1 11(151) listopad 2011 Wiadomości Nadarzyńskie

Komentarze

Transkrypt

1 11(151) listopad 2011 Wiadomości Nadarzyńskie
11(151) listopad 2011
Wiadomości Nadarzyńskie
1
reklama
reklama
2 Wiadomości Nadarzyńskie
11(151) listopad 2011
Z ostatnich Sesji...
W dniu 26 października 2011 r. odbyła się XIII Sesja Rady
Gminy Nadarzyn, podczas której radni podjęli następujące
uchwały:
1. Uchwała Nr XIII/111/2011 w sprawie rozpatrzenia skargi
mieszkańca na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Nadarzynie.
2. Uchwała Nr XIII/112/2011 w sprawie zmiany uchwały
Nr XLVIII/430/2010 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 7
czerwca 2010 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Nadarzynie.
3. Uchwała Nr XIII/113/2011 w sprawie zmiany uchwały
Nr XXXVII/645/2005 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 25
maja 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu udzielania
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów
zamieszkałych na terenie gminy.
4. Uchwała Nr XIII/114/2011 w sprawie określenia wzorów
formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
5. Uchwała Nr XIII/115/2011 w sprawie zmiany uchwały
Nr XL/357/2009 Rady Gminy Nadarzyn z dnia 28 października 2009 r. w sprawie określenia stawek podatku od
nieruchomości obowiązujących od 01.01.2010 r.
6. Uchwała Nr XIII/116/2011 w sprawie ustalenia wysokości opłaty targowej. Wysokość opłat targowych: za sprzedaż od ręki – 4 zł, za sprzedaż ze stoiska (rozstawienie nie
przekracza 2m dł.) - 10 zł, za sprzedaż ze stoiska (rozstawienie przekracza 2 m. dł.) – 13 zł, za sprzedaż z wozu
konnego – 5 zł, za sprzedaż z pojazdów samochodowych
(do 2,5 t) i przyczep -12 zł, za sprzedaż z pojazdów samochodowych (powyżej 2,5 t) - 15 zł.
7. Uchwała Nr XIII/117/2011 w sprawie powołania inkasenta do opłat targowych.
8. Uchwała Nr XIII/118/2011 w sprawie zmian w budżecie
Gminy Nadarzyn na 2011 rok.
9. Uchwała Nr XIII/119/2011 w sprawie zmian Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Nadarzyn na lata 2011 2019.
10. Uchwała Nr XIII/120/2011 w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Nadarzyn z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok.
11. Uchwała Nr XIII/121/2011 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3
ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach
dotyczących działalności statutowej tych organizacji.
12. Uchwała Nr XIII/122/2011 w sprawie nadania nazwy
ulicy we wsi Kajetany. Drodze gminnej oznaczonej numerami ewidencyjnymi 175/22 i 176/1 na odcinku od
ul. Orlej do drogi stanowiącej działki ewidencyjne nr
175/21 i 176/7 nadano nazwę ul. Sokola.
13. Uchwała Nr XIII/123/2011 w sprawie nadania nazwy
ulicy we wsi Rusiec. Po uzyskaniu zgody właścicieli nieruchomości drodze oznaczonej numerami ewidencyjnymi
270/7 i 271/14 stanowiącej drogę wewnętrzną nadano
nazwę ul. Orchidei.
14. Uchwała Nr XIII/124/2011 w sprawie nadania nazwy
ulicy we wsi Stara Wieś. Po uzyskaniu zgody właścicieli nieruchomości drodze oznaczonej numerem ewid.
199/9 stanowiącej drogę wewnętrzną nadano nazwę
ul. Tymiankowej.
15. Uchwała Nr XIII/125/2011 w sprawie wyrażenia zgody
na zawarcie w trybie bezprzetargowym umowy najmu lokalu użytkowego mieszczącego się przy ul. Mazowieckiej
5A w Młochowie.
red.
Płacę podatki tam, gdzie mieszkam!
Drodzy Mieszkańcy
Wystarczy w formularzu NIP 3 wpisać Gminę Nadarzyn,
jako miejsce zamieszkania. Dzięki temu prostemu drukowi
nasze podatki będą wpływały tam gdzie rzeczywiście mieszkamy. Nie musimy przy tym zmieniać meldunku.
O zmianie miejsca zamieszkania (np. z Warszawy na
Nadarzyn) mamy obowiązek poinformować właściwy
(nowy) urząd skarbowy, nawet, jeśli nie zmienimy formalnie miejsca zameldowania. W formularzu NIP 3 podajemy
dwa adresy: zamieszkania i zameldowania, a w zeznaniu
PIT tylko adres zamieszkania. Druki NIP 3 (tj. zgłoszenie identyfikacyjne osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej) możemy otrzymać w Urzędzie
Skarbowym, u płatnika lub ze stron internetowych
Ministerstwa Finansów www.mf.gov.pl lub Izby Skarbowej
w Warszawie (dział formularze). Drukujemy je również na
stronach 29-30 tego wydania WN. Formularz należy wypełnić zgodnie ze wskazówkami znajdującymi się na druku.
Wypełniony i podpisany (przez składającego lub osobę
reprezentującą, składającego) formularz NIP-3 należy złożyć bezpośrednio do Naczelnika Urzędu Skarbowego, bądź
przekazać przez płatnika lub przesłać za pośrednictwem
poczty na adres: Urząd Skarbowy w Pruszkowie ul. Staszica 1, 05-800 Pruszków
red.
11(151) listopad 2011
Wiadomości Nadarzyńskie
Przypominamy, że podatek dochodowy od osób fizycznych to jedno z najważniejszych źródeł dochodów gmin.
Podatek dochodowy od osób fizycznych – z którego
rokrocznie rozliczamy się z fiskusem – w ponad 30% trafia do gminy, w której jesteśmy zameldowani. Jest on jednym z najważniejszych źródeł dochodów gmin. Płacąc go
zgodnie z miejscem zamieszkania, mieszkaniec zwiększa
możliwości inwestycyjne samorządu. Niestety wiele osób faktycznie mieszkających w Gminie Nadarzyn nie rozlicza
się w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie (właściwym dla
Gminy Nadarzyn) i ich podatek w związku z tym nie trafia
do naszej gminy.
Co zrobić, żeby moje podatki trafiały
do Gminy Nadarzyn?
3
INFORMACJA O ZBIÓRCE
ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH
Urząd Gminy Nadarzyn informuje, że w dniach 14 - 24 listopada 2011 r. zostanie przeprowadzona
na terenie Gminy Nadarzyn zbiórka odpadów wielkogabarytowych.
Odpady wielkogabarytowe przewidziane do wywiezienia należy wcześniej zgłosić do Zakładu Usług Komunalnych,
tel. 22 739 42 00, w pon. w godz. 9.00– 17.00 i od wt. do pt. w godz. 8.00– 16.00
Odpady wielkogabarytowe będą odbierane bezpłatnie, zgodnie z przedstawionym poniżej harmonogramem.
Odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed posesją w godzinach. 8.00 – 12.00,
skąd zostaną następnie zabrane przez pracowników Zakładu Usług Komunalnych z Nadarzyna.
Odpadami wielkogabarytowymi są: zużyty sprzęt sanitarny z gospodarstwa domowego (armatura sanitarna, wanny, brodziki
itp.), stare meble, stolarka budowlana (okna, drzwi – bez szyb).
Inne odpady z gospodarstw domowych nie będą odbierane i należy utylizować je w sposób odmienny:
niewielkie odpady komunalne, opony i inne wyroby z gumy, odpady budowlane i tzw. „zielone” należy utylizować indywidualnie
za pośrednictwem firm wywożących odpady komunalne. Pochodzące z gospodarstw domowych odpady niebezpieczne
(opakowania po niebezpiecznych substancjach chemicznych, olejach, akumulatory i baterie, przeterminowane leki,
świetlówki itp.) oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy samodzielnie dostarczyć do Gminnego Punktu Zbiórki
Odpadów Niebezpiecznych. Odpady te są nieodpłatnie przyjmowane przez Zakład Usług Komunalnych, ul. Graniczna 4 w
Nadarzynie, w środy, w godz. 1000 – 1400, po uzgodnieniu telefonicznym – tel. 22 739 42 00). Dowóz odpadów tego rodzaju
organizuje właściciel na własny koszt.
Miejscowość
Termin wywozu
WOLICA, WALENDÓW
Poniedziałek - 14 listopada
w godz. 800 – 1200
SZAMOTY, KAJETANY
Wtorek - 15 listopada
w godz. 800 – 1200
Środa - 16 listopada
w godz. 800 – 1200
STARA WIEŚ, RUSIEC
Czwartek - 17 listopada
w godz. 800 – 1200
URZUT, ROZALIN
Piątek - 18 listopada
w godz. 800 – 1200
MŁOCHÓW, PAROLE
Poniedziałek - 21 listopada
w godz. 800 – 1200
Wtorek - 22 listopada
w godz. 800 – 1200
Środa 23 listopada - Czwartek 24 listopada
w godz. 800 – 1200
STRZENIÓWKA
KRAKOWIANY
WOLA KRAKOWIAŃSKA
NADARZYN I
NADARZYN II
Krysztof Pietrzykowski
Inspektor ds. Ochrony Środowiska
Nadarzyn, dnia 28.10. 2011 r.
OGŁOSZENIE
Wójt Gminy Nadarzyn podaje do publicznej wiadomości, że grunt wskazany poniżej, wpisany w ewidencji gruntów jako
„Wspólnota gruntowa wsi Krakowiany” Gmina Nadarzyn chce uznać za mienie gminne.
Roszczenia w odniesieniu do wykazanej działki można wnosić do Urzędu Gminy Nadarzyn przy ul. Mszczonowskiej 24,
05-830 Nadarzyn, pokój nr 110, tel. (22) 729 81 85 wew. 162, w terminie do dnia 14.01.2012 r.
Po upływie ww. terminu Gmina Nadarzyn wystąpi do Starosty Pruszkowskiego z wnioskiem o uznanie poniższej
nieruchomości za mienie gminne stosownie do art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot
gruntowych (Dz. U. 63, nr 28, poz. 169 z późn. zm.).
Obręb Krakowiany działka nr 39 – 0,6800 ha
Z up. Wójta Gminy
Zastępca Wójta
(-) dr Tomasz Muchalski
4 Wiadomości Nadarzyńskie
11(151) listopad 2011
STOWARZYSZENIE
LOKALNA GRUPA
DZIAŁANIA
„ZIEMIA CHEŁMOŃSKIEGO”
zaprasza do składania wniosków
od dnia 28 listopada do16 grudnia 2011 r.
z działania pn. „MAŁE PROJEKTY”.
Można uzyskać wsparcie na:
organizację imprez kulturalnych, rekreacyjnych,
sportowych (rajdy, festyny, dożynki, lokalne targi
pracy, organizacja tradycyjnych świąt itp.), konkursy
promujące ludzi utalentowanych
organizację szkoleń i innych przedsięwzięć o
charakterze edukacyjnym i warsztatowym dla
ludności;
organizację wystaw artystycznych, warsztatów,
plenerów (np. plastycznych, muzycznych, teatralnych
i literackich);
promowanie lokalnego dziedzictwa kulturowego,
historycznego oraz przyrodniczego;
zakup tradycyjnej roślinności oraz starych odmian
roślin celem odbudowy dziedzictwa przyrodniczego
renowację, zabezpieczenie i oznakowanie;
przydrożnych kapliczek, pomników przyrody i innych
miejsc oraz budowli charakterystycznych dla danej
miejscowości;
zakup strojów, eksponatów i innego wyposażenia
zespołów artystycznych, folklorystycznych i innych
grup kultywujących miejscowe tradycje i zwyczaje
inwestycje służące utrzymaniu i kultywowaniu
tradycyjnych zawodów i rzemiosła oraz wspieraniu
lokalnej twórczości ludowej.
Rodzinie i Bliskim
ŚP. Janiny Krystyny
Przybylskiej
Wieloletniego Pracownika
Urzędu Gminy Nadarzyn
składamy
szczere wyrazy współczucia
O wsparcie na realizację „Małych projektów”
mogą starać się:
- mieszkańcy obszaru LGD,
- przedsiębiorcy - działający i posiadający
siedzibę na obszarze LGD,
- organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje itp),
- osoby prawne,
- jednostki organizacyjne związków wyznaniowych oraz
kościołów,
- jednostki organizacyjne samorządów lokalnych.
Wysokość dofinansowania wynosi max 25 000 zł
(co stanowi 70% kosztów kwalifikowanych).
ZAPRASZAMY na bezpłatne szkolenie
z przygotowania małych projektów,
które odbędzie się 22 listopada o godz.16:00
w Domu Kultury w Żabiej Woli
Więcej informacji: Stowarzyszenie LGD
„Ziemia Chełmońskiego”, ul. Warszawska 24;
96-321 ŻabiaWola,
tel. (46) 858-91-51; 795-588-621; 795-587-114
www.ziemiachelmonskiego.pl
e-mail:[email protected]
Katarzyna Dombska
Inspektor ds. funduszy zewnętrznych
Wyrazy szczerego współczucia
Żonie i Córce
ŚP. Andrzeja Brzezińskiego
Mieszkańca Sołectwa Urzut - Kostowiec
składają
Sołtys i Rada Sołecka
Wsi Urzut - Kostowiec
Wójt oraz Pracownicy UG Nadarzyn
11(151) listopad 2011
Wiadomości Nadarzyńskie
5
Co dzieje się w naszych szkołach i przedszkolach...
Święto Edukacji Narodowej
W dniach od 13 do 20 października 2011 r. w szkołach
podstawowych oraz gimnazjum znajdującym się na terenie
Gminy Nadarzyn, miały miejsce uroczystości ślubowania
klas pierwszych, połączone z akademiami związanymi z
obchodzonym w dniu 14 października Dniem Edukacji
Narodowej.
W szkołach podstawowych dzieci zaprezentowały
perfekcyjnie przygotowane programy artystyczne. Przejęte
pierwszaki z nienaganną dykcją recytowały wiersze, płynnie
wykonywały skomplikowane układy choreograficzne, czysto
i rytmicznie odśpiewały piosenki - z wykonaniem których
problemy miałaby niejedna gwiazda dzisiejszej sceny
muzycznej. Występami udowodniły, że w pełni zasługują na
przyjęcie do społeczności swoich szkół.
