wszystko naraz 2011 16 str.indd

Komentarze

Transkrypt

wszystko naraz 2011 16 str.indd
sprzedam
kupię
zamienię
nieruchomości
motoryzacja
oddam
poszukuję
zagubiono
GAZETA
numer: 22/2011(72)
z dnia: 18.11.2011r.
kolejny numer 2. grudnia
Bełchatowski
DWUTYGODNIK
nakład:12.000 egzemplarzy
PROMOCJA
DRUK ULOTEK
A6 DWUSTRONNE
10.000 sztuk
do końca
kwietnia tylko
350zł netto
Bełchatowsk
tel. 790-40-45-99
szukasz darmowych OGŁOSZEŃ DROBNYCH?
chcesz coś SPRZEDAĆ, KUPIĆ...?
tel. 44 631 32 67
str. 2
wejdź na
absolutnie
wszystkie szkoły
darmo
bez żadnych ukrytych kosztów
Powrót w wielkim stylu
BEŁCHATÓW ul. Piłsudskiego 9
str. 3
97-400 Bełchatów, ul. 9 Maja 17
tel. 44 633 20 28, kom. 666 093 421
Boisko jużwww.OgloszeniaBelchatow.pl
na wizualizacji
zamy do lektury bieżących i aktualnych numerów gazety na www.przegladbelchatowski.pl
Zapraszamy do lektury bieżących i archiwalnych numerów gazety na www.przegladbelchatowski.pl
...
darmowy portal ogłoszeń
BEZPŁATNA
usługi
inne
Przeg ląd
Prze
www.ogloszeniabelchatow.pl
www.cosinus.pl
Zaoczne
licea, szkoły
policealne:
administracja l informatyka
ochrona fizyczna osób i mienia
l obsługa turystyczna l rachunkowość
l prace biurowe l hotelarstwo l logistyka
l organizacja reklamy l ekonomia
l
l
odpłatne kursy maturalne i językowe
tel./fax: (44) 633 18 59
Bełchatów, ul. Mielczarskiego 2A
e-mail: [email protected]
Pro
m
a
ocj
na
O
CV
AP
N
K
2
e-
Przegląd Bełchatowski
Boisko już na wizualizacji
Powiat Bełchatowski rozpoczyna realizację kolejnego
projektu, tym razem dla mieszkańców gminy Szczerców. Projekt „E-gmina Szczerców – kurs
komputerowy”, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
w Bełchatowie, ul. Czapliniecka
96 w godz. pracy urzędów.
Głównym celem projektu
jest podniesienie wiedzy osób
z terenów wiejskich w zakresie
co najmniej podstawowej obsługi komputera. Zajęcia kursu
komputerowego zaplanowano
na okres od stycznia do końca
marca 2012 r. Dokładny termin
rozpoczęcia oraz miejsce odbywania się zajęć zostaną podane po dokonaniu wyboru wykonawcy usługi szkoleniowej.
Gotowa jest już wizualizacja boiska przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Bełchatowie. Jeszcze w tym roku do starostwa trafi ostateczna wersja dokumentacji projektowej przebudowy boiska,
która pozwoli w przyszłym roku ogłosić przetarg na wykonanie prac.
Projekt skierowany jest do
mieszkańców gminy Szczerców. Do udziału w projekcie
kwalifikowane będą osoby w
wieku od 18 do 64 lat, w szczeszeroki-gólności:
wybór zabiegów
W październiku tego roku
osoby bezrobotne, w tym
pakiet SPA
Starostwo Powiatowe w Bełdługotrwale,
chatowie pozyskało również
- nieaktywne
zawodowo,
konkurencyjne
ceny
ul.Czapliniecka
ponad 45 tysięcy
złotych na
- niepełnosprawne,
(ko³o ronda)
projekt pt. „Komputer
oknem
- osoby uczące się w systemie
niestacjonarnym (wieczorowo na świat- kurs komputerowy
dla mieszkańców gminy Kluki”
lub zaocznie) i rolnicy
współfinansowany ze środków
.
Rekrutacja
trwa
od Unii Europejskiej w ramach Eu07.11.2011 do 09.12.2011 r. For- ropejskiego Funduszu Społeczsalon fryzjersko-kosmetyczny
mularze rekrutacyjne będą do- nego. Podobne kursy starostwo
stępne w Urzędzie Gminy w zorganizowało też do tej pory
Szczercowie, ul. Pułaskiego 8 dla gmin: Rusiec, Bełchatów i
oraz w Starostwie Powiatowym Zelów. 
www.ogloszeniabelchatow.pl
-
nr 22/2011 (72)  18.11.2011r
Natural
strzy¿enie psów (rasowych i wielorasowych)
trymowanie k¹piele obcinanie pazurów
usuwanie insektów czyszczenie uszu itp.
Przebudowa boiska będzie
polegała na przygotowaniu
nowej murawy z trawy naturalnej o wymiarach 60 metrów
na 100 metrów, z punktowym
nawadnianiem, bramkami do
piłki nożnej. Wokół boiska powstanie szcześciotorowa bieżnia z poliuretanu (która na
jednym odcinku prostym będzie miała osiem torów). Będzie również bieżnia do skoków w dal i trójskoku, rozbieg
do rzutu oszczepem, rzutnia
Bal Sylwestrowy
tel. 883 594 887
wieści z miasta i regionu
Pl. Narutowicza 22/1, Be³chatów
do pchnięcia kulą, rzutu dyskiem i młotem, zeskok do
skoku wzwyż, rozbieg do skoku o tyczce, rów z wodą dla
biegów długodystansowych z
przeszkodami. Na zachodniej
stronie boiska powstaną trzyrzędowe trybuny, pod którymi
znajdzie magazyn sprzętu.
Od strony wschodniej zbudowane zostaną wiaty dla zawodników i trenerów. Obiekt
będzie posiadał system nagło-
śnieniowy, oświetleniowy oraz
monitorujący.
- Wreszcie lekkoatleci z terenu naszego powiatu będą
mogli trenować w profesjonalnych warunkach – mówi
Marek Jasiński, wicestarosta
bełchatowski. - Nowy obiekt
dodatkowo uatrakcyjni ofertę Powiatowego Centrum
Sportu. Warto podkreślić, że
będzie służył również fanom
piłki nożnej i rugby. 
nr 22/2011 (72)  18.11.2011r
Przegląd Bełchatowski
3
Zupełnie nowa sala koncertowo-wystawienncza, świetnie przygotowana sala 60 samochodów pomieści nowy parking, który
teatralna, a przede wszystkim kino 3D – to największe atuty odnowionego Miej- powstaje na os. Dolnośląskim przy bloku 304, 305
skiego Centrum Kultury w Bełchatowie. Przebudowa kosztowała ok. 6 mln. zł. i 306. Budowa dobiega końca.
Powrót w wielkim stylu Nowe parkingi
zarówno przez nasze grupy, jak czości. Zakładam, że w galerii
i teatry zaprzyjaźnione” – infor- będą pojawiać się wystawy mamuje Ewa Młynarczyk, dyrek- larstwa, fotografii czy rzeźby,
tor MCK. Sala jest obudowana choć jedynym ograniczeniem
specjalnym dźwiękochłonnym powinna tu być kreatywność
materiałem. Posiada pomiesz- artystów” - mówi Ewa Młynarczenie reżyserskie, zaplecze, czyk. 
dekoracje oraz specjalne rampy
na oświetlenie.
W sobotę 19 listopaNowością w Miejskim Cenda w sali koncertowej
trum Kultury jest sala konMiejskiego
Centrum
certowo-wystawiennicza, która powstała w miejscu, gdzie
Kultury wystąpi Kataniegdyś znajdowały się garaże
rzyna Dyzner z zespoOchotniczej Straży Pożarnej.
łem. Podczas koncertu
To tu, jak informuje dyrektor
z pewnością usłyszyMłynarczyk, mają odbywać się
m.in. koncerty różnych gatunmy jej największe przeków muzycznych i projekcje
boje takie jak „Ballada
filmów w ramach dyskusyjneo wszechżonie”, „Stary
go klubu filmowego. Widownia
może pomieści
wrak”, „Pożegnania”
około 60 osób.
czy
„Oczekiwanie”,
W MCK-u jest też wygospoktóre
przeniosą
nas w
darowane miejsce na galerię.
klimat mazurskich jeZnajduje się ona na parterze
budynku. „Zależy mi, by włazior i żeglowania.
Popanele
pod³ogowe
śnie tu lokalni artyści mieli
czątek koncertu godz.
możliwość wystawiania swoich
panele œcienne
18:00. Wstęp wolny.
prac i prezentacji własnej twór-
www.ogloszeniabelchatow.pl
„Zyskaliśmy obiekt kulturalny, z jakiego możemy być
dumni. Odnowione Miejskie
Centrum Kultury jest placówką nowoczesną i wyposażoną
w sprzęt z najwyższej półki.
Mam nadzieję, że taki obiekt
przypadnie bełchatowianom do
gustu. Zależy mi, by Centrum
Kultury tętniło życiem, gromadząc bełchatowskich artystów i
tych wszystkich, którzy chcą realizować swoje kulturalne pasje
i talenty” – mówi Marek Chrzanowski, prezydent Bełchatowa.
W odnowionej siedzibie
Miejskiego Centrum Kultury
znajdują się m.in. kino 3D (a
w nim dokładnie 238 foteli, nowoczesny ekran oraz, oczywiście, profesjonalna zmywarka
do okularów ), sala teatralna,
w której jest świetna akustyka,
sala
koncertowo-wystawiennicza oraz galeria. „Nowa sala
teatralna będzie miejscem należącym do grup teatralnych.
Zależy mi, by właśnie tu bełchatowianie mogli obejrzeć ciekawe spektakle przygotowane
„Dodatkowe miejsca parkingowe w tej okolicy są konieczne, bo gwarantują poprawę bezpieczeństwa i komfort
poruszania i kierowców i pieszych” – mówi Marek Chrzanowski, prezydent miasta.
Inwestycja w całości finansowana jest z budżetu Miasta.
Wartość zadania to ponad 550
tys. zł. Termin zakończenia 10 grudnia 2011 r. Wykonawcą
jest konsorcjum firm: Kos- wspólnej realizacji miejsc
bruk (lider) i Sanel (partner). parkingowych – zarówno na
terenach wspólnot, jak i przyNowy parking na os. Dol- ległych do nich terenach miejnośląskim, to nie pierwsza i skich. „Na naszą inicjatywę
nie ostatnia tego typu inwe- odpowiedziało wiele wspólstycja. Już na początku roku, not, czego owocem są dziena spotkaniach ze wspólno- siątki nowych miejsc parkintami mieszkaniowymi Miasto gowych w różnych częściach
zachęcało wspólnoty do skła- Bełchatowa” – dodaje prezydania propozycji dotyczących dent. 
Z
p
s
drzwi
akcesoria
ul. Nehrebeckiego 8
tel. 44 635 43 21
wieści z miasta i regionu
Zaprasza
dobór bie
salonu w
Przegląd Bełchatowski
4
Na ręce wszystkich
Pracowników Socjalnych,
z okazji Waszego święta
wyrazy szacunku dla ciężkiej
i odpowiedzialnej pracy
oraz życzenia dalszej wytrwałości,
a także zdrowia, radości i satysfakcji
w życiu zawodowym i rodzinnym
składa
Marek Chrzanowski
Prezydent Miasta Bełchatowa
nr 22/2011 (72)  18.11.2011r
Prezydent nagrodził najlepszych
Prezydent Miasta Bełchatowa Marek Chrzanowski, podczas dorocznej Inauguracji Roku
Kulturalno –Sportowego
wręczył nagrody za wybitne osiągnięcia kulturalne
i sportowe. Uroczystość
odbyła się w odnowionym Miejskim Centrum
Kultury i była połączona
z zakończeniem realizacji
projektu „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości
i otoczenia biznesu poprzez rozbudowę i przebudowę
infrastruktury
miejskiej
Bełchatowa".
