Pobierz regulamin akcji

Transkrypt

Pobierz regulamin akcji
REGULAMIN AKCJI
„DROGA DO SERCA”
§1
Organizator Akcji
Organizatorem akcji jest STOWARZYSZENIE "NASZE SERCE" z siedzibą w Poznaniu, ul.
Szpitalna 27/33, 60-572 Poznao zarejestrowane w rejestrze stowarzyszeo prowadzonym
przez prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznao – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod
numerem KRS 0000069038, nr REGON 631084959.
§2
Cel Akcji
Uzyskanie środków finansowych na poprawę warunków opieki zdrowotnej w czasie leczenia
dzieci w klinice kardiochirurgii dziecięcej w Poznaniu polegająca na skróceniu drogi jaką musi
przebyd dziecko po operacji kardiochirurgicznej z sali operacyjnej na oddział pooperacyjny.
Cel ten zostanie osiągnięty poprzez modernizację kliniki kardiochirurgii polegającą na
wybudowaniu oddziału pooperacyjnego bezpośrednio nad salą operacyjną.
§3
Czas trwania akcji
Akcja „DROGA DO SERCA” prowadzona będzie przez okres od dnia 12 kwietnia 2015 roku do
dnia 1 maja 2016 roku. Organizator jest uprawniony do przedłużenia czasu trwania akcji.
§4
Wsparcie akcji
Każda osoba zainteresowana wsparciem Organizatora w realizacji celu określonego w § 2
niniejszego regulaminu może skrócid „drogę do serca” poprzez dokonanie darowizny na
rachunek bankowy organizatora
nr 52 1090 1362 0000 0000 3608 0336
wskazując w tytule darowizna „droga do serca” lub zwrot równoważny. Organizator nie
prowadzi zbiórki środków w gotówce czy też w formie darów rzeczowych.
§5
Sposób prowadzenia akcji
Postępy w prowadzeniu zbiórki środków będą przedstawiane na stronie internetowej
Organizatora pod adresem www.drogadoserca.pl . Organizator tytułem podziękowania może
zamieścid na w/w stronie internetowej nazwę/ logo/ firmę darczyocy, po wyrażeniu przez
darczyocę zgody na przetwarzanie jego danych osobowych.
§6
Postanowienia końcowe
Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych powstałych w związku z
prowadzeniem akcji „DROGA DO SERCA” jest prawo polskie.
Zarząd Stowarzyszenia Nasze Serce

Podobne dokumenty