miejscowość, data nazwa Oferenta adres Oferenta adres e

Transkrypt

miejscowość, data nazwa Oferenta adres Oferenta adres e
...................................................................
miejscowość, data
...................................................................
nazwa Oferenta
...................................................................
adres Oferenta
...................................................................
adres e-mail do korespondencji
FORMULARZ OFERTY
W odpowiedzi na zapytanie cenowe z dnia 26 stycznia 2017 r. dotyczące zakupu przez ML spółka cywilna, 16 – 400
Suwałki ul. Sikorskiego 6 usługi organizacji i przeprowadzenia egzaminów wraz z ekspresową oceną egzaminów dla 96
uczestników projektu „
Nr projektu:
RPWP.08.02.00-30-0020/15
Tytuł projektu:
„Akademia kompetencji językowych mieszkańców miasta Poznań i powiatu”,
poznańskiego”
przedstawiam następującą ofertę:
DANE OFERENTA
Nazwa
Forma prawna
Adres siedziby
Dane osoby do kontaktu w sprawie oferty
(imię i nazwisko, nr telefonu, e-mail)
Data ważności oferty
INFORMACJE O OFERCIE
Cena jednostkowa brutto za organizację
Egzamin
i przeprowadzenie oraz ekspresową
ocenę egzaminu dla 1 osoby
TOEIC Bridge
Liczba
osób
Wartość łączna brutto za przygotowanie
i przeprowadzenie egzaminu (cena jednostkowa x
liczba osób wyszczególniona w zapytaniu)
96
Oświadczam, że spełniam warunki udziału w postępowaniu dotyczące posiadania uprawnień do przeprowadzania egzaminów
objętych ofertą. Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie ww. warunków udziału w postępowaniu stanowią załącznik do
niniejszej oferty.
Świadoma/y odpowiedzialności za złożenie oświadczeń niezgodnych z prawdą niniejszym oświadczam, że dane przestawione
w niniejszej ofercie odpowiadają stanowi faktycznemu i są zgodne z prawdą.
...................................................................
data i podpis Oferenta

Podobne dokumenty