
2 Bezpieczeństwo
0453;&Ļ&/*&
Niebezpieczeństwo poparzenia się o gorące elementy obudowy
Podczas pracy elementy obudowy mogą się mocno nagrzać.
• Podczas pracy falownika wolno dotykać tylko dolnej pokrywy jego obudowy.
68"("
Uszkodzenie uszczelki w pokrywie obudowy wskutek mrozu
Otwieranie dolnej i górnej pokrywy obudowy przy ujemnych temperaturach może spowodować
uszkodzenie uszczelki w pokrywie. Może to doprowadzić do przedostania się wilgoci do
falownika.
• Falownik można otwierać tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia wynosi przynajmniej -5 °C.
• Jeśli konieczne jest otworzenie falownika podczas mrozu, najpierw należy usunąć ewentualne
oblodzenie z uszczelki (np. strumieniem ciepłego powietrza). Należy przy tym przestrzegać
stosownych przepisów bezpieczeństwa.
SiHiw_Vor Berühren erden
68"("
Niebezpieczeństwo uszkodzenia falownika w wyniku wyładowania
elektrostatycznego
Dotknięcie elektronicznych komponentów falownika może doprowadzić do uszkodzenia lub
zniszczenia produktu wskutek wyładowania elektostatycznego.
• Przed dotykaniem elementów falownika należy się uziemić.
68"("
Zagrożenie uszkodzeniem wyświetlacza lub tabliczki znamionowej wskutek używania
środków czyszczących
• W przypadku zabrudzenia obudowę, żebra chłodzące, pokrywę obudowy, tabliczkę
znamionową, wyświetlacz i diody LED wolno wyczyścić wyłącznie przy użyciu czystej wody i
ściereczki.
Instrukcja eksploatacji
SB3-5TL-21-BE-pl-10
11
3 Zakres dostawy
SMA Solar Technology AG
3 Zakres dostawy
Należy sprawdzić, czy dostarczone urządzenie jest kompletne i czy nie posiada widocznych
zewnętrznych uszkodzeń. W przypadku stwierdzenia niekompletności lub uszkodzenia urządzenia
należy skontaktować się ze sprzedawcą produktu.
STSatz_Lieferumfang_Inhalt prüfen
Ilustracja 1:
Części wchodzące w zakres dostawy produktu
Pozycja
Ilość
Nazwa
A
1
Falownik*
B
1
Uchwyt ścienny
C
4
Wtyk DC dodatni
D
4
Wtyk DC ujemny
E
8
Zaślepki uszczelniające do wtyków DC
F
1
Instrukcja obsługi, karta z nastawieniami fabrycznymi,
instrukcja montażu wtyków DC
G
1
Naklejka ostrzegawcza
* Opcjonalnie bez przełącznika Electronic Solar Switch (ESS)
12
SB3-5TL-21-BE-pl-10
Instrukcja eksploatacji
SMA Solar Technology AG
4 Opis produktu
4 Opis produktu
4.1
Sunny Boy
Sunny Boy jest beztransformatorowym falownikiem fotowoltaicznym z 2 układami monitorowania
punktu MPP, który przekształca prąd stały wytwarzany przez generator fotowoltaiczny na trójfazowy
prąd przemienny o parametrach wymaganych przez publiczną sieć elektroenergetyczną i dostarcza
go do niej.
Ilustracja 2:
Konstrukcja falownika Sunny Boy
Pozycja
Objaśnienie
A
Tabliczka znamionowa
Tabliczka znamionowa umożliwia jednoznaczną identyfikację falownika.
Tabliczka znamionowa znajduje się z prawej strony obudowy. Dane zawarte
na tabliczce znamionowej są ważne dla zapewnienia bezpiecznej eksploatacji
produktu oraz potrzebne podczas kontaktowania się z infolinią serwisową
firmy SMA. Na tabliczce znamionowej podane są następujące informacje:
• Typ urządzenia (Model)
• Numer seryjny (Serial No)
• Data produkcji (Date of manufacture)
• Parametry urządzenia
B
Diody LED
Diody LED informują o stanie roboczym falownika.
C
Wyświetlacz
Wyświetlacz pokazuje aktualne dane eksploatacyjne falownika i zdarzenia lub
usterki.
Instrukcja eksploatacji
SB3-5TL-21-BE-pl-10
13
4 Opis produktu
SMA Solar Technology AG
Pozycja
Objaśnienie
D
Electronic Solar Switch (ESS)*
Przełącznik ESS wraz z wtykami DC stanowi rozłącznik obciążenia DC.
Włożony przełącznik ESS łączy obwody elektryczne generatora
fotowoltaicznego i falownika. Wyciągnięcie przełącznika ESS powoduje
przerwanie obwodu elektrycznego i po odłączeniu wtyków DC falownik jest
całkowicie odłączony od generatora fotowoltaicznego.
E
Dolna pokrywa obudowy
F
Górna pokrywa obudowy
* Opcja
Symbole na falowniku, tabliczce znamionowej i ESS
Symbol
Objaśnienie
Zielona dioda LED: informuje o stanie roboczym falownika
Zielona dioda LED świeci się światłem ciągłym: falownik jest włączony.
Zielona dioda LED pulsuje: nie są spełnione wymogi dotyczące
podłączenia urządzenia do publicznej sieci elektroenergetycznej.
Czerwona dioda LED: przypomina o obowiązku przestrzegania
dokumentacji.
Czerwona dioda LED świeci się światłem ciągłym: wystąpiła usterka,
którą należy usunąć. Patrz instrukcja serwisowa dostępna pod adresem
www.SMA-Solar.com.
Niebieska dioda LED: informuje o aktywnej komunikacji za pomocą
Bluetooth
Niebezpieczeństwo
Ten symbol wskazuje na konieczność dodatkowego uziemienia falownika,
jeśli w miejscu instalacji produktu wymagane jest stosowanie drugiego
przewodu uziemiającego lub wyrównanie potencjału (patrz rozdział
6.3.3, strona 30).
QR Code®
Odsyłacze do szczegółowych informacji dotyczących falownika znajdują
się na stronie internetowej www.SMA-Solar.com.
Nie wolno eksploatować falownika bez dolnej pokrywy obudowy.
Falownik należy używać wyłącznie z założoną dolną pokrywą obudowy.
14
SB3-5TL-21-BE-pl-10
Instrukcja eksploatacji
SMA Solar Technology AG
Symbol
4 Opis produktu
Objaśnienie
Sposób działania przełącznika ESS:
•
Gdy ESS jest włożony, obwód stałonapięciowy (DC) jest
zamknięty.
•
Aby przerwać obwód DC, należy wykonać po kolei poniższe
czynności:
–
Wyciągnąć przełącznik ESS.
–
Odblokować wszystkie wtyki DC, a następnie je wyciągnąć.
Zagrożenie życia wskutek występowania wysokiego napięcia
Produkt pracuje pod wysokim napięciem. Wszystkie prace przy produkcie
mogą wykonywać wyłącznie odpowiedni specjaliści.
Niebezpieczeństwo poparzenia się o gorącą powierzchnię
Podczas pracy produkt może się bardzo rozgrzać. Nie dotykać
falownika, gdy jest on włączony. Przed przystąpieniem do wykonywania
jakichkolwiek prac należy poczekać na odpowiednie schłodzenie się
produktu. Należy stosować środki ochrony indywidualnej, np. rękawice
ochronne.
Przestrzegać dokumentacji
Należy przestrzegać treści wszystkich dokumentów dołączonych do
produktu.
Prąd stały
Produkt nie posiada transformatora.
Prąd przemienny
Oznakowanie WEEE
Produktu nie wolno wyrzucać wraz z odpadami komunalnymi, lecz należy
go utylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
Oznakowanie CE
Produkt spełnia wymogi stosownych dyrektyw Unii Europejskiej.
Oznaczenie klasy urządzenia
Produkt jest wyposażony w urządzenie radiowe klasy 2.
Instrukcja eksploatacji
SB3-5TL-21-BE-pl-10
15
4 Opis produktu
Symbol
SMA Solar Technology AG
Objaśnienie
Stopień ochrony IP65
Produkt jest chroniony przed wnikaniem pyłu oraz strumieniem wody
z dowolnego kierunku.
Produkt może być montowany na zewnątrz budynków.
Znak jakości RAL Solar
Produkt spełnia wymagania niemieckiego Instytutu Jakości i
Oznakowania.
Sprawdzone bezpieczeństwo
Produkt został sprawdzony przez Niemieckie Zrzeszenie Elektrotechniki,
Elektroniki i Techniki Informacyjnej (VDE) i spełnia wymagania niemieckiej
ustawy o bezpieczeństwie produktów.
C-Tick
Produkt spełnia wymogi stosownych australijskich norm dotyczących
kompatybilności elektromagnetycznej.
4.2
Złącza i funkcje
Bluetooth
Poprzez Bluetooth falownik może komunikować się z różnymi urządzeniami Bluetooth
(informacje dotyczące obsługiwanych produktów firmy SMA podane są na stronie internetowej
www.SMA-Solar.com).
RS485
Poprzez złącze RS485 falownik może się komunikować z produktami komunikacyjnymi firmy SMA
(informacje dotyczące obsługiwanych produktów firmy SMA podane są na stronie internetowej
www.SMA-Solar.com). Złącze RS485 można zamontować w terminie późniejszym.
Speedwire/Webconnect
Speedwire jest technologią komunikacji opartą na Ethernecie umożliwiającą podłączenie falownika
do sieci wewnętrznej. Webconnect umożliwia transfer danych pomiędzy falownikiem a portalem
Sunny Portal. Sunny Portal jest portalem internetowym służącym do monitorowania urządzeń oraz
wizualizacji i prezentacji parametrów instalacji. Moduł transmisji danych Speedwire/Webconnect
można zamontować w terminie późniejszym.
16
SB3-5TL-21-BE-pl-10
Instrukcja eksploatacji
SMA Solar Technology AG
4 Opis produktu
Przekaźnik wielofunkcyjny
Przekaźnik wielofunkcyjny można skonfigurować do różnych trybów pracy. Przekaźnik
wielofunkcyjny służy przykładowo do włączania i wyłączania sygnalizatorów usterek (informacje
dotyczące montażu i konfiguracji zawiera instrukcja instalacji przekaźnika wielofunkcyjnego).
Przekaźnik wielofunkcyjny można zamontować w terminie późniejszym.
SMA Power Control Module
Moduł SMA Power Control Module umożliwia falownikowi realizację usług sieciowych i posiada
dodatkowo przekaźnik wielofunkcyjny (informacje dotyczące montażu i konfiguracji zawiera
instrukcja instalacji SMA Power Control Module). SMA Power Control Module można zamontować
w terminie późniejszym.
Dodatkowy wentylator
Dodatkowy wentylator służy do chłodzenia falownika przy wysokich temperaturach otoczenia i
również posiada przekaźnik wielofunkcyjny (informacje dotyczące montażu i konfiguracji zawiera
instrukcja instalacji dodatkowego wentylatora). Dodatkowy wentylator można zamontować
w terminie późniejszym. Nie wolno go używać równolegle z modułem SMA Power Control Module.
SMA OptiTrac Global Peak
SMA OptiTrac Global Peak jest udoskonaleniem SMA OptiTrac i umożliwia precyzyjne dopasowanie
punktu roboczego falownika do punktu mocy maksymalnej MPP. Ponadto, dzięki systemowi
SMA OptiTrac Global Peak falownik rozpoznaje szereg optymalnych punktów generowania mocy
w dostępnym zakresie pracy, które w szczególności mogą wystąpić przy częściowo zacienionych
ciągach ogniw fotowoltaicznych.
Usługi sieciowe
Falownik posiada funkcje, które pozwalają na korzystanie z usług sieciowych.
Te funkcje (np. ograniczenie mocy czynnej) można aktywować i skonfigurować w zależności od
wymogów operatora sieci przesyłowej poprzez parametry użytkowe.
Uniwersalny moduł monitorowania prądu uszkodzeniowego
Uniwersalny moduł monitorowania prądu uszkodzeniowego rozpoznaje prądy stałe i prądy
różnicowe. Zintegrowany czujnik różnicowy natężenia prądu mierzy w 1- i 3-fazowych falownikach
prąd różnicowy między przewodem neutralnym a przewodami zewnętrznymi. W przypadku
skokowego wzrostu prądu różnicowego falownik odłącza się od publicznej sieci
elektroenergetycznej.
Instrukcja eksploatacji
SB3-5TL-21-BE-pl-10
17
5 Montaż
SMA Solar Technology AG
5 Montaż
5.1
Warunki montażu
Wymagania dotyczące miejsca montażu:
WaHiw_Lebensgefahr durch Feuer und Explosion
0453;&Ļ&/*&
Zagrożenie życia wskutek pożaru lub wybuchu
Mimo starannej konstrukcji urządzenia elektryczne mogą spowodować pożar.
