CHÓWIEDZ nr 28 - ZHP Hufiec Toruń im. Mikołaja Kopernika

Komentarze

Transkrypt

CHÓWIEDZ nr 28 - ZHP Hufiec Toruń im. Mikołaja Kopernika
CHÓWIEDZ
Duch ochoczy, ale ciało mdłe…
Józef Piłsudski – cz. 2.
Koncert ŁOMOT SERC
NUMER 28
Harcerskie Skrzydła – Cz. III
Obrzędowośd. Co to? Jak? Po co?
MARZEC 2011
NIEZALEŻNY PERIODYK HUFCA ZHP TORUO
CHÓWIEDZ
HUFIEC ZHP TORUŃ
STOPKA REDAKCYJNA
REDAKTOR NACZELNA
phm. Aleksandra „Staśka” Cieślak
REDAKTORZY:
Ks. phm. Józef Nowakowski – kapelan Hufca ZHP Toruń
phm. Jacek Soroczyński
phm. Arkadiusz Wasilewski
pwd. Katarzyna Dulska
pwd. Michał Sawicki
HO Aniela Bożejewicz
sam. Joanna Babis
1
MARZEC 2011
CHÓWIEDZ
HUFIEC ZHP TORUŃ
MARZEC 2011
1. Wstępniak (phm. Aleksandra „Staśka” Cieślak) ......................................................... 3
2. Duch ochoczy, ale ciało mdłe… Wspomnienie o Druhnie hm. Beacie Chomicz (sam.
Joanna Babis) ........................................................................................................... 4
3. DUSZ-HARCE (ks. phm. Józef Nowakowski) ............................................................... 7
4. HARCERSTWO AKADEMICKIE. INFORMACJE…………………………………..………………………..9
5. HISTORIA: Streszczenie książki: W. Suleja, Józef Piłsudski – cz. 2 (phm. Arkadiusz Wasilewski)……………………………………………..………………………………………………………………….10
6. HARCERSKIE SKRZYDŁA: Cz. III – Odznaki wyszkolenia lotniczego i metodyka (phm.
Jacek Soroczyoski)…………………………………………………….……………………………………………15
7. INFORMACJE ZKK……………………………………………………………………………………………………21
8. KĄCIK POEZJI………………………………………………………………………………………………………….24
9. ŚPIEWNICZEK…………………………………………………………………………………………………………25
10. ZAPROSZENIE: KONCERT CHARYTATYWNY ŁOMOT SERC……………………………………….27
11. W kilku słowach o służbie i wyczynie – krótka refleksja (pwd. Katarzyna Dulska).….31
12. Obrzędowośd. Co to? Jak? Po co? (HO Aniela Bożejewicz)……………………………………..33
13. 7 Rad na temat tworzenia obrzędowości w drużynie (HO Aniela Bożejewicz)…………35
14. Rozbudzenie smaków (pwd. Michał Sawicki)………………………………………………………….37
2
CHÓWIEDZ
HUFIEC ZHP TORUŃ
MARZEC 2011
AaaaAAAaaaa JUŻ jest wiosna!
„„C
Chhóów
wiieeddzz”” zzaabbiieerrzzee
W
Waass,, w
w ssw
wooiim
m 2288.. N
Nuu-m
e
r
z
e
,
w
p
o
d
r
ó
ż
merze, w podróż ddoo
pprrzzeesszzłłoośśccii,, aabbyyśścciiee lleeppiieejj
ppoozznnaallii ssyyllw
weettkkęę M
Maarrsszzaałłkkaa
JJóózzeeffaa PPiiłłssuuddsskkiieeggoo.. N
Naassttęęppnniiee
ddzziięękkii „„H
a
r
c
e
r
s
k
i
m
Harcerskim SSkkrrzzyyddłłoom
m””
ppooffrruunniieecciiee w
w pprrzzeessttw
woorrzzaa oocczzaam
mii
w
wyyoobbrraaźźnnii ii ppoocczzuujjeecciiee m
maałłąą
aaddrreennaalliinnkkęę.. SSpprroow
a
d
z
ą
W
a
s
wadzą Was nnaa
zziieem
miięę iinnffoorrm
maattoorryy ddoottyycczząąccee zzbblliiżżaajjąąccyycchh ssiięę sszzkkoolleeńń oorrggaa-nniizzoow
waannyycchh pprrzzeezz hhuuffccoow
wyy ZZeessppóółł K
Kaaddrryy K
Ksszzttaałłccąącceejj..
W
Wśśrróódd aarrttyykkuułłóów
w zznnaajjddzziieecciiee rróów
wnniieeżż cciieekkaaw
wee w
wssppoom
mnniieenniiaa
ddoottyycczząąccee D
r
u
h
n
y
h
m
.
B
e
a
t
y
C
h
o
m
i
c
z
.
N
i
e
z
a
b
r
a
k
n
i
Druhny hm. Beaty Chomicz. Nie zabrakniee ttaakkżżee nnaasszzyycchh
uukkoocchhaannyycchh D
DU
USSZZ--H
HA
ARRC
CÓ
ÓW
W.. N
Naa rroozzrryyw
wkkęę „„C
Chhoow
wiieeddzz”” oocczzyyw
wiiśścciiee
zzaaw
wsszzee zznnaajjddzziiee m
miieejjssccee,, ddllaatteeggoo w
wm
maarrccoow
wyym
m nnuum
meerrzzee zznnaajjddzziieecciiee
w
i
e
r
s
z
B
o
l
e
s
ł
a
w
a
L
e
ś
m
i
a
n
a
o
r
a
z
p
i
o
s
wiersz Bolesława Leśmiana oraz pioseennkkii pptt.. „„BBaaddeenn
PPoow
weellll”” ii „„PPiieeśśńń W
Wiioosseennnnaa”” W
Włłaaddyyssłłaaw
waa SSiikkoorryy..
ŻŻyycczzęę pprrzzyyjjeem
mnneejj lleekkttuurryy 

RReeddaakkttoorr N
Naacczzeellnnaa
pphhm
m.. A
Alleekkssaannddrraa „„SSttaaśśkkaa”” C
Ciieeśśllaakk
2299.. nnuum
meerr ggaazzeettkkii uukkaażżee ssiięę 2200.. M
Maajjaa 22001111rr..
W
Wsszzyyssttkkiicchh zzaaiinntteerreessoow
waannyycchh w
wssppóółłpprraaccąą
pprroosszzęę oo kkoonnttaakktt..
G
Gaadduu--ggaadduu:: 44779988223377
nnrr tteell.. 550055006633888899
aaddrreess ee m
maaiill:: [email protected]
@w
wpp..ppll
3
CHÓWIEDZ
HUFIEC ZHP TORUŃ
MARZEC 2011
Duch ochoczy, ale ciało mdłe
T
aakk w
włłaaśśnniiee ookkrreeśślliiłłaa ssiieebbiiee DDrruuhhnnaa hhaarrccm
miissttrrzz BBeeaattaa CChhoom
miicczz,, nnaasszzaa
BBoohhaatteerrkkaa,, kkttóórraa ppoo ddzziiśś ddzziieeńń ddzziiaałłaa w
w HHuuffccuu ZZHHPP TToorruuńń w
w jjeeddnnyym
m zz
KKrręęggóów
w SSeenniioorróów
w..
JJeejj hhaarrcceerrsskkaa pprrzzeesszzłłoośśćć rroozzppoocczzęęłłaa ssiięę w
w 11993333 rr..,, kkiieeddyy w
wssttąąppiiłłaa ddoo zzuucchhóów
w..
W
Wóów
wcczzaass jjaakkoo 99--lleettnniiaa zzuucchheennkkaa uucczzeessttnniicczzyyłłaa w
ww
wiieelluu pprrzzeeddssiięęw
wzziięęcciiaacchh,, rróów
wnniieeżż
w
ww
wyym
maarrsszzuu ppoozzaa m
miiaassttoo nnaa ssppoottkkaanniiee pprrzzyyjjeeżżddżżaajjąącceejj nnaa w
wiizzyyttaaccjjęę kkoom
meennddaannttkkii
CChhoorrąąggw
wii W
Wiilleeńńsskkiieejj..
PPoo w
wyybbuucchhuu IIII w
woojjnnyy śśw
wiiaattoow
weejj CChhoom
miicczzóów
wnnaa zzaacczzęęłłaa sszzuukkaaćć m
moożżlliiw
woośśccii ddoo
ssłłuużżbbyy O
Ojjcczzyyźźnniiee bbyy pprrzzyycczzyynniićć ssiięę ddoo zzw
wyycciięęssttw
waa PPoollsskkii.. M
Miim
moo iiżż sszzkkoołłyy bbyyłłyy
zzaam
mkknniięęttee,, HHuuffiieecc ddzziiaałłaałł.. JJeejj ppiieerrw
wsszzyym
m zzaaddaanniieem
m bbyyłłoo pprrzzyyggoottoow
waanniiee sszzppiittaallaa ddllaa
rraannnnyycchh żżoołłnniieerrzzyy w
w kkllaasszzttoorrzzee JJeezzuuiittóów
w.. PPóóźźnniieejj,, jjaakkoo w
woolloonnttaarriiuusszzkkaa tteeggoo sszzppiittaallaa
sspprrzząąttaałłaa,, ssłłuużżyyłłaa rraannnnyym
m,, ppiissaałłaa zzaa nniicchh lliissttyy ddoo rrooddzziinn.. RRoozznnoossiiłłaa kkaannaappkkii ii kkaaw
węę
żżoołłnniieerrzzoom
m jjaaddąąccyym
m nnaa ffrroonntt oorraazz uucciieekkaajjąąccyym
m rrooddzziinnoom
m,, cczzęęssttoo zz m
maałłyym
mii ddzziieeććm
mii,, zz
zzaacchhooddnniieejj lliinniii ffrroonnttuu.. SSłłuużżyyłłaa rróów
wnniieeżż jjaakkoo łłąącczznniicczzkkaa..
W
W cczzaassiiee ookkuuppaaccjjii uucciieekkłłaa ddoo iinnnneeggoo m
miiaassttaa ii ttaam
m pprraaccoow
waałłaa,, ddoołłąącczzyyłłaa ddoo
AArrm
miii KKrraajjoow
weejj rróów
wnniieeżż jjaakkoo łłąącczznniicczzkkaa.. N
Naa ppoocczząąttkkuu 11994455 rr.. pprrzzeepprroow
waaddzziiłłaa ssiięę ddoo
TToorruunniiaa,, ggddzziiee ppóóźźnniieejj zzddaałłaa m
maattuurręę..
