HONDY ACCORD - Motoforum.pl

Komentarze

Transkrypt

HONDY ACCORD - Motoforum.pl
Nr 2
19.05.2004
N O W E S E R C E
HONDY ACCORD
X 3 3 . 0 I
MITSUBISHI OUTLANDER
C I T R O E N C 2 1. 6 V T R
TESTY
B M W
ZAMÓWIENIA:
tel./fax: (22) 773 18 43
START
Zenon Go³¹b
Taniej czyli
dro¿ej
Fot. M.Nejbauer
C
eny benzyny rosn¹
i ma³o jest tych,
których niewiele to
ju¿ obchodzi. Kiedy jeszcze
podwy¿ki by³y groszowe,
mo¿na to by³o sobie t³umaczyæ powiedzmy tak: skoro
cena jednego litra idzie w
górê, oko³o cztery grosze, to
przeciêtne tankowanie pe³nego baku stanowi ró¿nicê w
cenie, mniej wiêcej, ma³ej
kawy w bistro na stacji paliw.
Ale niestety, ostatnio przysz³o nam zrezygnowaæ z
kilku ma³ych czarnych w
tygodniu. I to ju¿ nie jest takie
³atwe do oswojenia i wyt³umaczenia - w koñcu nie
ka¿dy chodzi spaæ przed pó³noc¹. W Ministerstwie Finansów najwyraŸniej pracuj¹ do
póŸna w nocy, wiêc postanowili obni¿yæ podatek
akcyzowy, jaki zawarty jest w
cenie paliwa. Na niewiele to
siê jednak zda³o, akurat
wtedy ceny bary³ek posz³y
zdecydowanie powy¿ej
ostatnich rekordów i miast
obni¿ki mamy podwy¿kê. Na
dodatek pêka psychologiczna bariera ceny 1 litra
bezo³owiowej 95. Zdajê siê,
¿e musimy siê powoli przyzwyczajaæ do ceny powy¿ej
czterech z³otych. Jedno
warto wszak¿e wiedzieæ.
Jeœli ceny na œwiatowych
rynkach wróc¹ do poprzednich, to czy równie szybko
spadn¹ ceny przy dystrybutorach? Czy nie jest aby
tak, ¿e po ka¿dym wiêkszym
skoku cen, jesteœmy o
stopieñ wy¿ej, z którego
nie³atwo ju¿ zeskoczyæ?
04
SAMOCHODY
HONDA ACCORD I-CDTI
TEST
CITROEN C2 1.6 VTR
08
10
TEST
BMW X3 3.0I
12
TEST
MITSUBISHI OUTLANDER
WYDARZENIA
TOR PRZESZKÓ D AUTOTRAPERA
14
15
17
SKRÓTEM
SPORT - RAJD CYPRU
03
SAMOCHODY
tekst i zdjêcia: Micha³ Nejbauer
HONDA ACCORD
Z NOWYM SERCEM
04
I-CDTI
Piêkna i zmys³owa.
Smuk³a sylwetka ze
zgrabnie uniesionym
ty³em, delikatna i agresywna jednoczeœnie,
obiecuj¹ca wiele niezapomnianych wra¿eñ...
Taka jest, rozpala
zmys³y, wzbudza ten
s³odki niepokój przed
spotkaniem, który tak
bardzo lubimy. Wydaje
siê, ¿e dobrze j¹ znamy, ale Ona kolejny
raz zaskakuje nas
swoim temperamentem.
Zgrabnie uniesiony ty³...
...smuk³a sylwetka...
...i drapie¿ne spojrzenie
SAMOCHODY
Miejsce na tylnej kanapie, przedni fotel maksymalnie cofniêty
Wzorowa ergonomia
Znana od roku aktualna Honda Accord przyzwyczai³a ju¿ do wnêtrza wykonanego z najwy¿sz¹ starannoœci¹. Ergonomia i komfort podró¿owania pozostaj¹ bez najmniejszych zastrze¿eñ, po prostu kawa³ solidnej limuzyny.
Baga¿nik o pojemnoœci 459 litrów nie jest mo¿e rekordowy, ale w zupe³noœci wystarczaj¹cy na podró¿ny baga¿.
Zupe³n¹ nowoœci¹ jest nowe serce Hondy Accord, bij¹ce fenomenalnym
rytmem i z wielk¹ si³¹: 2,2 litra, moc maksymalna 140KM przy 4000 obr/min,
moment obrotowy 340Nm przy 2000 obr/min.
Baga¿ podró¿ny
Nowe serce Hondy Accord
05
SAMOCHODY
Pozdrawiamy
panów z suszarkami
Hondê Accord i-CDTi ³atwo
rozbujaæ do du¿ych prêdkoœci,
przy rewelacyjnym zawieszeniu
jest to doskona³y samochód na
d³ugie trasy.
Accord i-CDTi jest naprawdê
szybk¹ fur¹...
O tym, ¿e ma silnik wysokoprê¿ny,
Honda Accord i-CDTi przypomina
dopiero przy tankowaniu, w czasie
jazdy nic na to nie wskazuje. Nowy
silnik tak ³atwo i ³agodnie wkrêca
siê na obroty, ¿e w³aœciwie nie czuæ
przyspieszenia, raczej widaæ na
prêdkoœciomierzu. Hond¹ z dieslem
mo¿na jeŸdziæ równie dynamicznie,
jak wersjami benzynowymi.
...czasem szybsz¹ od migawki
06
Zawieszenie radzi sobie wybornie
nawet z nierówn¹ nawierzchni¹
SAMOCHODY
Bokami chodzi wyœmienicie!
Honda po raz kolejny udowodni³a, ¿e
potrafi sprostaæ wymaganiom rynku. Ju¿
wczeœniej Accord we wszystkich wersjach by³ modelem godnym polecenia,
oferuj¹cym tak wiele za tak rozs¹dn¹
cenê. Teraz silnik i-CDTi doskonale uzupe³nia gamê Accorda. Kultura pracy oraz
osi¹gi stoj¹ na najwy¿szym poziomie i
raczej trudno bêdzie znaleŸæ malkontenta,
który szczerze narzeka³by na tê wersjê
Accorda.