W dziedzinie kultury,
prezydent nagrodził dziewięć osób, w tym: za całokształt pracy w dziedzinie
upowszechniania czytelnictwa Janinę Gabinowską i Kamila Piechowskiego; reprezentuje Bełchatowskie
za całokształt pracy w dziedzi- Towarzystwo Sportowe AS),
nie upowszechnia działalno- Paulina Mamrot (biegaczka,
ści kulturalnej Bożenę Książ- która reprezentuje Bełchaczyk, Antoniego Owczarka i towksi Klub LekkoatletyczPiotra Szcześniewskiego;
Balu za ny), Damian Grzejda (młody
całokształt pracy w dziedzinie zawodnik PGE GKS BełchaAndrzejkowego
upowszechnia
działalności tów), Mariusz Łączyński (zakulturalnej i filmowej Jacka wodnik LZS Bełchatowskiej
Olejnika; za całokształt pra- Akademii taekwon-do), Marcy w dziedzinie popularyzacji ta Mysur (LZS Bełchatowska
poezji Annę Karasińską; za Akademia taekwon-do), Wojcałokształt pracy w dziedzi- ciech Słomian (karateka, zanie popularyzacji kultury i hi- wodnik Uczniowskiego Klustorii miasta i regionu Artura bu Sportowego „Dwójka”),
Daniłowicza i Leszka Piątkie- Patrycja Wieczorek (biegaczwicza. Nagrodę otrzymała też ka, trenuje w Bełchatowskim
Miejska Orkiestra Dęta - za Klubie
Lekkoatletycznym),
informacje
całokształt pracywkrótce
w dziedzinie
Mateusz Trzeboński (lektemat koatleta i zawodnik BKL),
popularyzacji muzyki na
dętej.
Nagrody Prezydenta Miasta Aleksandra Bodasińska (rzut
Bełchatowa otrzymali też piłeczką palantową, zawodsportowcy, w tym Sebastian niczką Uczniowskiego KluKrzaczyński (zapaśnik, re- bu Sportowego „Jedynka”),
prezentant GKS "Bełchatów" Wojciech Kaźmierczak (brydż
SSA), Mateusz Konieczny sportowy, jego klub to BinŻ
(bełchatowski tenisista, która Bełchatów), Tomasz Jończyk
wieści z miasta i regionu
www.ogloszeniabelchatow.pl
Restauracja - Sala Weselna
Bełchatów ul. Wojska Polskiego 92A (róg Kolejowej)
tel./fax. 44 633 07 73 tel./kom. 600 41 52 98 | e-mail: [email protected]
Bal Sylwestrowy









NOWA SALA -150
4 posiłki gorące
zimna płyta z przekąskami
owoce  ciasta
napoje zimne i gorące
cena
0,5 l alkoholu / parę
szampan
zł/os
stół wiejski
zespół muzyczny REVEL
pokaz sztucznych ogni
wolne są również po
175
jedyncze miejsca na
BAL ANDRZEJKOW
Y
gości
(Akademicki Klub Karate
w Łodzi), Marcin Kilańczyk
(zawodnik Bełchatowskiego
przyjêcieLekkoatletycznego,
weselne
Klubu
z poprawinami
powożenie
zaprzęgami), Konrad
(skok wzwyż,
tylkoOwczarek
160z³/ osobê!
Akademicki Związek Sportowy Klubu Uczelnianego Politechniki Opolskiej).
Nagrodzeni przez prezydenta
trenerzy i działacze sportowi
to: Andrzej Olczyk – GKS Bełchatów – zapasy, Rybarczyk
Dariusz – BKL– lekkoatletyka, Wiktor Karnawalski – LZS
Bełchatowska Akademia Taekwon-do, Tomasz Zadworny – GKS Bełchatów – piłka
nożna, Piotr Szczepaniak –
UKS Dwójka, Łukasz Mantyk
– BKL, Bogdan Stasiak – LKS
Stomil – kolarstwo.
‘KiM
Więcej informacji o nagrodzonych oraz bogata galeria
zdjęć z wręczenia nagród na
WWW.belchatow.pl. 
sala dla 60 gości
sale klimatyzowane  duży parking
Organizujemy przyjęcia okolicznościowe:
wesela  komunie  chrzciny
 imieniny  imprezy integracyjne
 bankiety i inne

wolne terminy
2012 i 2013!
nr 22/2011 (72)  18.11.2011r
Przegląd Bełchatowski
5
Święto Niepodległości BTF zaprasza
93. rocznicę odzyskania przez
Polskę Niepodległości świętowali bełchatowianie 11 listopada.
Tradycyjnie, na placu przy Kościele Św. Stanisława Biskupa
i Męczennika odbyła się Msza
św. w intencji Ojczyzny, w której
uczestniczyli m.in. przedstawiciele władza samorządu miejskiego i powiatowego oraz organizacji i szkół. Jak co roku, podczas
oficjalnych uroczystości głos zabrał Marek Chrzanowski, Prezydent Bełchatowa, który w swoim
wystąpieniu zwrócił szczególną
uwagę na to, jak wielką wartością, ale i odpowiedzialnością jest
wolność. „Niech świętowanie tak
ważnych jak dzisiejsza rocznic,
będzie dla nas wszystkich im-
pulsem do refleksji nad tym, jak
istotna dla wspólnego dobra jest
umiejętność jednoczenia się w
imię słusznych spraw i celów. Jak
ważna jest umiejętność odrzucania sporów toczonych w imię partykularnych interesów, na rzecz
współpracy dla dobra także naszej małej ojczyzny” – podkreślał
prezydent Chrzanowski.
Złożenie kwiatów pod pomnikiem Żołnierzy POW oraz
popołudniowy koncert laureatów
XII Regionalnego Przeglądu Piosenki Patriotycznej i Żołnierskiej
były uwieńczeniem oficjalnych
uroczystości.
„Cieszy fakt, że przy okazji
wielkiej rangi rocznic państwowych, w naszym mieście odby-
Bełchatowskie Towarzystwo Fotograficzne zaprasza
na IV Przeglądową Wystawę
Fotografii BTF-u. Ekspozycję stanowią różnorodne tematycznie zdjęcia wykonane
przez członków Towarzystwa.
Wystawę można oglądać w
Muzeum Regionalnym, do 30
listopada, w godzinach pracy
placówki. 
www.ogloszeniabelchatow.pl
wają się przedsięwzięcia towarzyszące, którym przyświeca idea
edukacji patriotycznej” – dodaje
prezydent. Mowa o dorocznym
Biegu Niepodległości, w którym
tym razem udział wzięła rekordowa ilość uczniów. „Do biegu
zgłosiło się około 400 młodych zawodników” – mówi Wiktor Rydz,
koordynator Zespołu ds. Kultury i Sportu w bełchatowskim
UM. Również koncert „Pieśni
legionowe oraz przeboje polskiej
piosenki retro” zgromadził olbrzymią publiczność. Podobnie
sesja historyczna „Listopadowe
refleksje”, zorganizowana przez
bełchatowski oddział Polskiego Towarzystwa Historycznego.
Tematami wiodącymi podczas
sesji był „Spór o orientację polityki polskiej na progu I wojny
światowej” oraz „Kobiety w życiu Józefa Piłsudskiego” – referat
przedstawiony przez Dariusza
Marka Srzednickiego, historyka,
scenarzystę, reżysera, który specjalizuje się w dziejach XX-lecia
międzywojennego. 
wieści z miasta i regionu
Przegląd Bełchatowski
6
PREZYDENT MIASTA BEŁCHATOWA
97-400 Bełchatów ul. Kościuszki 1
tel.( 044) 733-51-37 fax 733-51-40
ogłasza
USTNY PRZETARG NIEOGRANICZONY
na sprzedaż nieruchomości położonych w Bełchatowie
www.ogloszeniabelchatow.pl
Oferujemy do sprzedaży:
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną działką nr 228/5 o pow. 0,1270 ha w obrębie
15 położoną w Bełchatowie w rejonie ul. Dalekiej. Dla w/w działki w Sądzie Rejonowym w
Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta KW 62520. Zgodnie z miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą Nr LI/470/06 Rady Miejskiej w
Bełchatowie z dnia 05 października 2006r. (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2006 r. Nr 390, poz.
3023) przedmiotowa działka znajduje się w jednostce urbanistycznej A9MN(mr,u) opisanej
jako „teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej i usługowej”.
- cena wywoławcza 130 023,00 zł
Do kwoty wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości
23% tej kwoty.
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną działką nr 228/6 o pow. 0,1266 ha w obrębie 15,
położoną w Bełchatowie w rejonie ul. Dalekiej.
Dla w/w działki w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta KW
62520.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą
Nr LI/470/06 Rady Miejskiej w Bełchatowie z dnia 05 października 2006r. ( Dz. U. Woj.
(Łódzkiego z 2006r. Nr 390, poz.3023) przedmiotowa działka znajduje się w jednostce
urbanistycznej A9MN(mr,u) opisanej jako „teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
zagrodowej i usługowej”.
- cena wywoławcza 129 613,00 zł
Do kwoty wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości
23% tej kwoty
- nieruchomość niezabudowaną oznaczoną działką nr 228/7 o pow. 0,1262 ha w obrębie
15,położoną w Bełchatowie w rejonie ul. Dalekiej.
Dla w/w działki w Sądzie Rejonowym w Bełchatowie prowadzona jest księga wieczysta
KW 62520.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego zatwierdzonym Uchwałą
profile: Generic
CMYK printer
profile
NrColor
LI/470/06
Rady Miejskiej
w Bełchatowie
z dnia 05 października 2006r. ( Dz. U. Woj.
Composite Default screen
Łódzkiego z 2006r. Nr 390, poz.3023) przedmiotowa działka znajduje się
w jednostce
urbanistycznej A9MN(mr,u) opisanej jako „teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej,
zagrodowej i usługowej”.
nr 22/2011 (72)  18.11.2011r
- cena wywoławcza 129 204,00 zł
Do kwoty wylicytowanej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wysokości
23% tej kwoty.
Wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej należy wpłacać na konto Urzędu Miasta
w Bełchatowie : Bank Ochrony Środowiska Nr 82 1540 1245 2096 4804 1937 0006 przy
czym wadium musi wpłynąć na powyższy rachunek do dnia 29 listopada 2011 roku
do godz. 1900.
Przetarg odbędzie się w dniu 05 grudnia 2011 roku w sali nr 316 (II piętro) Urzędu
Miasta w Bełchatowie przy ul. Kościuszki 1
- nieruchomości oznaczonej działką nr 228/5 z obrębu 15 o godz. 900
- nieruchomości oznaczonej działką nr 228/6 z obrębu 15 o godz. 915
- nieruchomości oznaczonej działką nr 228/7 z obrębu 15 o godz. 930
Wadium wpłacone przez osobę, która wygra przetarg zaliczone zostanie na poczet
ceny nabycia. Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie,
po rozstrzygnięciu przetargu, przelewem na podane konto bankowe.
Wylicytowana cena sprzedaży nieruchomości podlega zapłacie do czasu zawarcia aktu
notarialnego, którego termin zostanie ustalony najpóźniej w ciągu 21 dni od rozstrzygnięcia
przetargu. Koszty sporządzenia umowy notarialnej i opłaty sądowe w całości ponosi nabywca.
Uchylenie się kandydata na nabywcę wyłonionego w drodze przetargu od podpisania aktu
notarialnego w wyznaczonym terminie spowoduje przepadek wpłaconego wadium na rzecz
sprzedającego.
W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i osoby prawne, jeżeli wpłacą wadium
w określonej wysokości i w wyznaczonym terminie. Osoba fizyczna winna przybyć
na przetarg z dowodem tożsamości i dowodem wpłaty wadium, natomiast podmiot
uprawniony do reprezentowania osoby prawnej z aktualnym odpisem z właściwego rejestru,
a gdy został ustanowiony pełnomocnik z pełnomocnictwem i dowodem wpłaty wadium.
Przetarg zostanie przeprowadzony zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 14
września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na
zbycie nieruchomości (Dz. U. nr 207, poz. 2108). Ogłaszający ma prawo z uzasadnionej
przyczyny do odwołania ogłoszonego przetargu w formie właściwej dla jego ogłoszenia.
Ogłoszenie o przetargu zostaje zamieszczone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu (
parter), na stronie internetowej www.belchatow.pl oraz w prasie lokalnej.
Informacji udziela Wydział Geodezji i Architektury Urzędu Miasta w Bełchatowie,
ul. Kościuszki 1, pokój 406, tel. (0-44) 733-51-76.
NOWE AVEO 5D JUŻ OD
13 996 ZŁ
wieści z miasta i regionu
w kredycie 40/60
Dobrzelów
tel. 44 633 06 05 | Łódź, ul. Żeligowskiego 36, tel. 42 630 00 66
NAZWA
ALERA ul. Dealer,Bełchatów,
00-000 Miasto, tel.