PPoodd kkoonniieecc rrookkuu 11995566 w
wrraazz zzee zznnaajjoom
mąą pprrzzeecczzyyttaałłaa w
w ggaazzeecciiee aappeell ddoo ddaaw
w-nnyycchh cczzłłoonnkkóów
w ZZHHPP.. W
Wssttaaw
wiiłłaa ssiięę w
w kkoom
meennddzziiee hhuuffccaa.. PPrrzzyyjjęęłłaa jjąą hhaarrccm
miissttrrzz JJaanniinnaa
BBaarrttkkiieew
wiicczz.. ZZaaddaaw
waałłaa kkrróóttkkiiee,, rrzzeecczzoow
wee ppyyttaanniiaa ii uuzzggooddnniiłłaa zz nniiąą tteerrm
miinn zzbbiióórreekk
sszzkkoolleenniioow
wyycchh.. PPrrzzeebbyyłłaa sszzkkoolleenniiee,, uukkoońńcczzyyłłaa bbiieegg nnaa ssttooppiieeńń ssaam
maarryyttaannkkii ii w
w 11995577
rr.. zzłłoożżyyłłaa PPrrzzyyrrzzeecczzeenniiee HHaarrcceerrsskkiiee..
LLaatteem
m tteeggoo ssaam
meeggoo rrookkuu uukkoońńcczzyyłłaa cchhoorrąąggw
wiiaannyy oobbóózz sszzkkoolleenniioow
wyy ddllaa
ddrruużżyynnoow
wyycchh w
w TTlleenniiuu.. KKoom
meennddaannttkkąą bbyyłłaa hhm
m.. JJ.. BBaarrttkkiieew
wiicczz.. W
Wee w
wrrzzeeśśnniiuu
4
CHÓWIEDZ
HUFIEC ZHP TORUŃ
MARZEC 2011
oottrrzzyym
maałłaa rroozzkkaazz zzoorrggaanniizzoow
waanniiaa ddrruużżyynnyy w
w sszzkkoollee iim
m.. TTaaddeeuusszzaa KKoośścciiuusszzkkii w
w TToorruu-nniiuu.. N
Naa ppiieerrw
wsszząą zzbbiióórrkkęę jjeejj ddrruużżyynnyy pprrzzyysszzłłoo ookk.. 8800 ddzziieew
wcczząątt.. PPóóźźnniieejj uussttaalliiłłaa ssiięę
lliicczzbbaa ookkoołłoo 3355 hhaarrcceerreekk.. W
Wssppóółłpprraaccoow
waałłaa zz ddrruużżyynnąą m
męęsskkąą,, uucczzęęsszzcczzaałłaa nnaa oodd-pprraaw
wyy ii ssppoottkkaanniiaa w
w kkoom
meennddzziiee HHuuffccaa.. PPooddcczzaass kkttóórreeggoośś ssppoottkkaanniiaa KKHH TToorruuńń
ooddbbyyłłoo ssiięę ssppoottkkaanniiee zz hhm
m.. AAlleekkssaannddrreem
m KKaam
miińńsskkiim
m..
O
Orrggaanniizzoow
waałłaa ddllaa ssw
woojjeejj ddrruużżyynnyy w
wiieellee aakkccjjii zzaarroobbkkoow
wyycchh ii ssppoołłeecczznnyycchh m
m..
iinn.. sspprrzząąttaanniiee uulliicc TToorruunniiaa,, zzbbiióórrkkaa m
maakkuullaattuurryy.. DDnniiaa 1199 m
maarrccaa 11995588 rr.. zzoossttaałłaa m
miiaa-nnoow
waannaa iinnssttrruukkttoorrkkąą ZZHHPP..
PPiieerrw
wsszzyy oobbóózz jjeejj ddrruużżyynnyy ooddbbyyłł ssiięę w
w lliippccuu 11995588 rr.. w
w FFuunnccee.. W
W ttyym
m ssaam
myym
m
cczzaassiiee ooddbbyyw
waałł ssiięę rróów
wnniieeżż jjeeddeenn zz ppiieerrw
wsszzyycchh oobboozzóów
w żżeeggllaarrsskkiicchh ppoodd pprrzzeew
woodd-nniiccttw
weem
m hhm
m.. JJaanniinnyy BBaarrttkkiieew
wiicczz.. N
Niieeddaalleekkoo rroozzbbiittee bbyyłłyy jjeesszzcczzee ddw
waa ppooddoobboozzyy hhaarr-cceerrsskkiiee.. N
Naa ppiieerrw
wsszzyy ssaam
mooddzziieellnnyy oobbóózz w
w 11995599 rr.. w
wyyjjeecchhaałłaa zz iinnnnyym
m ddrruużżyynnoow
wyym
m
EEddw
waarrddeem
m SSzzcczzeeppkkoow
wsskkiim
m ii jjeeggoo ddrruużżyynnąą nnaadd jjeezziioorroo SSoossnnoo,, nnaa PPoojjeezziieerrzzuu BBrroodd-nniicckkiim
m.. DDrruuggii oobbóózz jjeejj ddrruużżyynnyy w
w 11996600 rr.. ooddbbyyłł ssiięę w
w PPrrzzeew
woozziiee kkoołłoo BBrrooddnniiccyy
GGóórrnneejj ppoodd KKaarrttuuzzaam
mii,, nnaadd jjeezziioorreem
m RRaadduuńńsskkiim
m..
JJeejj 2211.. DDrruużżyynnaa „„W
Węęddrroow
wnnyycchh PPttaakkóów
w”” oobbrraałłaa ssoobbiiee zzaa bboohhaatteerrkkęę KKrryyssiięę
W
Waaookkoow
wiicczzóów
wnnęę.. GGoośścciillii nnaa ssw
woojjeejj zzbbiióórrccee ppaańńssttw
waa W
Waaookkoow
wiicczzóów
w ii iicchh ccóórrkkęę
M
Maarrttęę..
PPóóźźnniieejj pprrzzyyzznnaannoo jjeejj ssttooppiieeńń ppooddhhaarrccm
miissttrrzzyynnii zzaa w
wzzoorroow
wee pprroow
waaddzzeenniiee
ddrruużżyynnyy.. TTrrzzeeccii zzoorrggaanniizzoow
waannyy pprrzzeezz nniiąą oobbóózz bbyyłł w
w 11996611 rr.. w
w KKrrzzeew
wiinnaacchh kkoołłoo W
Waarr-lluubbiiaa..
W
W 11996622 rr.. ppoojjeecchhaałłaa nnaa PPrrzzeew
wóózz nnaadd BBrrddąą zzaa TTuucchhoolląą.. BByyllii ttaam
m jjuużż,, jjaakkoo
SSzzcczzeepp HHaarrcceerrsskkii zz kkoom
meennddaanntteem
m EEddw
waarrddeem
m SSzzcczzeeppkkoow
wsskkiim
m.. DDllaa CChhoom
miicczzóów
wnnyy bbyyłł
ttoo oobbóózz oossttaattnnii.. PPrrzzyyjjeecchhaałł nnaa w
wiizzyyttaaccjjęę pprrzzeeddssttaaw
wiicciieell kkuurraattoorriiuum
m zz TTuucchhoollii..
DDoow
wiieeddzziiaałł ssiięę,, żżee uucczzeessttnniiccyy oobboozzuu m
maajjąą m
moożżlliiw
woośśćć m
mooddlliittw
w,, uucczzęęsszzcczzaajjąą nnaa m
msszzee
śśw
wiięęttee.. PPrrzzeekkaazzaałł ttoo kkoom
miitteettoow
wii PPZZPPRR.. PPoo 22 ddnniiaacchh pprrzzyyjjeecchhaallii pprrzzeeddssttaaw
wiicciieellee ppaarrttiiii
5
CHÓWIEDZ
HUFIEC ZHP TORUŃ
MARZEC 2011
zzaabbrraaćć CChhoom
miicczzóów
wnnęę zz oobboozzuu.. U
Uddaałłoo ssiięę iim
m ddooppiieerroo zzaa ddrruuggiim
m rraazzeem
m,, ggddyy zznnaalleeźźllii
iinnnneeggoo ooppiieekkuunnaa..
DDrruuhhnnaa BBeeaattaa cczzyynnnniiee ddzziiaałłaa jjaakkoo sseenniioorr HHuuffccaa ZZHHPP TToorruuńń.. W
W 11999922 rr..
zzoorrggaanniizzoow
waałłaa ssppoottkkaanniiee sseenniioorróów
w ddllaa ddw
wóócchh nnaajjw
wiięękksszzyycchh oorrggaanniizzaaccjjii hhaarrcceerrsskkiicchh
w
w PPoollssccee.. N
Niieesstteettyy,, kkoom
meennddaa ZZw
wiiąązzkkuu HHaarrcceerrssttw
waa RRzzeecczzppoossppoolliitteejj ooddm
móów
wiiłłaa uucc-zzeessttnniiccttw
waa w
w pprrzzeeddssiięęw
wzziięęcciiuu..
DDrruuhhnnaa BBeeaattaa jjeesstt nniieezzw
wyykkłłąą oossoobbąą,, zzw
wiieeddzziiłłaa ookkoołłoo 2255 kkrraajjóów
w,, jjeejj ppaassjjąą bbyyłłaa
ttuurryyssttyykkaa,, w
w nniieejj rróów
wnniieeżż rreeaalliizzoow
waałłaa ssiięę zzaaw
wooddoow
woo.. W
Waallkkaa oo kkrraajj ii zzaaaannggaażżoow
waanniiee
w
w ssłłuużżbbęę iinnssttrruukkttoorrsskkąą ppoo ddzziiśś ddzziieeńń ssąą ggooddnnee ppooddzziiw
wuu..
SSkkłłaaddaam
myy sseerrddeecczznnee ppooddzziięękkoow
waanniiaa ddrruuhhnniiee hhm
m.. BBeeaacciiee CChhoom
miicczz zzaa
uuddoossttęęppnniieenniiee nnaam
m ssw
wooiicchh w
wssppoom
mnniieeńń ii w
wyym
miiaannęę kkoorreessppoonnddeennccjjii zz nnaaddzziieejjąą,, żżee w
w
nnaajjbblliiżżsszzyym
m cczzaassiiee uuddaa nnaam
m ssiięę w
wyyssłłuucchhaaćć jjeesszzcczzee kkiillkkuu nniieezzw
wyykkłłyycchh ooppoow
wiieeśśccii zz
żżyycciiaa oossoobbyy oo ttaakk w
wiieelloolleettnniim
m ssttaażżuu ii w
wssppaanniiaałłyym
m żżyycciioorryyssiiee..
