Untitled

Komentarze

Transkrypt

Untitled
Pakość
94.3.8
Pol. P.
Dzie.ie Pakości. Red. naukowy: Włodzimierz Jastrzębski. Warszawa 1978.
251 p., ill.
(Prace popularnonaukowe BTJff, 11.)
Pal. kot. 39
Pariz 914.4
JuriSldt Sinmn
grad svijeta i svjetla
Pariz,
vćdio*
50 s.
/
:
Simun JuriSid.
ill.
:
Split, 1982.
Petrovac
4687
497.1)
pągatsioa. 50 rokov Slovenskeho gymnazia
v
Petro-wd. Zodp. red. Juraj Spevdk. Petro375 (=854
vac
W.
Pol.
-
:
307
p. f 111.
325 (437.6
v
:
497-1)
Petrovac
373 (=854
:
Poln
497.1)
*
c c
4686
"
PatMesiat rokov Slovenskdho gymnazia v Petrovci.
Zost. a zred. Jan Cierny. Martin
61 p., 111.
1969.
325 (437.6
1/
:
397.1)
Pelhfimov
Dobias,
Pol. K.
943*7
-
Josef
Dejiny kralovskeho mesta Pelhfimova a jeho
okolf. III: 2. Doba reformacni. fiast 252.
Praha 1954.
929 p.
\
46
Pol.
914.376
-
9821
PieStany : mesto prameńov uzdravujTic£ch
zost.: Ivan Kova6evls» Bratislava,
1967.
163 s.
;
ill.
Pol.Schakovakoy,
11 894
Zinaida
Saint-Pśtersbourg et Paris au 19 e siecle
1820-1850 / Zinaida Schakovskoy ; pre*face
de Maurice Zinovieff.
Paris
Editions
(interill.
Publisud, 1991. 209 p.
:
:
sections Europę"ennes)
ISBN 2-86600-541-0
950.8 (47)
Pietari 950.8
71(2) 9
26.8(2P) 9 Lgr.
99 Lgr. (2)
Pińczów
573 (438)
Pol. P.
Pińczów i jego szkoły w dziejach.
WarPod red. Jerzego Wyrozumskiego.
ill.
p.
szawa 1979.
540
f
(Zeszyty naukowe uniw. Jagiellońskiego, 512.
Prace historyczne, 62.)
=
Płock
061 (438) TN
Pol. P.
Rolbiecki, Waldemar
Towarzystwo naukowe przy szkole wojewódzkiej
płockiej 1820-1830. Wrocław 19&9.
305 p.
(Monografie z dziejów nauki i techniki, 56.)
!
Płock
Pol. P.
792 (438)
Konarska-Pabiniak
,
Barbara
Teatr w dawnym Płocku : 1808-1959 /
Wrocław,
Barbara Konarska-Pabiniak.
Ul s. t ill.
1984.
(Studia i materiały do dziejów teatru
polskiego, ISSN 0208-404 X | 16(28)).
ISBN 85-04-01779-2
Płock
943.8
Pol.
-
7754
Zbiór dokumentów i listów miasta Płocka.
1. 1065-1495. Wyd. Stella Maria Szacherska.
Warszawa 1975.
407 p. ill.
>
Pol. K.
Województwo płockie około
1578 r.
1088
-
/
pod,kierownictwem S. Herbsta ; oprać.
I. Gieysztorowa...[et al.].
Warszawa
PWN, 1958.
106 s.
ill., mapy.
(Atlas historyozny Polski. Seria A. :
mapy szczegółowe } 2)
:
943.8 Płock (084.5)
945.8 "15" (084.3)
Plzeń
373 (437)
Pol. P.
He.jnic, Josef
Latinska skola v Plzni a jejf postaveni
v Cechach (13»-18. stoletf).
69 p.
1979.
(Rozprąyy CSAV.
Praha
Rada spol. vgd, 89J2.)
Podkarpatsko
Olbracht
914.37
,
Pol.
36
Ivan
ZemS bez jmend : reportaże z Podkarpateka / Ivan Olbracht.
Praha,
1932.
92 s.
Podlasie
943.8
Pol. kot. 28
Ignacy Tadeusz
Podlasie w przededniu Unii Lubelskiej.
Warszawa 1909.
69 p. (Odbitka z Prze7«)
historycznego,
glądu
Baranowski,
Pol. P.
Zając
.
Maria
Flora południowej części Kotliny Oświęcimskiej i Pogórza Śląskiego / Maria Zając
Kraków t Nakładem Uniw. Jagiell., 1989*
199 s. : ii.
(Zeszyty naukowe Uniw. Jagiell. ; 952. Pra
ce Botaniczne, ISSN 0302-8585 ; 19).
ISBN 83-233-0292-8
58 (438)
Oświęcimska Kotlina
Pggórz
Sie.sk
58 M
58
Pol. P.
Towpasz. Krystyna
Rośliny naczyniowe Pogórza Strzyżowskiego /
Krystyna Towpasz. Kraków : Nakładem Unlw.
Jagiell., 1987.
157 s. : ii.
(Zeszyty naukowe Uniw. Jagiell. ; Bs6. Prace Botaniczne, ISSN 0302-8585 } 16).
ISBN 83-233-0185-9
58
Pogórze Strzyżowskie
(438) :58
Polica
949.71
Pol. P.
Namysłowski, Władysław
Historyczny zarys ustroju Policy,
autonomicznego obszaru w Dalmacji.
Toruń 1956.
44 P.
(Roczniki towarz. nauk. w Toruniu,
597 TT
34 (497-1)
Pol.
P.
Dopierała, Kazimierz
z dziejów Polaków w
Dopierała.
Poznań
Turcji / Kazimierz
ii.
UAM, 1985.
157 s.
(Seria historia, ISSN 0554-8217 5 114)
Adampol-Polonezkoy
:
:
525 (458
560)
92 Czartoryski A. (458)
92 Czajkowski M. (458)
Adampol 525 (458
560)
:
:
:
:
945.8
945.8
Pomorze
92 (438)
Pol. P.
Zasłużeni Pomorzanie w lataoh II
wojny światowej : szkice biograficzne /
kom. red.: Józef Borzyszkowski...[et
111.
al.]. Wrocław, 1984. 226 s.
(Seria popularnonaukowa "Pomorze
Gdańskie, ISSN 0072-0429 I 16).
ISBN 85-04-01769-5
:
Pomorze
943*8
Borzyßzkowski,
Pol. P.
Józef
Z dziejów pracy organicznej na
Pomorzu s działalność gospodarcza
Stanisława Sikorskiego w okresie
zaboru pruskiego / Józef Borzyszkowski.
189 s.
Gdańsk. 1979*
(Seria monografii i 71)•
ISBN
83-04-00281-7
92 Sikorski (438)
338
Pol.
-
11 499
Powrót : dokumentacja ustanowienia suwerenności polskiej na Pomorzu w latach 19181920 / wyboru dokonali Jan Bełkot, Mieozysław Wojciechowski.
Toruń : Toruńskie towarzystwo kultutry, 1988.
263 s. : ii.
(Biblioteczka Toruńskiego towarzystwa kul-
tury)
943.8 "1918/1920"
943-8
943.0
Pomorze 943»8
:
Pomorze
Pol. P.
943.8 "1920/1939"
Wa-piński, Roman
Życie polityczne Pomorza w latach
1920-1939
/
szawa, 1983.
Roman Wapiński.
259 s.
(Roczniki Towarzystwa
naukowego w
Totuniu, ISSN 0082-5522
ISBN
83-01-04550-7
War-
j
81:2).
,
v
Pomorze Nadwiślańskie 92 (.438)
POl. P.
Zasłużeni ludzie Pomorza Nadwiślańr
skiego XVII wieku s szkice biograficzne / kom. red. % Józef Borzyszkowski...
[et al.]. Wrocław, 1982.
213 s.
(Seria popularnonaukowa "Pomorze
Gdańskie » 14).
Pompei
937
Gostkowski, Rajmund
Pompeje. Lublin 1954*
(Towarzystwo naukowe KUL,
Pol. P.
380
44•)
p.,
ill,
Poznań
016 (458)
Pol. P.
Dembski,
Janusz
Bibliografia kultury miasta Poznania
1945-1968 / Janusz Dembski, Stanisław
Poznań, 1972.
Kubiak.
408 s.
Poznali
02 (438)
:
091
.
M
4
Kirjastotoimi
PB.
_
Ą
.
.
,
Informator o zbiorach rąkopiśmiennyoh
bibliotek poznańskich / red. Stefan
Wrocław, 1960.
Weyman.
52 s. (Materiały komisji koordynacyjnej bibliotek
wielkopolskich.)
Poznań
027.6
:
goehler<Swna»
06l (438) TPN
PB. Erikoiskirj.
Aniela
Biblioteka Poznańskiego towarzystwa
przyjaciół nauk ; 1857-1957 / Aniela
Koehlerówna.
Poznań, 1957.
S. 382(Roczniki
histroycze
s
*
ill.
450
23.
Nadbitka).
Poznań 027.7 (438)
015(438)"15"
017.1
:
CybertowioZł
:
pB
Yliopistonkirj.
znań
puola:
p^
Jdzef
Katalog druków polskich XVI wieku Biblioteki głównej uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu / Jdzef Oybertowicz, Henryk Kowalewicz. Poznań, 1963*
246 s.
Poznań
015
:
027.7 (438)
017.1
PB. Yliopistonkirj.
Puola: Poznań
J<szef & Kowalewicz Henryk
Katalog druków polskich XVI wieku Biblioteki głównej Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu. Poznań 1963*
CybertowioZł
246
p.
,
027.7 (438)
05+082.1=81
017.1
Poznań
PB. Yliopistonkirj.
Puola: Poznań
Katalog czasopism i wydawnictw oiągłych
słowiańskich (z wyłączeniem polskich),
znajdujących sie w Bibliotece głównej
UAM w Poznaniu / oprać. Halina Alkiewicz, Maria Kramperowa, Felicja KużdoPoznań, 1961. 123 s.
wicz.
:
Poznań
061 (438)
TPN
Pol. P.
Veritate et scientia : ksiąga pamiątkowa w 125-lecie Poznańskigo Towarzystwa Przyjaciół Nauk / pod red. Antoniego Gąsiorowsklego.
Warszawa, 1932.
111.
272 s.
(Prace komisji historycznej
;
;
55).
Poznań
069 (438)
:
745"
Pol.
-
5151
Wasilkowąka, Aleksandra
Gobeliny. Katalog zbiorów (Muzeum Narodowego w Poznaniu).
Poznań 1971.
121 p., ill.
Poznań
082.1 (438)
Biblioteka Kroniki
8
"
13/14
Poznań 1938-50,
Pol.
P.
miasta Poznania.
17 19
23 25
28-29 33 35-36
1965-7?
Erit.
Poznań
JOl (438)
Pol. P,
60 lat socjologii poznańskiej / pod red.
Poznań, 1981.
Andrzeja Kwileckiego.
ill.
s.
343
(Seria socjologia } 9).
%
Poznań
336 (438)
Pol. P.
Sitarek, Henryk
Rola kredytu w rozwoju gospodarki
Wielkopolski na przełomie XIX i XX wieku.
Bank Związku spółek zarobkowych
w Poznaniu 1885-1918.
Warszawa 1977.
201 p.
(Badania z dzieiów społecznych i gospodarczych, 55»)
Poznań
338 (438)
Pol.
-
784
Ereciński, Tadeusz
Prawo przemysłowa m. Poznania w XVIII w.
Rozprawa dokt. Poznań 1934*
853 p.
C
Poznań
538 (438)
Żurowski,
Pol. Pi
Marek
Uprzemysłowienie Poznania w Polsce
Ludowej % 1945-1975 / Marek Żurowski.
Poznań, 1981.
164 s.
(Seria historia \ 89).
Poznań
35 (438)
t
323
Pol. P.
Inwentarze mieszczańskie z wieku XVIII.
Z ksiąg miejskich i grodzkich Poznania.
2. (1759§1793). Przygot. do druku Józef Burszta i Czesław Łuczak. Poznań
1965.
326
p.
(Serią historia f
20.)
Poznań
373 (438)
Filipiak, Tadeusz
Pol. P.
&
Kowal, Stefan
&
Kujawa,
Józef
Zakład doskonalenia zawodowego w Poznaniu 1931-1965*
Studium ekonomiczno-historyczne.
Poznań 1969.
447 P*i ill«
(Seria historia UAM, 31.)
Poznań
378 (438)
Pol. P.
Działalność postępowych organizacji
poznańskiego środowiska akademickiego
(1919-1969)* Materiały z sesji zorganizowanej przez Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu... 1969 r.
Poz-
nań 1971.
184
(Seria historia,
p.
45«)
Poznań
Pol. P.
378.4 (438)
Piotrowaki, Bernard
V służbie rasizmu i bezprawia
"Uniwersytet Rzeszy" w Poznaniu 19411945 / Bernard Piotrowski. Peznań,
1984. 174 s. : ill.
(Seria historia, ISSN 0554-8217 } 112).
378.4 (438
:
430)
Poznań
017.4
378.4 (438)
Katalog wydawnictw
PB.
:
Julkaisuluett.
Catalogue of the
publications s 1956-1966 / Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ; oprać.
Danuta Bąkiewicz, Eugenia Zellnerówna.
Poznań, 1968.
133 s.
=
Poznań
_,„
378.4 (438)
:
PB.
,
Katalog wydawnictw
Julkaisuluett.
Catalogue of the
publications ; 1967-1973 / Uniwersytet
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu } oprać.
Romuald Walczewski, Eugenia Zellnerówna.
Poznań, 1974.
77 s.
=
Poznań
378 (438)
:
796
Pol. P.
Wąrsicki, Seweryn
Działalność" Akademickiego związku
sportowego w Poznaniu
nań 1969.
179 P.
(Seria historia, 30.)
1919-1969*
Poz-
Poznań
378.4 (438)
Pol. P.
Banasiewioz, Maria & Czubiński, Antoni
Źródła do dziejów Uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
1. Organizacja i
rozwój uczelni od listopada 1918 roku do
inauguracji w maju 1919 roku. Poznań 1973«
274 P.
(Seria
dzieje UAM,
10.)
Poznań
378.4 (438)
Pol. P.
Dzieje Uniwersytetu im. Adama Mickie-
red.l Zdzisław Grot.
777 s. j ill.
Poznań, 1972.
dzieje
UAM * 7).
(Saria
wicza
1919-1969
/
Poznań
378.4 (438)
Pol. P.
Grot, Zdzisław
Powstanie Uniwersytetu Poznańskiego
1918-1919. Poznań 1969.
43 p., ill.
(Wykłady inauguracyjne, 8.)
Poznań
378.4 (438)
Pol. P.
Klanowski, Tadeusz
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Poznaniu 1945-1964.
Poznań 1965.
431 P.» Ul.
(Prace
37F~
z zakresu dziejów Uniwersytetu,
Poznań
378.4 (438)
Pol.
-
1739
Władysław
Tajny uniwersytet Ziem Zachodnich. Uniwersytet Poznański 1940-1945. Poznań 1961.
238 p., ill. (Badania nad okupacją niemiecką w Polsce, 7»)
Kowalenko,
Poznań
378.4 (438)
Pol. P.
Kronika Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
Za lata akad. 1972/73-74/75
Poznań 1976
Poznań
378.4 (438)
Pol.
-
5709
Mickiewicz, Benon
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w XXXlecie Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Poznań 1974125 p.» iH.
Poznań
378.4 (438)
Pol.
Szołdrska, Halszka
Walka z kulturą polską.
Poznański podczas okupacji.
233 P.
*
-
3867
Uniwersytet
Poznań 1948.
Poznań
Pol. P.
378.4 (438)
Uniwersytet ziem zachodnioh i tajne
kursy uniwersyteckie 1939-?945 s pokłosie wspomnień / do druku przygot.
Jan Wikarjak.
Poznań, 1972.
291 s.
:
ill.
(Seria dzieje TJAM
»
8).
Poznail
378.4 (438)
Uniyersite
de Poznań
Pol. P.
1919-1969.
ław Grot. Poznań 1970.
(Seria dzieje UAM, 68.)
433
Red.,
p., ii],
Zdzis-
Poznań
378.4 (438)
Pol. P.
Uniwersytet Ziem Zachodnich i tajne kursy
uniwersyteckie 1939-1945* Pokłosie wspomnień. Do druku przygot. Jan Wikarjak. Poznań 1972.
291 p.
(Seria dzieje UAM, 8.)
Poznań
50 lat
378.4 (438)
Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
Red. Zdzisław Grot.
Poznań
p., ill.
dzieje UAM, 6.)
1919-1969.
1971.
446
(Seria
Pol. P.
Poznali
378.4 (438)
:
0/9
(438i430) P01
.
P
Problematyka polsko-niemiecka i polskich
ziem zachodnich w badaniach Uniwersytetu
im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (19191969). Pod red. Zdzisława Kaczmarczyka.
Poznań 1971.
172 p.
(Seria historia UAM, 52.)
943.8
t
943.0
.
Poznali
378.4 (438)
i
159-9
Pol. P.
badań naukowych w instytucie
psychologii UAM. [Pod red.] Bolesława
Hornowskiego. Poznań 1977•
67 p.
(Seria dzieje UAfi» 12.)
Rozwój
Poznań
578.4 (438)
Leja i Leon
:
371
Pol. P.
Nowoczesna dydaktyka w działalności
uniwersyteckiej. Poznań 1973*
28 p.
(Wykłady inauguracyjne, 12.)
Poznań
Wąsioki,
578.4 (438)
:
374
Pol. P.
Jan
Studia dla pracujących 1951-1965.
Poznań 1949.
58 p.
(Prace z dziejów Uniwersytetu, 4.)
Poznań
378.4 (438)
:
5
Pol. P.
fizyka i ohemia na Uniwer[Red.]
sytecie Poznańskim (1919-1969).
W. Wójciak. Poznań 1971.
52 p.
(Prace z dziejów Uniwersytetu, 9.)
Matematyka,
Poznali
378.4 (438)
t
796
Pol. p.
Warsicki, Seweryn
Studium wychowania fizycznego i
sportu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu 1951-1976. Poznań
1978.
23
p., ill.
(Seria dzieje UAM,
13.)
Poznań
378.4 (438)
:
914-38
pol< p>
Krygowski, Bogumił
Rola poznańskiego ośrodka geograficznego w integracji Ziem Zachodnich z macierzą.
Poznań 1971*
10 p.
(Wykłady inauguracyjne, 10.)
Poznań
378.4 (438)(082.l)
Pol. P.
Seria dzieje TUM. Uniwersytet im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu.
6, 68, 7-8, 10
Poznali 1970Erit.
Poznań
378.679.6 (438)
Pol>
_
6280
Wkład poznańskiej AWF w rozwój teorePod
tycznych podstaw kultury fizycznej.
red. Zbigniewa Drozdowskiego.
Warszawa
1975.
250 p.
Poznań
58 (458)
Pol. P.
Kuklińska, Krystyna
Handel Poznania w drugiej połowie
XVIII wieku.
Warszawa 1976.
185 p.
(Badania z dziejów społecznych i gospodarczych, 53.)
Poznań
Poznań
(458)
655 (438)
655
:
017-4
Pol. P.
Sójka, Jan
Z dziejów drukarstwa w Poznaniu w XVII
wieku. Drukarnia wolrabowska w latach
1636-1689 i jej produkcja. Warszawa 1976.
170 p., ill.
(Prace komisji historycznej PTPN, 29.)
Poznań
655 (438)
600 lat książki
naukowe i
Poznań
PB
'
w Poznaniu.
Lidia Beraa&owska
39 P»» ill»
Kirjapainotaito
Opracowanie
[et al.].
Poznań
655 (458)
Leśniewski,
:
578.4
Pol. P.
Antoni
Dzieje drukarni uniwersytetu im. Adama
Mickiewicza w Poznaniu w latach 19191969 / Antoni Leśniewski. Poznań
1969.
163 s. i ill.
(prace z dziejów Uniwersytetu ? 5).
,
Poznań
72 (438)
Pol. K.
-
692
Henryk
Zniszczenia, odStare Miasto w Poznaniu.
budowa, program dalszych prac. Poznań 1971•
222 p., ill.
Kondziela,
■\
Poznań
72 (438)
Warkoczewska, Magdalena
Widoki starego Poznania.
Pol.
-
4031
Źródła ikonograficzne do zabudowy miasta z wieków XVII-XIX.
Poznań 1960.
297 p.» Ul.
Poznań
792 (438)
Pol. P.
Grot, Zdzisław
Dzieje sceny polskiej w Poznaniu
Poznań 1950.
329 p., ill.
(Biblioteka Kroniki miasta Poznania,
1
1782-1869.
13/14*)
Poznań
792 (438)
Pol. P.
Teatr lalki i aktora w Poznaniu 1945-1970.
Red. Andrzej Górny. Poznań 1971.
79 P«>
ill.
(Biblioteka kroniki miasta Poznania,
\
35«)
Poznali
884
"1945/"
Pol.
-
7139
Fornalezyk, Feliks
Oswajanie z teraźniejszością.
0
życiu literackim w powojennym Poznaniu.
Poznań 1978.
85 p.
Poznań
912 (438)
Pol. kot. 34
Poznań s plan miasta / red.: Danuta
Warszawa, 1980.
Piekarz.
2. wyd.
1 mapa.
Poznań
914-38
Pol.
-
1518
Kilarski,
Jan
Przewodnik po Poznaniu.
ill.
i
Lwów 1929.
95
p.,
Poznań
914.38
Pol.
P.
Kondziela, Henryk & Ruszczyńska, Teresa
Poznań. A guide book to the city and environs. Transl. Patricia Mroczyk & Maria Regulska. Poznań 1969.
92 p., ill.
(Biblioteka kroniki miasta Poznania, 25.)
Pol. kot. 40
Poznań
914.38
Petit guide illustre* de Poznań, Poznanie, Pomeranie, Silesie.
1929].
111, mapa.
78 s.
:
[Poznań,
Poznań
Poznań.
914.38
Poznań
Pol. K.
1960.
238
\
p., ill.
-
302
Poznań
Pol. P.
914.58
Poznań. Przewodnik. Pod red. Henryka KonPoznań 1965.
dzieli i Teresy Ruszczyńskiej.
p.,
Ul.
157
(Biblioteka kroniki miasta Poznania, 17«)
\
Poznań
914.38
gnierzyski,
Poznań
119 s.
/
:
Pol.
-
8154
Jerzy
Jerzy Unierzyaki.
ill.
Poznań,
1980.
Pol.
-
10 722
Jakóbczyk, Witold
W poznańskim Bazarze
:
1838-1959
Witold Jakóbczyk.
Poznań
Poznańskie, 1986.
217 a.
ISBN 83-210-0580-2
92 (438) Poznań
/
:
Wydawnictwo
:
ill.
Pol. P.
Folia praehistorioa Josnaniensia /
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w
Instytut prahistorii.
Poznaniu.
1-
Poznań,
1985-
930.26 (438) Poznań
Poznań
930.26 (438)
Pol. P.
Hensel, Witold
Poznań w zaraniu dziejów. Od paleolitu
do połowy XIII wieku n.e.
Wrocław 1958.
197
p.,
111.
(Popularnonaukowa biblioteka archeologiczna, 2.)
"
~
Poznań 930.8 (438)
05 (438) Tygodnik literacki
Kosidowski,
Pol. P.
Zenon
Z okresu złotego kultury Poznania.
Tygodnik literacki 1838-1845. Poznań 1938.
261 p.
(Biblioteka "Kroniki miasta Poznania", 8.)
Poznań
943.8
Pol. P.
Akta radzieckie poznańskie.
Acta consularia Poananiensia. 3«
1502-1506. Wydał Kazimierz Kaczmarczyk.
Poznań 1942
367
P
.
(Wydawnictwa źródłowe komisji historycznej PTPN, 9.)
Pol.
-
11 208
Dzieje Poznania do roku 1793 / red. Jerzy
Topolski.
Warszawa : PWN, 1988.
I*, I**
(1055 s.
ISBN
ISBN
943.8
:
ii.).
83-01-08194-5 t. 1-4
83-01-08195-3
Poznań
930.8 (438)
Poznań 943.8
Poznań
943.8
Pol. P.
Kieniewicz, Stefan
Społeczeństwo polskie w powstaniu poznańskiem 1848 roku. Warszawa 1935• 302 p.
