Format pliku: PDF, rozmiar: 1,5MB.

Komentarze

Transkrypt

Format pliku: PDF, rozmiar: 1,5MB.
Przywracamy radość życia
20
Instrukcja obsługi
Instrukcja obsługi
ClioniC Detox to jeden ze sprzętów renomowanej
niemieckiej Firmy Casada, która od 2000r. kojarzy
się z wysokiej jakości produktami wellness & spa.
To nie tylko doskonały design, ale przede wszystkim
niepowtarzalna jakość, na której można zawsze polegać.
Życzymy Państwu wielu przyjemnych chwil z własnym
ClioniC Detox! Aby móc jak najdłużej cieszyć się
użytkowaniem urządzenia, prosimy o dokładne
zapoznanie się z poniższą instrukcją obsługi.
21
WSKAZÓWKI BEZPIECZEŃSTWA
Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, by zapewnić sobie bezpieczne
dla zdrowia i długoletnie działanie produktu.
• Jeślipodczaskorzystaniapojawiąsięproblemy
cielesne,proszębezzwłocznieskontaktować
sięzlekarzem.
• Abyuniknąćporażeniaprądemorazskaleczenia,proszęniepozwalaćswoimdzieciomna
używanieproduktubezopiekidorosłego.
• Proszęnieużywaćuszkodzonychwtyczek,
kablilubluźnychpołączeń.Jeśliwtyczka
lubkabelzostanąuszkodzone,muszązostać
naprawioneprzezproducenta,serwisanta
firmy,lubprzezspecjalnieprzeszkolonądo
tegoosobę.
• Mechaniczneielektroniczneczęściurządzenia
sąbardzoczułeiniemogązostaćobciążone
ciężkimiprzedmiotami.
• Poużyciuproszęodłączyćurządzenieod
prądu.Przyproblemachtechnicznychproszę
niezwłocznieodłączyćurządzeniezprądu.
22
• Proszęniedotykaćwtyczkimokrymirękoma.
• Należyuważać,byurządzenieniedoznało
wstrząśnięć,uderzeńistuknięć.
• Doczyszczeniaurządzeniaużywaćwyłącznie
czystej,suchejszmatkibezdetergentów.
• Przyciskisąbardzoczułe.Proszęnieużywać
nanichdużejsiły.
• Abyoptymalniewydłużyćdziałaniejonizatora
pokażdymzabiegumyjemygociepłąwodąza
pomocąszczoteczkiiwkładamydoroztworu
10%octuna20-30min.Jeślitakbędziemy
robić,niemusimydiodyodkamieniać,ani
dodatkowodezynfekować.
PRZECIWWSKAZANIA
Instrukcja obsługi
INFORMACJE MEDYCZNE
WSKAZANIA DO STOSOWANIA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Osoby u których występują poniższe objawy:
• częstezmęczenieiniskipoziomenergii,
• wzdęciaigazy,
• nadwaga,
• uczulenienażywność,
• pogorszenietrawienia,
• drażliwość,zmiennośćnastrojów,
• nieświeżyoddech,
• Urządzeniejestidealnedlaosóbczęstopijących
alkohollubpalących dużąilośćpapierosów.
• Idealnedlaludzimającychsłaby/osłabionysystem
odpornościowy.
• Zalecaneprzynadmiernymstresie.
• Dlaludzilubiącychtłuste potrawy,zalecamyregularnestosowanieCLIONIC.
• CLIONICświetnienadajesiędlaosóbcierpiących
Z urządzenia nie mogą korzystać :
• osobychorenaepilepsję,zrozrusznikiemserca,
pompąinsulinowąiinnymielektronicznymi
implantamiwciele,
• osobypoprzeszczepieorganówwewnętrznych.
• kobietywciążyikarmiącepiersią,
• dzieciponiżej8rokużycia,
• osobychorenanowotwórwtrakcieleczenia.
pasożytywkale,
żylaki,zakrzepicażyłgłębokich,
częsteprzeziębienia,
powtarzającesiębóległowy,
chronicznezaparcia,
zespółjelitadrażliwego(IBS),
sterczącybrzuch,
silnełaknienie,
schorzeniaskóry,wysypki,
metalicznysmakwustach,
hemoroidy,
zakażenieCandida.