PPaattrrooll GGrreeeenn CClloow
weerr
RRaajjdd AArrsseennaałł 22001111
ssaam
m.. JJooaannnnaa BBaabbiiss
6
CHÓWIEDZ
HUFIEC ZHP TORUŃ
MARZEC 2011
DUSZ-HARCE
Biuletyn Informacyjny Nr 2(42) Kapelana Hufca ZHP
Toruo tel. 695 743 231, [email protected]
Materiały – luty, 7 II 2011 r.
Modlitwa Polskiego Harcerza
Boże, Ty dałeś nam w błogosławionym Stefanie Wincentym Frelichowskim wzór miłości Ciebie, Ojczyzny i bliźniego. Spraw, abyśmy pełniąc służbę harcerską, kierowali się ideałami, którymi żył nasz Patron. Daj nam siłę do realizowania tego co dobre i szlachetne.
Wspieraj nas, abyśmy nieustannie troszczyli się o duchowy rozwój osobisty i drugiego
człowieka. Ewangelia oraz Prawo i Przyrzeczenie Harcerskie zbudowane na zasadach chrześcijańskich niech stają się dla nas codziennym drogowskazem kształtującym nasze dusze i
ciała.
Dozwól, prosimy, abyśmy z radością czuwając, każdego dnia zasłużyli, tak jak bł. Druh Wicek,
na pełnienie wiecznej warty przed Tobą w niebieskiej stanicy Twego Królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.
Bł. Druhu Wicku czuwaj nad polskimi harcerzami!
Imprimatur2010
7
CHÓWIEDZ
HUFIEC ZHP TORUŃ
MARZEC 2011
Zaproszenie na uroczystości 66. rocznicy śmierci
Bł. Ks. Stefana Wincentego Frelichowskiego:
Środa, dnia 23 lutego 2011 r.
G. 15.30 w Sali Wielkiej Dworu Artusa UROCZYSTE WSPOMNIENIE (prelekcje)
Pwd. ks. dr Marcin Staniszewski HO - Alert: Żyjmy duchem harcerstwa! Bł. Stefan Wincenty Frelichowski Patronem-Bohaterem harcerzy na drugie stulecie polskiego skautingu.
Dr hab. Waldemar Rozynkowski prof. UMK - Ks. Stefan Wincenty Frelichowski u początków parafii św.
Antoniego w Toruniu - nowe wątki do biografii Błogosławionego
Godz. 17.00 w Sanktuarium uroczysta Msza św. koncelebrowana o rychłą kanonizację Bł. Ks. Stefana
Wincentego Frelichowskiego pod przewodnictwem Ks. Biskupa Andrzeja Suskiego
Serdecznie Wszystkich - Zuchów, Druhny i Druhów oraz Instruktorów do udziału zapraszam.
Z harcerskim Czuwaj!
phm. ks. kapelan Józef Nowakowski
8
CHÓWIEDZ
HUFIEC ZHP TORUŃ
MARZEC 2011
Harcerstwo Akademickie
Informacje
Rekolekcje Akademickie 2011
DDllaa kkooggoo:: ddllaa w
wsszzyyssttkkiicchh hhaarrcceerrzzyy ssttuuddeennttóów
w ii aabbssoollw
weennttóów
w
KKiieeddyy:: 88 –– 1100 kkw
wiieettnniiaa 22001111
GGddzziiee:: DDoom
m śśw
w.. JJaacckkaa w
w JJaam
mnneejj m
miięęddzzyy TTaarrnnoow
weem
m aa NNoow
wyym
m SSąącczzeem
m
hhttttpp::////w
ww
ww
w..jjaam
mnnaa..ddoom
miinniikkaanniiee..ppll//iinnddeexx..pphhpp
KKoosszztt:: 3300zzłł ((zz ppeełłnnyym
mw
wyyżżyyw
wiieenniieem
m)) zzaa ddoobbęę,, cczzyyllii 6600zzłł zzaa ccaałłyy w
weeeekkeenndd..
RReekkoolleekkccjjee bbęęddzziiee pprroow
waaddzziiłł ((ppooddoobbnniiee jjaakk w
w rrookkuu uubbiieeggłłyym
m )) oo.. SSttaanniissłłaaw
w NNoow
waakk –– DDoom
miinniikkaanniinn..
CCzzaass rreekkoolleekkccjjii zzaaoow
wooccuujjee ppooggłłęębbiieenniieem
m rreellaaccjjii zz BBooggiieem
m,, pprrzzyyggoottoow
waanniieem
m ssiięę ddoo nnaajjw
waażżnniieejjsszzeeggoo
kkaattoolliicckkiieeggoo śśw
wiięęttaa –– W
WiieellkkiieejjNNooccyy,, aa ttaakkżżee bbęęddzziiee cczzaasseem
mw
wyycciisszzeenniiaa,, m
mooddlliittw
wyy ii kkoonntteem
mppllaaccjjii..
DDoom
miinniikkaańńsskkiicchh rreekkoolleekkccjjii oonn--lliinnee m
moożżnnaa ppoossłłuucchhaaćć ttuuttaajj::
hhttttpp::////w
ww
ww
w..lluubblliinn..ddoom
miinniikkaanniiee..ppll//rreekkoolleekkccjjee..hhttm
mll
CCoo nnaalleeżżyy zzee ssoobbąą zzaabbrraaćć::
-- ppeełłnnee uum
muunndduurroow
waanniiee
-- śśppiiw
wóórr
-- PPiissm
moo ŚŚw
wiięęttee
-- BBrreew
wiiaarrzz LLeeddnniicckkii ((jjeeśśllii kkttoośś ppoossiiaaddaa))
-- eekkw
wiippuunneekk bbiiw
waakkoow
wyy
W
W cceenniiee rreekkoolleekkccjjii zzaaggw
waarraannttoow
waannyy jjeesstt nnoocclleegg,, śśnniiaaddaanniiee,, oobbiiaadd ii kkoollaaccjjaa oorraazz pprrooggrraam
m rreekkoolleekkccjjii..
ZZggłłoosszzeenniiaa nnaalleeżżyy pprrzzyyssyyłłaaćć nnaa aaddrreess:: rreekkoolleekkccjjee..aakkaaddeem
[email protected]
@ggm
maaiill..ccoom
m ddoo 2277 m
maarrccaa 22001111..
9
CHÓWIEDZ
HUFIEC ZHP TORUŃ
MARZEC 2011
HISTORIA
Streszczenie książki, cz. 2:
Suleja Włodzimierz, Józef Piłsudski,
Wrocław – Warszaw – Kraków 1995
Po powrocie z zesłania na Syberię
młody Józef Piłsudski podjął się pracy w
ruchu socjalistycznym. Wśród biografów
Piłsudskiego istnieją rozbieżne stanowiska
w sprawie wcześniejszego wykrystalizowania się jego programu działania na niwie
pracy konspiracyjnej. W każdym razie,
pomimo objęcia jego osoby nadzorem
policyjnym,
nawiązał
kontakt
z
wileńskimi socjalistami (m.in. Dominikiem
Rymkiewiczem),
zetknął
się
z
Pietkiewiczem i Sulkiewiczem, a na przełomie 1892 i 1893 r. w Warszawie przeprowadził
sondażowe rozmowy m.in. z Popławskim, Potockim i Hłaską. Bardzo znaczące okazało się
spotkanie z wysłannikiem Związku Zagranicznych Socjalistów Polskich (ZZSP) Stanisławem
Mendelsonem, prawdopodobnie już w styczniu 1893 r., po którym były zesłaniec został
wileńskim korespondentem londyńskiego Przedświtu, do którego pisywał pod pseudonimem
„Rom”.
Nowe kontakty sprawiły, że faktycznie od lutego 1893 r. Piłsudski stał się członkiem
Sekcji Litewskiej Polskiej Partii Socjalistycznej (PPS). Była to partia, która powstała po
połączeniu w kraju II Proletariatu i Związku Robotników Polskich na przełomie lutego i marca 1893 r. z inicjatywy wspomnianego Mendelsona. Ponadto za platformę programową dla
10
CHÓWIEDZ
HUFIEC ZHP TORUŃ
MARZEC 2011
swojej działalności przyjęła postanowienia zjazdu socjalistów polskich w Paryżu (17-23 XI
1892 r.), któremu przewodniczył Bolesław Limanowski. Przyjmowano, iż socjaliści w Polsce
muszą dążyć do utworzenia niepodległego i demokratycznego państwa polskiego. Temu
postulatowi Piłsudski przez długie lata był wierny.
Jednak już w połowie 1983 r. okazało się, że w granicach rosyjskiego imperium tylko
Sekcja Litewska PPS obstawała wciąż przy programie paryskim. Socjaliści z Kongresówki
nie zgadzali się z wykładnią Mendelsona, która w ich mniemaniu prowadziła do zatracenia
klasowego charakteru walki rewolucyjnej. Wkrótce, pomimo prób mediacji emisariusza Wojciechowskiego, tzw. Stara PPS 3 VII 1893 r. dokonała rozłamu w polskim ruchu socjalistycznym i wkrótce nazwała się Socjal-Demokracją Królestwa Polskiego (SDKP), której ideowo
patronowała Róża Luksemburg.
Niemal w tym samym czasie w lasach ponarskich pod Wilnem doszło do spotkania
wspomnianego Wojciechowskiego m.in. z Piłsudskim, Sulkiewiczem, Bielakiem i Zajkowskim, które zostało potraktowane jako I Zjazd PPS. Uczestnicy tych obrad zadeklarowali swoje
poparcie dla programu paryskiego. Jednocześnie Piłsudski otrzymał zadanie wypracowania
stanowiska partii wobec rosyjskiego ruchu rewolucyjnego, czyli kwestii, która właśnie
poróżniła socjalistów polskich w kraju.
Publikując w Przedświcie swój artykuł pt.
11
CHÓWIEDZ
HUFIEC ZHP TORUŃ
MARZEC 2011
Stosunek do rewolucjonistów rosyjskich jako oficjalne
stanowisko PPS, Piłsudski jasno stwierdzał, że rosyjscy socjaliści muszą czynnie wesprzeć program PPS i
uznać prawo Polski do niepodległości. Z dalszym
okresie utrzymywał w imieniu PPS kontakty z rosyjskimi socjalistami.