• Produktu nie wolno montować w miejscach, w których znajdują się łatwopalne materiały lub
gazy palne.
• Nie wolno montować produktu w strefach zagrożonych wybuchem.
☐ Miejsce montażu musi być niedostępne dla dzieci.
☐ Falownik należy zamontować na solidnym podłożu, jak np. beton lub ściana murowana.
W przypadku montażu falownika w mieszkaniu na płytach gipsowo-kartonowych lub
podobnych materiałach falownik generuje podczas pracy słyszalne wibracje, które mogą być
uciążliwe dla otoczenia.
☐ Miejsce montażu musi być odpowiednie do ciężaru i wymiarów falownika (patrz rozdział 13
„Dane techniczne”, strona 54).
☐ Należy przestrzegać warunków klimatycznych (patrz rozdział 13 „Dane techniczne”, strona 54).
☐ Aby zapewnić optymalną eksploatację falownika, temperatura otoczenia nie może
przekraczać 40 °C.
☐ Należy zawsze zapewnić łatwy i bezpieczny dostęp do miejsca montażu bez konieczności
stosowania urządzeń pomocniczych, takich jak np. rusztowania czy podnośniki.
W przeciwnym razie ewentualne serwisowanie produktu będzie możliwe tylko w
ograniczonym zakresie.
☐ Miejsce montażu nie może być wystawione na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
Bezpośrednie działanie promieni słonecznych może doprowadzić do nadmiernego nagrzania
falownika. Powoduje to utratę mocy falownika.
18
SB3-5TL-21-BE-pl-10
Instrukcja eksploatacji
SMA Solar Technology AG
5 Montaż
Wymiary do montażu naściennego
Ilustracja 3:
Wymiary uchwytu ściennego
Instrukcja eksploatacji
SB3-5TL-21-BE-pl-10
19
5 Montaż
SMA Solar Technology AG
Zalecane odstępy
Zachowanie zalecanych odstępów zapewnia odpowiednią wymianę ciepła i wystarczającą ilość
miejsca przy odłączaniu przełącznika ESS. Odpowiednia wymiana ciepła pozwala uniknąć redukcji
mocy falownika wskutek zbyt wysokiej temperatury (informacje dotyczące obniżenia mocy
uwarunkowanego temperaturą są podane w informacji technicznej „Temperature Derating“
dostępnej na stronie internetowej pod adresem www.SMA-Solar.com).
☐ Należy zachować zalecane odstępy falownika od ścian, innych falowników lub przedmiotów.
☐ W przypadku montażu kilku falowników w miejscu o wysokich temperaturach otoczenia należy
zwiększyć odstępy pomiędzy falownikami i zapewnić odpowiedni dopływ świeżego
powietrza.
Ilustracja 4:
20
Zalecane odstępy
SB3-5TL-21-BE-pl-10
Instrukcja eksploatacji
SMA Solar Technology AG
5 Montaż
Dopuszczalne i niedopuszczalne pozycje montażowe:
☐ Falownik należy zamontować w dozwolonym położeniu. Pozwoli to uniknąć przedostania się
wilgoci do falownika.
☐ Falownik należy zamontować na wysokości oczu. Pozwoli to na łatwy odczyt komunikatów na
wyświetlaczu i sygnalizacji za pomocą diod LED.
Ilustracja 5:
5.2
Dopuszczalne i niedopuszczalne pozycje montażowe
Montaż falownika
63(&-$/,67$
Dodatkowe niezbędne materiały montażowe (nie są załączone do urządzenia):
☐ 3 śruby odpowiednie do podłoża o średnicy minimalnej 6 mm
☐ 3 podkładki pasujące do śrub (o średnicy zewnętrznej wynoszącej minimum 18 mm)
☐ Ewentualnie 3 kołki rozporowe odpowiednie do podłoża i stosowanych śrub
☐ W celu zabezpieczenia falownika przed kradzieżą: 1 kłódka wykonana z materiału
odpornego na korozję i wpływ czynników atmosferycznych, z hartowanym pałąkiem
i cylindrem zamka
04530Ļ/*&
Zagrożenie odniesieniem obrażeń ciała przy podnoszeniu i wskutek upuszczenia
falownika
Falownik jest ciężki (patrz rozdział 13 „Dane techniczne”, strona 54). Wskutek niewłaściwego
podnoszenia i upuszczenia falownika podczas transportu lub zawieszania w uchwycie ściennym
lub jego zdejmowania z uchwytu można odnieść obrażenia ciała.
• Falownik należy przenosić i podnosić w pionie.
Instrukcja eksploatacji
SB3-5TL-21-BE-pl-10
21
5 Montaż
SMA Solar Technology AG
Sposób postępowania:
1. Sprawdzić, czy w ścianie nie przebiegają żadne przewody, które mogłyby zostać uszkodzone
przy wykonywaniu otworów.
2. Umieścić uchwyt ścienny na ścianie w pozycji poziomej i zaznaczyć położenie otworów do
wywiercenia za pomocą uchwytu ściennego. W tym celu należy użyć przynajmniej 2 otworów
z prawej i lewej strony oraz otworu środkowego w dolnej części uchwytu ściennego.
Rada: Przy montażu produktu na maszcie należy użyć górnego i dolnego otworu w środku
uchwytu ściennego.
3. Odłożyć uchwyt ścienny na bok i wywiercić otwory w zaznaczonych miejscach.
4. W razie potrzeby włożyć do otworów kołki rozporowe.
5. Za pomocą śrub i podkładek przykręcić uchwyt ścienny w położeniu poziomym.
6. Zawiesić falownik w uchwycie ściennym.
7. Sprawdzić, czy falownik jest solidnie umocowany.
8. Aby zabezpieczyć falownik przed kradzieżą, należy założyć kłódkę:
• Przełożyć pałąk kłódki przez metalową
nakładkę w uchwycie ściennym i nakładkę
umieszczoną z tyłu falownika. Pałąk należy
przy tym zakładać od środka falownika na
zewnątrz.
• Zamknąć pałąk.
22
SB3-5TL-21-BE-pl-10
Instrukcja eksploatacji
SMA Solar Technology AG
6 Podłączenie elektryczne
6 Podłączenie elektryczne
6.1
Zachowanie bezpieczeństwa przy podłączeniu
elektrycznym
SiHiw_Stromschlag durch hohe Spannung
/*&#&;1*&$;&ă4580
Zagrożenie życia wskutek występowania wysokiego napięcia
Generator fotowoltaiczny generuje pod wpływem promieni słonecznych niebezpieczne napięcie
stałe, które występuje na przewodach stałonapięciowych (DC) lub innych elementach falownika
będących pod napięciem. Dotknięcie przewodów stałonapięciowych (DC) lub elementów
będących pod napięciem może prowadzić do niebezpiecznego dla życia porażenia prądem
elektrycznym.
• Nie wolno dotykać przewodów DC.
• Nie wolno dotykać elementów falownika będących pod napięciem.
• Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac przy falowniku należy odłączyć go spod napięcia
zgodnie z opisem zawartym w niniejszym dokumencie (patrz rozdział 10, strona 48).
68"("
Uszkodzenie uszczelki w pokrywie obudowy wskutek mrozu
Otwieranie dolnej i górnej pokrywy obudowy przy ujemnych temperaturach może spowodować
uszkodzenie uszczelki w pokrywie. Może to doprowadzić do przedostania się wilgoci do
falownika.
• Falownik można otwierać tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia wynosi przynajmniej -5 °C.
• Jeśli konieczne jest otworzenie falownika podczas mrozu, najpierw należy usunąć ewentualne
oblodzenie z uszczelki (np. strumieniem ciepłego powietrza). Należy przy tym przestrzegać
stosownych przepisów bezpieczeństwa.
SiHiw_Vor Berühren erden
68"("
Niebezpieczeństwo uszkodzenia falownika w wyniku wyładowania
elektrostatycznego
Dotknięcie elektronicznych komponentów falownika może doprowadzić do uszkodzenia lub
zniszczenia produktu wskutek wyładowania elektostatycznego.
• Przed dotykaniem elementów falownika należy się uziemić.
Instrukcja eksploatacji
SB3-5TL-21-BE-pl-10
23
6 Podłączenie elektryczne
6.2
SMA Solar Technology AG
Widok obszaru przyłączy
6.2.1
Widok z dołu
Ilustracja 6:
Otwory w dolnej części falownika
Pozycja
Nazwa
A
Gniazdo na przełącznik ESS*
B
Przepust kablowy M20x1,5 do przewodu transmisji danych, przewodu
sieciowego lub przewodu przyłączeniowego przekaźnika wielofunkcyjnego
C
Otwór w obudowie z zaślepką do przewodu transmisji danych lub przewodu
sieciowego
D
Otwór w obudowie z zaślepką do przewodu transmisji danych, przewodu
sieciowego lub przewodu przyłączeniowego przekaźnika wielofunkcyjnego
E
Przepust kablowy M32x1,5 do przewodu AC
* Opcja
24
SB3-5TL-21-BE-pl-10
Instrukcja eksploatacji
SMA Solar Technology AG
6.2.2
Wnętrze urządzenia
Ilustracja 7:
Obszar przyłączy wewnątrz falownika
6 Podłączenie elektryczne
Pozycja
Nazwa
A
2 dodatnie i 2 ujemne wtyki DC, wejście A
B
Gniazdo na przełącznik ESS*
C
2 dodatnie i 2 ujemne wtyki DC, wejście B
D
Gniazdo do podłączenia przekaźnika wielofunkcyjnego lub SMA Power Control Module*
E
Gniazdo do podłączenia interfejsu komunikacyjnego RS485 lub Speedwire/Webconnect*
F
Listwa zaciskowa do podłączenia przewodu AC
G
Przełącznik do tymczasowego przestawienia języka wyświetlacza na angielski
(do celów serwisowych)
H
Przełącznik obrotowy C do ustawienia NetID
I
Przełącznik obrotowy B do ustawienia języka wyświetlacza
K
Przełącznik obrotowy A do ustawienia zestawu danych krajowych
L
Gniazdo wtykowe na kartę SD
M
Miejsce montażu modułu sterującego dodatkowym wentylatorem*
N
Zacisk uziemiający na dodatkowe uziemienie falownika
* Opcja
Instrukcja eksploatacji
SB3-5TL-21-BE-pl-10
25
6 Podłączenie elektryczne
6.3
SMA Solar Technology AG
Przyłącze AC
6.3.1
Warunki wykonania przyłącza AC
Wymagania dotyczące przewodów:
☐ Średnica zewnętrzna: 12 mm ... 21 mm
☐ Pole przekroju przewodu: maksymalnie 10 mm²
☐ Długość odizolowanego odcinka: 12 mm
☐ Przewód należy dobrać zgodnie z lokalnymi i krajowymi wytycznymi dotyczącymi wymiarów
przewodów, które mogą określać jego minimalny przekrój poprzeczny. Na przekrój
poprzeczny przewodu mają wpływ m. in. następujące czynniki: prąd znamionowy AC,
rodzaj przewodu, sposób i gęstość ułożenia przewodów, temperatura otoczenia i maksymalnie
akceptowalne straty z przewodzenia (do obliczenia strat z przewodzenia może służyć
program do projektowania „Sunny Design“ w wersji 2.0 lub nowszej, który jest dostępny
w Internecie pod adresem www.SMA-Solar.com).
Rozłącznik obciążenia i ochrona przewodów:
WaHiw_Schraubsicherungen als Lasttrenneinrichtung
68"("
Uszkodzenie falownika wskutek użycia wkręcanych bezpieczników jako rozłączników
obciążenia
Bezpieczniki wkręcane (na przykład bezpieczniki DIAZED lub NEOZED) nie są rozłącznikami
obciążenia.
• Nie wolno stosować wkręcanych bezpieczników do rozłączania obciążenia.
• Do rozłączania obciążenia należy stosować rozłącznik obciążenia lub wyłącznik
nadmiarowo-prądowy (informacje na temat doboru właściwego rozwiązania i przykłady
zawiera informacja techniczna „Miniature Circuit-Breaker“ dostępna w Internecie pod
adresem www.SMA-Solar.com).
☐ W instalacjach z wieloma falownikami każdy falownik należy zabezpieczyć oddzielnym
wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym. Nie wolno przy tym przekraczać maksymalnej wartości
zabezpieczenia (patrz rozdział 13 „Dane techniczne”, strona 54). Takie postępowanie
pozwala uniknąć sytuacji, w której po odłączeniu mocy w danym przewodzie występuje
napięcie resztkowe.
☐ Odbiorniki znajdujące się pomiędzy falownikiem a wyłącznikiem nadmiarowo-prądowym
wymagają odrębnego zabezpieczenia.