23
nacukrzycę,wysokie ciśnienie, dużą ilość cukru we
krwi,reumatyzm orazzapalenie stawów.Osoby
zniskimpoziomemcukruwekrwipowinnyspożyć
cośprzedzabiegiemzapomocąCLIONIC.
• Efektywnerozluźnieniecałejjamybrzusznej.
• Poprawienieruchliwościkręgosłupaistawów.
• Odpoczynekspiętychmięśnipleców.
KORZYŚCI ZDROWOTNE
URUCHOMIENIE
CLIONICwspieranastępującedziałanieorganizmu:
• Aktywnośćkomórkowąiregulacjęwegetatywnego
układunerwowego.
• Uwolnienieresztekenergiistatycznejorganizmu.
• Pobudzenieprzemianymateriiorazsystemu
immunologicznego.
• Oczyszczeniekrwiorazzapobieganiemiażdżycy.
• Poprawamikrofloryworganizmie.
• Redukcjaobciążeniawątroby.
• Pobudzeniefunkcjiżołądkowo–jelitowych.
• Działanieprzeciwbóloweiprzyspieszeniegojenia
sięran.
PRZED użYCIEm
Proszęwyciągnąćurządzenieorazwszystkieczęści
zopakowaniaisprawdzić,czyzestawzawiera
następująceelementy:
FIZYKOTERAPIA
• Usuwanieresztekcząsteczkowychorazpoprawa
regulacjikwasowo–zasadowejworganizmie.
24
1
Panelgłówny
2
Pasbrzuszny(Infrared)
3
Dioda(Jonizator)
4
Paseknanadgarstekprawejręki
5
Płytkidofizykoterapii
6
Miska
Instrukcja obsługi
SKłAD ZESTAWu
2
1
3
4
5
6
25
WYŚWIETlACZ
Wybór programu (MODE)
korzystamy tylko z programu 1.
Reszta programów służy do
testów klinicznych.
Uruchomienie
i zatrzymanie masażu
(płytek do fizykoterapii)
(ON/OFF)
Uruchomienie diody
CLIONIC (START)
26
Uruchomienie i zatrzymanie
grzania i podczerwieni pasa
brzusznego (ON/OFF)
Zatrzymanie pracy
diody CLIONIC (STOP)
Array
Dioda - jonizator
Instrukcja obsługi
PANEl TYlNI
Massage
Fizykoterapia
Infrared ray
Pas brzuszny
- wygrzewanie
Wrist wrap
Opaska na rękę
Włącznik
główny
Gniazdo
zasilania
27
PANEl uRZĄDZENIA PODZIElONY JEST
NA TRZY CZĘŚCI fuNKCJONAlNE
CZĘŚĆ LEWA
CZĘŚĆ ŚRODKOWA
CZĘŚĆ PRAWA
FiZykOterapia
OCZysZCZaNie
WygrZeWaNie
CZĘŚĆ lEWA FiZykOterapia
Niemożnastosowaćrazemzoczyszczaniem!
Działanie•przeciwbólowe•zmniejszenienapięcia
mięśni•usprawnienieprocesówodżywczychmięśni
•poprawiaukrwieniatkanek,gimnastykamięśni
•redukcjatkankitłuszczowej.
Wskazania•reumatyzm,kontuzje•niedowłady,
zanikiiosłabieniemięśni•stanypoporażeniach
mięśni•chorobyukładunerwowo–mięśniowego
•chorobyukładukrążenia.
Zabiegtenjestpowszechnieznanywrehabilitacji,
lecznictwieszpitalnymorazwsanatoriach.
CZĘŚĆ ŚRODKOWA (czerwone tło)
DetOx CLiONiC – OCZysZCZaNie
CZĘŚĆ PRAWA WygrZeWaNie
Możemystosowaćpodczasodtruwanialubosobno.