Piłsudski,
Przedświtu
pracując
oraz
wciąż
podejmując
jako
korespondent
próbę
konsolidacji
środowiska PPS, stał się ważną postacią i faktycznym
mężem zaufania ZZSP. W lutym 1894 r. został
członkiem najwyższego partyjnego gremium, Centralnego Komitetu Robotniczego (CKR) i wskutek licznych
aresztowań w gronie władz partyjnych PPS do lutego
1900 r. często sam lub przy ograniczonej liczbie współpracowników musiał brać
odpowiedzialność za losy całej partii. Do jego szczególnych zadań w tym zakresie należało
dbanie o partyjną kasę. Drugą jego funkcją było redagowanie, wydawanie i kolportowanie
partyjnej nielegalnej gazety zatytułowanej Robotnik. Pracę tajnej drukarni Piłsudski obszernie opisywał w cyklu Bibuła, który od 28 VIII do 5 XII 1903 r. ukazywał się w galicyjskim dzienniku Naprzód. Wokół pisma Robotnik i jego drukarni zaczęła tymczasem tworzyć
się żywa legenda.
Żyjąc w konspiracji i ciągłej obawie przed aresztowaniem, Piłsudski przez 7 lat był jedynym działaczem PPS bez chwili przerwy w pracy. Carska policja zgubiła jego ślad jeszcze w
sierpniu 1893 r., co jednak odbiło się na rodzinie socjalistycznego działacza, która poddana
została szerokiej inwigilacji. Używał fałszywych nazwisk: Józef Grodzki i Wojnorowski. Jego praca polegała na częstych objazdach ośrodków partyjnych, szczególnie w środowiskach
akademickich, podczas których gromadził fundusze na działalność partii. Znany w szeregach
partii jako towarzysz „Wiktor” był autorem pomysłu, aby odpłatnie udzielać drukarskiej pomocy dla różnonarodowych środowisk socjalistycznych.
Redaktor Robotnika odbył również kilka podróży na Zachód. W końcu 1894 r.
uczestniczył w zjeździe ZZSP w Genewie. W końcu maja 1986 r. CKR upoważnił go do reprezentowania krajowego PPS na IV Kongresie II Międzynarodówki Socjalistycznej w Lon-
12
CHÓWIEDZ
HUFIEC ZHP TORUŃ
MARZEC 2011
dynie, gdzie w rezultacie przebywał od maja do sierpnia 1896 r. Podczas tego pobytu
prowadził rozmowy w sprawie regulacji wzajemnych stosunków krajowego CKR z
zagraniczną Centralizacją ZZSP oraz wśród zagranicznych socjalistów zabiegał o poparcie
dla wniosku w sprawie niepodległości Polski. Udało mu się przekonać do tego projektu
przywódcę niemieckich socjaldemokratów Wilhelma Liebknechta. Podczas obrad polska delegacja złożona z przedstawicieli trzech zaborów przedstawili rezolucję, w której domagano się niepodległości Polski. Skutecznie przeciwstawiła się temu jednak Róża Luksemburg
wraz z Adolfem Warszawskim-Warskim, którym udało się zmienić treść ostatecznej rezolucji Kongresu. Misja Piłsudskiego okazała się wobec tego nieudana.
Niepowodzenie na Zachodzie utwierdziło Piłsudskiego w przekonaniu, że nie ma realnych
szans na zewnętrzne poparcie polskich dążeń. Jego zdaniem należało oprzeć się na
wspólnej walce ujarzmionych ludów Rosji, które mogłyby rozbić carską władzę. Nie
wierzył w pozytywny zmianę w wyniku rosyjskiej rewolucji i uważał, że tylko upadek i rozbicie imperium może przynieść poprawę losu robotników, co w efekcie przyspieszyłoby
pożądaną zmianę w Rosji. Wynikało z tego, że nie uzależniał momentu wszczęcia walk o
niepodległość od rewolucyjnego wybuchu w Rosji. Ponadto nie łączył momentu wywalczenia
niepodległości przez Polskę z objęciem władzy w kraju przez socjalistów. Natomiast widział
przyszłych sojuszników Polski w narodach białoruskim, litewskim i ukraińskim, co można
uważać za jakiś początek jego przyszłej idei federacyjnej.
W celu realizacji zakładanych celów PPS podjęła walkę na ziemiach zaboru rosyjskiego
przeciw wszelkiej ugodzie z caratem. Udało się nawet wykraść tajny memoriał warszawskiego generała-gubernatora Imeretyńskiego, który został wydany w Londynie w połowie 1898 r.
Ten dokument kompromitował nie tylko carat, ale również Polaków
gotowych z nim współpracować.
W życiu działacza partyjnego pojawiła się również kobieta, Maria
z Koplewskich Juszkiewiczowa. Piłsudski poznał ją zapewne w
Wilnie. Maria posiadała córkę Wandę z poprzedniego nieudanego
małżeństwa. Jako była warszawska konspiratorka skazana już
wcześniej, zaangażowała się w pracę wileńskiej PPS. Józef i Maria
zdecydowali się na ślub, lecz wcześniej przyszły mąż musiał zmienić
wyznanie na ewangelicko-reformowane, czego dokonał w Łomży 24 V
13
CHÓWIEDZ
HUFIEC ZHP TORUŃ
MARZEC 2011
1899 r. Związek małżeński został zawarty 15 VII 1899 r. we wsi Paproć Duża.
Wkrótce po tym w końcu października 1899 r. nowożeńcy przenieśli się wraz ze swoją
tajną drukarnią do Łodzi, gdzie na nowo urządzili miejsce pracy. Od początku 1900 r., w
momencie kiedy składano kolejny numer nielegalnego pisma, nasiliła się skierowana przeciwko Piłsudskiemu akcja żandarmerii. W efekcie o trzeciej w nocy z 21 na 22 II 1900 r. do
łódzkiego mieszkania Piłsudskich wkroczyli żandarmi, zrewidowali pokoje, w których
znaleźli przygotowywane części kolejnego numeru Robotnika. Po wstępnym śledztwie w
Łodzi Józef Piłsudski został zamknięty w celi nr 39 X Pawilonu warszawskiej Cytadeli.
To był najdotkliwszy cios w całej dotychczasowej historii PPS.
(c.d.n.)
phm. Arkadiusz Wasilewski
14
CHÓWIEDZ
HUFIEC ZHP TORUŃ
MARZEC 2011
Odznaki wyszkolenia lotniczego ZHP
W
harcerskim lotnictwie od wielu lat funkcjonują odznaki wyszkolenia lotniczego. Wyróżnienia te przeznaczone są dla pojedynczych harcerzy i instruk-
torów oraz dla środowisk, które na wysokim poziomie zajmują się pracą ze specjalnością
lotniczą. Poniżej prezentujemy najważniejsze.
Harcerski Znak Spadochronowy wzorowany
jest na Znaku Spadochronowym Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie. Ustanowiony został w 1977 r. w
Harcerskim Klubie Lotniczym „Trawers”, na bazie
którego powstał w 1992 r. Centralny Ośrodek Lotniczy GK ZHP.
„Gapa”, jak popularnie mówi się o znaku
spadochronowym, jest odznaką wyszkolenia spadochronowego członków ZHP. Celem nadawania
odznaki jest uhonorowanie wiedzy i umiejętności
technicznych harcerzy odbywających szkolenie spadochronowe,
inspirowanie
ich
do
pogłębiania
znajomości historii i tradycji polskiego spadochroniarstwa oraz podnoszenia sprawności fizycznej.
Zdobywanie odznaki stanowi ważny element w procesie wychowania patriotyczno-obronnego harcerzy spadochroniarzy.
15
CHÓWIEDZ
HUFIEC ZHP TORUŃ
MARZEC 2011
Kształt odznaki wzorowany jest na znaku spadochronowym przedstawiającym orła
pikującego do walki (według projektu artysty plastyka Mariana Walentynowicza)
uzupełniony lilijką harcerską umieszczoną w szponach orła. Na odwrocie znajduje się hasło
„TOBIE OJCZYZNO” oraz numer ewidencyjny Znaku. Odznaka wykonana jest z metalu oksydowanego. Nadawana jest dożywotnio. Wydawana jest razem z legitymacją, uprawniającą
do jej noszenia. Posiadacz odznaki ma prawo nosić na ubraniu cywilnym jej miniaturkę.
Prawo ubiegania się o Harcerski Znak Spadochronowy przysługuje wszystkim
członkom ZHP po spełnieniu następujących wymagań:
- Wykonaniu minimum 3 skoków ze spadochronem z dowolnego typu statku powietrznego
podczas szkolenia spadochronowego
- Przeprowadzeniu udokumentowanych zajęć popularyzujących spadochroniarstwo i jego
historię, potwierdzonych przez właściwego przełożonego.
Harcerski Znak Spadochronowy przyznawany jest decyzją Kapituły Harcerskiego
Znaku Spadochronowego działającej przy Inspektoracie Lotniczym Głównej Kwatery ZHP.
Komendant macierzystego hufca lub chorągwi ogłasza przyznanie Harcerskiego Znaku Spadochronowego w swoim rozkazie. Wręczenia odznaki dokonuje osoba wyznaczona przez
Kapitułę Harcerskiego Znaku Spadochronowego. Odznaka wręczana jest w szczególnych
okolicznościach
związanych
z
polskiego
historią
spadochro-
niarstwa (np. Dzień Spadochroniarza 23 września)
lub
przy
okazji
uroczystości związanych z
tradycjami spadochronowymi
w
środowiskach
osób wyróżnionych (rocznice związane z patronem
drużyny, szczepu, hufca,
świętami jednostek Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, Wojska Polskiego, świętami aeroklubo-
16
CHÓWIEDZ
HUFIEC ZHP TORUŃ
MARZEC 2011
wymi itp.).
Odznaka noszona jest na
mundurze powyżej Krzyża Harcerskiego. Odznaka może być
noszona na podkładce filcowej
(podkładka powinna wystawać
spod niej na 1 mm) w kolorze
zależnym od liczby wykonanych
skoków:
- Granatowa – po wykonaniu 12
skoków (w tym 3 z opóźnionym
otwarciem),
- Zielona – po wykonaniu 50 skoków,
- Czerwona – po wykonaniu 100 skoków.
Po uzyskaniu uprawnień instruktora spadochronowego uzyskuje się prawo do noszenia odznaki ze złotą lilijką.
Harcerski Instruktor Lotniczy to wyróżnienie
nadawane w ZHP od 1960 r. instruktorom harcerskim,
którzy
posiadają
odpowiedni
zasób
wiedzy
i umiejętności lotniczych, oraz w swojej harcerskiej
pracy
ze
specjalnością
lotniczą
posługują
się
na najwyższym poziomie metodą harcerską. Numerowana odznaka (złota lilijka wpisana w tradycyjną
polską lotniczą szachownicę) nadawana jest przez
Kapitułę wybieraną co 2 lata przez Harcerski Sejmik
Lotniczy.