Kategoria przepięciowa:
Falownik może być eksploatowany w sieciach o kategorii instalacji III lub niższej wg normy
IEC 60664-1. Oznacza to, iż może on być na stałe podłączony do przyłącza sieciowego
w budynku. W przypadku instalacji, w których przewody przebiegają na długim odcinku na
zewnątrz, należy przedsięwziąć dodatkowe środki w celu zapewnienia ochrony przepięciowej
i uzyskania kategorii ochrony przepięciowej III zamiast kategorii IV (patrz informacja techniczna
„Overvoltage Protection“ dostępna na stronie pod adresem www.SMA-Solar.com).
Kategoria przepięciowa
26
SB3-5TL-21-BE-pl-10
Instrukcja eksploatacji
SMA Solar Technology AG
6 Podłączenie elektryczne
Moduł monitorowania prądu uszkodzeniowego:
☐ W przypadku, gdy zewnętrzny wyłącznik różnicowoprądowy jest wymagany przepisami,
należy zastosować wyłącznik różnicowoprądowy, który reaguje na prąd uszkodzeniowy
o minimalnym natężeniu 100 mA (informacje dotyczące doboru wyłącznika
różnicowoprądowego zawiera informacja techniczna „Criteria for Selecting a Residual-Current
Device“ dostępna w Internecie pod adresem www.SMA-Solar.com).
Układ monitorowania przewodu ochronnego:
Falownik jest wyposażony w układ monitorowania przewodu ochronnego. Układ monitorowania
przewodu ochronnego rozpoznaje, czy przewód ochronny jest podłączony, a w przypadku, gdy nie
jest on podłączony, odłącza falownik od publicznej sieci elektroenergetycznej. W zależności od
miejsca instalacji i układu sieci może być korzystniejsze wyłączenie układu kontroli przewodu
ochronnego. Ma to na przykład miejsce w przypadku sieci informatycznej, która nie posiada przewodu
neutralnego i falownik jest podłączany pomiędzy 2 fazami. W przypadku dodatkowych pytań prosimy
o skontaktowanie się z operatorem sieci przesyłowej lub firmą SMA Solar Technology AG.
☐ W niektórych układach sieci konieczne jest wyłączenie układ monitorowania przewodu
ochronnego po pierwszym uruchomieniu urządzenia (patrz rozdział 8.4, strona 43).
Poziom bezpieczeństwa wymagany normą IEC 62109 przy wyłączonym układzie
monitorowania przewodu ochronnego
Aby zapewnić poziom bezpieczeństwa wymagany normą IEC 62109 przy wyłączonym
układzie monitorowania przewodu ochronnego, należy wykonać jedną z niżej
wymienionych czynności:
• Do listwy zaciskowej, do której jest podłączony przewód AC, należy podłączyć
miedziany przewód ochronny o minimalnym przekroju poprzecznym wynoszącym
10 mm².
• Należy podłączyć dodatkowy przewód uziemiający o takim samym przekroju
poprzecznym jak przewód ochronny podłączony do listwy zaciskowej do podłączenia
przewodu AC (patrz rozdział 6.3.3 „Podłączanie dodatkowego uziemienia”, strona 30).
Pozwoli to na uniknięcie powstania prądu dotykowego przy usterce przewodu
ochronnego podłączonego do listwy zaciskowej do podłączenia przewodu AC.
Podłączenie dodatkowego przewodu uziemiającego
W niektórych krajach obowiązuje generalny wymóg stosowania dodatkowego przewodu
uziemiającego. Należy zawsze przestrzegać przepisów obowiązujących w kraju instalacji.
Instrukcja eksploatacji
SB3-5TL-21-BE-pl-10
27
6 Podłączenie elektryczne
6.3.2
SMA Solar Technology AG
Podłączanie falownika do publicznej sieci
elektroenergetycznej
63(&-$/,67$
Warunki:
☐ Należy przestrzegać warunków przyłączenia do sieci określonych przez lokalnego operatora
sieci przesyłowej.
☐ Napięcie sieciowe musi znajdować się w dozwolonym zakresie. Dokładny zakres roboczy
falownika jest określony w parametrach użytkowych.
Sposób postępowania:
1. Wyłączyć wyłącznik nadmiarowo-prądowy i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
2. Jeśli jest zainstalowany zewnętrzny rozłącznik obciążenia DC, należy go wyłączyć i
zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
3. Jeśli jest stosowany i włączony przełącznik ESS, należy go odłączyć.
4. Odkręcić wszystkie 6 śrub w dolnej pokrywie obudowy za pomocą klucza imbusowego
(rozmiar 3) i zdjąć pokrywę obudowy.
5. Aby mieć więcej miejsca podczas wykonywania przyłącza, odkręcić śrubę w wyświetlaczu
i wychylić go do góry.
☑ Wyświetlacz zatrzaskuje się.
6. Odkręcić nakrętkę złączkową z przepustu kablowego.
7. Jeśli przewód ma średnicę zewnętrzną od 15 do 21 mm, z przepustu kablowego wyjąć
wewnętrzny pierścień uszczelniający.
8. Założyć nakrętkę złączkową przepustu kablowego na przewód AC, a następnie
przeprowadzić przewód AC przez przepust kablowy do falownika.
9. Usunąć izolację z przewodu AC.
10. Skrócić żyły L i N o 5 mm.
11. Usunąć izolację na żyłach L, N i PE na odcinku równym 18 mm.
12. Dźwignię zabezpieczającą listwę zaciskową
przewodu AC przestawić do góry aż do oporu.
28
SB3-5TL-21-BE-pl-10
Instrukcja eksploatacji
SMA Solar Technology AG
13.
6 Podłączenie elektryczne
04530Ļ/*&
Niebezpieczeństwo przygniecenia wskutek zatrzaśnięcia się dźwigni
zabezpieczającej
Podczas zamykania dźwignia zabezpieczająca zatrzaskuje się bardzo szybko i mocno.
• Podłączyć przewody PE, N i L zgodnie z
oznakowaniem do listwy zaciskowej przewodu
AC i docisnąć dźwignię zabezpieczającą tylko
za pomocą kciuka. Przy tym nie chwytać całej
listwy zaciskowej przewodu AC ani nie
wkładać palców pod dźwignię
zabezpieczającą.
14. Sprawdzić, czy wszystkie przewody są dobrze zamocowane.
15. Nakręcić nakrętkę złączkową na przepust kablowy.
16. Gdy wyświetlacz został wychylony do góry, przechylić go do dolnego położenia i przykręcić
śrubę.
Instrukcja eksploatacji
SB3-5TL-21-BE-pl-10
29
6 Podłączenie elektryczne
6.3.3
SMA Solar Technology AG
Podłączanie dodatkowego uziemienia
63(&-$/,67$
Jeśli w miejscu instalacji falownika wymagane jest dodatkowe uziemienie lub wyrównanie
potencjałów, można podłączyć do niego dodatkowe uziemienie. Pozwoli to na uniknięcie powstania
prądu dotykowego przy usterce przewodu ochronnego podłączonego do listwy zaciskowej do
podłączenia przewodu AC.
Wymagania dotyczące przewodu:
☐ Pole przekroju poprzecznego przewodu uziemiającego: maksymalnie 10 mm²
Sposób postępowania:
1. Usunąć izolację z przewodu uziemiającego.
2. Za pomocą klucza imbusowego (o rozmiarze 4)
poluzować śrubę na tyle, aby móc wprowadzić
przewód uziemiający pod zapinkę.
3. Wprowadzić przewód uziemiający pod zapinkę. Przewód ochronny należy przy tym umieścić
z lewej strony.
4. Przymocować zapinkę za pomocą śruby i podkładki sprężystej wachlarzowej
(moment dokręcania: 6 Nm). Ząbki podkładki sprężystej wachlarzowej muszą być przy tym
skierowane w kierunku zapinki.
30
SB3-5TL-21-BE-pl-10
Instrukcja eksploatacji
SMA Solar Technology AG
6.4
6 Podłączenie elektryczne
Przyłącze DC
6.4.1
Warunki wykonania przyłącza DC
Wymagania dotyczące modułów fotowoltaicznych podłączanych na każde wejście:
☐ Wszystkie moduły fotowoltaiczne muszą być tego samego typu.
☐ Każdy ciąg ogniw fotowoltaicznych musi składać się z takiej samej ilości podłączonych
szeregowo modułów fotowoltaicznych.
☐ Wszystkie moduły fotowoltaiczne muszą być identycznie ustawione.
☐ Wszystkie moduły fotowoltaiczne muszą być pochylone w taki sam sposób.
☐ Prąd wejściowy w ciągu ogniw fotowoltaicznych nie może przekraczać określonej
maksymalnej wartości ani prądu skrośnego dla wtyków DC (patrz rozdział 13 „Dane
techniczne”, strona 54).
☐ Należy przestrzegać dopuszczalnych wartości napięcia i natężenia prądu wejściowego
falownika (patrz rozdział 13 „Dane techniczne”, strona 54).
☐ W statystycznie najzimniejszym dniu napięcie jałowe generatora fotowoltaicznego nie może
w żadnym wypadku przekraczać maksymalnego napięcia wejściowego falownika.
☐ Dodatnie przewody przyłączeniowe modułów fotowoltaicznych muszą być wyposażone
w dodatnie wtyki DC (informacje dotyczące przygotowania wtyków DC zawiera instrukcja
instalacji wtyków DC).
☐ Ujemne przewody przyłączeniowe modułów fotowoltaicznych muszą być wyposażone
w ujemne wtyki DC (informacje dotyczące przygotowania wtyków DC zawiera instrukcja
instalacji wtyków DC).
Funkt.Titel_Anforderungen an die PV-Module pro Eingang
Stosowanie adapterów Y do równoległego łączenia ciągów ogniw
fotowoltaicznych
Nie wolno stosować adapterów Y do przerwania obwodu stałonapięciowego (DC).
• Nie wolno instalować adapterów Y w bezpośrednim sąsiedztwie falownika.
• Aby rozłączyć obwód prądu stałego (DC), należy zawsze wyłączać falownik spod
napięcia w sposób opisany w niniejszym dokumencie (patrz rozdział 10, strona 48).
Przy nieprawidłowym podłączeniu przewodów DC wymogi dyrektywy dotyczącej
kompatybilności elektromagnetycznej nie są spełnione.
Jeśli biegun dodatni i ujemny jednego ciągu ogniw fotowoltaicznych nie są podłączone do
tego samego wejścia, falownik nie spełnia wymogów dyrektywy dotyczącej kompatybilności
elektromagnetycznej.
• Biegun dodatni i ujemny danego ciągu ogniw fotowoltaicznych należy zawsze
podłączać do tego samego wejścia.
Instrukcja eksploatacji
SB3-5TL-21-BE-pl-10
31
6 Podłączenie elektryczne
6.4.2
SMA Solar Technology AG
Podłączanie generatora fotowoltaicznego
63(&-$/,67$
WaHiw_Leerlaufspannung darf max. Eingangsspannung nicht überschreiten
68"("
Zagrożenie zniszczeniem falownika przez nadmierne napięcie
Jeśli napięcie jałowe modułów fotowoltaicznych przekroczy maksymalne napięcie wejściowe
falownika, może to doprowadzić do zniszczenia falownika.
• Jeśli napięcie jałowe modułów fotowoltaicznych przekracza maksymalne napięcie wejściowe
falownika, nie wolno podłączać do niego ciągów ogniw fotowoltaicznych i należy sprawdzić
projekt instalacji fotowoltaicznej.
1. Sprawdzić, czy wyłącznik nadmiarowo-prądowy jest wyłączony i zabezpieczony przed
ponownym włączeniem.
2. Jeśli jest zainstalowany zewnętrzny rozłącznik obciążenia DC, należy go wyłączyć
i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
3. Jeśli jest stosowany i włączony przełącznik ESS, należy go odłączyć.
4. Sprawdzić, czy w generatorze fotowoltaicznym nie występuje zwarcie do ziemi.
5. Sprawdzić, czy wtyki DC mają właściwą biegunowość.
Jeśli wtyk DC jest podłączony do przewodu DC o niewłaściwej biegunowości, ponownie
przygotować wtyk DC. Przewód DC musi mieć taką samą biegunowość jak wtyk DC.
6. Sprawdzić, czy napięcie jałowe generatora fotowoltaicznego nie przekracza maksymalnego
napięcia wejściowego falownika.
7. Podłączyć do falownika przygotowane wtyki DC.
☑ Wtyki DC zatrzaskują się z charakterystycznym odgłosem.
8. Sprawdzić, czy wszystkie wtyki DC są prawidłowo zamocowane.
32
SB3-5TL-21-BE-pl-10
Instrukcja eksploatacji
SMA Solar Technology AG
9.
6 Podłączenie elektryczne
68"("
Niebezpieczeństwo uszkodzenia falownika wskutek przedostania do jego wnętrza
wilgoci
Aby zapewnić szczelność falownika, wszystkie niewykorzystane wejścia DC należy
zabezpieczyć wtykami DC i zaślepkami uszczelniającymi.
