uchwała-inicjatywa-obywatelska

Transkrypt

uchwała-inicjatywa-obywatelska
Druk nr …..
UCHWAŁA NR ………………………………………..
Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej
z dnia ……………..
W sprawie poparcia działań na rzecz przywrócenia Komisariatu Policji
w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach
Na podstawie art. 21 ust. 1 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz w związku z § 23, § 24 i § 25
Statutu Miasta Dąbrowa Górnicza uchwalonego Uchwałą nr XXV/514/13 Rady
Miejskiej w Dąbrowie Górniczej z dnia 24 kwietnia 2013 roku w sprawie uchwalenia
Statutu Miasta Dąbrowa Górnicza (publikacja w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego z dn. 6.05.2013, poz. 3646) na wniosek grupy mieszkańców
Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej
uchwala
§1
Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej wyraża poparcie dla protestów mieszkańców
przeciwko nieuzasadnionej likwidacji Komisariatu w Strzemieszycach.
§2
Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej apeluje do Prezydenta Miasta Dąbrowa Górnicza
o wyrażenie poparcia dla inicjatyw mieszkańców Dąbrowy Górniczej zmierzających do
ponownego otwarcia Komisariatu w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach
§3
Rada Miejska w Dąbrowie Górniczej biorąc pod uwagę bezpieczeństwo mieszkańców,
ich opinię o dobrej pracy zlikwidowanego komisariatu i skalę protestów społecznych
oraz rozległy obszar miasta wymagający odpowiedniej ilości placówek policji apeluje
do Komendanta Głównego Policji, Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach
i Komendanta Powiatowego Policji w Dąbrowie Górniczej
o ponowne otwarcie
Komisariatu Policji w Strzemieszycach.
§4
Wykonanie uchwały oraz jej przekazanie zainteresowanym powierza się
Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Dąbrowie Górniczej.
Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Dąbrowie Górniczej
Agnieszka Pasternak
Uzasadnienie
do projektu uchwały „W sprawie poparcia działań na rzecz przywrócenia
Komisariatu Policji w Dąbrowie Górniczej-Strzemieszycach”
Przez dziesiątki ostatnich lat w Strzemieszycach istniała
jednostka Policji. Zatrudnieni w niej funkcjonariusze zapewniali szeroko pojęte
bezpieczeństwo
dla
mieszkańców-wcześniej
samodzielnej
miejscowości
Strzemieszyce, a następnie po reformie administracyjnej dzielnicy Dąbrowy Górniczej.
W skład tego komisariatu, wchodził także komisariat kolejowy. Jego teren działania
obejmował obszary kolejowe od Sosnowca po Wolbrom i Charsznice. Po
przeprowadzce do nowo wybudowanego Komisariatu przy ul. Hetmańskiej (był on
między innymi budowany w czynie społecznym przez ówczesnych funkcjonariuszy),
wydawało się, że komisariat już zawsze będzie służył mieszkańcom. W ostatnich
jednak latach nad komisariat w Strzemieszycach zaczęły nadciągać „ciemne chmury”.
Jednostka przeżyła zapaści finansowe, jakie nie ominęły Policji we wcześniejszych
okresach, problemy kadrowe, transportowe. Nikt jednak nie wyobrażał sobie, że może
on zostać zlikwidowany w tak wysoko zurbanizowanej miejscowości, gdzie znajdują
się istotne dla gospodarki kraju zakłady przemysłowe, krzyżują się międzynarodowe
szlaki komunikacyjne(drogowe i kolejowe), zamieszkuje kilkanaście tysięcy
mieszkańców oraz występuje zagrożenie przestępczością przeciwko mieniu i życiu. W
ostatnich latach budynek komisariatu przeszedł gruntowny remont ( z częściowym
wykorzystaniem funduszy miejskich), kto mógł przypuszczać, że jego czas powoli się
kończy. Kilka lat wcześniej podjęto próbę jego likwidacji, jednak dzięki zdecydowanej
postawie mieszkańców i zebraniu kilku tysięcy podpisów wyrażających dezaprobatę
dla tego pomysłu, Policja w Strzemieszycach została obroniona. Czas jednak płynął,
sygnały, oraz złowieszcze informacje dla „naszej” Policji nie wróżyły nic dobrego.
Komuś jednak bardzo zależało, aby komisariat zlikwidować. Trzeba było tylko stworzyć
odpowiedni klimat i ludzi, którzy to przeprowadzą. Z samej Warszawy przyszedł
sygnał, że będą likwidowane niektóre jednostki Policji. Mowa była jednak o likwidacji
posterunków Policji( w niewielkich miejscowościach, lub „tzw. terenach zielonych), a
nie komisariatów. I w tym momencie zaczyna się powolne likwidowanej „naszej
miejscowej jednostki Policji”. Mieszkańcom przekazano informację, że ma być
likwidowany komisariat. Mieszkańcy ponownie zaczęli się jednoczyć w kwestii obrony
komisariatu. Ponownie zaczęli zbierać podpisy. Co jednak usłyszeli z ust osób
decyzyjnych (ówczesny Komendant Miejski Policji ,władze miasta). Nieprawda, Policja
w Strzemieszycach zostanie. Na miejsce komisariatu, powstanie posterunek. Ludzie
uwierzyli zapewnieniom, uspokoili się. Dla przeciętnego człowieka, czy to jest
komisariat czy posterunek nie ma to żadnego znaczenia. Z drugiej strony jak nie
można wierzyć wysokiemu oficerowi Policji, oraz władzom miasta. I cóż się stało po
krótkim czasie. Faktycznie powstał posterunek, który jednak zgodnie z wytycznymi „z
samej góry”, nie miał prawa bytu. Przecież miały być likwidowane posterunki Policji.