(Rozprawy historyczne TNW, 14:1.)
943.8 "1848"
Poznań
945• 8
Pol.
P,
Księga ziemska poznańska 1400-1407* Wydali Kazimierz Kaczmarczyk i Karol Rzyski,
Poznań 1960.
595 p.
(Wydawnictwa źródłowe komisji historycz-
nej PTPN,
15.)
Poznali
943.8
Pol. P.
Franciszek
Wielkie księstwo poznańskie w okresie rządów Flottwella /1830-1841).
Poznatl 1970.
472 p.
(Seria historia, 33»)
Paprocki
,
Poznań
943-8 "1956"
Pol.
-
8065
1956 / pod red. Jarosława Maciejewskiego, Zofii Trojanowiczowej. Poznań, 1981.
347 s. ; ill.
Poznański czerwiec
Poznań
Kraków
943.8
943-8
Pol. P.
Przywileje lokacyjne Krakowa i Poznania.
Oprać.
Andrzej Kłodziński.
p.
Poznań 1947*
32
(Biblioteka źródeł historycznych, 6.)
Poznań
943.8
Pol.
-
3956
Trampczyński, Włodzimierz
Dwa powstania poznańskie. Rok 1846 i
1848, oraz proces w Moabicie. Warszawa
1907.
79 p. (Tania bibljoteka dla wszystkich, 9.)
Poznań
943.8
Pol.
-
3956
Trampczyński, Włodzimierz
Epizody historyczne.
Luźne kartki na tle
dziejów W. Ks. Poznańskiego.
Serja 1. Warszawa 1914.
163 p., ill.
1
Poznań
943-8
Szymańska,
:
016
Maria
PB. Erikoisbgr.:
Puolan hist.
Bibliografia historii Poznania / Maria
Szymańska.
Poznań, 1960,
271 s. % ill.
945.8
Pol. P.
Poznań
Wiesiołowski,
Jacek
Socjotopografia późnośredniowiecznego
Poznania / Jacek Wiesiołowski. Warryo.
szawa, 1982.
285 s.
(Prac_e komisji historycznej, ISSN 0079:
4"6Tl
ISBN
i
56).
85-01-05828-4
Poznań
945-8 "1956"
Pol.
-
8090
w Poznaniu 1956 s
materiały z konferencji zorganizoi/anej yprzez Instytut Historii UAM w dniu 4 V
1981 roku / red.s Edmund Makowski.
Poznań, 1981.
121
Wydarzenia czerwcowe
Poznań
943.8 "1956"
Pol.
-
9011
w Poznaniu 1956 :
Materiały z konferencji naukowej
zorganizowanej przez Instytut Historii
UAM w dniu 4 V 1981 roku / pod red.
Edmunda Makowskiego.
2. wyd. Poznań,
1981.
157 s.
Wydarzenia czerwcowe
Poznań
943-8
:
016
PB. Erikoisbgr.:
Puolan historia
Wo.ltkowskit Andrzej
Bibliografia historii miasta Poznania
/ Andrzej Wojtkowski.
Poznań, 1938.
144
s.
Pol.
Poznańskie wspominki
10 988
starzy poznaniacy
przedmowę napisał Jarosław
Wydawnictwo PozPoznań
ill.
1960. 269 s.
opowiadają
•Maciejewski.
nańskie,
-
943.8 Poznań
:
/
:
:
:
92 (438)
I ?*'
K**?"?'^?
TSekkosl.: St. En.
016
027.54
(437) St. kn.
Praha
:
200 let St£tn£ knihovny ĆSR : vy~berov£
bibliografie / za yedenf Heleny WinkleTov6 t Eugenie Richterove".
2. vyd. Pra181 s.
ha, 1978.
f
Praha
(437)
027.52
\'J
\*Ji)
PB# Kunnall.
kirj.
Thon, Jan
0 mSstskś knihovnś, knihach a takd lideoh : vzpominky a jubilejni tfvahy o
mSstskó knihovn§ praźskó v letech 18181938. Praha, 1938. 137 s. : ill.
Praha
kn.
:
027.54 (457) St.
016
PB. Kansalliskirj.
Tsekkosl.: St.kn.
200 let Stśtni knihovny CSR : v/bSrov£
bibliografie / za vedeni Heleny Winklerova, Eugenie Richterovó. Praha, 1977.
121 s.
PB. Kansalliskirj.
Tsekkosl.: St. kn.
Praźak, Jirf
Katalog rukopisd kri£ovnicke" knihovny,
ve Statnf knihovnS
nynf
Ceskó socialietickó republiky v Praae /
ill.
017.1 (437)
327'?
Praha, 1980.
Jif£ Praźak.
:
027.54
Praha
:
091
7s.
PB. Erikoiskirj.
Podlaha,
Ant.
Soupis rukopisu Knihovny metropolitnf
kapitoly Praźske" / Ant. Polaha.
2
P-P.
Praha, 1922. 667 s.
(Soupis rukopisil knihoven a archivl
zemf Seskjfch, jakoż i
bovyd. I. a 111.
/
hemik
tfidou Ceske" akademie v£d a umśnitj 4)
:
017.1 (437)
:
027.6
:
271 Praha
:
091
Pol. K.
-
1
IJS
Strahoyska knihovna : pamatnfku narodnlho pfsemnictvi t historickć saly, dSjiny
a riist fondil / Pravoelav Kniedl, Anna Rollova, Pavel Preiss. Praha t Pamatnlk na206 s. : 11.
rodnfho pfsemnictvl, 1988.
027 (437) Strahovska knihovna
Praha 027
Praha
:
093
6 (437)
7;
017.1
02
:
:
271
PB
.
Erikoiskirj.
Balcar, Dalibor
Soupis prvotisku FrantiSkanakś kniPraha 19&0*
hovny v Praze.
55 P»
(Bibliograficky katalog C&R. Ceskś
Zvla§tnf aesit, 1960:4.)
knihy.
Praha
027.6 (437)
:
62
PB. Erikoiskirj.
State Central Technical Library in Prague
[et al.].
/ authors: Vladimfr Kittnar
[Praha, 1965-] 31 s.
...
Praha
(438)
027.6
i
:
62
-n-o
pß<
Erikoiskirj.
„
~
~
Stdtnl technickd knihovna v Praze.
Praha, 1963.
18 s.
.
.
Praha
Sa.j£o»
027.7 (457)
Jan
PB. Yliopistokirj
Tsekkosl.: jPraha
Pokladnice vBkd s Klementinum a Universitnl knihovna. Praha, 1948. 42
111.
Praha
027.7 (457)
Tobołka,
PB. Yliopistonkirj.
Tsekkosl.: Praha
ZdenSk
Narodnl a universitnf knihovna v Praze
:
jej£ vznik a vyvoj.
1 : poSatky knihovny aź" do r. 1777 /
naps. ZdenSk Tobołka ; vydal f \ivodem a
poznamkami opatr. PrantiSek Horak.
Praha, 1959. 169 s. : ill.
Praha
027-7 (437)
:
017.1
PB. Yliopistonkirj.
Tsekkosl.: Praha
Katalogy knihoven kolejf Karlovy uni-
versity / red.
97 s. : ill.
Josef BeSka.
Praha,
1948.
Praha
069:835(457) PUP.
:
091
PB. Kirj.mussot
Nejyzaongjgi autografy / Pamśtnik n£rodnfho p£semnictvf ; pfipr. Zden§k
Kirschner, Jaromfr Louźil.
Praha,
1965. 23 s. * kasialanaytteita.
Praha
069 (437)
1
39
Pol. P.
Majer, Jiff
PoŚatky musea Vojty Naprstka. Praha
1956. Pp. 107-159«
(Sbornfk Narodnfho musea v Praze» 101
aT7S
92 Naprstek, V. (437)
,
39
Praha
069 (437)
:
62*66
Pol. kot.
Hornictyf a
hutnictvf. Narodni techniok£ museum, Praha, Karlin. Praha 1950.
16 p., ill.
Praha
069 (437) NM
ł
738 (38) Pol#
p#
Bouzek, Jan
Atticka geometricka keramika v Narodnim museu v Praze a v jinych Seskosbfrkach. Praha 1959*
Pp. 97-139, Ul.
(Sbornfk Narodnfho musea v Praze.
Rada A, 13:3.)
Pol.
"Rrrian,
-
10 953
Jifi
Pruvodce historickou expozicf Ndrodnlho
muzea / .Tifl "Rurian, Vlastimil Vondru3ka.
Ndrodnl muzeum, 1987.
Praha
157 s.
:
:
ii.
069 (457)
Praha:WM
:
943.7
Praha
069 (437)
:
885
Pol. kot.
25
założeni
knlźka k 20.
p£semnictv£
narodaHho
Pamatnfku
1953Praha
1973. Red. Jiri
Jubilejni
1973.
Praha
069 (437)
Nar.muz.
polł
kotł 2 6
Narodni museum v Praze.
HaijMOHajibHHK
Das Nationalmuseum in
My3©M B Ilpare.
Prag.
Praha
1955.
16
p.
Praha
069 (437)
Legehradeum
Nar. muz.
885
PB. Kirjallisuusmuseot
:
:
sblrka literarnfch a his/ zprac. Jarmila
dokumentd
Mourkovd.
Praha,
1963.
234 s.
Praha
378.4 (437)
Pol. P.
a jeno afsto v dSjinach.
ibornfk k oalavB 550. ▼.froif Dakratu kutnohoraktfho. VBd. rad* J. PoliSenskf. Praha
1959.
114 p.t ill.
Lakret
(Acta univ. Carolinae.
torica,
1959» 2.)
Philoaophica et hia-
930.8 (437) "1409"
-'
Praha
378.4 (437)
Pol. K.
-
Karolinum, statek narodnf. Red. Kareł
Domin, Vaclav Vojtisek & Josef Hutter.
2 vyd.
Praha 1935211 p., ill ,
Praha
72 (437)
828
Praha
578.4 (457)
Pol.
-
Kop, Frantisek
Założeni University Karlovy v Praze.
ha 1945.
50 p., ill.
\
1655
Pra-
Kubigęk,
Pol.
Alois
-
10 287
Karolinum *. historicke" koleje University Karlovy v Praze / Aloia KubiSek,
Alena Petraiiova f Josef Petrań.
Praha,
ill.
1961. 217 s.
:
378.4 (437)
Praha
Praha
378-4 (437)
Pol.
-
3150
& Jan z Myta)
Promocni promluvy mistru artisticke fakulty
Mikulase z Litomysle a Jana z Myta na Universite Karlove z let 1386 a 1393•
2 rukopisii vydal
Ryba.
Bohumil
Praha 1948.
61 p.
(Mikulas z Litomysle
875 (437) -5
Praha
378.4 (437)
Pol. K.
-
1041
Petr&ó, Josef
Ndstin
filozoficke* fakulty
Univerzity Karlovy v Praze : do roku
1948 / Josef Potrafi. Praha, 1983.
406 s. : ill.
Praha
378.4 (437)
Pol. P.
Sbornik prąci k pocte 75• narozenin... Vaclava Vojt£§ka.
Ved. red. Vaclav Husa.
Praha
1958.
253
p.
(Acta univ. Carolinae. Philosophica et historica, 1958: 2.)
943-7 (082)
012 Vojtisek
082.2 Tojtfsek
f||
Praha
Kraków
378.4 (437)
378.4 (438)
Pol. P.
Sbornik pffspevku k 600. vyroci Jagellonskó
Praha 1964.
University v Krakove.
251 pp.
(Acta univ. Carolinae. Historia univ. Carolinae Pragensis, 5s 1-2.)
930.8 (437
:■■
:
438)
378.4 (437)
Praha
Pol.
-
4175
Winter Zikmund
Deje vysokych skol prazskych od secessi
cizich narodu po dobu bitvy belohorske
(1409-1622). Praha 1897.
230 p.
,
Praha
378.4 (437)
Pol. P.
Vo.jtech, V.
Karlova Universita a nase vysokś Skoly
za prvych deset let
Ceskoslovenskd repub-
liky. Praha 1930.
52 p., pfilohy.
(Spisy vydavand pffrodoved. fakultou Karlovy university, 103»)
378 (437)
Praha
378-4 (437)
Pol.
Yojtisek, Vaclav
Karlova Universita
vzdy
128
ill.
p.,
Brno 1946.
-
<
-
4221
jen nase.
PB. Erikoisbgr.:
378.4 (437)
vaitoskirjat
016
Disertaoe praSske" university
1882-19531
[Uniyersita Karlova] / sest. Marie
Tulaohov4 } pfedmluvu naps. Jan Havr£nek*
Praha, 1965. 479 s.
Kareł KuSera.
(SMrka pramend a prłruŚek k dSjinam
TJniversity Karlovy | 2).
Praha
043
:
:
:
Praha
043
s
378.4 (437)
0 16
:
PB. Erikoisbgr.:
vaitoskirjat
Dlßertace praiske" uni.versi.ty : 1882-19452 : [NSmecki universita] / seat. Milena
j uspor. Jan Havrdnek. Kareł KuSera. Praha, 1965. 229 s. (SMrka pralenfl a prlruŚek k dSjinaia University Kariery i 3).
Praha
Ke.jr,
378.4 (437)
*
3
Pol. P.
Jiri
Stat, cirkev a spolecnost v disputacich na prazske universit§ v dobę Husove
a husitske. Praha 1964*
63 p.
(Rozpravy CSAV. Rada SV, 74*14.)
Praha
Smahel
378.4 (437)
s
378
Pol. P.
Frantisek
Prazske universitni studentstvo v predrevolucnim obdobi 1399-1419. Statistickosociologicka studie. Praha 19-791 p.
(Rozprayy CSAY. Rada SV, 77s 3.)
,
Praha
378.4 (437)
»
378.1
Pol. P.
MatouSek, Otakar
Statisticka studie o prosp§chu studentu Karlovy university. Spolupraci Vaclava
Fialy a Stephana Siropolka.
Praha 1931•
78
p.
(Spisy vydavanć pffrodoved. fakultou Karlovy university, 116.)
Praha
378.4 (437)
•
5
Pol.
-
9298
1
Pf Irodoyg decka fakulty Univerzity
Karlovy 1920-1980 5 dSjiny
souSasperspektivy / pod ved. Frannost
tiSka Ceoha. Praha, 1981.
160 s.
-
-
ill.
Praha
378.4 (437)
378.4 (437)
:
:
808.1
Pol.
881(09)
-
4619
Slovanska filologie na Karlove Universite v
letech 1918-1929. Uspofadal Milos Weingart.
Praha 1929192 p., ill.
!)|
Pr aha
378.4 (437)
378.4 (437)
:
:
808.1
Pol.
881(09)
-
3626
Slpyąnska filologie na Universite Karlove.
Josef Kurz.
Praha 1968.
Hlavni red.:
371
ill.
p.
,
-i
378.4(437) 808.1: 013 PB. Erikoisbibl
378.4(437) 881 013
Praha
Bibliograf ick.f soupis publika2nf Sinnos-
Praha
:
:
:
ti clenu slavistickych kateder filosoficke* fakulty University Karlovy v Pra-
za lita
228 p.
żę
1963-1967.
Praha
1968.
Praha
578.4 (437)
:
Padesźt let polonistiky na Univerzit§
Uspor. Teodor BeSta.
Praha 1977.
249 P«
(Pfśce z dśjin slavistiky, 4.)
KarlovS v Praze.
Praha
378.4 (437)
:
808.67
Pol. P.
DeMiny bulharistiky na TFniverzit§ KarPraPraze / uspor. Jan Petr.
157 s.
ha, 1981.
(Prdoe z dSjin slavistiky j 8).
Tov¥v
886.7
:
378.4 (437)
Praha
Praha
378.4 (437)
«
91
Pol.
-
6082
Haufler, Vlastislav
Dejiny geografie na Universit§ Karlov§
1348-1967. Praha 1967. 421 p., ill.
Praha
378-4 (437)
*
930
Pol. P.
Kazbunda, Kareł
Stolice dgjin na prazske" universite.
Od obno/enf stolice dejin do rozdelenf
university (1746-I882).
1. Praha
228 p.
1964.
(Prace z dgjin University Karlovy, 2.)
Praha
378.4 (437)
:
930
Kazbunda» Kareł
Stolice dśjin na prafcske"
Pol. P.
universit§.
Od obnoven£ stolice d£jin do rozdSlenf
university (1746-1882).
2. Praha 1965.
275 p.
(Prśoe z dSjin University Karlovy, 3.)
Pol. San.
378.4 (457)(05)
Praha
UK s Sasopis University Karlovy.
20 i 14 s 19.
Praha, 1967-1968.
13
:
05
(-HA)
Praha
378.4 (437)(082.l)
Pol. P.
Acta Univer»itatis Carolinae s Historia Universitatis Carolinae Pragensis.
1-
Praha,
1960.
Praha
378.4 (437)(082.l)
Pol.P.
Prace z dgjin University Karlovy.
2
Praha
19^4
Erit.
Praha
58 (457)
Janacek,
Pol. P.
Josef
Dejiny obchodu v predbelohorske Praze.
1955. 407 p.
(Studie a prameny sekce filos. a hist.
CSAV, 11.)
Praha
Pol.
-
8276
Kre.ldl, Kareł
Praha legend a skuteSnosti / Kareł
266
Praha, 1981.
KrejSf.
2. vyd.
s.
111.
:
885 -822
59 (=B5)
Praha
Praha
7 (437)
Pol.
Poche
|
-
9595
Emanuel
Prahou krok za krokem / Emanuel Poche.
2. vyd.
Praha, 1985.
459 s.
ill.
:
914.37
Praha
Praha
71 (437)
Vile"m
Novś Mesto prazskó.
Pol. K.
Lorenc,
204
p., ill.
Praha 1973•
-
762
Praha
72 (437)
Pol. K.
-
904
Burian, Jirf
Katedrala sv. Vlta na Praźskóm hradś.
Kareł Neubert & Jana NeuFotografie:
eyd.
2
Praha 1978.
40 p.
bertova.
,
111.
Praha
72 (437)
943.7
Pol.
Hlavsa, Vaclav
160
Praha ocima staleti.
p., ill.
Praha
\
1960.
-
1195
6Ą,
Praha
72 (437)
Pol. K.
-
Karolinum, statek narodnf. Red. Kareł
Domin, Vaclav Vojti§ek & Josef Hutter.
2 vyd.
211 p., ill.
Praha 1935.
Praha 378.4 (437)
828
Praha
Pol.
7? (437)
Kubfgek,
Alois i Lf bal, Bobroslav
Praha 195%
134 P»t ill.
Strahoy.
\
-
4654
Praha
72 (437)
Pol.
Novak, Arne
Baroąue Prague.
and A. Sonkova.
[64] p., ill.
-
Transl. by P. Stranska
Praha 1947.
Ą ed.
39,
\
2733
Praha
72 (437)
Plicka, Kareł
Prazsky Hrad.
Praha
1965-
Pol. K.
-
Uvod napsal Zdenek Wirth.
178, 52 p., ill.
I
292
Praha
72 (437)
Pol.
-
& Wlrth,
Zdenek & Kozak,
Bohumir
Hradcany a Mała Strana. Praha 19&5«
2J3 P.» ill.
Poche, Emanuel
\
3045
Pol. k.
-
l
napsala Olga Bageovś
Praha : Panofotogr. Ladislav Neubert.
rama, 1991. 247 s. : ii.
ISBN 80-7038-109-4
Praźskś zahrady
72 (437)
Praha
72 (437)
/
144
;
Pol. K.
-
1 129
hrad / fotografoval Kareł Neubert ;
iivod napsal FrantiSek Kozik ; pr\3.vodn£ slovo Bedfich Tykva.
Vyd. 2.
Praha : Pano:
11.
rama, 1990. 251 s.
ISBN 80-7038-104-3
72 (457)
Praha 72 (H3?)
,
Praha
fifha,
72 (437)
Pol.
-
3302
J. K. & Stefan, 0. & Yancura, J.
Praha vcerejska a zitrka. Praha 1956.
172 p., ill.
Pol.
Stafikoya,
Jaroslava
Pra2ka architektura
nśsti
555 s.
ISBN
:
stoleti / Jaraslava
§tursa,
Svatopluk
:
ii.
80-900209-6-8
72 (437)
Praha 72
11 790
-
VodSra.
stavby
Staiikovd,
Praha
:
jede-
Jiri
1991.
Praha
72 (437)
Pol. P.
Stavebnf i!sty zamku Troja
da/a" A. Birnbaumov£,
(Hiątoricky archiv,
u Prahy.
Praha
47•)
1929.
Po-
65 P»
Praha
72 (437)
Stefan, Oldfich
Pol.
&
-
5719
Kozak, Bohumfr
Mluva prazske architektury.
120 p., ill.
!
Praha
1956.
Praha
757 (437)
Pol. P.
Haskova t Jarmila
Vy§ehradska mincovna na pfelomu 10.
Pp. 105a 11. stoletf.
Praha 1975.
159, ill.
(Sbornik Narodniho muzea v Praze.
Rada A, 29*3.)
Praha
78 (457)
Pol.
-
5942
Wenig, Jan
Prahou za hudbou.
Toulky, zastavenf,
2 vyd. Praha 1974.
zamyśleni".
225 p.,
xli.
912 (457)
Praha
Pol. kot.
town
Praha : plan mSsta
nJiaH
plan de la ville
Stadtplan /
plan
odp. red.: Jitka Chmel£kovd.
1:20000.
81, 57 s.
Praha, 1980.
=
=
=
53
Praha
912 (437)
Pol,
kot. 4
ttcastnfkum I. Sjezdu eilovanskych geografu v Praze 1924.
zemepisny ustav
v Praze.
912 (437)
Praha
Pol.
914-37
Capek, Kareł
Obr£zky z domova / Kareł Capek.
Praha, 1953.
131 s. s ill.
885 -32
-
8448
Praha
Pol. K.
914.37
-
940
Doleźal, Jiff
Prague / Ji£l
Dolefcal ; iivodnf slovo: Miroslav Flo[276
rian. 4. vyd. Praha, 1980.
s.]
ill.
Praha
:
=
ITpara
=
Prag
=
Praha
914.37
Herold, Edvard
Pol.
&
-
1170
Herain, Jan
Mała strana.
1. Praha 1896.
(Malebne cesty po Praze, 2.)
ill.
\
396
p.,
Praha
914.37
Pol.
-
Herold, Edvard
Praha 1894.
Vysehrad.
po
Praze, 1.)
lebne cesty
\
322
p., ill.
1170
(Ma-
Praha
914.37
JeniSek, Jiff
Praha jasem okffdlena.
Pol.
Praha
-
4976
1948»
111.
Praha
914.37
Pol. K.
-
867
Khol, Miroslav
Nase Praha.
mil Sfha. Praha
1976.
doprovod: Bohu211 p._, ill.
Praha
Pol. K.
914.37
Plicka, Kareł
-
294
Zijeme v Praze. [Pfedmluvu napsal Josef
Janacek.] Praha 1964.
220 p., ill.
I
Praha
914-57
Poche,
Pol.
-
9595
Emanuel
Prahou krok za krokem / Emanuel Poche.
s. : ill.
2. vyd. Praha, 1985.
7 (457) Praha
Praha
914.57
Poche, Emanuel & Ehm, Josef
Prahou v2erejska i dneska.
1958.
353
p., ill.
Pol. K.
Praha
-
837
Praha
914-37
Pol.
-
9»42
ftula, Ladialav
Tapomlaky »e starć Prahy / Ladialav
201 8. s ill.
Cula. Praha, 1995.
Praha
Pol.
914.57
Ripelllnot
-
A. M.
Magicka Praha / A. M. Ripellino
pfel. "K".
9215
Kain, 1978.
597 s.
ill.
943.7
»
Praha
Praha
Pol. K.
914.37
-
312
Ruth, Frantisek
Kronika kralovske Prahy a obcf sousednich.
1. Ulice Anenska
Karlov.
Praha 1903.
472
-
p.
,
ill.
\
Pol.
Rybar
,
-
11 774
Ctibor a kol.
Co je co v v Praze / Ctibor Rybar a kolektiv.
Praha : CTK
Pressfoto, 1989. 470 s. : ii.
ISBN 80-7046-013-X
-
Praha 914-37 (03)
943.7 Praha
Praha
914.37
ygelicka, G£za
Prazske tajemstvi.