Nie ukrywamy: nowe serce
bardzo nam siê spodoba³o
Debiut jednostki wysokoprê¿nej Hondy
nale¿y uznaæ za bardzo udany. Ma du¿e
szanse mocno namieszaæ na rynku samochodów klasy wy¿szej.
Dane techniczne
Honda Accord i-CDTi
wersja
skrzynia biegów
silnik
pojemnoϾ cm3
moc maksymalna kW (KM) / obr/min.
maks. moment obrotowy Nm / obr/min.
Napêd
Sedan
Wymiary i masy:
d³ugoœæ (mm)
szerokoϾ (mm)
wysokoϾ (mm)
rozstaw osi (mm)
pojemnoœæ baga¿nika (litry)
masa w³asna (kg)
masa dopuszczalna (kg)
pojemnoϾ zbiornika paliwa (litry)
Osi¹gi
prêdkoœæ maksymalna (km/h)
przyspieszenie 0-100 km/h (s)
przyspieszenie 60-100 km/h IV bieg (s)
Zu¿ycie paliwa
miasto / trasa / œrednie (litry/100 km)
emisja CO2 œrednia (g/km)
Cena
Tourer
Sport
5-manualna
Executive
Sport
5-manualna
5-manualna
wysokoprê¿ny common-rail i-CDTi
2204
103 (140) / 4000
340 / 2000
na ko³a przednie
4665
1760
1445
2680
459
1463-1533
1970
Executive
5-manualna
4750
1760
1470
2720
592/937
1575-1647
2100
65
210
9,3
7,8
210
9,4
7,9
200
10,1
8,5
200
10,3
8,7
7,1 / 4,5 / 5,4
143
114.900 z³
7,1 / 4,5 / 5,4
143
133.400 z³
7,5 / 4,8 / 5,8
153
120.900 z³
7,5 / 4,8 / 5,8
153
139.400 z³
07
TEST
Specjalne podziêkowania dla Automobilklubu Rzemieœlnik
za udostêpnienie toru rallycrossowego w S³omczynie
Niespe³nione
nadzieje
Grzegorz Rochna
fot. Micha³ Nejbauer
Tradycjê firmy Citroen w oznaczaniu
usportowionych modeli skrótem VT... rozpoczêto od
modelu Xsary, oraz Saxo. Tym bardziej nasze nadzieje
zwi¹zane z C2 VTR, z niecierpliwoœci¹ czeka³y na
realizacjê. Pierwsze spotkanie z Citroenem C2 i
pierwsza myœl: „to¿ to musi byæ prêdkie”. Maj¹c w
pamiêci jazdy Saxo i Xar¹ VTS, ciekawoœæ z¿era³a nas
od rana, z tym ¿e u mnie obesz³o siê bez œrodków
uspokajaj¹cych, natomiast naczelny jecha³ na Validolu
od rana.
Sylwetka budzi emocje. Krótkie nadwozie, du¿e 16
calowe ko³a, potê¿ne zderzaki, ma³y spojler z ty³u, oraz
nak³adki na progach, to cechy wyró¿niaj¹ce C2 na
zat³oczonych ulicach miasta. Wnêtrze w sportowom³odzie¿owym stylu. Du¿o niez³ej jakoœci plastiku,
kolorowe i wygodne fotele, dobrze trzymaj¹ce w
zakrêcie, automatyczna klimatyzacja i skórzana
kierownica, oczywiœcie wszystko na swoim miejscu tak
akurat jak to w Citroenie.
Kierownica ze skrzyde³kami
08
Deska rozdzielcza prosto z C3
Silnik o pojemnoœci 1600 cm3 i mocy 110 KM
powinien w TYM aucie rzucaæ na kolana i tyle na ten
temat!! I tak pewnie by by³o gdyby nie skrzynia
biegów. Wersja VTR zosta³a wyposa¿ona w coœ co
nazwano „senso drive”. Jest to po prostu
mechaniczna skrzynia biegów, z mo¿liwoœci¹
automatycznej zmiany poszczególnych prze³o¿eñ,
albo tradycyjnie lewarkiem, albo skrzyde³kami przy
kierownicy. Dodatkowo w Polsce nie mo¿na kupiæ
wersji z „normaln¹” skrzyni¹ - taki kaprys producenta,
albo importera - bo za nasz¹ zachodni¹ granic¹ taka
wersja jest dostêpna i na dodatek tañsza!!
A teraz dlaczego nasze zdenerwowanie
przerzuci³o siê na papier. Skrzynia ma dwa rodzaje
pracy. Tryb automatyczny: po wciœniêciu klawisza na
centralnej konsoli jedziemy teoretycznie jak
normalnym automatem. Wed³ug zapewnieñ twórcy
Senso Drive skrzynia podobno uczy siê naszej jazdy. I
tak jeŸdzimy dynamicznie - skrzynia zmienia biegi
przy maksymalnych obrotach, praktycznie przy
samym ich odciêciu, ale wystarczy lekko zdj¹æ nogê z
gazu, a skrzynia od razu wrzuci nam bieg wy¿szy,
ponowne wciœniêcie gazu do koñca powinno
zaowocowaæ kick-downem i zmian¹ biegu nawet o
dwa w dó³, tymczasem skrzynia zaczyna myœleæ.
Myœli i myœli, a¿ w koñcu zmieni bieg, ale tylko jeden w
dó³. Na 50 zmian tylko trzy razy zamieni³a o dwa, lub
nawet trzy biegi. Mówimy oczywiœcie o prêdkoœciach
do 100 km/h. Powy¿ej jest w miarê ok.
TEST
Tryb manualny: istnieje dowolnoœæ zmiany biegów.
Albo tradycyjnie lewarkiem, albo manetkami przy
kierownicy. Oba s¹ do niczego! Wy³¹czamy ESP i
wrzucamy bieg pierwszy. Gaz w pozycjê dno i ruszamy
dynamicznie, lekko dymi¹c z opon. Zmiana na bieg
drugi powoduje mocne szarpniêcie i... Czas mija
nieub³aganie, a sensodrive myœli i myœli.
Zastanawiamy siê tylko nad czym. Przy kolejnych
biegach czeka nas taka sama niespodzianka. Uff...
spoci³em siê... i to bardziej ni¿ ta dziwna skrzynia
biegów.
Zawieszenie i hamulce dzia³aj¹ bez zarzutu.
