Pieczęć Wykonawcy OFERTA Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa

Transkrypt

Pieczęć Wykonawcy OFERTA Dane dotyczące Wykonawcy: Nazwa
Pieczęć Wykonawcy
OFERTA
D a n e dotyczące Wykonawcy:
Nazwa Wykonawcy
Adres
Województwo
Telefon
Faks
E-mail
NIP
Regon
Nawiązując do zapytania ofertowego na dostawę środków do maszyn zmywających na
potrzeby Domu Pomocy Społecznej w Przytocku oferujemy wykonanie przedmiotu
zamówienia za cenę: (poniżej wpisać zsumowane wartości z tabeli)
wartość netto
zł
słownie
wartość podatku VAT w wysokości
zł
słownie
wartość brutto
słownie
zł
FORMULARZ OFERTOWY
Lp.
Nazwa
Jedn. Ilość
Cena
Wartość Wartość Wartość
miary
jednostkowa netto(zł) podatku brutto(zł)
netto(zł)
Vat(zł)
1.
ALKA 480 ŚRODEK DO
MYCIA NACZYŃ 25 KG
OP
6
2.
TS 101 ŚRODEK DO
PŁUKANIA NACZYŃ 10 L
OP
4
3.
NEODISHER SPECIAL
PLUS-ODKAMIENIACZ 5 L
OP
2
Razem

Podobne dokumenty