07 Opodatkowanie działalności gospodarczej

Transkrypt

07 Opodatkowanie działalności gospodarczej
WyŜsza Szkoła
Prawa i Administracji
w Przemyślu
Zamiejscowy Wydział
Prawa i Administracji
w Rzeszowie
SYLABUS
1.
Kierunek: ADMINISTRACJA
rok akad.2010/2011
2.
Nazwa przedmiotu: Opodatkowanie działalności gospodarczej
3.
Rok studiów: III
4.
Przedmioty wprowadzające oraz wymagania wstępne: Prawo finansowe.
Semestr: V
W celu poznania zagadnień objętych tym przedmiotem, student powinien być wprowadzony w tematykę
wynikającą z zakresu regulacji przepisów Prawa finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem
podstawowych zasad opodatkowania w Polsce.
Stacjonarne
Niestacjonarne
5.
Liczba godzin:
15
6.
Konwersatorium:
15
7.
Ćwiczenia:
-
8.
Punkty ECTS:
2
9. ZałoŜenia i cele przedmiotu
ZałoŜeniem prowadzenia tego przedmiotu jest rozmowa ze studentami na temat podatkowych skutków
podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej. W tym celu konwersatorium rozpocznie się od
przybliŜenia regulacji prawnych związanych z pojęciem działalności gospodarczej, w następnej zaś
wskazania tych rodzajów regulacji podatkowych, które tworzą podstawę dla odprowadzenia podatków
z tego tytułu.
9. Metody dydaktyczne
Konwersatorium
10. Forma i warunki zaliczenia przedmiotu
Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest czynny udział w zajęciach.
11. Treści programowe
Lp.
I.
II
III
IV
Tematyka zajęć
Pojęcie działalności gospodarczej
Zasady podejmowania i prowadzenia
działalności gospodarczej w Polsce
Opodatkowanie podatkami dochodowymi na
zasadach ogólnych
Opodatkowanie w formie zryczałtowanej
Liczba godzin
stacjonarne
konwers
ćwiczenia
Liczba godzin
niestacjonarne
konwers
ćwiczenia
2
2
4
1
V
VI
VII
Zasady opodatkowania podatkiem od towarów
i usług
Podatek akcyzowy, ogólne zasady
opodatkowania
Opodatkowanie podatkami lokalnymi
2
2
2
12. Literatura podstawowa:
Borszowski P., Elementy pojęcia działalności gospodarczej w prawie podatkowym, Gdańskie Stud.
Prawn. 2007.
Litwińczuk H., Karwat P., Prawo podatkowe przedsiębiorców, Wolters Kluwer 2008.
Dowgier R., Prawo podatkowe. Ściąga akademicka, Difin 2008.
Gnela B., Prawo podatkowe. Postępowanie podatkowe. Kazusy, LexisNexis 2008.
Mastalski R., Stosowanie prawa podatkowego, Wolters Kluwer 2008.
Ofiarski Z., Prawo podatkowe, LexisNexis 2008.
13. Literatura uzupełniająca:
Brzeziński B., Wprowadzenie do prawa podatkowego, Toruń 2008.
Etel L., Prawo podatkowe, Difin 2008.
Głuchowski J., Patyk J., Zarys polskiego prawa podatkowego, LexisNexis 2008.
Gomułowicz A., Małecki J., Podatki i prawo podatkowe, LexisNexis 2007.
14. Nazwisko osoby prowadzącej zajęcia na studiach niestacjonarnych
- konwersatorium - dr ElŜbieta Feret

Podobne dokumenty