Zawieszenie jest twarde i takie byæ powinno w tym
aucie. Po wy³¹czeniu ESP jeŸdzi siê jak gokartem,
jedyny minus to opony, w które by³o obute C2. Na
suchym asfalcie nie trzyma³y jak powinny, po prostu
œlizga³y siê na zakrêcie, na mokrym by³o ju¿ lepiej.
Hamulce to po prostu rewelacja. Z ka¿dej prêdkoœci
dzia³aj¹ niczym kotwica wyrzucona przez okno.
Producent przewidzia³ to i podczas gwa³townego
hamowania zapalaj¹ siê œwiat³a awaryjne, ostrzegaj¹c
innych u¿ytkowników: ja ju¿ stojê, a ty uwa¿aj!
Dwa niezale¿ne fotele z ty³u
Baga¿nik nale¿y do skromnych
nawet po przesuniêciu foteli,
które mo¿na jeszcze z³o¿yæ.
Du¿ym plusem jest oddzielne
tylne okno i odchylana burta.
...opony nie trzyma³y jak powinny...
...œlizga³y siê na zakrêcie...
Podsumowuj¹c C2 VTR SensoDrive mo¿na œmia³o
powiedzieæ, ¿e ca³oœæ jest godna polecenia. Jednak
skrzynia biegów deklasuje to auto czyni¹c go
potencjaln¹ zabawk¹, a nie groŸn¹ maszyn¹ dla
niegrzecznych ch³opców. A tak zupe³nie z innej beczki:
firma Citroen wyprodukowa³a tê wersjê C2 tylko w
jednym celu: SPORT SAMOCHODOWY, a dok³adniej
RAJDY SAMOCHODOWE. Niezbêdna iloœæ sztuk dla
homologowania wersji KIT-CAR zosta³a ju¿
wyprodukowana, jednak nabywcy poszukuj¹cy
wra¿eñ podobnych jak w Saxo VTS, czy Xsarze VTS,
bêd¹ musieli poczekaæ na wersjê z normaln¹ skrzyni¹
biegów, lub po prostu przeprawiæ siê przez Odrê i tam
zaspokoiæ swoje ¿¹dze posiadania fajnego b¹dŸ co
b¹dŸ autka.
Kotwica rzucona, a ty uwa¿aj!
Podstawowe dane techniczne:
Silnik
Uk³ad / liczba zaworów
pojemnoϾ
moc maksymalna / obr/min
moment obrotowy / obr/min
po³o¿enie
napêd
Skrzynia biegów
Osi¹gi (fabryczne)
prêdkoœæ maksymalna
przyspieszenie 0-100 km/h
Zu¿ycie paliwa (fabryczne)
miasto / trasa / œrednie
Wymiary
d³ug. / szer. / wys. (mm)
rozstaw osi (mm)
masa w³asna / dopuszczalna
pojemnoœæ baga¿nika (DIN)
pojemnoϾ zbiornika paliwa
Cena wersji testowanej
benzynowy
R4 / 16
1.587 cm3
80 kW (110 KM) / 5750
147 Nm / 4000
poprzecznie z przodu
na przednie ko³a
5 - sekwencyjna SensoDrive
195 km/h
10,9 s
8,3/5,2/6,3 l / 100 km
4204 / 1759 / 1485
2578
1055 / 1430 kg
166-224 / 879 l
41 l
64.060,00 z³
09
TEST
BMW X3 3.0i
Na trawkie, choæ nie na pifko
tekst i zdjêcia: Micha³ Nejbauer
Gdy podchodzi siê do samochodu za ponad
200.000 z³otych to samo nasuwa siê pytanie: za co
trzeba zap³aciæ a¿ tyle kapuchy? Na pocz¹tku zwraca
uwagê sylwetka BMW X3, stworzona do czegoœ
wiêcej, ni¿ tylko jazda po g³adkiej szosie, ale nadal
elegancka i pe³na szyku. Masywne czarne zderzaki i
os³ony progów zachêcaj¹ do zjechania z asfaltu na
drogi nieutwardzone. Trzeba tylko pamiêtaæ, ¿e nie jest
to samochód terenowy, to tylko SAV - Sport Activity
Vehicle. Oznacza to mniej wiêcej tyle, ¿e mo¿emy
wjechaæ wszêdzie tam, gdzie zwyk³ym samochodem
osobowym, ale ze zdecydowanie wiêkszym szpanem.
Wnêtrze prezentuje siê zadziwiaj¹co skromnie,
szare monotonne plastiki, gdzie niegdzie tylko
rozweselone aluminiowymi wstawkami. Jednak
wszystko okazuje siê byæ najwy¿szej jakoœci i œwietnie
zmontowane. Tu jakoœæ zdecydowanie przewa¿a nad
wzornictwem, bardzo dobrze zreszt¹, bo nic tak nie
z³oœci jak wymyœlna ale tandetna deska rozdzielcza.
Ergonomia w X3 stoi na najwy¿szym poziomie,
wszystko rozmieszczone intuicyjnie, skórzane fotele
wygodne i wyprofilowane odpowiednio do sportowego
charakteru SAVa.
Uchylny wyœwietlacz centralny
10
Ergonomia przede wszystkim
Miejsca jest doϾ dla wszystkich
TEST
Szeœciocylindrowa rzêdówka drzemie pod mask¹
X3 bezg³oœnie. Ale nawet gdy j¹ rozbudzimy, niewiele
us³yszymy, ledwie pomruk trzech litrów pojemnoœci.
Dopiero rozwœcieczona daje o sobie znaæ rasowym
brzmieniem, typowym dla szeœciu cylindrów BMW.
Du¿ym zaskoczeniem jest charakterystyka pracy
silnika, nie ma ani góry ani do³u. W pe³nym zakresie
obrotów pracuje jednakowo, z tak¹ sam¹ si³¹.
Dynamiczna jazda wymaga wiêc czêstego
operowania lewarkiem zmiany biegów, na szczêœcie
szeœciobiegowa skrzynia pracuje perfekcyjnie, na
dodatek ma dobrze dobrane prze³o¿enia.
Zachowanie X3 na drodze jest wiêcej ni¿
poprawne, samochód prowadzi siê œwietnie, nawet
przy bardzo agresywnym stylu jazdy, jaki zreszt¹ ta
maszyna lubi. Pomaga w tym system xDrive,
adaptacyjnie rozdzielaj¹cy napêd na wszystkie ko³a,
dzia³aj¹cy ca³kowicie niezauwa¿alnie dla kierowcy.