Odznakę Harcerskiego Instruktora Lotniczego
może zdobyć instruktor w stopniu co najmniej podharcmistrza, z zaliczoną służbą instruktorską i minimum trzyletnim doświadczeniem w harcerskiej pracy
lotniczej. Aspirujący o odznakę instruktor powinien:
17
CHÓWIEDZ
HUFIEC ZHP TORUŃ
MARZEC 2011
zdobyć uprawnienia instruktorskie w jednej ze specjalności lotniczych lub od co najmniej
od 3 lat posiadać patent Organizatora Harcerskiej Pracy Lotniczej; wykazać się prawidłową
metodycznie harcerską pracą lotniczą; uczestniczyć w szkoleniu funkcyjnych na harcerskim
obozie lub kursie lotniczym; prowadzić lub opiekować się jedną z harcerskich jednostek
lotniczych oraz uzyskać pozytywną rekomendację dwóch wnioskujących o przyznanie
jej Harcerskich Instruktorów Lotniczych.
Harcerski
Instruktor
Lotniczy
posiada
pełne
kwalifikacje
do
prowadzenia
działalności harcersko-lotniczej. Może brać udział w planowaniu i kierowaniu ruchem harcersko-lotniczym na wszystkich szczeblach ZHP.
Husarskie Skrzydła są tradycyjnym wyróżnieniem dla najlepszych harcerskich
środowisk lotniczych o wieloletnim dorobku oraz dla instruktorów wyróżnionych tytułem
Harcerskiego Instruktora Lotniczego. Przyznawane były przez Naczelnika ZHP w latach
1961-1964 i ponownie nadawane są od roku 1982 do dziś. Noszone są przy lilijce
na harcerskim nakryciu głowy.
Warunkiem zdobycia Husarskich Skrzydeł przez drużynę, szczep lub harcerski klub
lotniczy jest pozytywna opinia Inspektoratu Lotniczego GK ZHP oraz wykazanie się przynajmniej przez okres trzech lat dobrymi wynikami harcerskiej pracy lotniczej. Oznacza
to systematyczną
pracę
popularyzatorską
z
zakresu
lotnictwa
lub
działalność
to
wyróżnienie
organizatorską życia lotniczego w swoim otoczeniu.
Aspirujące
o
środowiska powinny w swoich szeregach
skupiać co najmniej 40% wyszkolonych
lotniczo członków. Oznacza to zdobycie
minimum
pięciu
sprawności
specjalnościowych; patentów Popularyzatorów
Harcerskiej
Pracy
Lotniczej
lub Organizatorów Harcerskiej Pracy Lotniczej; zdobycie odznak aeroklubowych
lub odznak wyszkolenia lotniczego Aeroklubu Polskiego bądź Międzynarodowej
Federacji
Lotniczej
w interesującej
środowisko i jej członków specjalizacji
(odznaki modelarskie, lotniarskie, szybowcowe, spadochronowe itp.).
18
CHÓWIEDZ
HUFIEC ZHP TORUŃ
MARZEC 2011
Metoda harcerska w specjalności lotniczej
E
lementem metody harcerskiej jest stale doskonalony i stymulujący do rozwoju
program. Specjalności są nierozłączną składową programu harcerskiego. Przygo-
towane dla każdej grupy metodycznej instrumenty i formy pracy zostały naturalnie poszerzone o aspekty pracy i wychowania lotniczego. Dzięki temu harcerze mają możliwość
angażowania się w działania środowiska realizującego się w specjalności lotniczej, nie
zapominając o swoim podstawowym rozwoju wynikającym z przynależności do Związku
Harcerstwa Polskiego.
Wymagania stopni harcerskich mogą być poszerzone są o kanon podstawowej
wiedzy i umiejętności lotniczych, które harcerz na danym etapie swojego rozwoju warto,
żeby posiadał. Nie jest to obowiązkiem, ale jeżeli drużyna chce pracować stricte lotniczo
i przestworza są pasją „próbanta”, z przyjemnością zrealizuje postawione przed nim dodatkowe zadania.
Podobnie sytuacja ma się w sprawnościach harcerskich. Niestety po zmianach metodycznych w 2003 r. zestaw sprawności specjalnościowych uległ okrojeniu z wielu przyczyn. Większość obecnie nie koresponduje z aktualnym prawem lotniczym i przepisami
aeroklubowymi. Uniemożliwia to ich zdobywanie. W środowisku lotniczym trwają jednak
prace nad ich aktualizacją, uatrakcyjnieniem i dostosowaniem do dzisiejszych warunków.
Mistrzowskim
większości
poziomem
sprawności
są
uprawnienia państwowe lub
klubowe. Podobnie sytuacja
będzie
wyglądała
w sprawnościach lotniczych i
spadochronowych.
Więcej
informacji znajdziesz o tym
w następnych rozdziałach.
Realizacja
zadań
zespołowych jak i projektów
jest oczywiście niezbędnym
elementem
działania
środowisk lotniczych. Za ich
pomocą
19
można
realizować
CHÓWIEDZ
HUFIEC ZHP TORUŃ
MARZEC 2011
praktycznie każde przedsięwzięcie specjalnościowe, dlatego nawet nie będziemy się nad
tym rozpisywać. Do dzieła!
Na koniec należy poinformować o wspólnym stanowisku Zespołu Specjalności
i Zespołu Zuchowego GK ZHP w sprawie metodyki zuchowej. Warunkowo dopuszczane jest
działanie specjalnościowych gromad zuchowych tylko w szczepie specjalnościowym
lub wielopoziomowej drużynie specjalnościowej. Samodzielna gromada specjalnościowa
to delikatnie mówiąc wychowawcze nieporozumienie. Charakterystyczna dla tej grupy wiekowej jest zabawa w kogoś lub coś, rozpisana najczęściej na cykle sprawnościowe trwające
przez kilka zbiórek, nie dłużej. Dlatego wyklucza się ciągłą pracę z jednym wybranym zakresem harcerskiej działalności.
[autorstwo: MJ & KL]
O pierwszych krokach do spadochroniarstwa będziecie mogli poczytać
w następnym numerze gazetki. Początek sezonu zbliża się coraz bardziej, dlatego warto już teraz pomyśleć o uczestnictwie w kursie, którego
termin niebawem będzie znany.
Do zobaczenia pod błękitnym niebem, a tym, których już tam
spotkałem przypominam: przestańcie jeść, zacznijcie odkładać na skoki:)
phm. Jacek Soroczyoski
Cytaty na ten miesiąc:
Sport spadochronowy to szkoła mocnych ludzi.
autor nieznany
Jeżeli człowiek rodzi się ze skrzydłami, powinien zrobid
wszystko, aby latad.
autor nieznany
W Harcerskim Znaku Spadochronowym nie ma uznawalności. Jest konkret! I to jest takie
Virtuti Militari za czyny na polu walki - już od 16 roku życia.
Paweł Rozdżestwieoski
20
CHÓWIEDZ
HUFIEC ZHP TORUŃ
21
MARZEC 2011
CHÓWIEDZ
HUFIEC ZHP TORUŃ
22
MARZEC 2011
CHÓWIEDZ
HUFIEC ZHP TORUŃ
23
MARZEC 2011
CHÓWIEDZ
HUFIEC ZHP TORUŃ
MARZEC 2011
Kącik poezji
SSZZEEW
WCCZZYYK
K
W
Wm
mggłłaacchh ddaalleecczzeejjee ssiieerrpp kkssiięężżyyccaa,,
BBóógg pprrzzyyoobbuuttyy bbyyw
waa ggooddnniiee..
ZZaattkkw
wiioonnyy oossttrrzzeem
mw
w cczzuubb kkoom
miinnaa,,
LLaattaarrnniiaa ssiięę nnaa ppaallccaacchh w
wssppiinnaa
BBłłooggoossłłaaw
wiioonnyy ttrruudd,,
W
Wm
mrrookk,, ggddzziiee jjuużż kkoońńcczzyy ssiięę uulliiccaa..
ZZ kkttóórreeggoo ttw
wóórrcczzeejj m
mooccyy
OObbłłęęddnnyy sszzeew
wcczzyykk -- kkuutteerrnnooggaa
PPoow
wssttaajjee ttaakkii bbuutt
SSzzyyjjee,, w
wppaattrrzzoonnyy w
w zzm
móórr ooddm
męęttyy,,
W
Wśśrróódd ttaakkiieejj ssrreebbrrnneejj nnooccyy!!
BBuuttyy nnaa m
miiaarręę ssttooppyy BBooggaa,,
CCoo m
muu nnaa iim
miięę -- N
Niieeoobbjjęęttyy!!
D
Daałłeeśś m
mii,, BBoożżee,, kkęęss iissttnniieenniiaa,,
CCoo m
mii nnaa ccaałłąą ssttaarrcczzyy ddrrooggęę --
BBłłooggoossłłaaw
wiioonnyy ttrruudd,,
PPrrzzeebbaacczz,, żżee w
wppoośśrróódd nnęęddzzyy cciieenniiaa
ZZ kkttóórreeggoo ttw
wóórrcczzeejj m
mooccyy
N
Niicc ccii,, pprróócczz bbuuttóów
w,, ddaaćć nniiee m
mooggęę..
PPoow
wssttaajjee ttaakkii bbuutt
W
W sszzyycciiuu nniicc nniiee m
maa,, oopprróócczz sszzyycciiaa,,
W
Wśśrróódd ttaakkiieejj ssrreebbrrnneejj nnooccyy!!
W
Wiięęcc sszzyyjjm
myy,, ppóókkii ssttaarrcczzyy ssiiłłyy!!
W
W żżyycciiuu nniicc nniiee m
maa,, oopprróócczz żżyycciiaa,,
BBoożżee oobbłłookkóów
w,, BBoożżee rroossyy,,
W
Wiięęcc żżyyjjm
myy aażż ppoo kkrreess m
mooggiiłłyy!!
N
Naaśśccii zz m
meejj ddłłoonnii ddaarr oobbffiittyy,,
AAbbyyśś nniiee cchhaaddzzaałł w
w nniieebbiiee bboossyy
BBłłooggoossłłaaw
wiioonnyy ttrruudd,,
II ssttóópp nniiee rraanniiłł oo bbłłęękkiittyy!!
ZZ kkttóórreeggoo ttw
wóórrcczzeejj m
mooccyy
N
Niieecchh dduucchhyy,, ppaalląącc ggw
wiiaazzdd ppoocchhooddnniiee,,
PPoow
wssttaajjee ttaakkii bbuutt
PPoow
wiieeddzząą kkiieeddyyśś w
w cchhm
muurr ppoow
wooddzzii,,
W
Wśśrróódd ttaakkiieejj ssrreebbrrnneejj nnooccyy!!