Następnie uczniowe składali uroczyste ślubowanie, po
czym zgodnie z tradycją, zostali pasowani na ucznia, przez
Dyrektorów poszczególnych szkół, za pomocą symbolicznych ołówków. Uczniom wręczone zostały pierwsze szkolne
legitymacje. Od tej pory pierwszaki mogą czuć się pełnoprawnymi uczniami, co wiąże się nie tylko z wieloma przywilejami, ale też z obowiązkami.
Nieco trudniejsze zadanie mieli pierwszoklasiści
uczęszczający do Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nadarzynie. Młodzież, po złożeniu przysięgi na sztandar, by
kontynuować edukację w nowej szkole musiała przejść
przez prawdziwy poligon wojskowy. Starsi koledzy zgotowali pierwszakom chrzest, podczas którego uczniowie
musieli zmierzyć się m. in. z zabójczym torem przeszkód,
ujarzmieniem mustanga z dzikiej krainy oraz opatrzeniem ran ucierpiałym w walkach żołnierzom. Odważna i
sprawna fizycznie młodzież bez problemu poradziła sobie
z zadaniami i „symbolicznie” została przyjęta do społeczności szkoły, w której przez trzy kolejne lata będzie mogła
doskonalić posiadane umiejętności oraz pogłębiać wiedzę
zdobytą we wcześniejszych etapach edukacji.
red.
SP Młochów
Pasowanie na Ucznia
Dnia 17 października 2011 r. w Szkole Podstawowej
w Młochowie odbyło się „Pasowanie na Ucznia”,
najważniejszych w tym dniu uczniów klasy pierwszej.
Dzieci przywitały rodziców i wszystkich zgromadzonych na
uroczystości. W krótkiej części artystycznej pt. „Żegnamy
Krainę Zabawek” starały się pokazać nauczycielom
i wszystkim przybyłym, że są już gotowe do stania się
częścią społeczności szkolnej. Nawet Pinokio, który
przybył na tę uroczystość nie zdołał namówić Pierwszaków,
aby zrezygnowały ze ślubowania i wybrały się z nim do
„Krainy Zabawek” „gdzie nikt niczego nie musi się uczyć
i można się bawić przez cały, calutki dzień”. Z ogromnym
przejęciem zaśpiewały piosenkę i z wielką dumą powtarzały
tekst ślubowania czytany przez p. Dyrektora Jarosława
Wołkowyckiego, który specjalnie przygotowanym na tę
uroczystość ołówkiem, pasował każdego Pierwszaka, na
„Ucznia Szkoły Podstawowej w Młochowie” dotykając jego
lewego ramienia (fot. obok).
6 Wiadomości Nadarzyńskie
Fot. arch. szkoły
Uczniowie klasy I otrzymali dyplomy „Pasowania
na Ucznia” i złożyli podpisy na tablicy pamiątkowej, na
której umieszczona została sowa, jako symbol mądrości
i wiedzy. Na zakończenie uroczystości rodzice wręczyli
Pierwszakom upominki i zaprosili do klasy na słodki
poczęstunek.
mgr Hanna Wiśniewska
Nauczyciel nauczania zintegrowanego SP Młochów
11(151) listopad 2011
PP Młochów
Obchody Święta Drzewa
W tym roku szkolnym do kalendarza imprez przedszkolnych Rada Pedagogiczna wpisała Święto Drzewa.
W naszym przedszkolu obchody tego święta odbyły się
w dniu 13 października. Gospodarzami tej uroczystości były
dzieci z grupy „Leśne skrzaty”. Do obchodów tego święta
dzieci przygotowywały się bardzo starannie i pracowicie.
Głównymi celami uroczystości było: ukazanie znaczenia drzew w życiu człowieka i zwierząt, uświadomienie
konieczności dbania o najbliższe otoczenie i ochronę przyrody, kształtowanie właściwych postaw i nawyków dotyczących ochrony środowiska naturalnego, zwrócenie uwagi
na niebezpieczeństwa zagrażające środowisku ze strony
człowieka. Aby przygotować dzieci do tej akcji nauczycielki wszystkich grup już w miesiącu wrześniu rozpoczęły
realizację tematyki związanej z parkiem, lasem i ich mieszkańcami. Miała ona na celu zapoznanie dzieci z różnymi
gatunkami drzew liściastych i iglastych, ich owocami i
nasionami, a także z mieszkańcami wyżej wymienionych
środowisk. W miesiącu październiku przedszkolaki z grup:
„Biedroneczki” i „Leśne skrzaty” przystąpiły do akcji zbierania kasztanów. Do działań tych włączały się całe rodziny.
W ramach tej akcji dzieci zebrały ponad 600 kilogramów
kasztanów. Fundusze uzyskane ze sprzedaży kasztanów zostaną przeznaczone na zakup gier dydaktycznych i książek
o tematyce przyrodniczej.
Organizacja „Święta Drzewa” na terenie przedszkola
miała zachęcić dzieci do podejmowania działań proekologicznych dotyczących sadzenia i ochrony drzew i krzewów.
Starszaki przygotowały zaproszenia dla młodszych kolegów z grup „Pszczółki” i „Biedroneczki”.
Uroczysty nastrój imprezy podkreślały stroje dzieci oraz
dekoracja sali starszaków. Goście zostali przywitani odgłosami lasu nagranymi na płycie. „Leśne skrzaty” zaprosiły
do obejrzenia i wysłuchania przygotowanego przez nich
przedstawienia pt. „O czym szumią drzewa”. Dzieci udzielały odpowiedzi na zadawane przez nauczycielkę pytania
dotyczące ochrony przyrody, znaczenia drzew dla człowieka i zwierząt oraz sposobów ochrony drzew.
Rozwiązywały zagadki, rebusy, brały udział w zabawach
integracyjnych. Drugim etapem spotkania były zabawy
plastyczne, które odbyły się na sali gimnastycznej.
Na dużych arkuszach papieru wychowawcy grup obrysowywali sylwetki dzieci, następnie zespoły wypełniały
je różnymi materiałami: wyklejały kawałkami gazet, malowały , stemplowały, formowały pień z szarego papieru.
Przygotowane podczas zajęć plastycznych listki naklejały
na gotowe sylwety drzew (fot. poniżej). Na jednym z drzew
dzieci stemplowały dłonią liście na koronie drzewa. Było to
drzewo dla pokoju na świecie. Pozostałe drzewa to drzewo
szczęścia i drzewo przyjaźni.
Fot. arch. PP Młochów
Dzieci były zainteresowane zaproponowanymi formami
pracy i zabawy, chętnie uczestniczyły w zajęciach, wyrażały chęć działania na rzecz ochrony przyrody.
Dla uczczenia Święta Drzewa przedstawiciele grup posadzili kasztany. Mamy nadzieję, że dzięki systematycznej
opiece wyrosną z tych kasztanów sadzonki kasztanowca, które posadzimy w naszym ogrodzie przedszkolnym.
Zwieńczeniem obchodów Święta Drzewa było złożenie
przez wszystkich uczestników spotkania przyrzeczenia
„Kodeksu młodego ekologa” i odczytanie apelu drzew do
ludzi. Wszyscy razem odśpiewaliśmy naszemu jubilatowi
hymn: „Święto drzew dziś obchodzimy
Zdrowia, szczęścia im życzymy
Niechaj rosną wzwyż do góry
Niech sięgają aż pod chmury.”
Prace plastyczne, apel drzew do ludzi i kodeks młodego
ekologa zostały umieszczone w kąciku dla rodziców, aby
mogli je obejrzeć.
Elżbieta Żyta
Nauczycielka PP w Młochowie
Fot. arch. PP Młochów
reklama
Szukam opiekunki do dwójki dzieci w Kajetanach.
Tel. 600 059 503
11(151) listopad 2011
reklama
Mali aktorzy podczas występu
GLKS Nadarzyn poszukuje do wynajęcia
mieszkania dwupokojowego z kuchnią i łazienką
dla trójki sportowców.
Tel. kontaktowy 604 462 392
Wiadomości Nadarzyńskie
7
Gimnazjum im. Jana Pawła II
Wyprawa do Palmir…
Dnia 15.10.2011 r. o godzinie 9 rano grupa dzielnych
gimnazjalistów na czele z p. Magdaleną Milczarek wyruszyła na 51. Centralny Zlot Młodzieży w Palmirach.
Podążaliśmy trzynastokilometrową trasą numer 14, która zaczynała się w Zaborowie i prowadziła aż do Pociechy.
Choć pogoda nie była sprzyjająca, wędrowaliśmy w świetnym nastroju i podziwialiśmy przepiękną przyrodę terenów
Puszczy Kampinoskiej. Wyprawa była udana i wcale nie
tak bardzo męcząca jak przewidywaliśmy.
Po dotarciu na metę był czas na wytchnienie i relaks.
Można było upiec kiełbaskę, spróbować swoich sił na ściance wspinaczkowej, zaznajomić się z innymi uczestnikami
zlotu, odpocząć lub pośpiewać przy akompaniamencie gitary. Następnie przyszedł czas na poważniejszą, oficjalną
część zlotu. Udaliśmy się na uroczysty apel na cmentarzu
w Palmirach.
Centralny Zlot Młodzieży w Palmirach jest corocznie
organizowany przez Polskie Towarzystwo TurystycznoKrajoznawcze. Łączy w sobie działania na rzecz upamiętnienia chwały polskiego oręża z krajoznawstwem. Celem
Zlotu jest przypomnienie o wydarzeniach i miejscach związanych z historią Polski, a w szczególności Mazowsza. W tym roku zlot odbywał się pod hasłem ,,Powstanie listopadowe’’ dla uczczenia 180 rocznicy bitwy pod Iganiami.
Iganie to wieś pod Siedlcami w województwie mazowieckim. Stoczono tam bitwę pomiędzy wojskami polskimi
dowodzonymi przez Ignacego Prądzyńskiego, a korpusem
rosyjskim pod dowództwem Grigorija Rosena. W bitwie
tej Polacy odnieśli zwycięstwo i rozgromili Rosjan.
Odpoczynek po dotarciu do celu
Cmentarz w Palmirach to miejsce pamięci narodowej
z grobami około 2000 Polaków i Żydów zamordowanych
przez Niemców w czasie II wojny światowej w okresie
1939-1943 we wsi Palmiry. Na polanie w pobliżu Palmir
okupanci mordowali więźniów politycznych, polską inteligencję oraz ludność cywilną. Między grudniem 1939, a
lipcem 1941 odbyło się w tym miejscu około 20 egzekucji.
Nad cmentarzem górują trzy krzyże, a przy wejściu widnieją słowa pierwotnie wyryte przez jednego z więźniów na
ścianie celi przy Alei Szucha (gdzie swoją siedzibę miało
gestapo); „Łatwo jest mówić o Polsce, trudniej dla niej pracować, jeszcze trudniej umrzeć a najtrudniej cierpieć’’.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom zlotu oraz opiekunom: pani Agnieszce Zboina, pani Izabeli Bieleckiej,
pani Marcie Semkiw, pani Justynie Bryń.
Tekst: Bogumiła Orłowska i Małgorzata Zielińska
Uczennice Gimnazjum im. Jana Pawła II
Zdjęcie: Magdalena Milczarek
W dniu 21 października 2011 r., o godz. 12.00 w Muzeum
im. J. Dzierżona w Kluczborku uczestniczyliśmy w
uroczystym podsumowaniu konkursu i otwarciu wystawy
pokonkursowej pierwszej edycji Międzynarodowego
Konkursu Plastycznego „GRAFIKA I OKOLICE”.
Do udziału w konkursie zgłoszonych zostało 338 prac,
z 24 placówek, szkół oraz prace indywidualne z Czech,
Rosji, Francji i Polski. Obrady komisji konkursowej odbyły
się w dniu 11 września 2011 roku. W jej skład weszli:
przewodniczący dr Kazimierz Sebastian Ożóg (historyk
sztuki - Instytut Sztuki Uniwersytetu Opolskiego), mgr
Radosław Wyjadłowski (artysta plastyk, grafik), mgr Marian
Solisz (artysta plastyk, malarz), mieli nie lada problem, aby
wytypować najlepsze prace. Z Gminnego Ogniska Dziecięco - Młodzieżowego
„Tęcza” wysłanych zostało 5 prac wykonanych pod
instruktarzem p. Marzeny Latoszek.
Autorami byli:
Kasia Wójcik - linoryt, Klaudia
Kłapkowska - linoryt, Ania Latoszek – akwatinta, Tomek
Latoszek – mezotinta, Daniel Walczak - metoda suchej
igły. Tematyka prac konkursowych została pozostawiona
do wy­boru uczestnikom, niezdecydowanych zachęcano
do wybrania tematu „Kluczbork dawniej i dziś”. Można
było zgłosić maksymalnie trzy samodzielnie wykonane
prace w dowolnie wybranej technice graficznej: akwaforta,
akwatinta, sucha igła, mezzotinta, miedzioryt, linoryt,
drzeworyt, serigrafia, itp. Dopuszczono również techniki z
pogranicza grafiki, takie jak kolografia, szablon, stempel, itp.
pod warunkiem, że dają one możliwość powielania odbitek.
Dominującą techniką w tej edycji konkursu okazał się
linoryt (technika graficzna druku wypukłego, również
odbitka wykonana tą techniką - stosowana od końca XIX w.,
zbliżona do drzeworytu wzdłużnego, ale jako płytę stosuje
się wycinek linoleum. Rysunek wycina się w linoleum
nożyczkami, dłutkami itp., a następnie po pokryciu farbą
niewyciętych części wypukłych wykonuje się odbitkę).
Przyznano 12 nagród regulaminowych, 11 wyróżnień oraz 30
kwalifikacji do wystawy w czterech kategoriach wiekowych.