Sprawdza siê dobrze zarówno na twardej jak i luŸnej
nawierzchni, trzeba tylko ca³y czas pamiêtaæ, ¿e to nie
jest samochód terenowy. Tak naprawdê jest to
rozdmuchana w górê “trójka” kombi, na dodatek
podniesiona i na wiêkszych ko³ach. Zreszt¹ od 330xi
Tourer jest dro¿sza tylko o 6,5%. Wybór nale¿y wiêc do
nabywcy: “zwyk³e” kombi czy dumnie brzmi¹cy SAV?
6 cylindrów rasowego brzmienia “bejcy”
Baga¿nik pozytywnie zaskakuje wielkoœci¹
...œlizga³y siê na zakrêcie...
i mieœci akumulator. Ko³o zapasowe pod pod³og¹
BMW X3 to fajny samochód, którym mo¿na nieŸle
poszpanowaæ. Jakoœæ wykonania, komfort jazdy,
warunki trakcyjne i... potwornie wysoka cena! Wiemy,
¿e to BMW, ale mimo wszystko trzeba byæ fanatykiem
dwóch “nerek” na atrapie ch³odnicy, ¿eby p³aciæ ponad
dwieœcie tysiêcy za ten samochód. Dlatego te¿
pomijamy zu¿ycie paliwa X3 3.0i, choæ i tak stoi na
przyzwoitym poziomie. Jednym zdaniem: Sport
Activity Vehicle dla ludzi aktywnych z nieprzyzwoicie
grubym portfelem.
Rodzaj nawierzchni nie gra roli
Okno dachowe s³usznych rozmiarów,
na dodatek tylna czêœæ jest równie¿ uchylna.
To raczej szczyt mo¿liwoœci terenowych X3
W takich klimatach X3 czuje siê dobrze
Podstawowe dane techniczne:
Silnik
Uk³ad / liczba zaworów
pojemnoϾ
moc maksymalna / obr/min
moment obrotowy / obr/min
po³o¿enie
napêd
Skrzynia biegów
Osi¹gi (fabryczne)
prêdkoœæ maksymalna
przyspieszenie 0-100 km/h
Zu¿ycie paliwa (fabryczne)
miasto / trasa / œrednie
Wymiary
d³ug. / szer. / wys. (mm)
rozstaw osi (mm)
masa w³asna / dopuszczalna
pojemnoœæ baga¿nika (DIN)
pojemnoϾ zbiornika paliwa
Cena
benzynowy
R6 / 24
2.979 cm3
170 kW (231 KM) / 5900
300 Nm / 3500
pod³u¿nie z przodu
na wszystkie ko³a
6 - manualna
210 km/h
7,8 s
16,0/8,7/11,4 l / 100 km
4565 / 1853 / 1674
2795
1835 / 2260 kg
480 / 1560 l
67 l
228.156,00 z³
11
TEST
Mitsubishi Outlander
Efektowne opakowanie
Mitsubishi ma spore doœwiadczenie w konstruowaniu
samochodów terenowych i z napêdem na cztery ko³a. Choæ obecnie
jest produkowany tylko jeden model terenówki z prawdziwego
zdarzenia, to na dodatek nie jest on oferowany na rynku polskim, a z
powodu... braku zainteresowania nabywców! Mowa tu o Pajero
Classic, reszta to tak zwane SUV-y, czyli Sport Utility Vehicles.
Jednym z takich pojazdów ma byæ Outlander, g³oœno wprowadzany
na rynek i maj¹cy namieszaæ ostro w segmencie. Osobiœcie mam
jednak powa¿ny problem z jednoznacznym zakwalifikowaniem tego
modelu do klasy SUV, bo wydaje mi siê, ¿e jest to raczej kombi z
napêdem za cztery ko³a. I natychmiast siê z tego t³umaczê.
Outlander oferuje wnêtrze podobne do osobowych kombi, nie
jest ani bardzo wysokie, ani zbyt d³ugie. Zalet¹ jest dobre
wykorzystanie tej przestrzeni, miejsca dla 5 osób jest tu pod
dostatkiem i zaliczy³bym wnêtrze do bardzo wygodnych, gdyby nie
potraktowanie kierowcy. Otó¿ regulacja wysokoœci kierownicy i fotela
ma tak dziwaczny zakres, ¿e przy maksymalnie opuszczonym
siedzisku fotela i podniesionej kierownicy miejsca miêdzy nimi nie
ma du¿o, trudno jest wiêc podnieœæ fotel wy¿ej, bo zacznie brakowaæ
miejsca na nogi. Drugim mankamentem wnêtrza jest zadziwiaj¹co
skromny baga¿nik, 402 litry to s³abiutki wynik, na dodatek baga¿nik
jest bardzo p³ytki. Konkurencja bije tu Outlandera na g³owê, jedynym
usprawiedliwieniem jest ko³o zapasowe w pod³odze baga¿nika, które
rzeczywiœcie nie pasowa³oby na tyln¹ klapê.
Deska rozdzielcza Outlandera jest bardzo skromna i surowa, na
szczêœcie bardzo czytelna. Ocenê estetyczn¹ pozostawiam
czytelnikom, ja dodam tylko, ¿e bardziej pasowa³aby do samochodu
prawdziwie terenowego, ni¿ do kombi spêdzaj¹cego zdecydowan¹
wiêkszoœæ czasu na asfalcie.
Imitacja czarnego drewna nie wygl¹da najlepiej
12
tekst: Micha³ Nejbauer
zdjêcia: Maciek Medyj
Wnêtrze czarne, ale wygodne
Wygodna kanapa, sporo miejsca na nogi
TEST
Trzeba przyznaæ, ¿e sylwetka Outlandera jest atrakcyjna, linia
nadwozia zdradza agresywny, sportowy charakter samochodu i
naprawdê mo¿e siê podobaæ. Masywne zderzaki, wysoka linia okien
i pochylona tylna szyba nadaj¹ Outlanderowi dynamiki. Solidne i
oryginalne aluminiowe relingi dachowe pasuj¹ do nadwozia
doskonale i wspaniale równowa¿¹ aluminiowe os³ony zderzaków.