Pas brzuszny –wygrzewanieokolicjamybrzusznej
28
efektywnieprzyśpieszawydalanietoksynznarządówwewnętrznych–wątroby,dwunastnicy,trzustki.
Skutecznieprzyśpieszarównieżpozbyciesięnagromadzonychwpęcherzubakterii,copomagawleczeniu
stanówzapalnychpęcherzamoczowego.Ponadto
działarozkurczowowstanachbólowychworeczka
żółciowego,żołądka,rozgrzewairozkurczanarządy
wewnętrzne.Wspomagarównieżredukcjętkankitłuszczowejwobrębiebrzucha.
Instrukcja obsługi
OgÓlNE WSKAZANIA STOSOWANIA
SESJE OCZYSZCZANIA POWINNY bYĆ STOSOWANE W DWóCh fAZACh
Faza pierwsza –kiedyoczyszczaniupoddajemysięporazpierwszylubpodługiej
kilkumiesięcznejprzerwie.
Faza druga–abypodtrzymywaćefekt
pierwszejsesjioczyszczającej,następne
przeprowadzamyrazwtygodniu.
Stosujemy6-10zabiegówwodstępach 2-3
dniowych.Sygnałem,żeoczyściliśmyorganizm,będzie-wrazzkolejnymizabiegami
corazczystsza,jaśniejszawodawmisce.
Wodaposeriizabiegówpowinnamieć
lekkopomarańczowo-brązowezabarwienie,zminimalnymiosadami.
Sesje oczyszczające warto robić wieczorem.
Nie wolno stosować codziennie.
Organizm musi mieć czas na regenerację.
Wodanigdyniebędziepooczyszczaniu
idealnieczysta,gdyżcałyczasgromadzimy
nowetoksyny,pozatymwużytejwodzie,
znajdująsięminerałyikamień,któresię
wytrącają.
Wczasieprzeprowadzaniaoczyszczania
organizmunależypićok. 2 litrów wody
mineralnej dziennie,zwiększyćilośćspożywanychwarzywiowoców,najlepiej
sezonowych,właściwychdlanaszego
regionu.Wartorównieżograniczyćspożywanieproduktówbogatychwcukier
itłuszczezwierzęce.Zwiększytoskutecznośćterapiiiznaczącopoprawiwchłanianiewitaminimikroelementów.
29
UŻYTKOWANIE
Opaska na rękę
– podłączamy ją do urządzenia
1
A
B
C
Dioda – podłączamy
ją do urządzenia
i wkładamy do miski
30
Kabel zasilający
– podłączamy do urządzenia
i do gniazdka elektrycznego
1.Proszęwyciągnąćzopakowaniaurządzenie
ijegowszystkieczęściskładowe(zdj. 1 ).
2.Ustawiamyurządzeniewzasięguręki,przygotowujemysólkuchennąoczyszczoną.
3.Ustawiamynapodłodzemiskę,napełniamyją
ciepłąwodązkranu–otemperaturzeok.30stopni
Celsjusza.Wżadnymraziewodaniepowinnabyćza
gorąca.Miskęnapełniamywodądokreskiwidocznejnagórnejczęścidiody.Diodapowinnastaćpionowowśrodkowejczęścimiski(zdj. 2 ).Nienależy
wlewaćwodydestylowanej.
4.Siadamywygodnie,naprawąrękęzakładamy
opaskę,któraposiadawśrodkowejczęścimetalową
blaszkę.Blaszkędobrzezwilżamywodąlubspecjalnymżelem.Blaszkamusiznaleźćsięnawewnętrznejstronienaszegonadgarstka(zdj. 3 ).Opaska
powinnaściśle,aleniezamocnoprzylegaćdonadgarstka.Wżadnymrazieniepowinnapowodować
drętwienialubwstrzymaniakrążeniakrwiwdłoni!
5.Wkładamynogidomiskizprzygotowanąwodą.
Użytkowanie
I. OCZYSZCZANIE
2
3
31
6.Włączamyczerwonyprzyciskztyłuurządzeniana
pozycjęI,wyświetlaczzaświecisięnazielono.