00 000 00 00, 20a,
www.dealer.pl
TRAXDEAUTO
Liczba aut w promocji ograniczona. Promocja dostępna u dystrybutorów biorących udział w kampanii. Cena Chevroleta Aveo 5d LS 1,2 l, 70 KM z rabatem promocyjnym. RRSO: 4,71%. Wyliczenie RRSO nie uwzględnia kosztów składek ubezpieczenia pojazdu oraz
kosztów zabezpieczenia kredytu. Niektóre prezentowane tu modele nie są dostępne na rynku polskim. Szczegóły u dystrybutorów. Niniejsza informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. Informacje na temat złomowania samochodów,
przydatności do odzysku i recyklingu są dostępne pod adresem internetowym www.chevrolet.pl
Zużycie paliwa (Norma: 2007/715/UE) dla Chevroleta Aveo 5d LS 1,2 l, 70 KM, w cyklu mieszanym wynosi: 5,9 l/100 km, emisja CO2: 138 g/km.
nr 22/2011 (72)  18.11.2011r
Przegląd Bełchatowski
Burzę wśród fachowców wywołał artykuł opublikowany 8. listopada na łamach jednej z lokalnych gazet. Magnetyczne tytuły na okładce „Oddadzą
krzywe rondo” i potem, na kolejnej stronie: „Nowe rondo krzywe, ale wody
nie zatrzyma” przyciągały uwagę Czytelnika, jednak – zdaniem branżystów
– mają się nijak do rzeczywistości.
O co chodzi z tym rondem?!
7
W walce ze starzeniem się skóry, łysieniem i cellulitem
MEZOTERAPIA IGŁOWA
Agnieszka Hernik
Mezoterapia jest niechirurgiczną metodą polegającą na śródskórnym wstrzykiwaniu aktywnych preparatów. Zabiegi te służą
do odmładzania skóry twarzy, szyi, dekoltu,
ud i pośladków.
Lekarz indywidualnie do potrzeb pacjenta dobiera zestaw substancji odżywczych. Substancje głównie w postaci kwasu
hialuronowego poprawiają jędrność i napięcie skóry, stymulują do produkcji własnego
kwasu hialuronowego.
Bezpośrednio po zabiegu na skórze widoczne są niewielkie bąbelki, które wchłaniają się w ciągu kilku godzin. Najlepsze efekty
osiągniemy stosując serię kilku zabiegów.
Leczenie i profilaktyka łysienia – poprzez podawanie w skórę owłosioną głowy
preparatów mineralnych, witamin i leków
przeciwzapalnych można w znacznym stopniu poprawić odżywienie włosów, zatrzymać
ich wypadanie, a nawet spowodować ich odrost.
Zabiegi wykonywane są w Salonie Shea
przez lekarza Medycyny Estetycznej- Monikę Królikowską.
PAKIET
PROMOCYJNY
Zamawiając Pakiet:
fryzura
okolicznościowa
+makijaż
otrzymasz
malowanie paznokci
lub manicure
GRATIS!!!
Bądź czarująca
w sylwestrową noc
BON UPOMINKOWY - sposób na prezent
Szczegóły w salonie lub na www.shea.com.pl
Salon kosmetyczno - fryzjerski
Bełchatów, os. Okrzei 33b, tel.: 44 631 32 42
Już sam tytuł artykułu wywołuje sensację i każe wnioskować, że ronda służą do zatrzymywania wody i nie mogą
być krzywe. Zapewniam, że
żadne rondo w swej istocie
nie służy do zatrzymywania
wody, a rzekome „złe wyprofilowanie”, o którym mowa w
artykule, jest zgodne z obowiązującymi przepisami w
tym Wytycznymi projektowania skrzyżowań drogowych
część II w całości dot. rond.
Punkt 6.3.1. tych wytycznych
brzmi: „Ze względu na potrzebę sprawnego odwodnienia
ronda pochylenie poprzeczne
jezdni ronda powinno wynosić
2,0÷2,5% na zewnątrz ronda”.
Biorąc pod uwagę właściwe –
normatywne spadki podłużne
dróg – ulic na dojeździe nie
Ponadto geometria ronda
i układu ulic dochodzących
spełnia podane w Wytycznych
warunki uzyskania wysokiego bezpieczeństwa poprzez
m.in.:
- Zmniejszenie prędkości na
dojeździe. W przypadku ul.
Ludwikowskiej poprzez geometrię, podobnie na Al. Ks.
Kard. Wyszyńskiego, a także poprzez
wydzielenie w
oznakowaniu poziomym powierzchni wyłączonych z ruchu. Zalecaną prędkością na
dojeździe do ronda wg Wytycznych w tym przypadku
(rondo małe w terenie zabudowanym) jest max. 50 km/h.
Warunek ten został spełniony,
gdyż w oznakowaniu nie przewidziano podwyższenia prędkości dla nowego dwujezdniowego łącznika (odc. pomiędzy
Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego a
Zamoście), co dla wielu może
być dziwne, że zaprojektowano i wybudowano nową
dwujezdniową ulicę, a można
jeździć z prędkością jak na innych. Nie podwyższanie prędkości na tej ulicy wynika także
z jej przebiegu przez osiedle
mieszkaniowe.
- Optycznemu naprowadzaniu
osi drogi dojazdowej na wyspę
środkową, możliwie prostopadłemu do stycznej do okręgu
tworzonego przez średnicę zewnętrzną ronda
- Wygięciu torów jazdy i zastosowaniu niezbyt dużych
szerokości wlotów i promieni
wyokrąglających wlotów i wylotów – dławiących prędkość
ruchu.
- Zapewnienie pieszym możliwości przechodzenia wlotu
i wylotu oddzielnie - dzięki
wyspom dzielącym stanowiącym miejsce azylu.
Zachowanie tych zasad kłóci się z wiedzą osób, z którymi
rozmawiał autor wspomnianego artykułu. Z przytoczonych
w artykule wypowiedzi wynika przekonanie rozmówców,
w tym zawodowego kierowcy
z „ponad czterdziestoletnim
doświadczeniem”, że przez
rondo powinno się jechać jak
na odcinku między węzłowym.
Otóż nie – rondo, jak każde
inne skrzyżowanie, wymaga
zmniejszenia i zachowania
bezpiecznej prędkości. Tą dla
małych rond przyjmuje się 20
km/h przy takich właśnie, jak
to określa artykuł „przechyłach” – poprawnie spadkach,
które jak przytoczono na
wstępie są zgodne z Wytycznymi.
Mam
świadomość,
że
dziennikarz pracuje szybko i
nie zawsze ma możliwość dogłębnie zbadać temat, o którym pisze. Jednak nie jest to
żadnym usprawiedliwieniem
dla tworzenia teksów, których
jedynym celem jest wykreowanie sensacji, a nie oddanie
rzetelnego obrazu tego, co zostało wykonane. 
Talia
duże rozmiary
42-64
Zapraszamy
ul. Wojska Polskiego 23E (I Piętro)
tel. (44) 631 70 14, kom. 605 847 719
czynne
pn.-pt 900-1800, sob. 900-1400
CYFROWE APARATY S£UCHOWE
wieści z miasta i regionu
Szkoda, że dziennikarze
(czy to z braku wiedzy na temat, o którym piszą, czy chęci
zapewnienia sztucznej sensacji Czytelnikowi) nie podnoszą
w swoich artykułach merytorycznych kwestii i zasad. Nie
uświadamiają kierowców oraz
czytelników jakie są normy
projektowania i poruszania
się na rondzie, które jest ono
specyficznym skrzyżowaniem,
często zaprojektowanym dla
spowolnienia ruchu, wymagającym zachowania odpowiedniej prędkości z uwagi właśnie
na jego geometrię nawet jeśli
mamy swobodny wjazd na
rondo. Taki artykuł przyniósłby więcej korzyści, a przede
wszystkim oddawałby rzetelny obraz tego co zostało wykonane.
zachodzą żadne specyficzne
przypadki, które powodowałyby odstąpienie od tej fundamentalnej zasady. Należy
zaznaczyć, że wg Wytycznych
„należy unikać pochyleń poprzecznych
jezdni
ronda
mniejszych niż 1,0%”. Projektowane rondo jest rondem
małym o max. dla tego typu
rond średnicy zewnętrznej
Dz=40m
zaprojektowanym
na przeznaczonym w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego pod układ
drogowy terenie. Rozwiązanie
ronda daje możliwość budowy
w przyszłości drugich jezdni
Al. Ks. Kard. Wyszyńskiego
tak jak przewiduje to plan
miejscowy.
www.ogloszeniabelchatow.pl
Mgr inż. Jacek Szeliga, autor wielu dokumentacji projektowych, w tym projektu dla
ronda Solidarności (skrytykowanego w artykule) i al. Jana
Pawła II, pisze oburzony:
ul. Czapliniecka 123
97-400 Be³chatów
Szpital im. Jana Paw³a II
gabinet 1021 I p.
czwartek 9.00 - 17.00
pi¹tek 9.00 - 14.00
tel. 506 409 037 / 44 635 85 04
ul. Czapliniecka 5
97-400 Be³chatów
Gabinety Lekarskie
œroda 11.00 - 15.00
pi¹tek 9.00 - 14.00
tel. 506 409 037
tel. 501 593 153
Szpital Powiatowy
w Radomsku
ul. Jagielloñska 36
gab. 30A
pn, œr, czw. 9.00-14.00
tel. 502 276-946
us
u
9
S
g
c
p
t
Przegląd Bełchatowski
8
Zmienione oblicze Wygiełzowa
nr 22/2011 (72)  18.11.2011r
Drugi sezon lodowiska
Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej w Wygiełzowie (gmina Zelów). Zadanie, którego koszt wy- 12 listopada powiatowe lodowisko przy ulicy
Lodowisko jest obiektem
niósł prawie 1,2 miliona złotych, zostało w całości sfiwielofunkcyjnym, na którym
Czaplineckiej w Bełchatowie rozpoczęło drugi w okresie zimowym można
nansowane ze środków powiatu bełchatowskiego
www.ogloszeniabelchatow.pl
sezon zimowy. Przez dwa tygodnie trwało zamrażanie tafli lodowej.
powierzchni prawie 2700 metrów kwadratowych, kładąc w
to miejsce nawierzchnię asfaltową. Zbudowano kanalizację
deszczową, studnie kanalizacyjne, wykonano chodniki
z kostki brukowej (2706 m2),
miejsca postojowe z kostki
brukowej (287,50 m2). Wymieniono oznakowanie (poziome
cienkowarstwowe - 70,35 m2,
oznakowanie pionowe: słupki stalowe - 28 szt., tarcze
znaków drogowych - 34 szt.,
ogrodzenie ochronne sztywne 3x2,5m – 7,50m. ZbudowaW ramach prac rozebrano no także wjazdy i wyjazdów z
brukowaną nawierzchnię o kostki brukowej (511,50 m2).
Przebudowa drogi w Wygiełzowie nie ograniczyła się
jedynie do zamiany brukowanej nawierzchni na asfalt
– mówi Tomasz Kijanka, dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg w Bełchatowie. - W
zasadzie
przebudowaliśmy
całe centrum miejscowości,
budując nowe chodniki, zatoczki autobusowe, parkingi i
zjazdy. Dzięki temu znacząco
poprawiła się estetyka, jak i
bezpieczeństwo przejeżdżających oraz mieszkańców.
1
11/3/11
2:04 PM
wieści z miasta i regionu
CIT1C220606 C3_C5 destock dealerska A5_2.pdf
MK CENTRUM
www.mkcentrum.pl
Piotrków Trybunalski, ul. Wojska Polskiego 264
tel.: 44 646 21 21
e-mail: [email protected]
Powiatowe
lodowisko
w Bełchatowie powstało
w 2010 roku. Dzięki pozyskanemu
dofinansowaniu
ze środków Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na
lata 2007-2013 w wysokości
ponad 4 milionów złotych,
obiekt przez pięć lat udostępniany będzie mieszkańcom bezpłatnie.
pojeździć na łyżwach, zagrać
w hokeja i curling. Na tafli lodowiska jednorazowo może
przebywać 150 osób. W okresie letnim tafla lodowa jest
rozmrażana, a na jej miejscu
pojawia
się
powierzchnia
syntetyczna, na której funkcjonują dwa korty do tenisa ziemnego, dwa boiska do
koszykówki i jedno do piłki
ręcznej oraz boisko do badmintona. Jest również stanowisko fitness i stoły do gry w
ping-ponga. Obiekt posiada
wypożyczalnię sprzętu sportowego.
