sąd rejonowy dla warszawy-mokotowa w warszawie

Transkrypt

sąd rejonowy dla warszawy-mokotowa w warszawie
SĄD REJONOWY
DLA WARSZAWY-MOKOTOWA
W WARSZAWIE
ODDZIAŁ GOSPODARCZY
Warszawa dn. 12.05.2015 r.
OG 3501-7/15
OGŁOSZENIE O WYBORZE
Sąd Rejonowy dla Warszawy - Mokotowa w Warszawie zawiadamia, że w
ramach postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr OG-3501-7/15,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego dotyczącego świadczenia usług
ochrony fizycznej obiektów i mienia Sądu Rejonowego dla Warszawy – Mokotowa w
Warszawie oraz usługi konwojowania pieniędzy i innych wartości pieniężnych,
wybrana została oferta nr 4 firmy:
Biuro Ochrony „CD BIS” Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe Andrzej
Dawnis, ul. Witkiewicza 14, 03-305 Warszawa – LIDER wraz z Przedsiębiorstwem
Produkcyjno Usługowo Handlowym „PRA-MED.” PLUS Anna Prasek, ul. Tartaczna
5, 26-600 Radom, które uzyskało łącznie najwyższą liczbę punktów.
Kryteriami oceny ofert były:
1) cena – 80,00 pkt;
2) liczba dodatkowych usług – 20,00 pkt.
Ponadto Komisja zgodnie z art. 92 ust. 1 ustawy podaje poniżej nazwy (firmy),
siedziby i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty wraz ze streszczeniem oceny i
porównania złożonych ofert.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Oddział Gospodarczy
Al. Solidarności 58, 00-240 Warszawa
Tel: (22) 531-44-74, fax: (22) 531-44-00
e-mail:[email protected]
Lp.
Wykonawca
Liczba punktów Liczba punktów Łącznie
w
kryterium za
cena
punktacja
przedstawienie
dodatkowych
usług
1
2
3
4
5
ARGUS GROUP 2 Sp. z o.o.,
ul. Łucka 15/1318,
00-842 Warszawa – LIDER wraz
z Agencją Ochrony ARGUS Sp. z
o.o.,
ul. Piłsudskiego 16b/5,
96-500 Sochaczew
ATOS Sp. z o.o.,
ul. Widzewska 14,
92-229 Łódź
Agencja
Ochrony
„KOWALCZYK” Sp. z o.o.,
ul. Tuwima 1,
05-300 Mińsk Mazowiecki
Biuro Ochrony „CD BIS”
Przedsiębiorstwo Handlowo –
Usługowe Andrzej Dawnis,
ul. Witkiewicza 14,
03-305 Warszawa – LIDER wraz
z
Przedsiębiorstwem
Produkcyjno
Usługowo
Handlowym „PRA-MED.” PLUS
Anna Prasek,
ul. Tartaczna 5,
26-600 Radom
Agencja Ochrony Osób i
Mienia
BASMA
SECURITY
Adam
Mianecki
i
Marek
Wyszkowski Sp. z o.o.,
ul. Prymasa Tysiąclecia 60/62,
01-424 Warszawa
77,81 pkt.
0,88 pkt.
78,69 pkt.
68,20 pkt.
3,08 pkt.
71,28 pkt.
70,50 pkt.
10,99 pkt.
81,49 pkt.
80,00 pkt.
5,05 pkt.
85,05 pkt.
62,92 pkt.
20 pkt.
82,92 pkt.
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Oddział Gospodarczy
Al. Solidarności 58, 00-240 Warszawa
Tel: (22) 531-44-74, fax: (22) 531-44-00
e-mail:[email protected]
Dziękując za złożenie oferty w niniejszym postępowaniu, zapraszamy do udziału w
kolejnych postępowaniach prowadzonych przez Sąd Rejonowy dla Warszawy –
Mokotowa w Warszawie.
Zgodnie z art. 94 pkt. 1 ust. 2 ustawy prawo zamówień publicznych, podpisanie
umowy nastąpi nie wcześniej niż po upływie 5 dni.
Z poważaniem
Sekretarz Komisji
Alina Sternicka
Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie
Oddział Gospodarczy
Al. Solidarności 58, 00-240 Warszawa
Tel: (22) 531-44-74, fax: (22) 531-44-00
e-mail:[email protected]

Podobne dokumenty