7.Przyciskidoobsługifunkcjidetoksuznajdująsię
wśrodkowej części naczerwonymtle.
8.Włączamytylkoiwyłącznieprzycisk
START.Urządzenieautomatycznierozpocznieprogrampierwszy,któryjest
przeznaczonydodomowegooczyszczaniaorganizmu.
9.Wśrodkowejdolnejczęściwyświetlaczapokazuje
namsięwartość A (zdj. 4 ).Jesttopoziomgęstości
jonowejwody.Wkażdymmieściejestinnajakość
wody,ztegopowodujeżelizaliterą Awyświetla
namsięwartośćmniejszaniż0.8,musimydosypać
niewielkąilośćsoli,abypoprawićprzewodnictwo
prąduwwodzie.Wartośćpowinnabyćwiększaod
0.8amniejszaniż3.0.Sólnależydosypywaćstopniowo,wbardzoniewielkichilościach,powinnosię
poruszaćstopami,abyszybciejsięrozpuściła.Jeżeli
wsypaliśmyzadużosoli,wartośćprzekroczy3.0to
urządzenieautomatyczniesięwyłączy.Odlewamy
najpierwok.1litrawodyityledolewamy.Czekamy
nawyrównaniewartościnawyświetlaczu.Na
32
4
5
wyświetlaczuwidaćodmierzanyczaszabiegu–od
30minutwdół.
10.Kiedywartość A się ustabilizuje(zdj. 5 ),należy
wygodnieusiąśćizrelaksowaćsiępodczaszabiegu.
Wodabędziezmieniałakolorodpierwszychminut,
6
PRZED,
7
PODCZAS,
8
PO ZAbIEGu
szybkośćzmianykoloru,ilośćosadówipojawianiesię
wytrąceńzależątylkoiwyłącznieodindywidualnych
cechstanuzdrowiaosobykorzystającejzzabiegu.
11.Pozakończeniusesji,urządzeniewydasygnał
dźwiękowy.Należywyłączyćurządzenieczerwonymprzełącznikiemnatylnejścianieobudowy.
Zdejmujemyopaskę.
12.Wyjmujemynogizmiski.Powylaniubrudnej
wodymiskęnależyumyćgąbkązmoczonąciepłą
wodąipłynemdonaczyń.Nienależydopuszczaćdo
powstawanianaściankachmiskitrwałychzabrudzeń
iosadów.
13.Jeżelizmiskibędąkorzystaćinneosoby,należyją
zdezynfekowaćpłynemantyseptycznym,możnateż
jąprzetrzećoctem10%.Wżadnymrazienieużywać
wybielaczychlorowych!
14.Wkażdejchwilimożemyprzerwać
terapię,wciskającprzyciskSTOPwśrodkowejczerwonejczęścipanelu.
Użytkowanie
ZmIANA KOlORu WODY
6
7
8
33
II. fIZYKOTERAPIA (elektrostymulacja)
Wprawejczęścipaneluznajdująsięprzyciskido
masażu.Elektrodymasującepodłączamywtylnej
częściurządzeniadogniazdkaoznaczonego
„Massage”(zdj. 9 )
• Zelektrodzdejmujemyfolieochraniające
• Przyklejamyelektrodynabolącymięsień,staw
(jeżelibolinasbarkstaramysięprzykleićelektrody
pojegoprzeciwnychstronach,tosamodotyczy,
mięśniiinnychstawów)(zdj. 10 )
• Elektrodyzawszeprzyklejamynaprzyczepach
mięśniowych.Jedennagórnym,druginadolnym
przyczepiemięśniowym.
• Fizykoterapięuruchamiamyprzeznaciśnięcie
przyciskuON/OFFznajdującegosiępolewej
stroniepanelu
• Przyciskami+/–regulujemyintensywnośćmasażu
9
Podczasfizykoterapiiniewolnotrzymaćnógwwodzie!
Seansniepowinienprzekraczać30minutudorosłej
osoby.