W zeszłym sezonie zimowym lodowisko odwiedziło
27 tysięcy osób. Wypożyczalnia, która również bezpłatnie
udostępnia sprzęt, posiada
270 par łyżew, 45 kasków (kolejnych 50 jest już zamówionych), 16 kamieni i 8 szczotek
do curlingu, 15 kijów hokejowych, bramki i krążki.
Starostwo sprawdzi grunty
Realnych kształtów zaczyna nabierać pomysł wybudowania przez bełchatowskie starostwo terenowej ścieżki rowerowej, od zbiornika Słok, aż do Góry Kamieńsk.
- Obecnie jesteśmy na etapie wyboru firmy geodezyjnej,
która przygotuje mapę sytuacyjną-wysokościową do celów
projektowych – mówi Szczepan Chrzęst, starosta bełchatowski. - Dzięki mapie będziemy mieli rozeznanie na jakich
gruntach trasa będzie przebiegać. Być może w przyszłym
roku będzie można przystąpić
do pierwszych prac przy budowie trasy. Będziemy prowadzić
też rozmowy z przedstawicielami bełchatowskiej kopalni,
elektrowni, nadleśnictwa oraz
władzami gminy Bełchatów i
Kleszczów. Być może wspólnie
z tymi podmiotami, przez których tereny trasa będzie przebiegać, udałoby się zbudować
Ścieżka byłaby trasą terenową, utwardzoną tłuczniem,
z miejscami do odpoczynku.
Dzięki temu powstałaby ciekawa i urozmaicona trasa roweokoło 10- kilometrowy odcinek
rowa, doskonała do rodzinnych
ścieżki terenowej.
wycieczek. Po drodze będzie
Mapa do celów projektowych można podziwiać krajobrazy
ma być gotowa do końca roku. przyrodnicze powiatu bełchatowskiego, jak i widoki obiekPowiatowa ścieżka rowe- tów przemysłowych- kopalni i
rowa, która zaczyna się zaraz elektrowni.
za granicami miasta BełchaW zeszłym roku starostwo
towa i wiedzie wzdłuż drogi oddało do użytku ponad piępowiatowej prowadzącej do ciokilometrowy odcinek ścieżki
kopalni i elektrowni, po ośmiu rowerowej od Domiechowic do
kilometrach kończy się przy Parzna. Koszt budowy wyniósł
brzegu zbiornika Słok. Plan
1.567.416,40 złotych. Długość
zakłada przedłużenie jej aż
ścieżki wynosi 5.374 metry, szedo Góry Kamieńsk i tam połączenie z istniejącymi ścież- rokość 2 metry, wykonana jest
kami. Trasa wiodłaby wzdłuż z asfaltu. Ścieżka zaczyna się
zbiornika
Słok,
następnie w Domiechowicach, od granicy
wzdłuż koryta Widawki i koło administracyjnej miasta i biewjazdu na górę łączyłaby się gnie wzdłuż drogi powiatowej,
ze ścieżkami Góry Kamieńsk. aż do Parzna. 
Bełchatów, ul. Przemysłowa 4
nr 22/2011 (72)  18.11.2011r
Zaginiony
mężczyzna
nie żyje
15 listopada 2011 roku zakończyły
się
czterodniowe
poszukiwania
zaginionego
81-letniego mieszkańca gminy
Szczerców. Niestety, mężczyzna
nie żyje. Jego ciało odnaleziono
w rzece Widawce, w okolicy wsi
Żabczanka (gmina Szczerców),
nieopodal betonowej kładki,
pod którą na dnie znaleziono
również rower zaginionego.
Prawdopodobną
przyczyną
śmierci było utonięcie po wpadnięciu do wody podczas przechodzenia po kładce na drugą
stronę koryta rzeki. Policjanci
wyjaśniają okoliczności tego
nieszczęśliwego zdarzenia. 
Przegląd Bełchatowski
9
Włamywacz nie
uniknie kary
Policjanci z posterunku w
Kleszczowie zatrzymali podejrzanego o włamania dokonane do pomieszczeń magazynowych na budowie zaplecza
znanej w Europie firmy branży
budowlanej. Przestępstwa dokonano 6 listopada 2011 roku w
Kleszczowie, a łupem złodzieja
padły narzędzia i elektronarzędzia, urządzenia łączności
bezprzewodowej oraz elementy
instalacyjne o łącznej wartości
kilku tysięcy złotych. W wyniku
intensywnych czynności śledczych policjanci poczynili ustalenia, które pozwoliły na, jak się
w konsekwencji okazało, trafne
wytypowanie sprawcy. Okazał
się nim 32-letni mieszkaniec
gminy
Kleszczów.
Podczas
przeszukania domu mężczyzny oraz należących do niego
pomieszczeń
gospodarczych
śledczy odnaleźli znaczną część
skradzionych
przedmiotów,
a także inne, których pochodzenie jest teraz skrupulatnie
badane. Niewykluczone, że
32-latek poza kradzieżą z włamaniem, za którą grozi mu kara
do 10 lat pozbawienia wolności,
ma na swym koncie również
inne przestępstwa. Zatrzymany
przyznał się do dokonania włamania i sprzedaży niektórych
ze skradzionych przedmiotów.
Policjanci ustalają teraz personalia paserów. 
Po niespełna 4 godzinach policjanci zatrzymali sprawców napadu na sklep
jubilerski w Działoszynie. Zatrzymanym grozi kara do 15 lat pozbawienia
wolności. Decyzją sądu 26-latek został tymczasowo aresztowany, natomiast jego 27-letni wspólnik został objęty dozorem policyjnym.
znajdujących się na konkretnej
palecie po czym skradł ją wybiegając ze sklepu. Straty oszacowano
na 70 tysięcy złotych. Po sygnale
przekazanym do Wydziału Kryminalnego Komendy Wojewódzkiej
Policji w Łodzi podejrzewany już
kilka godzin po zdarzeniu został namierzony i zatrzymany na
jednej z ulic w łódzkiej dzielnicy
Górna. Przy 34-latku zabezpieczono kilka tysięcy złotych i cześć
biżuterii zrabowanej w Bełchatowie. Decyzją Sądu Rejonowego
w Bełchatowie został wówczas
tymczasowo aresztowany na najbliższe trzy miesiące. Policjanci
dalej intensywnie pracowali nad
tymi sprawami typując kolejne
podejrzewane osoby. Cała zatrzymana do tej pory trójka była już
wcześniej wielokrotnie notowana
za konflikty z prawem.
Za rozbój z użyciem niebezpiecznego narzędzia grozi kara do
15 lat pozbawienia wolności, za
kradzież do 5 lat więzienia. Sprawa jest rozwojowa. 
 5 posiłków gorących
 bogaty zestaw
przekąsek
 ciasta, owoce,
słodycze
 kawa, herbata
bez ograniczeń
 soki, napoje
 0,5l alkoholu/parę
 szampan
 pokaz
sztucznych ogni
 gości zabawiać
będzie zespół
Restauracja
„QUEST”
ul. Sienkiewicza 80, Bełchatów
Dajana
170zł /os.
tylko
mile..
..zaskoczy
Cię..
..cena
tel. 44 632 95 40, 692 467 129
www.dajana07.pl
wolne pojedyncze terminy na komunie i wesela na rok 2012
y
r
e
n
a
b
ulotki
i
k
w
ó
t
y
z
i
w
tel. 790-40-45-99
Bełchatów ul. Przemysłowa 12
tel/fax.:
CENTRUM
Centrum USŁUG
usług
MOTORYZACYJNYCH
motoryzaCyjnyCh
/44/ 633 34 59
e-mail: [email protected]
tel.:
/44/ 633 38 40
/44/ 633 36 58
n przeglądy techniczne pojazdów tel.: 515 190 003
n sklep części zamiennych TIR, Autobusy tel.: 605 294 840
nWYMIANA
stacja paliw ON,
oleje,
smary tel.:
523TANIEJ!!!!!!
OPON
NAWET
DO 517 222 %
n stacja obsługi samochodów osobowych tel.: 517 180 099
n stacja
obsługi
WYMIEŃ
PŁYNsamochodów
HAMULCOWYciężarowych tel.: 501 796 968
nNA
serwis
501 796 968, 517-222-245
ZIMĘogumienia
A ŚWIATŁAtel.:
USTAWIMY
!!!!!
n transport GRATIS
międzynarodowy
i spedycja tel.: 502 265 832
(Wywrotki Firanki)
PROMOCJA!!!!
50
więcej na www.batis.pl
www.batis.pl
wieści z komendy
Do zdarzenia doszło 9 listopada około godziny 13.00 w
Działoszynie w powiecie pajęczańskim. Do mieszczącego się
przy jednej z ulic jubilera weszło
dwóch mężczyzn. W tym czasie
w sklepie była tylko właścicielka.
Po pobiciu i użyciu gazu łzawiącego bandyci obezwładnili 71-letnią kobietę, a następnie skradli
wyroby ze złota wartości około
20 tysięcy złotych. Całe zajście
trwało krótką chwilę. Już w kilka
minut po zaalarmowaniu policji
funkcjonariusze byli na miejscu
przestępstwa. Sprawcy zdążyli
jednak odjechać. Pokrzywdzoną
przewieziono do szpitala. Po tym
sygnale do akcji włączyli się policjanci z Wydziału Kryminalnego
Komendy Wojewódzkiej Policji w
Łodzi, którzy od pewnego czasu
prowadzą czynności związane z
podobnymi zdarzeniami na terenie województwa łódzkiego.
Dzięki typowaniom i zdobytym wcześniej informacjom jeszcze tego samego dnia około godziny 17.00 dotarli do mieszkań
dwóch łodzian. 26-latek i jego o
rok starszy wspólnik zostali zatrzymani jako osoby podejrzewane o napad w Działoszynie.
Podczas przeszukań mieszkań na
Bałutach i Polesiu oraz jeepa należącego do jednego ze sprawców
funkcjonariusze ujawnili pojemnik z łańcuszkami, bransoletami i
innymi wyrobami ze złota. 26 latek
ma aktualnie w toku inną sprawę
o kradzież w sklepie jubilerskim
na terenie Wielkopolski, do której doszło 27 września. Wówczas
około godziny 14.00 wszedł do
jednego z kaliskich jubilerów. Był
zainteresowany kupnem złotych
pierścionków. Podczas ich oglądania zabrał podstawkę z leżącymi na niej pierścionkami i wybiegł
ze sklepu. Ucieczka zakończyła
się kilkadziesiąt metrów dalej. Na
ulicy Krótkiej został zatrzymany przez patrol rowerowy Straży
Miejskiej a następnie przekazany
w ręce policjantów. Jak ustalili funkcjonariusze chciał skraść
złotą biżuterię wartości blisko
20 tysięcy złotych. Po przedstawieniu zarzutów został wówczas
zwolniony. Tym razem w związku
z rozbojem w Działoszynie Sąd na
wniosek Prokuratury Rejonowej
w Wieluniu tymczasowo aresztował 26-latka a wobec jego 27-letniego wspólnika zastosował dozór policyjny.
To nie pierwsze efekty działań kryminalnych. 18 października 2011 roku zatrzymali innego członka grupy zajmującej się
przestępczym procederem dotyczącym sklepów jubilerskich.
Tego samego dnia około 11.30
nie wzbudzając najmniejszych
podejrzeń sprawca wszedł do bełchatowskiej placówki z biżuterią,
poprosił o pokazanie wyrobów
w Restauracji „Dajana”
www.ogloszeniabelchatow.pl
Zatrzymani podejrzani o dokonanie
napadów na sklepy jubilerskie
Bal Sylwestrowy
Przegląd Bełchatowski
10
W PlusLidze mężczyzn
trwa przerwa związana z
Pucharem Świata. Część
zawodników wyjechała na
reprezentacje, a co robią
inni? Mariusz Wlazły na
przykład wykorzystuje ten
czas na spotkania w ramach akcji społecznych.
Następnie
Mariusz
Wlazły
udał się na spotkanie w SOSW nr
4, gdzie został przywitany z niespotykanym entuzjazmem. Tam
również odpowiadał na zadane
mu pytania i rozdawał autografy.
Nie zabrakło też wspólnych zdjęć.