Spojler dachowy równie¿ nie budzi zastrze¿eñ, choæ wydawa³oby
siê, ¿e nie pasuje do takiego samochodu.
Pod mask¹ Outlandera kryje siê rzêdowy, czterocylindrowy
silnik benzynowy o pojemnoœci 2 litrów. Moc maksymaln¹ 136 KM
osi¹ga dopiero przy 6000 obr/min., co wymusza krêcenie go w górny
zakres. Moment obrotowy 176 Nm dostêpny jest co prawda przy
4500 obr/min., ale i tak jest to i za ma³o i za wysoko, by silnik chcia³
chodziæ do³em. Efekt jest taki, ¿e w ca³ym zakresie obrotów pracuje
w³aœciwie z jednakow¹ si³¹. Sta³y napêd na cztery ko³a i spora masa
w³asna Outlandera powinny wymusiæ zastosowanie silnika o
wiêkszym momencie obrotowym, czyli po prostu diesla. Mniejsze
by³oby zu¿ycie paliwa, a i samochód ³atwiej wyje¿d¿a³by z opresji,
bo mia³by wiêcej si³y (patrz zdjêcia).
Outlander nie jest samochodem terenowym, bardzo dobrze
prowadzi siê go na szosach i ulicach. Zawieszenie doœæ dobrze
zestrojone jest do agresywnej jazdy, zapewniaj¹c przy tym
odpowiedni komfort. W utrzymaniu za³o¿onego kierunku jazdy
pomaga oczywiœcie nieoceniony napêd na wszystkie ko³a, ale i bez
tego Outlander dobrze by sobie radzi³.
Ca³kowitym zaskoczeniem jest natomiast sprawnoœæ
Outlandera na drogach b³otnistych. Samochód zadziwiaj¹co dobrze
przeœlizguje siê po b³ocie i chyba tylko groŸba powieszenia na jakiejœ
muldzie ziemi mog³aby go powstrzymaæ. Gdyby za³o¿yæ opony o
masywniejszej rzeŸbie, Outlander swobodnie móg³by przeje¿d¿aæ
ka¿dy l¿ejszy teren, nawet pomimo braku reduktora.
Efektowny wygl¹d, efektowne zachowanie na drodze
W zakrêtach chodzi niemal slajdami
Czas na podsumowanie. Mitsubishi Outlander 4WD jest trochê
dziwnym samochodem, tak jakby jego sami nie wiedzieli w jakim
celu go tworz¹. Outlander samochodem terenowym nie jest i nigdy
nie bêdzie. Na rodzinne wypady na ³ono natury ma ma³o
funkcjonalne wnêtrze i niedu¿y baga¿nik. Do codziennej jazdy pali
trochê za du¿o benzyny. Najwiêksz¹ zalet¹ Outlandera jest
atrakcyjny i oryginalny wygl¹d, rzeczywiœcie zwraca na siebie uwagê
wœród innych samochodów. Jednak konkurencja produkuje takie
samochody bardziej przemyœlane, a sprzedaje za podobne, a nawet
mniejsze pieni¹dze. Wersja z silnikiem wysokoprê¿nym trochê
poprawi³aby sytuacjê Outlandera, ale nadal by³by to samochód,
który kupuje siê przede wszystkim dla efektownego wygl¹du.
Skromny i p³ytki baga¿nik
P³ytsze b³oto mu nie straszne...
...nawet z takich opresji potrafi siê wygrzebaæ...
...by ponownie rzuciæ siê w b³oto.
Podstawowe dane techniczne:
Silnik
Uk³ad / liczba zaworów
pojemnoϾ
moc maksymalna / obr/min
moment obrotowy / obr/min
po³o¿enie
napêd
Skrzynia biegów
Osi¹gi (fabryczne)
prêdkoœæ maksymalna
przyspieszenie 0-100 km/h
Zu¿ycie paliwa (fabryczne)
miasto / trasa / œrednie
Wymiary
d³ug. / szer. / wys. (mm)
rozstaw osi (mm)
masa w³asna / dopuszczalna
pojemnoœæ baga¿nika (DIN)
pojemnoϾ zbiornika paliwa
Cena
benzynowy DOHC
R4 / 16
1.997 cm3
100 kW (136 KM) / 6000
176 Nm / 4500
poprzecznie z przodu
na wszystkie ko³a
5 - manualna
192 km/h
11,4 s
12,4/7,6/9,4 l / 100 km
4545 / 1750 / 1670
2625
1610 / 2070 kg
402 / 1049 l
60 l
116.990,00 z³
13
WYDARZENIA
Tor przeszkód
Autotrapera
7
00 wywrotek ziemi, 50
me tr ów sz eœ ci en ny ch
dre wna , 35 00 g odz in
pracy i 150.000 z³ - tyle poch³on¹³
tor off-roadowy, wybudowany przy
trasie A1 w Starowej Górze ko³o
£odzi. Tor powsta³ w s¹siedztwie
nowej siedziby firmy Autotraper
Sport Service, autoryzowanego
dealera samochodów Chrysler i
Jeep w £odzi.
Tor ma d³ugoœæ 1800
metrów, kilka pasów jazdy i
zawiera du¿e wzniesienia, strome
zjazdy, rów wodny, most z drew-
14
nianych bali, pochy³e trawersy,
odcinki b³otne, odcinki pustynne.
Zosta³ równie¿ zaopatrzony w
ambonê widokow¹, z której mo¿na
obserwowaæ zmagania kierowców
na ca³ej d³ugoœci toru.
Sprawc¹ ca³ego zamieszania jest Maciek Majchrzak,
w³aœciciel Autotraper Sport Service, prezes Jeep Club Polska oraz
Autotraper Offroad Klub Polska,
uczestnik ponad 100 rajdów terenow ych na œ wie cie , w t ym
Rubikon , Transylwan ia, Supersylwania i Pary¿-Dakar.
SKRÓTEM
W³ os ka po li cj a p añ st wo wa
(Polizia di Stato) po raz pierwszy
otrzyma do u¿ytkowania Laborghini
Gallardo. Ten sportowy bolid,
pomalowany podobnie jak inne
samochody policyjne, z syrenami i
ko gu ta mi na da ch u, zo st a³
pod aro wan y pol icj ant om prz ez
zarz¹d fabryki z Sant' Agata w
Bolon ii z ok azjii 152 ro cznic y
powstania Polizia di Stato.