237 p., ill.
Pol.
4
vyd.
\
Praha
-
4091
1960.
Praha
914.37
Zeman, Josef
Praha. Praha
Pol.
1960.
183
'
p.
,
ill.
-
4421
Praha
914.37 (O 84)
Pol. K.
-
632
Kralovske hlavni mesto Praha.
Pohledy na
mesto a dila umelecke reprodukce dle maleb,
Praha 1911.
kreseh a fotografii.
2 vyd.
111.
/
Praha
950.26 (,437)
Borkoysky,
Pol. P.
Ivan
Svatojifska bazilika a klśSter na Prazskem
162 p., ill.
hrade. Praha 1975.
archaeologica, 18.)
Praha
930.26 (457)
Pol. K.
Filip,
-
827
Jan
Praha prav§ka.
Stavebni a umelecky
mesta.
1. Praha 1949.
168 p.,
ill.
Praha
943.7
Praha
930.8 (437
943.7
:
4)
Pol.
-
2750
Noyotny, Antonin
Staroprazske variace na motiv Praha a cizina.
Praha 1958.
323 p.» ill.
•
Pol..
Ryb£r,
11 777
Ctibor
2idovskś Praha
:
-
glosy k dSjinlm a kulturę
pruvodce pamźltkami / Ctibor Rybźlr.
Pra:
ha
TV Spektrum,
ISBN 80-85334-04-6
:
Praha 950.9 (-924
930.8 (=924
943.7
:
437)
1991.
:
437)
337 s.
:
ii.
Praha
943-7 (0:8)
Pol.
Capeky Xarel
Obr&zky z domova / Kareł Capek.
Praha, 1953.
131 s. : IXI.
885 -32
•-
844-8
943.7
Praha
Dg.jiny Prahy.
letoTJ.
e;>4 P
.,
Pol.
-
5555
Aut. kol.s
Ivan Borkovsky
Red. Josef Janacek. Praha 1964.
iii.
Praha
943.7
Pol. K.
-
827
Filip, Jan
Praha prav§ka. Stavet>ni a umelecky
1. Praha 1949.
168 p.,
ill.
vyvoj mesta.
Praha
930.26 (437)
943.7
885 (081)
Praha
Pol.
-
5195
Grym, Pavel
Te noci povstal Golem.
Omyl V/illiama Shakespeara. Kterak slavny cernokneznfk Johannes
doktor Faust na sv£t pfiveden byl a o rozliSnych osudech jeho. Praha 1971*
171 P«» ill.
Pol.
Mahler. Oldrich
Udalosti praßske" v Servnu 1848
Mahler, Miroslav Broft. Praha
ii.
1989. 301 s.
ISBN 80-7038-097-7
:
943.7 "1848"
945.7
Praha
i
-
11
450
/
Oldrich
:
Panorama,
Praha
Pol.
943.7
-
Oldfich
Staleta" Praha
Oldfich
227 s.
:
Praha husitska' /
Praha, 1984.
:
ill.
9801
Pol.
Praha
945.7
Rjpelllnot
-
9215
A. M.
Magicka Praha / A. M. Ripellino >
Kdln, 1978.
397 s.
pfel. "K".
111.
914.37 Praha
Praha
943-7
:
914-37
Pol. P.
Pf is-pśyky k dSjinam praźskś aglomerace.
1-2. .Praha 1976.
Mapove" a jine* pfllohy. Praha 1976.
(Historicka geografie, 14-15*)
Praha
943-7 (0:8)
Pol.
-
6645
Cibula, Vaclav
Prazskś povesti.
Praha 1977*
2 vyd„
xlustr. Cyril Bouda.
475 p. 1 ill.
885 -32
Praha
943.7 (093)
Pol.
-
6795
jinś urednf knihy Archivu hlav(Pfehled.) Sest. Jiniho mesta Prahy.
ff Carek [et al.]. Praha 1956.
223 p.»
MSstske
ill.
a
Praha
945-7 (095)
Pol. K.
-
814
Tomek, Vacslav Vladivoj
Zakłady stareho mfstopisu Prazskeho.
1-5. Praha 1865-72.
Registffk jmen osobnich. Praha 1875»
Predjama
930.26 (497.12)
Pol. P.
Korose
Arheoloske ostaline v Predjami. Ljublja1956.
64 p., ill.
(Razprave. SAZU. Razred za zgodovinske
in druźbene vede.
4*1«)
na
PreSov
943.7
Pol. P.
MareSkov4 t Marle
SpoleSenekźL struktura pre§ova v 17.
stoletf / Marie Maree"kova. Brno,
1964.
157 s,
(Sj>is£ univ. j.
ill.
E. PurkynS v BrnS.
Filozoficka fakulta » 252).
j
Przemyśl
061 (438)
Rocznik przemyski.
nauk w Przemyślu.
952,
1962-
10?3»
t
001 TPN
Pol. P.
Towarzystwo przyjaciół
11-
Przemyśl*
082.1 (438)
Przemyśl
061 (438)
t
001
Pol.
-
7816
Siedemdziesiąt lat Towarzystwa Przyjaciół
Nauk w Przemyślu 1909-1979 / red. Julian
Olszak. Przemyśl, 1979.
285 s. J ill.
Przemysł
061 (438)
:
001
Pol. P.
Sprawozdania z posiedzeń naukowych oraz
działalności Towarzystwa przyjaciół nauk
i innych towarzystw naukowych i kulturowych aiasta Przemyśla.
W r. 1966-68
Przemysł 1967-69
082.1
Przemyśl
06l (438)
:
001
Pol kot
.
Wolski.
1Ą
.
Krzysztof
Towarzystwo przyjaciół nauk w Przemyś**
lu 1909-1959. Przemys'!
1959.
38 p
.
Przemyśl
323 (438)
Pol. P.
Materiały do historii ruchu robotniczego
w Przemyślu,
1
Przemyśl
1963
Erit.
Przemyśl
331 (438)
Pol. P.
Materiały do historii ruchu robotniczego w
Przemyślu.
1
Przemyśll963
Erit.
■
Przemyśl
336 (438)
Pol. P.
Felczyński, Zygmunt
Sto lat działalności Banku rzemieślników i
rolników w Przemyślu. Przemyśl 1969191 P*
(Biblioteka przemyska, 3»)
\
Przemyśl
792 (438)
Pol.
-
5719
Felczynski, Zygmunt
"Fredreum" i inne teatra przemyskie w
latach 1696-1960.
Kraków 1966.
366 p., ill.
Przemyśl
912 (438)
Pol. kot.
34
plan miasta / red.: Janusz
Warszawa,
Izdebski, Ewa Tumiałojd.
mapa.
1
1978.
Przemyśl
:
Przemyśl
914.38
Pol.
-
6087
Miasto i powiat Przemyśl w Polsce Ludowej.
Praca zbiorowa pod red. Antoniego Kunysza.
Przemyśl 1973.
370 p., xli.
Przemyśl
914.38 (08±J)
Biblioteka przemyska.
nauk w Przemyślu.
1-
Przemyśl
Pol. P.
Towarzystwo przyjaciół
1966-
Erit.
Przemyśl
943.8
Pol. P.
Antoni & Persowski, Franciszek
Przemyśl w starożytności i średniowieczu.
(Od czasów najdawniejszych do roku 1340.)
Rzeszów 1966.
132 p., ill.
(Biblioteka przemyska, 1.)
Kunysz,
Przemyśl
945.8
Tysiąc lat Przemyśla.
Pol.
-
7667
Zarys histoZespół red,: Franciszek Persowski, Antoni Kunysz & Julian Olszak.
1. Rzeszów 1976.
523 p.» ill.
ryczny.
Ptuj
572 (497.12)
Pol. P.
Iyąnicek, Frańjo
Staroslavenska nekropola u Ptuju. Ljublja101, 131 p., ill. Fol.
1950.
Slovenska akad. znan. In umetn. Raz(Dela.
5«)
red za zgodovino in druźb. vede.
na
Ptuj
930.26 (497.12)
Pol. P.
Josip
Ptujski grad v kasni antiki.
Ljubljana
p.,
ill.
1950.
96
(Dela.
Slovenska akad. znan. In umetn. Razred za zgodovino in druzt). vede. 4«)
Klemenc,
Ptuj
930.26 (497.12)
Pol. P.
Josip
Korosec
Predzgodovinska naselbina na Ptujskem gradu.
Ljubljana 1951.
271 p., ill.
(Dela. Slovenska akad. znan. In umetn. Razred
6.)
za zgodov. In druzb. vede.
,
Ptuj
930.26 (497.12)
Pol. P.
Josip
Slovansko svetisce na Ptujskem gradu. Ljubljana 1948.
72 p., ill.
(Dela.
Slovenska akad. znan. In umetn. v Lju"bljani. Razred za zgodov. In zemljep. vede,
za filoz. In filol. 6.)
Korosec,
Ptuj
930.26 (497-12)
Pol. P.
Korosec, Josip
Staroslovansko grobisce na Ptujskem gradu.
Ljubljana 1950.
367 p.» ill.
(Dela.
Slovenska akad. znan. In umetn. Razred za zgodovino in druzb. vede. 1.)
\
Puławy
945.8
DęMcki, Ludwik
Puławy (1762-1830).
Pol.
1-4-
!
-
Lwów 1887-88.
655
R
Radom
943.8
Pol.
-
Lub pilski, Jan
Monografja historyczna miasta Radomia.
Radom 1907.
345 p.
\
2240
Rajhrad
271 (437)
:
027-6
PB.
Erikoiskirj.
Dokou-pil, Vladislav
Knihovna Benediktinti v RajhradS / VladiRajhrad,
slav Dokoupil, Adolf B. Krdl.
:
ill.
1968. 30 s.
Ravenna
72 (45)
Pol. P.
Birnbaum» Vojt§ch
l:[l]-2.
Ravennska architektura.
Praha 1916-21.
(Rozprąyy Ceske" akad. pro v§dy, slovesnost a umeni. Tfida I« 57 62.)
>
Biga
930.8 (474.3)
Pol.
-
6973
Rietz, Henryk
Z dziejów życia umysłowego Rygi
w
okresie Oświecenia. Toruń" 1977.
y"
286
p.
Roma
246 (45)
Pol.
P.
Szandlerowski, Antoni
Rzym.
Mozaika, jako chrześcijańska sztuka bazylikowa.
Warszawa 1911.
159 P«» ill(Biblioteka dzieł chrześcijańskich, 127.)
I
Rudy
271 (438)
Pol. P.
Rybandt
Stanisław
Średniowieczne opactwo cystersów w
,
Rudach.
(Prace
Wrocław
1977.
Wrocławskiego
Seria A: 195.)
183 P.
towarz.-
nauk.
Ru§e
930.26 (497.12)
Pol.P.
Panic, Stańko
Drugo
na 1957.
żarno
grobiSce v Rusach.
75
Ljublja-
P«» ill.
Razred za zgodovinske
in druzbene vede.
4 s 3•)
(Razprayę.
SAZU.
Rzeszów
Pol.
373 (438)
Swieboda,
-
9814
Józef
Collegium Reseoviense w żyoiu polaków
1658-1983 / Józef Swieboda.
Rzeszów, 1983.
165 s.
ill.
:
:
Pol.
-
11
047
Breza, Tadeusz
Spiżowa "brama
Wyd. 8.
Breza.
1968. 733 s.
:
884 -94
Rzym
930.8 (4 5)
notatki rzymski / Tadeusz
Czytelnik,
Warszawa
:
s
Sambor
356 (438)
Pol. P.
Rybarski, Roman
Kredyt i lichwa w ekonomii Samborskiej w XVIII wieku.
Lwów 1936.
130 p.
(Badania z dziejów społecznych i gospodarczych, 30.)
Sambor
943.8
Pol. P.
Mater.jały do historji miasta Sambora 13901795. Wyd. Anna Dbrflerdwna. Lwów 1936.
"
238 p.
(Zabytki dziejowe,
_
k
452.)
914.38
Sandomierz
Pol.
Latawiec, Czesław
moja młodość.
Sandomierz
-
1976.
296
Latawiec
62J6
Warszawa
p.
92
-
(438)
Sarajevo
378.4 (497.1)
Pol.
-
4572
Mała hronologija. Univerzitet u Sarajevu.
SaPriredio i obradio Ljubomir Cvijetić.
180 p., ill.
rajevo 1964.
f
Sarajevo
792 (497*1)
Pol.
Lesie, Josip
Pozorisni zivot Sarajeva
Sarajevo
1973.
p.
-
5899
(1878.-1918.).
Sedlec
271 (437)
Pol. P.
YojtiSek, Vaclav
KlaSter sedlecky,
jeho statky a prśva
dobi pfed valkami husitskymi. Praha
1914.
142 p.
(Rozprąyy Ceskś akad. pro v§dy, slovesnost a umenf. Tffda I: 59•)
v
Sejkowice
930.26 (43 8 )
Pol. P.
Dekowna, Maria & Stattlerówna, Ewa
Wczesnośredniowieczny skarb srebrny
z Sejkowic pow. Gostynin.
Wrocław
1961.
109 p. t 111.
(Biblioteka archeologiczna, 14.)
Semonice
930.26 (437)
Pol. P.
Huml> Vaclav
Zanikła tvrz Semonice.
Kraloyś"
1967.
54
p.,
ill.
Hradec
(Fontes musei Reginaehradecensis.
2.)
Supplementum,
Siedlce
912 (438)
Pol. kot. 34
Siedlce i plan miasta / red.: Wanda
Warszawa, 1979.
1 mapa.
Koziorowska.
Sieradz
930.26 (438)
Kamińska, Janina
Pol. P.
& Chmielowska, Aldona &
Łaszczewska, Teresa
Z dziejów średniowiecznego Sieradza.
Wrocław 1964.
76 p., ill.
(Popularnonaukowa biblioteka archeologiczna, 11.)
Singidunum
Singidunum
950.26 (=916)
p olł kolJł
930.2 6 (37)
22
Todorovi<s, Jovan & Kondid Vladimir
Keltski in rimski Singidunum.
Celtix
Ljubljana 1971.
and Roman Singidunum.
6l p. t ill.
(Katalog razstav.
Muzej
>
grada Beograda.
10.)
Siołkowice
59 (=B4)
Pol. P.
Stare i nowe Siołkowice. Praca zbiorowa pod
kierunkiem Mieczysława Gładysza.
1-2. Wrocław 1963-66.
(Biblioteka etnografii polskiej, 8, 12.)
Siany
943-7
Pol. P.
Fiala, Vaclav
Siany v letech 1618-1632. Ceskć mSsto
za 301etś valky.
Praha 1925.
149 p.
(Rozprąyy Kral. seske spolecnosti nauk.
Tffda fil.-hist.-jazykozp. Nova rada, 1.)
glaitf
945-7
Pol. P.
Mały, Zbynek
Yojenska hotovost mesta Slandho v
Pp.
podSbradskś". Praha 1961.
143-256, ill.
(Sbornik Narodnfho musea v Prane. Rada
A, 15:4-5-)
dobę
943-7 "14"
355 (437)
Śląsk
Pol. P.
015 (438)
Bibliografia piśmiennictwa polskiego
na
Śląsku
"Śląski Korbut".
2 : Bibliografia piśmiennictwa
polskiego na Śląsku XVII i XVIII w. /
pod kier. Jana Zaremby.
Wrocław,
226
s.
1980.
(Prace komisji historycznoliterackiej.
PAN.
Oddział w Katowicach j 2).
ISBN 83-04-00437-2
;
Pol.
Grzybkowski,
P.
Andrzej
Średniowieczne kaplice zamkowe Piastów
śląskich
12-14 wiek / Andrzej GrzybWyd-wo Uniw. Warsz.,
Warszawa
kowski.
ii.
1990. 166 s.
(Dissertationes Universitatis Varsoviensis,
ISSN 0509-7177 } 536).
:
:
:
ISBN
85-250-0522-X
72 (438)
Śląsk 72
Śląsk
950.8 (458)
Barycz,
Poi.
-
8952
Henryk
Śląsk w polskiej kulturze umysłowej /
Henryk Barycz.
2. wyd. Katowice,
1982.
482 s.
Śląsk
Zakrzewski,
Bogdan
Nowe tematy śląskie
/
Pol. P.
930.8 (438)
Bogdan
202 s.
:
Zakrzewski.
ill.
j
(studia i szkice)
1980.
Wrocław,
(Acta univ. ¥ratislaviensis s 555)•
Śląsk
943.8
Pol. P.
Historia Śląska.
1 : do roku 1763 / pod red. Karola
Malec zyńskiego.
1 : 2.0 połowy XIV w. / w oprać.
wzląll udział V. Hołubowiez, K. Maleczyński.
Wrocław, 1960.
623 s. :
111.
943.8
Śląsk
Historia
Pol. P.
Śląska.
do roku 1763 / pod red. Karola
Maleczyńskiego.
4 t Index / oprać, K. W. Heckowa.
Wrocław, 1964.
100 e.
1
:
Pol. P.
Śląsk
943.8
Historia Śląska.
1 : do roku 1763 / pod red. Karola
Maleczyńskiego.
w
3:odkońcaXVlw.dor.l763/
łprac.
[et al.].
111.
wzląll udział J. Gierowski...
626 s. :
Wrocław, 1963.
Śląsk
943.8
Pol. P.
Historia Śląska.
2
1763-1850 / pod red. Wacława
Długoborskiego.
1 : 1765-1806 / w oprać, wziąll
udział J. Chlebowezyk...[«t al.].
Wrocław, 1966.
471 s. : 111.
:
Pol. P.
Śląsk
943.8
Historia Śląska.
2 : 1763-1850 / pod red.
Stanisława
Michalkiewicza.
2
1807-1850 / w oprao. wziąli
udział J. Chlebowczyk...[et al.].
Wrocław, 1970.
595 s. : 111.
:
943.8
Śląsk
Pol. P.
Historia Śląska.
3
:
1850-1918.
1
1850-1890 / pod red. Stanisława
Mlchalkiewlcza i w oprać, wziąll udział
A. Gładysz...(et aI.J. Wrocław, 1976.
ill.
530 s.
:
:
Śląsk
943-8 "1891/1918"
Pol. P.
Historia Śląska.
3
:
1850-1918.
1891-1918
/ pod red. Stanis:
ława Michalkiewicza > oprać. A. Gładysz
...[et al.]. Wrocław, 1985. 793 s. s
ill.
ISBN 83-01-01858-6 całość*
ISBN 83-04-01859-4
2
Śląsk
943-8
:
016
PB. Erikoisbgr.:
Puolan historia
Bibliografia
->/.ŁXOgrax-,
historii Śląska za lata
1972-1975 / oprać. Romuald Gelles.
Wrocław, 1975.
206 s. (Prace Komisji
nauk humanistycznych > l)
Śląsk
016
GelleSj
:
943.8
PB. Erikoisbgr.:
Puolan historia
Romuald
Bibliografia historii Śląska za lata
1945-1975 / Romuald Gelles, Jerzy Pabisz.
Wrocław, 1981.
341 s.
Śląsk
943-8
Pol.
-
7941
Popiołek« Kazimierz
Śląskie dzieje / Kazimierz Popiołek.
2. wyd.
Warszawa,
1961..
582 s.
:
ill.
Śląsk
Pol. P.
945.8
Zakrzewski,
Bogdan
Nowe tematy śląskie ; (studia i szkice)
/ Bogdan Zakrzewski.
Wrocław, 1980.
202 s.
ill.
(Acta univ. ¥ratislaviensis } 555).
:
950.8 (458)
Śląsk
Śląsk
945.8 (061.3)
Pol.
Konferencja Śląska Instytutu
-
8884
historii
przemówienia, referaty, dyskusje /
kom. red.: Leon Grosfeld, Witold Kula,
Bogusław Lednodorski*
Wr«cł«w, 1954*
1-2 ((513. 408 s.).
Śląsk
943.8
"05/09"
Pol.
-
8089
Lodowaklj Jerzy
Dolny Śląsk na początku średniowiecza
(VI-X w.) ; podstawy osadnicze i gospoWrocław, 1980.
darcze / Jerzy Lodowski.
280 s. s 111.
Śląsk
943.8
Mularczyk,
"12"
Pol. P.
Jerzy
Władza książęca na Śląsku w XIII
Wrocław,
wieku / Jerzy Mularczyk.
1984.
242 e.
(Acta univ. Wratislaviensis § 603*
Historia » 40).
Słupsk
914.38 (082.1)
Pol. P.
Biblioteka Słupska. Polskie towarzystwo hisOddział w Słupsku.
toryczne.
16-18 20 22-24
2-5 7 9
Poznań 1958-70
\
Pol. P.
Olczak,
Jerzy
archeologiczne do
studiów nad
wczesnośredniowiecznym osadnictwem grodowym na terenie województwa słupskiego /
Jerzy Olczak, Kazimierz Siuchniński.
Wydawnictwo naukowe UAM, 1985.
Poznań
1
Źródła
:
(175 s.
:
ill.).
(Seria archeologia, ISSN 0554-8195 i 25).
950.2 6 (458) Słupsk
Słupsk
943.8
Pol. P.
-Z najnowszych dziejów Słupska i ziemi słupskiej
(1945-1965)« Praca zbiorowa pod red. Kazimierza Podoskiego.
Poznań 1969*
351 p., ill.
(Biblioteka Słupska, 20.)
śniardwy
914.38
Hermanowicz t Henryk
Warszawa s.a.
Śniardwy,
ill.
Pol.
-
7536
20 p,,
Sokólec
75 (458)
Pol. kot. 10
Tokarzewski-Karaszewioz, Jan
Sokólec nad Uszycą. Wilno 1913.
p., ill.
11
Sopot
912 (438)
Sopot
:
k0t.34
plan miasta / red.: Krystyna
3« wyd. Warszawa, 1978.
Zalewska.
1 mapa.
Pol.
Sosnowiec
Sosnowiec.
943»8
Pol.
Zarys rozwoju miasta.
red. Henryka Rechowicza.
523 p., ill.
-
7178
Pod
Warszawa 1977.
Spalenś Po££S£
Pol.
943-7
-
9930
Dayfdek. Vaclav
NaSe Spalenopofidsko
Praha, 1942. 297
«.
/
Vaclav Dav£dek.
Pol. P.
Polski Spisz
jedność kultury ludowej i
jej historyczne uwarunkowania j środowisko
warunki gospodarowania ; antronaturalne
pologia ; gwary / pod red. Zbigniewa Białego.
Kraków, 193?, .262 s.
ill.
(Zeszyty naukowe Uniw. Jagiellońskiego }
Prace etnograficzne, ISSN 0085-4527 >
811.
22.
Studia spiskie ; l).
:
-
:
opia914.58 Spisz
(=B4)
59
945.8
Spisz
Split
72 (497.1)
Pol.
-
71
Abramie, Mihovil
Split i okolica.
Split a okoli. Beograd
ill.
p.,
72,
(Jadranska bibliote1928.
64
ka, 2.)
-
Starć Hradisko
930.26 (437)
Meduna, Jif£
Starć Hradisko.
p ol
p
Katalog nalezil
v muzeu mSsta Boskovio.
1961.
78 p., 111.
(Fontee archaeologiae moravicae, 2.)
Brno
Stare Mesto
930.26 (437)
Hruby, Yilśm
Stare Mesto.
Pol.
Velkomoravsky ?elehrad.
ha 1965.
467 p.t ill.
(Monumenta archaeologica, 14.)
P.
Pra-
Sticna
72 (497-12)
Pol. P.
Zadnikar, Marijan
Romańska StiSna. Ljubljana 1957•
39 p., Ul.
(Razpraye.
SAZU. Razred za zgodovinske
in druzbene vede. 455»)
Straże
950.26 (457.6)
Pol. P.
Svoboda t Bedfioh
Neuerworbene romische Motallgefasse
aus Str£2e bel Pieśtany.
Bratislava
p.,
Ul.
1972.
131
(Archaeologica slovaca. Fontes» 11.)
59 (437) Strażnice
0 6l
:
Pol. kot. 52
let ffstavu lidove*ho umSnl Strażnice
Pfipr. kolektiv odbornjfch pracovnikd
TTLTJ i odp. red.: J. SouSek.
Strażnice,
25.
/.
[l9Bl].
36
s.
:
ill.
