Daj mi czas

Transkrypt

Daj mi czas
6\JQDWXUDVSUDZR]GDQLDZ\SHáQLD
6\JQDWXUDVSUDZR]GDQLDZ\SHáQLD03L36
MPiPS)
Ministerstwo Pracy
L3ROLW\NL6SRáHF]QHM
5RF]QHVSUDZR]GDQLHPHU\WRU\F]QH]G]LDáDOQRĞFL
RUJDQL]DFMLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR
za rok 2012
•
•
•
•
)RUPXODU]QDOHĪ\Z\SHáQLüZMĊ]\NXSROVNLPGUXNRZDQ\PLOLWHUDPL
6SUDZR]GDZFDZ\SHáQLDW\ONRSU]H]QDF]RQHGODQLHJRELDáHSROD
:HZV]\VWNLFKS\WDQLDFKZNWyU\FKLVWQLHMHPRĪOLZRĞüZ\ERUXRGSRZLHG]LQDOHĪ\]D]QDF]\üZáDĞFLZHRGSRZLHG]L]QDNLHP;
:HZV]\VWNLFKSRODFKZNWyU\FKQLHEĊGąZSLVDQHRGSRZLHGQLHLQIRUPDFMHQDOHĪ\ZVWDZLüSRMHG\QF]\]QDNP\ĞOQLND
'DWDZSá\QLĊFLDVSUDZR]GDQLD
Z\SHáQLD03L36
Miejsce na notatki MPiPS
,'DQHRUJDQL]DFMLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR
FUNDACJA "DAJ MI CZAS"
1. Nazwa organizacji
2. Adres siedziby i dane
kontaktowe
Kraj
POLSKA
Gmina M. ST.
WARSZAWA
Ulica BOHATERÓW
WARSZAWY
0LHMVFRZRĞü:$56=$:$ Kod pocztowy 02-495
Nr faksu 22 867 68 35
Województwo
MAZOWIECKIE
Powiat M. ST.
WARSZAWA
Nr domu 1
Nr lokalu
Poczta WARSZAWA
Nr telefonu 22 662-74-75
E-mail
Strona www http://www.dajmiczas.org
[email protected]
.pl
3. Data rejestracji w Krajowym Rejestrze
6ąGRZ\P
'DWDX]\VNDQLDVWDWXVXRUJDQL]DFMLSRĪ\WNX
publicznego
5. Numer REGON
Druk: MPiPS
2009-04-17
6. Numer KRS
0000225682
1
6NáDGRUJDQX]DU]ąG]DMąFHJRRUJDQL]DFML
1DOHĪ\ZSLVDüLPLRQDQD]ZLVNDRUD]LQIRUPDFMHRIXQNFML
SHáQLRQHMSU]H]SRV]F]HJyOQ\FKF]áRQNyZRUJDQX
]DU]ąG]DMąFHJR
5272:6.,720$6=3,27535(=(6=$5=Ą'8
5272:$6.$'2527$0$5,$&=à21(.=$5=Ą'8
6.2583.$'$5,86=&=à21(.=$5=Ą'8
62.2à2:6.$%$5%$5$:$1'$&=à21(.=$5=Ą'8
RADA FUNDACJI:
5272:6.,720$6=3,27535(=(6=$5=Ą'8
6NáDGRUJDQXNRQWUROLOXEQDG]RUXRUJDQL]DFML 5272:6.$'2527$0$5,$&=à21(.=$5=Ą'8
1DOHĪ\ZSLVDüLPLRQDQD]ZLVNDRUD]LQIRUPDFMHRIXQNFML
SHáQLRQHMSU]H]SRV]F]HJyOQ\FKF]áRQNyZRUJDQXNRQWUROL
lub nadzoru)
9. Cele statutowe organizacji
1DOHĪ\RSLVDüFHOHQDSRGVWDZLHVWDWXWXRUJDQL]DFML
KOMISJA REWIZYJNA:
OSKROBA DARIUSZ JAN
%252'=,ē6.,3,275
&,(3/$.5$)$à/8':,.
1)XQGDFMDMHVWSR]DU]ąGRZąRUJDQL]DFMąSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR
SURZDG]ąFąG]LDáDOQRĞüVSRáHF]QLHXĪ\WHF]Qą
2&HOHP)XQGDFMLMHVWSRGHMPRZDQLHZV]HONLFKG]LDáDĔQDU]HF]
RJyáXVSRáHF]QRĞFL]ZáDV]F]DRVyESR]RVWDMąF\FKZWUXGQHM
V\WXDFMLĪ\FLRZHMOXEPDWHULDOQHM]ZLą]DQ\FK]
1) upowszechnianiem i poszerzaniem wiedzy o alternatywnych
metodach edukacyjnych, pedagogicznych i wychowawczych
2UR]SRZV]HFKQLDQLHPZLHG]\QDWHPDWZáDĞFLZ\FKVSRVREyZ
UHDOL]DFMLW\FKĪHPHWRG
3) rozpowszechnianiem wiedzy o efektach stosowania
alternatywnych programów edukacyjnych, wychowawczych i
pedagogicznych
4NU]HZLHQLHRĞZLDW\GRVNRQDOHQLHV\VWHPXRĞZLDW\
5ZVSyáSUDFDLNRRUG\QDFMDG]LDáDĔ]RVREDPLLRUJDQL]DFMDPL
G]LDáDMąF\PLZ]DNUHVLHREMĊW\PFHOHP)XQGDFML
10. Sposób realizacji celów statutowych
organizacji
1DOHĪ\RSLVDüVSRVyEUHDOL]DFMLFHOyZVWDWXWRZ\FK
organizacji na podstawie statutu organizacji)
Druk: MPiPS
2
1)XQGDFMDUHDOL]XMHVZRMHFHOHZV]F]HJyOQRĞFLSRSU]H]
1RUJDQL]RZDQLHVHPLQDULyZNXUVyZV]NROHĔV\PSR]MyZL
ZDUV]WDWyZVáXĪąF\FKSU]HGVWDZLDQLXWUHĞFLLVSRVREyZUHDOL]DFML
programów edukacyjnych, wychowawczych i metodach
pedagogicznych
2XG]LHODQLHSRPRF\V]NRáRPSU]HGV]NRORPLLQQ\PSODFyZNRP
Z\FKRZDZF]RRĞZLDWRZ\P
3) organizowanie i finansowanie wyjazdów i przyjazdów polskim i
]DJUDQLF]Q\PVSHFMDOLVWRP]]DNUHVXSHGDJRJLNLXPRĪOLZLDMąF\FK
LPXG]LDáZVHPLQDULDFKV\PSR]MDFKZDUV]WDWDFKLZ\NáDGDFK
VáXĪąF\FKSRV]HU]DQLXLUR]SRZV]HFKQLDQLXZLHG]\RWUHĞFL
PHWRGDFKUHDOL]DFMLDWDNĪHRHIHNWDFKMDNLHSU]\QRVLVWRVRZDQLH
alternatywnych programów edukacyjnych, wychowawczych i
pedagogicznych
4ILQDQVRZDQLH]DNXSXGODV]NyáLLQQ\FKSODFyZHNZ\FKRZDZF]R
RĞZLDWRZ\FKVSU]ĊWXLSRPRF\QDXNRZ\FKSRWU]HEQ\FKGRUHDOL]DFML
swoich programów.
5ILQDQVRZDQLHG]LDáDQLDV]NyáLLQQ\FKSODFyZHNZ\FKRZDZF]R
RĞZLDWRZ\FKUHDOL]XMąF\FKSU]\MĊWHSU]H]QLHSURJUDP\
pedagogiczno - edukacyjne
6) organizowanie i finansowanie wycieczek, kolonii i obozów dla
G]LHFLLPáRG]LHĪ\SR]RVWDMąF\FKZ]ZLą]NX]UHDOL]DFMąSU]\MĊW\FK
SURJUDPyZSHGDJRJLF]QRHGXNDF\MQ\FKRUD]]DáRĪHĔ
RĞZLDWRZ\FK
7ZVSyáSUDFD]Z\ĪV]\PLXF]HOQLDPLZ]DNUHVLHNV]WDáFHQLD
GRVNRQDOHQLDQDXF]\FLHOLLVWXGHQWyZZV]F]HJyOQRĞFL
RUJDQL]RZDQLHSUDNW\NKRVSLWDFMLL]DMĊüRWZDUW\FKZSODFyZNDFK
REMĊW\FKSDWURQDWHPIXQGDFML
8) zorganizowanie i prowadzenie gimnazjum.