Odbył się także krótki mecz mini
siatkówki oraz pokaz umiejętności
bełchatowskiego siatkarza. Był to
rodzaj zabawy przez sport, dzięki
której dzieci mogły czerpać radość
z gry i obcowania z Mariuszem.
Wlazły z wizytą Prezes Piechocki
u najmłodszych kibiców
Głównym punktem programu
była nauka migania. Nie było to łatwe zadanie, ale po wielu próbach
„Szampon” nauczył się „migać”
swoje imię i nazwisko. Na koniec,
w podziękowaniu za wizytę, wychowankowie ośrodka wręczyli mu
prezent – obraz pokazujący atakującego Mariusza. Kapitan PGE
Skry odwdzięczył się im rozdając
klubowe gadżety oraz zapraszając
na najbliższy mecz Ligi Mistrzów,
który odbędzie się 14.12.2011 w Łodzi.
Wizyty w Gimnazjum nr 18
oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 4 w Łodzi
odbyły się w ramach działania Stowarzyszenia „Siatkówka z Gwiazdą” (oficjalna strona internetowa
www.siatkowkazgwiazda.pl), które
ma na celu jak najszersze rozpropagowanie siatkówki wśród dzieci i młodzieży. Nie mniej ważny
jest jednak aspekt społeczny tych
działań. Dla wielu w sporcie liczy
się tylko własna ambicja i sukcesy.
Są jednak też tacy, którzy postrzegają bycie popularnym sportowcem nie tylko przez ten pryzmat,
ale także jako pewnego rodzaju
misję. Starają się wczuć w sytuację
osób, które borykają się z cierpieniem oraz niedostatkami i chcą
im dać choć odrobinę radości w
tych trudnych chciwlach. Mariusz
Wlazły podczas dwóch opisanych
powyżej wizyt udowodnił, że jest
nie tylko wspaniałym siatkarzem,
ale przede wszystkim wspaniałym
człowiekiem. 
Wyróżniony
ze
szczególnym
uwzględnieniem
siedmiu
tytułów Mistrza Polski oraz dwóch
srebrnych medali
Klubowych
Mistrzostw Świata.
Władze europejskiej
siatkówki
przypominają też,
że dwukrotnie w
ostatnich latach,
w Łodzi, zorganizował
turniej
finałowy Ligi Mistrzów, który był organizacyjJest wielu zawodników i
nym sukcesem.
trenerów, którzy uczestniczą
w rozgrywkach Ligi Mistrzów
Doceniony jest również
w barwach różnych drużyn, wkład w budowę Atomu Treale w tym roku Polska - Mek- fla Sopot, który po zaledwie
ka europejskiej siatkówki - piętnastu miesiącach funkcjotworzy nową historię. Konrad nowania, wywalczył sobie już
Piechocki jest pierwszym czło- prawo startu w najbardziej
wiekiem, który kieruje dwoma prestiżowych rozgrywkach w
klubami grającymi w Lidze Europie. Zespół z Sopotu, jaki
Mistrzów – takie słowa można zbudował Konrad Piechocki,
przeczytać na oficjalnej stro- jest przez autorów tekstu nanie CEV, czyli Europejskiej zwany, drużyną marzeń.
Konfederacji Piłki Siatkowej.
Miło przeczytać i przekaPonadto,
europejska zać dalej, że zagranicą o Pocentrala, przypomina licz- laku pisze się jako o człowiene sukcesy po jakie Konrad ku sukcesu. Panu Konradowi
Piechocki sięgał z PGE Skrą Piechockiemu gratulujemy! 
JEDYNA TAKA TELEWIZJA
sport
www.ogloszeniabelchatow.pl
W minioną środę kapitan PGE
Skry odwiedził Gimnazjum nr 18
oraz Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Dzieci Niesłyszących w Łodzi. Pierwsze
spotkanie rozpoczęło się o 10:30
i trwało prawie 2 godziny. W tym
czasie atakujący PGE Skry m.in.
był sędzią konkursów na najlepsza zagrywkę i atak. Odpowiedział
też na wiele pytań uczniów szkoły,
w której gościł oraz, jak to tradycyjnie podczas takich okoliczności
bywa, rozdał zdjęcia z autografami. Ponadto został odznaczony dyplomami: „Zawodnika Fair Play”
oraz „Honorowego Gościa Specjalnego”, co zostało poprzedzone
uroczystą przysięgą i wypiciem
soku z cytryny. Redakcja „Gazetki
Szkolnej” wręczyła też medal kapitanowi Skry dla „Najprzystojniejszego Sportowca Roku 2011”.
nr 22/2011 (72)  18.11.2011r
Centrum Elektroniki TELMO
ul. Wojska Polskiego 23J
Bełchatów, tel. (44) 632-35-77
Stoisko CYFRA +
w Hipermarkecie E. Leclerc w Bełchatowie
pn.-pt. 1000 - 2000, sob. i nd. 1000 - 1800
Pakiet CYFRY+
z kanałami HD
już za
19zł
miesięcznie
nr 22/2011 (72)  18.11.2011r
Przegląd Bełchatowski
11
Kurek jedzie na
Jastrzębski pokonany! PUCHAR ŚWIATA
W hicie 7. kolejki PlusLigi mężczyzn PGE Skra Bełchatów pokonała
na wyjeździe 3:1 Jastrzębski Węgiel. Zawodnikiem meczu uznany został kapitan żółto-czarnych Mariusz Wlazły.
W pełni zasłużenie, najlepszym siatkarzem meczu
na szczycie PlusLigi została
wybrany Mariusz Wlazły. Atakujący żółto-czarnych zdobył
w tym pojedynku w sumie 22
punkty, notując przy tym aż
62% skuteczność w ataku.
Poza 18 punktami w tym elemencie, na punktowy dorobek
złożył się jeszcze blok oraz
trzy oczka zdobyte bezpośrednio zagrywką. Na wielkie
słowa uznania po tym meczu
zasłużył też serbski przyjmujący Konstatin Cupković, który dość nieoczekiwanie musiał zastąpić w wyjściowym
zestawieniu Bartosza Kurka.
Jako zmiennik wywiązał się
ze swojej roli znakomicie będąc drugą armatą PGE Skry
w starciu z Jastrzębskim Węglem.
całość, spisał się znakomicie.
Nie było elementu siatkarskiego rzemiosła, w którym
jego ekipa zagrałaby poniżej
oczekiwań. Wszystko funkcjonowało jak w szwajcarskim zegarku. Wygląda więc
na to, że bełchatowianie już
ostatecznie wyszli z małego
dołka, w jaki wpadli na samym początku sezonu, kiedy
to przegrali mecze z ZAKSĄ
Kędzierzyn-Koźle oraz Asseco Resovią Rzeszów. Po tej
słabszej dyspozycji nie ma już
nawet śladu, co pokazują wygrane w Jastrzębiu oraz wcześniej z Delectą Bydgoszcz.
Jedyne czego mogą żałować w Bełchatowie, to tego,
że w momencie, gdy drużyna wróciła na właściwe tory,
mamy przerwę w rozgrywkach klubowych, która poJacek Nawrocki mógł być trwa aż do 10. grudnia.
po tym meczu naprawdę zaB.B.
dowolony. Jego zespół, jako
Jastrzębski
Węgiel
1:3
PGE Skra
Bełchatów
(19:25, 18:25, 25:22, 22:25 )
Jastrzębski Węgiel: Łasko, Bartman, Kubiak, Vinhedo, Bontije, Holmes,
Rusek (libero) oraz Bozko, Nemer, Gawryszewski, Thornton
PGE Skra Bełchatów: Wlazły, Falasca, Cupković, Winiarski,
Możdżonek, Pliński, Zatorski (libero) oraz Woicki, Kooistra, Milczarek, Kłos
MVP - Mariusz Wlazły
Już 20. listopada
w Japonii rusza
Puchar
Świata,
który jest pierwszą szansą na zdobycie
upragnionego awansu do
przyszłorocznych
Igrzysk
Olimpijskich. Bilety do
Londynu wywalczą trzy najlepsze
drużyny
japońskiego turnieju.
fot. Adam. Staśkiewicz
Puchar Świata uważany
jest za najtrudniejszą imprezę siatkarską, trudniejszą nawet od turnieju olimpijskiego.
Udział biorą najlepsze drużyny z poszczególnych kontynentów oraz dwa zespoły,
które otrzymały tzw. „dziką
kartę”. Wśród nich jest reprezentacja Polski. W sumie o
trzy przepustki na Olimpiadę
będzie walczyć aż dwanaście
ekip, które w ciągu piętnastu
dni rozegrają aż jedenaście
meczów (każdy z każdym)iście mordercza dawka.
W kadrze biało-czerwonych powołanej na te zawody przez Andreę Anastasiego
znajduje się czterech zawodników drużyny mistrza Polski
– PGE Skry Bełchatów. Są to
Paweł Zatorski, Marcin Możdżonek, wracający po przerwie Michał Winiarski oraz
Bartosz Kurek, którego występ w Japonii stał pod dużym
znakiem zapytania. Ostatecznie Bartosz uporał się z kontuzją pleców i poleciał do Azji,
by wspomóc kolegów w walce
o olimpijski bilet.
Polacy walkę o Puchar
Świata rozpoczną od trzech
bardzo trudnych meczów.
Dzień po dniu w Nagoi będą
grali z Kubańczykami, Serba-
mi oraz
Argentyńczykami. Wszystkie
te pojedynki rozpoczną się o
godzinie 7:00 czasu polskiego.
Następnie przeniosą się do
Osaki, gdzie po dniu przerwy
rozegrają dwa kolejne spotkania. Najpierw z Iranem (7:00),
a następnie z gospodarzami
(mecz o 11.20). Kolejna faza
PŚ to trzy mecze, po dniu
przerwy, w Fukuoce, gdzie
biało-czerwonym
przyjdzie
się zmierzyć z drużynami narodowymi Chin, USA (oba o
7:00) i Egiptu (4:00). Na koniec, po kolejnej dobie wolnego, przeniosą się do Tokio,
gdzie zakończą zmagania pojedynkami z Włochami, Brazylią (oba o 7:00) i Rosją (4:00).
www.ogloszeniabelchatow.pl
Mecz
ten
poprzedziło
dosyć niecodzienne wydarzenie. Wpisany do wyjściowego składu Bartosz Kurek
w ostatniej chwili, jeszcze
przed pierwszym gwizdkiem,
został zastąpiony przez Konstantina Cupkovicia. Jak się
później okazało Bartkowi na
rozgrzewce pogłębiła się kontuzja pleców, co uniemożliwiło mu występ w ligowym hicie. Ten przykry incydent nie
wpłynął jednak negatywnie
na postawę podopiecznych
Jacka Nawrockiego. To oni
od pierwszej piłki nadawali
ton boiskowym wydarzeniom.
Można powiedzieć, że pierwsze dwa sety przebiegły całkowicie pod ich dyktando. Oba
zostały „gładko” wygrane, do
19 i 18. Po takim początku
wydawało się, że w tym pojedynku emocji nie będzie już
do końca, ale wówczas dość
nieoczekiwanie
przebudzili się gospodarze. Trzeci set
to prawdziwa batalia dwóch
równorzędnych ekip. Jastrzębianie napędzani dopingiem
miejscowych kibiców zaczęli
grać bardzo skutecznie. Walka punkt za punkt trwała do
samego końca tej partii. Raz
jeden, raz drugi zespół wysuwał się na minimalne prowadzenie, ale ostatecznie to JW
przechylił szalę zwycięstwa
na swoją stronę, wygrywając 25:22. Determinacja podopiecznych Lorenzo Bernardiego została tym samym
nagrodzona. Czwarta odsłona
tego pojedynku miała bardzo podobny przebieg do tej
trzeciej. Uskrzydleni wygraną w niej jastrzębianie nie
spuszczali z tonu, zawieszając bardzo wysoko poprzeczkę drużynie mistrza Polski.
Ostatecznie jednak to żółtoczarni rozstrzygnęli zaciętą
końcówkę na swoją korzyść
(25:22) i mogli się cieszyć z
wygranej 3:1 i trzech bardzo
cennych punktów.
Jak widać, co najmniej
osiem drużyn będzie walczyć
o zaledwie trzy przepustki na
IO w Londynie. Czy wśród
szczęśliwców znajdą się również Polacy, w tym czterej zawodnicy PGE Skry? O tym
przekonamy się już w najbliższych dniach. Czeka nas
naprawdę wielka dawka siatkówki na najwyższym poziomie. Transmisje ze wszystkich
meczów biało-czerwonych będzie można zobaczyć na antenach Polsatu i Polsatu Sport.