Strażnice
66 (,437)
Pol. P.
Landsfeld, H.
Tisfc let keramicke vyroby ve Straznici.
Gottwaldov 1956.
15 P«» ill.
(Studie Krajskeho musea v Gottwaldove.
Rada spol. v§d, 5«)
Strażnice
950.26 (437.6)
Pol.
-
9766
Pa.ler t Jiff
PoSdtky novov§kś keramiky ve Strdinici / Jiff Pajer.
Strażnice, 1983.
240 s.
ill.
:
Sudety
Pol.
914.58
-
9255
Walczak, Wojciech
Sudety / Wojciech Walczak.
1968.
1)
JB3 s.
;
ill.
Warszawa,
(Dolny iT.ąsk
j
Sulejów
271 (438)
Pol. P.
Mitkowski, Józef
Początki klasztoru Cystersów w Sulejowie.
Poznań 1949.
408 p., ill.
(Prace komisji historycznej PTPN, 15.)
Sulejów
271 (438)
Pol. kot. 8
Rawita-Witanowski, Michał
Przewodnik po dawnem opactwie Cystersów w Sulejowie. Piotrków 1910<>
14 P»
Świdwin
Pol. P.
943.8
Poznań
Słupska, 9»)
Z dziejów Świdwina.
TBiblioteka
\
1963*
HO p.
,
ill.
Święta Lipka
Poklewski,
72 (438)
Pol. P.
Jdzef
Święta Lipka.
Polska fundacja barokowa
na terenie Prus Książęcych. Warszawa
184 p.i ill.
1974.
(Prace wydziału filol.-filoz. TNT,
24»3.)
Świnoujście
9143*8
Pol.
-
9822
/ tekst: Henryk Lesłński,
Tadeusz Malinowski j zdjącias Andrzej
Witus". Warszawa, 1969.
75 s. : ill.
Świnoujście
Szczecin
930.26 (438)
[Napis.]
Wrocław 1964.
Z_ przeszłości Szczecina.
Rulewicz
ill.
[et al.].
Pol. P.
Marian
124 P«»
(Popularnonaukowa biblioteka archeologicz12.)
na,
T
Tabor
943.7
Pol. P.
Jihocesky sbornik historicky. Vydava Jihoceska spolecnost pro zachovani husitckych
pamatek v Tabofe.
1-4, 6,11, 13, 15-35
1928-66
Tabor.
Tabor
943*7
Pol.
-
2263
Macek, Josef
Tabor v husitskem revolucnim
Praha
1955-56.
hnutf.
1-2.
Tabor
Pol.
945.7
Ręyplu&nf
Tdbor
:
-
9897
dvS studie z dSjin
T£bora a Tźboreka ve 20. stoletf /
Jlf£ Kofalka, FrantiSek Nesvadba.
Praha, 1979.
150 s. : Ul.
529 (437)
943.7
947
:
T£bor
943.7
Pol.
Tj£bor.
-
4927
S"bornfk k 550. vyro3f vzniku mesta.
Tabor 1970.
Crkovsky.
117 p., ill.
Uspo?.
Franti§ek
>
Tatra
58 (437.6)
Pol. P.
Sillinger, Pavel
Monograficka studie o vegetaci Nfzkych Tater.
Praha 1933.
338 p., ill.
(Knihovna sboru pro vyzkum Slovenska a Podkarpatske Rusi pfi Slovanskem ustavu v Praze, 6.)
)
Pol. K.
Tatra
-
981
914.576
Heckel, Vilóm
NaSe hory / Yilćm Heckel i texts Josef Kuneky\ Praha, 1956.
312 s.
111.
:
Tatra
914.376
Lutonsky, Alojz
Nizke Tatry.
Houdek.
Martin
Pol. K.
-
Uvodnś slovo napisał Ivan
1956. [2oo] p., ill.
678
Tatra
914.376
Pol. K.
-
324
Stanek, Ol[dfich] & Kośtial, Vl[adimir]
Tatransky pozdrav.
[Zostavil a text naBratislava 1959«
pisał Jozef Brandobur.]
111.
Tatra
914.38
39 (=B4)
Pol. P.
Goszczyński, Seweryn
Dziennik podróży do Tatrów.
Oprać. StaniWrocław 1958.
127, 337
sław Sierotwiński.
p.
,
ill.
(Biblioteka narodowa.
Seria li
\v
170.)
Tatra
914.38
Pol.
-
4642
Paryski, Witold H.
Tatry Wysokie.
Przewodnik taternicki.
l-5« Warszawa 1951-54* (Biblioteka turystyczna, 25.)
Tatra
Pol. K.
914.38
Saysse-Tobjęzyk, Kazimierz
Warszawa
Pod wierchami Tatr.
p., ill.
1956.
39 (=B4)
1
-
314
207
Tatra
914.38
Pol. K.
Saysse-Tobiezyk. Kazimierz
Pod wierchami Tatr. Ą wyd.
1977.
305
P.,
111.
-
839
Warszawa
Tatra
914.58
Pol.
-
7531
Tatrami urzeczeni. Dawna turystyka w
słowie i obrazie. Wyboru dokon. a oprać.
Roman Hensel. Warszawa 1979-*
278 p.,
ill.
Tatra
914-38
Pol. K.
-
341
(Zeszyt
Warszawa 1912. Pp. 373-416.
24/25.)
rok
nr.
Ziemi,
3,
monograficzny
Tatry.
Tegetice-Kyjovice
930.26 (43'^P 1
*
P
*
KazdovA t EliSka
Te*§etice-Kyjovice
:
stardi stupeń
kultury
s moravskou malovanou keraBrno, 1984.
mikou / EliSka Kazdova.
1 (299 s. : 111.).
(Spisy univ. J. E. PurkynS v Brnę.
Filozoficka fakulta
}
260).
Pol.-P.
T§getice-Kyjovice
930.26 (457)
Vladim£r
TSSetice-Kyjovice.
2 : Figuralni plastika lidu s moravskou malovanou keramikou / VladimlrPodborsky\
Brno, 1985.
217 s. : ill.
(Spiay UniverŁity J. B. PurkynS v BrnS.
Filosofickd fakulta j 262).
Toruń
016 (438)
Pol. P.
Baranowski, Henryk
Bibliografia miasta Torunia.
1972.
241 p.
(Roczniki towarz. nauk. w
szawa
77T175
War-
Toruń
027.7 (458)
Pol. kot.
32
Biblioteka Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu / oprać, tekstu: Zofia
Mołodcdwna ; red.; Jadwiga Gosieniecka.
Toruń, 1978.
10 s. : ill.
Toruń
027-7 (458)
PB. Yliopistokirj
Puola: Toruń
Informator Biblioteki głównej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu / red.
Krystyna Podlaszewska.
Toruń, 1972.
51 s. : ill.
Toruń
027.7 (438)
PB. Yliopistokirj.
Puola: Toruń
Studia o działalności i zbiorach
Biblioteki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika / red.: Bohdan Ryszewski.
2 (198 s. : ill.).
Toruń, 1982.
Toruń
061 (458)
:
001
Pol. kot.
26
Dorobek stulecia Towarzystwa naukowego
w Toruniu.
Katalog wystawy jubileuszowej. Red. Tadeusz Zakrzewski.
Toruń
1976.
74 p., ill.
Pol.
-
9351
Księga pamiątkowa, 75-lecia Towarzystwa
Naukowego w Toruniu / kom. red.: TaToruń,
deusz Czeżowski...[eb al.].
1952.
236 s. j ill.
Rśsumśs
061 (438)
Summaries.
-
:
38 s.
001 Toruń TN
Toruń
061 (438)
Sercz.yk«
i
001
Pol. P.
Jerzy
Towarzystwo naukowe w Torunifc. Krótki zarys dziejów. Toruń 1974*
87 P«»
ill.
(Prace popularnonaukowe, 28.)
Toruń
061 (438)
:
001
Pol. P.
Sprawozdania Towarzystwa naukowego w Toruniu.
1-5, 7-23
[Za r.] 1947-69
Toruń 1949-71
082.1
Toruń
061 (458)
'
001
»
930.25
Pol. P.
Piakorskat Helena
Inwentarz akt i zbiorów archiwalnych
Towarzystwa naukowego w Toruniu. Toruń
1961. 47 P.
(Roczniki towarz. nauk.
64:1.)
w Toruniu,
Toruń
069 (438)
:
39 (=B4)
Pol.
-
5259
Muzeum etnograficzne w Toruniu w roku 1967» PrzeThe Bthnographic Museum in Toruń" in the
wodnik.
year 1967* Guide.
Red. Maria Znamierowska-Prufferowa.
Toruń 1968.
94 p., ill.
-
Toruń
069 (438)
:
Pieciukiewicz,
39
Pol. kot.
59
Marian
Tradycyjna uprawa i obróbka roślin
włóknistych w Polsce północnej
Traditional cultivation and processing
of fibrę plants in Northern Poland ;
przewodnik / Marian Pieciukiewicz.
Toruń, 1968.
40 s.
ill.
=
:
67 (438)
:
39 (=B4)
Toruń
069 (438)
Polakiewicz,
:
Pol. kot.
39
39
Maria
Obróbka gliny m Pottery : przewodnik /
Toruń, 1967Maria Polakiewicz.
34 a.
;
ill.
39 (=B4)
:
67
Toruń
082.1 (438)
Pol. P.
Prace popularnonaukowe.
Towarzystwo
naukowe w Toruniu.
2, 21Toruń 1962, 1972-
Erit.
082.1
Toruń
525 (438)
Pol. P.
Cieglak, Edmund
Walki ustrojowe w Gdańsku i Toruniu
oraz w niektórych miastach hanzeatyckich wXV w. Gdańsk 1960.
(Seria monografii, 3«)
Gdańsk
571
323 (438)
p.
Toruń"
356 (438)
Pol. P,
Księga długów miasta Torunia z okresu
Wyd. Karola
wojny trzynastoletniej.
Ciesielska i Irena Janosz-Biskupowa.
Toruń 1964.
318 p.
(Fontes
=
,
55»
Źródła do dziejów wojny trzynasto-
letniej, 2.)
943.8
"1454/1466"
Toruń
338 (438)
Wojtowicz,
Pol. P.
Jerzy
Studia nad kształtowaniem się układu kapitalistycznego w Toruniu. Stosunki przemysłowe miasta Torunia w XVIII wieku. Toruń
1960.
231 p.
Instytutu
historycznego,
Prace
3»)
Toruń
Toruń
35 (438)
943.8
Pol.
?.
Piskorska, Helena
Organizacja władz i kancelarii miasta Torunia do 1793 r. Toruń 1956.
116 p., ill.
(Roczniki towarz. nauk. w Toruniu,
59T2T1
Toruń
373 (438)
Pol.
-
4681
Podlaszewska, Krystyna & Salmonowicz, Stanisław
& Zdró.jkowski,
Zbigniew
Kr<stka historia gimnazjum toruńskiego 1568-
1968.
Toruń 1968.
229
p., ill.
Toruń
373 (438)
Pol.
-
5741
Salmonowicz, Stanisław
Toruńskie Gimnazjum Akademickie w latach
1681-1817. Studium z dziejów nauki i oświaty.
Red. naukowy Zbigniew Zdrógkowski.
Poznań
1973«
450 p., ill. (Księga pamiątkowa 400lecia Toruńskiego Gimnazjum Akademickiego,
4.)
Toruń
373 (438)
Pol. Po
Tync, Stanisław
Dzieje gimnazjum toruńskiego.
2.
Toruń" 1949.
256 p.
(Roczniki towarzystwa naukowego w Toruniu,
53717)
Toruń
378.4 (438)
Pol.
-
4618
Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1945-1955.
Rajmund Galon. WarRedaktor naczelny:
ill.
p.,
szawa 1957.
368
Toruń
378.4 (438)
Pol.
-
4617
Uniwersytet Mikołaja Kopernika 1956-1965.
Rajmund Galon.
Przewodniczący kom. red.:
Toruń 1965.
ill.
p.,
488
/
Toruń
378.4 (438)
Baranowski,
Henryk
:
016
PB. Erikoisbgr.:
opetus
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
1967-1975 t materiały bibliograficzne /
Henryk Baranowski.
Toruń, 1977. 48 s.
Toruń
378.4 (438)
«
378
Pol.
-
7214
Borowiozt Ryszard
Procesy selekcji w szkole wyższej.
Studium wybranego rocznika studentów
Toruń
Uniwersytetu Mikołaja Kopernika.
1978.
155
P.
Toruń
52 (438)
Pol. P.
in Toruń*, Nicholas Copernicus'
native town. Ed. by Cecylia Iwaniszewska. Toruń 1972.
72 p., ill.
(Popular science series, 21.)
£Prace popularnonaukowe, 21.
Biblioteczka kopernikańska» I.J
Astronomy
=
Toruń
655 (453)
PB. Kirjapainotaito
Tujakowski, Alojzy
Z dziejów drukarstwa i piśmiennictwa na
Pomorzu : 400 lat drukarstwa w Toruniu
1569-1969
1970.
/ Alojzy Tujakowski.
173 s.
:
111.
[Toruń],
Toruń
67 (438)
i
737
Pol. P.
Gumowski, Marian
Dzieje mennicy toruńskiej.
1961.
187 p., ill.
(Roczniki towarz. nauk.
657T71
Toruń
w Toruniu,
Pol. P.
Sztuka Torunia I Bierni chełmińskiej :
1235-1815 : materiały sesji naukowej
zorganizowanej dla uczozenia jubileuszu
750-leoia Torunia w dniach 18-20 17
1985 r. / pod red. Józefa Poklewskiego.
Warszawa, 1986.
314 s. : 111.
(Praoe wydziału filol.-filoz, TNT, ISSN
0208-497 X
ISBN
|
31:1).
83-01-06386-6
72/77 (438)
Toruń
Toruń
72 (458)
Pol.
-
5252
Gąsiorowska, Maria & Gasiorowski, Eugeniusz
Toruń. Opracowanie fotograficzne: Zbyszko
Siemaszko. Warszawa 1963*
211 p., ill.
Toruń
72 (458)
Pol. P.
Rymaszewski» Bohdan
Toruń in the days of Copernicus.
Urban development, architectura, art.
Transl. by Adela Styczyńska.
Toruń
1973.
70 p., ill.
(Popular science series, 22.)
I Prace popularnonaukowe, 22.
■ Biblioteczka kopernikańska, 2.]
Toruń
Toruń
73 (438)
75 (438)
:
j
069
069
Pol- kot. 17
Załęska, Halina
Informator
Malarstwo i rzeźba XVI-XX w.
o zbiorach i wystawie stałej działu sztuki
Muzeum Okręgowego w Toruniu.
Toruń 1973*
30 p., ill.
Pol. P.
Woźniak, Michał
Sztuka złotników toruńskich okresu
manieryzmu i baroku / Michał Woźniak.
PWN, 1987.
Warszawa
145 s. : ill.
(Prace popularnonaukowe TN w Toruniu,
ISSN 0079-4805 ł 45).
ISBN 85-01-07480-9
:
739 (438)
Toruń
Toruń
792 (438)
Pol. P.
Mansfeld, Bogusław & Wajda, Kazimierz
Teatr w Toruniu.
Warszawa 1978.
53
P.,
ill.
(Prace popularnonaukowe, 34
■ Zabytki Polski północnej,
•
4.)
Toruń
873 (438)
Witkowski, Leon
Poeoi nowołacińscy Torunia.
44
p.
Pol. P.
Toruń 1958.
(Prace wydziału filol.-filoz. TNT, 7:3.)
Toruń
912 (438)
Pol. kot.
34
plan miasta / red.: Zofia
JarAwłaeewicz, Elżbieta Ostrowska.
mapa.
1
szawa, 1979.
Toruń
:
Toruń
Pol.
914.38
Knothe, Zygmunt
Toruń
stolica Pomorza.
-
p.
ill.
ryczna. )
,
Toruń 1934«
(Biblioteczka bałtycka.
'
-
1560
123
Serja histo-
Toruń
914.38
Pol. kot. 22
Mansfeld. Bogusław
Toruń i okolice. Przewodnik.
wa 1977.
161 p., ill., plan.
Warsza-
Toruń
914.38
Remer,
Jerzy
Pol. P.
Toruń. Historia, ludzie, sztuka.
Toruń 1962.
181 p., 111.
(Prace popularnenaukowe, 2.)
Toruń
914.38
Remer,
Jerzy
Toruń.
Pol. P.
Historia, ludaie, sztuka.
181 p., ill.
(Prace popularnonaukowe,
2.)
Toruń
1962.
Toruń
92 (438)
Pol. P.
Wybitni ludzie dawnego Torunia
/
Warszawa,
red. Mariana Biskupa.
:
s.
Ul.
1982.
570
(prace popularnonaukowe | 39 )•
pod
Toruń
92 (438)
:
72/77
Pol. P.
w dawnym Toruniu / pod red.
Warszawa, 1985*
Poklewakiego.
Józefa
:
s.
ill.
231
(Prace popularnonaukowe TN w Toruniu,
ISSN 0079-4805 ł 43).
ISBN 83-01-06916 -3
Artyści
Toruń
930.26 (438)
Pol. P.
Chudziakowa t Jadwiga & Kola, Andrzej
Źródła archeologiczne z terenu zamku
krzyżackiego w Toruniu (badania z 1958-1966
110 p., iłl.
1966 r.). Warszawa 1974.
(Prace archeologiczne, 6.)
Toruń
930.8 (438)
Pol. P.
Salmonowicz« Stanisław
Toruń w czasach baroku i oświecenia s
szkice z dziejów kultury Torunia XVIIXVIII wieku / Stanisław Salmonowicz.
Warszawa, 1982.
161 s. : ill.
(Prace popularnonaukowe ; 38).
Toruii
943.8
Pol. P.
Buława, Józef
Walki społeczno-ustrojowe w Toruniu
w I połowie XVI wieku. Toruń 1971.
170 p.
(Roczniki towarz. nauk. w Toruniu,
757575
Toruń
94 5.8
Pol. P.
Jerzy
Polityka Torunia wobec władz Rzeczypospolitej w latach 1764-1772. Warszawa 1977.
211 p.
(Roczniki towarz. nauk. w Toruniu,
Dygdała?
78:2.)
Pol. P.
Toruń
943.8
Jasiński, Tomasz
Przedmieścia średniowiecznego Torunia
i Chełmna / Tomasz Jasiński.
Poznań,
mapv.
s
1982.
s.
145
(Seria historia | 97).
945.8
Chełmno
Toruń
943-8
Pol. P.
Janos z-Biskupowa Irena
Rola Torunia w związku pruskim i wojnie trzynastoletniej w latach 1440-1466.
,
Toruń 1965.
177 p.
(Roczniki towarz. nauk. w Toruniu,
943.8
"1440/1466"
Toruń
943.8
Pol. P.
Księga ławnicza nowego miasta Torunia
(1387-I450).
Warszawa 1973.
(Fontes, 63.)
Wyd. Karola Ciesielska.
387
p.
Toruń
Pol. P.
945*8
Maliszewski, Kazimierz
Jakub Kazimierz Rubinkowski ; szlachcic, mieszczanin toruński, erudyta barokowy / Kazimierz Maliszewski.
Warszawa, 1982.
175 s. : 111.
(Roczniki Towarzystwa naukowego w Toruniu i 81 s l).
92 Rubinkowski (435)
'
943.8
Toruń
945.8
Pol. P.
zarys
Toruń dawny i dzisiejszy
pod
Biskupa
dziejów /
red. Mariana
oprać. Stefan Caokowski.••[et al.],
660 s.
ill.
iarszawa, 1985*
(Prace popularnonaukowe, ISSN 0079:
:
4805
ISBN
»
41).
83-01-04958-8
)
Tfebe§ov
930.26 (437)
Pol. P.
Yokolek, Vft
Pohfebistś a sfdliste lidu popelniHradeo Kr£covych polf v Tfebe§ove.
p.,
lov4 1966.
ill.
99
(Fontes musei Reginaehradecensis.
Supplementum, 1.)
PB. Erikoisbgr.
TSekkosl.: Trebfc"
Bibliografie
okresu Trebic" / zprac. Jaromir
Brno, 1986.
553 s.
a prameny k vy>oji
KublSek...[et al.].
111*. (Bibliografie
Moravy j 12)
016 (437) Treblc"
:
Tfebofi
271 (457)
Pol. P.
Urbg? z roku 1378 a i&ty klastera Tfebońskśho z let 1367-1407. Vydal Adolf
Lud. KrejSfk.
Praha 1949«
42, 179 p.
(HiBtorick.f archiv, 52.)
P 3. Brikoiskirj.
Soupis rukopisii v Treboai a v
E".rumlovs
Ceskśm
Catalogus codicum manu scriptorum
Trzebonae Crumloviique asservatorum /
Jaroslav Weber, Josef TrlSka, Pavel Spunar.
Praha
:
=
Nakladatelstvf CSAV, 1958.
581 s.
111.
(457) Tgebofi
091
930.25 (437) Ceska Krumlova
930.25
017.1 (437)
:
:
027.6 Ceska
:
091
Krumlova
:
091
Trnava
655 (437.6)
Tr
.
.
Radv£ni, H.
Prehl'ad trnavsk£ch tladiarnl 1577-1950.
Martin, 1970.
36 s.
Troki
Troki
Jl (438)
yl4-J8
Pol. P.
Tochtermann, Jan Jerzy
Troki. Zarys antropogeograficzny.
Wilno 1935.
24 p.
(Rozprawy wydziału 111 TPN w Wilnie,
9«1»)
Trzemeszno
Trzemeszno
271 (438)
72 (438)
Pol. P.
J6"zefowioz<Swna t Krystyna
Trzemeszno. Klasztor św. Wojciecha
w dwu pierwszyoh wiekach istnienia. Warszawa 1978.
153 p.» ill.
(Prace komisji historii sztuki PTPN,
IÓ7)
Tuchola
Pol. P.
914.58
943.8
Tuchola s zarys monograficzny /
Toruń,
pod red. Jerzego Wojtowicza.
1962.
204
3.
:
ill.
(Prace popularnonaukowe
)
3).
Pol. P.
Pompei
937
Acta Pompeiana : Księga pamiątkowa
ogólnopolskiego sympozjum w Karpaczu
Pompeje
1900-lecie wybuchu Wezu-
wiusza
(79-1979)
/ red.:
Tadeusz Ko-
Wrocław, 1984.
196 s.
(Acta univ. Wratisla/iensis ;
Antiąuitas ; li).
ISBN 83-229-0129-1
tula.
931/937
:
ill.
611.
u
PB. Brikoisbgr.
Tsekkoslovakia
Ylach,
Jaroalav
Bibliografie okresu Uherske" Hradilte" /
Jaroslav Vlach. Brno, 1982.
310 s.
:
(Bibliografie a prameny k vyvoJi
ill.
Moravy
>
8)
016 (457) Uherske' HradiSte"
Uhersky Bród
930.26 (437)
Pol. P.
Pavelsfk, Jiff
-
Eneoliticka sfdliste Uhersky Brod/Kyckov
Havfice/cihelna. Praha 1974» 78 P«
(Studie Archeol. tfstavu CSAV v Brn§, 2:5.)
a
w
ValaSsko
525 (457)
Pol. P.
Macurek, Josef
Valasi v zapadnfch Karpatech v 15»18. stoletf. Ostrava 1959*
527 p.,
ill.
(Publikace SleSskeho uatavu CSAV v
Opav§, 52.)
525 (254-7)
Warmia
943-8
Pol. P.
Dzie.je Warmii i Mazur w zarysie.
1 s Od pradziejów do 1870 roku / red.:
Jerzy Sikorski, Stanisław Szostakowski.
Warszawa, 1981.
407 s. s ill.
(Monografie dziejów społecznych i politycznych Warmii i Mazur { 6 : l).
943.8 "/1870"
943.8 Mazury
Warmia
Pol.
943.8 "1886/1893"
-
8542
Wakar, Andrzej
Przebudzenie narodowe Warmii 1886-
1893
/ Andrzej
Olsztyn,
1982.
Wakar.
181 s.
2.
wyd.
:
ill.
05 (438) Gazeta Olsztyńska
Yarna
930.26 (497-2)
Petrbok,
Pol. P.
Skutil, Josef
otevfene sfdliste aurignackś na "Pobitych kamenech" u Varny v Bulharsku.