• Nie wkładać zaślepek uszczelniających bezpośrednio do wejść DC w falowniku.
• Zamknąć zapinki na nieużywanych wtykach
DC i przesunąć nakrętkę złączkową aż do
gwintu.
• Włożyć zaślepkę uszczelniającą do wtyku DC.
• Dokręcić wtyk DC (moment dokręcania: 2 Nm).
• Założyć wtyki DC z zaślepkami
uszczelniającymi na odpowiednie wejścia DC
w falowniku.
☑ Wtyki DC zatrzaskują się z
charakterystycznym odgłosem.
• Sprawdzić, czy wszystkie wtyki DC
z zaślepkami są prawidłowo zamocowane.
Instrukcja eksploatacji
SB3-5TL-21-BE-pl-10
33
7 Pierwsze uruchomienie
SMA Solar Technology AG
7 Pierwsze uruchomienie
7.1
Sposób postępowania
63(&-$/,67$
Przed uruchomieniem falownika należy sprawdzić szereg ustawień i w razie potrzeby dokonać
pewnych modyfikacji. Ten rozdział opisuje sposób postępowania przy pierwszym uruchomieniu
produktu i podaje kroki, które koniecznie należy wykonać przy zachowaniu określonej kolejności.
Einl.Satz_Vorgehensweise
Sposób postępowania
Patrz
1.
Sprawdzić, jaki zestaw danych krajowych jest ustawiony w
falowniku.
Karta z nastawieniami
fabrycznymi, tabliczka
znamionowa lub
wyświetlacz
2.
W przypadku, gdy zestaw danych krajowych nie jest
ustawiony odpowiednio pod kątem kraju instalacji lub
zastosowania urządzenia, należy ustawić wybrany zestaw
danych krajowych i język wyświetlacza.
Rozdział 7.2, strona 35
3.
W przypadku prowadzenia komunikacji przez falownik z
kilkoma urządzeniami Bluetooth lub gdy technologia
Bluetooth nie będzie wykorzystywana w celu komunikacji,
należy ustawić numer NetID.
Rozdział 7.3, strona 36
4.
Uruchomić falownik i w razie potrzeby przeprowadzić
autotest.
Rozdział 7.4, strona 37 i
Rozdział 7.5, strona 39
34
SB3-5TL-21-BE-pl-10
Instrukcja eksploatacji
SMA Solar Technology AG
7.2
7 Pierwsze uruchomienie
Ustawianie zestawu danych krajowych
63(&-$/,67$
Do każdego zestawu danych krajowych jest przyporządkowany język wyświetlacza. Należy ustawić
zestaw danych krajowych i język wyświetlacza, które będą odpowiadały krajowi instalacji produktu
lub jego zastosowaniu. W przypadku ustawienia niewłaściwego języka wyświetlacza, ustawienie
można zmienić po uruchomieniu produktu (patrz rozdział 8.2, strona 42).
Wymagane jest prawidłowe ustawienie zestawu danych krajowych.
Wymagane jest prawidłowe ustawienie zestawu danych krajowych.
Ustawienie zestawu danych krajowych, który nie jest odpowiedni dla kraju instalacji lub
zastosowania produktu, może być źródłem usterek w instalacji i problemów z operatorem
sieci przesyłowej. Przy wyborze zestawu danych krajowych należy zawsze przestrzegać
miejscowych norm i wytycznych oraz właściwości instalacji (jak na przykład wielkość
instalacji, przyłącze do sieci).
• W przypadku wątpliwości co do właściwego zestawu danych krajowych dla danego
kraju instalacji lub zastosowania produktu należy skontaktować się z operatorem sieci
przesyłowej i wyjaśnić, który zestaw danych krajowych należy wybrać.
1. Określić położenie przełącznika obrotowego odpowiednie dla danego kraju i zastosowania.
W tym celu należy sięgnąć do opisu technicznego „Rotary Switch Positions” dostępnego na
stronie www.SMA-Solar.com .
2.
/*&#&;1*&$;&ă4580
Zagrożenie życia wskutek występowania wysokiego napięcia
• Sprawdzić, czy falownik jest odłączony spod napięcia i otworzony
(patrz rozdział 10, strona 48).
3. Ustawić przełączniki obrotowe A i B
w wybranym położeniu za pomocą wkrętaka
płaskiego o szerokości końcówki 2,5 mm.
☑ Po uruchomieniu falownik zastosuje to ustawienie. Ten proces może trwać do 5 minut.
Instrukcja eksploatacji
SB3-5TL-21-BE-pl-10
35
7 Pierwsze uruchomienie
7.3
SMA Solar Technology AG
Ustawianie NetID
63(&-$/,67$
Fabrycznie we wszystkich falownikach i produktach komunikacyjnych firmy SMA wykorzystujących
technologię komunikacji Bluetooth numer NetID jest ustawiony na 1 . Jeśli posiadana instalacja
składa się z jednego falownika i nie więcej niż jednego dodatkowego urządzenia Bluetooth
(np. komputer z komunikacją Bluetooth lub produkt komunikacyjny firmy SMA), ustawienie numeru
NetID można zostawić na wartości 1.
W poniższych przypadkach wymagana jest zmiana wartości NetID:
• Jeśli posiadana instalacja składa się z jednego falownika i 2 dodatkowych urządzeń Bluetooth
(np. komputer z interfejsem Bluetooth i produkt komunikacyjny firmy SMA) lub z wielu
falowników korzystających z technologii Bluetooth, należy zmienić wartość NetID dla
posiadanej instalacji. Umożliwi to prowadzenie komunikacji z wieloma urządzeniami Bluetooth.
• Jeśli w promieniu 500 m od posiadanej instalacji znajduje się inna instalacja wykorzystująca
technologię Bluetooth, wartość NetID we własnej instalacji należy zmienić. W ten sposób
rozgranicza się obie instalacje od siebie.
• W przypadku niekorzystania z technologii komunikacji Bluetooth w falowniku należy wyłączyć
komunikację Bluetooth. W ten sposób instalacja jest zabezpieczona przed dostępem osób
nieupoważnionych.
Wszystkie urządzenia Bluetooth posiadanej instalacji muszą posiadać ten sam numer NetID. Nową
wartość numeru NetID można ustawić w falowniku przed uruchomieniem za pomocą przełącznika
obrotowego C. Ustawienie zostanie zastosowane po uruchomieniu produktu. Ten proces może trwać
do 5 minut.
Ilustracja 8:
Ustawienia przełącznika obrotowego C
Pozycja
Objaśnienie
0
Komunikacja za pomocą technologii Bluetooth jest wyłączona.
1
Komunikacja za pomocą technologii Bluetooth z innym urządzeniem Bluetooth
2…F
Wartość numeru NetID do komunikacji za pomocą technologii Bluetooth
z wieloma urządzeniami Bluetooth
36
SB3-5TL-21-BE-pl-10
Instrukcja eksploatacji
SMA Solar Technology AG
7 Pierwsze uruchomienie
Sposób postępowania:
1.
/*&#&;1*&$;&ă4580
Zagrożenie życia wskutek występowania wysokiego napięcia
• Sprawdzić, czy falownik jest odłączony spod napięcia (patrz rozdział 10, strona 48).
2. Aby wybrać nową wartość NetID, ustawić
przełącznik obrotowy C za pomocą płaskiego
wkrętaka o szerokości końcówki 2,5 mm na
wybraną wartość NetID.
3. Aby wyłączyć komunikację za pomocą
technologii Bluetooth, ustawić przełącznik
obrotowy C za pomocą płaskiego wkrętaka
o szerokości końcówki 2,5 mm w położeniu 0 .
W ten sposób instalacja jest zabezpieczona
przed dostępem osób nieupoważnionych.
☑ Po uruchomieniu falownik zastosuje to ustawienie. Ten proces może trwać do 5 minut.
7.4
Pierwsze uruchomienie falownika
63(&-$/,67$
Przy pierwszym uruchomieniu falownika należy postępować zgodnie z poniższym opisem.
Warunki:
☐ Falownik musi być prawidłowo zamontowany.
☐ Został dobrany i zainstalowany właściwy wyłącznik nadmiarowo-prądowy.
☐ Wszystkie przewody są prawidłowo podłączone.
☐ Nieużywane wejścia DC są zamknięte odpowiednimi wtykami DC i zaślepkami
uszczelniającymi.
☐ Ustawiono zestaw danych krajowych odpowiadający krajowi instalacji lub zastosowaniu
produktu.
Instrukcja eksploatacji
SB3-5TL-21-BE-pl-10
37
7 Pierwsze uruchomienie
SMA Solar Technology AG
Sposób postępowania:
1. Założyć dolną pokrywę obudowy:
• Założyć dolną pokrywę na obudowę i zamocować ją przy użyciu śruby nr 6.
• Przykręcić wszystkie 6 śrub za pomocą klucza
imbusowego (rozmiar 3), dokręcając je
w kolejności od 1 do 6 (moment dokręcania:
2 Nm).
2. Gdy jest stosowany przełącznik ESS, włożyć go mocno do gniazda. ESS musi być przy tym
ustawiony równolegle do obudowy i przylegać do niej.
Prądy występujące w przewodach DC po podłączeniu przełącznika ESS
Gdy jest stosowany przełącznik ESS, po jego podłączeniu w przewodach mogą
występować prądy stałe, nawet bez zasilania AC. Nie jest to błąd, lecz normalne
działanie falownika podczas eksploatacji.
3. W widocznym miejscu przy bezpieczniku AC nakleić dołączoną do urządzenia naklejkę
ostrzegawczą „RISK OF BURNS FROM ELECTRIC ARC" (Niebezpieczeństwo poparzenia się
w wyniku powstania łuku elektrycznego).
4. Włączyć wyłącznik nadmiarowo-prądowy.
5. Jeśli stosowany jest zewnętrzny rozłącznik obciążenia DC, należy go włączyć.
6. W przypadku stosowania przekaźnika wielofunkcyjnego włączyć zasilanie odbiornika.
☑ Rozpoczyna się faza uruchomienia.
Autotest zgodnie z wymogami CEI 0-21 wykonywany podczas pierwszego
uruchomienia (obowiązuje tylko we Włoszech)
Zgodnie z wymogami włoskiej normy falownik może pracować na publiczną sieć
elektroenergetyczną dopiero wtedy, gdy zostaną sprawdzone czasy wyłączenia dla
przepięcia, napięcia dolnego, minimalnej i maksymalnej częstotliwości.
• Jeśli zestaw danych krajowych jest ustawiony na CEI0-21 Int / CEI 0-21 wewnętrzny,
należy uruchomić autotest, gdy na wyświetlaczu zostanie wyświetlony zestaw danych
krajowych (patrz rozdział 7.5.1, strona 39).
☑ Świeci się zielona dioda LED, a wyświetlacz wskazuje kolejno rodzaj urządzenia, wersję
oprogramowania sprzętowego, numer seryjny lub nazwę falownika, NetID, ustawiony zestaw
danych krajowych i język wyświetlacza.
38
SB3-5TL-21-BE-pl-10
Instrukcja eksploatacji
SMA Solar Technology AG
7 Pierwsze uruchomienie
✖ Czy pulsuje zielona dioda LED?
Możliwa przyczyna usterki: napięcie wejściowe DC jest jeszcze zbyt niskie lub falownik
kontroluje publiczną sieć elektroenergetyczną.
• Gdy napięcie wejściowe DC osiągnie odpowiednią wartość i spełnione są warunki
podłączenia do sieci, falownik uruchamia się.
✖ Czy świeci się czerwona dioda LED, a na wyświetlaczu został wyświetlony komunikat o błędzie
i numer zdarzenia?
Wystąpiła usterka.
• Usunąć usterkę (opis postępowania w celu usunięcia usterki zawiera instrukcja serwisowa
dostępna na stronie www.SMA-Solar.com).
7.5
Autotest wg CEI 0-21 dla instalacji o mocy ≤ 6 kW
7.5.1
Uruchomienie autotestu
63(&-$/,67$
Autotest dotyczy tylko falowników, w których jest ustawiony zestaw danych
krajowych CEI0-21 Int lub CEI 0-21 wewnętrzny
Autotest dotyczy tylko falowników, które posiadają homologację na Włochy i ustawione są
na zestaw danych krajowych CEI0-21 Int lub CEI 0-21 wewnętrzny.
Jeśli w posiadanym falowniku jest ustawiony zestaw danych krajowych CEI0-21 Ext lub
CEI 0-21 zewnętrzny, przeprowadzenie autotestu nie jest wymagane.
Przeprowadzenie autotestu jest wymagane tylko w przypadku falowników używanych we Włoszech.
