Oświadczenie - Zdzisław Balicki

Transkrypt

Oświadczenie - Zdzisław Balicki
unz4D cs{rNY
r.r0!o(trzowlca
Wrhne{odnial,,U0 U,,lfri
L rr.
_ "*.*3 \o-""
CZENIEMAJATKOWE
.)
6jtrfdnego sminy
ra Bak
*f*Q.e; cz,dnafla d. { flfld 6 4
-l/Q,{z?.d
Imieisccwosci
Uwaga:
"l.
Osobaskiacajacao5'wiadct*pa
nia l<a2deiz rubrTk.
ffo zgoCnego z prawdq, starannegoi zupeinego'rvypeinie-
2. Je2eliposz:=egolnerubnlki nie znaiduja,rvkonkretnym przYpaCku zastosowania,naiei'7'rypisac..nie cjotrcz't" .
3. Csobasklaciajqcaoswiacjc:enieobowiqzanajest okreSlic prz'lnale2nosi poszc,egoinycnskiacnikow maiatkolvych, ciochodo.,vi zobowi4zancio majqtku ocirgbnego i maiatku obigtego maiienska wspolnoSc:qma!a*owq.
4. Oiwiadczenie c s'ianiemaiqtkow.ymdotTczy maiqtku 'ru kraiu i za granicq.
5. Oiwiadc:enie o st3nie maiatkow.ymobeimuie rownie2 wierzytelnoSci pienieine.
6. !V czeSciA o6wiacczeniazawane sq informacieiawne, w czesciB za3 informacjeniejawnedotTc:aceacjreoswiadc:enieoraz mieisca poioienia nieruchomosci.
su zamieszkaniaskiacjaiacego
A
czEsc
J a , n i i e j p c c j c i s a n y ( a.).,. . . .
{imicna i naa,viskooraz ;ralnrisxo rocowe}
po iaooz:16niusiq z przepisainiusla.'rry
gminnvm (Dz.U. z 2001 r. Nr i.12.
z cnia 8 marca 1990 r. o samorza_dzie
p c z . i 5 9 1 o r a : z 2 Q 0 2c .N r 2 3 , p c z . 2 ? 0 N
, r 5 2 , p o : . 5 5 3 ,N r i ' i 3 , p c z . 9 8 , 1 N
, r i 5 3 , p c z . i 2 7 i i N r 2 . 1 " :o' c, z . 1 t 0 6 / ,
"^;^:^
- ^' " *'^;
'&5sqlncicimaja-tkowei
posiacamwcnocjza-ce
L U L U | l l E 4 d l ( . Z . - l I L C i usiawy os'"viadc:am,::
w sklai mai:ensKiej
!ub stanowia_ce
mol maja-tek
ccrgbny:
l.
7;<:Av
-
nionioino'
w'ruaiu
Siocikipieniqznezgrcmacizone
......J
y'4;a nt " I
4.i1.-V.
"r'
l
I
J...
I
-
\i/ \^/alt t n
e
s r o c Kp
l t e n r e z n zgromaozone
-
pac ienywa no6ci owe: .....-.-.../14.
!..t2........Pk:
{
tt.
/.QS/z[ li.c:*o,ffi)
,
{ . I n n en i e r u c n o m c s c i :
r
1
,1
powier-:c
hnia' ......t.y'c.
C,a /.*........:...
*:.t Q..fs4...
-"2.u
flee
ilt.
1 . Posiaoamuiziai'/ ',ar
sccikac:rn.."16wr7ci''r
z uCziaiemgminnych osob pra',rrnyc:r
lub orzecsigcio rccw,'ark:or / , , ; :u: u ! ? s i n t c : ai a K i ec s c c y- n a l e : . 1
p o o a cl i c : c g i e m i i e n t a u c z i a i o w :
:
:
:
;)*ies;;{d:;
I
uczraiyie stanowia-pakierwiekszyniz 109ro
udziatoww soctce:
2. Posiacinam
uc,ziaiY'ru
innychspoikacrhanclowych - naleiy pociaclic:cq i emirentauoziatow:....,1??.(.
e
fd1;;@J&"*
tv.
1 . Posiadamakcjew sooikachhanclcwych ucjziatem
z
g m i n n y c h o s c b p r a w n y c hl u b przecsigbiorcow,
w (ro-
n/c;'luczesinicza.
takie osc.by- naiez,/,pecaclczbg i emirenta akcii:
2-
........ .lr............... -....rr-*. -. -. -
Z tegorytutuosia.gna-iern(q.tam)
w roku ubieglymdoch.odw wysoko6ci:.klt (.....d.S..f.drlrzz.A.y'_U2....
--->-...2*t.,....).4..,.
. / ^ / /
v.
Nabyiem(am)(nabytmoi mat2onek,zw.7la-czeniem
mienia paTnaleinego do jego maia-tku
odrqbnego)od Skarbu.Panslara,
innei panstwoweiosoby prawnei,jednosteksamorzqdutei4orlatn-ego,ich z,aria-zkow
lub od komunalneioscbv prawnei nasteouia-ce
mienie, krore pondlegalozbrTciu-wcj+sczepr2",ir!u -;;i;;;;;;;
opis mie-
:::l:::11:l1l:
llllii :: : : *lj lI:114*
!
: ::::::::::::::::::
::::::::::
vl.
i
L.
Z tego trTtuluosia_gna-iem(gtam)
w roku ubiegrym dochod w wvsokosci:
-lesiem czronkier-n
(ocikieqy):
zarza.du
--.....-.-d4r(_......1.C..9./U,az.
./,
(w przypadku.poiazrcw
nalei'/
mecnanic:nvcil
porr,r.72ej
10000zionTc:t
mieniaruchomegoo',rrariosci
Skiacniki
"" ;""""""" "" """"""i"\ " " " "/" " )r'
^,4
\./
/
..,..--....tr-.-...
/
.-7tql^
f{c-#
tr
-
samorzqdzie
Zgodnie z art.24i ust. l ustawy z dnia 08 marca 1990r' o
g;1innyr (Dz.U. z 2001r. Nr i42, paz. 1591 z po2n- zm') informacje
informacji
zawarte w o$wiadczeniumajqtkowyrnsq"jawne, z wylqczeniem
o miejscu
o adresie zamieszkania skladajqcego o6wiadczenie oraz
polozenianieruchomo5ci.
ii na poisiawie an. 233 5 1 Kcieksu karnego:a pccanie niePcwyisze os'wiaCc:enie
skiaiam s'wiadoriry(a),
prawcy lub zatalenieprawdy grozi kara pozbawieniawolnoSci.
.--
,-'l*1*o;tg71*gg,\{Q.
Q!/-{oCer

Podobne dokumenty