Praha 1950.
30 p., ill.
(Sbornfk Narodnfho musea v Praze,
4: Al.)
Jaroslav
&
Warszawa
016 (438)
PB. Erikoisbgr.:
Puola
Bibliografia Warszawy
;
wydawnictwa
ciągłe s 1919-1928 / red. nauk.s Janusz Durko i zespół aut.: Barbara Brat-
kowska... [et
2112 a.
aI.J.
Wrocław, 1977
•
Warszawa
02
(438)
PB. Kirjastotoimi
Kolanowskał Zofia
Biblioteki i ośrodki informacji w
Warszawie* Przewodnik* 2 wyd« Warszawa 1977«
151 p«
Warszawa
027.2 (438)
v
;
PAN
TB. Tiedeakat. kir j.
Puolas PAIT
Informator : Biblioteka Polskiej Akademii Mauk w Warszawie / oprać. Jadwiga
Majewska-Tronowicz. Warszawa, 1980.
48 s. s ill.
Warszawa
02 7
.52 (438)
pß>
Kunnall
.
kir^
.
Katalog czytelni naukowej / Towarzystwo
Biblioteki publicznej w Warszawie.
War-
szawa, 1911.
596
p.
027-54 (458)
Kansalliskirj.
PB
086.2
017.1 puola B ibl.nar.
Bifcl.nar.
Warszawa
.
:
:
.
Katalog
mikrofilmów
Stacja mikrofilmowa.
Rok 1-7
Warszawa 1952-58
/
Biblioteka narodowa.
PB. Erikoiskirj.
Rudnicka,
Jadwiga
Biblioteka Wilanowska
:
dwieście lat jej
dziejów (1741-1932) / Jadwiga Rudnicka.
111,
Warszawa, 1967.
215 s.
:
027.6 (438)
Warszawa
Warszawa
Kozerska,
_
027-7 (438)
Helena
„
,
PB. YliopistokirJ.
Puola: Warszawa
Warszawska Biblioteka uniwersytecka w
latach 1832-1871 / Helena Kozerska.
Warszawa, 1967.
114 s. : ill.
(Prace Biblioteki uniw. w Warszawie j
Warszawa
027.7 (438)
Sokołowska, Wanda
PB. Yliopistokirj.
Puolas Warszawa
Dzieje Biblioteki uniwersyteckiej w
Warszawie : 1939-1945 / Wanda Sokołox/ska. Warszawa, 1959* 125 s.
(Prace Biblioteki uniw. w Warszawie
lT
>
027.7 (458)
Warszawa
PB. Kaupunginkirj.
Puola: Warszawa
Tazbir,
Stanisław
Dzieje Biblioteki publicznej miasta stołecznego Warszawy w ilustracjach
19071957 / Stanisław Tazbir. Warszawa, 1961.
127 s.
111.
:
:
02?.7 (4-3<3)
017.1
Warszawa
PB. Yliopistonkirj.
Puola: Warszawa
Katalog rąkopistfw Biblioteki uniwersyteckiej w Warszawie / oprać. Helena Kozer[et al.]. Warska, Wanda Stummer
szawa, 1965-. 1*
(Prace Biblioteki uniw. w Warszawie.)
091
:
...
Warszawa
091
:
027.7 (438)
017.1
Kozerska,
PB. Yliopistokirj.
Puola: Warszawa
Helena
Straty w zbiorze rękopisów Biblioteki
uniwersyteckiej w Warszawie w czasie I
i II wojny światowej / Helena Kozerska.
Warszawa, 1960.
133 s.
(Prace Biblioteki uniw. w Warszawie t
27:
Warszawa
091
:
027-7 (458)
:
pß>
Yliopisto nkirj.
Puola: Warszawa
Sigla codicum manuscriptorum,
qui olim
in Bibliotheca publica Leninopolitana
extantes nunc in Bibliotheca Universitatis Varsoviensis asservantur.
Krakdw,
1928. 75 s. (Prace bibljoteczne Krakowskiego koła Związku bibliotekarzy
polskich ; 4).
Warszawa
76
:
027-7 (438)
PB.
017.1
Yliopietokirj
Puola: Warszawa
Sawicka t Stanisława
Straty w rysunkach z gabinetu rycin Biblioteki uniwersyteckiej
1959-1945 /
Stanisława Sawicka, Teresa Sulerzyska,
:
Warszawa, 1960. 79 s.
ill.
(Prace Biblioteki uoiw. w Warszawie
:
3T-
}
027-7 (438)
391(=943) i 017.1
Warszawa
76
:
Mrozowska,
:
pB
yiiopistonkirj.
Puola:
warszawa
Alina
Rysunki kostiumów tureckich z kolekcji
krdla Stanisława Augusta w gabinecie rycin Biblioteki uniwersyteckiej w Warszakatalog / Alina Mrozowska, Tadeusz
wie
Majda.
!•
Warszawa, 1973*
(Prace Biblioteki uniw. w Warszawie > 9).
:
027.7 (438)
017.1
Warszawa
:
78
:
ĘB.
Yliopistonkirj.
Puola:
Warszawa
Katalog druków muzycznych XVI, XVII i
XVIII w. Biblioteki uniwersytetu Warszawskiego,
1
:
58
Warszawa
SI. Ref.
03 (438)
Kom. red.: Stanisław Herbst
1975«
815 p., ill.
Encyklopedia Warszawy.
[et al.j.
Warszawa
03 (438)
914.3-3
Warszawa
Warszawa (0
Warszawa
058.7 (458)
Pol. P.
Kalendarz informacyjno-encyklopedyczny.
5, 12, 14
Na rok 1905, 1912, 1914
Warszawa 1905-14
059 (438)
Warszawa
061 (438)
t
001
Pol.
-
Nąwroczyiiskił Bogdan
Towarzystwo naukowe Warszawskie.
Materiały do jego dziejów w latach
1907-1950, Warszawa 1950.
155 P»»
ill.
7527
Warszawa
06l (438)
:
001 TN
Pol. P.
Rocznik Towarzystwa naukowego warszawskiego.
7, 51-58, 59-45
1914, 1958-45. 1946-52
Warszawa 1915, 1954, 1947-54
Rok
4
f
Warszawa
061 (438)
:
001
Pol. P.
Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa naukoComptes rendus des
wego Warszawskiego.
de
seances
la Societe scientifique de Varsovie.
1:1-8; 2-10 a 1-9; ll:lj 11:2-6 a Wy-
dział 3
1908-18
Warszawa 1908-18
082.1
Warszawa
06l
:
001
Pol. P.
Sprawozdania z posiedzeń* Towarzystwa naukowego Warszawskiego.
Comptes rendus des
seances de la Societe scientifiąue et des
lettres de Varsovie. Wjprdział 1j Nauk językoznawstwa i historii literatury.
19*1-51 20-51 a 1-9} 32f1-5, 33/38, 39-42
1926-39, 1940/45, 1946-49
Warszawa 1926-39, 1945, 1947-50
80 (082.1)
82/89 (082.1)
808.4 (082.1)
884 (082.1)
Warszawa
06l (438)
:
001
Pol. P.
Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa naukowego //ars z aws ki ego.
Comptes rendus des
seances de la Societś scientifique et des
lettres de Varsovie. Wydział 2: Nauk
historycznych, społecznych i filozoficznych.
19:1-10}
39-43
20-31 a 1-9?
32:1-3,
1926-39, 1945/46, 1946-50
Warszawa 1926-39, 1946-52
38/39,
nft9
uo<:,i
Warszawa
061 (438)
s
001
Pol. P.
Sprawozdania z posiedzeń Towarzystwa nauko
wego Warszawskiego.
Comptes rendus des
seances de la Societe scientifique et des
lettres de Varsovie.
Wydział 3*
nauk ma-
tematyczno-fizycznych.
32:1-3; 33/38, 39-41, 43-44
1926-39, 1940/45, 1946-51
Warszawa 1926-39, 1946, 19?7-52
19-31 a 1-9;
5 (082.1)
Warszawa
061 (438)
:
001
Pol. P.
Sprawozdania z posiedzeń" Towarzystwa naukowego Warszawskiego.
Comptes rendus des
seances de la Societe" scientifiąue et des
lettres de Yarsovie. Wydział Ą: Nauk biologicznych.
22-31, 32:4-6,
39-43
1929-39,
1945-50/51
Warszawa 1929-39, 1947-53
57/59
(082.1)
Warszawa
06l (438)
j
001
Pol. P.
Sprawozdania z posiedzeń Wydziału II:
nauk historyczno-społecznych i filozoTowarzystwo naukowe warszawskie.
ficznych.
Rok 40-43
1947-50
Warszawa 1949-52
082.1
Warszawa
06l (438)
:
001
Pol.P.
Sprawozdanie ze stanu i działalności Towarzystwa naukowego warszawskiego.
1-2, 4
1908-09,
19H
Warszawa.
Sprawozdania z posiedzeń Towarz. nauk.
warsz. Dodatek.)
(=
Warszawa
061 (438)
:
001 PAN
Pol. P.
Sprawozdania z prac naukowych Wydziału
nauk społecznych.
Rok 1-13
Polska akademia nauk.
1958-70
Warszawa 1958-73
082.1
061 (438)
Warszawa
:
51
Pol. P.
Sprawozdania z posiedzeń" Koła matematycznofizycznego w Warszawie.
Rok 1906/0753, 1910:3, 1911:1-2
Warszawa
(Odbitka
11,
15.)
1907-11
z
Y/iadomości matematycznego,
51 (082.1)
Warszawa
069 (438)
Muz.nar.
Pol. P.
Muzeum narodowego w "Warszawie.
Annuaire du Musśe national de Varsovie.
2,
13:1-2
1957, 1969
Rocznik
Warszawa.
Warszawa
069 (438)
Czerwiński
,
:
355
Pol.
-
7036
Aleksander
Historyczny orąź ze zbiorów Muzeum
wojska polskiego w Warszawie. Warszawa
1978.
23 p. f ill.
Warszawa
069 (438) :39
Dar dla Muzeum.
Pol. kot.
25
Wystawa zabytków ofia-
rowanych w ramach akcji zorganizowanej
przez Państwowe muztum etnograficzne w
Warszawie oraz Redakcją "Zielonego Sztandaru".
1976 r. Tekst: Piotr Szacki.
[l2] p. t ill.
Warszawa 1976.
Warszawa
069 (438)
»
39
Pol.
-
6071
Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie.
Historia. Zbiory. Ekspozycje.
Pod red.
Jana Krzysztofa Makulskiego.
Warszawa
1973.
159 P., Ul.
Warszawa
069 (438)
:
39
Pol. P«
Zeszyty etnograficzne Muzeum kultury
i
sztuki ludowej.
1
Warszawa 1960
39 (-84)(082.1)
Warszawa
Bielecki.
1906.
069 (438)
:
63/63
Pol. kot. 5
J an
War.zfw
"
3^f
a,le
-
W"
Warszawa
069 (438)
t
62/63
'
Pol. kot. 7
Miklaszewski, Bolesław
Działalność" pracowni chemicznej Muzeum
przemysłu i rolnictwa w Warszawie. Za
rok 1909. Warszawa 1910.
18 p.
Warszawa
069 (438)
:
75/76
Pol. K.
-
947
Muzeum Narodowe w Warszawie s galeria
sztuki polskiej / wyd.; Arkady. Warill.
szawa, 1960.
1 (15» XI s.)
:
Warszawa
069 (436)
1
943*8
pol#
_
59Q8
Red. naukowy:
Muzeum historyczne Warszawy.
Janusz Durko. Warszawa 1973=
244 p., ill.
Warszawa
07 (438)
Pol.
-
7683
Fuks, Marian
Prasa żydowska w Warszawie 1823Warszawa 1979.
361 p., ill.
1939.
07 (=924
:
438)
Warszawa
07 (438)
Giełżyński, Witold
Prasa warszawska
1962.
525
Pol.
1661-1914«
P.
f
-
Warszawa
4591
Warszawa
Pol.
07 (438)
Paczkowski,
-
9293
Andrzej
Prasa codzienna Warszawy w latach
1918-1939 / Andrzej Paczkowski. War-
szawa, 1993.
ISBN
3425.
83-06-00768-9
%
111.
091 (438)
(093)
943.8
Warszawa
:
PB
„
40
Bibliofilia
_.._
'
.
-j,
Straty archiwów i bibliotek warszawskich
w zakresie rękopiśmiennych źródeł historycznych.
1-3* Warszawa 1955-57*
Warszawa
Pol.
31 (438)
-
9266
Karpiński,
Andrzej)
Pauperes
o mieszkańcach Warszawy
:
XVI i XVII wieku
Warszawa,
1983*
/
ISBN 83-01-04205-2
Andrzej Karpiński.
383 s. z ill.
943.8
Warszawa
Warszawa
31
Konczyński,
(438)
Pol.
-
1603
Józef
Ludność Warszawy. Studjum statystyczne
122, 40 p.
1877-1911r. Warszawa 1913.
f
Warszawa
31 (438)
Pol.
-
8788
Barbara
Ludnoś"<s i gospodarka Warszawy i okrągu
pod okupacją hitlerowską / Barbara Ratyńska. Warszawa, 1982.
426 s.
538 (438) Warszawa
Warszawa
355 (438)
Pol.
-
6489
Sierocki, Tadeusz
Warszawska organizacja PPS 1944-1948.
Warszawa 1976.
347 p. ill.
,
Warszawa
536 (438)
Pol. kot. 7
Górski, Stefan
Gospodarka finansowa miasta Warszawy.
Warszawa 1906.
40 p. (Odbitka z Bibwarszawskiej.)
lioteki
Warszawa
538 (438)
Pol.
-
6811
Prus 3, Witold
Rozwój przemysłu warszawskiego w la366
tach 1864-1914, Warszawa 1977.
p.
,
ill.
Warszawa
Ratydska*
358 (438)
Pol.
-
8788
Barbara
Ludnoś*<s i gospodarka Warszawy i okrągu
pod okupacją hitlerowską / Barbara Ratyńska.
Warszawa, 1982.
426 s.
31 (438) Warszawa
Warszawa
Siegel,
338 (438)
Pol. P.
Stanisław
Ceny w Warszawie w latach 1701-1815.
Lwów 1936.
277 p.
(Badania z dziejów społecznych i gospodarczych, 25.)
Warszawa
338 (438)
Pol. P.
Siegel, Stanisław
Ceny w Warszawie w latach 1816-1914'
Poznań 1949.
319 p.
(Badania z dziejów społecznych i gospodarczych, 37.)
!
Warszawa
Rogoziński,
339 (438)
Pol. P.
Zenon
Konsumpcja żywnościowa ludności WarszaŁódź 1959*
wy przed drugą wojną światową.
p.
141
(Prace z historii myśli społecznej i z badań" społecznych, 8.)
Warszawa
342 (498)
Pol. P.
Sobociński, Władysław
Historia ustroju i prawa Ksiąstwa
Warszawskiego. Toruń 1964.
327 p.
(Roczniki towarz. nauk. w Toruniu,
70:1.)
Warszawa
Gajewski
35 (438)
Pol.
-
i Marian
Urządzenia komunalne Warszawy.
Warszawa 1979.
Zarys historyczny.
p.,
ill.
598
7621
Warszawa
35 (438)
Pol.
-
3787
Sulikowski, Adolf
Warszawa i jej przedsiębiorstwa miejskie.
Warszawa 1903100 p.
)
Warszawa
Górski
373 (438)
Pol.
-
Wojciech
Reformy przeprowadzone lub zamierzone w
Szkole ośmioklasowej filologicznej egzystującej w Warszawie od roku 1877* Warszawa
1910.
115 P>
\
1009
Warszawa
378.4 (438)
Pol.
Askenazy, Szymon
Uniwersytet Warszawski.
61 p.
1
-
80
Warszawa 1905*
Warszawa
578.4 (438)
Pol. K.
-
254
Księga pamiątkowa zjazdu b. wychowawców b.
szkoły głównej warszawskiej w 40-ą rocznicę
162 p., ill.
jej założenia. Warszawa 1909*
[
Warszawa
378.4 (438)
Pol. K.
-
255
Księga pamiątkowa zjazdu b. wychowańców "b.
szkoły głównej warszawskiej w 50-ą rocznicę
jej założenia. Warszawa [l9l9]*
148 p. ill.
,
1
Warszawa
378.4 (438)
Pol. P.
Księga protokołów rady ogólnej Uniwersytetu Warszawskiego.lBl7-1819. Wydał i
objaśnieniami opatrz. Rafał Gerber. Warszawa
1958.
(Źródła
I^l
285
P«
do historii uniw. warszawskiego,
Warszawa
378.4 (438)
Pol.
-
6500
Przegląd prac naukowo-badawczych w Uniwersytecie Warszawskim w latach 1971"-1974»
zespół: Marek Kalinowski (przewód.) [et al.]-.
Warszawa 1976.
372 p., ill.
Warszawa
378-4 (438)
Pol. P.
Roczniki Uniwersytetu Warszawskiego.
Annales Universitatis Varsoviensis.
1958Warszawa.
Warszawa
378.4 (438)
Sprawozdania.
Pol. P.
Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie.
15. Sprawozdanie z działalności...
1957/39.
Warszawa 1939.
Warszawa
378.4 (438)
Pol. K.
-
602
Wykaz Szkoły Głównej Warszawskiej.
Warszawa 1865.
Letnie półrocze
vuarszawa 1867.
7. Letnie półrocze
1866/7.
Warszawa
378.4 (438)
Pol. P.
Źródła do historii Uniwersytetu WarszawFontes hißtoriam universitatis
skiego.
Varsoviensis illustrantes.
1
Warszawa 1958
Erit.
Warszawa
378.4 (438)
s
008 (-11)
Pol.
-
4613
Sesja jubileuszowa XXX-lecia Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego
(...1964). Komunikaty naukowe. Warszawa
1964.
147 P.
1
s? '4 (458)
B
5
PB
*
Ry
Bibliografia publikacji pracowników Instytutu historycznego. Instytut historyczny Uniwersytetu Warszawskiego.
1-
1945Warszawa
1969-
Warszawa
378.4 (438)
:
Uniwersytet warszawski
ErikoisbgrłJ
opetus
1966-1971
materiały bibliograficzne
pod red. Jadwigi Krajewskiej, Jolanty Wojciechowskiej. Warszawa, 1978.
236 s.
/
:
Warszawa
378.4 (438)
:
34
Pol.
-
3769
Studia z dziejów wydziału prawa Uniwersytetu
Warszawa 1963.
Warszawskiego.
223 P» ill.
>
Warszawa
378.4 (438)
:
74 (069)
Pol. P.
Batowski, Zygmunt
Zbiór graficzny w Uniwersytecie Warszawskim. Warszawa 1928.
102 p., ill.
(Rozprawy uniw. Warszawskiego, 5»)
Warszawa
Pol.
378.4 (438)
808.4: 92
884(09)
378.4 (438)
92
Z_ dziejów polonistyki warszawskiej.
:
:
-
4333
:
Julia-
Krzyżanowskiemu w dwudziestą piątą rocznicą objęcia Katedry his-
nowi
torii literatury polskiej na Uniwersytecie
Warszawskim 1934-1959* Komitet redakcyjny:
Warszawa
Janina Kulczycka-Saloni [etc.].
1964.
351
P-,
ill.
jA)\
Warszawa
378.962 (438)
Pol.
-
4616
10 lat wieczorowej szkoły inżynierskiej w
Warszawie.
Komitet red.:
Wiktoria Czabak
[etc.j. Warszawa 1958.
123 p., ill.
Pol. K.
-
1085
lat Państwowej Wyższej Szkoły Muzycznej
Stefana Sledzińskiegoi
Kraków s Polskie Wydawnictwo Muzyczne,
1960. 280 s. : ill.
w Warszawie / pod red.
578.978 (458)
Warszawa
Warszawa
378.979.6 (438)
Pol. P.
Wydanie jubileuszowe z okazji dwudziesto-
lecia działalności A[kademii] W[yohowania]
F[izycznego] w Polskiej Rzeczypospolitej
1946-1966. Zred. Włodzimierz Humen
[et al.]. Warszawa 1968.
655 P«> ill.
(Roczniki naukowe AWF, 8.)
Ludowej
Warszawa
38 (438)
Pol.
-
4368
Zaleski t Atwrast
Konfraternia Kupiecka miasta Starej warszawy. Warszawa 1913*
17& $•» ill»
Pol.
P.
Wiąckowska, Elżbieta
Społeczne ogniwa opieki lekarskiej i służby sanitarnej komitetów obywatelskich Warszawy i Guberni Warszawskiej 1914-1916 /
Wrocław
Wyd-wo Uniw.
Elżbieta Wiąckowska.
:
Wrocł., 1992. 158
(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN
0259-6661 ; 1254. Historia, ISSN 0524s.
4498
ISBN
;
86).
85-229-0688-9
614 (458)
11
Warszawa
614 (458)
Warszawa
Pol.
655 (438)
-
9225
Lewandowski. Stefan
Poligrafia warszawska
Stefan Lewandowski.
508 s.
111.
:
:
1870-1914 /
1982.
Warszawa,
Pol. kot.
Warszawa
655 (438)
:
39
06l
Sztuka typograficzna dawnej Warszawy ;
katalog wystawy / oprać. Maria CubrzyiSska-. Leonarczyk.
Warszawa, 1978.
33
Ul.
Warszawa
66 (438)
Pol.
-
6762
Ciepiala, Sławomira
Szkło osiemnastowieczne starej WarWarszawa 1977*
140 p=, ill.
szawy.
Warszawa
66 (438)
Pol.
-
4578
Fukier, Henryk M.
Wspomnienia staromiejskie.
p., ill.
Warszawa
168
929 (438)
1959*
Fukier
Warszawa
Karpowicz.
7 (438)
Pol,
-
6855
Mariusz
Sekretne treści warszawskich zabytków. Warszawa 1976.
289 p., ill.
Warszawa
7 (438)
Pol. F.
Warszawskie wystawy sztuk pięknych w latach 1819-1045. Oprać. Stefan Kozakiewicz.
Wrocław 1952-.
420 p»T ill.
(Źródła do dziejów sztuki polskiej, 1.)
Warszawa
71 (458)
Pol.
-
8948
Powązkowski w Warszawie /
Walodorff...[et al.]. Warszawa, 1982.
254 s. s ill.
Jerzy
Warszawa
71 (458)
Pol.
-
7679
Szenic, Stanisław
Cmentarz Powązkowski 1790-1850.
Zmarli i ich rodziny.
Warszawa 1979.
480
p., ill.
92 (438)
Warszawa
71 (458)
Szenic,
Stanisław
Pol.
-
8551
zmarli
Cmentarz Powązkowski 1851-1890
Wari ich rodziny / Stanisław Szenic.
szawa, 1982.
467 s.
xli.
:
:
92 (458)
Pol.
-
11 141
Szulc. Eugeniusz
Cmentarze ewangelickie w Warszawie t Cmentarz Ewangelicko-Augsburski, Cmentarz
Ewangelicko-Reformowany / Eugeniusz Szulc.
Warszawa
KAW, 1989.
ISBN 83-03-02835-9
:
71 (438)
92 (438)
Warszawa 71 (43
268 s.
>
ii.
Warszawa
71 (438)
Pol. P.
Węcłąwowicz, Grzegorz
Struktura przestrzeni społeczno-gospodarczej Warszawy 7f latach 1931 i 1970 w
świetle analizy czynnikowej. Wrocław 1975*
120 p., ill.
('Prace geograficzne, 116.)
Warszawa
71 (438)
Pol. K.
Wójcicki, Kazimierz Władysław
Cmentarz Powązkowski pod Warszawą.
3.
Warszawa
1856-58.
595
2: 9-12;
92 (438)
V
-
Pol. K.
-
1 140
Pamiątki Zamku Królewskiego w Warszawie /
Wyd. 2. uzupełtekst Stanisław Lorentz.
nione.
Warszawa
72 (458)
73 (438)
75 (438)
Warszawa 72
:
KAW, 1974.
92 s.
:
ii.
Warszawa
72 (438)
Pol.
Bartczakowa, Aldona
Collegium Nobilium. Warszawa
84 p. f ill. (Zabytki Warszawy.)
-
7258
1971*
Warszawa
72 (438)
Pol.
-
7253
Bartczakowa, Aldona
Warszawa 1973*
(Zabytki Warszawy.)