ŻŻee ttaam
m,, ggddzziiee nnaa śśw
wiiaatt sszzeew
wcc pprrzzyycchhooddzzii,,
24
CHÓWIEDZ
HUFIEC ZHP TORUŃ
ŚPIEWNICZEK
JJU
UŻŻ JJEESSTT W
WIIO
OSSN
NAA
((W
Włłaaddyyssłłaaw
w SSiikkoorraa))
IIddzziiee ssoobbiiee w
wiioossnnaa,,
ssłłyycchhaaćć śśw
i
e
wierrggoott ppttaakkaa,,
łłaaddnnaa ttoo ppiioosseennkkaa,,
ttyyllkkoo ggłłuuppiiaa ttaakkaa....
DDrrzzeew
waa m
maajjąą ppąącczzkkii,,
w
w jjaajjkkaacchh ssąą ppiisskkllęęttaa,,
pprrzzyyrrooddaa jjaakk zzw
wrroottkkaa
-- nniieeddoorroozzw
i
n
i
winięęttaa!!
JJuużż pprrzzyylleecciiaałł bboocciiaann
ii w
w kkaałłuużżyy ddłłuubbiiee,,
m
mii ttoo nniiee pprrzzeesszzkkaaddzzaa
ddaalleejj bbęęddzziiee ggłłuuppiieejj..
AA aaaaaaaaaa jjuużż jjeesstt w
wiioossnnaa!!
AA aaaaaaaaaa ddłłuużżsszzee ddnniiee!!
AA aaaaaaaaaa kkw
wiiaattyy rroossnnąą!!
AA aaaaaaaaaa ggłłuuppiiee,, nniiee??
AA aaaaaaaaaa jjuużż jjeesstt w
wiioossnnaa!!
AA aaaaaaaaaa ddłłuużżsszzee ddnniiee!!
AA aaaaaaaaaa kkw
wiiaattyy rroossnnąą!!
AA aaaaaaaaaa ggłłuuppiiee,, nniiee??
W
Wiioossnnaa jjeesstt ppoo zziim
miiee
w
wm
myyśśll lluuddoow
wyycchh pprrzzyyssłłóów
w,,
jjaa jjuużż nniiee m
a
m
z
d
r
o
w
i
a
mam zdrowia
ddoo ttyycchh iiddiioottyyzzm
móów
w..
SSłłoońńccee rraaźźnniieejj śśw
wiieeccii,,
ddyym
m ssiięę w
w ppoolluu ssnnuujjee
-- zzuuppeełłnniiee bbeezz sseennssuu,,
aallee ssiięę rryym
muujjee.....
KKoońńcczzyy ssiięę ppiioosseennkkaa,,
śśnniieegguu nniiee m
maa pprraaw
wiiee..
PPiissaaćć ggłłuuppiiee tteekkssttyy
nnaaw
weett jjaa ppoottrraaffiięę!!
BBuuddzzii ssiięę pprrzzyyrrooddaa,,
jjuużż zziieelloonnoo w
wsszzęęddzziiee,,
bbaaćć ssiięę nniiee m
maa cczzeeggoo -zznnoow
wuu rreeffrreenn bbęęddzziiee::
AA aaaaaaaaaa jjuużż jjeesstt w
wiioossnnaa!!
AA aaaaaaaaaa ddłłuużżsszzee ddnniiee!!
AA aaaaaaaaaa kkw
wiiaattyy rroossnnąą!!
AA aaaaaaaaaa ggłłuuppiiee,, nniiee??
AA aaaaaaaaaa jjuużż jjeesstt w
wiioossnnaa!!
AA aaaaaaaaaa ddłłuużżsszzee ddnniiee!!
AA aaaaaaaaaa kkw
wiiaattyy rroossnnąą!!
AA aaaaaaaaaa ggłłuuppiiee,, nniiee??
RRoozzm
maarrzzaajjąą rrzzeekkii,,
ppłłyynniiee kkrraa ddoo m
moorrzzaa
-- zzw
wrroottkkaa nniieennaajjggoorrsszzaa,,
ttyyllkkoo rryym
muu nniiee m
maa..
25
MARZEC 2011
CHÓWIEDZ
HUFIEC ZHP TORUŃ
MARZEC 2011
BBAAD
DEEN
N--PPO
OW
WEELLLL
11..JJuużż nniiggddzziiee nniiee m
maa m
muunndduurruu sskkaauuttaa dd CC dd CC
33.. GGddzziiee ssiięę ppooddzziiaałłoo sszzllaacchheeccttw
woo bbiiaałłee??
zzjjaaddłłyy ggoo m
miiaassttaa zzjjaaddłłyy ggoo aauuttaa
SSppllaam
miiłł jjee cczzlloow
wiieekk ii zznniisszzcczzyyłł ccaallee
HHeejj,, hheejj,, hheejj ..... BBaaddeenn--PPoow
weellluu
FF CC dd CC
HHeejj,, hheejj,, hheejj ...BBaaddeenn--PPoow
weellluu
zzjjaaddłłyy ggoo m
miiaassttaa
zzjjaaddłłyy ggoo aauuttaa
xx22
ssppllaam
miiłł jjee cczzłłoow
wiieekk ii zznniisszzcczzyyłł ccaałłee xx22
dd CC dd
44..DDaajj nnaam
m ssw
wee ssiiłłyy cchhooććbbyy ii zz nniieebbaa
22.. OOdd kkuullii zzggiinnaałł sskkaauuttoow
wyy zznnaacczzeekk
bboo TTw
weejj ppoom
mooccyy ttaakk nnaam
m ppoottrrzzeebbaa
lleecczz nniiee nnaa w
woojjnniiee,, ttrroocchhęę iinnaacczzeejj
HHeejj,, hheejj,, hheejj...BBaaddeenn--PPoow
weellluu
HHeejj,, hheejj,, hheejj... BBaaddeenn--PPoow
weellluu
bboo TTw
weejj ppoom
mooccyy ttaakk nnaam
m ppoottrrzzeebbaa,, cciieebbiiee nnaam
m
ttrrzzeebbaa ....
xx22
XXXXII w
wiieekkuu sskkaauuttoow
wyy zznnaacczzeekk xx22
26
CHÓWIEDZ
HUFIEC ZHP TORUŃ
MARZEC 2011
ŁOMOT
SERC
Zapraszamy wszystkich na
szczególny koncert charytatywny
na
rzecz
Kopańskiego,
Kacpra
synka
instruk-
torskiego małżeństwa z Hufca
ZHP
Radomsko
w
Chorągwi
Łódzkiej.
ŁOMOT SERC – bo pod taką nazwą
ruszamy
z
naszą
charytatywno-
artystyczną
inicjatywą
wszystkim
stawia
pierwszym
miejscu
–
przede
sobie
to,
aby
na
wspomóc
leczenie
i
rehabilitację
Kacpra
Kopańskiego, trzyletniego dżentelmena o chwytającym za serce uśmiechu.
Chcemy
zaprosić
wszystkich
ludzi
dobrej
woli
oraz
wszystkich
tzw.
„wrażliwców”, a także wszystkich bliskich i znajomych takich osób, do wspólnej
zabawy podczas koncertu na terytorium sławetnego Klubu Bunkier w jeszcze
bardziej sławetnym mieście Toruniu . Całkowity zysk z koncertu zostanie
przeznaczony na zakup sprzętu rehabilitacyjnego dla Kacpra.
27
CHÓWIEDZ
HUFIEC ZHP TORUŃ
Akcja ŁOMOT SERC jest organizowana
następujących osób, instytucji i grup:
dzięki
MARZEC 2011
wspólnym
wysiłkom
FUNDACJA DZIECIOM ZDĄŻYĆ Z POMOCĄ
Misją Fundacji Dzieciom "Zdążyć z Pomocą" jest realizacja ogólnokrajowego Programu "Zdążyć z Pomocą" pod patronatem prof. Zbigniewa Religi. Fundacja otacza opieką dzieci chore i niepełnosprawne z terenu
całej Polski, a także placówki afiliacyjne: lecznicze, opiekuńcze i wychowawcze. http://www.dzieciom.pl
KLUB MUZYCZNY BUNKIER
ul. Wola Zamkowa 2/10 Toruń
Lokal powstał 13. listopada 2002 roku stworzony
przez "JARECKIEGO" i był kontynuacją słynnego Pubu
z ul. Łaziennej "Rock Cafe". Jego rock&rollowy klimat
został przeniesiony do wnętrza bunkra z 1816 roku.
Odbywały się tu liczne koncerty i niezapomniane
imprezy studenckie. Dziś lokal wraca do dawnej
świetności z przed lat, organizując wiele koncertów
ze świeżą dawką rock&rolla i studencką fantazją.
Dyrektor generalny: Paweł Kociszewski, Bartosz Tomaszewski http://klubbunkier.pl
Samorząd Studencki UMK
Samorząd Studencki, zgodnie z art. 202.1 Ustawy o szkolnictwie
wyższym tworzą studenci studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz
jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez uczelnię i jest
on wyłącznym reprezentantem ogółu studentów. Cele działalność
Samorządu Studenckiego można podzielić na trzy główne filary: a) ochrona praw, godności i interesów studentów; b) inicjowanie życia kulturalno
–
rozrywkowego;
c)
sprawy
socjalno
–
bytowe
http://www.samorzad.umk.pl/
nieformalna grupa studentów i znajomych, przyjaciele Roberta i Martyny
Kopańskich: Ola Staśka Cieślak (koordynator: [email protected] ), Arek Wasilewski, Kasia Rożek, Adrian Osa Molka, Mateusz Zizu Kowalczyk, Piotr Prosowski, Karolina Gendek,
Magda Kocik, Alek Siedlecki
PATRONAT MEDIALNY
28
CHÓWIEDZ
HUFIEC ZHP TORUŃ
MARZEC 2011
ZAPROSZONE ZESPOŁY I ARTYŚCI
TWIST THE BEAST
Czteroosobowa grupa muzyczna z Poznania,
w składzie: Julek- bębny, Artur - gitara basowa,
Jędrek - git. elektryczna, Paweł - wokal i elektronika.
Muzyka
zespołu
wywodzi
się gdzieś z
post-punkowej
melancholii
z
naleciałościami nois-owymi. Inspiracje
czerpią w papierosach i tramwajach. W
twórczości Twist The Beast słychać smutek,
ból i zrezygnowanie, jakie towarzyszy ludziom każdego dnia. Za sobą mają już parę koncertów w Poznaniu i innych miastach, na najbliższe miesiące przewidują wydanie albumu demo.
http://www.facebook.com/pages/Twist-The-Beast/160620263959225?ref=ts
http://www.lastfm.pl/music/Twist+the+Beast
DEFECTIVE MIND
Defective Mind powstał na przełomie 2010 i 2011 roku. Muzyka kapeli ogólnie oscyluje w klimatach rockowo - metalowych, zespół cały czas poszukuje i
próbuje wypracować własny niepowtarzalny styl który
będzie wypadkową fascynacji muzycznych całej ekipy.