B.B.
sport
Znajdź nas w sieci na
Dołącz do prawie
30.000
internetowych kibiców!
12
Przegląd Bełchatowski
Brunatni po meczu z Koroną
www.ogloszeniabelchatow.pl
W 13. serii spotkań T-Mobile Ekstraklasy zespół PGE GKS-u Bełchatów zremisował w Kielcach z tamtejszą Koroną 2:2 i w dalszym ciągu
okupuje dolne rejony ligowej tabeli.
sport
nr 22/2011 (72)  18.11.2011r
Mecz w stolicy województwa świętokrzyskiego nie
zaczął się dla „Brunatnych”
najlepiej, bo już w 15. minucie
tego spotkania na prowadzenie wyszli gospodarze. Katastrofalny błąd Łukasza Sapeli wykorzystał Pavel Stano.
Kielczanie zasłużyli na tego
gola, bo to właśnie oni zdominowali początek pojedynku. W 30. minucie doszło do
sytuacji, która była kluczowa
dla przebiegu dalszej części
meczu. Z boiska, za drugą
żółtą kartkę, wyleciał piłkarz
Korony Jacek Kiełb. Wydawało się, że jest to moment
zwrotny tego starcia i ogromna szansa dla podopiecznych
Kamila Kieresia na wywiezienie nawet kompletu punktów
z tego trudnego terenu. Nieoczekiwanie, to jednak grający w osłabieniu gospodarze, jeszcze przed gwizdkiem
kończącym pierwszą połowę,
zdobyli bramkę. Kapitalnym
uderzeniem z rzutu wolnego,
już w doliczonym czasie gry,
popisał się Tomasz Lisowski.
starali się odrobić dwubramkową stratę, ale bili głową w
mur. Ku zdziwieniu obserwatorów, to grająca z kontry, Korona stwarzała sobie dogodniejsze sytuacje bramkowe.
W końcu jednak determinacja
GKS-u przyniosła efekt. W 74.
minucie strzałem z ostrego
kąta na listę strzelców wpisał
się Tomasz Wróbel. Chwilę
później mogło być już 2:2, ale
kapitalny strzał głową Marcina Żewłakowa, w tylko sobie
znany sposób, obronił bramkarz gospodarzy. Minuty mijały, a na tablicy wyników wciąż
widniał wynik 2:1. Kielczanie
w końcówce bronili się już
całą drużyną. W 92. minucie
przyjezdni wywalczyli sobie
rzut różny. Była to ostatnia
szansa na zmianę niekorzystnego dla nich wyniku. W pole
karne powędrował nawet
bramkarz bełchatowian Łukasz Sapela, co było aktem
desperacji. Ku rozpaczy, grających przez godzinę w osłabieniu kielczan, „Brunatni”
wykorzystali swoją ostatnią
szansę. Dośrodkowanie z leOd początku drugiej od- wego narożnika na bramkę,
słony spotkania „Brunatni” strzałem głową, zamienił Ma-
ciej Mysiak - zawodnik wprowadzony przez Kamila Kieresia w drugiej części spotkania.
PGE GKS ponownie nie
wygrał na wyjeździe i to mimo
tego, że przez 2/3 spotkania
grał z przewagą jednego zawodnika. Niemniej jednak
„Brunatnym” należą się wielkie brawa za skuteczną walkę
do samego końca,
bo w aktualnej sytuacji każdy punkt
jest na wagę złota.
Po meczu z Koroną Kielce nastała
blisko
dwutygodniowa przerwa na
rozgrywki
reprezentacyjne. Tuż po
niej 19. listopada
PGE GKS rozegra
jeden z ważniejszych meczów w
rundzie jesiennej.
Rywalem
będzie,
także zamieszany
w walkę o utrzymanie, łódzki KS. Poprzednia przerwa
bardzo przysłużyła
się trenerowi Kie-
resiowi i jego piłkarzom – nastąpiła zauważalna poprawa
gry całego zespołu. Czy tym
razem będzie tak samo? W
miniony piątek, w meczu towarzyskim, „Brunatni” ograli
aż 5:0 Pogoń Siedlce i choć
jest to rywal ze zdecydowanie niższej półki (II liga), to
można być optymistą. Nawet nie ze względu na okazały wynik, a ze względu na
styl gry jaki zaprezentowali
tego dnia bełchatowianie.
ŁKS-em, po 13. kolejkach
T-Mobile Ekstraklasy, PGE
GKS zajmuje dopiero 14. miejsce w ligowej stawce. Najbliższy rywal ma w swoim dorobku zaledwie 2 punkty więcej i
znajduje się tuż przed bełchatowianami. Właśnie dlatego
ten pojedynek jest niezwykle
istotny dla obu drużyn. Typowy mecz o „sześć punktów” –
drużyna, która zgarnie pełną
pulę będzie mogła wreszcie
trochę odetchnąć i spokojniej
patrzeć w przyszłość.
W przededniu meczu z
B.B.
nr 22/2011 (72)  18.11.2011r
Listopad 1918 r. był dopiero początkiem budowy
niepodległej Polski i początkiem walki o jej granice. 29
listopada 1918 r. Józef Piłsudski zwracając się w Belwederze do grona najbliższych
współpracowników tak mówił o odzyskanej niepodległości: „Jest to największa,
najdonioślejsza przemiana,
jaka w życiu narodu może
nastąpić. Przemiana, w której konsekwencji powinno się
zapomnieć o przeszłości; powinno się przekreślić wielkim
krzyżem starem porachunki
(...) A czas przed nami jest
krótki i tylko wspólnym wysiłkiem możemy zdecydować
na jakiej przestrzeni, w jakich
granicach naszą wolność obwarujemy i jak silnie staniemy na nogach, zanim dojdą
z powrotem do siły i pełnego
głosu sąsiedzi ze wschodu i z
zachodu”.
13
Przełomowy listopad 1918 roku
skup Aleksander Kakowski
i hrabia Józef Ostrowski.
W grudniu 1917 r. Rada Regencyjna utworzyła gabinet
ministrów, na czele którego
stanął Jan Kucharzewski.
Na początku listopada 1918
r. regenci zdawali sobie sprawę, że ich polityczna rola
dobiega końca i starali się
powołać rząd, który miałby
szerokie poparcie społeczne i któremu mogliby oddać
władzę z przekonaniem, że
w możliwie krótkim czasie
przeprowadzi on wybory do
Sejmu.
Józef Piłsudski mając powszechne poparcie społeczne zdecydował się przejąć
władzę od regentów, podkreślając w ten sposób jej
ciągłość i legalny charakter.
Nie wszyscy byli zadowoleni z tej procedury, wskazując na to, iż Piłsudski
nie powinien być sukceso-
podległej Polski utworzył
inny socjalista Jędrzej Moraczewski, który nie wzbudzał
tak wielkich obaw prawicy,
jak Daszyński. Cztery dni
później 22 listopada 1918 r.
nowy rząd opracował, a Józef
Piłsudski zatwierdził „Dekret
o najwyższej władzy reprezentacyjnej Republiki Polskiej”.
Na mocy tego dekretu, który był swego rodzaju ustawą
zasadniczą, Piłsudski obejmował jako Tymczasowy Naczelnik Państwa „Najwyższą
Władzę Republiki Polskiej”
i miał ją sprawować do czasu zebrania się Sejmu Ustawodawczego. Dekretem z 28
listopada 1918 r. wybory do
Ostatecznie 18 listopada Sejmu zarządzone zostały
pierwszy oficjalny rząd nie- w dniu 26 stycznia 1919 r. 
ul. Lipowa 6e
97-400 Bełchatów
tel./fax 44 733-13-21
tel. 502-214-116
KURSY:
-PRAWO JAZDY KAT. A, A1, B, B+E, C, C+E
-WÓZKI JEZDNIOWE
.eu
-HDS
hyzy
.
w
-SZKOLENIA OKRESOWE
ww
-KWALIFIKACJA WSTĘPNA
rozmaitości
Na przełomie października
i listopada 1918 r. wobec rozpadu monarchii austro-węgierskiej i zapowiedzi bliskiej
klęski Niemiec Polacy coraz
wyraźniej odczuwali, że odbudowa niepodległego państwa polskiego jest bliska.
Zaistniała sytuacja międzynarodowa była dla Polski
wyjątkowo korzystna. Cztery lata wcześniej, w chwili
wybuchu I wojny światowej,
Polacy mogli jedynie pomarzyć o tym, że w momencie jej zakończenia wszystkie trzy państwa zaborcze
będą
właściwie
bezsilne.
Szansy danej przez historię
Polacy nie zmarnowali i aktywnie przystąpili do przejNa decyzję Piłsudskiego
mowania władzy na ziemiach o pozostaniu w stolicy bez
polskich okupowanych przez wątpienia miał wpływ fakt,
państwa centralne.
iż w dniu jego przybycia do
Warszawy niemiecka okupaW Cieszynie już od 19 cja była już w stanie rozkłapaździernika 1918 r. dzia- du i perspektywa utworzenia
łała i sprawowała funkcje Rządu Narodowego w stolicy
rządowe Rada Narodowa wydawała się bardzo bliska.
Księstwa
Cieszyńskiego
Generalny Gubernator gen.
pod przewodnictwem księ- Hans von Beseler potajemnie
dza
Józefa
Londzina. opuścił miasto, a POW razem
28 października 1918 r. z żołnierzami Polskiej Siły
w Krakowie posłowie pol- Zbrojnej, będącej pod rozscy do parlamentu austriac- kazami Rady Regencyjnej,
kiego powołali Polską Ko- przystąpiły do rozbrajania
misję Likwidacyjną, która stacjonujących w Warszadwa dni później przejęła wie oddziałów niemieckich.
władzę w Galicji. Na jej cze- Na ogół akcja rozbrajale stanął Wincenty Witos, nia przebiegała bez walprzywódca
PSL
„Piast”. ki,
choć
zdarzały
się
31 października rozpoczęto również
ostre
starcia.
przejmowanie władzy w oku- Do
zaciętych
walk
dopowanej przez Austro-Węgry szło m.in. przy opanowyczęści Królestwa. W nocy waniu Ratusza i Cytadeli.
z 6 na 7 listopada w zajętym Żołnierzy niemieckich wraz
kilka dni wcześniej Lublinie z urzędnikami w Warszawie
powołano Tymczasowy Rząd było ok. 30 tys., natomiast
Ludowy Republiki Polskiej, w całym Królestwie 80 tys.
którego premierem został Jeśli dodać do tego wojska
Ignacy Daszyński, przywód- niemieckie stacjonujące na
ca galicyjskich socjalistów. froncie wschodnim, których
W Warszawie od września liczebność wynosiła ok. 600
1917 r. działała powołana tys., to widać wyraźnie, iż
przez Niemcy i Austro-Wę- gdyby jednostki niemieckie
gry Rada Regencyjna. Jej zamierzały stawiać opór, to
członkami byli książę Zdzi- wówczas powstające pańsław Lubomirski, arcybi- stwo polskie znalazłoby się
rem instytucji powołanej
do życia przez okupantów.
Bez względu na te komentarze Józef Piłsudski stał
się rzeczywistym przywódcą tworzącego się państwa
polskiego.
Rząd
lubelski
rozwiązał się, Rada Regencyjna ustąpiła, a Polska Komisja Likwidacyjna zaakceptowała istniejącą sytuację.
13 listopada właśnie szefowi rozwiązanego rządu lubelskiego Ignacemu Daszyńskiemu Piłsudski powierzył
misję tworzenia nowego gabinetu. Zakończyła się ona
jednak
niepowodzeniem,
przede wszystkim z powodu
sprzeciwu stronnictw prawicowych, zwłaszcza Narodowej Demokracji.
www.ogloszeniabelchatow.pl
Sytuację polityczną w Warszawie zmieniło w sposób
zasadniczy przybycie 10 listopada 1918 r. specjalnym
pociągiem z Berlina uwolnionego z twierdzy magdeburskiej Józefa Piłsudskiego.