Włoska norma wymaga, aby we wszystkich falownikach, które zasilają publiczną sieć
elektroenergetyczną, przeprowadzać procedurę autotestu zgodnie z wymogami normy CEI 0-21.
W trakcie autotestu falownik sprawdza kolejno czasy reakcji dla przepięcia, napięcia dolnego,
maksymalnej i minimalnej częstotliwości.
Podczas autotestu następuje liniowa zmiana górnej i dolnej wartości granicznej wyłączania dla
każdej funkcji ochronnej modułu monitorowania częstotliwości i napięcia. Jeśli wartość pomiarowa
wykracza poza dopuszczalną granicę wyłączania, falownik rozłącza się od publicznej sieci
elektroenergetycznej. W ten sposób falownik oblicza czas reakcji i samodzielnie się sprawdza.
Po zakończeniu autotestu falownik automatycznie powraca do trybu zasilania, ustawia pierwotne
warunki wyłączania i podłącza się do publicznej sieci elektroenergetycznej. Procedura testowa trwa
ok. 3 minut
Warunki:
☐ Ustawiony zestaw danych krajowych: CEI0-21 Int lub CEI 0-21 wewnętrzny lub zmieniony
zestaw danych krajowych trimmed lub Ustawienie specjalne bazujące na wcześniej
podanych zestawach danych krajowych.
☐ Należy przygotować protokół do zapisania wyników testu wg wymogów normy CEI 0-21.
☐ Falownik musi być włączony i znajdować się w fazie uruchamiania.
Instrukcja eksploatacji
SB3-5TL-21-BE-pl-10
39
7 Pierwsze uruchomienie
SMA Solar Technology AG
Sposób postępowania:
1. Gdy na wyświetlaczu pojawi się ustawiony zestaw danych krajowych, w ciągu 10 sekund
należy 1 raz stuknąć palcem w wyświetlacz.
☑ Na wyświetlaczu pojawia się informacja o uruchomieniu autotestu: Avvio Autotest.
✖ Jeśli informacja Avvio Autotest nie pojawia się na wyświetlaczu:
Upłynęło 10 sekund i autotest nie uruchamia się.
• Ponownie uruchomić autotest (patrz rozdział 7.5.2, strona 40).
2. W ciągu 20 sekund stuknąć palcem na wyświetlacz i wpisać otrzymane wyniki testu do
protokołu kontrolnego.
☑ Autotest uruchamia się.
☑ Falownik wyświetla wyniki poszczególnych testów dla przepięcia, napięcia dolnego,
maksymalnej i minimalnej częstotliwości. Wyniki są wyświetlane 3-krotnie, każdorazowo przez
10 sekund.
✖ Jeśli na wyświetlaczu pojawi się informacja Autotest interroto:
Procedura autotestu została przerwana wskutek wystąpienia nieoczekiwanej sytuacji
prowadzącej do wyłączenia produktu lub napięcie DC jest zbyt niskie, aby móc kontynuować
zasilanie energii do sieci.
• Ponownie uruchomić autotest (patrz rozdział 7.5.2, strona 40).
Przykład: komunikaty pojawiające się na wyświetlaczu podczas testu przepięciowego
- Nazwa testu: Autotest (59.S1) 240.00V
- Próg wyłączenia: Valore di soglia con 230.00V
- Wartość normatywna: Va. taratura 253.00V
- Czas wyłączania: Tempo di intervento 0.02 s
- Aktualne napięcie sieciowe: Tensione di rete Val.eff.: 229.80V
7.5.2
Ponowne uruchomienie autotestu
63(&-$/,67$
1. Wyłączyć wyłącznik nadmiarowo-prądowy i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
2. W przypadku stosowania przekaźnika wielofunkcyjnego wyłączyć zasilanie odbiornika.
3. Jeśli zainstalowany jest zewnętrzny rozłącznik obciążenia DC, należy go wyłączyć na 5 minut,
po czym włączyć z powrotem.
4. Jeśli stosowany jest przełącznik ESS, należy go wyjąć z falownika na 5 minut, a następnie
ponownie go podłączyć.
5. Ponownie uruchomić falownik.
☑ Falownik znajduje się ponownie w fazie uruchamiania i można ponownie uruchomić procedurę
autotestu (patrz rozdział 7.5.1, strona 39).
40
SB3-5TL-21-BE-pl-10
Instrukcja eksploatacji
SMA Solar Technology AG
8 Konfiguracja
8 Konfiguracja
8.1
Sposób postępowania
63(&-$/,67$
Po uruchomieniu falownika należy ewentualnie wprowadzić odpowiednie ustawienia za pomocą
przełączników obrotowych w falowniku lub produktu komunikacyjnego. Ten rozdział opisuje sposób
postępowania przy konfiguracji produktu i podaje kroki, które należy wykonać przy zachowaniu
określonej kolejności.
Sposób postępowania
Patrz
1.
Jeśli język wyświetlacza nie jest ustawiony na właściwy Rozdział 8.2, strona 42
język, należy ustawić język wyświetlacza.
2.
Jeśli falownik posiada na wyposażeniu moduł transmisji Instrukcja obsługi interfejsu
danych Speedwire/Webconnect, należy podłączyć
komunikacyjnego pod adresem
falownik do sieci Speedwire i zarejestrować na portalu www.SMA-Solar.com
Sunny Portal.
3.
Aby móc zarządzać danymi instalacji lub ustawiać
Instrukcja obsługi produktu
parametry falownika, należy zarejestrować falownik w komunikacyjnego pod adresem
produkcie komunikacyjnym.
www.SMA-Solar.com
4.
Zmienić czas systemowy i hasło dostępu do urządzenia. Instrukcja obsługi produktu
komunikacyjnego pod adresem
www.SMA-Solar.com
5.
Jeśli falownik jest zainstalowany w sieci, np. sieci
Rozdział 8.4, strona 43
informatycznej, należy wyłączyć układ monitorowania
przewodu ochronnego.
6.
W przypadku częściowego zacienienia modułów
fotowoltaicznych należy włączyć i ustawić SMA
OptiTrac Global Peak.
Instrukcja eksploatacji
Rozdział 8.5, strona 44
SB3-5TL-21-BE-pl-10
41
8 Konfiguracja
8.2
SMA Solar Technology AG
Zmiana języka wyświetlacza
63(&-$/,67$
W przypadku, gdy język wyświetlacza przypisany do zestawu danych krajowych nie odpowiada
użytkownikowi, można go zmienić w następujący sposób.
1.
/*&#&;1*&$;&ă4580
Zagrożenie życia wskutek występowania wysokiego napięcia
• Odłączyć falownik spod napięcia i otworzyć pokrywę obudowy
(patrz rozdział 10, strona 48).
2. Określić położenie przełączników obrotowych dla wybranego języka wyświetlacza.
W tym celu należy sięgnąć do opisu technicznego „Rotary Switch Positions” dostępnego na
stronie www.SMA-Solar.com .
3. Za pomocą płaskiego wkrętaka o szerokości
końcówki 2,5 mm ustawić przełącznik obrotowy
A w położeniu 0 . W ten sposób ustawiony
zestaw danych krajowych zostanie zachowany.
4. Za pomocą płaskiego wkrętaka o szerokości końcówki 2,5 mm ustawić przełącznik obrotowy
B na wybrany język wyświetlacza.
5. Ponownie uruchomić falownik (patrz rozdział 11, strona 50).
☑ Falownik zastosuje ustawienia po uruchomieniu. Ten proces może trwać do 5 minut.
42
SB3-5TL-21-BE-pl-10
Instrukcja eksploatacji
SMA Solar Technology AG
8.3
8 Konfiguracja
Zmiana parametrów użytkowych
63(&-$/,67$
Ten rozdział zawiera szczegółowy opis postępowania w celu zmiany parametrów użytkowych.
Przy zmianie parametrów użytkowych należy zawsze postepować zgodnie z tym opisem. Niektóre
parametry mające wpływ na działanie produktu mogą być wyświetlane i zmieniane wyłącznie przez
specjalistów (szczegółowe informacje dotyczące zmiany parametrów zawiera instrukcja obsługi
produktu komunikacyjnego).
Parametry użytkowe falownika są fabrycznie ustawione na pewne wartości. Użytkownik może
zmienić parametry użytkowe za pomocą produktu komunikacyjnego w celu optymalizacji pracy
falownika (opis parametrów użytkowych zawiera opis techniczny „Measured Values and
Parameters“ dostępny pod adresem www.SMA-Solar.com).
Warunki:
☐ W zależności od sposobu komunikacji potrzebny jest komputer z komunikacją Bluetooth lub
złączem Ethernetu.
☐ Jest dostępny produkt komunikacyjny odpowiedni do użytego rodzaju komunikacji.
☐ Falownik jest zarejestrowany w produkcie komunikacyjnym.
☐ Operator sieci przesyłowej wyraził zgodę na zmianę głównych parametrów jakości energii
elektrycznej.
☐ W przypadku zmiany głównych parametrów jakości energii elektrycznej wymagane jest
posiadanie kodu SMA Grid Guard (patrz dokument „Application for SMA Grid Guard Code“
dostępny pod adresem www.SMA-Solar.com).
Sposób postępowania:
1. Uruchomić interfejs użytkownika produktu komunikacyjnego lub oprogramowanie, a następnie
zalogować się jako instalator lub operator.
2. Jeśli jest to konieczne, wprowadzić kod SMA Grid Guard.
3. Wybrać i ustawić pożądane parametry.
4. Zapisać ustawienia do pamięci.
8.4
Wyłączanie układu monitorowania przewodu ochronnego
63(&-$/,67$
Jeśli falownik jest zainstalowany w sieci informatycznej lub w sieci o innym układzie, w której układ
monitorowania przewodu ochronnego powinien być wyłączony, układ ten należy wyłączyć,
wykonując w tym celu następujące czynności.
Szczegółowy opis postępowania w celu zmiany parametrów użytkowych zawiera inny rozdział
(patrz rozdział 8.3, strona 43).
• Ustawić parametr Nadzór przyłącza PE lub PEOpnMon na wartość Wył. lub Off (wył.).
Instrukcja eksploatacji
SB3-5TL-21-BE-pl-10
43
8 Konfiguracja
8.5
SMA Solar Technology AG
Włączanie i ustawianie układu SMA OptiTrac Global Peak
W przypadku częściowego zacienienia modułów fotowoltaicznych należy włączyć
SMA OptiTrac Global Peak i ustawić odstęp czasowy wykonywania optymalizacji punktu MPP
instalacji fotowoltaicznej przez falownik.
Szczegółowy opis postępowania w celu zmiany parametrów użytkowych zawiera inny rozdział
(patrz rozdział 8.3, strona 43).
Sposób postępowania:
1. Wybrać parametr OptiTrac Global Peak włączony lub MPPShdw.IsOn i ustawić wartość
Wł. lub On.
2. Wybrać parametr Czas cyklu algorytmu OptiTrac Global Peak lub MPPShdw.CycTmsi
ustawić odpowiedni odstęp czasowy. Z reguły optymalny odstęp czasowy wynosi 6 minut.
Tę wartość można zwiększyć tylko przy wyjątkowo powolnych zmianach stopnia zacienienia.
☑ Falownik dokonuje optymalizacji punktu MPP instalacji fotowoltaicznej w określonych
odstępach czasowych.
44
SB3-5TL-21-BE-pl-10
Instrukcja eksploatacji
SMA Solar Technology AG
9 Obsługa
9 Obsługa
9.1
Układ wyświetlacza
Wyświetlacz pokazuje aktualne dane eksploatacyjne falownika (np. aktualną moc, dzienny uzysk
energii, łączny uzysk energii) oraz zdarzenia lub usterki. Uzysk energii oraz moc są przedstawiane
w formie wykresu słupkowego.
Z lewej strony obudowy wyświetlacza znajduje się gniazdo wtykowe na kartę SD. Za pomocą karty
SD można na przykład dokonać aktualizacji oprogramowania sprzętowego falownika (informacje
dotyczące aktualizacji oprogramowania sprzętowego zawiera opis techniczny „Firmware Update
with SD Card" dostępny pod adresem www.SMA-Solar.com).
Aufgabe_Display
Ilustracja 9:
Układ wyświetlacza (przykład)
Pozycja
Symbol
Objaśnienie
A
-
Aktualna moc
B
-
Wskaźnik energii dziennej
C
-
Wskaźnik łącznej energii odprowadzonej do sieci
Instrukcja eksploatacji
SB3-5TL-21-BE-pl-10
45
9 Obsługa
Pozycja
SMA Solar Technology AG
Symbol
Objaśnienie
Włączona komunikacja za pomocą Bluetooth
D
Jakość komunikacji za pomocą Bluetooth
Aktywne połączenie z siecią Speedwire
Aktywne połączenie z portalem Sunny Portal
Włączony przekaźnik wielofunkcyjny
Ograniczenie mocy wskutek za wysokiej temperatury
Ograniczenie mocy czynnej przez sterownik instalacji
E
-
F
Faza, której dotyczą wyświetlane wartości
Publiczna sieć elektroenergetyczna
G
-
Numer usterki dotyczącej publicznej sieci elektroenergetycznej
H
-
Napięcie lub natężenie wyjściowe prądu w jednej fazie
I
-
Numer usterki dotyczącej falownika
K
Przekaźnik sieciowy
Gdy przekaźnik sieciowy jest zamknięty, falownik oddaje prąd
do publicznej sieci elektroenergetycznej.