Skład zespołu: Robert (wokal), Jim (gitara, wokal),
Alek (gitara), Andrzej (bas), Stempol (perkusja)
OLA SAMARA GORZYCKA
Aleksandra 'Samara' Gorzycka urodzona w Bydgoszczy'87 wokalistka rockowa i bluesowa, autorka tekstów. Zainspirowana takimi głosami jak Bessie Smith, Big Mama Thornton,
Aretha Franklin czy Janis Joplin. Otrzymała m.in. nagrodę
główną Festiwalu Piosenki Dziecięcej Bydgoszcz ’98; pierwsze
miejsce oraz nagrodę Grand Prix w konkursie dla solistów wokalnych „Ja po prostu mam talent” ’98; tytuł laureatki
przeglądu „Ja po prostu mam talent ‘99; nagrodę główną w IV
Finale Spotkań z Piosenką Dziecięcą Tuchola 98’;a także
29
CHÓWIEDZ
HUFIEC ZHP TORUŃ
MARZEC 2011
wyróżnienie na VI Międzynarodowym Festiwalu Piosenki Dziecięcej Tuchola ’98.Od
2004 była wokalistką zespołu Fractal
Mind. W 2008 roku koncertowała z bluesowym Johnny Coyote z Piły. W 2009 roku doszła do ścisłego finału Festiwalu
Gramy 2009 ocenianego m.in przez
Stanisława Soyke i Voytka Konikiewicza, współpracując z grupą Xanadu z Bydgoszczy. Wystąpiła na Glamour Fashion Night październik 2010. Obecnie trwają
gorące prace nad realizacją całkowicie nowego projektu muzycznego w klimacie
psychobilly. Podczas koncertu "Łomot serca" zaprezentuje znane utwory z dorobku artystów sceny polskiej i zagranicznej, m. in Amy Winehouse i Janis Joplin.
http://www.myspace.com/samaraola
GWIAZDA KONCERTU: HORPYNA
HORPYNA to czołowy przedstawiciel
ukraińskiej sceny muzycznej w Polsce,
istniejący nieprzerwanie od 1999 roku.
Przez te wszystkie lata Horpyna
ewoluowała od tradycyjnego folku a nawet folkloru przez utwory tradycyjne
grane w stylistyce rocka aż do tworzenia
własnych
kompozycji
o
folkoworockowym brzmieniu.
Dziś, repertuar Horpyny to folk-rock osadzony w klimatach ukraińskich w
których czuje się zadziornego kozackiego ducha a bogata historia dyskografii
zespołu pozwala uznać go za jedną z najbardziej nowatorskich grup muzycznych
w Polsce i jednocześnie prekursora tego nurtu wśród zespołów ukraińskich.
Każdy koncert Horpyny to nie tylko dźwięki, to prawdziwe widowisko muzyczne, porażające dynamiką,
energią, ale też dbałością o piękno dźwięku i
wykonawczą perfekcję co
potwierdza licznie
przybywająca na każdy koncert publiczność.
Za Horpyną już kilkaset
występów
zarówno w kraju jak i zagranicą (Niemcy,
Francja, Czechy, Rosja, Ukraina, Litwa, Austria) jak również występów dla TVP. Bez
względu na miejsce, czas i wiek, Horpyna jest
gwarancją niezapomnianych przeżyć i dobrej
zabawy.
Członkowie: Włodzimierz Kuper, Monka Beszczyńska, Aleksander Pestovski,
Bogdan Artymowicz, Rafał Christa, Piotr Kulawczuk
30
CHÓWIEDZ
HUFIEC ZHP TORUŃ
31
MARZEC 2011
CHÓWIEDZ
HUFIEC ZHP TORUŃ
MARZEC 2011
W kilku słowach o służbie i wyczynie –
krótka refleksja
Po reformie podziału na grupy metodyczne została wyodrębniona metodyka wędrownicza. Na
początku nowa budziła u jednych ciekawość, u innych obawę czy się przyjmie, a tym samym jak się
sprawdzi w praktyce. Po niespełna dekadzie, zarówno na Zlocie 100-lecie w Krakowie jak i w Łodzi,
odbyły się konferencje właśnie jej poświęcone.
Jedną z kwestii jaka nasuwa się myśląc o wędrownictwie są instrumenty metodyczne: próba
wędrownicza, próba harcerki/harcerza stopnie harcerskie (HO, HR), sprawności mistrzowskie,
uprawnienia, odznaki, znaki służb, stopnie instruktorskie. W ramach próby wędrowniczej podejmujemy jedno z wyzwań mające dla nas charakter wyczynu. Ukoronowaniem próby jest nadanie naramiennika wędrowniczego, na którym jedno z polan płonącej watry oznacza służbę.
Służba i wyczyn – dwa słowa, jedno symbolizujące wrażliwość, gotowość drugie siłę, moc. Każdy
mógłby z pewnością dopisać swoje skojarzenia związane z tymi właśnie hasłami, które na dobre powinny zagościć w życiu wędrownika. Czym jest służba? Jak możemy służyć? Co może być wyczynem?
Jest na to jakiś przepis?
Służba to nie tylko znaki służb, które poniekąd pierwszeństwo mają w metodyce starszoharcerskiej. Służbą może być wolontariat, udzielanie się w innych organizacjach, udział w życiu hufca, szeroko pojęta działalność społeczna. Wsparcie środowiska, które wybiera się na biwak w charakterze
opiekuna czy popularni „punktowi”. Tutaj jest też miejsce na pełnienie służby nieformalnej,
wynikającej z czyjejś potrzeby np. zrobienie zakupów sąsiadce, której ciężko jest poruszać się samej
oraz wykorzystanie naszej wiedzy i umiejętności chociażby podczas organizacji wycieczki klasowej. To
tylko niektóre przykłady działań jakie mogą wpisywać się w służbę, którą podjęliśmy się pełnić nie
tylko nosząc mundur. Za jej pełnienie nie koniecznie pójdą namacalne dowody uznania, ale z
pewnością poczujemy się tak jakbyśmy zostawiali w ten sposób ten świat odrobinę lepszym niż go
zastaliśmy. Zaprośmy osoby, które poprzez pełnienie służby coś wynieśli – umiejętności, wiedzę,
nowe spojrzenie. Trudno nam będzie zachęcić wędrowników do pełnienia służby nie dając samemu
dobrego przykładu, nie rozmawiając z nimi o służbie – może mają jakieś wątpliwości i obawy. Na
początek, aby dodać wiary, możemy podjąć wspólne działania po uprzednim zdiagnozowaniu jakie są
potrzeby, co trzeba zrobić. Pokrzepienia zawsze dodaje odwołanie się do doświadczenia,
wcześniejszych sukcesów, osiągnięć danej osoby. Byłoby idealnie gdyby na jednorazowej służbie
wędrownicy nie poprzestali.
Tak jak w/w pomysłów na służbę jest szeroka lista, podobnie jest w przypadku wyczynu, który
przede wszystkim na pierwszym miejscu powinien stawiać indywidualność osoby – każdy z nas jest
inny i w związku z tym dla każdego z nas co innego będzie wyczynem. Kiedy cel zostanie osiągnięty
uczcijmy ten fakt, wprowadźmy „świętowanie” wyczynu, załóżmy kronikę, gdzie będą spisywane wykonane zadania, motywujmy przypominając o satysfakcji jaka towarzyszyła po jego zakończeniu.
pwd Katarzyna Dulska HO
Niniejszy artykuł został napisany w oparciu o materiał wypracowany na warsztatach wędrowniczych w organizowanych przez Referat Wędrowniczy Chorągwi Łódzkiej pod koniec lutego br.
32
CHÓWIEDZ
HUFIEC ZHP TORUŃ
MARZEC 2011
Co to? Jak? Po co?
Charakterystyczne barwy naszych chust noszonych na mundurze, ale co dalej? Co to
jest ta obrzędowośd? Czy warto ją mied ? Jak ją tworzyd, by była ona jak najefektywniejsza.
Zacznijmy od początku, czyli od tego, co to jest ta cała obrzędowośd?
Obrzędowośd, czyli wszelkie zwyczaje które stworzone zostały przez drużynę i
właśnie przez nią są praktykowane i cenione. Obrzędy, czyli począwszy od naszych barw
noszonych na mundurze, przez hymn drużyny, skooczywszy na wspólnych obrzędowych
zbiórkach, oraz całej masie tego co scala, jednoczy i charakteryzuje drużynę.
Elementy obrzędowości są bardzo różne. Mogą to byd oznaczenia na mundurze, ale
też specjalny układ dni w trakcie letniego obozu. Najbardziej znanym zwyczajem który
praktykuje każda drużyna to oczywiście barwy noszone na mundurze, ale to nie wszystko.
Drużyny naszego Hufca posiadają najróżniejszą, często bardzo ciekawą i urozmaiconą
obrzędowośd. Z pewnością znacznie bardziej urozmaicone są obrzędy i zwyczaje drużyn z
długim stażem i historią, co nie znaczy że młode drużyny im nie dorównują.
Z ankiet stworzonych przez funkcyjnych drużyn z naszego Hufca wynika że:
Jak pokazują powyższe wykresy obrzędowośd pełni bardzo ważną i dużą rolę w
życiu naszych drużyn. Ale jaka jest tak naprawdę ich funkcja?
Obrzędy mają przede wszystkim scalad i jednoczyd drużynę, tak by członkowie poczuli jak największą przynależnośd do grupy. Kolejną ważną kwestię jest poczucie
indywidualności, dzięki obrzędowości którą tworzymy nasza drużyna wyróżnia się spoza
całego grona innych środowisk, a jej członkowie mogą czud się wyróżnienie i wyjątkowi.
33
CHÓWIEDZ
HUFIEC ZHP TORUŃ
MARZEC 2011
Nie zapominajmy również o tym że obrzędowośd może zwyczajnie pomóc nam w pracy
drużyn, przecież zwykłe sprawdzanie obecności na zbiórkach w postaci wrzucania cukierków do słoika, zachęca naszych harcerzy do uczestnictwa w zbiórkach, jest świetnym
systemem motywacyjnym i również zalicza się do zwyczajów drużyny. Kolejnym świetnym
przykładem na przydatnośd naszych obrzędów to stopnie wtajemniczenia, harcerze starają
się osiągnąd jak najwyższy stopieo, pokazujemy im przez to że nigdy nie można stanąd i
zatrzymad się w miejscu, że zawsze można byd lepszym niż się jest. Gdy odkrywamy przed
nimi kolejny stopieo, kolejną tajemnicę czują się wyjątkowi. I rzecz oczywista, jakże miło
jest naszym harcerzom i nam samym, gdy jesteśmy doceniani, a nasi przełożeni zauważają i
pochwalają nasze dokonania.