2:\ĪHMZ\PLHQLRQDG]LDáDOQRĞüSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR)XQGDFMLMHVW
Z\NRQ\ZDQDRGSáDWQLH]]DVWU]HĪHQLHPG]LDáDOQRĞFLRNUHĞORQHMZ†
5 ppkt 7NWyUDPRĪHE\üSURZDG]RQDRGSáDWQLHOXEQLHRGSáDWQLH]
W\PĪHGRFKyG]RGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLPRĪHVáXĪ\üZ\áąF]QLH
UHDOL]DFML]DGDĔGODNWyU\FK)XQGDFMD]RVWDáDSRZRáDQD
3'ODRVLąJQLĊFLDVZ\FKFHOyZ)XQGDFMDPRĪHZVSLHUDü
G]LDáDOQRĞüLQQ\FKRUJDQL]DFMLRVyESUDZQ\FKLIL]\F]Q\FKNWyU\FK
G]LDáDOQRĞüMHVW]ELHĪQD]FHODPL)XQGDFML´
1DMZDĪQLHMV]HVIHU\G]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNX
publicznego
1DOHĪ\ZVND]DüQLHZLĊFHMQLĪWU]\QDMZDĪQLHMV]HSRG
Z]JOĊGHPZLHONRĞFLZ\GDWNRZDQ\FKĞURGNyZVIHU\
G]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJRRNWyU\FKPRZDZDUW
XVWXVWDZ\]GQLDNZLHWQLDURG]LDáDOQRĞFL
SRĪ\WNXSXEOLF]QHJRLRZRORQWDULDFLH(Dz. U. z 2010 r. Nr
234, poz. 1536), ]DF]\QDMąFRGQDMZDĪQLHMV]HM
QDXNDV]NROQLFWZRZ\ĪV]HHGXNDFMDRĞZLDWDLZ\FKRZDQLH
SRPRFVSRáHF]QDZW\PSRPRFURG]LQRPLRVRERPZWUXGQHM
V\WXDFMLĪ\FLRZHMRUD]Z\UyZQ\ZDQLHV]DQVW\FKURG]LQLRVyE
G]LDáDOQRĞüFKDU\WDW\ZQHM
,,&KDUDNWHU\VW\NDG]LDáDOQRĞFLRUJDQL]DFMLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJRZRNUHVLHVSUDZR]GDZF]\P
2SLVG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR
Druk: MPiPS
3
2SLVJáyZQ\FKG]LDáDĔ
SRGMĊW\FKSU]H]RUJDQL]DFMĊ
15DGD)XQGDFMLXZ]JOĊGQLDMąF†4VWDWXWXG]LDáDMąFQDSRGVWDZLH†5 statutu
SRVWDQDZLDXG]LHODüSRPRF\ILQDQVRZHMZ\EUDQ\PSODFyZNRPRĞZLDWRZ\P
- W 2012U)XQGDFMDÄ'DMPLF]DV´ZVSDUáDPX]QDMąFSHGDJRJLNĊ0DULL
0RQWHVVRULMDNRDOWHUQDW\ZQąPHWRGĊHGXNDF\MQąVWDWXW†4SU]HND]Dá
Obdarowanym /statut § 5NZRWĊ]HEUDQą]1% podatku za 2011UZZ\VRNRĞFL
20 000]áGZDG]LHĞFLDW\VLĊF\]áRW\FK00/100JURV]\W\WXáHPZVSDUFLDUHPRQWXL
Z\SRVDĪHQLDRUD]ELHĪąF\FKSRWU]HE6]NRá\3RGVWDZRZHMQU73SPN i
Przedszkola nr 10531Z:DUV]DZLH5DGD)XQGDFMLXZ]JOĊGQLDMąFGREUR0DULL
:L0DL-ELRUąFSRGXZDJĊLQIRUPDFMH]DZDUWHZHZQLRVNXGRW\F]ąFH]áHM
sytuacji materialnej rodziców oraz opinie z Poradni Psychologiczno
3HGDJRJLF]QHMSRVWDQRZLáDGRILQDQVRZDüHGXNDFMĊ0DULL:Z3U]HGV]NROXQU
105PN w Warszawie oraz Mai J. w Szkole Podstawowej nr 73SPN. Rada
IXQGDFMLGRILQDQVRZDáDF]HVQHG]LHZF]\QHNZ2012UZáąF]QHMNZRFLH5130]á
VáRZQLHSLĊüW\VLĊF\VWRWU]\G]LHĞFL]áRW\FK
- Rada Fundacji zgodnie ze statutem: §5 pkt. 2) oraz §5 pkt. 4SU]\FK\OLáDVLĊGR
]áRĪRQHJRZGQLX08.11.2012USU]H]ZáDĞFLFLHONĊV]NRá\MĊ]\NRZHM9(5%,&$
ZQLRVNXRGRILQDQVRZDQLHSRPRF\HGXNDF\MQ\FKGODZZV]NRá\ZURNX
szkolnym 2012/2013UZZ\VRNRĞFL1200]áVáRZQLHW\VLąFDGZXVWX]áRW\FK]HUR
JURV]\'RGDWNRZRV]NRáDMĊ]\NyZREF\FK9(5%,&$ZQDXF]DQLXMĊ]\NyZ
REF\FKG]LHFLPáRG]LHĪ\LGRURVá\FKVWRVXMHDOWHUQDW\ZQHPHWRG\QDXF]DQLDZ
W\PSHGDJRJLNĊ0DULL0RQWHVVRULGRNWyU\FKXSRZV]HFKQLDQLDGąĪ\)XQGDFMD
2) Zgodnie z §5 pkt. 1)XQGDFMDUHDOL]XMHVZRMHFHOHZV]F]HJyOQRĞFLSRSU]H]
1RUJDQL]RZDQLHVHPLQDULyZNXUVyZV\PSR]MyZLZDUV]WDWyZVáXĪąF\FK
SU]HGVWDZLHQLXWUHĞFLLVSRVREyZUHDOL]DFMLSURJUDPyZHGXNDF\MQ\FK
wychowawczych i metodach pedagogicznych.
5DGD)XQGDFMLSU]\MĊáDXFKZDáĊRZSURZDG]HQLXZURNXV]NROQ\P2012/2013r.
V]NROHĔGODQDXF]\FLHOLLURG]LFyZSRV]HU]DMąF\FKZLHG]H]]DNUHVX3HGDJRJLNL
00RQWHVVRULDOHUyZQLHĪUR]ZLMDMąF\FKUyĪQHJRURG]DMXNRPSHWHQFMHL
NZDOLILNDFMHDWDNĪHSRV]HU]DMąF\FKZLHG]ĊJáyZQLHGRWRĞZLDW\LZ\FKRZDQLD
)XQGDFMDSRNU\áDF]ĊĞüRSáDW]DNXUV\ZDUV]WDW\LV]NROHQLDZNWyU\FKEUDOL
XG]LDáSUDFRZQLF\6]NRá\3RGVWDZRZHMQU73SPN, Przedszkola nr 105PN i
Gimnazjum nr 105GN w Warszawie.
)XQGDFMLÄ'DMPLF]DV´]RUJDQL]RZDáDUyZQLHĪZ3ROVFHZGQLDFK1517.03.2013UZ\VRNLHMUDQJLNRQIHUHQFMĊGODQDXF]\FLHOLSWÄ3ROVNLH'QL
0RQWHVVRUL´)XQGDFMDXSRZDĪQLáD32(0GRRUJDQL]DFMLÄ3ROVNLFK'QL
0RQWHVVRUL´'RJáyZQ\FK]DGDĔ)XQGDFMLQDOHĪDáDVWURQDILQDQVRZDGRW
RUJDQL]DFMLZZNRQIHUHQFML)XQGDFMDSRNU\áD50%NRV]WyZ]DXG]LDáZÄ3ROVNLFK
'QLDFK0RQWHVVRUL´SUDFRZQLNyZ6]NRá\3RGVWDZRZHMQU73SPN, Przedszkola
nr 105PN i Gimnazjum nr 105GN w Warszawie.
3=DU]ąGLSUDFRZQLF\)XQGDFMLZRNUHVLHRG01.01.2012r. do 31.12.2012r.
SURZDG]LOL]RJURPQ\P]DDQJDĪRZDQLHP]DMĊFLDÄ0RQWHVVRULGOD
0DOXFKyZ3U]HGV]NRODNyZ´GODQDMPáRGV]\FKSRGRSLHF]Q\FKZZLHNX18msc. -3
ODWDDWDNĪHRSUDFRZDQH]RJURPQąVWDUDQQRĞFLą]DMĊFLDGODXF]QLyZNO,,,,
Gimnazjum nr 105GN.
