Raport bieżący nr 27 – uzupełnienie raportu nr 16

Transkrypt

Raport bieżący nr 27 – uzupełnienie raportu nr 16
Raport bieżący 27/2016:
Data: 03.08.2016 roku
Temat: Uzupełnienie informacji dotyczącej daty zarejestrowania przez sąd zmiany Statutu, w
tym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
Podstawa prawna w ESPI: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i
okresowe
Zarząd spółki AUTO PARTNER S.A. ("Spółka") w uzupełnieniu informacji dotyczącej
zarejestrowanie przez sąd zmiany Statutu, w tym podwyższenia kapitału zakładowego Spółki
opublikowanej w raporcie bieżącym nr 16/2016 z dnia 22 czerwca 2016 r. informuje, iż
rejestracja zmiany Statutu Spółki, w tym podwyższenia kapitału w związku z emisją
23 000 000 akcji zwykłych na okaziciela serii H Spółki miało miejsce w dniu 21 czerwca
2016 r.
Podstawa prawna:
Podstawa prawna: §38 ust. 1 pkt 2 oraz §5 ust.1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów w
sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych
przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim

Podobne dokumenty