Wiadomości Nadarzyńskie
11(151) listopad 2011
Ognisko Dziecięco - Młodzieżowe „Tęcza”
Rozstrzygnięcie
I Międzynarodowego
Konkursu Plastycznego
„GRAFIKA I OKOLICE”
8 Czworo uczestników otrzymało nagrody specjalne. Autorzy
nagrodzonych prac otrzymali nagrody rzeczowe oraz
dyplomy, a wraz z nauczycielami (instruktorami) zostali
zaproszeni do udziału w uroczystym otwar­ciu wystawy.
Wśród nagrodzonych prac znalazły się dwie nadesłane przez
Gminne Ognisko Dziecięco - Młodzieżowe „Tęcza” w kategorii wiekowej 10 - 13 lat nagrodzona została Ania
Latoszek, a w kategorii 14 - 16 lat - Tomek Latoszek.
Nagrodzonym i wyróżnionym serdecznie gratulujemy!
Praca autorstwa Tomka Latoszka
(przedstawiająca bramę
do zabytkowego parku w Młochowie) Magda Piotrkowicz
Aneta Bilińska
Wychowawczynie GODM „Tęcza”
Projekt
„Świetlica - Miejsce dla Dziecka i Rodziny”
Zasłuchani uczestnicy zajęć
11(151) listopad 2011
Fot. arch.”Tęczy”
Od czerwca 2011 r. Gminne Ognisko Dziecięco Młodzieżowe „Tęcza” w Nadarzynie z filią w Młochowie
realizuje projekt w ramach V edycji Programu Dotacyjnego
„Świetlica – Moje Miejsce”, którego organizatorami są
Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży oraz Fundacja PZU.
Poniżej pragniemy przedstawić nasze dotychczasowe
działania.
Projekt rozpoczęliśmy zakupieniem części materiałów
do organizacji III Pikniku Rodzinnego i II Nadarzyńskiego
Biegu Rodzinnego, m.in.: puchary i dyplomy. W trakcie
imprezy odbyło się uroczyste podsumowanie konkursu i otwarcie wystawy pokonkursowej II Powiatowego
Konkursu Plastycznego „Barwy Dzieciństwa”, którego jesteśmy organizatorami.
W sierpniu w Ognisku odbyły się półkolonie pod hasłem
„Będziemy odkrywcami!”. Zgodnie z założeniami projektu dzieci uczestniczyły w zajęciach edukacyjnych z nauk
przyrodniczych, których celem jest rozbudzenie zainteresowań tymi naukami.
Mottem naszych działań były słowa Konfucjusza:
„Powiedz mi, a zapomnę; pokaż mi, a zapamiętam; pozwól
mi zrobić, a zrozumiem”. Wspólnie przeprowadzaliśmy doświadczenia, dzięki którym dzieci odkrywały świat nauki,
w sposób bardzo interesujący, zabawny i przystępny dla
wszystkich. Eksperymentowaliśmy za pomocą prostych i
dostępnych materiałów tj.: mleko, mazaki, pieprz, czy olej,
a w rezultacie można było zaobserwować niezwykłe efekty,
które pobudzały nas do dalszych naukowych prób.
W ramach projektu byliśmy także w Muzeum
Etnograficznym w Warszawie, gdzie uczestnicy półkolonii
poznawali rzemiosło i rękodzieło ludowe oraz uczestniczyli
w warsztatach plastycznych.
W projekcie uwzględniony był również zakup narzędzi
i materiałów do cotygodniowych zajęć z rękodzieła – witrażu. Pracujemy w dwóch technikach witrażowych. Witraż
Tiffaniego, w której poszczególne kawałki szkła łączymy
za pomocą zalutowanej blaszki miedzianej, którą owijamy
krawędzie każdego elementu, a następnie lutujemy poszczególne szkiełka witrażu. Witraż Regalead, inaczej zwany nakładanym, to system dekoracyjnych warstw naklejanych na
kolorowej folii elementów ze szkła fazowego oraz taśmy
ołowianej. Przygotowane prace można było oglądać na stoisku GODM „Tęcza” podczas Gminnych Dożynek.
Od września, raz w tygodniu dzieci i młodzież uczestniczą w zajęciach tanecznych hip – hop, które prowadzi
zawodowa para taneczna Katarzyna i Mario Di Somma.
Dzieci uczą się podstawowych kroków i figur, przygotowując układ taneczny.
Na potrzeby projektu raz w miesiącu odbywają się również warsztaty z umiejętności psychospołecznych. Poprzez
różne metody tj.: wykłady, poradniki, burze mózgów, prace w grupach zajmujemy się zagadnieniami z komunikacji,
asertywności, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania
problemów.
Wszystkie zajęcia cieszą się dużym zainteresowaniem.
Łącznie, jak do tej pory, wzięło w nich udział 44 ogniskowiczów.
Weronika Jakubowska
Stażystka
Wiadomości Nadarzyńskie
9
Wspólna zabawa
„100 dębów
na 100 lecie harcerstwa”
W bieżącym roku w Chorągwi Stołecznej ZHP
przeprowadzona została akcja „100 dębów na 100
lecie harcerstwa”. Jak sama nazwa wskazuje chodziło
o posadzenie 100 dębów upamiętniających 100 lecie
harcerstwa na ziemiach polskich.
22 października 2011 roku przy Gimnazjum im. Jana
Pawła II w Nadarzynie odbyło się odsłonięcie symbolicznej
tabliczki z certyfikatem nr 99 dębu.
Na uroczystość zorganizowaną przez 1. Nadarzyńską
Drużynę Harcerską IMPEESA i Drużynę SOKOLIKI
z Kostowca przyjechały delegacje środowisk harcerskich
z Hufca Pruszków oraz goście z Modlina, którzy biwakowali
przez weekend w remizie OSP Nadarzyn – łącznie prawie
setka harcerek i harcerzy. W trakcie apelu oficjalnego
odsłonięcia dokonali: druhna phm. Beata Pawełczyńskakomendantka hufca Pruszków, druh hm. Zbigniew Reluga
- dyrektor gimnazjum w Nadarzynie i opiekun drużyny
harcerskiej w Kostowcu oraz przedstawicielka naszej
drużyny - druhna Anna Murzynowska (fot. poniżej).
Fot. arch. drużyny
Fot. arch. drużyny
znaleźć w lesie i przetransportować „poszkodowanego”
w bezpieczne miejsce, na innym postawić i złożyć namiot na
czas, czy spróbować umiejętnie wypuścić strzałę z łuku.
W programie była wizyta w Izbie Tradycji OSP, gdzie gości
oprowadzał sam druh Leon, który z pasją opowiadał o historii
nadarzyńskiej straży pożarnej, można było również zwiedzić
naszą perełkę architektury sakralnej kościół św. Klemensa.
Imprezie towarzyszyły zawody strzeleckie, w których
wystartowało 80 zawodników. Przeprowadził je major rezerwy
pan Ireneusz Pisarski przy wydatnej pomocy Wicedyrektor
Gimnazjum pani Magdaleny Drzewuckiej (przy okazji
odkryliśmy kilka talentów strzeleckich w naszej drużynie).
Przed podsumowaniem gry harcerska wiara bawiła się przy
skocznych dźwiękach „belgijki” i „tunaka”.
Na koniec mieliśmy się posilić smaczną harcerską
grochówką, która nie wiedzieć czemu nie chciała być przez
nas zjedzona i „wzburzona” wyjechała na miejsce utylizacji.
Z opresji wyratowali nas właściciele (i nasi dobroczyńcy)
z miejscowego wyszynku „Kociołek”, serwując
zgłodniałemu towarzystwu olbrzymi stos wspaniałych
pierogów – DZIĘKUJEMY !!!
Tak zakończyła się nasza zabawa. Bardzo cieszymy się
z jej przebiegu i obecności tylu osób, i z tego, że mogliśmy
komuś pokazać naszą „małą ojczyznę”!
Dzieci i młodzież zapraszamy na zbiórki w każdy
czwartek o godz. 19:00 w domu parafialnym przy
kościele św. Klemensa.
Do zobaczenia! CZUWAJ!
Druhna Małgorzata Zielińska
Po oficjalnych momentach przyszła pora na harcerską grę.
Osiem patroli wyruszyło w trasę po Nadarzynie. Uczestnicy
w wielu punktach musieli wykazać się sprytem, wiedzą,
zdolnościami i obyciem harcerskim. Na jednym z punktów
trzeba było własnoręcznie zbudować nosze z tego, co można
Fot. arch. drużyny
Strzelanie z łuku nie było prostym zadaniem
10 Wiadomości Nadarzyńskie
Panu Mieczysławowi
Doktorskiemu
z okazji 85. Urodzin
najserdeczniejsze życzenia
wszelkiej pomyślności,
zdrowia, radości i uśmiechu,
z podziękowaniami za ponad 18 lat troskliwej
opieki nad kapliczką w Wolicy
składają
Stanisław Żukowski – Sołtys Wsi Wolica
wraz z Radą Sołecką
11(151) listopad 2011
Z życia Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Nadarzyn
Ochotnicza Straż Pożarna
w Nadarzynie
www.osp.nadarzyn.pl
ul. Warszawska 15
05-830 Nadarzyn
tel. 22 729 81 83
Działania ratowniczo - gaśnicze naszej jednostki:
06.10.2011 r. udział jednego zastępu w gaszeniu pożaru
nieczystości stałych w Strzeniówce, na jednej z tamtejszych
posesji. Działania prowadzone w godzinach nocnych.
11.10.2011 r. usuwanie skutków wypadku drogowego, do
którego doszło w godzinach popołudniowych w Młochowie,
działania na miejscu zdarzenia prowadzone przez jeden zastęp i polegały na: zabezpieczeniu miejsca zdarzenia, pomocy
Policji Pruszków w wydobyciu wraku pojazdu z pobliskiego
pola kukurydzy i oświetleniu miejsca zdarzenia; obecny był
również jeden zespół Pogotowia Ratunkowego.
13.10.2011 r. usuwanie skutków wypadku drogowego do
którego doszło w Walendowie na drodze wojewódzkiej w
godzinach popołudniowych. Kierowca cysterny przewożącej paliwo (ON i benzynę) wpadł w poślizg i przewrócił
samochód wraz z przyczepą do przydrożnego rowu. Na
miejsce zdarzenia zostały zadysponowane dwa zastępy.
Działania, jakie prowadziliśmy na miejscu zdarzenia: zabezpieczenie miejsca, rozwinięcie jednej linii gaśniczej
i podawanie na przewrócony skład piany gaśniczej, a także
powiadomienie dyspozytora PSP Pruszków o działaniach
i zadysponowanie dodatkowych sił i środków na miejsce
zdarzenia. Pomoc w przepompowywaniu paliw do drugiej podstawionej cysterny. Ruch na drodze wojewódzkiej był czasowo wstrzymany. Obecni na miejscu zdarzenia: dwa zastępy PSP Pruszków, Komendant Powiatowy
PSP Pruszków, trzy zastępy JRG Warszawa Nr 6, Policja
Pruszków oraz Nadarzyn. Akcja zakończona w późnych
godzinach nocnych.
19.10.2011 r. udzielanie pomocy przedmedycznej dwóm
osobom poszkodowanym w wypadku drogowym do którego doszło w Walendowie przy ul. Brzozowej. Wypadek
samochodu dostawczego z samochodem osobowym, zabezpieczenie miejsca zdarzenia, działania prowadzone w
godzinach popołudniowych przez jeden zastęp. Obecne
były także dwa zespoły Pogotowia Ratunkowego Pruszków
oraz Policja Pruszków.
20.10.2011 r. udział naszego zastępu w gaszeniu pożaru
przydomowego składziku drewna w Nadarzynie przy ul.
Kasztanowej. Działania prowadzone były w godzinach południowych. Obecna Policja Nadarzyn oraz jeden zastęp
PSP Pruszków.
11(151) listopad 2011
21.10.2011 r. usuwanie skutków wypadku drogowego z
udziałem trzech samochodów osobowych, do którego doszło w godzinach popołudniowych w Strzeniówce przy ul.
Pruszkowskiej. Działania na miejscu zdarzenia prowadzone
przez jeden zastęp i polegały na: zabezpieczeniu miejsca
zdarzenia, pomoc w uprzątnięciu rozbitych pojazdów oraz
neutralizacji rozlanych płynów eksploatacyjnych. Na miejscu zdarzenia obecni byli: dwa zastępy PSP Pruszków, dwa
zespoły Pogotowia Ratunkowego Pruszków oraz Policja
Pruszków.
22.10.2011 r. usuwanie gniazda owadów na jednej z posesji
w Rozalinie przy ul. Młochowskiej. Działania prowadzone
przez jeden zastęp w godzinach popołudniowych.
23.10.2011 r. udział jednego zastępu w gaszeniu pożaru samochodu osobowego w Ruścu przy ul Głównej. Działania
prowadzone przez jeden zastęp w godzinach popołudniowych, bez akcji gaśniczej.
24.10.2011 r. udzielanie pomocy przedmedycznej jednej
osobie poszkodowanej w wypadku drogowym do którego doszło w Starej Wsi przy ul. Grodziskiej. Zderzenie
dwóch samochodów dostawczych i jednego samochodu
osobowego. Akcja polegała na wydobyciu poszkodowanej
osoby za pomocą sprzętu hydraulicznego z wraku pojazdu. Na miejsce zdarzenia zadysponowano jeden zastęp.
Droga powiatowa, na której miał miejsce wypadek była
całkowicie zablokowana. Na miejscu zdarzenia obecni
byli: jeden zastęp PSP Pruszków, dwa zespoły Pogotowia
Ratunkowego Grodzisk Maz., Policja Grodzisk Maz. oraz
Policja Pruszków i Nadarzyn.
25.10.2011 r. zabezpieczenie miejsca zdarzenia (uszkodzony gazociąg) w Młochowie przy al. Kasztanowej.
Do zdarzenia doszło w godzinach południowych podczas
prowadzonych prac ziemnych na terenie znajdującej się
tam budowy. Obecni na miejscu zdarzenia byli: jeden nasz
zastęp, jeden zastęp PSP Pruszków, Policja Nadarzyn oraz
dwie załogi Pogotowia Gazowego.
27.10.2011 r. udział jednego zastępu w gaszeniu pożaru
samochodu osobowego w Nadarzynie przy ul. Wrzosowej.
Działania prowadzone przez jeden zastęp w godzinach
rannych. Obecny na miejscu był również zastęp PSP
Pruszków.