4) W roku 2012UQDV]D)XQGDFMDNRQW\QXRZDáDSURJUDP]DMĊüĪHJODUVNLFKGOD
G]LHFLZZLHNXV]NROQ\PZUDPDFKVHNFMLĪHJODUVNLHMSU]\6]NROH3RGVWDZRZHM
nr 73631:EH]SáDWQ\FK]DMĊFLDFKXF]HVWQLF]\áR32XF]QLyZ6HNFMDĪHJODUVND
E\áDSRG]LHORQDQD]DMĊFLDWHRUHW\F]QHSURZDG]RQHZEXG\QNXSU]\XO
Bohaterów Warszawy 1RUD]]DMĊFLDSUDNW\F]QHQD=DOHZLH=HJU]\ĔVNLP
53RUD]WU]HFL)XQGDFMDZáąF]\áDVLĊZRJyOQRSROVNąDNFMĊ6=/$&+(71$
3$&=.$RUJDQL]RZDQąSU]H]6WRZDU]\V]HQLH:LRVQD:UDPDFK
6=/$&+(71(-3$&=.,VWDUDOLĞP\VLĊGRWU]Hü]SRPRFąGRURG]LQ\QDMEDUG]LHM
SRWU]HEXMąFHMZLHORG]LHWQHMNWyUąGRWNQĊáRQLHV]F]ĊĞFLHDMHMELHGDMHVW
QLH]DZLQLRQD=ELHUDOLĞP\ZOLVWRSDG]LHLJUXGQLX2012UDUW\NXá\GODURG]LQ\
SRQDGVLHGHPG]LHVLĊFLROHWQLHM3DQL6WDQLVáDZD]2ĪDURZD0D]RZLHFNLHJRNWyUD
SRĞPLHUFLPĊĪDZ\FKRZXMHVDPRWQLHWUyMNĊZQXF]HN
6) W 2012URNXNRQW\QXRZDOLĞP\ZVSyáSUDFĊ]XF]HOQLąZ\ĪV]ą$NDGHPLą
Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie przy ul.
6]F]ĊĞOLZLFNLHM40Z]DNUHVLHNV]WDáFHQLDRUD]RUJDQL]RZDQLDSUDNW\N
REVHUZDFMLKRVSLWDFMLDWDNĪH]DMĊüRWZDUW\FKZSODFyZNDFKREMĊW\FK
patronatem Fundacji "Daj mi czas".
=DVLĊJWHU\WRULDOQ\SURZDG]RQHMSU]H]RUJDQL]DFMĊ
G]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR
1DOHĪ\ZVND]DüQSÄJPLQD´ÄSRZLDW´ÄZRMHZyG]WZR´ÄFDá\NUDM´
„zagranica”)
Druk: MPiPS
4
,QIRUPDFMDGRW\F]ąFDSURZDG]RQ\FKSU]H]RUJDQL]DFMĊSRĪ\WNXSXEOLF]QHJRSODFyZHNZRNUHVLH
sprawozdawczym
1.Organizacja SURZDG]LáDSODFyZNL]DSHZQLDMąFHFDáRGRERZąRSLHNĊRVRERP
QLHSHáQRVSUDZQ\PSU]HZOHNOHFKRU\POXERVRERPZSRGHV]á\PZLHNXFHQWUDLQWHJUDFML
VSRáHF]QHMGRP\SRPRF\VSRáHF]QHMSODFyZNLRSLHNXĔF]RZ\FKRZDZF]HRNUHĞORQHZ
SU]HSLVDFKRSRPRF\VSRáHF]QHMV]NRá\LSODFyZNLSXEOLF]QHRNUHĞORQHZSU]HSLVDFKR
V\VWHPLHRĞZLDW\OXEQLHSXEOLF]QH]DNáDG\RSLHNL]GURZRWQHM
,QIRUPDFMDQDWHPDWORNDOL]DFMLLDNW\ZQRĞFLSODFyZHNRNWyU\FKPRZDZSNW
Lp
Nazwa placówki
0LHMVFRZRĞüFLZNWyUHM\FK
SODFyZNDSURZDG]LG]LDáDQLD
/LF]EDRGELRUFyZG]LDáDĔ
placówki w okresie
sprawozdawczym
,QIRUPDFMDGRW\F]ąFDOLF]E\RGELRUFyZG]LDáDĔRUJDQL]DFMLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJRw okresie
sprawozdawczym
/LF]EDRGELRUFyZG]LDáDĔRUJDQL]DFML
1DOHĪ\RV]DFRZDüOLF]EĊRGELRUFyZG]LDáDĔRUJDQL]DFMLZRNUHVLH
sprawozdawczym, w podziale na osoby fizyczne i osoby prawne)
Osoby
fizyczne
150
Osoby
prawne
3
,QIRUPDFMDGRW\F]ąFDG]LDáDOQRĞFLQLHRGSáDWQHMSRĪ\WNXSXEOLF]QHJRRUJDQL]DFMLZRNUHVLH
sprawozdawczym
2SLVSU]HGPLRWXQLHRGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFL
SRĪ\WNXSXEOLF]QHJR
1DOHĪ\SRGDüLQIRUPDFMĊQDWHPDWURG]DMXG]LDáDOQRĞFL
QLHRGSáDWQHMRUJDQL]DFMLZRNUHVLHVSUDZR]GDZF]\PZUD]]H
wskazaniem kodu/ów PKD 2007RGSRZLDGDMąFHJR\FKWHM
G]LDáDOQRĞFL-HĞOLRUJDQL]DFMDSURZDG]LZLĊFHMQLĪURG]DMH
G]LDáDOQRĞFLQLHRGSáDWQHMQDOHĪ\SRGDüLQIRUPDFMĊQDWHPDW
WU]HFKJáyZQ\FKURG]DMyZG]LDáDOQRĞFLSRGDQLHPDNV\PDOQLH
3 kodów), ]DF]\QDMąFRG JáyZQHJRSU]HGPLRWX
G]LDáDOQRĞFL
Druk: MPiPS
5
-Rada Fundacji zgodnie ze statutem: §5 pkt. 2) oraz §5 pkt. 4)
SU]\FK\OLáDVLĊGR]áRĪRQHJRZGQLX08.11.2012r. przez
ZáDĞFLFLHONĊV]NRá\MĊ]\NRZHM9(5%,&$ZQLRVNXR
GRILQDQVRZDQLHSRPRF\HGXNDF\MQ\FKGODZZV]NRá\ZURNX
szkolnym 2012/2013UZZ\VRNRĞFL1200]áVáRZQLHW\VLąFD
GZXVWX]áRW\FK]HURJURV]\'RGDWNRZRV]NRáDMĊ]\NyZREF\FK
9(5%,&$ZQDXF]DQLXMĊ]\NyZREF\FKG]LHFLPáRG]LHĪ\L
GRURVá\FKVWRVXMHDOWHUQDW\ZQHPHWRG\QDXF]DQLDZW\P
SHGDJRJLNĊ0DULL0RQWHVVRULGRNWyU\FKXSRZV]HFKQLDQLDGąĪ\
Fundacja.
-W 2012U)XQGDFMDÄ'DMPLF]DV´ZVSDUáDX]QDMąFSHGDJRJLNĊ
0DULL0RQWHVVRULMDNRDOWHUQDW\ZQąPHWRGĊHGXNDF\MQąVWDWXW
§4SU]HND]Dá2EGDURZDQ\PVWDWXW†5NZRWĊ]HEUDQą]1%
podatku za 2011UZZ\VRNRĞFL20 000]áGZDG]LHĞFLDW\VLĊF\
]áRW\FK00/100JURV]\W\WXáHPZVSDUFLDUHPRQWXLZ\SRVDĪHQLD
RUD]ELHĪąF\FKSRWU]HE6]NRá\3RGVWDZRZHMQU73SPN i
Przedszkola nr 105PN w Warszawie. - Rada Fundacji
XZ]JOĊGQLDMąFGREUR0DULL:L0DL-ELRUąFSRGXZDJĊ
LQIRUPDFMH]DZDUWHZHZQLRVNXGRW\F]ąFH]áHMV\WXDFMLPDWHULDOQHM
rodziców oraz opinie z Poradni Psychologiczno Pedagogicznej
SRVWDQRZLáDGRILQDQVRZDüHGXNDFMĊ0DULL:Z3U]HGV]NROXQU
105PN w Warszawie oraz Mai J. w Szkole Podstawowej nr
736315DGDIXQGDFMLGRILQDQVRZDáDF]HVQHG]LHZF]\QHNZ
2012UZáąF]QHMNZRFLH5130]áVáRZQLHSLĊüW\VLĊF\VWR
WU]\G]LHĞFL]áRW\FK
-W 2012URNX)XQGDFMDÄ'DMPLF]DV´QDGDOZVSyáSUDFRZDáD]
XF]HOQLąZ\ĪV]ą$NDGHPLą3HGDJRJLNL6SHFMDOQHMLP0DULL
*U]HJRU]HZVNLHMZ:DUV]DZLHSU]\XO6]F]ĊĞOLZLFNLHM40 w
]DNUHVLHNV]WDáFHQLDRUD]RUJDQL]RZDQLDSUDNW\N
REVHUZDFMLKRVSLWDFMLDWDNĪH]DMĊüRWZDUW\FKZSODFyZNDFK
REMĊW\FKSDWURQDWHP)XQGDFML'DMPLF]DV
