06-011 bujak podw - misie

Transkrypt

06-011 bujak podw - misie
KARTA TECHNICZNA
Misie
nr produktu 06-011
Bujak podwójny
Urz¹dzenie wykonane zgodnie z norm¹ PN-EN 1176, podstawowe wymiary podano w karcie konstrukcyjnej.
Wykonane z:
p³yt HDPE lub ze sklejki odpornej na wilgoæ
elementów stalowych
elementy drewniane zabezpieczone ciœnieniowo przed dzia³aniem czynników atmosferycznych w klasie IV
elementy stalowe malowane proszkowo
urz¹dzenie montowane w stopie betonowej
szczegó³y w dokumentacji producenta
Wymiar urz¹dzenia:
- d³ugoœæ 190 cm
- wysokoϾ 85 cm
- wysokoϾ swobodnego
upadku h = 45 cm
Powierzchnia upadku
œrednica 490 cm
> 2 os.
> 15 lat
powierzchnia upadku
UL. FARBIARSKA 28
62-050 MOSINA
TEL/FAX.: 061-813 28 28
WWW.PLACZABAW.COM.PL
[email protected]

Podobne dokumenty