Gdy przekaźnik sieciowy jest otwarty, falownik jest odłączony
od publicznej sieci elektroenergetycznej.
L
Falownik
M
-
Napięcie lub natężenie wejściowe prądu w jednej fazie
N
-
Numer usterki dotyczącej generatora fotowoltaicznego
O
-
Wiersz tekstowy do wyświetlania komunikatów o zdarzeniach
i błędach
P
46
Generator fotowoltaiczny
SB3-5TL-21-BE-pl-10
Instrukcja eksploatacji
SMA Solar Technology AG
Pozycja
9 Obsługa
Symbol
Q
-
R
Objaśnienie
Wykres przedstawiający przebieg mocy w ciągu ostatnich
16 godzin zasilania lub uzyski energii z ostatnich 16 dni
• Aby przełączać między wskazaniami na wyświetlaczu,
należy 1 raz stuknąć palcem w pokrywę obudowy.
Wyświetlacz można obsługiwać, stukając palcem w osłonę
obudowy (patrz rozdział 9.2, strona 47).
Usterka, której dotyczy wyświetlony komunikat o błędzie, musi
być usunięta przez specjalistę na miejscu.
Usterki, której dotyczy wyświetlony komunikat o błędzie, nie
można usunąć na miejscu.
• Skontaktować się z infolinią serwisową firmy SMA.
9.2
Włączanie i obsługa wyświetlacza
Wyświetlacz można włączać i obsługiwać, stukając palcem w pokrywę obudowy.
1. Włączyć wyświetlacz. W tym celu należy stuknąć palcem 1 raz w pokrywę obudowy.
☑ Podświetlenie wyświetlacza jest włączone.
2. Aby przejść do kolejnego wiersza tekstowego, należy stuknąć palcem 1 raz w pokrywę
obudowy.
3. Aby przełączać pomiędzy wykresem przedstawiającym przebieg mocy w ciągu ostatnich
16 godzin zasilania a wykresem przedstawiającym uzyski energii z ostatnich 16 dni,
należy stuknąć palcem 1 raz w pokrywę obudowy.
9.3
Wyświetlanie komunikatów pojawiających się na
wyświetlaczu podczas uruchamiania
Podczas uruchamiania na wyświetlaczu pojawiają się różne komunikaty dotyczące falownika, które
można ponownie wyświetlać w trakcie eksploatacji.
• Stuknąć 2-krotnie palcem w pokrywę obudowy.
☑ Wyświetlacz wskazuje kolejno rodzaj urządzenia, wersję oprogramowania sprzętowego,
numer seryjny lub nazwę falownika, NetID, ustawiony zestaw danych krajowych i język
wyświetlacza.
Instrukcja eksploatacji
SB3-5TL-21-BE-pl-10
47
10 Odłączanie falownika spod napięcia
SMA Solar Technology AG
10 Odłączanie falownika spod napięcia
63(&-$/,67$
Przed wykonywaniem jakichkolwiek prac przy falowniku należy odłączyć go spod napięcia zgodnie
z opisem zawartym w niniejszym rozdziale.
68"("
Uszkodzenie uszczelki w pokrywie obudowy wskutek mrozu
Otwieranie dolnej i górnej pokrywy obudowy przy ujemnych temperaturach może spowodować
uszkodzenie uszczelki w pokrywie. Może to doprowadzić do przedostania się wilgoci do
falownika.
• Falownik można otwierać tylko wtedy, gdy temperatura otoczenia wynosi przynajmniej -5 °C.
• Jeśli konieczne jest otworzenie falownika podczas mrozu, najpierw należy usunąć ewentualne
oblodzenie z uszczelki (np. strumieniem ciepłego powietrza). Należy przy tym przestrzegać
stosownych przepisów bezpieczeństwa.
WaHiw_Zerstörung des Messgeräts durch Überspannung
68"("
Zagrożenie zniszczeniem przyrządu pomiarowego przez nadmierne napięcie
• Używać tylko przyrządów pomiarowych z zakresem napięcia wejściowego DC wynoszącym
przynajmniej 1 000 V.
Sposób postępowania:
1. Wyłączyć wyłącznik nadmiarowo-prądowy i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
2. Jeśli jest zainstalowany zewnętrzny rozłącznik obciążenia DC, należy go wyłączyć i
zabezpieczyć przed ponownym włączeniem.
3. Gdy stosowany jest przełącznik ESS, należy go odłączyć.
4. W przypadku stosowania przekaźnika wielofunkcyjnego wyłączyć zasilanie odbiornika.
5. Poczekać do wyłączenia się diod LED, wyświetlacza i odbiornika podłączonego do
przekaźnika wielofunkcyjnego.
6. Amperomierzem cęgowym sprawdzić na wszystkich przewodach DC, czy nie płynie przez nie
prąd.
7. Odkręcić wszystkie 6 śrub w dolnej pokrywie obudowy za pomocą klucza imbusowego
(rozmiar 3) i zdjąć pokrywę obudowy.
48
SB3-5TL-21-BE-pl-10
Instrukcja eksploatacji
SMA Solar Technology AG
10 Odłączanie falownika spod napięcia
8. Odblokować i wyciągnąć wszystkie wtyki DC.
W tym celu umieścić płaski wkrętak lub wkrętak
kątowy o szerokości końcówki 3,5 mm w jednej
z bocznych szczelin i odłączyć wtyki DC,
ciągnąć je prosto do dołu. Nie wolno przy tym
ciągnąć za przewód.
9. Sprawdzić, czy na wejściach DC falownika nie występuje żadne napięcie.
10. Za pomocą odpowiedniego przyrządu pomiarowego sprawdzić po kolei, czy na listwie
zaciskowej AC pomiędzy żyłami L i N oraz L i PE nie występuje napięcie. W tym celu należy
włożyć końcówkę pomiarową o maks. średnicy równej 2 mm do okrągłego otworu w zacisku.
11. Aby mieć więcej miejsca podczas wykonywania pomiaru, należy przechylić do góry
wyświetlacz. W tym celu należy odkręcić śrubę w wyświetlaczu.
☑ Wyświetlacz zatrzaskuje się.
12. Sprawdzić, czy pomiędzy wszystkimi zaciskami przekaźnika wielofunkcyjnego a żyłą PE
w listwie zaciskowej AC nie występuje żadne napięcie.
13.
68"("
Niebezpieczeństwo uszkodzenia falownika w wyniku wyładowania
elektrostatycznego
Komponenty znajdujące się wewnątrz falownika mogą zostać nieodwracalnie uszkodzone
w wyniku wyładowania elektrostatycznego.
• Przed dotykaniem elementów falownika należy się uziemić.
Instrukcja eksploatacji
SB3-5TL-21-BE-pl-10
49
11 Ponowne uruchomienie falownika
SMA Solar Technology AG
11 Ponowne uruchomienie falownika
63(&-$/,67$
Aby ponownie uruchomić falownik odłączony wcześniej spod napięcia (na przykład w celu
dokonania konfiguracji), należy wykonać poniższe czynności w określonej kolejności.
Warunki:
☐ Został dobrany właściwy wyłącznik nadmiarowo-prądowy.
☐ Falownik musi być prawidłowo zamontowany.
Sposób postępowania:
1. Podłączyć do falownika wtyki DC.
☑ Wtyki DC zatrzaskują się z charakterystycznym odgłosem.
2. Nieużywane wejścia DC zamknąć wtykami DC i
zaślepkami uszczelniającymi.
3. Sprawdzić, czy wszystkie wtyki DC są prawidłowo zamocowane.
4. Założyć dolną pokrywę obudowy:
• Założyć dolną pokrywę na obudowę i zamocować ją przy użyciu śruby nr 6.
• Przykręcić wszystkie 6 śrub za pomocą klucza
imbusowego (rozmiar 3), dokręcając je
w kolejności od 1 do 6 (moment dokręcania:
2 Nm).
5. Gdy jest stosowany przełącznik ESS, sprawdzić, czy nie jest on zużyty (patrz instrukcja
serwisowa dostępna pod adresem www.SMA-Solar.com).
50
SB3-5TL-21-BE-pl-10
Instrukcja eksploatacji
SMA Solar Technology AG
11 Ponowne uruchomienie falownika
6. Gdy jest stosowany przełącznik ESS, włożyć go mocno do gniazda. ESS musi być przy tym
ustawiony równolegle do obudowy i przylegać do niej.
Prądy występujące w przewodach DC po podłączeniu przełącznika ESS
Gdy jest stosowany przełącznik ESS, po jego podłączeniu w przewodach mogą
występować prądy stałe, nawet bez zasilania AC. Nie jest to błąd, lecz normalne
działanie falownika podczas eksploatacji.
7.
8.
9.
☑
Jeśli stosowany jest zewnętrzny rozłącznik obciążenia DC, należy go włączyć.
Włączyć wyłącznik nadmiarowo-prądowy.
W przypadku stosowania przekaźnika wielofunkcyjnego włączyć zasilanie odbiornika.
Zapala się zielona dioda LED, a wyświetlacz wskazuje rodzaj urządzenia, wersję
oprogramowania sprzętowego, numer seryjny lub nazwę falownika, NetID, ustawiony zestaw
danych krajowych i język wyświetlacza.
✖ Czy pulsuje zielona dioda LED?
Możliwa przyczyna usterki: napięcie wejściowe DC jest jeszcze zbyt niskie lub falownik
kontroluje publiczną sieć elektroenergetyczną.
• Gdy napięcie wejściowe DC osiągnie odpowiednią wartość i spełnione są warunki
podłączenia do sieci, falownik uruchamia się.
✖ Czy świeci się czerwona dioda LED, a na wyświetlaczu są wyświetlone komunikat o błędzie
i numer zdarzenia?
Wystąpiła usterka.
• Usunąć usterkę (opis postępowania w celu usunięcia usterki zawiera instrukcja serwisowa
dostępna na stronie www.SMA-Solar.com).
Instrukcja eksploatacji
SB3-5TL-21-BE-pl-10
51
12 Wyłączenie falownika z użytkowania
SMA Solar Technology AG
12 Wyłączenie falownika z użytkowania
63(&-$/,67$
04530Ļ/*&
Zagrożenie odniesieniem obrażeń ciała przy podnoszeniu i wskutek upuszczenia
falownika
Falownik jest ciężki (patrz rozdział 13 „Dane techniczne”, strona 54). Wskutek niewłaściwego
podnoszenia i upuszczenia falownika podczas transportu lub zawieszania w uchwycie ściennym
lub jego zdejmowania z uchwytu można odnieść obrażenia ciała.
• Falownik należy przenosić i podnosić w pionie.
1.
/*&#&;1*&$;&ă4580
Zagrożenie życia wskutek występowania wysokiego napięcia
• Odłączyć falownik spod napięcia (patrz rozdział 10, strona 48).
2. Wyjąć z falownika przewód AC.
3. Jeśli w falowniku stosowany jest przekaźnik wielofunkcyjny lub moduł
SMA Power Control Module, należy odłączyć przewód przyłączeniowy od falownika.
4. Gdy do falownika podłączone są inne przewody (np. przewód transmisji danych lub przewód
sieciowy), należy odłączyć je od falownika.
5. Założyć dolną pokrywę obudowy:
• Założyć dolną pokrywę na obudowę i zamocować ją przy użyciu śruby nr 6.
• Przykręcić wszystkie 6 śrub za pomocą klucza
imbusowego (rozmiar 3), dokręcając je
w kolejności od 1 do 6 (moment dokręcania:
2 Nm).
6. Gdy jest stosowany przełącznik ESS, włożyć go mocno do gniazda. ESS musi być przy tym
ustawiony równolegle do obudowy i przylegać do niej.
7.
04530Ļ/*&
Niebezpieczeństwo poparzenia się o gorące elementy obudowy
• Poczekać 30 minut, aby obudowa mogła się schłodzić.
52
SB3-5TL-21-BE-pl-10
Instrukcja eksploatacji
SMA Solar Technology AG
12 Wyłączenie falownika z użytkowania
8. Jeśli falownik jest zabezpieczony przed
kradzieżą, otworzyć i zdjąć kłódkę.
9. Jeśli falownik będzie przechowywany lub wysłany w opakowaniu, zapakować do opakowania
falownik i w stosownym przypadku przełącznik ESS. W tym celu należy użyć oryginalnego
opakowania lub kartonu odpowiedniego do ciężaru i rozmiarów falownika.