Pałac Paca.
p., ill.
133
Warszawa
72 (438)
Pol.
-
7389
Bartczakowa. Aldona & Malinowska. Irena
Pałac Branickich. Warszawa 1974*
115 P»» ill. (Zabytki Warszawy.)
Warszawa
72 (438)
Pol.
-
246
Piotr
Pa"?ac Staszica, siedziba Towarzystwa Naukowago Warszawskiego* Warszawa 1951*
170 p.»
111.
061 (438)
:
'
Warszawa
Pol.
72 (438)
-
8252
Biegański, Piotr
Teatr Wielki / Piotr Biegański.
szawa, 1974.
161 s.
ill.
ki Warszawy)
:
War-
(Zabyt-
Warszawa
72 (438)
Pol. kot. 4
Broki, Kazimierz
Przewodnik po Zamku Królewskim w Warszawie. Warszawa 1936.
61 p., iii.
Warszawa
Pol.
72 (438)
Chrościeki,
-
8251
Juliusz A.
Kościół Wizytek
Warszawa, 1973.
bytki Warszawy)
/
Juliusz A. Chrościcki.
(Za115 s. s ill.
Warszawa
72 (438)
Chrościcki. Juliusz A.
Pol.
&
-
6743
Rottermund.
Andrzej
Atlas architektury Warszawy.
szawa 1977.
251 p., ill.
War-
Warszawa
72 (458)
Fijałkowski, Wojciech
Wilanów. Pałac i ogród.
41 p., ill.
Pol.
Warszawa
-
823
1954»
Warszawa
72 (438)
Pol.
Fijałkowski, Wojciech
2 wyd. Warszawa
Wilanów.
ill.
\
1968.
-
31
4711
p.,
Warszawa
72 (438)
Pol. K.
-
Fijałkowski, Wojciech
Wilanów.
753
Zdjęciai Krzysztof Jabłoński i
Andrzej Zborski.
98 p., ill.
3
wyd.
Warszawa
1973.
Warszawa
72 (438)
Pol.
-
& Wdowirfski t Zygmunt
Kultury
Pałac
i Nauki im. Jozefa Stalina.
Warszawa 1955*
6. 60 p., ill.
Jacoby, Jan
5246
Warszawa
72 (438)
Pol.
-
1319
Janowski, Aleksander
187
Warszawa.
p., ill.
[Nowe wyd.]
Poznań
1946.
Warszawa
72 (4.38)
Pol.
-
7251
Jaroszewski, Tadeusz Stefan
Kościół ś*w. Aleksandra* Warszawa
1973*
H 7 P«» ill. (Zabytki Warsza-
wy.)
Warszawa
72 (438)
Pol.
-
Jaroszewski, Tadeusz Stefan
Pałac Szlenkierdw. Warszawa 1975•
105 p., ill. (Zabytki Warszawy.)
7250
Warszawa
72 (438)
Kolitowska,
Wilanów.
ill.
Zofia
Warszawa 1978.
Pol. kot.
46
p.,
24
Warszawa
72 (438)
Pol. K.
-
693
Król, Aleksander
Od końca XIII
Zamek Królewski w Warszawie.
2
Warszawa
wyd.
1944*
1971•
wieku do roku
256 p., ill.
*
Warszawa
72 (438)
Pol.
-
7390
Kr(sl, Aleksander & Król-Kączerowska,
Barbara
Pałac pod Blachą. Warszawa 1974*
115 P«» ill« (Zabytki Warszawy.)
Warszawa
72 (438)
Pol.
Kwiatkowska, Maria Irena
Pałac Uruskich. Warszawa 1974•
121 p., ill.
(Zabytki Warszawy.)
-
7257
Warszawa
72 (438)
Kwiatkowskat Maria I.
Pałac Potockich.
p., ill.
Pol.
-
6838
Malinowska, Irena
Warszawa 1976.
195
&
Warszawa
72 (458)
Kwiatkowski, Marek
Belweder. Warszawa
ill.
Pol.
1976.
(Zabytki Warszawy.)
170
-
7256
P»»
Warszawa
72 (438)
Pol.
Kwiatkowski, Marek
łazienki. Warszawa 1972.
ill.
(Zabytki Warszawy.)
-
267
5884
p.,
Warszawa
72 (438)
Pol.
Kwiatkowski, Marek
Pałac Blanka. Warszawa 1974*
(Zabytki Warszawy.)
p., ill.
-
7247
103
Warszawa
Lileyko,
72 (438)
Pol.
-
6425
Jerzy
Warszawa
Zamek Królewski.
(Zabytki Warszawy.)
ill.
1976.
338
p.,
72 (458)
Warszawa
Lileyko,
P*l. P.
Jerzy
Zamek Warszawski : Rezydencja królewska
i siedziba władz Rzeczypospolitej 15691763 / Jerzy Lileyko. Wrocław, 1984.
364 s. : ill.
(Studia z historii sztuki, ISSN 0031-
7104
ISBN
i
35).
83-04-010S3-6
Warszawa
72 (438)
lorentz, Stanisław
Natolin.
Warszawa
Pol. P.
1948.
Ul.
(Prace z historii sztuki, 2.)
340
p.,
Warszawa
72 (438)
Pol.
Malinowskaj Irena
Pałac Sapiehów. Warszawa 1972•
111 p., ill. (Zabytki Warszawy.)
-
7246
Warszawa
72 (438)
Pol.
-
2379
Marrene-Morzkowska, Walerya
Wakacye w Warszawie.
Pogadanki o architekturze. Warszawa 1903.
166 p., ill.
r
Warszawa
72 (438)
Pol.
Mieleszkot Jadwiga
Pałac Czapskich. Warszawa 1971
77 p., ill» (Zabytki Warszawy.)
-
7244
Warszawa
72 (458)
Pol.
-
7245
Mossakowski. Stanisław
Pałac Krasińskich.
Warszawa 1972.
81 p., ill.
(Zabytki Warszawy.)
Pol.
Putkowska,
-
11
660
Jolanta
Architektura Warszawy XVII wieku / Jolanta Putkowska. Warszawa
PWN, 1991.
546
:
s.
ii.
ISBN 83-01-07924
X
:
72 (458)
Warszawa J2
Warszawa
72 (438)
Pol.
-
Rottermund, Andrzej
Pałac Błąkitny.
Warszawa 1970.
77
p.
t
ill.
(Zabytki Warszawy.)
7254
Warszawa
72 (438)
Pol.
-
8253
Rottermund, Andrzej
Hotel Europejski / Andrzej Rotternmnd.
(ZaWarszawa, 1972.
91 s. : ill.
bytki Warszawy)
Warszawa
72 (458)
Pol.
-
6761
Siedem wieków zamku królewskiego w Warszawie. Materiały z sesji Komisji naukowej przy obywatelskim komitecie odbudowy
zamku królewskiego w Warszawie... 1972
r. Warszawa 1972.
445 P»
Warszawa
943
»
8
Warszawa
72 (438)
Skórewicz, Kazimierz
Zamek królewski w Warszawie.
40
p., ill.
Pol. K.
-
318
Kraków 1924.
Warszawa
72 (458)
Pol.
-
6334
Starzyński, Juliusz
Wilanów. Dzieje budowy pałacu za
Jana 111.
2 wyd.
Warszawa 1976.
114 p., ill.
Warszawa
72 (438)
Pol. K.
-
544
Szwank ov;aki» Eugeniusz
Warszawa. Rozwflj urbanistyczny i architekWarszawa 1952.
toniczny.
341 p., ill.
i
Warszawa
72 (458)
Pol. K.
Teatr Wielki w Warszawie / reds
Kański.
ill.
Warszawa,
1965.
-
971
Józef
Ok. 106 s.
Warszawa
72 (438)
Pol.
-
9279
Tomkiewicz, ¥ładysław
Zamek królewski
Tomkiewicz.
ill.
w Warszawie / Władysław
Warszawa, 1971.
90 s.
:
Warszawa
72 (438)
Topirfskat Marta
Pol.
-
7248
Kościół sakramentek. Warszawa 1974•
-131 p., ill. (Zabytki Warszawy.)
Warszawa
72 (438) (084)
Pol.
-
8473
Warszawa : krajobraz i architektura /
red.: Ewa Biegańska ; teksty do ill.:
Edmund Kupiecki.
Warszawa, 1963.
209 s.
:
ill.
914.38
Warszawa (084)
72 (438)
Warszawa
Pol.
-
4545
Warszawa
Varsovie
Warsaw.
Tekst i układ
Waropracowali Al. Janowski i St. Lewicki.
szawa 1927.
67 p., ill.
-
-
Warszawa
72 (438)
Pol.
Wojciechowski, Aleksander
Warszawa
Rynek staromiejski.
35, 76 p., ill.
I
-
1954«
4205
Warszawa
72 (438)
Pol.
Wojciechowski, Aleksander
2 wyd.
Rynek staromiejski.
38 p., 80 p. ill.
1956.
-
6018
Warszawa
Warszawa
72 (438)
Pol.
-
5126
Zamek Królewski w Warszawie. Architektura,
ludzie, historia. Red. naukowy: Aleksander
Gieysztor. Warszawa 1972.
239 P«» ill.
>
Warszawa 72 (438)
Zamek Królewski w Warszawie.
Wrocław 1973.
102 p., ill.
Pol.
-
5256
Red. Adam Galos.
Warszawa
72 (438)
Zawadzki, Konrad
Dom pod Królami.
97
p., ill.
Pol.
-
Warszawa 1973*
(Zabytki Warszawy.)
7249
Warszawa
kiewicz
72 (438)
i
92 Mic-
p
,
rolł
~
7?c
Januszkiewiczowa, Jadwiga
Pomnik Mickiewicza. Warszawa 1975*
119
p.»
ill.
(Zabytki Warszawy.)
.„
fO*
Warszawa
72 (438)
t
92 Poniatowski
Kotkowska-Bare.iat Hanna
Pol.
-
7255
Pomnik Poniatowskiego. Warszawa
87 p., ill. (Zabytki Warszawy.)
1971.
Warszawa
74
(438)
:
(Cieslawski*
Pol. K.
92 Cieślewski
Tadsuss)
-
}25
utara .arazawa w rysunkach Tadeusza Cieślswskiego. fskst napisał Juliusz ■-*• Goaułicki.
Warssswa 1953*
Ul*
,:
Warszawa
Pol.
74 (438)
-
9262
Warszawa w karykaturze / wybór i tekstys
Eryk Lipiński.
Warszawa, 1983.
383 s.
Ul.
ISBN 83-01-01501-2
914.38
Warszawa
Warszawa
745/749
(438)
:
67/69
"
5' 5
Koczorowska-Pielińska, Einra
Warszawskie rzemiosła artystyczne i budowlane w XV. w.
Warszawa 1959*
113 P«»
ill.
(Biblioteka tysiąclecia rzemiosła polskiego, 2.)
Warszawa
747 (438)
Pol.
-
127
Ignacy Tadeusz
Inwentarze pałacu Krasińskich później
Warszawa 1910.
Rzeczypospolitej.
70 p.»
(Collectanea biblioteki ordynacyi hr.
ill.
Baranowski,
Krasińskich,
3«)
Warszawa
.
75 (438) :92 Belotto (45)
P° ł
*
*"
"
ZOB
[HelottOt Bernard]
Uanaietto
maiar* ftaraxawy. Napisał afiiaczjaław >alłia. 2 wyd. frarasawa 1955*
37
p.» ill.
-
i
Warszawa
76 (438)
Pol.
-
Tessaro-Kosimową, Irena
Historia litografii warszawskiej.
Warszawa 1973*
301 p., ill.
5978
Warszawa
78 (438)
Gołębiowski, Marian
Filharmonia w Warszawie
Kraków 1976.
358 p., ill.
Pol, K.
-
1901-1976.
812
Warszawa
792 (438)
Jędraszko, Czesław
Teatr
1976.
sumienia i prawdy.
82 p.,
ill.
Pol. kot.
Warszawa
25
Warszawa
792 (438)
Pol.
-
6478
Krasiński, Edward
Warszawskie sceny 1918-1939*
ill.
351 P
1976.
.,
Warszawa
Warszawa
792 (438)
współczesny
|eatr
Eugeniusza
93
w Warszawie,,
Szrojta.
p.»
ill.
Pol. K.
-
811
p od redł
Warszawa 1978.
Warszawa
792 (438)
Pol. K.
-
584
Wierzbicka, Karyna
Źródła do historii teatru warszawskiego
od roku 1762 do roku 1833.
1-2. Wrocław
1951-55.
Warszawa
792 (458)
:
92 Krukowski
Krukowski, Kazimierz
2 wyd.
Moja warszawka.
122 p., ill.
Pol.
Warszawa
-
1955
1958.
Warszawa
792 (438)
864 "18"
Pol.
-
1748
Kowalska, Aniela
Warszawa literacka w okresie przełomu kulturalnego 1815-1822. Warszawa 1961.
370 p.,
ill.
Warszawa
80 -31 (458)
Pol. P.
Handke, Kwiryna
Semantyczne i strukturalne typy nazw
ulic Warszawy.
Wrocław 1970.
182 p.
(Prace onomastyczne PAN, 15•)
808.4 -51
Warszawa
884
"17"
Pol.
-
5323
Libera, Zdzisław
Życie literackie w Warszawie w czasach Stanisława Augusta. Warszawa 1971»
243 P«» ill»
Warszawa
884
"1780/1880"
Pol. P.
Kraushar,
Alexander
Neo-cyganerya warszawska. Wspomnienia o
ludziach i rzeczach literackich z niedawnej
przeszłości (1780-1880). Warszawa [1913].
119 P.
(Biblioteka dzieł wyborowych,
816.)
Warszawa
884
"18"
Pol.
-
1497
Kawyn, Stefan
Z dziejów obyczaCyganeria warszawska.
jowości literackiej.
Warszawa 1938. 117 P«
Warszawa
884
"18"
Pol. P.
Marrend-Morzkowska, Walerya
Z przedmową Hen"Cyganerya Warszawska".
ryka Gallego. Warszawa 1905*
157p«
(Biblioteka dzieł wyborowych, 374•)
Pol.
-
11 554
Dobrowolski. Stanisław Ryszard
Drugi notatnik warszawski / Stanisław
Ryszard Dobrowolski.
Warszawa : PIW,
1955.
125 s.
884 -1
884 -52
Warszawa 88
Pol.
Dobrowolski,
-
11 535
Stanisław Ryszard
Notatnik Warszawski / Stanisław Ryszard
Dobrowolski.
Warszawa : PIW, 1950.
155 s.
884 -1
884 -32
Warszawa 884
51.k0t.641
Warszawa
plan komunikacji miejskiej /
przedsiębiorstwo
wydawnictw
Państwowe
Eugeniusza
Romera.
kartograficznych im.
Wrocław, 1988.
Warszawa
-Skala ok.
[1 : 26 000] ; 83 + 99 sm.
:
-
912 (458) Warszawa
Warszawa 912
Warszawa
912 (438)
Pol.
-
5670
Wszystko o Warszawie. Informator. Tekst;
Julian Bystrzanowski i Konrad Dutkowski o
Plany; Jerzy i Wiesław Ostrowscy. Warszawa
218 p.
1975.
Warszawa
914.58
Pol.
-
9153
Ciborowski, Adolf
Warsaw
A City destroyed and rebuilt
Adolf Ciborowski.
Warsaw, 1964.
537 s. : 111.
:
/
Warszawa
Pol.
914*38
Dziewulski, Stefan
Warszawa.
1-2.
&
-
Radziszewski, Henryk
Warszawa 1913-15•
774
Warszawa
914.38
Pol.
-
8141
Kowalewskie Adam
Warszawa s problemy rozwoju / Adam Kowa185 s. * Hl»
lewski. Warszawa, 1981.
943.8 Warszawa
Warszawa
914«38
Pol.kot. 10
Najnowszy illustrowany przewodnik po Warszawie i okolicach A. E. Zięckowskieeo.
1912
Warszawa.
Warszawa
914.58
Pol. kot. 40
Orłowicz, Miecislas
A
short guide to Warsaw / Miecislas
Orłowicz. Warsaw, 1921.
73 s. s
ill.
Warszawa
Pol. K.
914*38
Warszawa,
stolica Polski.
Saysse-Tobiczyk.]
184 P«» ill.
Kazimierz
1949.
\
-
355
[Redakcja ogólna:
3 wyd. [Warszawa]
Warszawa 914*38
Pol.
-
4066
Warszawa
Varsovie
Warsaw.
Tekst i układ
opracowali Al. Janowski i St. Lewicki.
[Warszawa] 1927.
67 p., ill.
-
-
Warszawa
914.38
Pol.
-
8100
Warszawa współczesna s geneza i rozwój /
"kom. red. s Józef Kazimierski. [et al.]..
"Jarszawa, 1981.
418 s. : ill.
..
Warszawa
Pol.
914*38
-
4795
Warszawa 1960.
Opracowanie fotograficzne:
Edmund Kupiecki.
[Przedmowę napisał Zygmunt
111.
Dworakowski.] Warszawa
Ó.
196
\
Warszawa
914*38
Pol. K.
-
855
Województwo warszawskie w trzydziestolecie
Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej.
Tekst i
Olgierd Puciata. Scenariusz* Kazimierz
Arciszewski & Olgierd Puciata.
Warszawa
C. 300 p., ill.
1974.
Warszawa
Wysznacki
914.38
Pol. K.
Leszek
Warszawa od wyzwolenia do naszych
dni. Warszawa s.a.
302 p., ill.
,
-
810
Warszawa
914-38
Pol.
-
4458
Zięckowski, A. E.
Najnowszy illustrowany przewodnik po WarWarszawa 1912.
szawie i okolicach.
242
ill.
p.
,
I
Warszawa
914.38 (084)
Pol. K.
-
Hartwigł Edward
Warszawa / Edward Hartwig j słowo
wstąpne: Marek Sadzewicz. Warszawa, 1974.
15. ok. 283 s.
ill.
:
967
Warszawa
914*58 (084)
Pol.
Tesearo-Kosimowa, Irena
Warszawa w starych albumach.
wa 1976.
143
p.i
ill.
-
7197
Warsza-
Warszawa
914.38 (084)
Pol.
-
8473
Warszawa : krajobraz i architektura /
red.: Ewa Biegańska ; teksty do 111.:
Edmund Kupiecki.
Warszawa, 1963.
209 s.
:
ill.
72 (438) Warszawa (084)
Warszawa
914*38 "1643" (0:8)
Pol.
-
1357
(Jarzębski, Adam)
Adama Jarzębskiego Gościniec albo Opisanie
Warszawy
1643
r.
Warszawa
884
I
176
1909»
-1
p., ill.
Warszawa
92 Słowacki
:
884
Stanisław
poeta Warszawy.
Słowacki
124 p., ill.
Pol.
-
2812
Świrko,
-
Warszawa
1961.
Warszawa
930.8 (438)
Budrewicz, Olgierd
My, z Warszawy.
1980.
301 p.
2 wyd.
Pol.
-
7747
Warszawa
Warszawa
930.8 (438)
72 (438)
Pol.
-
986
Gomulicki, Wiktor
Opowiadania o starej Warszawie.
Opracował
Juliusz W. Gomulicki. Warszawa 1960.
633
p.
ill.
,
'
Warszawa
930.8 (438)
Pol.
-
7532
Kultura Warszawy. Komitet red.: Józef
Kazimierski [et al.]. Warszawa 1979.
730 p., ill.
Warszawa
950.8 (438)
Pol. K.
-
922
Warszawa s jej dzieje i kultura / aut.:
Zofia Baranowicz...[et al.].
Warszawa,
:
667
s.
111.
1980.
943«8
Warszawa
Warszawa
930.8 (438)
Pol. K.
-
369
Warszawa wieku oświecenia.
Opracowanie Jana
Kotta i Stanisława Lorentza.
Warszawa 1954*
370 p., ill.
f
Warszawa 930.8 (438)
Wjlkorfska, Paulina z
Pol. P.
L[auczów]
Moje wspomnienia o życiu towarzyskiem w
Warszawie. Z przedmową Zdzisława Dębickiego.
l-3« Warszawa 1907•
(Biblioteka dzieł wyborowych, 473-475.)
92 Wilkoifska (438)
Warszawa
930.8 (438)
Pol.
-
4212
Wójcicki, K. Wł.
Warszawa i jej społeczność w początkach
naszego stulecia. Warszawa 1875*
255 P»
ł
Warszaw*
930.8 (438)
Pol.
Źurawicka» Janina
-
7128
Inteligencja warszawska w końcu XIX
282 p., ill.
wieku. Warszawa 1978.
950.8 (438) "18"
Warszawa
943*8
Pol.
-
8204
Bartelski, Lesław M.
Na Mokotowie : 1939-1945 / Lesław M.
Bartelski. Warszawa, 1971.
156 s.
ill.
(Biblioteka pamiąoi pokoleń)
:
355 (438)
943.8 "1939/1945"
943«8
Warszawa
Pol.
-
9540
Bartoszewski. Władysław
1859
dni Warszawy / Władysław Barto-
szewski. 2. wyd.
923 s.
111.
:
ISBN
83-7006-152-4
Kraków,
1994.
Warszawa
Pol.
943*8
-
Blattler. Franz
Warszawa 1942 : Zapiski szofera
szwajcarskiej misji lekarskiej /
Franz Blattler ) oprać. Tomasz Sza-
rota.
111.
Warszawa,
1982.
227 s.
:
8872
Warszawa
Pol. K.
-
770
Emilia & Sempoliński, Leonard
Warszawa 1945.
Warszawa 1975532
Borecka,
p.,
943«8
ill.
Warszawa
Braun,
945-8 "1944"
Pol. K.
-
1032
Sylwester
Reportaże z powstania warszawskiego
Sylwester Braun ["Kris"].
Warszawa, 1983.
358 s.
ill.
ISBN 83-03-00088-8
/
:
Warszawa
Pol.
943*8
Broniewski,
-
8205
Stanisław
Akcja pod Arsenałem / Stanisław Broniewski. Warszawa, 1972.
135 s.
(Biblioteka pamięci pokoleń)
ill.
355 (438)
943.8 "1939/1945"
:
Warszawa
943*8
Pol.
Bystroił»
-
7480
Jan Stanisław
Wstępem opatrz. Ryszard
Kołodziejczyk. 2 wyd. Warszawa 1977-.
367 p., ill.
Warszawa.
Warszawa
943.8
Pol.
-
494
Chlebowski, Bronisław
Warszawa za książąt mazowieckich.
szawa 1911.
72 p.
/
War-
Warszawa
945^8
Pol.
-
9542
Ciechanowski t Jan M.
Powstanie Warszawskie : zarys podłoża
politycznego i dyplomatycznego / Jan M.
Ciechanowski » przedmową poprz. Aleksander Skarżyński,
2. wyd. Warszawa,
s.
533
1984.
ISBN 83-06-01135-X
Warszawa
943*8
Dąbrowską, Maria
Pol.
-
6757
Pielgrzymka do Warszawy. Rysunki
Tadeusza Kulisiewicza. Warszawa 1969*
54 p., ill.
Pol. P.
Danilewicz
Zielińska, Maria
Wspomnienia o Bibliotece Narodowej w
Warszawie / Maria Danilewicz Zielińska.
Paryż, 1978.
70 s.
(Biblioteka "Kultury" j 500).
027.54 (438)
Warszawa
I
Pol.
-
11 015
Drozdowski, Marian Marek
Warszawa w latach 1914-1939 / Marian Marek
Warszawa : PWN, 1990.
Drozdowski.
554 s.:
ii.
(Dzieje Warszawy ; 4).
ISBN 83-01-08690-4
Warszawa 943*8
943.8 "1914/1939"
Warszawa
943*8
Drozdowski, Marian M.
Historia Warszawy.
ill.
Pol.
&
-
5154
Zahorski, Andrzej
Warszawa 1972.
514 P*»
i
Warszawa
Pol. P.
943*8
Dunin-Wąsowicz,
Krzysztof
Warszawa w latach 1939-1945 / Krzysztof
Dunin-Wąsowicz.
Warszawa, 1984*
407 s.
ill.
(Dzieje Warszawy
}
5).
ISBN 83-01-03322-3 całość*
ISBN 83-01-04207-9 t. V
Warszawa
943«8
Dzieje Śródmieścia.
mierski [et al.].
ill.