10
34
Użytkowanie
III. WYGRZEWANIE
Pas brzuszny składasięzesrebrnegopasaotaczającego,czarnegopaskadoprzedłużeniamaksymalnego
obwoduorazwewnętrznegopaska,wktórymsąprzewodygrzaniaipodczerwieni(nienależygozginać,
gdyżmożetracićfunkcjęprzewodnictwaprądu).
Podłączamypaswtylnejczęściurządzeniado
gniazdaoznaczonego„Infraredray”(zdj. 11 ).
Pasbrzusznyzakładamynawysokościtaliisrebrną
stronąnazewnątrz,zapinamynaplecach–jeżeli
jegokońcesięniestykają,wopakowaniumamy
przedłużkę(zdj. 12 ).WłączamyprzyciskON/OFFpo
prawejczęścipanelu.
Przyciskami+/–możemyregulowaćintensywność
ciepła.Poprawejstroniewyświetlaczaznajdująsię
trzydiody,któreponaciśnięciuprzycisku+lub–
zapaląsięprzyodpowiedniejwartości:
•„L”–pierwszystopień
•„M”–drugistopieńciepła
•„H”–trzecistopieńciepła
11
12
35
NAJCZĘSTSZE PYTANIA
UŻYTKOWNIKÓW
1. JAK SZYbKO ODCZuJEmY KORZYŚCI Z TAKIEGO
ZAbIEGu?
Zależytoodindywidualnegostanuzdrowia.Osobyuktórychszkodliwesubstancjegromadząsięoddawna,często
odwielulat,potrzebujądłuższegoczasunaichpozbyciesię
zorganizmu.Wpływkuracjiujawniasięstopniowo.Badania
jednakudowodniły,żejużpo6-7zabiegachczujemysię
zdecydowanielepiejanaszorganizmpowracadozdrowia.
Jednaknajlepszyefektda10-15zabiegówpowtarzanychdo
momentuażwodamazabarwieniesłomkowożółteinie
mawniejosadów.Żebytenefektpodtrzymaćpowtarzamy
zabiegirazwtygodniuprofilaktycznie.
2. CZY OPRóCZ STóP mOżEmY ZANuRZAĆ
W WODZIE INNE CZĘŚCI CIAłA?
Wwodziemożemyzanurzyćkażdączęśćciała,opróczoczu,
uszu,nosa,ust.Nietrzebajednakwwodziezanurzaćnicpoza
stopami,ponieważtowłaśnieprzezstopyipachyorganizm
odprowadzawnajwiększymstopniusubstancjeszkodliwe
znaszegociała.Dodatkowąkorzyściąprzywłożeniustóp
36
jestto,żemożemyrównocześniesięzrelaksować,oglądając
ulubionyprogram,czyczytającksiążkę.
3. DlACZEGO NAlEWAmY CIEPłĄ WODĘ?
Zarównociepłaizimnawodaodpowiadatemuzabiegowi.
Ciepławodaprzyśpieszajednakaktywizacjęjonów,aby
procesoczyszczaniabyłnajbardziejefektywny.Pozatym
przyjemniejjesttrzymaćnogiwciepłejwodzieniżwzimnej.
4. NIEKTóRE OSObY ODCZuWAJĄ NIEWIElKIE
mROWIENIE. DlACZEGO TAK SIĘ DZIEJE?
Prądwytwarzanyprzezstymulatorstymulujeskórę,czego
większośćludziwogólenieczuje.Czasamiprzemęczone
iosłabioneosobymogąodczuwaćlekkiemrowienie,ale
jesttocałkiemnaturalne.Mocwytwarzanaprzezjonizator
zawierasięcałkowiciewgranicachtolerancjiskóryizostała
ustalonapodługotrwałychdoświadczeniach.Urządzenie
wżadensposóbnieszkodzi,bezwzględunasposóbwjaki
zniegokorzystamy.
5. DlACZEGO WSYPuJEmY Sól?
Odrobinasoliprzyśpieszareakcjęjonówelektrycznych
idezynfekuje.Poprawiajonizację.
7. CZY W CZASIE ZAbIEGu PORAZI NAS PRĄD
GDY DOTKNIEmY JONIZATORA?
