Regulamin konkursu “Lepsza niż perfekcyjna”

Transkrypt

Regulamin konkursu “Lepsza niż perfekcyjna”
Regulamin konkursu “Lepsza niż perfekcyjna”
organizowanego przez HB Polska Sp. z o.o (dalej: „Regulamin”)
I. Postanowienia ogólne
1.
Organizatorem konkursu Lepsza niż perfekcyjna (dalej: “Konkurs”) jest HB Polska Sp. z o.o., (zwany dalej
„Organizator”) z siedzibą w Baniocha Solec 29K, 05-532, wpisany do Spółka zarejestrowana w KRS przy
Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy, pod nr KRS 0000030176, posiadający
kapitał zakładowy w wysokości 50 000 PLN, nr NIP: 123-08-98-873, REGON: 016298493.
2.
Uczestnikami konkursu mogą być osoby fizyczne zamieszkujące na stałe na terytorium Polski, które
ukończyły 18 lat oraz posiadają pełną zdolność do czynności prawnych (dalej: „Uczestnik”).
3.
Z udziału w Konkursie wykluczeni są Pracownicy Organizatora oraz najbliżsi członkowie ich rodzin.
Za członków najbliższej rodziny uważa się wstępnych, zstępnych, małżonka oraz rodzeństwo.
4.
Uczestnik przystępuje do Konkursu poprzez wypełnienie elektronicznego Formularza zgłoszenia
do Konkursu (dalej: „Formularz”) i przesłanie go Organizatorowi wraz ze zdjęciem o którym mowa w pkt II
1c.
5.
Formularz dostępny jest na stronie lepszanizperfekcyjna.pl (dalej: “Strona”).
6.
Uczestnik poprzez przesłanie wypełnionego Formularza akceptuje zasady niniejszego Konkursu
i zobowiązuje się do ich przestrzegania, a także potwierdza wyrażenie zgody na działania, o których mowa
w Rozdziale II ust 1 (d) i (e).
II. Przebieg Konkursu
1.
Wzięcie udziału w Konkursie wymaga łącznego spełnienia poniższych warunków:
a) dokonanie zakupu myjki do okien Forzaspira AG 130 w jednym ze sklepów sieci Euro RTV-AGD
b) odwiedzenia Strony lepszanizperfekcyjna.pl
c) zarejestrowanie dowodu zakupu myjki do okien Forzaspira AG130, przesłanie jego scanu lub zdjęcia za
pośrednictwem odpowiedniego przycisku na stronie w Formularzu
d) udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe dostępne na stronie
e) wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika dla celów
marketingowych oraz zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną;
2.
Zgłoszenia, które nie spełniają wymagań Regulaminu Konkursu zostaną wykluczone z Konkursu.
3.
Konkurs rozpoczyna się 15 marca 2016 r.
4.
Ostatnim dniem, w którym możliwe jest przesłanie Formularza jest 31 maj 2016 r., do godziny 24:00.
5.
Zgłoszenia przesłane po upływie powyższego terminu nie będą uwzględniane przy rozstrzygnięciu
Konkursu.
6.
Jury składające się z 3 pracowników Organizatora wybierze trzy najlepsze jego zdaniem odpowiedzi i na
ich podstawie przyzna jedną Nagrodę Główną i dwie nagrody dodatkowe.
7.
Komisja konkursowa dokona powyższego wyboru do dnia 15 czerwca 2016 r.
8.
Do dnia 20 czerwca 2016r. Organizator wyśle wiadomości poczty elektronicznej do nagrodzonych
Uczestników, w celu uzyskania adresu do wysyłki Nagrody (wraz z numerem telefonu do kontaktu) .
9.
Jeżeli Organizator nie otrzyma odpowiedzi na powyższą wiadomość poczty elektronicznej do dnia 30
czerwca 2016 r. do godziny 23:59. Uczestnik, który nie odpowiedział na tę wiadomość zostaje pozbawiony
prawa do Nagrody. W takim przypadku Nagroda zostanie przyznana Uczestnikowi, którego odpowiedź
zostanie uznana przez komisję konkursową, jako kolejna prawidłowa. Wysyłka nagród zostanie
zrealizowana do 15 lipca 2016.
10. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do weryfikacji spełnienia przez Uczestnika warunków udziału
w Konkursie oraz uzyskania Nagrody.
III. Nagrody
1.
Nagrody dostarczane są zwycięzcom przez Organizatora:
a) Nagroda I stopnia (1 zwycięzca):
Zintegrowany System do czyszczenia POLTI UNICO MCV-70 o wartości rynkowej 2.790 PLN
b) Urządzenie do czyszczenia parą POLTI VAPORETTO COMFORT SILVER o wartości rynkowej 549 PLN
c) Urządzenie do czyszczenia parą POLTI VAPORETTO PURE o wartości rynkowej 499 PLN
2.
Wartość nagród powiększona o należny podatek od nagród jest pokrywana przez Organizatora.
IV. Prawa osobiste oraz ochrona danych osobowych
1.
Dane osobowe Uczestników Konkursu, będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku
o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w
celu prawidłowego przeprowadzenia Konkursu oraz do celów marketingowych HB Polska Sp. z o.o. ,
obejmujących również komunikowanie się z jego Uczestnikami drogą elektroniczną.
2.
Administratorem danych osobowych zebranych od Uczestników Konkursu jest HB Polska Sp. z o.o.
3.
Uczestnik ma prawo wglądu do swoich danych, ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego
lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia. Skorzystanie z prawa uzupełnienia,
uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania oraz domagania się
usunięcia danych realizowane jest poprzez wysłanie do Organizatora stosownego żądania wraz z
podaniem imienia i nazwiska Uczestnika.
4.
Podanie danych osobowych jest dobrowolnie jednak niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie.
5.
Organizator nie przekazuje, nie sprzedaje i nie użycza zgromadzonych danych Uczestników innym osobom
lub instytucjom, chyba że dzieje się to za wyraźną zgodą lub na życzenie Uczestnika, którego dane dotyczą
lub też na żądanie uprawnionych organów Państwa zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami
prawa.
V. Postanowienia końcowe
1.
W przypadku powzięcia przez Organizatora wiadomości, przed lub po przyznaniu nagrody, iż Uczestnik w
jakikolwiek sposób naruszył postanowienia niniejszego regulaminu, Organizator może wstrzymać
przekazanie Nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, albo odmówić przekazania Nagrody danemu
Uczestnikowi, albo w przypadku Nagród już przekazanych – domagać się ich zwrotu. W takim przypadku
zastosowanie znajdą odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.
2.
Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Regulaminem będą
rozstrzygane przez Sąd właściwy według siedziby Organizatora.
3.
W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy
Kodeksu Cywilnego.

Podobne dokumenty