- W grudniu 2012U)XQGDFMDÄ'DMPLF]DV´ZáąF]\áDVLĊZ
RJyOQRSROVNąDNFMĊ6=/$&+(71$3$&=.$RUJDQL]RZDQąSU]H]
6WRZDU]\V]HQLH:LRVQD:UDPDFKWHMZ\MąWNRZHMLQLFMDW\Z\
VWDUDOLĞP\VLĊGRWU]Hü]SRPRFąGRURG]LQ\QDMEDUG]LHM
SRWU]HEXMąFHMZLHORG]LHWQHMNWyUąGRWNQĊáRQLHV]F]ĊĞFLHDMHM
ELHGDMHVWQLH]DZLQLRQD=ELHUDOLĞP\DUW\NXá\GODURG]LQ\SRQDG
VLHGHPG]LHVLĊFLROHWQLHM3DQL6WDQLVáDZD]2ĪDURZD
0D]RZLHFNLHJRNWyUDSRĞPLHUFLPĊĪDZ\FKRZXMHVDPRWQLH
WUyMNĊZQXF]HNF]WHUQDVWRODWNĊGZXQDVWRODWNĊLMHGHQDVWRODWNĊ
%DEFLDWZRU]\GODG]LHZF]\QHNSHáHQFLHSáDLPLáRĞFLGRP
]DVWĊSF]\5RG]LQDPLHV]NDZVWDUHMNDPLHQLF\MHVWWR
PLHV]NDQLHNRPXQDOQH3RPRJOLĞP\Z\ĪHMZ\PLHQLRQHMURG]LQLH
SRSU]H]]HEUDQLHQDLFKU]HF]ZV]\VWNLFKZVND]DQ\FKSU]H]QLą
U]HF]\LDUW\NXáyZQLH]EĊGQ\FKGRSRSUDZ\EDUG]R]áHMV\WXDFML
ILQDQVRZHMZNWyUHMVLĊ]QDOD]áDDPLDQRZLFLH]ELyUNĊZ
listopadzie i grudniu 2012UPLQĪ\ZQRĞFLDUW\NXáyZ
FKHPLF]Q\FKRG]LHĪ\NVLąĪHNRUD]VSU]ĊWX$*'
- Fundacja w terminie 27-28.12.2012U]RUJDQL]RZDáDZDUV]WDW\
]DNDGU\NLHURZQLF]HMLSUDFRZQLNyZVHNUHWDULDWX6]NRá\
Podstawowej nr 73SPN i Przedszkola nr 105PN, których celem
E\áUR]ZyMUyĪQHJRURG]DMXNRPSHWHQFMHLNZDOLILNDFMHDWDNĪH
SRV]HU]HQLHZLHG]\JáyZQLHGRWUHODFML]LQQ\PLRVREDPL
VWRVXQNyZPLĊG]\OXG]NLFKRUJDQL]DFMLSUDF\PRW\ZDFMLL
DVHUW\ZQRĞFL
- W roku 2012UQDV]D)XQGDFMDNRQW\QXRZDáDSURJUDP]DMĊü
ĪHJODUVNLFKGODG]LHFLZZLHNXV]NROQ\PZUDPDFKVHNFML
ĪHJODUVNLHMSU]\6]NROH3RGVWDZRZHMQU73631:EH]SáDWQ\FK
]DMĊFLDFKXF]HVWQLF]\áR32XF]QLyZ6HNFMDĪHJODUVNDE\áD
SRG]LHORQDQD]DMĊFLDWHRUHW\F]QHSURZDG]RQHZEXG\QNXSU]\
ul. Bohaterów Warszawy 1RUD]]DMĊFLDSUDNW\F]QHQD=DOHZLH
=HJU]\ĔVNLP
Druk: MPiPS
6
Kod PKD:
85.60.Z
Kod PKD:
Kod PKD:
=DVLĊJWHU\WRULDOQ\SURZDG]RQHMSU]H]
RUJDQL]DFMĊQLHRGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNX
publicznego
FDá\NUDM
1DOHĪ\ZVND]DüQSÄJPLQD´ÄSRZLDW´ÄZRMHZyG]WZR´ÄFDá\
kraj”, „zagranica”)
,QIRUPDFMDGRW\F]ąFDG]LDáDOQRĞFLRGSáDWQHMSRĪ\WNXSXEOLF]QHJRLG]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HMRUJDQL]DFML
SRĪ\WNXSXEOLF]QHJRZRNUHVLHVSUDZR]GDZF]\P
2UJDQL]DFMDSURZDG]LáDG]LDáDOQRĞüRGSáDWQąSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR
)XQGDFMD'DMPLF]DVSU]H]FDá\URN2012, podobnie jak w
ODWDFKXELHJá\FKXSRZV]HFKQLDáDRUD]SRV]HU]DáDZLHG]ąR
alternatywnych metodach edukacyjnych, pedagogicznych i
Z\FKRZDZF]\FK3ODFyZNDZVSLHUDáDQDXNĊRUD]Z\FKRZDQLH
G]LHFLLPáRG]LHĪ\3U]H]FDá\URNE\á\SURZDG]RQH]RJURPQ\P
2SLVSU]HGPLRWXG]LDáDOQRĞFLRGSáDWQHMSRĪ\WNX ]DDQJDĪRZDQLHP]DMĊFLD0RQWHVVRULGOD0DOXFKyZGOD
publicznego
QDMPáRGV]\FKSRGRSLHF]Q\FKZZLHNX18msc. - 3 lata oraz
]DMĊFLDSU]\JRWRZDQHGODXF]QLyZ*LPQD]MXPQU105GN.
=DUyZQRPDOXFK\MDNLJLPQD]MDOLĞFLZUDPDFKSURZDG]RQ\FK
1DOHĪ\SRGDüLQIRUPDFMĊQDWHPDWURG]DMXG]LDáDOQRĞFL
SU]H])XQGDFMĊ'DMPLF]DV]DMĊüHGXNDF\MQ\FKXF]HVWQLF]\OLZ
RGSáDWQHMRUJDQL]DFMLZRNUHVLHVSUDZR]GDZF]\PZUD]]H
VSRWNDQLDFK]RUJDQL]RZDQ\FK]JRGQLH]LFKJáyZQ\PLSRWU]HEDPL
wskazaniem kodu/ów PKD 2007RGSRZLDGDMąFHJR\FKWHM
G]LDáDOQRĞFL-HĞOLRUJDQL]DFMDSURZDG]LZLĊFHMQLĪURG]DMH
i opartymi na fazach rozwojowych charakterystycznych dla dzieci i
G]LDáDOQRĞFLRGSáDWQHMQDOHĪ\SRGDüLQIRUPDFMĊQDWHPDW
PáRG]LHĪ\ZW\PZLHNX=DMĊFLDRGE\ZDá\VLĊZRGSRZLHGQLR
WU]HFKJáyZQ\FKURG]DMyZG]LDáDOQRĞFLSRGDQLHPDNV\PDOQLH
SU]\JRWRZDQ\FKVDODFKZ\SRVDĪRQ\FKZVSHFMDOQLHGREUDQH
3 kodów), ]DF]\QDMąFRG JáyZQHJRSU]HGPLRWX
SRPRFHHGXNDF\MQHZW\PPRQWHVVRULDĔVNLPDWHULDáURZRMRZ\
G]LDáDOQRĞFL
)XQGDFMDUHDOL]XMHVZRMHFHOHZV]F]HJyOQRĞFLSRSU]H]
organizowanie seminariów, kursów, sympozjów i warsztatów
VáXĪąF\FKSU]HGVWDZLHQLXWUHĞFLLVSRVREyZUHDOL]DFMLSURJUDPyZ
edukacyjnych, wychowawczych i metodach pedagogicznych.
1DXF]\FLHOMDNRPHQWRUMHVW]RERZLą]DQ\GRQLHXVWDQQHJR
GRNV]WDáFDQLDVLĊRUD]SRV]XNLZDQLDQRZ\FKUR]ZLą]DĔ
dydaktycznych. Dlatego w 2012USURZDG]LOLĞP\NXUV\V]NROHQLD
LZDUV]WDW\NWyU\FKFHOHPE\áRSRV]HU]HQLHZLHG]\QDWHPDW
DOWHUQDW\ZQHMPHWRG\QDXF]DQLDMDNąMHVWSHGDJRJLND0DULL
0RQWHVVRULDOHUyZQLHĪNXUV\RJyOQRUR]ZRMRZHLSRV]HU]DMąFH
ZLHG]ĊQDLQQHWHPDW\GRWPLQZ\FKRZDQLD:NXUVLHZ]LĊáR
XG]LDáZLHOXQDXF]\FLHOL.XUVE\áGRILQDQVRZDQ\ZF]ĊĞFLOXE
FDáRĞFLSU]H])XQGDFMĊ'DMPLF]DVDSR]RVWDáąNZRWĊZNDĪG\
XF]HVWQLNNXUVXXLV]F]DáRVRELĞFLHQDNRQWR)XQGDFML)XQGDFML
Ä'DMPLF]DV´]RUJDQL]RZDáDUyZQLHĪZ3ROVFHZGQLDFK1517.03.2013UZ\VRNLHMUDQJLNRQIHUHQFMĊGODQDXF]\FLHOLSW
Ä3ROVNLH'QL0RQWHVVRUL´)XQGDFMDSRNU\áD50% kosztów za
XG]LDáZÄ3ROVNLFK'QLDFK0RQWHVVRUL´SUDFRZQLNyZ6]NRá\
Podstawowej nr 73SPN, Przedszkola nr 105PN i Gimnazjum nr
105GN w Warszawie.