Korzystając z okazji chciałbym gorąco zaapelować do
wszystkich MIESZKAŃCÓW w sprawie sprawdzenia
drożności kominów wentylacyjnych, jak i paleniskowych,
ażebyście PAŃSTWO przed rozpoczynającym się sezonem
grzewczym SPRAWDZILI ICH DROŻNOŚĆ.
Oszczędzi to niepotrzebnego rozczarownia, że KOMIN
się NAM PALI i niepotrzebnej zimnej wody w domu.
DZIĘKUJEMY.
Dh Arkadiusz Kiliński - Naczelnik OSP Nadarzyn
Wiadomości Nadarzyńskie
11
Wizyta międzynarodowej delegacji
w Gminie Nadarzyn
W dniu 15 października 2011 r. w naszej gminie gościlismy
uczestników międzynarodowej konferencji poswięconej
bezpieczeństwu obywateli - zorganizowanej przez
Ogólnopolskie Stowarzyszenie Producentów Zabezpieczeń
Przeciwpożarowych i Sprzętu Ratowniczego i Komendę
Główną Państwowej Straży Pożarnej. Tematem odbywajacej
się w pobliskim Sękocinie konferencji było „Bezpieczeństwo
obywateli nadrzędnym celem współpracy Państwowych
Straży
Pożarnych
i Organizacji Producentów
produkujących na rzecz ochrony przeciwpożarowej”.
Patronat honorowy objął Komendant Główny PSP gen.
brygadier Wiesław Leśniakiewicz. W konferencji obok
delegacji polskiej udział wzięły delegacje z Republiki Czeskiej,
Węgier, Białorusi oraz Rosji.
Goście podczas popołudnia spędzonego w Gminie
Nadarzyn wzięli udział w specjalnie przygotowanym na tę
okazję, koncercie Orkiestry OSP Nadarzyn, a także zwiedzili
remizę nadarzyńskiej jednostki OSP.
Z historii...
Galeria obywatelska
Trochę historii
nadarzyńskiego cmentarza...
Na tym miejscu od 1853 roku żegnamy naszych bliskich.
Przedtem przez około 400 lat, miejscem grzebalnym był
teren przykościelny na tyłach obecnego budynku plebanii
w kierunku rzeki i wzdłuż rzeki do mostu. Rzeka płynęła
wtedy nieco innym korytem, zmiany nastąpiły w związku
z budową tzw. „gierkówki” (trasy katowickiej) w latach
70 ubiegłego wieku. Ostateczna likwidacja i przeniesienie
resztek prochów nastąpiła w latach 20 ub. wieku za probostwa ks. Maliszewskiego.
Obecny teren cmentarza został wydzielony z gruntów
probostwa, w drodze zamiany gruntów nadanych przy powoływaniu parafii. Do tego dwaj gospodarze ofiarowali kolejne działki. Ostateczna
wielkość obszaru cmentarnego ustanowiona została przy komasacji w latach 19231933 (ok. 2 ha). Pierwsze pochówki nastąpiły w części, obecnie lewa strona od
głównej alei, tam też były groby znaczniejszych i bogatszych obywateli. W części z
prawej, od strony rzeki groby mieli biedniejsi mieszkańcy parafii. Zachowane są w
niezłym stanie pomniki, postumenty z XIX
wieku (jest ich kilka), do tego kilkanaście
ponad stuletnich. Najstarszy z nich to pochodzący z 1865 roku postument Józefa
Ostafińskiego.
Na cmentarzu znajdują się również dwa
miejsca pochówków żołnierskich. Kwatera
żołnierzy niemieckich z lat 1915 - 1916
– obecnie pusty plac obsadzony dębami.
Fot. arch. autora
12 Wiadomości Nadarzyńskie
Goście podczas zwiedzania Izby Tradycji
Z zainteresowaniem obejrzeli bogate wyposażenie bojowe
jednostki oraz zapoznali sie z zasadami i uwarunkowaniami
codziennej służby nadarzyńskich strażaków - ochotników.
red.
W prawej części cmentarza od strony rzeki cmentarz
wojskowy (wojenny), gdzie znajdują się groby żołnierskie
z 1939 roku (bitwa brwinowska) i ofiary mordu jeńców na
terenie przykościelnym oraz mogiły osób cywilnych ekshumowanych z miejsc egzekucji więźniów, aresztantów
z Dębaka, lasu młochowskiego w sumie ok. 160 mogił.
Za cmentarzem w kierunku Strzeniówki, przy
ul. Turystycznej znajduje się również kwatera świadków
Jehowy.
Z miejsc ciekawszych warto znać miejsce pochówku
Łukasza Iwanowicza Powstańca Styczniowego z 1863
roku, kawalera Virtuti Militari Władysława Ciemińskiego
– Powstańca Warszawskiego, zasłużonych nauczycieli
Jadwigi i Mieczysława Sitarskich, Tomasza Kalbarczyka
oraz cmentarz wojenny.
Inne ciekawe mogiły obywateli, mieszkańców prezentujemy na portalu Nadarzyn.tv
Warto zatrzymać się na chwilę, nie przechodzić bezwiednie obok tych, o których dziś świadczy tylko prostokąt mogiły i skromny napis, a kiedyś w znaczący
sposób wpływali na nasze życie. Wiele społeczności dba o swoje cmentarze lepiej niż
my. Widoczna w ostatnich latach poprawa
stanu estetycznego, kostka, lampy, porządek pochówków, to tylko trochę cieszy.
I nie ma co się oglądać na ks. Proboszcza ogrom prac w parafii to nie tylko cmentarz,
bo to przede wszystkim zadanie parafian,
do modlitwy warto dodać jakiś efekt praktyczny, np. zadbać o stare nagrobki, czy
sporządzić plan grobów, który mógłby ułatwić poruszanie się osobom przyjezdnym
i gościom, a zapewne i odkryć wiele ciekawostek z przeszłości.
R. Zalewski - tel. 602 627 456
[email protected];
[email protected]
11(151) listopad 2011
reklama
reklama
reklama
reklama
reklama
11(151) listopad 2011
Wiadomości Nadarzyńskie
13
reklama
reklama
reklama
Sprzedam sofę rozkładaną, dwuosobową + 2 fotele
w kolorze szafirowym. Stan bardzo dobry.
Cena do uzgodnienia. Tel. 602 838 988
reklama
Podejmę się pracy z osobą wymagającą
całodobowej opieki; z zakwaterowaniem.
Tel. 788 579 829
reklama
Opiekunka do dziecka.
Wieloletnie doświadczenie i referencje.
Tel. 22 739 80 34
reklama
14 Wiadomości Nadarzyńskie
11(151) listopad 2011
reklama
reklama
J. niemiecki. Wszystkie poziomy nauczania.
Możliwość dojazdu.
Tel. 604 267 811
reklama
Kupię złom, metele kolorowe, makulaturę, ksiażki
i czasopisma, dojazd do klienta, płatność gotówką.
Tel. 503 519 117
reklama
Sprzedam mieszkanie w Młochowie (78 m2)
z garażem i piwnicą; w sąsiedztwie parku.
Tel. 603 333 468, 601 31 19 71 lub 605 885 895
(w godz. popołudniowych).
reklama
Korepetycje – matematyka, fizyka, chemia
na każdym poziomie – 7 dni w tygodniu.
Tel. 502 601 045
reklama
Opiekunka do dzieci – wykształcenie pedagogiczne.
Dyspozycyjna, z samochodem. Podejmie pracę
w tej okolicy. Tel. 505 129 166
reklama
reklama
West – car S.C.
Rok założenia 1986
Serwis samochodów
ul. Mszczonowska 28 A; 05-830 Nadarzyn
tel. 729 88 05; fax 729 88 02; kom. 603 855 562
czynne: pn – pt 8-17; sobota 8-13
oleje, hamulce
cja
iza
an iana
ulk
W wym on
i op
aBlacharstwo – lakiernictwo
aSamochody zastępcze
aRozliczenia bezgotówkowe
aHolowanie 24h/dobę
aElektro-mechanika, filtry,
aKupno-sprzedaż samochodów
całych i powypadkowych
aKlimatyzacja
Specjalizacja: Opel, Fiat, Ford, Daewoo, Skoda, Seat,
francuskie, japońskie
www.westcar.pgrs.pl
e-mail: [email protected]
11(151) listopad 2011
Wiadomości Nadarzyńskie
15
reklama
reklama
Sprzedam działkę w Pruszkowie
(pow. 769 m + budynek usługowy 151 m).
Tel. 605 780 603
reklama
Pracownia Protetyczna w Nadarzynie.
Ekspresowa naprawa protez.
Tel. 502 142 219
reklama
reklama
reklama
Przyjmiemy personel pedagogiczny
do nowopowstałego
Niepublicznego Przedszkola „Kubuś”
Tel. 607 105 681; 695 743 265
reklama
Uczciwa emerytka zaopiekuje się dzieckiem, osobą
starszą lub osobą niepełnosprawną – okolice
Podkowy Leśnej, Brwinowa, Pruszkowa.
Tel. 22 758 90 49
B
C
16 reklama
Cennik reklam w “Wiadomościach Nadarzyńskich”
Ogłoszenia typu “podejmę - dam” pracę zamieszczamy bezpłatnie.
Cała strona - 400 zł (340 zł); A - 230 zł (180 zł);
B - 130 zł (100 zł); C - 75 zł (50 zł)
Na 2, 3 i 4 stronie okładki (strony kolorowe) - 400%
drożej (do wszystkich cen należy doliczyć 23 % VAT).
Ceny podane w nawiasach dotyczą ogłoszeń zamieszczanych w kolejnych 3 numerach gazety.
A
Redakcja nie ponosi odpowiedzialności
za treść ogłoszeń.
Kontakt: Dorota Sobolewska - Głodek
tel.: 22 729 81 85 w. 165; 502 693 171
e-mail: [email protected]
Wiadomości Nadarzyńskie
reklama
Wynajmę lub sprzedam warsztat samochodowy
o powierzchni 130 m2 + działka 2 tys m.
w Nadarzynie.
Tel. 22 729 86 22
11(151) listopad 2011
Nadarzyńskie
kryminałki
• W dniu 22.09.2011 r. ok. godz.
23:00 przy skrzyżowaniu ul.
Kasztanowej i al. Katowickiej
nieznani sprawcy dokonali
kradzieży samochodu marki Opel
Insygnia koloru ciemno szarego, posiadającego niemieckie
tablice rejestracyjne. Podczas podróży w kierunku Warszawy
pokrzywdzony kierując wymienionym wyżej pojazdem
usłyszał niepokojący dźwięk dobiegający spod samochodu,
następnie zauważył sygnały światłami dawane przez innego
uczestnika ruchu. Sprowokowany tym zachowaniem
zatrzymał się na poboczu jezdni, następnie wysiadł z
pojazdu pozostawiając kluczyki w stacyjce i podszedł
kilka metrów dalej oglądać samochód, który rzekomo miał
zostać uszkodzony poprzez odpadający element pojazdu.
Dokładnie chwila wystarczyła zorganizowanym złodziejom,
by wykorzystać niefrasobliwość pokrzywdzonego i odjechać
jego samochodem. Podobne sposoby działania sprawców
był wielokrotnie opisywane na łamach „Wiadomości
Nadarzyńskich”, ku przestrodze innych.
• O kolejnym przypadku kradzieży pojazdu na tzw. „koło”
został powiadomiony nadarzyński Dyżurny Policji w dniu
5 października br. ok. godz. 23:15.
Kilka minut wcześniej w Szamotach przy ul. Nadrzecznej
nieznani sprawcy sprowokowali do zatrzymania się
pojazdu marki VW Passat, a następnie wykorzystując fakt
opuszczenia pojazdu przez wszystkich podróżujących i
pozostawienia kluczyków w stacyjce dokonali kradzieży
pojazdu wraz z zawartością dokumentów, pieniędzy
i wszystkich rzeczy osobistych. Podczas penetracji terenu
okolicznych powiatów pojazd został odnaleziony na
terenie Zalesia Dolnego (pow. piaseczyński). Wszystkie
osoby mogące doprowadzić do ustalenia sprawców tego
przestępstwa proszone są o kontakt z Komisariatem Policji
w Nadarzynie tel. 22 729 81 77, lub 997, bądź z najbliższą
jednostką Policji.
W okresie od 20.09.2011 r. do 19.10.2011 r. nadarzyńscy
policjanci zatrzymali łącznie 16 osób w tym 3 osoby do
spraw prowadzonych przez Zespół Kryminalny, 4 osoby
poszukiwane, 8 nietrzeźwych kierujących oraz 1 osobę
do wytrzeźwienia.
nadkom. Adam Piskorz
Komendant Komisariatu Policji w Nadarzynie
reklama
• „Problemy finansowe z utrzymaniem rodziny”- tak
argumentował swoje działanie jeden z pracowników
oczyszczających rowy na terenie Gminy Nadarzyn.
W dniu 24 września br. podczas pracy wpadł na pomysł,
by wykorzystać fakt nisko zawieszonych przewodów
telefonicznej linii napowietrznej do podreperowania
domowego budżetu. Po zakończeniu pracy powrócił na
uprzednio upatrzone miejsce będąc wyposażonym
w niezbędne do kradzieży narzędzia, jednak nie był
świadomy, iż linie telefoniczne są monitorowane.
przechodziła kilkunastoletnia dziewczynka, mężczyzna
wyszedł z samochodu, a następnie zaczął się obnażać.
Przestraszone dziecko uciekło do swojego domu. Z uwagi
na wcześnie zapadający zmrok, zwracam się z prośbą o
szczególny nadzór nad swoimi pociechami, jak też czujność,
gdy w pobliżu pojawi się coś niepokojącego.
• Dyżurny KP w Nadarzynie ok. godz. 19:50 otrzymał
telefoniczne zgłoszenie z centrum telekomunikacyjnego
ze wskazaniem miejsca ujawnionej przerwy w sygnale.
Niezwłocznie na miejsce wysłana została załoga, która
po kilku minutach zasadzki zatrzymała amatora złomu
kolorowego. Za swój czyn będzie odpowiadał w niedługiej
przyszłości przed pruszkowskim Sądem, co może skutkować
karą pozbawienia wolności do lat pięciu.