Niemażadnegoryzyka,żewtrakciezabieguporazinas
prąd.Urządzenieposiadamechanizmzabezpieczający.
Jeżeliprądjestsilniejszyniżpowinien,urządzeniesamoczynniesięwyłączy.Otrzymałowszystkiewymagane
atesty,inaczejniebyłobydopuszczonedosprzedaży.
8. IlE CZASu mOżNA użYWAĆ JONIZATORA?
Wzasadzieżywotnośćjonizatoraokreślonajestna20-30
zabiegówpo30minut.Potymczasiejonizatornależy
wymienić.Najegożywotnośćmożewpłynąćjakośćwody,
którejużywamy.Urządzeniesamodanamznać,kiedy
należydiodęwymienić(wartość„A”nawyświetlaczu
będziewskazywaćzero).
9. JAK NAlEżY CZYŚCIĆ JONIZATOR?
Abyoptymalniewydłużyćdziałaniejonizatorapokażdym
zabiegumyjemygociepłąwodazapomocąszczoteczki
iwkładamydoroztworu10%octuna20-30min.Jeślitak
będziemyrobić,niemusimydiodyodkamieniać,anidodatkowodezynfekować.
10. CZY ZmIENI SIĘ KOlOR WODY JEŚlI NIE
WłOżYmY DO NIEJ NóG?
Wodaulegnielekkiemuprzebarwieniu.Ponieważzarówno
woda,którejużywamyjakisólniesąw100%czyste.Jednak
jeżeliwsadzimynogizabarwieniewodyiosadybędąnieporównywalnieintensywniejsze.
11. CZY TO PRAWDA, żE APARAT OCZYSZCZA
ORGANIZm Z TłuSZCZu?
Oczyszczatozadużopowiedziane,alenapewnozdecydowaniewpływanaredukcjętkankitłuszczowej.Pozabiegu
częstowidaćnapowierzchniwodysubstancjęprzypominającątłuszcz.Zabieguwalnianagromadzonewtkancetłuszczowejtoksynyiwyciągajedowody,przezcopozbyciesię
nadmiarutkankitłuszczowejjestzdecydowanieprostsze
iznaczniebezpieczniejszedlanaszegozdrowia.
37
Użytkowanie
6. DlACZEGO NIE NAlEżY WSYPYWAĆ ZbYT
DużO SOlI?
Zbytdużosolipodnosigęstośćjonowąwody,możeteż
skrócićżywotnośćjonizatora-diody,aleniemaznaczącego
wpływunaprocesodtruwania.Aparatostrzeżenaswprzypadkuprzedawkowaniasoli.Należywtedyodlaćczęść
wodyzmiskiiuzupełnićjejpoziomczystąciepłąwodą.
12. CZY PODCZAS OCZYSZCZANIA WYDAlONE
ZOSTANĄ RóWNIEż SubSTANCJE ODżYWCZE?
Jeżeliorganizmpotrzebujesubstancjiodżywczych,to
jegoorganynatychmiastjewchłoną.Układwydalniczy
zpomocąaparatuoczyszczającejuwalniatylkonadmiar
tychsubstancji.Jedyniekobietywciąży,wokresiekarmieniaipoprzebytychoperacjachniepowinnykorzystać
zzabiegu.
13. PODObNO KORZYSTANIE Z ZAbIEGu łAGODZI
ObJAWY CuKRZYCY?
Korzystaniezzabiegów,zapobiegaodkładaniusiętoksyn
awkonsekwencjijestprofilaktykąwprzypadkutzw.
„stopycukrzycowej”.Usprawniadziałanienerekiwątroby,
atoprowadzidoichlepszegofunkcjonowania.
15. CO OSIĄGAmY ZA POmOCĄ uRZĄDZENIA
ClIONIC?
Badaniakliniczneudowodniły,żeprzysystematycznymkorzystaniuzaparaturedukujesięzdecydowaniepoziometanoluuosóbzotłuszczeniemwątroby.