Druk: MPiPS
Kod PKD:
85.60.Z
Kod PKD:
85.31.A
Kod PKD:
85.59.B
7
=DVLĊJWHU\WRULDOQ\SURZDG]RQHMSU]H]
RUJDQL]DFMĊRGSáDWQHMG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNX
publicznego
FDá\NUDM
1DOHĪ\ZVND]DüQSÄJPLQD´ÄSRZLDW´ÄZRMHZyG]WZR´ÄFDá\
kraj”, „zagranica”)
2UJDQL]DFMDSURZDG]LáDG]LDáDOQRĞüJRVSRGDUF]ą
2SLVSU]HGPLRWXG]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HM
1DOHĪ\SRGDüLQIRUPDFMĊQDWHPDWURG]DMXG]LDáDOQRĞFL
RGSáDWQHMRUJDQL]DFMLZRNUHVLHVSUDZR]GDZF]\PZUD]]H
wskazaniem kodu/ów PKD 2007RGSRZLDGDMąFHJR\FKWHM
G]LDáDOQRĞFL-HĞOLRUJDQL]DFMDSURZDG]LZLĊFHMQLĪURG]DMH
G]LDáDOQRĞFLRGSáDWQHMQDOHĪ\SRGDüLQIRUPDFMĊQDWHPDW
WU]HFKJáyZQ\FKURG]DMyZG]LDáDOQRĞFLSRGDQLHPDNV\PDOQLH
3 kodów), ]DF]\QDMąFRG JáyZQHJRSU]HGPLRWX
G]LDáDOQRĞFL
6SU]HGDĪKXUWRZDLGHWDOLF]QDNVLąĪHNSWÄ.RQVHUZDWRULXP
Malucha”, której autorem jest Philippe Kaczmarek. Jest to jedna z
QLHZLHOXZ3ROVFHNVLąĪHNNWyUHMFHOHPMHVWXPX]\NDOQLDQLH
G]LHFLSU]H]]DEDZĊ
-Prowadzenie parkingu przy ul. Bohaterów Warszawy 1 w
Warszawie od 28.11.2012r.
Kod PKD:
94.99.Z
Kod PKD:
47.99.Z
Kod PKD:
46.49.Z
6. ĂƐŝħŐƚĞƌLJƚŽƌŝĂůŶLJƉƌŽǁĂĚnjŽŶĞũƉƌnjĞnj
ŽƌŐĂŶŝnjĂĐũħĚnjŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐnjĞũ
FDá\NUDM
1DOHĪ\ZVND]DüQSÄJPLQD´ÄSRZLDW´ÄZRMHZyG]WZR´ÄFDá\
kraj”, „zagranica”)
///͘WƌnjLJĐŚŽĚLJŝŬŽƐnjƚLJŽƌŐĂŶŝnjĂĐũŝƉŽǏLJƚŬƵƉƵďůŝĐnjŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽnjĚĂǁĐnjLJŵ
1. Informacja o przychodach organizacji
àąF]QDNZRWDSU]\FKRGyZRUJDQL]DFMLRJyáHP]JRGQLH]UDFKXQNLHPZ\QLNyZ]\VNyZ
i strat)
]á
Ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽǍƌſĚųĂĐŚƉƌnjLJĐŚŽĚſǁŽƌŐĂŶŝnjĂĐũŝ
ϭ͘WƌnjLJĐŚŽĚLJnjĚnjŝĂųĂůŶŽƑĐŝŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏLJƚŬƵƉƵďůŝĐnjŶĞŐŽ
]á
Ϯ͘WƌnjLJĐŚŽĚLJnjĚnjŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏLJƚŬƵƉƵďůŝĐnjŶĞŐŽ
]á
ϯ͘WƌnjLJĐŚŽĚLJnjĚnjŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐnjĞũ
ϰ͘WƌnjLJĐŚŽĚLJnjĚnjŝĂųĂůŶŽƑĐŝĨŝŶĂŶƐŽǁĞũ
]á
]á
5. Przychody z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
]á
ϲ͘ĞǍƌſĚĞųƉƵďůŝĐnjŶLJĐŚŽŐſųĞŵ͗
]á
Druk: MPiPS
8
ĂͿnjĞƑƌŽĚŬſǁĞƵƌŽƉĞũƐŬŝĐŚǁƌŽnjƵŵŝĞŶŝƵƉƌnjĞƉŝƐſǁŽĨŝŶĂŶƐĂĐŚƉƵďůŝĐnjŶLJĐŚ
]á
ďͿnjĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵƉĂŷƐƚǁĂ
]á
ĐͿnjĞƑƌŽĚŬſǁďƵĚǏĞƚƵũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌnjČĚƵƚĞƌLJƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ
d) z dotacji z funduszy celowych
ϳ͘ĞǍƌſĚĞųƉƌLJǁĂƚŶLJĐŚŽŐſųĞŵ͗
ĂͿnjĞƐŬųĂĚĞŬĐnjųŽŶŬŽǁƐŬŝĐŚ
]á
]á
]á
]á
b) z darowizn od osób fizycznych
]á
c) z darowizn od osób prawnych
]á
ĚͿnjŽĨŝĂƌŶŽƑĐŝƉƵďůŝĐnjŶĞũ;njďŝſƌĞŬƉƵďůŝĐnjŶLJĐŚ͕ŬǁĞƐƚͿ
]á
e) ze spadków, zapisów
]á
ĨͿnjǁƉųLJǁſǁnjŵĂũČƚŬƵ;ǁƐnjĐnjĞŐſůŶŽƑĐŝƐƉƌnjĞĚĂǏůƵďǁLJŶĂũĞŵƐŬųĂĚŶŝŬſǁ
ŵĂũČƚŬŽǁLJĐŚͿ
]á
ŐͿnjŶĂǁŝČnjĞŬƐČĚŽǁLJĐŚ
]á
ŚͿnjĞƑǁŝĂĚĐnjĞŷƉŝĞŶŝħǏŶLJĐŚ
]á
ϴ͘ŝŶŶLJĐŚǍƌſĚĞų
]á
:\QLNG]LDáDOQRĞFLRGSáDWQHMSRĪ\WNXSXEOLF]QHJROXEG]LDáDOQRĞFLJRVSRGDUF]HMRUJDQL]DFMLSRĪ\WNX
publicznego w okresie sprawozdawczym
ϭ͘tLJŶŝŬĚnjŝĂųĂůŶŽƑĐŝŽĚƉųĂƚŶĞũƉŽǏLJƚŬƵƉƵďůŝĐnjŶĞŐŽ
]á
Ϯ͘tLJŶŝŬĚnjŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐnjĞũ
]á
ǁƚLJŵ͗ǁLJƐŽŬŽƑđƑƌŽĚŬſǁƉƌnjĞnjŶĂĐnjŽŶĂŶĂĚnjŝĂųĂůŶŽƑđƐƚĂƚƵƚŽǁČ
]á
ϯ͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĞŽƐƉŽƐŽďŝĞǁLJĚĂƚŬŽǁĂŶŝĂƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚnjČĐLJĐŚnjϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝnjLJĐnjŶLJĐŚ
ϭ͘tLJƐŽŬŽƑđŬǁŽƚLJƉŽĐŚŽĚnjČĐĞũnjϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝnjLJĐnjŶLJĐŚ
niewydatkowanej w poprzednich okresach sprawozdawczych
]á
:\VRNRĞüNZRW\SRFKRG]ąFHM]SRGDWNXGRFKRGRZHJRRGRVyEIL]\F]Q\FK
Z\GDWNRZDQHMZRNUHVLHVSUDZR]GDZF]\PRJyáHP
]á
']LDáDQLDQDNWyUHZ\GDWNRZDQRĞURGNLSRFKRG]ąFH]SRGDWNXGRFKRGRZHJRRGRVyEIL]\F]Q\FKZRNUHVLH
sprawozdawczym (ZV]F]HJyOQRĞFLRNUHĞORQHZSNW,,RUD]NZRW\SU]H]QDF]RQHQDWHG]LDáDQLD