10. W przypadku utylizacji falownika należy przestrzegać obowiązujących w miejscu instalacji
przepisów dotyczących utylizacji złomu elektronicznego.
Instrukcja eksploatacji
SB3-5TL-21-BE-pl-10
53
13 Dane techniczne
SMA Solar Technology AG
13 Dane techniczne
13.1 DC/AC
13.1.1
Sunny Boy 3000TL / 3600TL
Wejście DC
SB 3000TL-21
SB 3600TL-21
3 200 W
3 880 W
750 V
750 V
175 V … 500 V
175 V … 500 V
Znamionowe napięcie wejściowe
400 V
400 V
Minimalne napięcie wejściowe
125 V
125 V
Początkowe napięcie wejściowe
150 V
150 V
Maksymalny prąd wejściowy
30 A
30 A
Maksymalny prąd wejściowy dla jednego ciągu
ogniw fotowoltaicznych*
15 A
15 A
Ilość niezależnych wejść MPP
2
2
Ilość ciągów ogniw fotowoltaicznych na jednym
wejściu MPP
2
2
SB 3000TL-21
SB 3600TL-21
Moc znamionowa przy 230 V, 50 Hz
3 000 W
3 680 W
Maksymalna moc pozorna AC
3 000 VA
3 680 VA
Znamionowe napięcie sieci
230 V
230 V
Napięcie znamionowe AC
220 V / 230 V /
240 V
220 V / 230 V /
240 V
Zakres napięcia AC*
180 V … 280 V
180 V … 280 V
Prąd znamionowy AC przy 220 V
13,6 A
16,0 A
Prąd znamionowy AC przy 230 V
13,0 A
16,0 A
Prąd znamionowy AC przy 240 V
12,5 A
15,3 A
Maksymalna moc DC przy cos φ = 1
Maksymalne napięcie wejściowe
Zakres napięcia MPP
* Maksymalnie dopuszczalne natężenie prądu we wtyku DC
Wyjście AC
54
SB3-5TL-21-BE-pl-10
Instrukcja eksploatacji
SMA Solar Technology AG
13 Dane techniczne
SB 3000TL-21
SB 3600TL-21
Maksymalny prąd wyjściowy
16 A
16 A
Współczynnik zniekształceń nieliniowych prądu
wyjściowego przy współczynniku zniekształceń
nieliniowych napięcia AC < 2% i mocy
AC > 50% mocy znamionowej
≤ 4%
≤ 4%
Znamionowa częstotliwość sieci
50 Hz
50 Hz
*
50 Hz / 60 Hz
50 Hz / 60 Hz
Zakres roboczy przy częstotliwości sieciowej
AC 50 Hz
45 Hz … 55 Hz
45 Hz … 55 Hz
Zakres roboczy przy częstotliwości sieciowej
AC 60 Hz
55 Hz … 65 Hz
55 Hz … 65 Hz
Współczynnik mocy przy mocy znamionowej
1
1
0,8 niedowzbudzenie
…1…
0,8 przewzbudzenie
0,8 niedowzbudzenie
…1…
0,8 przewzbudzenie
Liczba faz zasilających
1
1
Liczba faz podłączonych
1
1
|||
|||
SB 3000TL-21
SB 3600TL-21
Maksymalna sprawność ηmax
97,0 %
97,0 %
Europejski stopień sprawności ηEU
96,0 %
96,4 %
Częstotliwość sieci AC
Regulowany współczynnik przesuwu fazowego
cos φ
Kategoria przepięciowa wg IEC 60664-1
* W zależności od ustawionego zestawu danych krajowych
Sprawność
Instrukcja eksploatacji
SB3-5TL-21-BE-pl-10
55
13 Dane techniczne
13.1.2
SMA Solar Technology AG
Sunny Boy 4000TL / 5000TL
Wejście DC
SB 4000TL-21
SB 5000TL-21
4 200 W
5 200 W
450 V
550 V
175 V … 500 V
175 V … 500 V
Znamionowe napięcie wejściowe
400 V
400 V
Minimalne napięcie wejściowe
125 V
125 V
Początkowe napięcie wejściowe
150 V
150 V
Maksymalny prąd wejściowy
30 A
30 A
Maksymalny prąd wejściowy dla jednego ciągu
ogniw fotowoltaicznych*
15 A
15 A
Ilość niezależnych wejść MPP
2
2
Ilość ciągów ogniw fotowoltaicznych na jednym
wejściu MPP
2
2
SB 4000TL-21
SB 5000TL-21
Moc znamionowa przy 230 V, 50 Hz
4 000 W
4 600 W
Maksymalna moc pozorna AC
4 000 VA
5 000 VA
Znamionowe napięcie sieci
230 V
230 V
Napięcie znamionowe AC
220 V / 230 V /
240 V
220 V / 230 V /
240 V
Zakres napięcia AC*
180 V … 280 V
180 V … 280 V
Prąd znamionowy AC przy 220 V
18,2 A
20,9 A
Prąd znamionowy AC przy 230 V
17,4 A
20,0 A
Prąd znamionowy AC przy 240 V
16,7 A
19,2 A
22 A
22 A
Maksymalna moc DC przy cos φ = 1
Maksymalne napięcie wejściowe
Zakres napięcia MPP
* Maksymalnie dopuszczalne natężenie prądu we wtyku DC
Wyjście AC
Maksymalny prąd wyjściowy
56
SB3-5TL-21-BE-pl-10
Instrukcja eksploatacji
SMA Solar Technology AG
13 Dane techniczne
SB 4000TL-21
SB 5000TL-21
Współczynnik zniekształceń nieliniowych prądu
wyjściowego przy współczynniku zniekształceń
nieliniowych napięcia AC < 2% i mocy
AC > 50% mocy znamionowej
≤ 4%
≤ 4%
Znamionowa częstotliwość sieci
50 Hz
50 Hz
*
50 Hz / 60 Hz
50 Hz / 60 Hz
Zakres roboczy przy częstotliwości sieciowej
AC 50 Hz
45 Hz … 55 Hz
45 Hz … 55 Hz
Zakres roboczy przy częstotliwości sieciowej
AC 60 Hz
55 Hz … 65 Hz
55 Hz … 65 Hz
Współczynnik mocy przy mocy znamionowej
1
1
0,8 niedowzbudzenie
…1…
0,8 przewzbudzenie
0,8 niedowzbudzenie
…1…
0,8 przewzbudzenie
Liczba faz zasilających
1
1
Liczba faz podłączonych
1
1
|||
|||
Częstotliwość sieci AC
Regulowany współczynnik przesuwu fazowego
cos φ
Kategoria przepięciowa wg IEC 60664-1
* W zależności od ustawionego zestawu danych krajowych
Sprawność
SB 4000TL-21
SB 5000TL-21
Maksymalna sprawność ηmax
97,0 %
97,0 %
Europejski stopień sprawności ηEU
96,4 %
96,5 %
13.2 Dane ogólne
Szerokość x wysokość x głębokość
z przełącznikiem Electronic Solar Switch
Masa
Długość x szerokość x wysokość opakowania
490 mm x 519 mm x 185 mm
26 kg
597 mm x 617 mm x 266 mm
Masa transportowa
30 kg
Klasa klimatyczna wg IEC 60721-3-4
4K4H
Zakres temperatur pracy
Instrukcja eksploatacji
− 25 °C … +60 °C
SB3-5TL-21-BE-pl-10
57
13 Dane techniczne
Maksymalnie dopuszczalna wilgotność
względna, bez skraplania
SMA Solar Technology AG
100 %
Maksymalna wysokość n.p.m.
2 000 m
Typowy poziom emisji hałasu
25 dB(A)
Strata mocy w trybie nocnym
<1W
Maksymalna ilość danych transmitowanych
w falowniku za pomocą technologii
Speedwire/Webconnect
550 MB na miesiąc
Dodatkowa ilość danych przy używaniu
interfejsu Sunny Portal
660 kB na godzinę
Topologia
Bez transformatora
Rodzaj chłodzenia
Stopień ochrony elektroniki wg IEC 60529
Klasa ochronności wg IEC 62103
Rodzaje
sieci*
Normy krajowe i homologacje,
stan na 09/2013**
Konwekcyjne
IP65
|
IT, Delta-IT, TN-C, TN-S, TN-C-S, Split Phase,
TT (gdy UN_PE < 20 V)
AS4777, CEI 0-21, C10/11:2012,
DIN EN 62109-1, EN 50438, G59/2,
G83/1-1, IEC 61727, IEC 62109-2,
NRS 97-2-1, PPC, PPDS, RD 661/2007,
RD 1699:2011, SI4777, VDE0126-1-1,
VDE0126-1-1 / UTE C15-712-1,
VDE-AR-N 4105
* IT, Delta-IT: Przy stosowaniu produktu w tych sieciach konieczne jest wyłączenie układu monitorowania przewodu ochronnego
i podłączenie do falownika dodatkowego uziemienia.
** EN 50438: Nie dotyczy wszystkich załączników krajowych do normy EN 50438.
IEC 62109-2: Niniejsza norma wymaga, aby w falowniku używany był przekaźnik wielofunkcyjny jako sygnalizator usterek lub
aby falownik posiadał połączenie z portalem Sunny Portal, a na portalu była aktywowana funkcja powiadamiania o usterkach.
NRS 97-2-1:: Niniejsza norma wymaga oddzielnie umieszczonej naklejki na rozdzielnicy AC, która wskazuje na odłączenie
falownika po stronie AC w przypadku awarii sieci (bliższe informacje patrz NRS 97-2-1, ustęp 4.2.7.1 i 4.2.7.2).
RD 661/2007, RD 1699:2011: W kwestii ograniczeń obowiązujących w niektórych regionach prosimy skontaktować się
z infolinią serwisową firmy SMA.
13.3 Zabezpieczenia
Ochrona przed niewłaściwą biegunowością DC
Bezpiecznik na wejściu
Ochrona przeciwprzepięciowa DC
Wytrzymałość zwarciowa wyjścia (AC)
Monitorowanie sieci
58
SB3-5TL-21-BE-pl-10
Dioda zwarciowa
Electronic Solar Switch
Warystory kontrolowane termicznie
Regulacja natężenia prądu
SMA Grid Guard 3
Instrukcja eksploatacji
SMA Solar Technology AG
13 Dane techniczne
Maksymalnie dopuszczalne zabezpieczenie
w SB 3000TL-21
25 A
Maksymalnie dopuszczalne zabezpieczenie
w SB 3600TL-21
32 A
Maksymalnie dopuszczalne zabezpieczenie
w SB 4000 TL-21
32 A
Maksymalnie dopuszczalne zabezpieczenie
w SB 5000TL-21
32 A
Wykrywanie przebicia w SB 3000TL-21
Kontrola izolacji: Riso > 625 Ω
Wykrywanie przebicia w SB 3600TL-21
Kontrola izolacji: Riso > 550 Ω
Wykrywanie przebicia w SB 4000TL-21
Kontrola izolacji: Riso > 500 Ω
Wykrywanie przebicia w SB 5000TL-21
Kontrola izolacji: Riso > 400 Ω
Uniwersalny moduł monitorowania prądu
uszkodzeniowego
Występuje
13.4 Warunki klimatyczne
Wg IEC 60721-3-4, ustawienie typ C, klasa 4K4H
Rozszerzony zakres temperatur
Rozszerzony zakres wilgotności powietrza
Rozszerzony zakres ciśnienia powietrza
-25 °C … +60 °C
0 % … 100 %
79,5 kPa … 106 kPa
Wg IEC 60721-3-4, transport typ E, klasa 2K3
Zakres temperatury
-25 °C … +70 °C
13.5 Wyposażenie
Przyłącze DC
Wtyk DC SUNCLIX
Przyłącze AC
Zacisk sprężynowy
Wyświetlacz
Wyświetlacz graficzny LCD
Bluetooth
RS485 z separacją galwaniczną
Instrukcja eksploatacji
Seryjnie
Opcja
SB3-5TL-21-BE-pl-10
59
13 Dane techniczne
SMA Solar Technology AG
Moduł transmisji danych
Speedwire/Webconnect
Opcja
Przekaźnik wielofunkcyjny
Opcja
SMA Power Control Module
Opcja
13.6 Momenty dokręcania
Śruby w górnej pokrywie obudowy
6 Nm ± 0,3 Nm
Śruby w dolnej pokrywie obudowy
2 Nm ± 0,3 Nm
Dodatkowy zacisk uziemiający
6 Nm
Nakrętka złączkowa SUNCLIX
2 Nm
Złącze komunikacyjne RS485
1,5 Nm
Złącze przekaźnika wielofunkcyjnego
1,5 Nm
13.7 Electronic Solar Switch
Żywotność elektryczna w przypadku zwarcia
przy prądzie znamionowym 35 A
Minimum 50 przełączeń
Maksymalny prąd łączeniowy
35 A
Maksymalne napięcie łączeniowe
800 V
Maksymalna moc fotowoltaiczna
12 kW
Stopień ochrony w stanie podłączonym
IP65
Stopień ochrony w stanie niepodłączonym
IP21
Bezpieczniki do ESS
F200, 600 V/4 A, bezzwłoczny i
F201, 600 V/4 A, bezzwłoczny
(lutowany, niepodlegający wymianie)
13.8 Pojemność pamięci danych
Uzyski energii w ciągu dnia
63 dni
Dzienne uzyski energii
30 lat
Komunikaty zdarzeń dla użytkownika
250 zdarzeń
Komunikaty zdarzeń dla instalatora
250 zdarzeń
60
SB3-5TL-21-BE-pl-10
Instrukcja eksploatacji
SMA Solar Technology AG
14 Akcesoria
14 Akcesoria
Poniższe zestawienia zawiera spis odpowiednich akcesoriów i części zamiennych do posiadanego
produktu. W razie potrzeby można je zamówić w firmie SMA Solar Technology AG lub u
sprzedawcy urządzenia.