Łagodniejąiustępująobjawymigreny,zdecydowaniepoprawiasiękondycjawłosówiskóry.Przestają
wypadaćwłosy,naskórzeniepojawiająsięwypryski.
Naszpotniemaintensywnegozabarwieniaizapachu.
Zdecydowaniepoprawiasięjakośćpracynaszego
układutrawiennegoiwydalniczego.Osobymające
zaparcialubcierpiącenaIBS(zespółjelitanadwrażliwego)odczuwajązdecydowanąpoprawępracyjelit
iżołądka.Lepiejprzyswajanesąniezbędneskładniki
odżywcze,witaminyiminerały.
14. CZY TO PRAWDA, żE W WODZIE WIDAĆ
WYDAlONE TOKSYNY?
Częstojenietylkowidaćaleiczuć,gdyżwodamaróżne
zabarwienia,zróżnymiwytrąceniami.Pojawiająsięteż
pęcherzepowietrza,którepękającuwalniajączęsto
charakterystycznyzapach,właściwydlaokreślonych
pierwiastków.
16. CZĘSTO ChCEmY OCZYŚCIĆ NASZ
ORGANIZm AbY ZADbAĆ O NASZĄ SKóRĘ.
CZY KuRACJA POmOżE POZbYĆ SIĘ TRĄDZIKu,
PRZEbARWIEń, WORKóW POD OCZAmI,
ZmARSZCZEK?
Naturalniedużokobietzadajetopytanie.Przyczyną
ws z ys tk ich w y mienionych do le gliwości jes t
38
POSTANOWIENIA GWARANCYJNE
DlaopisanegoproduktuPanaceum
Zdrowia zapewniagwarancjęustawową.
Gwarancjaobowiązujeoddatyzakupu
(dataumowysprzedaży).Datęzakupu
należypotwierdzićdowodemzakupu.
Produkty,wktórychstwierdzonowady,
Panaceum Zdrowiabezpłatnienaprawi
lubwymieni.Niedotyczytoczęścizużywalnychjaknp.jonizator,płytkidofizykoterapii.Przesłankąskorzystaniazgwarancjijestprzesłaniewadliwegourządzenia
wrazzdowodemzakupuprzedupływemterminugwarancji.Roszczeniegwarancyjnewygasa,jeżeliwadapowstała
np.wskutekzewnętrznegooddziaływania,naprawylubzmiany,którezostały
włosówizaopatrujeorganizmwwielejonówujemnych,którezastępująwnaszymorganizmiejony
dodatnietzw.wolnerodniki.Oczyszczaniewten
sposóbpomagawodradzaniusiękomórek.
DANE TEChNICZNE
dokonaneprzezinnąosobęniżproducentlubautoryzowanysprzedawca.
Gwarancjasprzedawcyograniczasiędo
naprawywzględniewymianyproduktu.
Wramachtejgwarancjiproducentlub
sprzedawcanieprzejmujedalejidącej
odpowiedzialnościinieodpowiadaza
szkody,którepowstaływwynikunieprzestrzeganiainstrukcjiobsługii/lubniewłaściwegoużywaniaproduktu.
Jeżelipodczaskontroliproduktuprzez
sprzedawcęokażesię,żeroszczenie
gwarancyjnedotyczywadynieobjętej
gwarancjąlubżeupłynąłtermingwarancji,wówczaskosztykontroliinaprawy
ponosiKlient.
Wymiary:42x15x42cm
Waga:5,5kg
Napięcie:AC~220V,60Watt
EMCdirective2004/108/EEC
LVD2006/95/EEC
CE93/68/EEC
OKRESGWARANCJI:24MIESIĄCE
39
Gwarancja / Dane techniczne
nagromadzeniesiętoksynwnaszymorganizmie,
substancjiszkodliwychizestarzałychkomórek.One
częstouwalniająsięwpostaciosadu.Systematycznie
oczyszczaniewidoczniepoprawiawyglądistanskóry,
ul. Moniuszki 1b
58-506 Jelenia Góra
tel./fax 75 75 646 46 58
www.panaceumzdrowia.com
[email protected]

Podobne dokumenty