Pol.
-
5639
Kom. red.: Józef Kazi864 p.,
Warszawa 1975.
Warszawa
943«8
Dzieje Warszawy / pod red.t
Kieniewicxa.
2, 5,
Warszawa,
Pol. P.
Stefana
5
1976Erit.
Warszawa
Pol. P.
?43«8
Gomulicki, Wiktor
Opowiadania o Starej Warszawie.
Warszawa 1900-08.
(Biblioteka dzieł wyborowych,
[l]-2.
153* 540.)
Warszawa
943*8
Pol. P.
Gomulicki. Wiktor
Opowiadania o Starej Warszawie.
1900.
175
111.
(Biblioteka dzieł wyborowych, 153*)
p.f
Warszawa
Warszawa
943*8
Pol.
-
985
Gomulicki, Wiktor
Opowiadania o starej Warszawie.
1-2. Warszawa 1912.
Nowe wyd.
Warszawa
943.8
Pol. P.
Grochulska, Barbara
Warszawa na mapie Polski stanisławowskiej
podstawy gospodarcze rozwoju miasta /
Barbara Grochulska.
Warszawa, 1980.
310 s.
(Dissertationes univ. Varsoviensis ; 105).
:
94 3.8 "17"
Warszawa
Pol. K.
94 3-8
Grużewski, Jan
-
218
& Kopf,
Stanisław
powstania. Kronika fotograficzna walczącej Warszawy. Warszawa 1957«
319 P«»
(Seria wydawnictw albumowych instytutu
i 11.
wydawniczego PAX, 1.)
Dni
/
Warszawa
Pol.
943*8
-
1128
Handelsman, Marceli
78
Warszawa w roku
p., ill.
1806-1807'
'
Warszawa
1911.
Warszawa
943*8
Pol.
-
9266
Karpiński, Andrzej
Pauperes
%
o mieszkańcach Warszawy
/ Andrzej Karpiński.
Warszawa, 1983.
383 s. : ill.
ISBN 83-01-04205-2
XVI i XVII wieku
31 (438) Warszawa
943*8
Warszawa
Pol.
Kersten, Adam
Warszawa kazimierzowska
polityka.
Miasto
ludzie
-
351
p., ill.
-
-
5878
1648-1668.
Warszawa
1974*
Warszawa
Pol. P.
943«8
Kieniewicz,
Stefan
Warszawa w latach 1795-1914 / Stefan
Kieniewicz. Warszawa, 1976.
387 s.
ill.
(Dzieje Warszawy » 3)«
Warszawa
Kosim,
943.8
Pol.
-
6328
Jan
Okupacja pruska i konspiracje
rewolucyjne w Warszawie. 1796-1806.
Wrocław 1976.
272 p.
943-8 "1796/1806"
Warszawa
Kowalewski,
Warszawa
lewski.
Pol.
943*8
-
8141
Adam
problemy rozwoju / Adam Kowa1H«
Warszawa, 1981.
185 s«
:
•
914.38
Warszawa
Warszawa
943*8
Pol. P.
Materyały do dziejów Komisji Rządzącej.
Korespondencja Komisji z delegatami do
Drezna Ludwikiem Gutakowskim i StanisłaWydał Henryk Konic.
wem Potockim.
Z przed-
mową Wł. Smoleńskiego.
Warszawa 1910.
91 P.
(Prace
go.
Towarzystwa naukowego warszawskieWydział 11, 1.)
943.8 "1807"
Warszawa
943*8
Pol.
-
2532
Moraczewski, Adam
Samorząd Warszawy w dobie powstania listopadowego. Diss. Warszawa 1934»
190 p.
'(Bibljoteka historyczna im. Tadeusza Korzona, 23.)
943.8
"1830/1831"
Warszawa
Pol.
943»8
-
4936
Morawski, Karol
Warszawa:
437 p., ill.
dzieje miasta.
\
Warszawa 1971*
Warszawa
943•8
Pol.
-
Morawski, Karol
Warszawa: dzieje miasta.
2 wyd.
3§6 P»» ill«
Warszawa 1976.
7265
Warszawa
94% 8
Obrona Warszawy.
cy
61
Pol.
2758
Lud polski w obronie stoliNew York 1942.
(wrzesień, 1939 roku).
p., ill.
-
Warszawa
945*8
Pol.
-
7479
Odbudowa Warszawy w latach 1944-1949*
Wybór dokumentów i materiałów. Wstąp
i redakcja: Jan Górski.
1-2. Warszawa 1977.
Pol.
-
10
559
Ostrowska, Elżbieta
W Alejach spacerują "Tygrysy" :
sierpień-wrzesień 1944 / Elżbieta
Ostrowska.
3. wyd. Szczecin : Glob,
1984. 347 s. : 111.
ISBN 83-7"07-042-6
943-8 "1944"
Warszawa
Warszawa
Pol.
943*8
-
4796
Pamiętniki żołnierzy baonu Zośka. Powstanie
Wybór i redaŁcja:
Warszawskie.
Tadeusz Sumiński. Warszawa 1957*
527 P*
W
Warszawa
943*8
Pol. P.
Pawłowski, Bronisław
Warszawa w r. 1809. Toruń 1948. 167 p.
(Roczniki towarzystwa naukowego w Toruniu,
45-50.)
943.8 "1909"
Pol. kot.
49
Poterański. Wacław
Warszawskie getto / Wacław Poterański.
Wyd. 5.
Książka i wiedza, 1988.
Warszawa
91 s.
ISBN 83-05-11249-7
:
438)
930.9 (=924
Warszawa
943«8
:
Warszawa
945*8
Pol. P.
Protokoły rady stanu Księstwa Warszaw-
skiego. Wyd. Bronisław Pawłowski & Tadeusz Mencel.
1-2. Toruń 1960-68.
(Fontes, 49, 51, 56, 60.)
943.8 (093)
Warszawa
943*8
Pol. K.
-
356
Prz.ywile.ie królewskiego miasta stołecznego
Starej Warszawy, 1376-1772•
Wydał Teodor
Wierzbowski. Warszawa 1913«
186 p., ill.
(Wydawnictwo towarzystwa naukowego Warszawskiego. )
Warszawa
943*8
930.8 (438)
Pol.
-
3392
Rychliński,
Stanisław
Warszawa jako stolica Polski.
1936.
190
p.
n
Warszawa
Warszawa
943«8
Sadzewicz,
Pol.
-
8210
Marek
Na szańcach Woli i Ochoty / Marek Sadzewicz.
Warszawa, 1972.
148 s. s
(Biblioteka
pokoleń).
pamiąci
ill.
Warszawa
943« 8
Pol.
-
6761
Siedem wieków zamku królewskiego w Warszawie. Materiały z sesji Komisji naukowej przy obywatelskim komitecie odbudowy
zamku królewskiego w Warszawie... 1972
r. Warszawa 1972.
445 P«
Warszawa
72 (458)
Warszawa
Pol.
943*8
(So~bieszczański
P.
Franciszek Maksymiljan)
Dzielnica staromiejska w Warszawie.
Szkice historyczno-obyczajowe Franciszka Maksymiliana Sobieszczańskiego. Zebrał Alexander
Kraushar.
Warszawa [1914]«
179 P«
(Biblioteka dzieł wyborowych, 841.)
,
Warszawa
943*8
Pol.
-
5988
Sobieszczarfski, Franciszek Maksymilian
Rys historyczno-statystyczny wzrostu i
stanu miasta Warszawy od naj dawnieszych
czasów aź do 1847 roku. Tekst oprać., wstępem
i komentarzem opatrzył Konrad Zawadzki.
Warszawa 1974*
617 p.» ill.
Pol. P.
stu dia warszawskie / Instytut historii
Polskiej Akademii Nauk.
2
4-5
8-13
15-20
22-25
Warszawa,
943.8
Warszawa
1968-
(082.1)
Erit.
Pol. K.
Szypowska,
-
1 124
Maria
Warszawski Zamek Królewski : Zamek Rzeczypospolitej / Maria Szypowska, Andrzej Szypowski. "Warszawa : Sport i Turystyka,
1989. [328 s. ] : ii.
ISBN 83-217-2867-7
943.8
Warszawa
943*8
Pol.
Tatarkiewicz,
-
11
123
Władysław
tazienki królewskie i ich osobliwości /
Władysław Tatarkiewicz. Warszawa t Arkady, 1967.
105 s. : ii.
72 (436)
43*8 Warszawa
Warszawa
943.8
Pol. kot. 11
Thugutt, Stanisław
Księstwo Warszawskie, jego utworzenie
się i dzieje. Warszawa 1907*
78 P»
>
ill.
943.8
"1807/1915"
Warszawa
943.8
Pol. K.
-
922
Warszawa : jej dzieje i kultura / aut.:
Zofia Baranowicz...[et al.]. Warszawa,
1980.
667 s. : ill.
930.8 (438) Warszaw
Pol. P.
¥arszava średniowiecza / red.: Aleksander Gieysztor.
1-2
Warszawa, 1972(Studia warszawskie
943.8
943.8
Warszawa
rt
/14"
}
13, 19
Pol. P.
Warszawa XVI-XVII wieku / red.:
Wawrzyńczyk, Andrzej Sołtan.
1-2-
Warszawa, 1974(Studia warszawskie
945.8 Warszawa
943.8 "15/16"
)
20, 24
Alina
Warszawa
943^8
Pol. P.
Warszawa w latach 1526-1795 / Maria
Bogucka...[et al.]. Warszawa, 1984.
672 s.
111.
(J)zleje Warszawy ; 2).
:
ISBN 83-01-03322-3 całość
ISBN 83-01-03323-1 t. II
Warszawa
943«8
Pol.P.
Red. naukowy:
Warszawa 1972(Studia warszawskie, 12, 16 s 22
Warszawa XVIII wieku.
rzy Kawecki.
1-
Je-
Warszawa
943»8
Pol.
-
5809
Warszawa XVIII wieku.
Kom. red.: Jerzy Kowecki, Hanna Szwankowska i Andrzej Zahorski.
1-2.
skie,
Warszawa 1972-1973«
12, 16.)
(Studia warszaw-
Pol. P.
Warszawa XIX wieku : 1795-1918 /
kom. red.: Ryszard Kołodziejczyk,
Kosim, Janina Łeskiewiczowa.
2
Warszawa,
1971
(Studia warszawskie )
9
943.9 Warszawa
943.8 -1795/1918-
Jan
Pol. P.
Warszawa popowstaniowa : 1864-1918 /
red.s Stanisław lalabiński, Ryszard
Kołodziejczyk.
1-
Warszawa, 1968(Studia warszawskie
945.8 Warszawa
943.8 "1864/1918"
)
2-
Pol. P.
Warszawa II Rzeczypospolitej
1939
:
1918-
kom. red.: Emilia Borecka,
Marian Drozdowski (red.), Halina Janowska.
2,3,
5
Warszawa,
1970(Studia warszawskie »
18
4, 8,
/
943*8 Warszawa
943.8 n l9lB/1939 M
Pol. P.
Warszawa lat wojny i okupacji
1944
:
1939-
kom. red.: Krzysztof DuninWąsowicz, Janina Kaźmierska, Halina
Winnicka.
/
2-4
Warszawa,
1972(Studia warszawskie 1
943« Q Warszawa
943.8 "1939/1944"
10, 17, 23
Pol. P.
Warszawa stoliaa Polski Ludowej /
red.: Jan Górski,
1-4Warszawa, 1970(Studia warszawskie
943.8 Warszawa
943.8 "1945/"
|
5»
Warszawa
943*8
Warszawa
Warszawa
1945-1970.
1970.
Pol. K.
-
Red.: Irena Lange.
250 p., ill.
773
Pol. K.
-
1068
w 45
Warszawskie getto
1943-1988
rocznicą powstania / [teksty: Ruta SaInterpress,
kowska... [et al.].
Warszawa
ill.
1988. 79 s.
ISBN 83-223-2465-0
:
:
:
:
930.9 (=924
:
Warszawa
438)
Warszawa
943.8
:
943*8
948.5
Pol.
-
4096
Wegner, Jan
Szwedzi w Warszawie 1655-1657. Warszawa
201 p., ill.
(Bibljoteka historycz1936.
na im. Tadeusza Korzona, 24.)
fil
Warszawa
943.8
:
943*8
948.5
Pol.
-
4098
Wegner, Jan
Warszawa w latach potopu szwedzkiego 16551657. 2 wyd. Wrocław 1957163 p.» ill.
(Bibljoteka historyczna im. Tadeusza Korzona,
29.)
Warszawa
943.8
Pol.
Wejnert, Alexander
Starożytności Warszawy.
1854-58.
/
3-6.
-
4103
Warszawa
Warszawa
943.8
Pol. P.
Willaume, Juliusz
książę warszawski
Poznań 1939405 p.
Fryderyk August jako
(1807-1815).
(Prace komisji historycznej PTPN,
92 Fryderyk
August
13:2.)
(438)
t
943.8
Warszawą
943*8
Pol. P.
Zbrodnia niemiecka w Warszawie
1944
Edward Serwański i Irena Trawińska.
poprzedził Zygmunt Wojciechowski.
246 p., ill.
(Documenta occupationis Teutonicae,
|
r.
Oprać.
Przedmową,
Poznań 1946.
2.)
Warszawa
943«8
:
35
Pol.
-
Ehrenkreuz, Stefan
Z dziejów organizacji miejskiej starej
Warszawy.
Warszawa 1913*
84 p.> ill.
35 (438)
Warszawa
'
781
Warszawa
943.8
:
380
Pol.
-
4368
Zaleski, August
Konfraternia kupiecka miasta Starej Warszawy.
Warszawa
1913*
176
p.» ill.
Warszawa
945.8
:
92 Starzyński
Pol.
-
7867
Drozdowski, Marian Marek
prezydent Warszawy /
Stefan Starzyński
Drozdowski.
2. rozszerz, i
Marian Marek
Warszawa, 1980.
ill«
popr. wyd.
394 s*
:
»
Warszawa
943.8 (082.1)
Studia warszawskie.
Pol. P.
Instytut histo-
ryczny PAN.
.12,
16-;—-2-2- 2Warszawa 1972-75
Erit.
Warszawa
Kraushar
943-8 (093)
,
-P^ l
*
*•
Alexander
Nowe źródło do dziejów Warszawy / Alexan[Warszawa, 1921-1922].
der Kraushar.
10 s.
(Rozprawy historyczne TNW t 1
l).
4
:
:
Wieliczka
62 (438)
:
069
Pol.
-
675
Długosz, Alfons
Wieliczka.
Magnum Sal jako zbytek kultury
Warszawa 1958.
materialnej.
152 p., ill.
'?
Wielicka
Pol. kot.
914.38
40
Gargul, Wł.
Saliny Wielickie
heljotypje według
:
zdjąć art. fot. Wł. Gargula.
[s. a.].
[4]
b.
:
ilj.
Kraków,
Pol. kot.
Śliwiński,
48
Artur
Odsiecz wiedeńska / Artur Śliwiński.
[Londyn, 1985]. 70 s.
ill.
:
Wydawnictwo komitetu
Przedruk: Warszawa
obchodu 250-lecia zwyciąstwa pod Wiedniem,
:
1933.
943.6 "lbB5
M
Wien
Yilnius
578.4 (474-5)
Pol. P.
Studia z dziejów Uniwersytetu Wileńskiego 1579-1979.
Hed. Kamilla Mrozowska.
Warszawa 1979.
170 p.
(Zeszyty naukowe uniw. Jagiellońskiego,
=
554.
Prace historyczne, 64.)
Wilno
578.4 (458)
Wilno
016
:
378.4 (474.??• Erkoisbgr.:
Baranowski,
Opetus
Henryk
Uniwersytet Wileński
bibliografia za lata
Baranowski. Wrocław,
ISBN 83-04-01581-1
1579-1959
1945-1982 / Henryk
19&3133 s.
:
:
Wilno
017.4
Zawadzki,
:
655 (458)
Zawadzki
PB.
Julkaisuluett.
Józef
Zbiór uwiadomień o książkach polskich
i niektórych łacińskich, znajdujących
sią w ksiągarni pod firmą Józefa ZaN.
wadzkiego w Wilnie
1780-1855
1-14. Wilno, 1856.
252 s.
:
»
Wilno
058.7 (438)
Pol. P.
Kalendarz Wilerfski informacyjny.
9
Na rok
Wilno
1914
■M
Wilno
061 (438)
$
001 TPN
Pol. P.
Rocznik Towarzystwa przyjaciół nauk w
Wilnie.
1-3, 5-7
1907-09, 1911-21
Wilno 1908-22
082.1 (474-5)
Wilno
061 (438)
:
338
Pol. kot. 4
Sohrammówna, Helena
0 organizacji i ideologji Towarzystwa
popierania przemysłu ludowego w Wilnie.
Wilno 1933.
32 p.
Wilno
082.1 (438)
Bibl.joteczka
Pol. P.
wileńska.
2, 7-8
Wilno 1929-38
Erit.
Wilno
284 (438)
Pol. P.
Zwolski, Bogumił
Sprawa zboru ewangelicko-reformowanego
w Wilnie w latach 1639-41. Wilno 1936.
70 p.
(Biblioteczka wileńska, 7«)
Wilno
31 (458)
Pol.
-
115
Baliński, Michał
Opisanie statystyczne miasta Wilna.
207 p.
no 1855.
\
Wil-
Wilno
31 (438)
Pol. P.
Melezin, Abram
1.
Ze studjów nad demogeografją Wilna.
Gęstość zaludnienia. Wilno
2B p.
(Rozprawy wydziału 111 TPN w Wilnie, 9«3»)
378.4 (438)
420)
325 (438
Wilno
:
Pol. P,
Prace Społeczności
akademickiej Uniwersytetu Stefana Batorego
Alma Mater Vilnensis.
na obczyźnie.
U-3.J
Londyn
[1949J-53.
Wilno
378.4 (438)
Pol.
-
113
Baliński, Michał
606
Dawna Akademia Wileńska.
p.
Petersburg
1862.
SI. Mf.
Bieliński,
2564-2365
Józef
Uniwersytet Wileński
Józef Bieliński.
1579-1831 /
1899-1900.
Kraków,
1-3.
Mikrofilmi.
378.4 (474.5)
:
Wilno
Wilno
378.4 (438)
Pol. P.
Filipajtis, Eugeniusz
Lewica akademicka w ''.'ilnie 1930
pocz.
Białystok
p.
71
1935.
1965.
(Prace Białostockiego towarz.naukowego, 6.)
-
Wilno 378.4 (438)
92 Jankowski (438)
[Jankowski, Plaoydj
Pol.
-
755
Kilka wspoaraietf unioereyteolcioh. [Autort]
John of Dyoalp. Ko*« wjrd. Wilno 1854.
192 p.
Wilno
378.4 (438)
Fol.
-
1992
Księga pamiątkowa ku uczczeniu CCCŁ rocznicy
założenia i X wskrzeszenia Uniwersytetu
ekiego. 1-2.
ilno 1929*
,
1
■
ilsa'-
Wilno
578.4 (438)
Pol. P.
Studia z dziejów Uniwersytetu WileńRed. Kamilla Mroskiego 1579-1979.
zowska.
Warszawa 1979.
170 p.
(Zeszyty naukowe uniw. Jagiellońskiego, 554.
Prace historyczne, 64.)
=
Yilnius
378.4 (474-5)
Wilno
378.4 (438)
:
930
Księgą pamiątkowa Koła
Pol. P.
historyków słuchaczy Uniwersytetu... w Wilnie 19231933. Red. Henryk Łowmiański. Wilno
1933.
375 p.
(Bibl.loteka, 3.)
943-8 (082)
947.45 (082)
Pol. K.
yilniaua
kol.:
-
10 48
universitetas daileje / red,
Algimantas
Tilnius, 1986.
378.4 (474.5)
Bikelis...[et al.].
111.
34 s.
:
Wilno
Pol. P.
Sielicki. Franciszek
Wierzenia i obyczaje na Wileńszczyźnie w
okresie miądzywojennym / Franciszek Sielicki.
Wrocław : Wyd-wo Uniw. Wrocł.,
1991. 197 s. : 11.
(Acta Universitatis Wratislaviensis, ISSN
0259-6661 ; 1178. Slavica Wratislaviensia
ISSN
ISBN
0157-1150 ;6l).
83-229-0590-4
398 (=B4)
594 (=B4)
592 (=B4)
Wilno 398
Wilno
655 (438)
Za-
wadzki
017.4
Zawadzki, Józef
:
PB.Kirjapainotaito
Zbiór uwiadomień o książkach polskich i
niektórych łacińskich, znajdujących sią
pod firmą: Józefa Zawadzkiego
w ksiągarni
w Wilnie 5
1856.
1780-1855
252 s.
i H.
1-14.
Wilno,
Wilno
655 (474.5)
Pol. P.
Mater.jały do dziejów literatury i oświaty
z archiwum drukarni i księgarni Józefa
Zawadskiego w Wilnie. Do druku przygotc
2, 3*l. Wilno 1937
Tadeusz Turkowski.
(Źródła i materjały historyczne wydz. 5
TPN w Wilnie, 3-4.)
884 "18"
0
Wilno
655 (474-5)
Pol. kot. 4
Świerkowski, Ksawery
Wilno, kolebką, drukarstwa łotewskiego.
Wilno 1932.
27 p., ill. (Odbitka: Ateneum Wileński, 8.)
Wilno
655 (438) :92
Orzeszkowa
pol
p<
Rosiak, Stefan
Księgarnia "E. Orzeszkowa i S-ka" w
Wilnie 1879-1882. Wilno 1938.
121 p.,
ill.
(Biblioteczka wileńska, 8.)
Wilno
72 (438)
Bułhak, J. & Limanowski
Album Ostrobramskie.
Pol. kot. 10
,
M.
Wilno 1927.
111.
Wilno
72 (438)
Pol.-
2057
Kurczewski, Jan
Kościół zamkowy czyli katedra wileńska w
jej dziejowym, liturgicznym, architektonicznym i ekonomicznym oozwoju.
1-2.
Wilno
1908-10.
282
'
;
(438)
Wilno
72 (438)
Pol. kot. 8
Tatarkiewicz, Władysław^
Dwa klasycyzmy: wileński i warszawski.
Warszawa 1921.
32 p. f ilł. (Biblioteka
wydziału zabytków Towarzystwa straży kresowej,
1.)
Wilno
75 (438)
:
92
Smuglewicz
Pol. K.
-
361
(Smuglewicz, Franciszek)
Wilno z przed stu lat w akwarelach Franciszka Smuglewicza.
Wilno
_^^^%
1912.
17
p.» ill.
Wilno
792 (438)
Kiuna, Stefan
Circulus vitiosus.
Pol. kot. 9
Wilno 1909»
51
P«
Pol.
-
11
640
Bered, Stanisław
Ostatnia wileńska plejada : szkice o poezWarji krągu Żagarów / Stanisław Bereś.
szawa
s.
Wyd-wo PEN, 1990.
ISBN 83-85254-05-X
:
884 "192/193"
92 Miłosz (438)
884 Miłosz
Wilno 884
:
884
S
Wilno
914.38
[Kirkor,
Pol.
-
3590
Adam Honory]
Przechadzki po Wilnie i jego okolicach.
Przez Jana ze Sliwina.
Zesz. 2. Wilno
P. 102-166.
1856.
Wilno
914.38
[jCirkor,
Adam
Pol.
-
3591
Honory]
Przechadzki po Wilnie i jego okolicach.
Przez Jana ze Sliwina.
2 wyd.
Wilno 1859.
384
P.
Wilno
Kirkor,
914.38
Pol.
-
1522
A[dam] H[onory]
Przewodnik po Wilnie i jego okolicach.
2 wyd. Wilno 1880.
308 p.
Wilno
914.38
Pol.
-
1552
Kłos, Juljusz
Wilno.
2 wyd.
1929-
Wilno
\
293
p., ill.
Wilno
Pol. K.
914.38
Wilno i Ziemia Wileńska.
Zygmunt Hartung [etc.].
334 P-, UL
-
360
Komitet redakcyjny:
1. Wilno 1930.
\
Wilno
914.30
Pol. kot. 7
Zahorski, Władysław
Stare Wilno. Warszawa 1912.
ill.
(Odbitka z Ziemi.)