Po li cy jn e G al la rd o b êd zi e
u¿ywane przez policjê drogow¹
(Polizia Stradale) w nag³ych
wypadkach i sytuacjach
alarmowych na autostradzie
Salerno-Reggio Calabria, zasili
specjalny sztab bezpieczeñstwa
zorganizowany ju¿ na tym odcinku.
Lamborghini bêdzie te¿
wykorzystywane w przypadkach
potrzeby szybkiego udzielenia
pierwszej pomocy ofiarom
wypadków - dziêki wyposa¿eniu
miêdzy innymi w defibrlyrator z
aparatur¹ do elektrokardiogramu
oraz automatycznej diagnozy
ciœnienia têtniczego krwi jak
równie¿ zawartoœci w niej tlenu i
dwutlenku wêgla. Bêdzie te¿
umo¿liwia³o szybki transport np.
organów do przeszczepów. Oprócz
tego medycznego sprzêtu,
samochód bêdzie posiada³ równie¿
Fot. Škoda
JUNIOR WYPIERA BASICA
NOWA WERSJA FABII
Œwietnie sprzedaj¹ca siêŠkoda
Fabia oferowana jest w nowej
wers ji wypo sa¿e niow ej Juni or,
zastêpuj¹cej Basic. Jak zapewnia
producent zmiana ta podyktowana
jest chêci¹ lepszego dostosowania
oferty do wymagañ klientów.
Analizy rynkowe wykaza³ y, ¿e
istnieje du¿a grupa osób
szukaj¹cych samochodu, o niskim
poziomie wyposa¿enia, ale o
przestronnym wnêtrzu i pojemnym
baga¿niku.
aparaturê do otrzymywania i
wysy³ania informacji, tak¿e
obr azó w, odn osz ¹cy ch s iê d o
danych krytycznych sytuacji na
drodze, takich jak wypadki, po¿ary,
oraz inne mo¿liwe zagro¿enia.
To wszystko bêdzie mo¿liwe
dz iê ki za st os ow an iu in ne go
wyrafinowanego sprzêtu na
pok³adzie „Laborghini Polizia”,
takiego jak na przyk³ad system
nawigacji satelitarnej sprzê¿onym z
sieci¹ komórkow¹, system Provida,
nagrywaj¹cy podejrzane sytuacje i
prz esy ³aj ¹cy obr az w cza sie
rz ec zy wi st ym , b ez po œr ed ni e
po³¹czenie z policyjn¹ ba z¹
danych, jak równie¿ system Elsag
„Autodetector”, identyfikuj¹cy
p o j a z d n a p od s t a w i e t a bl i c
rejestracyjnych, oraz sprzêt VHFPolizia.
U¿ytkowanie Gallardo,
po si ad aj ¹c eg o dz ie si êc io cy li ndrowy, piêciolitrowy, piêciuset
konny silnik, oraz aluminiowe
nadwozie, bêdzie równie¿ mo¿liwe
w z³yc h waru nkach atmos ferycznych i drogowych, jako ¿e auto
ma doskona³e w³aœciwoœci
tr ak cy jn e, ze sw oi m s ta ³y m
napêde m na czt ery ko³ a oraz
oponami zimowymi „Sottozero”
przygotowanymi specjalnie dla
samochodów Laborghini przez
firmê Pirelli.
Fot. Lamborghini
POSCIGOWE
LAMBORGHINI GALLARDO
Nowy model akcyjny Junior w
stosunku do swojego poprzednika
doposa¿ony zosta³ w:
! instalacjê radiow¹ (4 g³oœniki,
antena)
! zamek w drzwiach pasa¿era
! pe³nowymiarowe ko³paki
! zamykany schowek w desce
rozdzielczej
! filtr przeciwpy³kowy
! przygotowanie pod baga¿nik
dachowy
! opóŸniacz wy³¹czenia
oœwietlenia wnêtrza.
Wersja Junior, podobnie jak
Basic, dostêpna bêdzie jedynie w
wersji hatchback z silnikiem 1,2
40kW. Škoda Fabia Junior nie
bêd zie pos iad a³a ozn acz eni a
we rs ji wy po sa ¿e ni a ( br ak
bocznych naklejek). Kolorystyka
modelu Fabia Junior obejmuje
wszystkie lakiery dostêpne dla
Škody Fabia Classic.
Ce na Šk od y Fa bi i Ju ni or
wynosi 36.490 z³.
SKODA W KWIETNIU
Miniony kwiecieñ by³ dla
Škody znacznie lepszy na naszym
rynku ni¿ kwiecieñ 2003, sprzeda¿
wszystkich modeli by³a wy¿sza o
75,47% (2689 sztuk). Š koda
skrzêtnie skorzysta³a z paniki
przed zmian¹ przepisów
dotycz¹cych odliczeñ VAT-u i
wzrostem cen po wejœciu do UE.
Flagowego modelu Superb
sprzedano 23 egzemplarze wiêcej,
co stanowi wzrost o 27,38 % w
porównaniu z kwietniem 2003.
Fabii sprzedano w kwietniu
2004 1120 egzemplarzy wiêcej
(40,37%), w tym o 212 sedanów, o
242 hatchbacków i a¿ o 666 kombi
wiêcej, ni¿ w kwietniu ubieg³ego
roku.
Rekord nale¿y do Octavii:
wzrost sprzeda¿y tego modelu
wyniós³ a¿ 219,29%, czyli 1546
egzemplarzy wiêcej ni¿ przed
rokiem, w tym 567 kombi i a¿ 979
liftbacków wiêcej.
15
SKRÓTEM
Aveo 4-drzwiowy 1.4 8v SE:
36.990 z³
1x airbag, wspomaganie kierownicy
Aveo 4-drzwiowy 1.4 8v SE:
39.840 z³
1x airbag, wsp. kier., klimatyzacja man.
Aveo 4-drzwiowy 1.4 8v SE:
40.790 z³
2x airbag, wsp. kier., klimatyzacja man.
Aveo 4-drzwiowy 1.4 8v SE:
38.890 z³
1 x airbag, wsp. kier., ABS
Aveo 4-drzwiowy 1.4 8v SE:
42.690 z³
2 x airbag, wsp. kier., klimatyzacja man., ABS
Aveo 4-drzwiowy 1.4 16v SX:
47.090 z³
4 x airbag, wsp. kier., klimatyzacja man., ABS
W ostatni majowy weekend w salonach w ca³ej
Polsce rusza d³ugo oczekiwana sprzeda¿ Chevroletów.