1 )XQGDFMDÄ'DMPLF]DV´X]QDMąFSHGDJRJLNĊ0DULL0RQWHVVRULMDNRDOWHUQDW\ZQąPHWRGĊ
HGXNDF\MQąVWDWXW†SU]HND]DáZLĊNV]ąF]HĞüĞURGNyZ]SRGDWNXW\WXáHPZVSDUFLD
UHPRQWXLZ\SRVDĪHQLDRUD]ELHĪąF\SRWU]HE6]NRá\3RGVWDZRZHMQU631L
Przedszkola
]á
2 5DGD)XQGDFML]JRGQLH]HVWDWXWHP†SNWRUD]†SNWSU]\FK\OLáDVLĊGR]áRĪRQHJR
SU]H]ZáDĞFLFLHONĊV]NRá\MĊ]\NRZHM9(5%,&$ZQLRVNXRGRILQDQVRZDQLHSRPRF\
HGXNDF\MQ\FKGODZZV]NRá\ZURNXV]NROQ\PU
]á
Druk: MPiPS
9
ϰ͘ĞůĞƐnjĐnjĞŐſųŽǁĞ͕ǁƌŽnjƵŵŝĞŶŝƵƉƌnjĞƉŝƐſǁŽƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁLJŵŽĚŽƐſďĨŝnjLJĐnjŶLJĐŚ͕ǁƐŬĂnjĂŶĞƉƌnjĞnj
ƉŽĚĂƚŶŝŬſǁƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽŽĚŽƐſďĨŝnjLJĐnjŶLJĐŚ͕ŶĂŬƚſƌĞŽƌŐĂŶŝnjĂĐũĂƉŽǏLJƚŬƵƉƵďůŝĐnjŶĞŐŽǁLJĚĂƚŬŽǁĂųĂ
ŶĂũǁŝħĐĞũƑƌŽĚŬſǁƉŽĐŚŽĚnjČĐLJĐŚnjϭйƉŽĚĂƚŬƵĚŽĐŚŽĚŽǁĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽnjĚĂǁĐnjLJŵǁƌĂnjnjŬǁŽƚČ
1 )XQGDFMDÄ'DMPLF]DV´X]QDMąFSHGDJRJLNĊ0DULL0RQWHVVRULMDNRDOWHUQDW\ZQąPHWRGĊ
HGXNDF\MQąVWDWXW†SU]HND]DáZLĊNV]ąF]HĞüĞURGNyZ]SRGDWNXW\WXáHPZVSDUFLD
UHPRQWXLZ\SRVDĪHQLDRUD]ELHĪąF\SRWU]HE6]NRá\3RGVWDZRZHMQU631L
Przedszkola
4. Informacje o poniesionych kosztach w okresie sprawozdawczym
<ŽƐnjƚLJŽƌŐĂŶŝnjĂĐũŝǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽnjĚĂǁĐnjLJŵŽŐſųĞŵ͗
tƚLJŵ͗ǁLJƐŽŬŽƑđ
kosztów
finansowana z 1%
podatku
dochodowego od
osób fizycznych
]á
]á
ĂͿŬŽƐnjƚLJnjƚLJƚƵųƵƉƌŽǁĂĚnjĞŶŝĂŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞũĚnjŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏLJƚŬƵ
publicznego
]á
]á
ďͿŬŽƐnjƚLJnjƚLJƚƵųƵƉƌŽǁĂĚnjĞŶŝĂŽĚƉųĂƚŶĞũĚnjŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏLJƚŬƵ
publicznego
]á
]á
ĐͿŬŽƐnjƚLJnjƚLJƚƵųƵƉƌŽǁĂĚnjĞŶŝĂĚnjŝĂųĂůŶŽƑĐŝŐŽƐƉŽĚĂƌĐnjĞũ
w tym :
<ŽƐnjƚLJŽŐſųĞŵ͗
]á
ĚͿŬŽƐnjƚLJĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐLJũŶĞ͕ǁƚLJŵ͗njƵǏLJĐŝĞŵĂƚĞƌŝĂųſǁŝĞŶĞƌŐŝŝ͕ƵƐųƵŐŝ
ŽďĐĞ͕ƉŽĚĂƚŬŝŝŽƉųĂƚLJ͕ǁLJŶĂŐƌŽĚnjĞŶŝĂŽƌĂnjƵďĞnjƉŝĞĐnjĞŶŝĂŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐnjĞŶŝĂ͕ĂŵŽƌƚLJnjĂĐũĂ
]á
]á
]á
ĞͿŬŽƐnjƚLJŬĂŵƉĂŶŝŝŝŶĨŽƌŵĂĐLJũŶĞũůƵďƌĞŬůĂŵŽǁĞũnjǁŝČnjĂŶĞũnj
pozyskiwaniem 1% podatku dochodowego od osób fizycznych
]á
]á
ĨͿƉŽnjŽƐƚĂųĞŬŽƐnjƚLJŽŐſųĞŵ͗
]á
]á
,9.RU]\VWDQLH]XSUDZQLHĔZRNUHVLHVSUDZR]GDZF]\P
z podatku dochodowego od osób prawnych
]SRGDWNXRGQLHUXFKRPRĞFL
2UJDQL]DFMDNRU]\VWDáD]QDVWĊSXMąF\FK
]ZROQLHĔ
]SRGDWNXRGF]\QQRĞFLF\ZLOQRSUDZQ\FK
]RSáDW\VNDUERZHM
]RSáDWVąGRZ\FK
]LQQ\FK]ZROQLHĔMDNLFK
Ϯ͘KƌŐĂŶŝnjĂĐũĂŬŽƌnjLJƐƚĂųĂnjƉƌĂǁĂĚŽŶŝĞŽĚƉųĂƚŶĞŐŽŝŶĨŽƌŵŽǁĂŶŝĂƉƌnjĞnjũĞĚŶŽƐƚŬŝ
ƉƵďůŝĐnjŶĞũƌĂĚŝŽĨŽŶŝŝŝƚĞůĞǁŝnjũŝŽƉƌŽǁĂĚnjŽŶĞũĚnjŝĂųĂůŶŽƑĐŝƉŽǏLJƚŬƵƉƵďůŝĐnjŶĞŐŽ͕njŐŽĚŶŝĞnj
art. 23a ust. 1 ustawy z dnia 29 grudnia 1992 r. o radiofonii i telewizji (Dz. U. z 2011 r. Nr
43, poz. 226)
Druk: MPiPS
10
ZáDVQRĞü
ϯ͘KƌŐĂŶŝnjĂĐũĂŬŽƌnjLJƐƚĂųĂnjƵƉƌĂǁŶŝĞŶŝĂĚŽŶĂďLJĐŝĂŶĂƐnjĐnjĞŐſůŶLJĐŚ
njĂƐĂĚĂĐŚƉƌĂǁĂǁųĂƐŶŽƑĐŝůƵďƉƌĂǁĂƵǏLJƚŬŽǁĂŶŝĂǁŝĞĐnjLJƐƚĞŐŽ
ŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝnjnjĂƐŽďƵ^ŬĂƌďƵWĂŷƐƚǁĂůƵďũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌnjČĚƵ
ƚĞƌLJƚŽƌŝĂůŶĞŐŽ͕ůƵďnjĂǁĂƌųĂƵŵŽǁLJƵǏLJƚŬŽǁĂŶŝĂ͕ŶĂũŵƵ͕ĚnjŝĞƌǏĂǁLJůƵď
ƵǏLJĐnjĞŶŝĂŝƉƌnjLJƐųƵŐƵũĞũĞũǁŽĚŶŝĞƐŝĞŶŝƵĚŽƚLJĐŚŶŝĞƌƵĐŚŽŵŽƑĐŝ
ŶĂƐƚħƉƵũČĐĞƉƌĂǁŽ͗
XĪ\WNRZDQLHZLHF]\VWH
najem
XĪ\WNRZDQLH
XĪ\F]HQLH
G]LHUĪDZD
QLHNRU]\VWDáD
s͘WĞƌƐŽŶĞůŽƌŐĂŶŝnjĂĐũŝƉŽǏLJƚŬƵƉƵďůŝĐnjŶĞŐŽǁŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽnjĚĂǁĐnjLJŵ
ϭ͘WƌĂĐŽǁŶŝĐLJŽƌĂnjŽƐŽďLJƑǁŝĂĚĐnjČĐĞƵƐųƵŐŝ na podstawie umowy cywilnoprawnej
1. Liczba osób zatrudnionych w organizacji na podstawie stosunku pracy
:RGSRZLHG]LQDOHĪ\XZ]JOĊGQLüZV]\VWNLHRVRE\]DWUXGQLRQHZRUJDQL]DFMLQDSRGVWDZLHVWRVXQNXSUDF\HWDW
OXEF]ĊĞüHWDWXZRNUHVLHVSUDZR]GDZF]\PQDZHWMHĞOLREHFQLHQLHVąMXĪ]DWUXGQLRQHZRUJDQL]DFML
22.0 osób
3U]HFLĊWQDOLF]ED]DWUXGQLRQ\FKZRUJDQL]DFMLQDSRGVWDZLHVWRVXQNXSUDF\Z
SU]HOLF]HQLXQDSHáQHHWDW\
$E\RNUHĞOLüSU]HFLĊWQH]DWUXGQLHQLHQDOHĪ\]VXPRZDüZV]\VWNLHRVRE\]DWUXGQLRQHQDSRGVWDZLHVWRVXQNX
