pobierz - Profesjonalne kadry dla turystyki okołomedycznej

Transkrypt

pobierz - Profesjonalne kadry dla turystyki okołomedycznej
Człowiek - najlepsza inwestycja
Szczecin, 12.08.2013 r.
Rozeznanie rynku na usługę dostawy podręczników
Szczecińskie Centrum Edukacyjne Sp. z o.o. realizuje projekt „Profesjonalne kadry dla turystyki okołomedycznej
– szkolenie pracowników sektora wysokiej szansy w zachodniopomorskim”, współfinansowany ze środków Unii
Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Priorytetu VIII Regionalne kadry
gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie
rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
Projekt w zakresie szkoleń dla pracowników z branży turystycznej (głównie SPA i okołomedycznej) , planuje
powierzenie usługi dostawy podręczników według poniższego opisu:
Lp.
Pozycja
Sztuk
Szkolenie z języka niemieckiego
1
Themen aktuell 1 Kursbuch, 2010
Aufderstrasse hartmund, Bock Heiko, Gerdes Mechthild, Wydawca: Hueber Verlag
Szkolenie modułowe do wyboru przez uczestnika z zakresu sportu, turystyki i zdrowia
20
4
Nordic walking, 2013
Schwanbeck Klaus, Wydawca: HELION
14
5
Pierwsza pomoc
Goniewicz Mariusz
Wydawca: PZWL
Rok wydania: 2012
16
W ramach rozeznania rynku oraz w celu oszacowania wartości zamówienia, zapraszamy do przesłania kalkulacji
ceny oferowanej przez Państwa na ww. usługę.
W ramach przedstawionej kalkulacji, prosimy o wskazanie ceny jednostkowej netto (w zł) plus VAT oraz ceny
łącznej netto (w zł) plus VAT.
Propozycje ofertowe prosimy przesyłać pocztą elektroniczną na udostępnionym druku Ofert cenowej do dnia
16.08.2013 r. do godz. 16.00 na adres mailowy [email protected]
1
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja
Załącznik nr 1
Oferta cenowa
DANE OFERENTA
(nazwa, adres, dane kontaktowe)
Lp.
Pozycja
Sztuk
Cena
jednostkowa
netto + VAT w zł
Cena
łączna netto + VAT
w zł
Szkolenie z języka niemieckiego
1
Themen aktuell 1 Kursbuch, 2010
20
Aufderstrasse hartmund, Bock Heiko, Gerdes
Mechthild, Wydawca: Hueber Verlag
Szkolenie modułowe do wyboru przez uczestnika z zakresu sportu, turystyki i zdrowia
2
Nordic walking, 2013
Schwanbeck Klaus, Wydawca: HELION
Pierwsza pomoc
Goniewicz Mariusz
Wydawca: PZWL
Rok wydania: 2012
3
14
16
Termin dostawy………………………………
2
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Człowiek - najlepsza inwestycja
Załącznik nr 2.
…………………… dnia …………2013r.
…………………….
…………….........
…………………….
OŚWIADCZENIE
Oświadczam, iż nie jestem powiązany/powiązana z beneficjentem lub osobami
upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu beneficjenta lub osobami
wykonującymi w imieniu beneficjenta czynności związane z przygotowaniem
i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy osobowo lub kapitałowo,
w szczególności poprzez:




uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji;
pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta,
pełnomocnika;
pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa
lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii
bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.
……………………………………
3
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Podobne dokumenty