11(151) listopad 2011
reklama
• Funkcjonariusze nadarzyńskiego Komisariatu Policji
poszukują osób, które mogą mieć wiedzę na temat mężczyzny
w wieku ok. 30 lat, który w dniu 27.09.2011 r., ok. godz. 15:50
w Krakowianach na drodze biegnącej w kierunku Tarczyna
zaparkował na poboczu pojazd - prawdopodobnie VW Passat
o nr rej. WZY...... W momencie, gdy obok pojazdu
Poszukuję pracy w gastronomii, handlu;
ewentualnie sprzątanie. Tel. 505 230 956
reklama
• W dniu 25.09.2011 r., w godz. 5:00 – 11:30,
w Nadarzynie przy Pl. Poniatowskiego nieznani
sprawcy dokonali uszkodzenia plansz wystawowych
umieszczonych w pobliżu przystanku autobusowego vis
a vis NOK-u. Z relacji świadków wynika, że sprawcami
powyższego aktu wandalizmu są młodociani mieszkańcy
Nadarzyna. W chwili obecnej trwają czynności zmierzające
do ustalenia ich danych.
Sprzedam działkę w Pruszkowie
pow. 769 m. + budynek usługowy 151 m.
Tel. 605 780 603
Wiadomości Nadarzyńskie
17
Parafia Rzymskokatolicka
w Nadarzynie
Klementyñski
Rusiec
- poświęcenie placu
pod nowy kościół
„Jesteście współobywatelami świętych i domownikami
Boga – zbudowani na fundamencie apostołów i proroków,
gdzie kamieniem węgielnym jest sam Chrystus Jezus. W Nim
zespalana cała budowla rośnie na świętą w panu świątynię,
w nim i wy także wznosicie się we wspólnym budowaniu, by
stanowić mieszkanie Boga przez ducha”.
Ef 2,19-22
W dniu 23 października 2011 r. w Ruścu (przy ulicy
Radarowej) – na placu przeznaczonym pod budowę nowego kościoła odprawiona została uroczysta Msza św. polowa, której przewodniczył JE Ks. Kardynał Kazimierz Nycz
Metropolita Warszawski. Podczas liturgii Kardynał poświęcił ustawiony (w dniu 3 września br.) przez Mieszkańców,
drewniany krzyż oraz teren, na którym w niedalekiej przyszłości stanąć ma nowy ośrodek duszpasterski Rusiec Kajetany.
Pruszkowskiego, władze samorządowe Gminy Nadarzyn
– z p. Januszem Grzybem – Wójtem Gminy, na czele oraz
Radni i Sołtysi.
Po Mszy na wszystkich czekał poczęstunek przygotowany
przez Mieszkańców Sołectwa Rusiec. Zainteresowani mogli obejrzeć wystawę prac dzieci ze Szkoły Podstawowej
w Ruścu – dotyczącą trwającego w Kościele katolickim
Tygodnia Misyjnego.
Zgromadzeni wierni podczas Liturgii
Czas poświęcenia miejsca pod budowę nowej świątyni
nie był przypadkowy, bowiem dzień wcześniej obchodzone było po raz pierwszy liturgiczne wspomnienie bł. Jana
Pawła II (wyniesionego na ołtarze 1 maja tego roku) - który według zapowiedzi JE Ks. Kardynała będzie patronem
przyszłej parafii w Ruścu. Stąd też symboliczna obecność
pocztu sztandarowego nadarzyńskiego Gimnazjum noszącego imię Wielkiego Papieża Polaka.
red.
W imieniu Mieszkańców JE Ks. Kardynała Kazimierza
Nycza powitał Wójt Gminy Janusz Grzyb
W koncelebrze uczestniczyli również ks. Maciej Cholewa
– Dziekan Dekanatu Raszyńskiego; ks. Piotr Fołtyn – kapelan JE Ks. Kardynała; ks. Józef Ślusarczyk – Proboszcz
parafii pw. św. Michała Archanioła w Młochowie, ks.
Andrzej Wieczorek – Proboszcz parafii nadarzyńskiej oraz
Księża Wikariusze tejże parafii. Wśród licznie przybyłych
na uroczystość mieszkańców Gminy Nadarzyn obecni byli
także: p. Agnieszka Kuźmińska – Wicestarosta Powiatu
18 Wiadomości Nadarzyńskie
Składamy serdeczne podziękowania Władzom
Samorządu Gminy Nadarzyn z Panem Januszem
Grzybem na czele, za udział i pomoc
w przygotowaniu uroczystości,
Panu Henrykowi Przewłockiemu
za ufundowanie krzyża,
Panu Marcinowi Karczmarczykowi
oraz Mieszkańcom Ruśca za ogromne
zaangażowanie i pomoc oraz wszystkim
obecnym za udział w tym ważnym dla naszej
parafii wydarzeniu.
Proboszcz ks. Andrzej Wieczorek
11(151) listopad 2011
Z życia Parafii...
Z radością informujemy, że w październiku
2011 r. Sakrament Chrztu przyjęły:
Julia Janiszewska, Laura Karolak, Jagoda Nawrocka, Julia
Rychlicka, Nela Sawicka, Jan Chojnacki, Eryk Pająk,
Szymon Adamski, Zuzanna Szeląg, Kacper Lisiński
Sakramentalny Związek Małżeński zawarły
następujące osoby:
Marek Górski – Ewa Kleczaj, Wojciech Matan – Agata
Surała, Karol Badowski – Angelina Dudek,
Marcin Rychlik – Marta Listwon.
Z przykrością informujemy, że
w październiku odeszli z naszej Parafii:
śp. Pelagia Janiszewska, śp. Wojciech Małecki,
śp. Helena Kulkowska, śp. Grzegorz Sokołowski,
śp. Janina Przybylska
Wieczny odpoczynek racz im dać Panie ...
Pamiętajmy w modlitwach za zmarłych z naszych rodzin.
Ks. Andrzej Wieczorek
Proboszcz Parafii pw. św. Klemensa w Nadarzynie
Internet: http://parafianadarzyn.pl,
e-mail: [email protected]
Redaguje ks. Andrzej Wieczorek
Pielgrzymka uczniów Gimnazjum im. Jana Pawła II na Jasną Górę
W dniu 5 października br. uczniowie pierwszych klas
gimnazjum na czele z Panem Dyrektorem Zbigniewem
Relugą, ks. Jarosławem Kuśmierczykiem, Nauczycielami
oraz wybranymi uczniami starszych klas gimnazjum wyruszyli na pielgrzymkę na Jasną Górę. Wczesnym rankiem,
a raczej jeszcze ciemną nocą, o godz. 5 z parkingu gimnazjum wyruszyliśmy w drogę. W czasie podróży większość
uzupełniała brak snu i nabierała energii na dalszą część
dnia.
Na miejsce dotarliśmy szczęśliwie o godz. 8.30.
Do rozpoczęcia nabożeństwa pozostało trochę czasu,
mogliśmy więc samodzielnie obejrzeć z zewnątrz obiekt
klasztorny i tereny przyległe do Jasnej Góry.
Mszy św. przewodniczył ks. Bp. Radomski Henryk
Tomasik, w homilii poruszył kwestie miłości bliźniego,
pomocy innym ludziom. Mówił także o sposobie życia wg
dekalogu i wartości nieprzemijających.
Uświadomiono nas jak ważny i istotny jest fakt, że patronem naszej szkoły jest Jan Paweł II i do czego nas to
zobowiązuje.
Wielu z nas mimo młodego wieku było wsłuchanych
w treść homilii i wyniosło z tych słów wiele mądrości i życiowych drogowskazów.
Duchowo byliśmy nasyceni, ale nasze organizmy domagały się nie tylko duchowej strawy, wobec powyższego
udaliśmy się na zaspokojenie tej podstawowej potrzeby,
jaką był na tą chwilę posiłek, do okolicznych punktów gastronomicznych.
Wspólnie zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie koło pomnika
J.P. II, a następnie udaliśmy do kaplicy Najświętszej Marii
Panny przed Cudowny Obraz gdzie pomodliliśmy się i złożyliśmy kartki z intencjami do Matki Boskiej.
W drodze powrotnej dużo rozmawialiśmy na temat pełnego wrażeń dnia, tego co przeżyliśmy.
Było wspólne śpiewanie piosenek, w ogóle była bardzo
11(151) listopad 2011
Fot. arch. Szkoły
Pielgrzymi u stóp Jasnej Góry
wyjątkowa atmosfera, którą stworzyli m. in. ks. Jarosław
i Nasz Dyrektor, a może i my się do tego również przyczyniliśmy - chyba trochę się zmieniliśmy pod wpływem
pobytu na Jasnej Górze!
Sądzę, że w każdym z nas zostało zasiane ziarenko zmian
w sposobie myślenia o życiu i jego głównych wartościach.
Z pewnością mieliśmy również okazję poznać swoich
nowych młodszych kolegów i koleżanki nawiązać nowe
znajomości i pomóc im się zintegrować.
Dziękujemy za opiekę: Dyrektorowi Zbyszkowi Reludze,
Ks. Jarosławowi Kuśmierczykowi, p. Agacie Podleśnej, p.
Beacie Łaszczewskiej, p. Markowi Żwirskiemu
i p. Stanisławowi Jurczakowi.
Aleksandra Szyszko
Uczennica Gimnazjum w Nadarzynie
Wiadomości Nadarzyńskie
19
proponuje:
ROLLINS J.:
„Ołtarz Edenu”
Wrak trawlera osiadł w czasie
sztormu na brzegu bezludnej
wysepki w Zatoce Meksykańskiej.
W ładowni statku odkryto dziwny
ładunek. Przestrzeń bagażową
wypełniają klatki ze zmutowanymi
zwierzętami. Wśród okazów są
między innymi dwie zrośnięte
ze sobą małpki, pozbawiona
upierzenia papuga oraz samica białego jaguara wraz z
młodymi. Straż Graniczna wzywa Lornę Pork, lekarkę
weterynarii zatrudnioną w Ośrodku Badawczym Gatunków
Zagrożonych (OBGZA) w Nowym Orleanie. Kobieta
dokłada wszelkich starań, by ocalić jak najwięcej zwierząt...
Jednak w trakcie, gdy część ładunku jest transportowana do
OBGZA, na trawlerze dochodzi do wybuchu i okazuje się,
że ktoś za wszelką cenę chce zniszczyć wszystkie okazy
zwierząt...
„Ćwiczenia usprawniające
kręgosłup: poradnik”
Autorzytegoporadnika-wybitni
profesjonaliści w dziedzinie
postępowania w dysfunkcjach
bólowych kręgosłupa, prezentują
optymalne zestawy ćwiczeń
leczniczych, które pod nadzorem
ortopedy i specjalisty rehabilitacji
ruchowej mogą być z najwyższym
pożytkiem stosowane.
NUROWSKA M.: „Requiem dla wilka”
Młoda reżyserka Joanna przyjeżdża w Bieszczady,
aby spotkać się ze swoim idolem, wybitnym filmowcem,
który po czterdziestu latach wraca do Polski i buduje w
Bieszczadach dom. Okazuje się, że w okolicy doszło
niedawno do tragicznego wypadku - badaczka wilków
Katarzyna, zbierająca materiały do pracy doktorskiej, zginęła
od kuli kłusownika. Pamięć o Kasi jest we wsi ciągle żywa.
Mieszkańcy odnajdują w Joannie podobieństwo do zmarłej
doktorantki. Zaintrygowana tym Joanna zaczyna szukać
informacji o dziewczynie, kontaktuje się z jej uczelnią,
wynajmuje chatę, w której tamta mieszkała. Zaczyna żyć
życiem Kasi i choć nie zna zachowań wilków, postanawia
odszukać je i sfotografować. Znakomita powieść o
zauroczeniu cudzym losem, rozdarciu i pasji. O zagadkowym
świecie dzikich zwierząt, który staje się obsesją.
z dziwaczną dezynwolturą, a pozorne respektowanie prawa
z oczywistym bezprawiem.
HARASZEWSKI P.: „Bezpieczny komputer?”
Książeczka wprowadzi dzieci w elementarne zasady
bezpiecznego posługiwania się tym wspaniałym
osiągnięciem cywilizacyjnym. Dzięki lekturze będą one
mogły lepiej zdać sobie sprawę z niebezpieczeństw,
jakie mogą być związane z bezkrytycznym dostępem do
Internetu. Rosnąca fala wirtualnej przestępczości razem
z nowego typu uzależnieniami osobowościowymi stanowią
obecnie, szczególnie dla młodego pokolenia, ogromne
źródło zagrożeń. Zamiast więc zakazywać tego, czego i
tak nie da się powstrzymać, postawmy na dobrą edukację
i uświadomienie, które prowadzą do wzrostu osobistej
samodyscypliny i samokontroli, tak bardzo potrzebnych na
co dzień w dorosłym życiu.
McLAIN P.: „Madame
Hemingway”
Poruszająca opowieść o
ambicji i zdradzie, osadzona
w
niezwykłych
czasach,
przedstawia historię miłości
dwojga wyjątkowych osób:
Ernesta Hemingwaya i jego
pierwszej żony.
W 1920 r. Hadley Richardson
28-letnia
kobieta,
która
zrezygnowała już z nadziei
na szczęście i miłość, spotyka
młodziutkiego dziennikarza Hemingwaya. Po burzliwych
zalotach i ślubie nowożeńcy wyjeżdżają z Chicago do
Paryża, gdzie dołączają do grona literatów Straconego
Pokolenia: Gertrudy Stein, Ezry Pounda i Scotta oraz Zeldy
Fitzgeraldów. Hemingwayowie głęboko się kochają i nie
pasują do hulaszczego, tonącego w alkoholu Paryża lat
20. Otoczony pięknymi kobietami, tworzący w atmosferze
rywalizacji Ernest stara się odnaleźć tam swoją literacką
drogę. Hadley zaś próbuje pogodzić obowiązki żony,
muzy i przyjaciółki pisarza i nie zagubić przy tym siebie.
Kiedy w małżeństwo Hemingwayów wkrada się oszustwo,
doprowadza do zniszczenia wszystkiego, o co wspólnie
walczyli.