Na pytanie: „Jak ważną rolę pełnią obrzędy w Twojej drużynie?” padało wiele
ważnych odpowiedzi i wyniosłych słów. Nie znalazł się drużynowy który niedoceniał by
swoich obrzędów, ani drużyna która nie miała by ich wcale. Druhna Joanna Depta,
drużynowa N28TDH-ek >>Watra<< na powyższe pytanie napisała: „ Obrzędy w mojej
drużynie mają kluczowe znaczenie, są przekazywane od 29 lat z drużynowej na
drużynową.”
Jak więc widzimy, to właśnie obrzędy tworzą drużynę, kształtują ją i nie jednej
drużynie czy gromadzie towarzyszą od wielu, wielu lat. Swój artykuł zakooczę słowami
druhny pwd. Kasi Dulskiej, drużynowej 8 TGZ Leśne Skrzaty która w kilku zdaniach
przedstawiła jaką rolę obrzędy pełnią w jej gromadzie. „ Obrzędowośd wzmacnia poczucie
jedności w gromadzie, spaja zuchy, nadaje dozę tajemniczości oraz stanowi częśd systemu
„ stawiającego zuchy do pionu kiedy jest potrzeba.”
Koocząc swój artykuł chciałam Was zachęcid do tworzenia, praktykowania i wykorzystywania obrzędowości w pracy Waszych drużyn, szczepów, gromad czy zastępów. To na
nas, jako na prowadzących te jednostki leży odpowiedzialnośd kontynuowania zwyczajów
drużyn i jednoczenia oraz integrowania drużyny, a w tym przypadku, nic nie pomaga nam
tak, jak te właśnie obrzędy.
„Harcerskie życie nierozerwalnie związane jest z obrzędami i
zwyczajami, tymi przeżywanymi od lat i tymi, które powstają nam
współcześnie.”
Marek Kudasiewicz
HO Aniela Bożejewicz
34
CHÓWIEDZ
7
HUFIEC ZHP TORUŃ
MARZEC 2011
Rad na temat tworzenia obrzędowości w drużynach
1. Nigdy nie twórz nowych zwyczajów na
podstawie obrzędowości innej drużyny.
Obrzędowość
ukazuje
indywidualizm
każdego środowiska, więc ściąganie jej od
innych drużyn jest zwyczajnym plagiatem.
2. Obrzędowość nie powstaje tylko wtedy gdy
rodzi się nowa jednostka. O zwyczaje
środowisk dbać musimy przez cały okres
funkcjonowania naszych drużyn, nie tylko
wtedy gdy ona powstaje.
3. Nie dopuść do sytuacji by obrzędowość w
drużynie tworzyła tylko jedna osoba. Zwyczaje tworzyć musi cała drużyna, gdyż to
właśnie
ją
ta
obrzędowość
ma
charakteryzować,
ona
będzie
ją
praktykować.
4. Przejmując drużynę nie rezygnuj ze starej
obrzędowości, nie można usuwać tego, co
kiedyś łączyło i scalało twoje środowisko, nie
pozwól by te stare obrzędy zanikły.
5. Nie zatrzymuj się w miejscu. Zawsze znajdzie
się taki element w życiu drużyny który warto
poprawić lub stworzyć ponieważ go brakuje.
Nie bój się ewoluować obecnych zwyczajów,
lecz pamiętaj by tym samym nie urazić poprzednich i obecnych harcerzy Twojej drużyny.
35
CHÓWIEDZ
HUFIEC ZHP TORUŃ
MARZEC 2011
6. Nic nie rób na siłę. Jeśli wprowadzisz za dużo
elementów obrzędowości członkowie Twojej
drużyny przestaną je doceniać, tym samym
Twoje zwyczaje nie będą pełniły swojej funkcji
i staną się nieefektywne.
7. Bądź konsekwentny. Gdy decydujesz się na
wprowadzenie danego elementu obrzędowości nie możesz pozwolić na
to by zaniedbać go po jakimś czasie. Obrzędy spełniają swoją rolę tylko
wtedy gdy się o nie dba i o nich pamięta.
HO Aniela Bożejewicz
36
CHÓWIEDZ
HUFIEC ZHP TORUŃ
Moi Kochani, zaczynamy przygodę kulinarnych
zmysłów. Każdy z nas posiada w pamięci ulubioną
potrawę, którą konsumuje z
przyjemnością dla ciała jak i
ducha.
MARZEC 2011
naprawdę
ciężko jest
wytrzymać
jak
kiszki
grają marsza w brzuchu,
a
ślinianki
pracują. To
uczucie towarzyszy
też
wam,
gdy
tylko
zaczniemy w gronie znajomych
rozmawiać o daniach, które lubimy na co dzień albo i od święta.
Czasem nasz umysł sam
wytwarza za pomocą narządu
smaku pewne zachcianki. Często
jako kucharz spotykam się z algorytmem
budowania
sposobu
przyrządzenia potrawy.
Zastanawiam się od:
składników,
które
chcę
wykorzystać w potrawie;
- sposobu obróbki cieplnej zastosowanej w przyrządzeniu potrawy.
Czy ma być to smażenie, pieczenie, grillowanie, duszenie czy gotowanie;
w potrawie;
- sposobu doboru przypraw jakie
chce wykorzystać aby nadać
swoisty smak potrawie;
- sposób podania potrawy.
Dlaczego ważny jest dobór
składników? Kiedy
zaczynamy
sporządzać potrawę, zaczynamy
od składnika głównego – w tym
wypadku lidera – który nadaje
smak
ogólny
potrawy, a reszta
grupy,
czyli
komponenty
składnikowe,
to wzbogacenie
naszych
walorów smakowych
potrawy. Przykład: zupa grzybowa
to Lider, czyli grzyby oraz Grupa,
czyli komponenty: wywar, przyprawy, makaron, inne.
Działając tym sposobem
wiem dokładnie co chce osiągnąć
w mojej potrawie. Długie i
męczące lekcje gastronomi często
rozbudzały moje kubki smakowe.
Uwierzcie mi – kiedy rozmawiasz
o wspaniałym wyśmienitym daniu
na ostatniej, 6. lekcji gastronomi,
gdy twoi koledzy są bez kanapek,
37
CHÓWIEDZ
HUFIEC ZHP TORUŃ
MARZEC 2011
dobra ogółu. Składniki są różne i
wyróżniamy różne czynniki
takie jak:
Dalszym etapem naszego
sporządzania potrawy jest sposób
dobrania odpowiedniej obróbki
cieplnej. Posługując się dalej
przykładem zupy grzybowej (grupy) możemy w niej wyróżnić
składniki (członków grupy). Każdy
z tych składników jest indywidualny i potrzebuje odpowiedniego przygotowania oraz dobrania
sposobu
jakim
chcemy
przyrządzić potrawę.
Poprzez gotowanie zupy (relacje w grupie) potrafimy dotrzeć
pewne etapy takie jak: wytworzenie się smaku głównego, który
nentów
smakowych
(grupą).
Każda obórka cieplna nadaje pewien rytm potrawie i jej cechy.
Chodzi
mi
o
ukazanie
pracochłonności w przysadzeniu
potrawy. Często smażymy, potem
gotujemy, a na końcu chcemy
upiec. Ma to pewien cel (czyli
grupa ma cel i sposób wykonania
celu poprzez zadania). W przypadku zupy grzybowej gotowanie
ma na celu wydobycie smaku z
składników oraz ich połączenia.
Sposób połączenia składników nadaje kwiecistości potrawie (praca
w grupie). Każdy komponent potrawy wnosi coś indywidualnie dla
- kolor składników (nadawanie
barw potrawie, ich kolorystyka);
- smak składnika
(kwaśny,
słodki, słony, gorzki, mieszany);
- zapach składników, w tym
rozróżniamy:
;
# bukiet (kompozycja nut zapachowych),
# nuta zapachowa (wyróżnia się
i jest możliwa do zidentyfikowania
zapachu),
# aromat (zapach właściwy i
charakterystyczny);
- na ciepło czy na zimno (podczas
sporządz
ania potrawy lub
przy wydawaniu
potrawy).
Święte oleje, kadzidła, afrodyzjaki przez całe tysiąclecia
rozwijały handel. Przyprawy –
szczególnie
te
korzenne
pochodzące z odległych krajów
Azji – przynosiły znaczny zysk i
rozbudzały smaki. Celem wypraw
38
CHÓWIEDZ
HUFIEC ZHP TORUŃ
morskich Krzysztofa Kolumba,
Johna Cabota oraz Ferdynanda
Magellana były również przyprawy. To dzięki ciekawości i
przypadkowi
poznaliśmy
wspaniałe smaki, zapachy, które
wspomagają walory aromatycznosmakowe i zapachowe potrawy.
MARZEC 2011
lśniące sztuce, kwiaty w wazonie i
lśniące świece, które nadają blask
tej obrzędowości w jakiej dwoje
ludzi spożywa posiłek. Dobór zastawy ma znaczenie – tego ile serca włożone zostało w przygotowanie posiłku nie można zmarnować.
Trzeba to uczciś za pomocą: talerzy, sztućców i reszty zastawy,
którą chcemy uświetnić nasze
spotkanie. Życzę wam wiele sukcesów kulinarnych i mam nadzieje, że ten artykuł pobudzi
wasze zmysły smaku i chęć celebrowania pysznego dania z bliską
waszemu sercu osobą.
Sposób podania potrawy.
Kto ma ją podać? Z kim ją
spożyć? I na czym chcemy ją
podać?
Często
kucharz
zrobi
wyśmienitą potrawę, ale co z tego
,,Gotowanie powinno
być sposobem na życie –
samorozwojem – a nie
pracą’’
(Marco Pierre White,
Szef Piekielnej Kuchni)
kiedy kelner podaje ją nieudolnie i
nawet nie wie z czego się ona
składa. Nie chcę obrażać kelnerów, ale oni nie są tylko od podawania potrawy, ale od stworzenia całej ceremonii, przy której
rozbudzają się nasze smaki. Atmosfera spożywania posiłku łączy
ludzi.
Ten
wspaniały
obrus,
pwd. Michał Sawicki
39

Podobne dokumenty