Nazwa
Nazwa skrócona
Zapasowe warystory
Zestaw 3 warystorów kontrolowanych
termicznie z urządzeniem montażowym
Narzędzie montażowe Narzędzie do montażu warystorów
stosowane podczas
wymiany warystorów
Numer katalogowy
firmy SMA
MSWR-TV9
SB-TVWZ
Electronic Solar Switch Przełącznik ESS jako część zapasowa
ESS-HANDLE*
Dodatkowy wentylator Wentylator do montażu w falowniku
zapewniający dodatkowe chłodzenie
FANKIT01-10
Zestaw
doposażeniowy z
przekaźnikiem
wielofunkcyjnym
Przekaźnik wielofunkcyjny jako
wyposażenie dodatkowe falownika
fotowoltaicznego
Moduł transmisji
danych 485
Moduł transmisji danych 485 jako element
doposażeniowy
DM-485CB-10
Moduł transmisji
danych Speedwire/
Webconnect
Moduł transmisji danych Speedwire/
Webconnect jako element doposażeniowy
SWDM-10
Power Control Module Interfejs do bezpośredniego przyłączenia
do odbiornika sterowanego radiowo wraz
z przekaźnikiem wielofunkcyjnym
Wtyk DC SUNCLIX
Wtyk polowy do przewodów o przekroju
poprzecznym 2,5 mm² ... 6 mm²
MFR01-10
PWCMOD-10
SUNCLIX-FC6-SET
* Przy zamawianiu nowego przełącznika ESS należy zawsze podawać typ urządzenia i numer seryjny falownika.
Instrukcja eksploatacji
SB3-5TL-21-BE-pl-10
61
15 Kontakt
SMA Solar Technology AG
15 Kontakt
W przypadku problemów technicznych z naszymi produktami prosimy o kontakt z infolinią
serwisową firmy SMA. Aby móc udzielić Państwu właściwej pomocy, niezbędne są następujące
informacje:
• Typ falownika
• Numer seryjny falownika
• Wersja oprogramowania sprzętowego falownika
• Specjalne krajowe ustawienia falownika (w stosownym przypadku)
• Typ i ilość podłączonych modułów fotowoltaicznych
• Miejsce i wysokość montażu falownika
• 3- lub 4-cyfrowy numer zdarzenia i komunikat wyświetlony na wyświetlaczu falownika
• Wyposażenie opcjonalne, np. produkty komunikacyjne
• Sposób zastosowania przekaźnika wielofunkcyjnego (w stosownym przypadku)
STSatz_Kontakt_Benötigte Daten
STSatz_Kontakt_Adressen
Australia
SMA Australia Pty Ltd.
Sydney
Toll free for Australia: 1800 SMA AUS
(1800 762 287)
International: +61 2 9491 4200
Belgien/
Belgique/
België
SMA Benelux BVBA/SPRL
Mecheln
+32 15 286 730
Brasil
Vide España (Espanha)
Česko
SMA Central & Eastern Europe s.r.o. +420 235 010 417
Praha
Chile
Ver España
Danmark
Se Deutschland (Tyskland)
Deutschland
SMA Solar Technology AG
Niestetal
Medium Power Solutions
Wechselrichter: +49 561 9522-1499
Kommunikation: +49 561 9522-2499
SMS mit „Rückruf“: +49 176 888 222 44
Hybrid Energy Solutions
Sunny Island: +49 561 9522-399
Power Plant Solutions
Sunny Central: +49 561 9522-299
España
62
SMA Ibérica Tecnología Solar,
S.L.U.
Barcelona
SB3-5TL-21-BE-pl-10
Llamada gratuita en España:
900 14 22 22
Internacional: +34 902 14 24 24
Instrukcja eksploatacji
SMA Solar Technology AG
France
SMA France S.A.S.
Lyon
15 Kontakt
Medium Power Solutions
Onduleurs : +33 472 09 04 40
Communication : +33 472 09 04 41
Hybrid Energy Solutions
Sunny Island : +33 472 09 04 42
Power Plant Solutions
Sunny Central : +33 472 09 04 43
India
SMA Solar India Pvt. Ltd.
Mumbai
+91 22 61713888
Italien
SMA Italia S.r.l.
Milano
+39 02 8934-7299
Κύπρος/Kıbrıs Βλέπε Ελλάδα/ Bkz. Ελλάδα (Yunanistan)
Luxemburg/
Luxembourg
Siehe Belgien
Voir Belgique
Magyarország lásd Česko (Csehország)
Nederland
zie Belgien (België)
Österreich
Siehe Deutschland
Perú
Ver España
Polska
Patrz Česko (Czechy)
Portugal
SMA Solar Technology Portugal,
Unipessoal Lda
Lisboa
România
Vezi Česko (Cehia)
Schweiz
Siehe Deutschland
Slovensko
pozri Česko (Česká republika)
South Africa
SMA Solar Technology South Africa 08600 SUNNY (08600 78669)
Pty Ltd.
International: +27 (12) 643 1785
Centurion (Pretoria)
United
Kingdom
SMA Solar UK Ltd.
Milton Keynes
+44 1908 304899
Ελλάδ
SMA Hellas AE
Αθήνα
801 222 9 222
International: +30 212 222 9 222
България
Вижте Ελλάδα (Гърция)
Instrukcja eksploatacji
Isento de taxas em Portugal: 800 20 89 87
Internacional: +351 212377860
SB3-5TL-21-BE-pl-10
63
15 Kontakt
SMA Solar Technology AG
SMA Solar (Thailand) Co., Ltd.
+66 2 670 6999
대한민국
SMA Technology Korea Co., Ltd.
서울
+82 2 508-8599
中国
SMA Beijing Commercial Company +86 10 5670 1350
Ltd.
北京
+971 2 698-5080
SMA Middle East LLC
Other countries International SMA Service Line
Niestetal
64
SB3-5TL-21-BE-pl-10
!
Toll free worldwide: 00800 SMA SERVICE
(+800 762 7378423)
Instrukcja eksploatacji
60$6RODU7HFKQRORJ\$*_6RQQHQDOOHH_1LHVWHWDO_*HUPDQ\
3KRQH_)D[_,QWHUQHWZZZ60$GH_(PDLOLQIR#60$GH
5HJLVWHUFRXUW$PWVJHULFKW'LVWULFWFRXUW.DVVHO+5%UHJLVWUDWLRQQXPEHU
&KDLUPDQRIWKH6XSHUYLVRU\%RDUG*QWKHU&UDPHU
0DQDJLQJ%RDUG5RODQG*UHEH/\GLD6RPPHU3LHUUH3DVFDO8UERQ0DUNR:HUQHU
(&'HFODUDWLRQRI&RQIRUPLW\
ZLWKWKH*XLGHOLQHVRIWKH(XURSHDQ
‡(OHFWURPDJQHWLFFRPSDWLELOLW\(&(0&
‡/RZYROWDJHGLUHFWLYH(&/9'
‡5DGLRDQGWHOHFRPPXQLFDWLRQVWHUPLQDOHTXLSPHQW(&577(
7KHSURGXFWVVWDWHGEHORZKDYHEHHQGHYHORSHGFRQVWUXFWHGDQGPDQXIDFWXUHGLQDFFRUGDQFHZLWKWKHDERYHPHQWLRQHG(&GLUHFWLYHV
7KHDSSOLHGKDUPRQL]HGVWDQGDUGVDUHVKRZQLQWKHIROORZLQJWDEOH
6XQQ\%R\
6XQQ\0LQL&HQWUDO
6XQQ\%R\
6XQQ\7ULSRZHU
6%7/
6%7/
6%7/
60&$
60&7/53
60&7/53
60&7/53
(1
๓
๓
๓
๓
๓
(1
๓
๓
๓
๓
๓
(1
๓
๖
๓
๓
๖
(1$$
๓
๖
๓
๓
๖
(1
๖
๓
๖
๖
๓
(1
๖
๓
๖
๖
๓
(1
๓
๓
๓
๓
๓
(1
๓
๓
๓
๓
๓
6%7/67
6%7/67
6%7/
6%7/
6737/
6737/
6737/
6737/
6737/
6737/
6XQQ\%R\
6XQQ\7ULSRZHU
6%+)
6%+)
6%+)
6XQQ\%R\
6XQQ\7ULSRZHU
6%7/
6%7/
6737/
6737/
6737/((
6737/
6737/((
(OHFWURPDJQHWLF,QWHUIHUHQFH
(0&GLUHFWLYH$UWLFOH²$QQH[,D
(OHFWURPDJQHWLFLQWHUIHUHQFHHPLVVLRQV
(0&'LUHFWLYH$UWLFOH²$QQH[,D
,PPXQLW\WRLQWHUIHUHQFH
(0&'LUHFWLYH$UWLFOH²$QQH[,E
'HYLFHVDIHW\
/9'$UWLFOH²$QQH[,
(1
๓
๓
๓
๓
๓
(1
๓
๖
๓
๖
๓
(19
๓
๓
๓
๓
๓
(19
๓
๓
๓
๓
๓
(19
๓
๓
๓
๓
๓
)XQNPRGXO#MVFUPPUI
2QO\ZKHQHTXLSSHGZLWK
60$#MVFUPPUI3LJJ\%DFN
๓ 6WDQGDUGDSSOLFDEOH
๖ 6WDQGDUGQRWDSSOLFDEOH
,QIRUPDWLRQ
:LWKRXWDQH[SOLFLWZULWWHQFRQÀUPDWLRQE\60$WKLVGHFODUDWLRQRIFRQIRUPLW\LVQRORQJHU
YDOLGLI
‡WKHSURGXFWLVPRGLÀHGVXSSOHPHQWHGRUFKDQJHGLQDQ\RWKHUZD\
‡FRPSRQHQWVZKLFKDUHQRWSDUWRIWKH60$DFFHVVRULHVNLWDUHLQWHJUDWHGLQWKHSURGXFWDV
ZHOODVLIWKHSURGXFWLVXVHGRULQVWDOOHGLPSURSHUO\
1LHVWHWDO
60$6RODU7HFKQRORJ\$*
SSD)UDQN*UHL]HU
9LFH3UHVLGHQW0373'
6%60&673=(&(HQ
'HFODUDWLRQRI&RQIRUPLW\
ZLWK*HUPDQ(XURSHDQDQG,QWHUQDWLRQDO1RQ(XURSHDQVWDQGDUGVXVHGIRU
6811<%2<6811<0,1,&(175$/DQG6811<75,32:(5LQYHUWHUV
(XURSHDQ6WDQGDUG
(1
,QWHUQDWLRQDO6WDQGDUG
,(&,(&&,635
',1(1
EDVHGRQ
(1
EDVHGRQ
,(&
',1(1
EDVHGRQ
(1
EDVHGRQ
,(&
',1(1
EDVHGRQ
(1
EDVHGRQ
,(&
',1(1
EDVHGRQ
(1
EDVHGRQ
,(&
',1(1
EDVHGRQ
(1
$$
EDVHGRQ
,(&
$$
',1(1
EDVHGRQ
(1
EDVHGRQ
,(&
',1(1
EDVHGRQ
(1
EDVHGRQ
,(&
',1(1
EDVHGRQ
(1
EDVHGRQ
,(&
',1(1
EDVHGRQ
(1
EDVHGRQ
,(&
',1(1
EDVHGRQ
(1
EDVHGRQ
,(&
',1(1
(19
,(&
',1(1
(19
,(&
',1(1
(19
,(&
6%60&673=(%%HQ
*HUPDQ6WDQGDUG
',1(1
60$6RODU7HFKQRORJ\
ZZZ60$6RODUFRP

Podobne dokumenty