CARPER J.: „100 sposobów
zapobiegania chorobie
Alzheimera”
To nowa powieść znakomitego prozaika, nagrodzona
w 2011 r. nagrodą NIKE. Przynosi brawurowy literacki
obraz powojennej polskiej rzeczywistości, w którym groza
totalitaryzmu splata się z jego absurdalnością, schematyzm
Czy wiesz, że witamina B12 chroni
twój mózg przed zmniejszaniem
się, sok jabłkowy działa jak jeden
z powszechnie stosowanych leków
na alzheimera, a surfowanie po
Internecie wzmacnia starzejące się
komórki mózgu? Czy wiedziałeś, że
zwykła infekcja oraz popularne leki
Wiadomości Nadarzyńskie
11(151) listopad 2011
PILOT M.: „Pióropusz”
20 stosowane do znieczulania mogą spowodować demencję,
oraz że medytacja przyczynia się do powstawania nowych
neuronów, a ćwiczenia fizyczne wspomagają mózg? Książka
ta zmieni sposób, w jaki postrzegasz tę chorobę i pozwoli
ci zapoznać się z pasjonującymi, aktualnymi informacjami
o najnowszych badaniach nad mózgiem, dzięki którym
ustrzeżesz siebie i swoją rodzinę przed tą straszną chorobą.
HUYGEN W.: „Skrzaty”
Wszystko, co chcielibyście
wiedzieć o skrzatach, ale
boicie się zapytać! Książka
ta, to kultowa pozycja,
zdecydowanie przekraczająca
granice gatunków. Jej odbiorcą
może stać się zarówno dorosły,
jak i dziecko - potrzebna jest
jedynie wyobraźnia. Książka
stanowi encyklopedię wiedzy
o stworzeniach, których na
co dzień nie zauważamy, a
które - jak dowodzą autorzy zamieszkują cały kontynent. Skrzaty są pochwałą wyobraźni,
a jednocześnie ukłonem w stronę folkloru i kultury ludowej
- wszak to właśnie ludowe podania dowodzą istnienia tych
piętnastocentymetrowych stworzeń. Nasza Biblioteka
w PROGRAMIE
ROZWOJU BIBLIOTEK
Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie, którego celem jest wzmocnienie potencjału bibliotek publicznych znajdujących się na wsiach i
w małych miastach. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym.
Program Rozwoju Bibliotek prowadzi Fundacja Rozwoju
Społeczeństwa Informacyjnego. Jego budżet to 28 milionów
dolarów. Fundusze pochodzą z grantu przekazanego PolskoAmerykańskiej Fundacji Wolności przez Fundację Billa
i Melindy Gates i są przeznaczane na wyposażenie bibliotek w sprzęt informatyczny, cykl praktycznych szkoleń,
wzmacnianie środowiska bibliotecznego, promocję bibliotek. We wszystkich województwach powstały Regionalne
Partnerstwa na rzecz Rozwoju Bibliotek - utworzone przez
marszałków, wojewodów i Fundację Rozwoju Społeczeństwa
Informacyjnego. Władze województw zapowiedziały w nich
wsparcie bibliotek, między innymi poprzez prowadzenie działań informacyjnych i promocyjnych.
Tekst pochodzi z serwisu: www.biblioteki.org
Ewa Marjańska - Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy Nadarzyn
Biblioteka Publiczna w Nadarzynie czynna: pn., wt., śr., pt. - 1200- 1900; czw. - 800-1500;
Filia w Młochowie czynna: pn., wt., czw., pt. - 1200- 1900; śr. - 800-1500.
reklama
11(151) listopad 2011
Wiadomości Nadarzyńskie
21
Kultura
19 listopada,
godz. 19.00
– recital Anny
Proponujemy...
12 listopada 2011 r.
o godz. 19.00
- inaugurujemy nowy cykl imprez
kierowanych do młodzieży
Fot. www.sok.com.pl
„SINUSOIDA”
monodram w wykonaniu
Czesława Bukowca
„Sinusoida” to tekst dramatyczny przeplatający się
z muzyką różnych gatunków. Widz odnajdzie tu
piosenkę musicalową i aktorską, a nawet beat box.
„Sinusoida” to historia o wzlotach i upadkach, jakie
przeżywał, przeżywa, będzie przeżywał każdy z nas.
Autorem tekstu i zarazem reżyserem jest pełen energii młody
aktor Czesław Bukowiec.
Wstęp wolny.
ZAPRASZAMY SERDECZNIE !
22 Wiadomości Nadarzyńskie
Serafińskiej
piosenki
Agnieszki
Osieckiej
Fot. www.jazzubi.pl
Plac Poniatowskiego 42
tel. 22 729 89 15; e-mail: [email protected]
www.nok.pl
Anna Serafińska jest absolwentką klasy skrzypiec
katowickiego liceum muzycznego oraz Wydziału Jazzu
i Muzyki Rozrywkowej Akademii Muzycznej
w Katowicach.
W 2004 r. jako pierwsza w Polsce obroniła tytuł doktora
w dziedzinie śpiewu rozrywkowego. Jest laureatką licznych
nagród, wyróżnień i stypendiów (m. in. I nagrody na
Międzynarodowych Spotkaniach Wokalistów Jazzowych
Zamość ’94), na swym koncie ma współpracę ze
znakomitościami polskiej sceny jazzowej. Wiosną 2000r.
czytelnicy Jazz Forum przyznali jej tytuł Nowej Nadziei
Polskiego Jazzu za rok 1999.
Zajmuje się wszystkimi odcieniami wokalistyki jazzowej
- od standardów w ich klasycznym brzmieniu po nowoczesne
formy (funk, soul). Wykorzystuje w swej pracy elementy
techniki wokalnej speech-level-singing, której tajniki zgłębia
nieprzerwanie, propagując je na polskim rynku. Posiada
różnorodne doświadczenie sceniczne - od koncertów
klubowych po udział w festiwalach w Polsce i za granicą
(m. in. na Litwie, we Włoszech, w Holandii, Szwajcarii, na
Malcie) oraz produkcjach telewizyjnych
i radiowych. Z tą samą pasją z jaką śpiewa, prowadzi także
działalność dydaktyczną. Oprócz stałych zajęć ze studentami
katowickiej szkoły, bierze udział w rozlicznych warsztatach,
pracowała przy realizacji w słynnego spektaklu „Piotruś Pan”,
gdzie sprawowała pieczę nad przygotowaniem wokalnym
dzieci. W 2005 r. została zaproszona do udziału w IV edycji
programu „Idol” jako konsultant wokalny finalistów.
W lipcu 2004 r. zdobyła pierwszą nagrodę oraz nagrodę
publiczności na prestiżowym międzynarodowym konkursie
dla wokalistów jazzowych w ramach Montreux Jazz
Festiwal.
W swym dorobku ma solowe płyty - album „Nieobecni”
nagrany do tekstów Jonasza Kofty z muzyką Janusza
Strobla i Zbigniewa Jaremko (1997), płytę autorską
“Melodies” (1999) oraz „Ciepło zimno” (2004) do tekstów
m.in. Filipa Łobodzińskiego. W 2006 roku wydała album
„Gadu gadu”, na który złożyły się w całości piosenki
z tekstami Agnieszki Osieckiej.
Opracowane na podstawie informacji z Internetu.
Wstęp wolny.
11(151) listopad 2011
IZABELA KUNA
Izabela Kuna
w
Kinie Nokowym
2.12 (piątek)
godz. 19.00.
Zapraszamy na
spotkanie ze znakomitą
aktorką oraz projekcję
przedstawienia Teatru Telewizji
pt. „Łucja i jej dzieci”
Kreacja we wstrząsającym spektaklu telewizyjnym
Sławomira Fabickiego należy z pewnością do
najwybitniejszych ról I. Kuny.
Film przeznaczony jest dla widzów dorosłych.
W przeciwieństwie do większości obrazów prezentowanych
w Kinie Nokowym „Łucję i jej dzieci” trudno nazwać dziełem
optymistycznym. Również kreacja Izabeli Kuny w tym
spektaklu stoi w opozycji do najpopularniejszych ról aktorki
znanej przede wszystkim z udziału w serialach i komediach
romantycznych. Jednak to właśnie udział w tej kameralnej
telewizyjnej produkcji pozwolił aktorce zaprezentować
pełnię swoich swoich możliwości (za rolę Łucji otrzymała
Grand Prix podczas Krajowego Festiwalu Teatru Polskiego
Radia i Teatru TV „Dwa Teatry”).
Sztuka Marka Pruchniewskiego, jednego z najlepszych
współczesnych dramaturgów polskich, została napisana
specjalnie dla Teatru Telewizji. Reżyserią zajął się
Sławomir Fabicki (m. in. „Z odzysku” oraz nominowana do
studenckiego Oscara „Męska sprawa”.)
„Sztuka oparta jest na autentycznej, opisywanej w prasie
makabrycznej historii dzieciobójstwa. Zbrodnia została
popełniona w jednej z polskich wsi. Jednak spektakl nie
jest próbą rekonstrukcji konkretnych wydarzeń. Tytułowa
bohaterka jest postacią, o której losie i wyborach ostatecznie
decyduje ból i poczucie winy. (...) Wstrząsający obraz
zrealizowany w konwencji paradokumentu urasta do wymiaru
antycznej tragedii.”
www.iwoman.pl/naluzie/inews/
lucja;i;jej;dzieci,49,0,4989993.html
ŁUCJA I JEJ DZIECI, 2003
Spektakl telewizyjny; Czas: 75 min.
Autor: Marek Pruchniewski;
Scenariusz i reżyseria: S. Fabicki; Zdjęcia: Bogumił Godfrejów.
Produkcja: Telewizja Polska - Agencja Filmowa (dla Teatru
Telewizji Programu 2 TVP S.A.). Obsada aktorska: Izabela
Kuna (Łucja), Jacek Braciak (Jacek), Maria Chwalibóg (Stara),
Janusz R. Nowicki (Stary), Kinga Preis (Ola), Filip Moczarski
(Piotruś), Konrad Dróżdż (Wojtek), Kamila Głowacka (Kasia),
Maria Ciunelis (Kobieta), Izabella Dąbrowska (Kobieta),
Krystyna Rutkowska-Ulewicz (Kobieta), Andrzej Szopa
(Ksiądz), Elżbieta Jarosik (Mecenas).
11(151) listopad 2011
Polska aktorka filmowa i teatralna, scenarzystka, pisarka, blogerka., absolwentka Wydziału Aktorskiego
PWSFTviT w Łodzi, związana z Teatrem Polskim w
Warszawie. Brała udział w wielu etiudach filmowych
Mistrzowskiej Szkoły Filmowej Andrzeja Wajdy.
Była wykładowcą w Warszawskiej Szkole Filmowej
Bogusława Lindy i Macieja Ślesickiego.
Nominowana do Polskich Nagród Filmowych Orły
za Najlepszą Drugoplanową Rolę Kobiecą w filmie
Małgorzaty Szumowskiej „33 sceny z życia”.
Popularność i rozpoznawalność przyniosła jej jednak rola
Gosi w głośnym filmie Andrzeja Saramonowicza
i Tomasza Koneckiego, „Lejdis”. Pojawia się także w serialach telewizyjnych.
W listopadzie 2010 ukazała się jej pierwsza książka
pt. Klara. Jest także autorką scenariuszy do kilku filmów
krótkometrażowych i słuchowiska radiowego.
Opracowane na podstawie informacji z Internetu.
Fot. www.filmpolski.pl
Nadarzyński Ośrodek Kultury
ma przyjemność zaprosić na
BAL…
dla lubiących
potańczyć,
potrzebujących
chwili relaksu
oraz pozytywnej
energii,
dla zakochanych
i tych jeszcze (bądź już) nie.
26 listopada 2011 r. (sobota)
w godz. 17.00 – 22.00
Oprawa muzyczna: zespół APERKUS !!!!!
Zapewniamy:
Aromatyczną kawę, wyborną herbatę, świetną muzykę,
po prostu…doskonałą zabawę !
Wyżywienie oraz napoje we własnym zakresie.
Wstęp: 20 zł od osoby
Zapraszamy osoby pełnoletnie!!!
Wiadomości Nadarzyńskie
23
Zapraszamy
20 listopada o godz. 16.00
– z cyklu
4 grudnia
o godz. 16.00
z cyklu
Teatrzyk w walizce
zapraszamy dzieci na
„ Mikołajowe poszukiwania”
na koncert zespołu muzyki dawnej
Contrasto Armonico
w składzie:
Stefan Plewniak – skrzypce barokowe, Marta Semkiw
– wiolonczela barokowa, Marco Vitale – klawesyn.
W programie utwory: A. Corelliego, J.S.Bacha,
J. P. Rameau
Dzieci – zabierzcie swoich rodziców, dziadków
i przyjdźcie posłuchać pięknej muzyki.
Wstęp wolny!
Dwa niesforne elfy Mikiki i Irini opuściły krainę
elfową i pozostawiły Mikołaja samego ze wszystkimi
przygotowaniami do podróży świątecznej. Pojawia się
także trzeci elf - Tilili z listem, w którym Mikołaj zwraca
się z prośbą o pomoc. Dzieci oczywiście chętnie zgadzają
się pomóc Mikołajowi, ale - jak się okaże - nie będzie
to takie proste, ponieważ muszą wykazać się wieloma
sprawnościami. W trakcie zabaw prowadzonych
przez elfy dzieci uczą się nowych umiejętności, które
pozwolą im zostać małymi „elfikami-pomocnikami”.
Po zdobyciu każdej sprawności (a jest ich sześć) dzieci szukają
gwiazdki, która w radosnej zabawie jest zawieszana na białej
choince. W uroczystej piosence „Jedzie Mikołaj” dzieci i elfy
witają … Mikołaja, który przybywa z prezentami.
Wstęp – 10 zł.
NOK! Teatr
10 grudnia, godz. 19.00 – „Dulska” przedstawienie na podstawie
„Moralności Pani Dulskiej” Gabrieli Zapolskiej
Spektakl przygotowała Kamila Michalska, a grają w nim mieszkańcy gminy: Danuta Woźniak, Dorota Suwalska,
Anna Balsam, Katarzyna Akram, Halina Klimkowska, Ewa Kulisiewicz Singh, Aleksandra Szyszko,
Jarosław Świętochowski, Janusz Bajerski.