SUDF\ZSRV]F]HJyOQ\FKPLHVLąFDFKZRNUHVLHVSUDZR]GDZF]\PZUD]]XáDPNDPLRGSRZLDGDMąF\PLF]ĊĞFL
HWDWXQSZSU]\SDGNXRVRE\]DWUXGQLRQHMQDSyáHWDWXGRGDüGRVLHELHVXP\]DWUXGQLRQ\FK]PLHVLĊF\L
SRG]LHOLüSU]H]:\QLNZSLVDü]GRNáDGQRĞFLąGRPLHMVFDSRSU]HFLQNX
ϯ͘>ŝĐnjďĂŽƐſďƑǁŝĂĚĐnjČĐLJĐŚƵƐųƵŐŝǁŽƌŐĂŶŝnjĂĐũŝŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵŵŽǁLJĐLJǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞũ
14.7 etatów
7.0 osób
Ϯ͘njųŽŶŬŽǁŝĞ;ŶŝĞĚŽƚLJĐnjLJĨƵŶĚĂĐũŝͿ
ϭ͘KƌŐĂŶŝnjĂĐũĂŵĂĐnjųŽŶŬſǁ
0.00 osób fizycznych
Ϯ͘>ŝĐnjďĂĐnjųŽŶŬſǁŽƌŐĂŶŝnjĂĐũŝǁŐƐƚĂŶƵŶĂŽƐƚĂƚŶŝĚnjŝĞŷƌŽŬƵŽďƌŽƚŽǁĞŐŽ
0.00 osób prawnych
RUJDQL]DFMDSR]\VNDáDF]áRQNyZ
ϯ͘ŵŝĂŶĂĐnjųŽŶŬŽƐƚǁĂǁŽƌŐĂŶŝnjĂĐũŝ
RUJDQL]DFMDVWUDFLáDF]áRQNyZ
3. Wolontariat w okresie sprawozdawczym
Druk: MPiPS
11
2UJDQLC]DFMDNRU]\VWDáD]HĞZLDGF]HĔZ\NRQ\ZDQ\FKSU]H]ZRORQWDULXV]\
=JRGQLH]XVWDZą]GQLDNZLHWQLDURG]LDáDOQRĞFLSRĪ\WNXSXEOLF]QHJRLRZRORQWDULDFLHZRORQWDULXV]DPL
VąRVRE\Z\NRQXMąFHQLHRGSáDWQLHLGREURZROQLHSUDFĊQDU]HF]RUJDQL]DFMLQLH]DOHĪQLHRGWHJRF]\VąWRRVRE\
QLH]ZLą]DQH]RUJDQL]DFMąF]áRQNRZLHSUDFRZQLF\RVRE\ĞZLDGF]ąFHXVáXJLQDSRGVWDZLHXPRZ\
F\ZLOQRSUDZQHMF]\SU]HGVWDZLFLHOHZáDG]RUJDQL]DFML
/LF]EDZRORQWDULXV]\Z\NRQXMąF\FKĞZLDGF]HQLHQDU]HF]RUJDQL]DFMLprzez okres
NUyWV]\QLĪGQL
.DĪG\ZRORQWDULXV]SRZLQLHQE\üOLF]RQ\W\ONRUD]QLH]DOHĪQLHRGOLF]E\ĞZLDGF]HĔZ\NRQDQ\FKQDU]HF]
organizacji w okresie sprawozdawczym i czasu pracy)
ĂͿĐnjųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝnjĂĐũŝ
w
tym: b) pracownicy organizacji
2.00 osób
0.00 osób
0.00 osób
FRVRE\ĞZLDGF]ąFHXVáXJLQDSRGVWDZLHXPRZ\F\ZLOQRSUDZQHM
0.00 osób
ĚͿĐnjųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵnjĂƌnjČĚnjĂũČĐĞŐŽ
0.00 osób
e) inne osoby
2.00 osób
/LF]EDZRORQWDULXV]\Z\NRQXMąF\FKĞZLDGF]HQLHQDU]HF]RUJDQL]DFMLSU]H]RNUHV
GáXĪV]\QLĪGQL
2.00 osób
.DĪG\ZRORQWDULXV]SRZLQLHQE\üOLF]RQ\W\ONRUD]QLH]DOHĪQLHRGOLF]E\ĞZLDGF]HĔZ\NRQDQ\FKQDU]HF]
organizacji w okresie sprawozdawczym)
ĂͿĐnjųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶŝnjĂĐũŝ
0.00 osób
b) pracownicy organizacji
0.00 osób
w
FRVRE\ĞZLDGF]ąFHXVáXJLQDSRGVWDZLHXPRZ\F\ZLOQRSUDZQHM
tym:
ĚͿĐnjųŽŶŬŽǁŝĞŽƌŐĂŶƵnjĂƌnjČĚnjĂũČĐĞŐŽ
e) inne osoby
0.00 osób
0.00 osób
2.00 osób
VI. Wynagrodzenia w okresie sprawozdawczym
àąF]QDNZRWDZ\QDJURG]HĔEUXWWRZ\SáDFRQ\FKSU]H]RUJDQL]DFMĊZRNUHVLH
sprawozdawczym
ĂͿnjƚLJƚƵųƵƵŵſǁŽƉƌĂĐħ
w
tym:
]á
wynagrodzenie zasadnicze
]á
nagrody
]á
premie
]á
ŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐnjĞŶŝĂ;ŶƉ͘ƐųƵǏďŽǁLJƚĞůĞĨŽŶ͕ƐĂŵŽĐŚſĚͿ
]á
ďͿnjƚLJƚƵųƵƵŵſǁĐLJǁŝůŶŽƉƌĂǁŶLJĐŚ
àąF]QDNZRWDZ\QDJURG]HĔZ\SáDFRQ\FKSU]H]RUJDQL]DFMĊSUDFRZQLNRPRUD]RVRERP
ĞZLDGF]ąF\PXVáXJLQDSRGVWDZLHXPRZ\F\ZLOQRSUDZQHMZ]ZLą]NX]SURZDG]RQą
G]LDáDOQRĞFLąSRĪ\WNXSXEOLF]QHJR
ĂͿǁnjǁŝČnjŬƵnjƉƌŽǁĂĚnjŽŶČĚnjŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏLJƚŬƵƉƵďůŝĐnjŶĞŐŽ
w
tym: ďͿǁnjǁŝČnjŬƵnjƉƌŽǁĂĚnjŽŶČĚnjŝĂųĂůŶŽƑĐŝČŶŝĞŽĚƉųĂƚŶČƉŽǏLJƚŬƵƉƵďůŝĐnjŶĞŐŽ
Druk: MPiPS
]á
]á
]á
]á
]á
12
àąF]QDNZRWDZ\QDJURG]HĔZ\SáDFRQ\FKSU]H]RUJDQL]DFMĊSUDFRZQLNRPRUD]RVRERP
ĞZLDGF]ąF\PXVáXJLQDSRGVWDZLHXPRZ\F\ZLOQRSUDZQHMZ]ZLą]NX]SURZDG]RQą
G]LDáDOQRĞFLąJRVSRGDUF]ąRUJDQL]DFML
]á
ϰ͘tLJƐŽŬŽƑđƉƌnjĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐnjŶĞŐŽǁLJŶĂŐƌŽĚnjĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁLJƉųĂĐŽŶĞŐŽĐnjųŽŶŬŽŵ
ŽƌŐĂŶƵnjĂƌnjČĚnjĂũČĐĞŐŽŽƌŐĂŶŝnjĂĐũŝ͕ǁůŝĐnjĂũČĐǁLJŶĂŐƌŽĚnjĞŶŝĞnjĂƐĂĚŶŝĐnjĞ͕ŶĂŐƌŽĚLJ͕ƉƌĞŵŝĞ
ŝŝŶŶĞƑǁŝĂĚĐnjĞŶŝĂŽƌĂnjƵŵŽǁLJĐLJǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ
]á
ϱ͘tLJƐŽŬŽƑđƉƌnjĞĐŝħƚŶĞŐŽŵŝĞƐŝħĐnjŶĞŐŽǁLJŶĂŐƌŽĚnjĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁLJƉųĂĐŽŶĞŐŽĐnjųŽŶŬŽŵ
ŝŶŶLJĐŚŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝnjĂĐũŝ͕ǁůŝĐnjĂũČĐǁLJŶĂŐƌŽĚnjĞŶŝĞnjĂƐĂĚŶŝĐnjĞ͕ŶĂŐƌŽĚLJ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐnjĞŶŝĂŽƌĂnjƵŵŽǁLJĐLJǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ
]á
:\VRNRĞüSU]HFLĊWQHJRPLHVLĊF]QHJRZ\QDJURG]HQLDEUXWWRZ\SáDFRQHJR
SUDFRZQLNRPRUJDQL]DFMLZOLF]DMąFZ\QDJURG]HQLH]DVDGQLF]HQDJURG\SUHPLHLLQQH
ĞZLDGF]HQLDRUD]RVRERPĞZLDGF]ąF\PXVáXJLna podstawie umowy cywilnoprawnej
]á
ϳ͘tLJƐŽŬŽƑđŶĂũǁLJǏƐnjĞŐŽŵŝĞƐŝħĐnjŶĞŐŽǁLJŶĂŐƌŽĚnjĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁLJƉųĂĐŽŶĞŐŽĐnjųŽŶŬŽŵ
ŽƌŐĂŶƵnjĂƌnjČĚnjĂũČĐĞŐŽ͕ǁůŝĐnjĂũČĐǁLJŶĂŐƌŽĚnjĞŶŝĞnjĂƐĂĚŶŝĐnjĞ͕ŶĂŐƌŽĚLJ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐnjĞŶŝĂŽƌĂnjƵŵŽǁLJĐLJǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ
]á
ϴ͘tLJƐŽŬŽƑđŶĂũǁLJǏƐnjĞŐŽŵŝĞƐŝħĐnjŶĞŐŽǁLJŶĂŐƌŽĚnjĞŶŝĂ;ďƌƵƚƚŽͿǁLJƉųĂĐŽŶĞŐŽĐnjųŽŶŬŽŵ
ŝŶŶLJĐŚŽƌŐĂŶſǁŽƌŐĂŶŝnjĂĐũŝ͕ǁůŝĐnjĂũČĐǁLJŶĂŐƌŽĚnjĞŶŝĞnjĂƐĂĚŶŝĐnjĞ͕ŶĂŐƌŽĚLJ͕ƉƌĞŵŝĞŝŝŶŶĞ
ƑǁŝĂĚĐnjĞŶŝĂŽƌĂnjƵŵŽǁLJĐLJǁŝůŶŽƉƌĂǁŶĞ
]á
:\VRNRĞüQDMZ\ĪV]HJRPLHVLĊF]QHJRZ\QDJURG]HQLDEUXWWRZ\SáDFRQHJR
SUDFRZQLNRPRUJDQL]DFMLZOLF]DMąFZ\QDJURG]HQLH]DVDGQLF]HQDJURG\SUHPLHLLQQH
ĞZLDGF]HQLDRUD]RVRERPĞZLDGF]ąF\PXVáXJLna podstawie umowy cywilnoprawnej
]á
'RGDWNRZHXZDJLGRW\F]ąFHZ\QDJURG]HĔ
0RĪQDSRG]LHOLüVLĊ]RSLQLąSXEOLF]QąGRGDWNRZ\PLXZDJDPL
GRW\F]ąF\PLSR]LRPXOXENRQVWUXNFMLZ\QDJURG]HĔZRUJDQL]DFML
ZyZF]DVQDOHĪ\ZSLVDüWHXZDJLZSU]\JRWRZDQHSROH
s//͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽƵĚnjŝĞůŽŶLJĐŚƉƌnjĞnjŽƌŐĂŶŝnjĂĐũħƉŽǏLJƚŬƵƉƵďůŝĐnjŶĞŐŽƉŽǏLJĐnjŬĂĐŚƉŝĞŶŝħǏŶLJĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym
ϭ͘KƌŐĂŶŝnjĂĐũĂƵĚnjŝĞůĂųĂƉŽǏLJĐnjĞŬƉŝĞŶŝħǏŶLJĐŚ
Ϯ͘tLJƐŽŬŽƑđƵĚnjŝĞůŽŶLJĐŚƉŽǏLJĐnjĞŬƉŝĞŶŝħǏŶLJĐŚ
]á
ϯ͘^ƚĂƚƵƚŽǁĂƉŽĚƐƚĂǁĂƉƌnjLJnjŶĂŶŝĂƉŽǏLJĐnjĞŬƉŝĞŶŝħǏŶLJĐŚ
s///͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂŽĚnjŝĂųĂůŶŽƑĐŝnjůĞĐŽŶĞũŽƌŐĂŶŝnjĂĐũŝƉŽǏLJƚŬƵƉƵďůŝĐnjŶĞŐŽƉƌnjĞnjĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũħƉƵďůŝĐnjŶČǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym
ϭ͘KƌŐĂŶŝnjĂĐũĂƌĞĂůŝnjŽǁĂųĂnjĂĚĂŶŝĂnjůĞĐŽŶĞƉƌnjĞnjŽƌŐĂŶLJũĞĚŶŽƐƚĞŬƐĂŵŽƌnjČĚƵ
terytorialnego
,QIRUPDFMDQDWHPDWUHDOL]RZDQ\FK]DGDĔLNZRWGRWDFMLRWU]\PDQ\FKQDLFKUHDOL]DFMĊ
Lp
Nazwa zadania
Kwota
ϯ͘tŽŬƌĞƐŝĞƐƉƌĂǁŽnjĚĂǁĐnjLJŵŽƌŐĂŶŝnjĂĐũĂƌĞĂůŝnjŽǁĂųĂnjĂĚĂŶŝĂnjůĞĐŽŶĞƉƌnjĞnjŽƌŐĂŶLJ
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂĐũŝƌnjČĚŽǁĞũ
,QIRUPDFMDQDWHPDWUHDOL]RZDQ\FK]DGDĔLNZRWGRWDFMLRWU]\PDQ\FKQDLFKUHDOL]DFMĊ
Lp
Nazwa zadania
Druk: MPiPS
Kwota
13
/y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĂĚŽƚLJĐnjČĐĂƌĞĂůŝnjŽǁĂŶLJĐŚƉƌnjĞnjŽƌŐĂŶŝnjĂĐũħƉŽǏLJƚŬƵƉƵďůŝĐnjŶĞŐŽnjĂŵſǁŝĞŷƉƵďůŝĐnjŶLJĐŚǁŽŬƌĞƐŝĞ
sprawozdawczym
:RNUHVLHVSUDZR]GDZF]\PRUJDQL]DFMDUHDOL]RZDáD]DPyZLHQLDSXEOLF]QH
,QIRUPDFMDQDWHPDWUHDOL]RZDQ\FK]DPyZLHĔLNZRWRWU]\PDQ\FKQDLFKUHDOL]DFMĊ
Lp
Nazwa zadania
Kwota
y͘/ŶĨŽƌŵĂĐũĞƵnjƵƉĞųŶŝĂũČĐĞ
:\ND]VSyáHNZNWyU\FKRUJDQL]DFMDSRVLDGDFRQDMPQLHMXG]LDáyZOXEDNFMLZNDSLWDOH]DNáDGRZ\POXEFR
QDMPQLHMRJyOQHMOLF]E\JáRVyZZRUJDQLHVWDQRZLąF\PVSyáNL
Lp
1D]ZDVSyáNL
^ŝĞĚnjŝďĂƐƉſųŬŝ
йƵĚnjŝĂųſǁ йƵĚnjŝĂųƵǁŽŐſůŶĞũ
lub akcji w
ůŝĐnjďŝĞŐųŽƐſǁ
kapitale
2. Wykaz fundacji, których organizacja jest fundatorem
3. Informacje o kontrolach przeprowadzonych w organizacji przez organy administracji publicznej w okresie
sprawozdawczym
Lp
Przedmiot kontroli
1 .RQWURODVSHáQLHQLDZDUXQNyZ$UW8VW
8VWDZ\R6\VWHPLH2ĞZLDW\
KƌŐĂŶŬŽŶƚƌŽůƵũČĐLJ
ĂƚĂnjĂŬŽŷĐnjĞŶŝĂ
kontroli
.XUDWRULXP2ĞZLDW\Z:DUV]DZLH
:\G]LDá.V]WDáFHQLD2JyOQHJR
2012-02-14
ϰ͘KƌŐĂŶŝnjĂĐũĂƉƌnjĞƉƌŽǁĂĚnjŝųĂďĂĚĂŶŝĞƐƉƌĂǁŽnjĚĂŶŝĂĨŝŶĂŶƐŽǁĞŐŽŶĂƉŽĚƐƚĂǁŝĞƵƐƚĂǁLJnj
ĚŶŝĂϮϵǁƌnjĞƑŶŝĂϭϵϵϰƌ͘ŽƌĂĐŚƵŶŬŽǁŽƑĐŝ;nj͘h͘njϮϬϬϵƌ͘EƌϭϱϮ͕ƉŽnj͘ϭϮϮϯ͕njƉſǍŶ͘njŵ͘Ϳ
ůƵďƌŽnjƉŽƌnjČĚnjĞŶŝĂDŝŶŝƐƚƌĂ&ŝŶĂŶƐſǁnjĚŶŝĂϮϯŐƌƵĚŶŝĂϮϬϬϰƌ͘ǁƐƉƌĂǁŝĞŽďŽǁŝČnjŬƵ
ďĂĚĂŶŝĂƐƉƌĂǁŽnjĚĂŷĨŝŶĂŶƐŽǁLJĐŚŽƌŐĂŶŝnjĂĐũŝƉŽǏLJƚŬƵƉƵďůŝĐnjŶĞŐŽ;nj͘h͘EƌϮϴϱ͕ƉŽnj͘
2852)
5. Dodatkowe informacje
1DOHĪ\ZSLVDüZSRQLĪV]HSROHLQQHLQIRUPDFMHNWyU\PLRUJDQL]DFMDFKFLDáDE\SRG]LHOLüVLĊ]RSLQLąSXEOLF]Qą
6SRU]ąG]LáD
,PLĊLQD]ZLVNR
Funkcja
'DWDZ\SHáQLHQLD
Druk: MPiPS
0LHMVFHQDSLHF]ĊüRUJDQL]DFMLRLOH
RUJDQL]DFMDSRVLDGDSLHF]Ċü
14