10 p.,
Wilno 914.75
Wilno
914.38
Pol. kot. 14
Gizbert-Studnicki, Wacław
Wilno.
1. Wilno w mowach Wielkiego
Marszałka.
2. Wilno w rzędzie stolic
Rzplitej Polskiej. Wilno 1936.
36 p.
ill.
t
Wilno
950.8 (438)
92 Frank (438)
Pol. P.
(Frank, Józef)
Pamiętniki Józefa Franka, profesora uniwerZ francuskiego przetłumasytetu Wileńskiego.
czył, wstępem i uwagami opatrzył Władysław Zahorski.
2-3. Wilno 1913.
(Bibljoteka pamiętników, 1913' 2-3«)
"
Wilno
930.8 (438)
Pol.
-
2538
Morawski, Stanisław
Kilka lat młodości mojej w Wilnie (1818-
1825). Opracowali i wstępem poprzedzili Adam
Czartkowski i Henryk Mościcki.
Warszawa 1959«
ill.
polskich
pamiętników
(Biblioteka
p.
640
f
i obcych.)
92 Morawski (438)
Wilno
930.8 (458)
Pol. P.
Pigoń, Stanisław
Z dawnego Wilna.
literackie.
Wilno
Szkice obyczajowe i
167 p.
1929.
(Bibljoteczka wileńska, 2.)
Pol.
1990.
/
Jerzy Remer.
210, 6 s.
:
Wrocław
ii.
Reprint z oryginału.
ISBN 85-04-03675-4
Wilno
943.8
930.8 (474.5)
Wilno
11
468
Jerzy
Remer,
Wilno
-
950.8
T
:
Ossolineum,
Pol.
Stolzman,
-
10
623
Małgorzata
Nigdy od ciebie miasto...
dzieje kultury wileńskiej lat miądzypowstaniowych
1832-1863 / Małgorzata Stolzman.
Olsztyn
Pojerzierze, 1987.
277 s. : ill.
ISBN 83-7002-264-2
:
:
:
930.8 (474.5) Wilno
Wilno
Pol.
-
114
Baliński, Michał
1-2.
Historya miasta Wilna.
37-
I
Wilno
1836-
Wilno
943.8
Pol.
-
1889
Kraszewski, [Józef Ignacy]
Wilno od początków jego, do roku 1750.
Wilno
1838.
295
P-
f
1.
Wilno
943.8
Kraszewski,
Pol.
-
1890
j[<szef] l[gnacy]
Wilno od początków jego do roku
Wilno 1840-42.
''
1750.
1-4*
Wilno
947*5
0 przyszłość'
Pol. kot. 14
miasta Wilna i gubernji wileńskiej. Przez M. P. Wilno 1918.
17
p.
(Odbitka z Nowin litewskich.)
Witów
950.26 (458)
Pol. P.
Chmielewska, Maria
Huttes d'habitation opipaleolithiqu.es
de Witów, distr. de Łęczyca. Łódź 1961.
109
p.t
ill.
(Prace wydziału II ŁTN, 59.
Acta archaeologica Univ. Lodziensis,
=
10.)
Włocławek
282 (438)
i
930.25
Pol. P.
Tomczak, Andrzej
Kancelaria biskupów włocławskich w
okresie księgi wpisów (XV-XVTII w.).
Toruń 1964.
269 p.» ill.
(Roczniki towarz. nauk. w Toruniu,
69T3T)
Włocławek
739 (438)
Pol. P.
Skubiszewski, Piotr
Czara włocławska. Studia nad spuścizną
Wschodu w sztuce wczesnego średniowiecza.
(Prace komisji historii sztuki PTPN, 7:1.)
Wrocław 001 (438)
Pol.
-
5525
Kulczyński, Stanisław
Udział Wrocławia w odbudowie nauki polskiej.
Wrocław 1955.
160 p., ill.
Wrocław
001
(458)
Pol.
-
9722
Nauka polska we Wrocławiu w latach
1945-1965 i jej znaczenie społeczne /
Wrocław,
red.: Jan Trzynadłowski.
1965.
257 s.
Wrocław
001
(458)
Pol.
-
10 072
Nauka polska we Wrocławiu w latach
1945-1965 i jej znaczenie społeczne /
red.: Jan Trzynadłowski. Wrocław,
1965. 257 s.
Wrocław
Korzon,
0 2
(438)
PB. Kirjastotoimi
Krystyna
Biblioteki i księgozbiory naukowe Wrocławia : informator / Krystyna Korzon,
Wrocław, 1974.
Maria Zawialska.
196 s
:.
,
Wrocław
02 7
sol.
091
:
:
-54 (438)
017.1
Os-*Pu3
•
°
Kansalliskirj.
la: ° SSoI
'
Fastnacht, Adam
Katalog dokumentów Biblioteki Zakładu narodowego im. Ossolińskich.
1 : dokumenty z lat 1507-1700 / Adam
Fastnacht.
Wrocław, 1953*
328 s.
Wrocław
027.54 (438)
sol.
091
017.1
:
Os-
Qssol<
:
Inwentarz rękopisów Biblioteki Zakładu
narodowego im. Ossolińskich we Wrocławiu. Pod red. Jadwigi Turskiej. 1-2.
Wrocław 1948-49.
027.7 (438)
05,C=81)
017-1
PB. Yliopistonkirj
Puola: Wrocław
Wrocław
:
Ożogł Jan
Katalog słowiańskich wydawnictw ciągłych. Biblioteka uniwersytecka we Wrocławiu. 1-4. Wrocław 1958•
016
:
05 (=81)
.
PB. Yliopistonkirj.
Puola: Krooław
Katalog łacińskich
rąkopisdw średnio-
wiecznych obejmujący kodeksy 180-260
/ oprać. Konstanty KI. Jażdżewski.
Wrooław, 1982.
544 s
ISBN 35-04-01013-3
017.1 (438)
:
027.7 Wrocław
:
091=71
Wrocław
027.7 (438)
912
PB. Yliopistokirj.
Puola: Wrocław
Szykula, Krystyna
Zbiory kartograficzne Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu / Krystyna Szykuła.
ill.
Wrocław, 1978.
198 s.
:
Wrocław
069 (438)
Pol.
-
8187
Muzea wrocławskie ; przewodnik / pod
Wrocław, 1973.
red. Marii Starzewskiej.
171 s. ; ill.
Wrocław
061 (458)
:
001
Pol. P.
Sprawozdania 'Wrocławskiego towarzystwa
naukowego.
1-
[Za r.] 1946-
Wrocław 1947-
082.1
Wrocław
31 (438)
Pol. P.
Turnau, Irena
Studia nad strukturą ludnościową polskiego
"Wrocławia.
(Ziemie Zachodnie,
Poznań 1960.
2.)
326
p,
Wrocław
35 (438)
Pol.
-
5363
Ziemba, Anna
Powstanie i działalność miejskiej rady
narodowej we Wrocławiu w latach 1945-1950.
Wrocław 1972.
284 P« (Biblioteka Wrocławska, 13«)
Wrocław
371 (438)
Pol. P.
PrzeWrocławska Szkoła Przyszłości.
eksperymentu
słanki
nad szkołą. Red,
Wrocław 1978.
Ryszard Łukaszewicz.
p.
142
(Acta univ. Wratislaviensis f 396.
■ Prace pedagogiczne, 13.)
Wrocław
37 3 (438)
Pol. P.
Potyrała, Bolesław
Uwarunkowania selekcji szkolnej w
środowiskach Wrocławia.
Wrocław 1978.
188 p.
(Acta ufciv. Wratislaviensis f 369.
■ Prace
pedagogiczne, 12.)
Pol. P.
Młynarska-Kaletynowa, Marta
przemiany
Wrocław w XII-XIII wieku
społeczne i osadnicze / Marta MłynarskaWrocław
Kaletynowa.
Ossolineum, 1986.
:
ill.
190 s.
(Prace komisji archeologicznej, ISSN 0239:
:
8052
ISBN
4).
83-04-02308-5
j
943.8 Wrocław
Wrocław
378.4 (438)
Pol.
-
4587
Uniwersytet Wrocławski w latach 1945-1955•
EdPrzewodniczący komitetu redakcyjnego:
ward Marczewski.
Redaktor:
Franciszek Long1-2. Wrocław 1959*
champs.
i
Wrocław
378.4 (438)
Pol.
-
4943
Uniwersytet Wrocławski w latadh 1945-1970.
Księga jubileuszowa pod red. Władysława FloWrocław 1970.
ryana.
453 P«» ill.
Wrocław
378.4 (438)
Pol.
-
9630
Uniwersytet Wrocławski w służbie nauki,
kultury i gospodarki narodowej : 19451975 / red. x Juliusz Ziomecki. Wrocław,
160 s. : ill.
1975.
Pol. P.
Uniwersytet Wrocławski 40 lat w służbie
nauki, kultury, gospodarki : materiały
sesji naukowej zorganizowanej z okazji
Wrocław 14-15 listopada 1985 r. / red.: Józef Rozynek.
Wydawnictwo Uniw. Wrocławskiego
Wrocław
1988. 158 s.
(Acta Univ. Wratislaviensis ; 991)
ISBN 85-229-0246-8
40-lecia Uczelni
:
:
578.4 (458)
Wrocła
»
Wrocław
378.4 (438)
:
6l
:
92
Smereka t Jan
Polaoy na studiach lekarskich we
Wrocławiu w latach 1811-1918. Wrocław 1979.
145 p.
(Prace Wrocławskiego towarz, nauk.
Seria A; 200.)
Wrocław
378.4 (438)
:
802/803
013
PB. Ryhmabibl.
:
dwiatłowska, Irena
Wykaz prac instytutu filologii germańskiej Uniwersytetu Wrocławskiego 19451972 / Irena Swiatłowska. Wrocław,
1975.
49 s.
013
378.4 (438)
:
Wrocław
:
82/83
Pol. P.
Problematyka badań regionalnych w pracach
Uniwersytetu Wrocławskiego / red.: Antoni
Zagożdżon.
Wrocław
Wydawnictwo Uniw.
Wrocławskiego, 1983ill.
249 s.
:
:
(Acta Univ. Wratislaviensis
378.4 (438)
914.38
Wrocław
:
913
;
597).
Wrocław
378.962 (438)
Pol. K.
-
659
Politechnika Wrocławska w okresie dziesięciolecia 1945-1955* Redaktorzy:
Tadeusz
Broniewski, Igor Kisiel & Józef Koźuchowski.
Warszawa 1957.
185 p.» ill.
Wrocław
655 (438)
PB. Kirjapainotaito
Burbianka, Marta
Zarys dziejów handlu księgarskiego we
Wrocławiu do poł. XVII wieku. Wrocław
77 p., ill.
1950.
Wrocław
655 (458)
'
Korn
PB. Kirjapainotaito
__
_.
.
.
....
Mendykowa» Aleksandra
Kornowie / Aleksandra Mendykowa. Wroc(Książki o
111.
ław, 1980.
342 s.
:
książce).
Wrocław
655 (458)
Ossol.
PB. Kirjapainotaito
Kocyba-Kamiriska» Wiesława
Oficyna ossolińska w latach 1920-1939*
Wrocław 1975.,
205 P«» ill. (Książki
o książce.)
Wrocław
655 (458)
/
Ossol.
Kirjapainotaito
__.
_.
A
Józef
Wydawnictwo książek szkolnych w Zakładzie narodowym imienia Ossolińskich
1787-1918 / Józef Wojtal. Wrocław,
Vo.ltal,
:
1976.
192 s.
:
ill.
Wrocław
72 (438)
Pol. kot. 24
Czerner, Olgierd
Rynek wrocławski.
Opracowanie fotograficzne: Stefan Arczyński.
Warszawa
1977.
117
p.,
111.
Wrocław
72 (438)
Czerwiński, Janusz
Ratusz wrocławski.
20 p., 111.
Pol. kot.
Warszawa
1978.
24
Wrocław
72 (438)
Mierzecka,
Pol.
-
Janina
Wrocłaxfski Ostrów Tumski / Janina
16 s.
Mierzecka. Wrocław, 196'j.
»
ill.
9143
Wrocław
72 (438)
Pol.
-
Zlat, Mieczysław & Arczyński, Stefan
Ratusz wrocławski.
Warszawa 1960.
40
p., ill.
3233
16,
Wrocław
73 (438)
Mączewska-Pilcht Krystyna
Tympanon fundacyjny z
Pol. P.
Ołbina na tle
przedstawień o charakterze donacyjnym.
Wrocław 1973.
152 p.» ill.
(Rozprawy komisji historii sztuki WTN, 9«)
Pol.
-
11
094
Odznaki i oznaki Ludowego Wojska Polskiego : katalog / opracował Mieczysław Wełna.
Wrocław : Ossolineum, 1989*
150 s. : ii.
ISBN 83-04-02954-5
069 (438)
929 (438)
t
737*2 Wrocław
Wrocław
7 5 (458)
Pol. P.
Labuda, Adam S.
Wrocławski ołtarz św. Barbary i jego
twórcy : studium o malarstwie śląskim
połowy XV wieku / Adam S. Labuda,
221 s. : ill.
Poznań, 1984.
(Seria historia sztuki, ISSN 0556-1019 i
l"oJI
Wrocław
792 (458)
Pol.
-
9612
Smużnlak, Karol
Wrocławski teatr pantomimy 1956-1978 :
kronika, dokumentacja / Karol Smużniak.
Wrocław, 1985.
114 s. : ill.
ISBN BJ-329-0106-2
Wrocław
884 (08l)
Pol.
-
6136
Mikulski i Tadeusz
Temat Wrocław.
Szkice Śląskie.
Wybrał
i wstępem opatrzył Bogdan Zakrzewski.
2 wyd.
Wrocław 1975.
451 p., ill.
Wrocław
912 (438)
Pol. kot.
34
Wrocław s plan miasta / oprać: PP¥K Wydział produkcyjny, Wrocław.
13 wyd.
Warszawa, 1978.
1 mapa.
Wrocław
914.38
Pol.
-
6153
Texts Mieczysław Zlat. Photographsl Stefan Arczyński.
Transl.s Doreen
Heaton Potworowska.
Warsaw 1975*
C. 80 p<
ill.
Wrocław.
Wrocław
92 (438)
Antkowiak,
:
914.38
Pol.
-
9295
Zygmunt
Patroni ulic Wrocławia / Zygmunt
Antkowiak.
Wrocław, 1982.
306 s.
ill. (Biblioteka wrocławska \ 17)
ISBN 83-04-00995-1
Wrocław
Pol. P.
945.8
Drabina,
Jan
Rola argumentacji religijnej w walce
politycznej w późnośredniowiecznym
Wrocławiu / Jan Drabina.
Kraków, 1984.
116 s.
(Zeszyty naukowe Uniw. Jagiellońskiego
748. Studia religiologica, ISSN C 137-
2432
i
13).
ISBN
d
k
945.8 "14"
525 (458)
:
282
»
Pol. P.
Goliński, Mateusz
Podstawy gospodarcze mieszczaństwa wrocławskiego w XIII wieku / Mateusz Goliński.
188
Wyd-wo Uniw. Wrocł., 1991.
Wrocław
:
s.
ii.
(Acta Universitatis Wratislaviensis,
:
0259-6661
4498 ;85).
ISBN
;
1333.
83-229-0544-0
338 U3B)
323 (438)
943.8 "12"
943.8
Wrocław
V.
ISSN
Historia, ISSN 0524-
Wrocław
943*8
Pol. K.
-
836
Pod red.
Wrocław, jego dzieje i kultura.
Warszawa 1978*
Zygmunta
594
p., ill.
Wrocław
Pol. P.
943.8 "18/19"
Z dziejów Wrocławia w XIX-XX wieku
red.; Mieczysław Pater.
Wrocław,
136
a.
(Acta univ. Wratislaviensis
Historia } 46)•
ISBN 83-229-0177-1
1985.
;
727.
/
Wrocław
945.8
:
945
Pol. P.
Drabina, Jan
Kontakty Wrocławia z Rzymem w latach
1409-1517 / Jan Drabina. Wrocław,
1981.
199 a.
(Prace Wrocławskiego towarzystwa nau-
kowego, ISSN 0084-5016.
ISBN 63-04-00664-2
Seria A 1 219).
945.8 "1409/1517"
Wschowa
338 (438)
Rolbiecki,
:
35
Pol. P.
Guntram Józef
Prawo przemysłowe miasta Wschowy w XVIII w.
Poznali 1951.
578 p.
(Badania z dziejów społecznych i gospodarczych,
38rr
598 (=854)
rokov Vjfchodne;j.
Pol.
-
Zost.
7726
a do
tlaSe pripr. Svetoz£r Svehlak & Kliment
Ondrejka.
Bratislava 1978.
83 p. 1 ill*
PB. Erikoisbgr.
Tsekkoeloyaicia
Jordan, FrantiSek
Bibliograf le okroau VySkov / FrantiSek
Jordan. Brno, 1980.
ill.
256 s.
(Bibliografia a prameny k vy>oji Moravy
:
6).
016 (437) Yygkoy
»
Zagre"b
069 (4-97.1)
:
930.26
Pol. P.
y.iesnlk
ArheoloSkog muzeja u Zagrebu.
3. seri^a.
10-11
Zagreb
1977-78
930.26 (497.i)(082.1)
Zagreb
069 (497-1)
:
gua-.Hikola.lev, Mirko
598
Pol> kot# 22
S'
kroz Etnografski muzej u ZaSetnje
Privremeni vodis. Zagreb 1927.
grebu.
87 p.,
ill.
Zagreb
378.4 (497-1)
Pol.
-
4615
Spomenica na svetcano otvaranje Kralj. sveucilista Franje Josipa I. u Zagrebu, prvoga
201 p.
hrvatskoga,
...1874* Zagreb 1875-
■
Zagreb
378.4 (497-1)
Pol. K.
-
Spomenica o 25-godiśnjem postojanju Sveucilista Franje Josipa I. u Zagrebu. Izdao
Akademicki senat...
216 p.,
Zagreb 1900.
ill.
?
658
Zagreb
378.4 (497.1)
Pol.
-
4770
Spomenica u povodu proslave 300-godisnjice
Sveucilista u Zagrebu.
Glavni urednik Jaroslav Sidak.
1-2. Zagreb 1969.
Zagreb
378.4 (497-1)
Pol. K.
-
Kraljevine srba, hrvata i sloveZagrebu
naca u
1874-1924* Spomenica akademickoga senata. Redakciju izvrsio Dragutin
Zagreb 1925.
Boranie.
280 p., ill.
Syeuciliste
(
657
378.4 (497.1)
Zagreb
:
043
:
016
Erikoisbibl.
vaitoskirjat
PB
-
Bibliografi.ja doktorskih disertacija>
obranjenih na sveusili§tu u Zagrebu...
1970-74,
Zagreb
Prired. Dubravka Kritovac.
1975*
207
p.
:
Zagreb
Pol. P.
534 (497.1)
Torbar, Josip
IzveSde o zagrebaSkom potresu 9«
studenogp 1880 / saat. Joaip Torbar.
Zagreb,
1882.
141
b.
:
ill.
(Dj e 1 a Jugoslavenske Akademije Znanosti i Umjetnosti
»
l).
949.71
Zagreb
Zagreb
Pol. K.
914.971
-
605
Zagreb.
Predgovor:
Marijan Stilinovi<s. Urednici:
Marijan Stilinovic [etc.].
Zafereb
1961. 111.
/
Zagreb
Pol. P.
949.71
Torbar
,
Joslp
Izvesće o zagrebaókom potresu $.
studenogf 1880 / sast. Josip Torbar.
Zagreb, 1882.
ill.
141 s.
(Djela Jugoslarenske Akademije Znanosti i Umjetnosti \ l).
:
534 (497.1)
2akarovce
39 (=854)
Pol. P.
Banicka dedina 2akarovce. VedsckjF red.
Jan Mjartan.
Bratislava 1956.
665 p.
ill.
(Prace Narodopisneho ustavu SAVU, 1.)
,
Zakopane
914.38
Zwoliński» Tadeusz
Pol. kot. 14
Zakopane, całoroczne uzdrowisko wysokogórskie i stacja turystyczno-sportowa
w Tatrach.
60 p., ill.
Zakopane 1931.
Zakopane
92 (438)
:
930.8
Pol.
-
1197
Hoesick, Ferdynand
Legendowe postacie zakopańskie.
Wybór z
"Tatr i Zakopanego".
Warszawa 1959*
720 p.,
ill.
•
Pol. kot. 40
Zakopane
914.58
Short guide trough Zakopane and
surroundings / Society for the promotion of foreign travel in
88 s. : ill.
Kraków, [s. a.].
Zamość
Pol.
914.38
Herbst. Stanisław
Zamość / Stanisław Herbst.
[s. a.].
157 s.
?
ill.
-
9150
Warszawa,
Zamość
943-8
Pol. P.
Sochaniewicz, K,
Dzieje Zamościa w dobie przed lokacją
na prawie niemieckiem / K. Soohaniewicz.
S. 11-22.
1921-1922].
(Rozprawy historyczne TNW > 1 : 4 : 2).
-Warszawa,
943.8 "1450/1580"
Zamość
282
(438)
Stopniak, Franciszek
Dzieje kapituły zamojskiej.
Pol. P.
Praca
doktorska. Lublin 1962.
205 P»
(PLpzprawy doktorskie, magisterskie i seminaryjne KUL.
Wydział teologiczny, 10.)
Zbraslav
Listy
271 (457)
Pol. P.
klaStera zbraslavsk£ho.
a k -wydanf uprav. Ferd. Tadra.
1904.
534 P.
(Historicky" archiv, 23 •)
Sebral
Praha
Źdar
Źdar
002
02
(437)
(437)
PB. Kirjatieto
Łifka, Bohumfr
Minulost a prftomnost kniźnf kultury ve
Zd'i£fe nad Sśzavou. Brno, 1964. 164
s.
ill.
:
Źa&r
069 (437)
017.1
:
002
PB. Kirj.museot
Museum knihy ve stdtnfm zamku a klśStere 2d ar nad Sdzavou : katalog / sest.
Prana, 1958.
Pravoslav Kneidl.
207 s.
katalogy / Knihovna
:
a
(lnvent£fe
ill.
a literami archiv Narodnfho musea T
Praze » 4).
?
Zdśr
271 (457)
Pol.
-
7182
domus Sarensis.
Kronika kla§tera zdarskóho. tfvod naps. a lat. text
revidoval Jaroslav Ludvikovsk;f, Pfel.
Rudolf Mertlfk. K vyd. pfipr. Josef
Pohanka a MetodSj Zemek. Brno 1964.
251 p.i ill.
Cronicą
873 (437) -3
Żelazowa Wola
Pol.
914«38
-
2755
Nyka, Józef
~"Selazowa
Wola.
Warszawa
92
1954»
Chopin
DI
47
(438)
P«» ill.
:
78
Żelazowa Wola
92 Chopin
914*38
Pol. K.
Hartwig, Edward
Żelazowa Wola.
Introduction de
Regina Smendzianka. Varsovie 1975•
C. 90 p., ill.
-
769
Pol. K.
-
1
145
Ziemia Kielecka / opr. Marian Skarbek.
Kraków : Wyd-wo Artyczno-graficzne, 1971.
ii.
25, [26 o] s.
:
91 (458)
Ziemia Kielecka 91 (458)
2mudź
Pol. P.
947.45
Błaszczyk
t
Grzegorz
w XVII i XVIII wieku
zaludnienie
struktura
Grzegorz BłaszPoznań, 1985- 177 s.
czyk.
mapa.
(Seria historia, ISBN C554-8217 j 125).
Żmudź
i
:
społeczna /
:
Żoliborz
71/72
Heyman, Łukasz
Nowy Żoliborz
(438)
Pol. P.
1918-1939« Architektura
urbanistyka. Wrocław 1976.
258 p.,
ill.
(Studia z historii sztuki, 25.)
-
Żukowo
271 (438)
Czacharowski,
Pol. P.
Antoni
Uposażenie i organizacja klasztoru
Norbertanek w żukowie od XIII do połowy XV wieku. Toruri 1963.
136 p.
(Roczniki towarz. nauk. w Toruniu,
68:2.)
Zvolen
914.376
Nehera, Otakar
Zvolen a okolie.
1967.
111.
Pol.
-
7623
Bańska Bystrica

Podobne dokumenty