Zapraszamy!
Rubrykę KULTURA redaguje K. Michalska - Dyrektor NOK
24 Wiadomości Nadarzyńskie
11(151) listopad 2011
Sport
Tenis stołowy
I Ogólnopolski Turniej
Klasyfikacyjny Juniorów/rek
Pingpongiści GLKS Nadarzyn wypadli dużo lepiej od swych klubowych koleżanek w rozgrywanym
w Gdańsku I Ogólnopolskim Turnieju Klasyfikacyjnym Juniorów/rek. Michał Bańkosz (fot. poniżej) zajął
II miejsce, a Antek Witkowski III lokatę w gronie 40 naj-
ALEK WYGRYWA W ERGO
ARENIE W GDAŃSKU
Ostatniego dnia Mistrzostw Europy Seniorów, które
w dniach od 7 do 16 października br. Zostały rozegrane
w pięknej hali Ergo Arena na granicy Gdańska i Sopotu
doczekaliśmy się polskiego akcentu. Młodziutki zawodnik
sekcji GLKS Nadarzyn Aleksander Werecki - uczeń Gimnazjum im. Jana Pawła II w Nadarzynie wygrał turniej
11(151) listopad 2011
Ćwierćfinałowa porażka Magdy
Magdalena Szczerkowska przegrała z Koreanką Jeon Ji Hee 0:4
w ćwierćfinale Swedish
Open do lat 21. Zawody
rozgrywane są w Sztokholmie. Rundę wcześniej
z zawodami pożegnała
się Klaudia Kusińska.
Uległa ona Koreance
Kang Mi Soon 1:3.
1/8 finału:
Klaudia Kusińska (Polska) - Kang Mi Soon
(Korea Płd.) 1:3 (4:11,
12:14, 12:10, 5:11)
Katarzyna Ślifirczyk (Polska) - Song Ma Eum (Korea Płd.)
0:3 (4:11, 5:11, 6:11)
Sabine Winter (Niemcy) - Magdalena Szczerkowska (Polska) 2:3 (13:11, 11:8, 11:13, 11:13, 5:11)
1/4 finału:
Magdalena Szczerkowska (Polska) - Jeon Ji Hee (Korea
Płd.) 0:4 (8:11, 4:11, 4:11, 7:11).
Fot. GLKS Nadarzyn
Fot. GLKS Nadarzyn
lepszych zawodników w Polsce do lat 18-stu. Wśród
dziewcząt najlepiej wypadła Olga Szymańska, która
uplasowała się w przedziale 5 - 8 ulegając w ćwierćfinale w dramatycznych okolicznościach konkurentce z
Dolnego Śląska 4 - 3 w setach do 10 w siódmej partii.
Wyniki pozostałych graczy:
Aleksander Werecki miejsce 28, Mikołaj Kamiński miejsce
30, Sandra Wabik miejsce 9, Monika Żbikowska miejsce 15,
Zuzanna Samsel miejsce 25.
W I OTK Młodzików startowała trójka młodych graczy
GLKS Nadarzyn. Najlepiej wypadła Wiktoria Ziemkiewicz. Jednak jej 9. miejsca nie można zaliczyć do udanych
startów. Popularna „Pyrka” miała walczyć w Gdańsku
o podium, na to jednak musimy jeszcze trochę poczekać.
Z kolei Weronika Bożek debiutująca w zawodach cyklu OTK zakończyła turniej w przedziale 37-40 i przede
wszystkim „zapłaciła” w stolicy wybrzeża tzw. „frycowe”.
O udanym debiucie w OTK może za to mówić jej brat Patryk Bożek. Uczeń szkoły podstawowej w Młochowie nie
tylko zdołał przebić się do finałowej szesnastki, ale miał w
ćwierćfinale z turniejową jedynką 2-0 w setach (ostatecznie
przegrał 3-2). Końcowy rezultat Patryka to 12-ste miejsce.
wieńczący sześciodniowy obóz międzynarodowy dla najlepszych graczy europejskich z rocznika 1999 - 1998 tzw.
Eurokids Talent. W finale zawodów na stole nr 1 Alek pokonał o rok starszego kolegę ze Szwecji Adama Blomquista
3-2 tuż przed czwartym z rzędu zwycięstwem Timo Bolla w
Mistrzostwach Starego Kontynentu na tym samym stole. W
obozie Eurokids Talent wzięło udział 16-stu chłopców (z 13
krajów) - najlepszych w tej kategorii wiekowej w Europie.
Raport Ligowy
GLKS Wanzl Scania Nadarzyn
liderem pierwszej ligi
Nadarzyńscy pierwszoligowcy pokonali w ostatnią sobotę w wyjazdowym meczu Trefl Zamość 6-4. Spotkanie miało dramatyczny przebieg. Najpierw w drodze nasi
chłopcy dwukrotnie łapali przysłowiową „gumę”, przez co
praktycznie niemalże spóźnili się na mecz. Samo spotkanie Nadarzyniacy rozpoczęli od 4 porażek. Jednak już od
gier podwójnych od stołu odchodzili tylko jako zwycięzcy.
Punkty dla Nadarzyna po 1,5 zdobywali: Zbyszek Grześlak, Ke ChenLi, Antoni Witkowski i Michał Bańkosz.
Dzień później pierwszoligowcy dołożyli kolejne dwa
punkty w ligowym dorobku pewnie pokonując w wyjazdowym meczu Strzelca Frysztak 9-1. W chwili obecnej GLKS
Wanzl Scania z dorobkiem 10 punktów i 5 zwycięstw przewodzi w tabeli I ligi.
Zespół dziewcząt występujący w tej samej klasie rozgrywkowej zajmuje po 6 meczach 5 lokatę.
Wiadomości Nadarzyńskie
25
Pod koniec października
ruszyła ekstraklasa
Sekcja MMA
Kolejne medale sekcji
„Kotlet” Extreme Taekwondo
Blok - mecz z MDK Warszawa
W trudniejszej sytuacji znajdują się juniorki, które debiutują w tej klasie rozgrywkowej. Dziewczęta w swojej
grupie zanotowały dwie porażki oraz dwa zwycięstwa i
przed rundą rewanżową zajmują III miejsce, niepremiowane awansem do ćwierćfinałów play-off.
Na szczęście przed zawodniczkami mecze rewanżowe,
a nastrój w zespole jest bardzo bojowy.
Terminy spotkań siatkarek i informacje o ich startach można na bieżąco przeczytać na stronie: www.glksnadarzyn.pl
Siatkarki z Nadarzyna zagrają
w finale Wojewódzkiej Gimnazjady
Fot. arch. sekcji
W dniu 22 października 2011 r. we Wronkach (k. Poznania)
zawodnicy z Nadarzyna wzięli udział w Otwartym Pucharze
Wielkopolski w Brazylijskim Ju-Jitsu (formuła nogi) do lat 19.
W zawodach wzięło udział ponad 160 zawodników.
Zdobyliśmy w sumie aż 5 medali, w tym jeden złoty - Cezary Juszczyk (kat. 93 kg) i 4 brązowe: Tomasz Olczak (kat.
71 kg.), Andrzej Czuba (kat. 62 kg), Grzegorz Potempski i Michał Miecznik (kat. 86 kg.).
Wielkie podziękowania za pomoc finansową należą się
p. Leszkowi Juszczykowi, bez którego udział naszych zawodników byłby niemożliwy! Dziękujemy!
Siatkarki GLKS Nadarzyn grające w Mazowieckiej
Lidze Juniorek i Kadetek znalazły się na półmetku rozgrywek grupowych. Młodszy skład grający w lidze U-15
(kadetki) zajmuje po pierwszej rundzie II miejsce w grupie A. Dziewczęta przegrały jedno spotkanie w Pionkach z
miejscowym MKS Beta, a pokonały UKS Kozienice, MKS
Armata Kozienice, Zwoleniankę Zwoleń i Perłę Złotokłos.
Zespół zachowuje nadal bardzo realną szansę na awans do
II fazy ligowych zmagań.
Fot. GLKS Nadarzyn
W ostatnim tygodniu października zostały wznowione
rozgrywki ekstraklasy kobiet i mężczyzn zawieszone z powodu odbywających się w Polsce na początku tego miesiąca w Gdańsku Mistrzostw Europy Seniorów. Zespół GLKS
Wanzl Scania Nadarzyn rozegrał w ekstraklasie kobiet w
tym sezonie dopiero jeden zwycięski mecz z LUKS Warmia
Lidzbark Warmiński. Pozostałe ekipy mają już za sobą po trzy
rozegrane kolejki.
Nasze młode zawodniczki czeka teraz intensywny okres ligowych startów. We wrześniu i październiku Magda i Klaudia
wzięły udział nie tylko w Mistrzostwach Europy, ale również
w Międzynarodowych Mistrzostwach Niemiec i Szwecji. Do
tego w połowie listopada K. Kusińska wybiera się do Bahrainu
na Indywidualne Mistrzostwa Świata Juniorek. Z tego powodu
dziewczęta będą musiały rozgrywać w tygodniu po dwa, trzy
spotkania. Należy mieć nadzieję, iż intensywność startów oraz
długie podróże nie odbiją się na ich sportowej formie. Najbliższe mecze GLKS Wanzl Scania Nadarzyn:
12 listopada godz. 18.00 AZS AJD Częstochowa - wyjazd,
26 listopada godz. 16.00 KTS Zamek Tarnobrzeg - u siebie, 27
listopada godz. 13.00 AZS Łomża - u siebie, 10 grudnia godz.
16.00 MKTS Polkowice - wyjazd.
Więcej informacji: www.nadarzyn-pingpong.pl lub klubu:
www.glksnadarzyn.pl
Dariusz Zwoliński - Prezes GLKS Nadarzyn
Piłka siatkowa - dziewcząt
Siatkarki na półmetku
ligowych rozgrywek grupowych
W rozegranych w Nadarzynie w dniu 21 października br.
eliminacjach do Finałów Wojewódzkich Gimnazjady LZS
w piłce siatkowej dziewcząt uczennice Gimnazjum im. Jana
Pawła II zajęły I i VI miejsce.
Pierwsza drużyna w składzie: M. Ćwiertniewicz, M. Zembrzuska, I. Zuzel, A. Zapolska, M. Załęska, K. Głodek i
M. Muchalska zajęła I miejsce. Zespół ich młodszych koleżanek, dla których były to pierwsze zawody siatkarskie
zajął VI miejsce. Co jak na debiut jest bardzo dobrym wynikiem. Cieszy zwłaszcza to, że dziewczęta zaprezentowały
ogromną ambicję, radość z gry i chęć uczenia się. W tej drużynie zagrały: A. Krupińska, A. Reluga, A. Miniatorska, N.
Gabryel, P. Grabarek, J. Grodzicka, M. Popiel.
Od lewej: T. Olczak, A. Czuba, P. Kurkus - trener, C. Juszczyk,
G. Potempski, M. Miecznik
P. Kurkus - trener i opiekun sekcji
Dariusz Zwoliński
Prezes GLKS Nadarzyn
Wiadomości Nadarzyńskie
11(151) listopad 2011
26 Sekcja biegowa
Jesienne zawody
Fot. arch. sekcji
24 września br. pojechaliśmy do Warszawy na Bieg
Solidarności w Parku Szczęśliwickim. W biegach dzieci na
dystansie 250 m, wśród dziewcząt I miejsce zajęła Weronika
Seta, a wśród chłopców I był Dawid Adamczyk, III Mikołaj
Idasiak, a IV Grześ Stefański. Na 1000 m wśród dziewcząt VI miejsce zajęła Jessica Chrząstowska - wszyscy z SP
Rusiec.
W biegu głównym na 5 km V miejsce wśród kobiet zajęła Katarzyna Stefańska ze Starej Wsi (na 5 km Jacek
Nowocień zajął 6 miejsce z czasem 17 min 54 sek.- red.)
25 września uczestniczyliśmy w Maratonie
Warszawskim i Biegu Olimpijskim w Warszawie. Z
Gminy Nadarzyn najlepszy był Andrzej Polak z Kajetan,
zajął 668 miejsce z czasem 3 godz. 38 min. 13 sek., 925 miejsce zajął Stanisław Kamiński z Nadarzyna z czasem 3 godz.
45 min. 47 sek.
(bieg ukończyło 4051 zawodników).
W Biegu Olimpijskim na dystansie 8 km 218 miejsce (23
wśród kobiet) zajęła Katarzyna Stefańska ze Starej Wsi z
czasem 40 min 24 sek. (8 miejsce zajął J. Nowocień z czasem
30 min. 22 sek. - red.). Startowało 833 zawodników.
2. października braliśmy udział w imprezie biegowej
Biegnij Warszawo (najliczniejsza impreza w Polsce, wystartowało 8481 zawodników).
Udział wzięli też mieszkańcy z Gminy Nadarzyn, najlepszym okazał się Paweł Fabisiewicz ze Starej Wsi zajął
342 miejsce z czasem 43 min. 19 sek. Dalsze miejsca zajęli
Daniel Zielony też ze Starej Wsi 356 miejsce czas 43 min. 26
sek. 448 miejsce Stanisław Kamiński 448 miejsce czas 44
min. 16 sek. Grzegorz Rytel z Nadarzyna 529 miejsce czas
44 min. 49 sek. Paweł Wołoszyn z Nadarzyna 1641 miejsce
czas 49 min. 28 sek. Maciej Falkowski ze Starej Wsi 1973
miejsce czas 50 min. 30 sek. Katarzyna Stefańska 2062
miejsce (113 wśród kobiet) czas 50 min 47 sek. (J. Nowocień
49 miejsce czas 37 min. 57 sek. - red.)