Na Dworcu Głównym powitał go m.in. reprezentujący Radę Regencyjną książę
Zdzisław Lubomirski. Tuż po
przybyciu do Warszawy Józef Piłsudski odbył rozmowy
z członkami Rady Regencyjnej. W ich wyniku zrezygnował z planowanego wyjazdu
do Lublina, gdzie od trzech
dni na wyzwolonych terenach
działał Tymczasowy Rząd
Republiki Polskiej z Ignacym
Daszyńskim na czele. Rząd
ten zresztą na wiadomość
o
powrocie
Piłsudskiego
z Magdeburga oddał mu się
do dyspozycji.
bez wątpienia w sytuacji krytycznej. Na szczęście większość niemieckich żołnierzy
myślała
wówczas
przede
wszystkim o tym, jak najszybciej powrócić do domów.
Problemem ewakuacji niemieckiej armii Józef Piłsudski
zajął się zaraz po przybyciu
do stolicy. Jeszcze 10 listopada doszło do jego spotkania
z niemiecką Centralną Radą
Żołnierską. W wyniku zawartych porozumień do 19 listopada ewakuowano jednostki
niemieckie z Królestwa. Przyjazd Piłsudskiego do Warszawy wywołał powszechny
entuzjazm jej mieszkańców
i tylko o jeden dzień wyprzedził wiadomość o tym, że
w okolicach Compiegne delegacja rządu niemieckiego
podpisała zawieszenie broni, które kończyło działania
bojowe I wojny światowej.
W tych dniach Polacy uświadomili sobie, że po latach niewoli odzyskali niepodległość.
Atmosferę tej wyjątkowej
chwili tak opisywał Jędrzej
Moraczewski: „Niepodobna
oddać tego upojenia, tego
szału radości, jaki ludność
polską w tym momencie
ogarnął. Po 120 latach prysły kordony. Nie ma ich. Wolność! Niepodległość! Zjednoczenie! Własne państwo!
Na zawsze! Chaos? To nic.
Będzie dobrze. Wszystko będzie, bo jesteśmy wolni od pijawek, złodziei, rabusiów, od
czapki z bączkiem, będziemy
sami sobą rządzili. (...) Kto
tych krótkich dni nie przeżył,
kto nie szalał z radości w tym
czasie wraz z całym narodem, ten nie dozna w swym
życiu najwyższej radości”.
11 listopada 1918 r. Rada
Regencyjna „wobec grożącego
niebezpieczeństwa
zewnętrznego i wewnętrznego,
dla
ujednolicenia
wszelkich zarządzeń wojskowych i utrzymania porządku w kraju” przekazała
władzę wojskową i naczelne
dowództwo wojsk polskich,
jej podległych, brygadierowi
Józefowi Piłsudskiemu. Trzy
dni później Rada Regencyjna
rozwiązała się, oświadczając
jednocześnie, iż „od tej chwili
obowiązki nasze i odpowiedzialność względem narodu
polskiego w Twoje ręce, Panie Naczelny Dowódco, składamy do przekazania Rządowi Narodowemu”.
ZAPRASZAMY Bełchatów, ul. Kolejowa 4
Monika Borkowska
Przegląd Bełchatowski
Przegląd Bełchatowski
www.ogloszeniabelchatow.pl
14
NIERUCHOMOŚCI
Sprzedam działkę rolno -budowlaną w
miejscowości Mokracz (gmina B-tów)
pow. 3100m2. Szerokość działki 22m.
Cena 39 tys.
Tel. 503-760-481
Sprzedam działkę rolno-budowlaną
2,5ha z laskiem, przy ulicy woda, na
działce, Rożniatowice.
Tel. 500-551-151
ogłoszenia drobne
Sprzedam działkę budowlaną o pow.
ok. 1ha w miejscowości Wolica, gm.
Kleszczów(z możliwością dalszego
podziału). Cena ok. 55zł/m2
Tel. 502-653-501
Sprzedam działkę budowlaną 65ar,
ok. 8km od Bełchatowa-Rożniatowice,
spokojna miejscowość, woda na działce, prąd przy ulicy.
Tel. 500-551-151
Sprzedam działkę 28ar w miejscowości 28ar w miejscowości Postękalice.
Cena do negocjacji.(20tys.).
Tel. 500-570-252
Sprzedam działkę budowlaną w Gadkach gmina Drużbice o pow. 2600m2.
Prąd, woda i telefon w działce.
Tel.660-793-280
Sprzedam działkę budowlaną o pow.
ok. 1ha w miejscowości Wolica, ( z
możliwością dalszego podziału). Cena
ok. 35zł/m2.
Tel. 502-653-501
Pilnie!!! Sprzedam działkę pow.
2250m2 w miejscowości Zawady 3km
od Urzędu Miasta-kierunek Pabianice.
Działka ogrodzona, uzbrojona w wodę,
prąd, kanalizację. Cena 170tys.
Tel. 503-760-481
Sprzedam dom 250m2+10a działka ul.
Czyżewskiego. Cena 500tys.
Tel. 519-180-021
zaprasza
do nowej siedziby
Sprzedam działkę 3100m2 w Wiktorowie (gmina Bełchatów).Wydane
warunki zabudowy. Szerokość 23m.
Tel. 503-760-481
czeniem gospodarczym na działce 7ar
Zdzieszulice Górne.
Tel. 694-733-614
Sprzedam działkę 4000m2 malownicza okolica-gmina Bełchatów. Cena
69tys. zł.
Tel. 510-438-740
Sprzedam dom 210m2 z ogrodem w
spokojnej dzielnicy Piotrkowa Tryb.
Cena do uzgodnienia.
Tel. 603-709-953
Sprzedam działkę budowlaną w Bełchatowie pow. 10ar+media.
Tel. 509-704-138
Sprzedam dom wolnostojący (murowany) na działce 2134 m2 w m. Rawicz
gm. Drużbice. Tel. 660-793-280
domek 57m2 z pomieszprzy Sprzedam
ul. Pabianickiej
16
Sprzedam mieszkanie M-3(3pokojowe), 57m2, Ip, blok ocieplony,
os. Przytorze, Bełchatów. Cena 3tys./
m2 do negocjacji.
Tel. 509-450-764, 515-053-557
Sprzedam M-4, pow. 64m2, os. Dolnośląskie, IIp., blok IV-piętrowy. Cena do
uzgodnienia.
Tel. 691-201-616
Sprzedam mieszkanie pow. 69m2, na
os. Dolnośląskim, własnościowe , 4
pokoje, VIp, okna nowe plastikowe,
blok ocieplony.
Tel. 500-294-588
Sprzedam mieszkanie tanio na
Os. Okrzei 5
Tel.502-026-790
Sprzedam mieszkanie własnościowe
63m2, os. Dolnośląskie 108. Cena do
uzgodnienia.
Tel. 608-236-271, (44) 633-17-78
Sprzedam mieszkanie 64.3m, 3pokoje,
piętro 2 bl 4 piętrowego.
Tel. 784-051-373
Sprzedam mieszkanie w bloku 37m2.
Dwa pokoje, kuchnia, łazienka z
wc, przedpokój, IVp. Zelów. Cena do
uzgodnienia.
Tel. 600-779-718
Samotna matka z dzieckiem pilnie
szuka taniego mieszkania.
Tel. 515-582-364
Małżeństwo bez nałogów poszukuje
mieszkania do wynajęcia ok. os. Dolnośląskiego.
Tel. 500-551-151
Lokale handlowo-usługowe do wynajęcia przy ul. Piłsudskiego w Bełchatowie. Parter 30m2, piętro 135m2.
Tel. 601-074-263
Wynajmę lokal w Bełchatowie, pod
działalność gospodarczą, bardzo dobrze usytuowany(dojazd z trzech stron,
możliwość korzystania z parkingu),
nr 22/2011 (72)  18.11.2011r
składający się z trzech pomieszczeń o
łącznej pow. 90m2( razem lub osobno),
najlepiej na biura, istnieje również możliwość wynajęcia sal na szkolenia.
Tel. 502-653-501, 502-484-368
Oddam w najem plac na działalność gospodarczą 35arów, na
której znajduje się hala magazynowa o pow. 260m2, waga
najazdowa 15ton z budynkami z
przeznaczeniem na skup złomu,
sprzedaż opału itp.
Tel. 603-935-750
Oddam w najem pokoje dla pracowników firmy, dobre warunki,
niska cena+parking.
Tel. 603-935-750
Do wynajęcia mieszkanie 3p na os.
Przytorze.
Tel. 660-493-401
Wynajmę pokój.
Tel. 500-294-588 po 16:00
Stycznia. Podnajmie stanowisko masażystce, kosmetyczce lub na studio
paznokcia.
Tel. 660-971-695
Zamienię mieszkanie lokatorskie w
Bełchatowie (Gośka) o powierzchni
39m2 w pełni wyremontowane, nowe
okna na większe bez zadłużenia.
Tel. 509-969-310
SPRZEDAM
Noże firmy Hermann Miller w komplecie (9szt).
Kuchenkę indukcyjną jednopalnikową
firmy First-Austria
Tel. 601-075-944
Wciągarkę na budowę do 500kg(900zł)
oraz wannę narożną (160x90)cm.
Cena 50zł
Tel. 500-570-252
Prasowalnicę przemysłową. Tanio!
Tel. 603-935-750
Podnajmę lokal na działalność fryzjerską przy salonie kosmetycznym.
Tel. (44) 631- 32-42, 609-546-846
Telewizor Philips kolorowy 14 cali.
Tel. 691-096-595
Wynajmę pokój dla młodej kobiety
uczącej się lub pracującej.
Tel. 517-435-977
Łóżeczko dla dziecka z szufladą .Nieużywane. Cena do uzgodnienia.
Tel.516-045-238
Szukam mieszkania do wynajęcia do
50m2 lub pokoju w domku jednorodzinnym.
Tel. 785-619-654
Nowy fotelik rowerowy dla dziecka
firmy Hamax Smiley, do 22kg. Cena
300zł.
Tel. 512-456-991
Pilnie sprzedam kiosk handlowy wielobranżowy o pow 20 m2 z lokalizacją i
wyposażeniem, ocieplany, woda, prąd
na os. Dolnośląskim ..niedrogo!
Tel. 665-220-606
Nosidełko firmy Chicco -cena 60zł
Fotelik samochodowy (0-13kg)- cena 80zł
Tel. 500-570-234
Z powodu wyjazdu sprzedam
kompletnie wyposażony wraz z
towarem- dobrze prosperujący- sklep
spożywczo-monopolowy. Lokal- Bełchatów- umowa najmu
Tel. 500-265-154
Zakład fryzjerski przy ul.19-ego
Wyposażenie sklepu-półki, regały, lady,
meble, zaplecza w bardzo dobrym
stanie.
Tel. 510-438-740
-200szt. wieszaków w kolorze różowym
na bluzki 50gr/szt.,
-100szt. wieszaków szarych na
spodnie 60gr/szt.
Tel. 503-760-481
nr 22/2011 (72)  18.11.2011r
Sukienkę ślubną wraz
z kapeluszem.
Tel. 696-312-362
Wózek spacerowy, tanio, niebieski,
składany.
Ubranka dla chłopca 1-1.5 i dziewczynki
3 latka. Tanio.
Tel. 692-052-927
Ubranka dziecięce dla chłopca 0-4lata,
roz. 56-116
Rower dziecięcy BMX 15’’
Zabawki dziecięce 0-4
Auto z napędem elektrycznym.
Koń na biegunach.
Tel. 693-455-915
Piec gazowy agni 1034 z butla gazową.
Stan techniczny bardzo dobry. Cena 400zł.
Tel.516-215-409
MOTORYZACJA
Suzuki Swift 1.0 zielony metalik, rok
prod. 2001, pierwszy właściciel, garażowany, stan bdb. Cena do uzgodnienia.
Tel. 507-863-402
Renault Kango, rok prod. 2005, 1.5dci,
80kM, klimatyzacja. Przebieg 102tys.
Dostawczy -możliwość wystawienia faktury vat. Kolor: morski. Cena 13,5tys.
Tel. 513-766-034
Volvo V40, 1.8 benzyna, rok prod.
1998, zadbany, bogate wyposażenie.
Bełchatów.
Tel. 500-551-151
sprzedam! FORD MONDEO 2003r. 2.0
TDCI. 115 KM. srebrny metalik, drugi
właściciel. Salon Polska.
Tel. 791-559-913
Toyotę Yaris, rok prod. 2002, kolor:
czarny, 3-drzwiowa.
Tel. 509-704-138
Zatrudnię doświadczonego fryzjera.
Tel. 609-546-846, (44)631-32-42
Poszukujemy lektorów j. angielskiego i
niemieckiego. Oferty prosimy przesyłać
na adres:
[email protected]
Praca na terenie Bełchatowa.
