zgoda rodzica - Maraton Warszawski

Transkrypt

zgoda rodzica - Maraton Warszawski
ZGODA RODZICA / PRAWNEGO OPIEKUNA
Ja, niżej podpisany, legitymujący się dowodem osobistym (numer i seria)
…………………………………………………………………..
wyrażam zgodę, na uczestniczenie mojego dziecka / mojego podopiecznego (imię i nazwisko)
…………………………………………………………………..
w wolontariacie podczas 37. PZU Maratonu Warszawskiego w dniu ….. września 2015.
Data i czytelny podpis rodzica / opiekuna
…………………………………….…………

Podobne dokumenty