11(151) listopad 2011
8 października byliśmy w Warce gdzie braliśmy udział
w biegach o Puchar burmistrza Warki. W biegu dzieci na
dystansie 800 m II miejsce zajęła Weronika Seta, na 1200
m VI miejsce zajęła Jessica Chrząstowska. Wśród chłopców na 800 m 14 miejsce zajął Mikołaj Idasiak a 20 Grześ
Stefański wszyscy z SP Rusiec. W biegu głównym na 5
km wśród kobiet 10 miejsce zajęła Katarzyna Stefańska z
czasem 23 min. 17 sek., a 20 miejsce wśród mężczyzn zajął
Stanisław Kamiński z czasem 19 min. 6 sek. (J. Nowocień
na 5 km zajął 6 miejsce z czasem 16 min. 49 sek. - red.).
Najbliższe zawody:
11 listopada – Bieg Niepodległości w Warszawie – 10 km
3 grudnia – Bieg Mikołajkowy w Warszawie Kępa Potocka
– 10 km, biegi dzieci; Bieg Mikołajkowy w Warszawie
Ursynów – 10 km.
SPORT SZKOLNY
SP Rusiec - VII BIEG
LIDII CHOJECKIEJ
23.09.2011 r. w Szkole Podstawowej w Ruścu, jak co roku
o tej porze, odbył się VII Bieg Lidii Chojeckiej.
Dzięki sponsorom, którymi byli Bank Spółdzielczy w
Nadarzynie i Firma FLESCH w Ruścu, a także pomocy
nauczycieli, w ten słoneczny i ciepły piątkowy dzień, dzieci
mogły uczestniczyć i rywalizować o puchary, medale i
nagrody rzeczowe VII Biegu Lidii Chojeckiej. W tym roku
dodatkowo i za to bardzo dziękujemy Pani Prezes Banku
Spółdzielczego w Nadarzynie ufundowała dwa rowery
górskie do losowania wśród wszystkich uczestników biegu,
a najlepsi w biegu otrzymali sportowe zegarki TIMEX od
Firmy FLESCH z Ruśca. DZIĘKUJEMY!!!
Wyniki:
DZIEWCZĘTA – 600 m
1. Magda Kuch – 2,00,04 sek.
2. Jessica Chrząstowska – 2,03,50 sek.
3. Oliwia Smołkowska – 2,04,20 sek.
CHŁOPCY – 1000 m
1. Dawid Adamczyk – 3,21,47 sek.
2. Bartek Kotowski – 3,31,98 sek.
3. Nicolas Senderowski – 3,32,35 sek.
Fot. arch. SP Rusiec
Jacek Nowocień
Opiekun sekcji biegowej,
nauczyciel wychowania fizycznego SP Rusiec
Wiadomości Nadarzyńskie
27
LOK
KOMUNIKAT
z gminnych zawodów w dwuboju strzeleckim
„O Puchar Przewodniczącego
Rady Gminy Nadarzyn”
w dniu 15.10. 2011 r.
Wyniki indywidualne:
Dwubój – kobiety:
1) Gawrońska Edyta Urząd Gminy 2) Peikert Agnieszka GOS Nadarzyn
3) Masłowska Krystyna Urząd Gminy
Dwubój – mężczyźni:
1. Peikert Maciej GOS Nadarzyn
2. Kuśmierczyk Jarosław Gimnazjum Nauczycielskie
3. Mlekicki Marcin Nauczycielskie Kostowiec
Dwubój – juniorki:
pkt
89
88
69
87
78
64
1.Wojciechowska Barbara GODM „Tęcza” Młochów 65
2. Frączak Marta GODM „Tęcza” Młochów
62
3. Zembrzuska Magdalena Gimnazjum Nadarzyn 58
Dwubój – juniorzy:
1. Sajko Kamil Gimnazjum Nadarzyn
74
2. Walczak Daniel GODM „Tęcza” Młochów
74
3. Kłapkowski Dawid Gimnazjum Nadarzyn
70
Wyniki drużynowe:
I. LOK przy GOS Nadarzyn
240
II. LOK przy OD-M „Tęcza” w Młochowie
209
III. LOK przy Urzędzie Gminy Nadarzyn
203
Uczestnicy zawodów o Puchar Przewodniczącej RG Nadarzyn
K O M U N I KAT
z gminnych zawodów w dwuboju strzeleckim
„O Puchar Wójta Gminy Nadarzyn”
w dniu 16.10.2011 r.
Wyniki indywidualne:
Karabin sportowy - kobiety
pkt
1. Peikert Agnieszka GOS Nadarzyn 39
2. Masłowska Krystyna Rada Gminy Nadarzyn
37
3. Wacławiak Danuta Rada Gminy Nadarzyn
36
Karabin sportowy - juniorki:
1. Wierzchowska Barbara GODM „Tęcza” Młochów 39
2. Peikert Magdalena GODM „Tęcza” Młochów
37
3. Frączak Marta GODM „Tęcza” Młochów
34
28 Wiadomości Nadarzyńskie
Karabin sportowy – mężczyźni:
1. Bakalarski Henryk Miejskie Pruszków
41
2. Rędowicz Mariusz Rada Gminy Nadarzyn
40
3. Tolak Krzysztof Wiejskie Wolica
40
Karabin sportowy – juniorzy:
1. Sajko Kamil Gimnazjum Nadarzyn
38
2. Walczak Daniel GODM „Tęcza” Młochów
38
3. Latoszek Tomasz GODM „Tęcza” Młochów
22
Pistolet sportowy – kobiety:
1. Wacławiak Danuta Rada Gminy Nadarzyn
41
2. Peikert Agnieszka GOS Nadarzyn
41
3. Latoszek Marzena GOS Nadarzyn
38
Pistolet sportowy – juniorki:
1. Wierzchowska Barbara GODM „Tęcza” Młochów 38
2. Frączak Marta GODM „Tęcza” Młochów
24
3. Peikert Magdalena GODM „Tęcza” Młochów
19
Pistolet sportowy – mężczyźni:
1. Kalisiewicz Mirosław Urzut
47
2. Tolak Adam Wiejskie Wolica
46
3. Peikert Maciej GOS Nadarzyn
44
Pistolet sportowy – juniorzy:
1. Sajko Kamil Gimnazjum Nadarzyn
42
2. Latoszek Tomasz GODM „Tęcza” Młochów
36
3. Walczak Daniel GDOM „Tęcza” Młochów
27
Dwubój – kobiety:
1. Peikert Agnieszka GOS Nadarzyn 80
2. Wacławiak Danuta Rada Gminy Nadarzy
77
3. Masłowska Krystyna Rada Gminy Nadarzyn
75
Dwubój – mężczyźni
1. Kalisiewicz Mirosław Wiejskie Urzut
83
2. Tolak Adam Wiejskie Wolica
83
3. Bakalarski Henryk Miejskie Pruszków
81
Dwubój – juniorzy
1. Sajko Kamil Gimnazjum Nadarzyn
80
2. Walczak Daniel GODM „Tęcza” Młochów
65
3. Latoszek Tomasz GODM „Tęcza” Młochów
58
Wyniki drużynowe
I. LOK Wiejskie Wolica
249
II. LOK GOS Nadarzyn
236
III. LOK przy Radzie Gminy Nadarzyn
234
K O M U N I KAT
ligi strzeleckiej z Ksp dla szkół średnich
„O Puchar Przechodni im. płk Jana Sadowskiego”
w Nadarzynie dn. 20.10. 2011 r.
Juniorki:
pkt
1. Małgorzata Zielińska LO im. T. Kościuszki I
72
2. Magdalena Zembrzuska Gimnazjum Nadarzyn 71
3. Aleksandra Grabek LO im. T. Kościuszki II
65
Juniorzy:
1. Aleksander Boguszewski LO im. T. Kościuszki II 84
2. Grzegorz Mruk LO Błonie
77
3. Michał Suliński LO im. T. Kościuszki I
73
Klasyfikacja drużynowa – Ksp
I. LO im. T. Kościuszki II w Pr:uszkowie
314
II. LO im. T. Kościuszki I w Pruszkowie
307
III. LO im. W. Broniewskiego I w Błoniu
302
IV. Gimnazjum im. J. Pawła II w Nadarzynie
284
mjr rez. Irenueszu Pisarski - Sędzia główny zawodów
11(151) listopad 2011
11(151) listopad 2011
Wiadomości Nadarzyńskie
29
30 Wiadomości Nadarzyńskie
11(151) listopad 2011
GLKS Nadarzyn. Piłka koszykowa
– III Liga mężczyzn
Drużyna koszykówki GLKS Nadarzyn, prowadzona przez p. Jacka Gembala w tym sezonie walczy o jak najlepsze
miejsce w III lidze. System rozgrywek „każdy z każdym”, mecz i rewanż. Dwa pierwsze zespoły awansują do rozgrywek
centralnych. Terminy rozgrywek centralnych: półfinały: 30.03- 01.04.2012 r.; finał: 20-22.04.2012 r. Terminy kolejnych
meczów nadarzyńskich koszykarzy podajemy poniżej (wszystkie mecze w Nadarzynie odbywają się w hali sportowej przy
Szkole Podstawowej - ul. Sitarskich 4, o godz. 18.00).
19.11.2011 r. – GLKS Nadarzyn: OKK „Sokół” Ostrów Mazowiecka; 26.11.2011 r. – AZS UW: GLKS Nadarzyn;
03.12.2011 r. – GLKS Nadarzyn: Legia Warszawa; 11.12.2011 r. - KS Legion Legionowo: GLKS Nadarzyn;
17.12.2011 r. – GLKS Nadarzyn: KS Mon-Pol Płock; 07.01.2012 r. – MG UKS Kozienice: GLKS Nadarzyn
14.01.2012 r. – KS Pułaski Warka: GLKS Nadarzyn; 21.01.2012 r. - GLKS Nadarzyn: UKS Jagiellonka Warszawa;
04.02.2012 r. – MKS Ochota Warszawa: GLKS Nadarzyn; 11.02.2012 r. – GLKS Nadarzyn: GKS Mazowsze Grójec;
18.02.2012 r. – OKK „Sokół” Ostrów Mazowiecka; GLKS Nadarzyn; 25.02.2012 r. - GLKS Nadarzyn: AZS UW;
03.03.2012 r. – Legia Warszawa: GLKS Nadarzyn; 10.03.2012 r. – GLKS Nadarzyn: KS Legion Legionowo,
14.03.2012 r. – KS Mon-Pol Płock: GLKS Nadarzyn; 17.03.2012 r. – GLKS Nadarzyn: MG UKS Kozienice.
A. Brzeczkowski - kierownik hali sportowej przy SP Nadarzyn
Organizacja zajęć w hali przy SP Nadarzyn:
1. Zajęcia w siłowni - pn. śr. pt. w godz.17.00-20.00
2. Zajęcia FITNESS: pon. - TBC, wt. FB/BRZUCH, śr. czw. - STEP - wszystkie zajęcia o godz. 20.00.
Zapisy: tel. 504 007 012
3. Zajęcia korekcji wad postawy oraz ćwiczenia na tzw.”bóle krzyża” – pn. wt. śr. czw. godz.18.00-20.00,
prowadzone przez mgr Beatę Pawłowską i mgr. Pawła Cukrowskiego.
4. Zajęcia KARATE - pn. wt. śr. czw. 17.45 -19.45. Kontakt: 602 675 693.
5. Korzystanie z hali do gier zespołowych (siatkówka, koszykówka, piłka ręczna, piłka nożna
– 7 razy w tygodniu do uzgodnienia).
Przy hali znajduje się kompleks boisk (do koszykówki, piłki nożnej) i kort tenisowy.
Zainteresowanych zapraszamy! Tel. 22 729 81 66, 508 399 345
Organizacja zajęć w hali sportowej GOS w Nadarzynie (ul. Żółwińska 41):
1. Zajęcia aerobiku: poniedziałki 19.00-20.00, wtorki 17.30-18.30, czwartki 17.30-19.30.
2. Treningi Judo 2 razy w tygodniu (poniedziałki, piątki) 17.00-18.30.
3. Treningi taekwondo - wtorki 18.30-21.00, piątki 18.00-21.00.
4. Korzystanie z siłowni z instruktorem - 4 razy w tygodniu (pon., wt., czw., pt.) 16.00-20.00.
5. Korzystanie z sauny 5 razy w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godz. 16:00-22:00.
6. Korzystanie z hali do gier zespołowych – 5 dni w tygodniu godziny do uzgodnienia.
7. Profesjonalny masaż 2 razy w tygodniu (środa, piątek). Godzina do uzgodnienia.
8. W soboty i niedziele w hali sportowej odbywają się turnieje i zawody sportowe w tenisie stołowym,
judo, piłki siatkowej, nożnej, koszykowej, na które serdecznie zapraszamy uczestników oraz kibiców.
Serdecznie zapraszamy do korzystania z zajęć w nadarzyńskiej hali sportowej przy ul. Żółwińskiej 41
Zainteresowanych prosimy o kontakt z kierownikiem hali sportowej p. Bogdanem Malinowskim
tel/fax. (22) 739 90 18, mail: [email protected] lub osobiście od poniedziałku do piątku.
Kolegium redakcyjne: Dorota Głodek (red. naczelna), Edyta Gawrońska, Kamila Michalska, Tomasz Muchalski, Danuta Wacławiak.
Niepodpisane zdjęcia zamieszczone w numerze należą do redakcji. Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treści zawarte
w artykułach autoryzowanych, zastrzega sobie możliwość dokonywania poprawek i skracania materiałów.
Anonimów nie drukujemy!!!
Adres Redakcji: Urząd Gminy Nadarzyn; ul. Mszczonowska 24; 05-830 Nadarzyn, z dopiskiem “Wiadomości”
tel. (22) 729 81 85 w. 165,166; e-mail:[email protected]; www.nadarzyn.pl
Wydawca: Gmina Nadarzyn; Druk: „ADA” Bis, Robert Dębowski, tel. 22 798 94 70
11(151) listopad 2011
Wiadomości Nadarzyńskie
31
32 Wiadomości Nadarzyńskie
11(151) listopad 2011

Podobne dokumenty

1 4(156) kwiecień 2012 Wiadomości Nadarzyńskie

1 4(156) kwiecień 2012 Wiadomości Nadarzyńskie 3. Uchwała Nr XVIII/170/2012 w sprawie nadania aktu założycielskiego szkole podstawowej prowadzonej przez Gminę Nadarzyn. 4. Uchwała Nr XVIII/171/2012 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwie...

Bardziej szczegółowo