Wszystko wskazuje na to, ¿e znajd¹ spore grono
nabywców, choæ ceny nie s¹ tak niskie, jak mo¿na siê
by³o spodziewaæ. Chevrolety pozostaj¹ jednak w gronie
niedrogich samochodów w Polsce, co wró¿y im sukces
rynkowy. “Chevrolet dla Kowalskiego” - brzmi nieŸle...
Poni¿ej podajemy cennik modeli oferowanych na
polskim rynku:
Aveo 5-drzwiowy 1.2 S
32.990 z³
1 x airbag
Aveo 5-drzwiowy 1.2 SE
36.490 z³
1x airbag, wspomaganie kierownicy
Aveo 5-drzwiowy 1.2 SE
39.340 z³
1x airbag, wsp. kier., klimatyzacja man.
Aveo 5-drzwiowy 1.4 8v SE:
44.040 z³
1 x airbag, wsp. kier., klimatyzacja man., ABS
Aveo 5-drzwiowy 1.4 16v SX:
47.990 z³
2 x airbag, wsp. kier., klimatyzacja man., ABS
Aveo 5-drzwiowy 1.4 16v SX:
47.990 z³
2 x airbag, wsp. kier., klimat. man., ABS, alufelgi
Fot. Mitsubishi
Fot. Mitsubishi
16
Lacetti 4-drzwiowy 1.4 16v SE:
46.490 z³
2 x airbag, wsp. kier., ABS
Lacetti 4-drzwiowy 1.4 16v SE:
49.790 z³
2 x airbag, wsp. kier., klimatyzacja man., ABS
Lacetti 4-drzwiowy 1.6 16v SX:
50.240 z³
2 x airbag, wsp. kier., ABS
Lacetti 4-drzwiowy 1.6 16v SX:
53.540 z³
2 x airbag, wsp. kier., klimatyzacja man., ABS
Lacetti 4-drzwiowy 1.8 16v CDX:
65.140 z³
4 x airbag, wsp.kier.,klim.aut., ABS z kontrol¹ trakcji
Evanda 2.0 16v CDX:
68.990 z³
4 x airbag, wsp.kier.,klim.aut., ABS z kontrol¹ trakcji
Rezzo 1.6 16v SX:
56.990 z³
2 x airbag, wsp. kier., klimatyzacja man., ABS
ustalona na 105.990 z³, czyli o
10.000 z³ mniej (8,6%).
Jeszcze przed obni¿k¹ firma
MMC Car Poland, polski importer
samochodów Mitsubshi, zanotowa³a znaczny wzrost sprzeda¿y.
W pierwszych czterech miesi¹cach 2004 sprzedano o 61,2%
samochodów wiêcej, ni¿ w analogicznym okresie roku 2003.
Najwiêkszy wzrost sprzeda¿y
dotyczy³ modelu L200 - 220%,
poza tym Space Star - 78,9% a
tak¿e Carisma - 17%.
Kwietniowy wzrost sprzeda¿y nale¿a³ do modeli terenowych: Pajero - 58,8% oraz L200
- a¿ 800%.
TANSZE MITSUBISHI
LANCER I OUTLANDER
Efektem wejœcia Polski do
Unii Europejskiej jest obni¿ka cen
modeli Mitsubishi produkowanych
w Japonii. Redukcja cen jest
znacz¹ca i ucieszy zapewne
klientów, którzy przymierzali siê do
zakupu tych modeli.
Mitsubishi Lancer kombi w
wersji podstawowej kosztuje
obecnie 63.990 z³, o 8.000 z³ mniej
ni¿ poprzednio (obni¿ka o 11,11%).
Cena podstawowej wersji
Mitsubishi Outlandera zosta³a
Lacetti 5-drzwiowy 1.4 16v SE:
43.990 z³
2 x airbag, wsp. kier., ABS
Lacetti 5-drzwiowy 1.4 16v SE:
47.290 z³
2 x airbag, wsp. kier., klimatyzacja man., ABS
Lacetti 5-drzwiowy 1.6 16v SX:
52.240 z³
4 x airbag, wsp. kier., klimatyzacja man., ABS
Lacetti 5-drzwiowy 1.8 16v CDX:
63.340 z³
4 x airbag, wsp.kier.,klim.aut., ABS z kontrol¹ trakcji
DROZSZE OPLE
Fot. Opel
Fot. Chevrolet
RUSZA SPRZEDAZ
CHEVROLETÓ W
Importerzy samochodów spoza
Europy obni¿aj¹ ceny, podczas
gdy samochody z Unii Europejskiej
dro¿ej¹. Od 14 maja podro¿a³y
niektóre modele Opla o kwoty:
Corsa, Corsa van i Combo: 500 z³,
Meriva 1.6 SE:
1250 z³,
Meriva pozosta³e wersje: 1000 z³,
Zafira:
1500 z³,
Vectra:
1500 z³,
Signum:
1500 z³,
Vivaro:
2000 z³.
Ceny pozosta³ych modeli Opla,
czyli Agili, Astry Classic II, Astry III
oraz Movano pozostaja na
dotychczasowym poziomie.
SPORT
MACIEK MEDYJ
RAJD CYPRU
TRYIUMF GRONHOLMA
Zakoñczy³ a siê pi¹ta eliminacj a
Rajdowych Samochodo wych Mistrzost w
Œwiata - Rajd Cypru. Najwolniejszy, o
najbard ziej nierówn ych nawierz chniach ,
pe³nych dziur i kamieni, jest co roku ciê¿k¹
prób¹ dla kierowców i ich maszyn. Zwyciê¿y³
go Fin Marcus Gronhölm z pilotem Timo
Rautiainenem, zyskuj¹c na mecie przewagê
54 sekund, jak równie¿ przesuwaj¹c siê na
czo³o ogólnej klasyfikacji mistrzostw. To
pierwsze zwyciêstwo za³ogi Peugeota w tym
sezonie.
Gronhö lm, któ ry pocz ¹tkowo mia³
k³opoty z samochodem, a dok³adnie ze
sprzêg³em, nie mia³ póŸniej ju¿ powodów do
narzekañ, a nawet by³ bardzo zadowolony ze
swojego sprzêtu.
