Powzięcie informacji o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku

Transkrypt

Powzięcie informacji o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku
Raport bieżący nr 76/2009
Data sporządzenia: 20.08.2009
Temat: Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. – powzięcie informacji o umorzeniu postępowania w sprawie wniosku
Kredyt Bank S.A. o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej
Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe
Treść raportu: W nawiązaniu do raportów bieżących nr 28/2009 z dnia 24 marca 2009 roku w sprawie powzięcia
informacji o złożeniu przez Kredyt Bank S.A. wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Spółki, nr 41/2009 z dnia 08
kwietnia 2009 roku w sprawie odroczenia rozpoznania wniosku o upadłość likwidacyjną oraz nr 66/2009 z dnia 24 lipca
2009 roku w sprawie zakończenia przez Spółkę postępowania naprawczego, na podstawie § 5 ust. 1 pkt 24
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych
przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji
wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r., Nr 33, poz. 259),
Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, iż na podstawie informacji
przekazanej przez pełnomocnika Spółki ustanowionego w postępowaniu naprawczym, powziął wiadomość o wydaniu
w dniu 13 sierpnia 2009 roku przez Sąd Rejonowy w Lesznie, V Wydział Gospodarczy, postanowienia o umorzeniu
postępowania w sprawie wniosku Kredyt Bank S.A. o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej Polskiego Koncernu Mięsnego
DUDA S.A.
Przyczyną umorzenia postępowania w sprawie jest cofnięcie przez Kredyt Bank S.A. wniosku o ogłoszenie upadłości
likwidacyjnej Spółki.

Podobne dokumenty