Kwestionariusz - Gimnazjum nr 37

Transkrypt

Kwestionariusz - Gimnazjum nr 37
PODANIE O PRZYJĘCIE DO GIMNAZJUM 37 Z ODDZIAŁAMI
INTEGRACYJNYMI IM. K. K. BACZYŃSKIEGO
…………………………………….
Warszawa, dnia…………………………
Imię i nazwisko rodzica(opiekuna)
Proszę o przyjęcie mojego dziecka……………………………………………………………...
Do klasy I Gimnazjum nr 37 z Oddziałami Integracyjnymi im. K. K. Baczyńskiego przy ul. Niskiej 5
w Warszawie w roku szkolnym 2016/2017
………………………………...
podpis rodzica(opiekuna)
KARTA KANDYDATA
Nazwisko
Imiona
Data (DD-MM-RR) i miejsce urodzenia
PESEL
ADRES ZAMIESZKANIA
Ulica
Numer domu
Numer mieszkania
Miejscowość
Kod pocztowy
ADRES ZAMELDOWANIA
Ulica
Numer domu
(wypełnić w przypadku gdy jest inny niż zamieszkania)
Numer mieszkania
imię i nazwisko
Dzielnica
Miejscowość
Kod pocztowy
ojciec/opiekun*
Dzielnica
(* niepotrzebne skreślić )
adres zamieszkania
nr tel. do pracy
nr tel. kom.
email
nr tel. dom.
adres zamieszkania
nr tel. do pracy
nr tel. kom.
email
nr tel. dom.
matka/opiekunka*
imię i nazwisko
Szkoła
Ukończona szkoła podstawowa kandydata
( numer i adres)
Gimnazjum rejonowe - dotyczy uczniów
spoza rejonu ( numer i adres)
Deklaracja wyboru klasy (właściwe zaznaczyć x):



Warsztaty teatralne
Edukacja filmowa
Zajęcia plastyczne, instrumentalne i
wokalne
MATEMATYCZNO
-INFORMATYCZNA


Grafika matematyczna
Grafika komputerowa
C
TURYSTYCZNO
-SPORTOWA




E-Twining
Projekt Erasmus +
Zapasy, piłka siatkowa, piłka nożna
Biała szkoła
D
SPOŁECZNA


Wolontariat
Klub Varsavianisty
A
Klasa
ogólna
Klasa
integracyjna
B
ARTYSTYCZNO-FILMOWA
Języki obce - Pierwszeństwo w przydziale do wybranej grupy językowej mają kandydaci
z wyższą liczbą punktów.
Deklarowany drugi język do wyboru (właściwe zaznaczyć x)
Język niemiecki
Język hiszpański
Specjalne potrzeby (opieka specjalistyczna, zwolnienie z WF)
Orzeczenie PPP nr………………………………………
Opinie PPP
Czy dziecko będzie uczęszczało na
zajęcia :Wychowanie do życia w rodzinie?
TAK
NIE
Dziecko będzie uczęszczało na zajęcia
Religia
Etyka
Wyrażam zgodę na udział syna/córki w lekcjach terenowych, wyjściach i
wycieczkach zgodnych z programem dydaktyczno-wychowawczym
…………………………
Podpis rodzica (opiekuna)
szkoły na terenie Warszawy.
Zapoznałem
się
z
zasadami
przyjmowania
uczniów
do
Gimnazjumnr37,statutem,programem wychowawczym, wewnątrzszkolnym
systemem oceniania i regulaminem szkoły1 . A kcep t uję je i zo b o wiązuję się
zapewnić udział mojego dziecka w zajęciach wynikających z p ro gramu szko ły.
Podpis rodziców (opiekunów)
Statut, Program wychowawczy szkoły, Wewnątrzszkolne zasady oceniania i regulamin szkoły stanowią załącznik do Statutu Gimnazjum i
znajdują się na stronie internetowej Gimnazjum www.gimnazjum37.waw.pl.
1
Wyrażam zgo d ę na udział mojego dziecka w obozie integracyjnym we wrześniu
2016r.
Podpis rodziców (opiekunów)