Zesz³oroczny zwyciêzca tego rajdu,
Petter Solberg, w pierwszym dniu mia³
powa¿ne k³opoty z uk³adem ch³odzenia w
Subaru, których powodem by³ kurz
zatykaj¹cy ch³odnicê. Norweg straci³ przez to
a¿ kilka minut, spadaj¹c na 11 pozycjê. Drugi
dzieñ rozpocz¹³ z now¹ ch³odnic¹,
wyposa¿on¹ przez serwisantów w patent
chroni¹cy przed zapyleniem, dziêki czemu
zacz¹³ odrabiaæ ogromn¹ stratê czasu.
Wygrywa³ odcinek za odcinkiem, ale niestety
opóŸnienie z pierwszego dnia by³o na tyle
du¿e, ¿e uda³o mu siê w drugim dniu przebiæ
tylko na 8 miejsce.
Loeb na 8 odcinku specjalnym po¿egna³
siê z pierwszym biegiem, co jednak nie
wp³ynê³o znacz¹co na osi¹gane przez niego
czasy, natomiast Harri Rovanperä zgubi³
gdzieœ dwójkê, co w Peugeocie 307 WRC nie
jest bez znaczenia, bior¹c pod uwagê, ¿e
wszystkich biegów w tym samochodzie jest
cztery.
Drugiego dnia odpad³y z rajdu oba
samochody fabrycznego teamu Mitsubishi.
Nie dzi elê roz poc z¹³ 13- sty odc ine k
specjalny, który na szczêœcie nie by³ dla
nikogo zbyt pechowy, ale Gronhölm podczas
owego os-u „w³o¿y³” Loebowi a¿ 17,5
sekundy. I tak by³o w zasadzie ju¿ do mety Fin z zespo³u Peugeota powiêksza³ swoj¹
przewagê nad rywalami. Natomiast Solberg
Wyniki:
2004 Cyprus Rally pierwsza ósemka po SS18:
1. Marcus Gronhölm (FIN)/Timo Rautiainen (FIN) Peugeot 307
2. Sebastien Loeb (F)/Daniel Elena (F) Citroën Xsara
3. Markko Martin (EE)/Michael Park (GB) Ford Focus RS WRC 04
4. Carlos Sainz (E)/Marc Marti (E) Citroën Xsara
5. Harri Rovanperä (FIN)/Risto Pietilainen (FIN) Peugeot 307
6. Petter Solberg (N)/Phil Mills (GB) Subaru Impreza WRC 2004
7. Mikko Hirvonen (FIN)/Jarmo Lehtinen (FIN) Subaru Impreza WRC 2004
8. Janne Tuohino (FIN)/Jukka Aho (FIN) Ford Focus WRC 02
Fot. WRC
2004 FIA Mistrzostwa Œwiata kierowców
klasyfikacja po rundzie 5 z 16 (nieoficjalna):
1. Marcus Gronhölm (FIN)
34 pts
2. Sebastien Loeb (F)
33 pts
3. Markko Martin (EE)
32 pts
4. Petter Solberg (N)
26 pts
5. Carlos Sainz (E)
18 pts
TEST
TOYOTA
HILUX D-4D
GSI
stara³ siê goniæ czo³ówkê, ale na mecie obu z
pierwszych odcinków specjalnych drugiego
dnia by³ czwarty.
Ca³y czas równo i bez wiêkszych
przygód jechali Markko Martin i Carlos Sainz,
pozostaj¹c w pierwszej pi¹tce.
Ta k w i ê c o s t a t n i d z i e ñ b e z
niespodzianek, ca³y rajd wygra³ Marcus
Grönholm z przewag¹ 54 sekund nad
Sebastianem Loebem, który przyjecha³ jako
drugi z przewag¹ ponad 16 sekund nad
trzecim Markko Martinem. Wyniki s¹ jednak
je sz cz e ni eo fi cj al ne , gd y¿ ba da ni e
techniczne po rajdzie stwierdzi³o mo¿liwoœæ
niezgodnoœci z regulaminem pomp wodnych
w Peugeocie i w Citroenie. Decyzja w tej
sprawie zapadnie w najbli¿sz¹ œrodê.
Gw ia zd ê ra jd u, za sk ut ec zn oœ æ w
ro zw i¹ za ni u pr ob le mu z uk ³a de m
przeniesienia napêdu w 307 WRC, otrzyma³
dyrektor technicz ny zespo³u Peugeota .
Kolejna eliminacja WRC- Rajd Akropolu w
Grecji odbêdzie siê w dniach 4-6 czerwca.
TUNING
SERWIS
Przeróbki i modyfikacje pojazdów mechanicznych
Profesjonalne przygotowanie nadwozia do rajdów
Akcesoria, czêœci tuningowe i sportowe
do niemal wszystkich marek samochodów
Weso³a - Stara Mi³osna
ul.Trakt Brzeski 91
tel./fax (022) 773-18-43
e-mail: [email protected]
www.gsisc.pl
4h 58m 44.5s
4h 59m 38.5s
4h 59m 53.6s
5h 02m 02.5s
5h 05m 53.5s
5h 09m 07.6s
5h 09m 19.4s
5h 12m 55.2s
2004 FIA Mistrzostwa Œwiata producentów
klasyfikacja po rundzie 5 z 16 (nieoficjalna):
1. Ford
53 pts
2. Citroën
51 pts
3. Peugeot
47 pts
4. Subaru
36 pts
5. Mitsubishi
5 pts
TEST
OPEL VECTRA
KOMBI 2.0T
Motoforum.pl
ul. Cieszyñska 2A/18
02-716 Warszawa
tel./fax: (22) 843 50 64
e-mail: [email protected]
www.motoforum.pl
Zespó³ redakcyjny:
Micha³ Nejbauer
[email protected]
Grzegorz Rochna
[email protected]
Maciek Medyj
[email protected]
Zenon Go³¹b
[email protected]
17
Mo¿e nie jesteœmy najwiêksi
mo¿e nie jesteœmy najszybsi
mo¿e nie jesteœmy najlepsi
ale mamy w³asne zdanie
Www.motoforum.pl
INNE SPOJRZENIE

Podobne dokumenty