Poszukuję opiekunki (emerytki) do
dwójki grzecznych dzieci(5 i 7 lat)ok.
szkoły podstawowej nr. 4, najlepiej os.
Dolnośląskie.
Tel. 500-551-151
Informatyk z dużym doświadczeniem poszukuje pracy w zawodzie
(pół etatu lub cały etat).
e-mail: [email protected]
Tel. 603-600-929
Poszukujemy lektorów języka hiszpańskiego CV+list motywacyjny prosimy
przesyłać na adres:
[email protected]
Praca na terenie Bełchatowa.
Poszukujemy osoby, do której zadań należeć będzie przedstawianie programów
inwestycyjnych regularnych i jednorazowych emerytalnych, posagowych
AXA oraz strategii inwestycyjnych CMF.
Praca dodatkowa, umowa zlecenie.
Tel. 602-158-561
KOREPETYCJE
PRACA
Kobieta 47 lat wykształcenie średnie
podejmie prace- może być dorywczo.
Posiadam prawo jazdy i książeczkę
sanep.
Tel. 692-781-804
Emeryt, prawo jazdy kat. A, B, C, D, E.
Aktualne badania i szkolenia. Przyjmę
pracę na umowę o dzieło jako kierowca
autobusu lub busa.
Tel. 793-225-022
Zatrudnię fryzjera damsko-męskiego na
zastępstwo.
Tel. 607-883-174
Zatrudnię doświadczoną manikiurzystkę.
Tel. 609-546-846, (44)631-32-42
Korepetycje z chemii dla uczniów gimnazjum, szkół średnich, przygotowanie
do matury.
Tel. 791-855-592
Mgr filologii rosyjskiej, korepetycje na
wszystkich poziomach i tłumaczenia.
Solidnie i tanio.
Tel. (44) 788-71-35, 600-663-081
Udzielam prywatnych lekcji gry na
pianinie. Zapraszam dzieci, młodzież i
osoby dorosłe. Przygotowuję również do
egzaminów muzycznych.
Tel. 697-180-008
USŁUGI
Tanie ULOTKI-dwustronne!!!
Promocja 10.000 szt/cena 350zł/netto
PROJEKT GRATIS!!!
ul. Wojska Polskiego 23n
e-mail: [email protected]
Zapraszamy od pon-pt w godz. 10-15
tel. 791-012-334
Banery-najtańsze w mieście!!!!
Cena od 35zł/netto/m2
PROJEKT GRATIS!
ul. Wojska Polskiego 23n
e-mail: [email protected]
Zapraszamy od pon-pt w godz. 10-15
Tel. 790-40-45-99
Wizytówki
100szt./projekt gratis!
Cena 49zł/netto
Czas realizacji 3 dni robocze.
ul. Wojska Polskiego 23n
e-mail:[email protected]
Zapraszamy od pon-pt w godz. 10-15
Tel. 791-012-334
Reklama w „Przeglądzie Bełchatowskim”
już od 67zł/netto(format wizytówki)
Grafika Gratis!!!
tel. 791-012-334
ul. Wojska Polskiego 23n (naprzeciwko
Tynki maszynowe
Cementowo-wapienne,
Gipsowe
Tel. 506-076-130
Usługi glazurniczo-remontowe. Fachowe
doradztwo i solidne, kompleksowe
wykonanie.
Tel. 782-671-677
Usługi transportowe
„M Trans”
Przeprowadzki
Tel. 608-50-50-76
Zabytkowym Mercedesem do ślubu.
Tel. 510-263-758
Balustrady,
Bramy,
Ogrodzenia kute.
Tanio! Solidnie! Terminowo!
Tel. 693-552-378
ZŁOTO, SREBRO, MONETY KUPIĘ
Tel. 509-015-153, 512-951-098
SKUP SAMOCHODÓW
DO WYZŁOMOWANIA.
ODBIÓR LAWETĄ!
Tel. 791-096-871
TOWARZYSKIE
Pan lat 54/172 pozna Pannę lub wdowę
samotną, uczciwą. Dziecko mile widziane. Sms-y NIE.
Tel. 667-469-892
Wdowa lat 75, emerytka, z M-4 pozna
Pana w stosownym wieku(lubiącego
gotować).
Mile widziane auto w celu prowadzenia
działalności handlowej oraz wyjazdów
turystycznych.
Tel. (44) 632-16-13, 509-425-266
Kawaler 34/183/84 Technik-Handlowiec
bez nałogów szuka atrakcyjnej pani z
Piotrkowa lub okolic do luźnego układu
.Na początek SMS.
Tel. 660-941-016
INNE
Przyjmę reklamę - posesja przy nowej
galerii handlowej.
Tel. 600-326-677
Przyjmę każdą ilość ziemi i gruzu. Miejscowość: Adamów koło Bełchatowa.
Tel. 721-473-625
ZWIERZĘTA
Oddam śliczne małe kotki w dobre ręce.
Tel. (44) 635-21-63
UMIEŚĆ BEZPŁATNE OGŁOSZENIE
ZE ZDJĘCIEM
www.OgloszeniaBelchatow.pl
UWAGA
Zmiana numeru przyjmującego ogłoszenia
na pojedyncze wydanie!
Ogłoszenia należy nadsyłać na numer
74567
(więcej szczegółów poniżej)
Jak nadać ogłoszenie drobne
Ogłoszenia drobne przyjmowane są jedynie za pośrednictwem
SMSów lub poprzez złożenie zamówienia osobiście w siedzibie redakcji przy ul. Wojska Polskiego 23n (od pn.do pt. w godz 10:00-15:00).
Ogłoszenia prosimy nadsyłać SMSem na numer
74567, w treści wpisując
PB. treść ogłoszenia. Telefon kontaktowy
Przykład: PB.sprzedam forda ka 2001r. stan bdb el. szyby, 2x poduszka, 4000PLN. tel. 123-456-789
Koszt wiadomości SMS wynosi 4zł +VAT Opłata dotyczy każdego wysłanego SMSa. Ogłoszenie
ukaże się raz, w najbliższym wydaniu Przeglądu Bełchatowskiego
SMSy na dany numer przyjmowane są do wtorku poprzedzający wydanie, do godziny 15:00.
Istnieje możliwość zamówienia z góry emisji ogłoszenia w 4 kolejnych wydaniach (2 miesiące). W tym celu należy nadać ogłoszenie podobnie jak w instrukcji
powyżej, z tą różnicą, że SMSa należy wysłać pod numer 76567 (koszt 6zł + VAT)
Ogłoszenia wysyłane droga SMSową pod numer 74567 dotyczą tylko osób
fizycznych. Treści ogłoszeń zawierających jakiekolwiek oferty dotyczące usług,
bądź towarów podlegają wyższej opłacie (19zł +VAT). Zasada zamieszczania
ogłoszeń pozostaje w tym przypadku taka sama jak opisana powyżej, z tą
różnicą, że SMSy prosimy wówczas nadsyłać na numer 91983.
Redakcja nie przyjmuje do publikacji ogłoszeń zawierających treści: promujących środki odurzające (np. „dopalacze”), erotyczne, propagujące faszyzm
i rasizm, dotyczące wszelkich usług związanych z wróżbiarstwem, astrologią,
magią, okultyzmem oraz ofert cudownych uzdrowicieli, bioenergoterapeutów,
filipińskich znachorów itp.
Pełny regulamin znajduje się na stronie www.activmedia.net.pl/ogloszenia
W razie jakichkolwiek pytań dotyczących nowego sposobu nadawania ogłoszeń prosimy
kontaktować się telefonicznie pod numerem 790-40-45-99, od pn. do pt. w godzinach od
10:00 do 16:00.
Bełchatów
ul. W. Polskiego 59
(wejście od ul. Malczewskiej)
tel: 44 632-14-14
kom: 530-999-256
najszybszy
SERWIS KOMPUTEROWY
ogłoszenia drobne
Ciągnik C-363P.Rok prod. 1987r.
Stan bdb.
Tel. 510-353-594
Wykończenia-aranżacje.
Gładź, malowanie, sufity podwieszane,
zabudowa z k-g, podświetlane pilotem:
RGB, LED, stiuk, trewertyn, panele itp.
Tel. 665-442-535
Tynki maszynowo-gipsowe.
Wykończenia wnętrz.
Tel. 696-920-556, 608-726-059
Udzielę korepetycji z języka niemieckiego. Wszystkie poziomy. Tanio. Zapewniam materiały dydaktyczne.
Tel. 503-481-622
Silnik firmy Wietierok 5KM. Prawie nowy(ok. 8h na wodzie). Stan idealny.
Tel. 601-696-042
Pranie dywanów, wykładzin, tapicerki samochodowej, kompletów
wypoczynkowych, odkażanie/dezynfekcje materacy, łóżek itp. www.
multi-blysk.pl
Tel. 604-570-834
Poszukujemy lektorów języka angielskiego. CV + list motywacyjny prosimy
przesyłać na adres: [email protected]
Praca na terenie Bełchatowa. Skontaktujemy się z wybranymi osobami.
Mercedes klasy C kombi, poj. 2.2cdi,
150KM, rok prod. 2006, skóra, klimatyzacja,m pełne wyposażenie, przebieg
27tys.
Tel. 513-766-034
Skup samochodów do
wyzłomowania.
Odbiór lawetą!
Tel. 791-096-871
Europejskie Centrum Odszkodowań
Miałeś wypadek będąc pieszym, rowerzystą, kierowcą lub pasażerem?
Zadzwoń i dowiedz się co Ci przysługuje.
Tel. 502-605315
Malowanie mieszkań oraz gładzie gipsowe .Układanie paneli.
Tel. 517-455-711
Język angielski-korepetycje. Wszystkie
poziomy. Możliwy dojazd do ucznia.
Tel. 695-269-094
Części do VW Polo 1.0/VW Golf 2.zawieszenie gwintowane, rozporki, fotele
kubelkowe, felgi stalowe poszerzane
9.5 cal
Tel. 517-239-621
biura Dolsatu wejście od os. Dolnośląskiego)
e-mail: [email protected]
Zapraszamy od pon-pt w godz. 10-15
Poszukuję pracy. Mężczyzna 35l, wolny,
dyspozycyjny, j.angielski i niemieckistopień podstawowy, prawo jazdy kat. B,
własny samochód. Bogate doświadczenie w obsłudze biura( w tym zaawansowana w obsłudze urządzeń biurowych i komputerów)Posiadam własny
profesjonalny sprzęt fotograficzny oraz
doświadczenie w szeroko rozumianej
dziedzinie fotografii(w tym obróbce
graficznej Photoshop).
Tel. 503-040-767
Toyotę Avensis D4D, 2.0 turbo
diesel, kupiony w salonie 2002r.
Tel. 603-935-750
Citroena ZX, stan bdb, rok prod. 1993+
wszystkie części z drugiego Citroena.
Cena do negocjacji.
Tel. 783-626-531
15
www.ogloszeniabelchatow.pl
Hyundai Sonata 2002r.,kolor: srebrny
metalic, przebieg 173tys, automat,
benzyna+ gaz,
el. szyby, klima. Cena 11 999zł.
Tel. 609-561-830
Przegląd Bełchatowski
135
3
PORT
£ÓD
TANIEJ O 35z³
Wydawca: Agencja Prasowo-Reklamowa „Activ Media”, ul. Wojska Polskiego 23n, 97-400 Bełchatów | tel: 791-012-334 | e-mail: [email protected]
100,-
Redakcja i wydawnictwo nie ponoszą odpowiedzialności za treść zamieszczonych reklam, ogłoszeń i informacji pochodzących od osób i instytucji zewnętrznych | Druk: Polskapresse Sp. z o.o., Oddział Poligrafia, drukarnia w Łodzi
kuchnia

Podobne dokumenty

wszystko naraz.indd - Przegląd Bełchatowski

wszystko naraz.indd - Przegląd Bełchatowski Bełchatowa, obszaru ograniczonego: ulicami: Staszica, 1 Maja, Kwiatową, pasem zabudowy po południowej stronie Placu Wolności, ulicą Czyżewskiego i Wiosenną oraz rzeką Rakówką Na podstawie art. 17 p...

Bardziej szczegółowo

g Prze ląd

g Prze   ląd doi lektury bieżących i archiwalnych numerów gazety na www.przegladbelchatowski.pl

Bardziej szczegółowo