BIP Konstancin-Jeziorna.pl - Gmina Konstancin

Transkrypt

BIP Konstancin-Jeziorna.pl - Gmina Konstancin
RADA MIEJSKA
Konstancin-Jziorn
UCHWAŁA NR 649/VI/48/2014
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia 22 października 2014 r.
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności
przesyłu na rzecz Orange Polska S.A., na dzialce ewidencyjnej numer 177/7 w obrębie
0004 Czarnów, gmina Konstancin-Jeziorna.
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwala, co następuje:
1. 1. Wyraża zgodę na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu na rzecz Orange Polska S.A.,
na działce ewidencyjnej numer 177/7 w obrębie 0004 Czarnów, gmina Konstancin-Jeziorna.
2. Służebność ustanowiona jest w celu lokalizacji przyłącza telekomunikacyjnego i umożliwienia
dostępu, napraw i konserwacji.
3. Przebieg służebności został oznaczony na załączniku graficznym Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.
3. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
ĘCZĄCY
/
rzej
(-„L
C
Id: B3AC84C7- 1 AB7-4A3D-BB95-BCAE5B563F5 1. Uchwalony
Strona I
Uzasadnienie
do Uchwały Nr 649/VI/48/2014 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 22.10.2014 roku
w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie przez Gminę Konstancin-Jeziorna służebności przesyiu
na rzecz Orange Polska S.A., na działce ewidencyjnej numer 177/7 w obrębie 0004 Czarnów,
gmina Konstancin-Jeziorna.
Orange Polska S.A. wystąpiła z wnioskiem o wydanie zezwolenia na lokalizację przyłącza
telekomunikacyjnego na nieruchomości stanowiącej działkę ewidencyjną nr 177/7 w obrębie
0004 Czarnów, gmina Konstancin-Jeziorna, będącej własnością Gminy.
Zgodnie z art. 305k ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny nieruchomość można obciążyć
na rzecz przedsiębiorcy, który zamierza wybudować lub którego własność stanowią urządzenia, o których
mowa w art. 49 1, prawem polegającym na tym, że przedsiębiorca może korzystać w oznaczonym
zakresie z nieruchomości obciążonej, zgodnie z przeznaczeniem tych urządzeń (służebność przesyłu).
(
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 9 lit a ustawy o samorządzie gminnym podejmowanie uchwał w sprawach
majątkowych gmin, przekraczających zakres zwykłego zarządu, dotyczących zasad nabywania zbywania
i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy
niż 3 lata lub na czas nieoznaczony, należą do wyłącznej właściwości rady gminy.
W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.
C
Id: B3AC84C7-1AB7-4A3D-BB95BCAE5B563F5l. Uchwalony
Strona 1
Baza : gmKonstancinJeziorna,Mp Adresy Konstartcinjezioma MAP
aStarostwo Powiatowe w Piasecznie, Wydział Geodezji i Katastru
Układ wsp2000 strefa 7!21,układ wys.Kronsztadf 86
Załącznik do Uchwły Nr
/VI/
z
2014 r.
TTW—T-----------
I
GEOPREX
USLLtGI
-
g
GEODEZYJNO-KARTOGRAFICZNE
Stanislaw Skubiszewski
02-954 Warszawa ul Goplańska 29/14
tel/fax 452-06-60 :601 2466 54
/20 14
m2
„78/2
Q3
-
Przebieg służebności
177/63
Usytuowanie projektowanej trasy przyłącza
sieci na odcinku: 1 — 4.
Wkreślono do uzgodizieitia W firmie GEOPR EX.
R
Skala mapy
w.
1:500
Ncrcer sekcji
Nazwa układu espółrzędnych
-.
prostokątnych płaskich
2000
wysokości
Oznaczeni solo obszaru który był przedmiotem aktualizacp
,erori,,jk robót:
„
K
9
Dwa:
Oznaczenie i inlotinacje o striżenościach gruntowych majacych wplyw
„-
- /- )/
na zagospodameanie gruntów zlokalizowanych w granicach
prcĄeklowanej inwestycji
bez ustalenia Obciąbes
Qzaaczenre symbol konturu użytku gruntowego, który nie jest
Jzwnony W bazn danych ewidencji gruntów budynków
brsk
-7
Nie wykiucza się istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń
podziemnych które
nie byty zgioszone do inwentaryzacji, lubo których brak jest informacj w instytucjach branżowych
GEOP
-- LSLLGJ
GEODEZYJNO-KARTOGRFIC1NE
n; 5O Pi:-.
azt 7d pt( 2
rk:jrarernj (LI; U z
fil-r orcsIn-ycfl
Stanintaw Skubiszewski
02-954 tYarszasoa ul Gcplanska 29 l-t
NIP:951-t03-8O-t4 REGON. 0129201yi
9
el. 60t246 654. praeniririrs- tetifan lt22452-5-60
t3f
hilk6
„77/55
ZGOON
lr/n1Ęż55J611U,ti i- i”ijzditt
:1-711,54 Lt 1”
i
.ui..”, L”fZ
1.
w
z.
m
%ir
9
J
a”
;l1.- „p1ntgls
at di
.„m-
aemt4b. r,e,4 „-
-e,-”I
I itmCi U?ttIuuttI „ni
e;a
i
J „W”I
wrerr
i.
.tur ty..i
r
-
l,.rr
-A
J.! riai1r a
#.LiI
F
1
—I Llih(nl Cgy
gej
f3!eA
i;suia l
-„14[,ilf*j PiicLlp nw1
l1r W
177/Q
:atm.taaecj
klir t3t
r-iq rcect. Ś(LI
Jui,0.
177/W
lJ uż)l;rbCl
is,riri. iwa.rycn „u
z d”a ? „„niz
Iwę i narw.sko, nr uprawnień ciao data
i podpis gendnl-j uprawnianego
który opracocat mapę,
ili
t
l
”r:”iltu
ie
1
iłIk, Jj :5.iuij
ri C :.rw
tts”:nś(iw
larwa I imię narusisko sikcnawcy
Bp
177/11
ewrtr Jitlikljt
UIDtóu.t
tdtu olsz
43L
-„:1yri-k
yt:ikowy
177/15
(77/1.4
17,/44
\-
P
ci
(77/16
B
1--—O
Opracowano syaternierp GEOMAP Skala 1 500 Wydrukowal(a Anna Filipska dn
------
201-104 14 god
505 6
Sir l/1
IFeaga!
Funkly zaismani.i grasic przedstawiow na mapie pochodrą z wekturyrac
r rrcipy ewidencyjirr W Skali 1 5000
1
Potozeria lyon punktow insze ric spelniać wyrragari dOkhtctociuwyii ?rZewd iryoh t4ozpor.rądaeiiieni MiriOij RiW ReyQralneyc
w apraye edenc
i qrcntow I budynków (0? u Nr 38 poz 154 z 2001
1
I
Budownictwa
-