Nikt nie zwrócił uwagi na ponownie zebrane kilka tysięcy podpisów mieszkańców
niezgadzających się z tą decyzją. W sąsiednim Sławkowie doszło również do
„reformy” Policji. Z tym tylko, że tam posterunek przekształcony został w komisariat
Wielu mieszkańców w dalszym ciągu nie zgadza się, aby nie było u nas Policji.
Czują się zagrożeni. Widzą na co dzień różnorakie problemy, zagrożenia i mają
świadomość, że obecność Policji ten stan by poprawiła. Otrzymywali jednak z drugiej
strony uspakajające informacje, że wszystko jest w porządku, że jest taniej, że są
oszczędności, że patrole nieustannie operują na terenie Strzemieszyc (nawet
rowerowe), że patrole szybciej dojeżdżają na miejsce zdarzenia- jak Policja była na
miejscu dojeżdżały podobno wolniej, że statystyki pokazują, iż jak nie ma Policji to
wszystkie wskaźniki lecą w dół. Mówi się, że będzie wyremontowany budynek
komendy miejskiej. Miasto ponownie dołożyło
pieniądze do modernizacji.
Zastanawiające, w jaki sposób remont tego budynku miał wpłynąć na dalszą poprawę
bezpieczeństwa w Strzemieszycach. W sąsiadujących ze sobą i porównywalnych
miejscowościach likwiduje się dopiero co wyremontowane jednostki Policji, a w drugich
od zera odbudowuje. Co znajduje się w dzielnicy Sosnowca-Kazimierzu Górniczym
takiego ważnego, istotnego dla gospodarki i bezpieczeństwa kraju , że tam może być
Komisariat Policji, a w Strzemieszycach nie. O co w tej reformie chodzi i czy ktoś nad
tym panuje, że w Zabrzu, Bytomiu, Sosnowcu, Będzinie, Wodzisławiu Śląskim,
Chorzowie, Gliwicach i wielu innych miejscowościach mogą być Komendy Miejskie i
po kilka komisariatów, a w Dąbrowie Górniczej docelowo żadnego.
Obawy mieszkańców potwierdza również statystyka przestępstw.
Postępowania wszczęte, przestępstwa stwierdzone i wykrywalność w latach
1999-2013
w
Polsce
(źródło
http://statystyka.policja.pl/st/ogolnestatystyki/47682,Postepowania-wszczete-przestepstwa-stwierdzone-iwykrywalnosc-w-latach-1999-2013.html )
Przestępstwa
stwierdzone ogółem
Liczba
podejrzanych
Wykrywalność
(%)
2013 941.874
1.063.906
438.820
67,1
2012 950.834
1.119.803
500.539
67,8
2011 981.480
1.159.554
521.942
68,7
2010 964.614
1.138.523
516.152
67,9
2009 994.959
1.129.577
521.699
67,1
2008 968.620
1.082.057
516.626
65.9
2007 1.014.695
1.152.993
540.604
64.6
2006 1.156.031
1.287.918
587.959
62.4
Rok
Postępowania
wszczęte
2005 1.235.239
1.379.962
594.088
58.6
2004 1.296.356
1.461.217
578.059
56.2
2003 1.248.082
1.466.643
557.224
55.2
2002 1.277.420
1.404.229
552.301
54.9
2001 1.275.418
1.390.089
533.943
53.8
2000 1.169.185
1.266.910
405.275
47.8
1999 1.075.869
1.121.545
364.272
45.0
W artykule w Dzienniku Zachodnim („Dąbrowa Górnicza bezpieczeństwo 2013: czy
możemy czuć się bezpiecznie w DG?” 2014-02-22 r.) podano, że w Strzemieszycach
w 2011 roku popełniono 1159 , a w 2012 roku 739 przestępstw. Jeżeli przyjmiemy w
uproszczeniu, że liczba mieszkańców Polski wynosi 38,5 mln, Dąbrowy Górniczej 120
tys., a Strzemieszyc ok. 10 tys., to można stworzyć nową tabelę
Lp
.
Obszar
Ilość
przestępstw/1000
mieszkańców
2011
1
2
3
3
Polska
Dąbrowa
Górnicza
Sosnowiec
Strzemieszyc
e
30,1
47,1
115,
9
201
2
29,1
53,4
201
3
27,6
55,2
42
73,9
36
Ilość wszczętych Stosunek
ilości
postępowań/1000 postępowań
mieszkańców
wszczętych
do
ilości przestępstw
201 201 201 201 201 201
1
2
3
1
2
3
25,5 24,6 24,5 0,85 0,85 0,89
36,1 34,9 32,3 0,77 0,65 0,59
33,4
31,2
0,80
Brak danych
0,87
Z podanych informacji wynika, że:
- przestępczość w Dąbrowie Górniczej jest znacznie wyższa niż średnia krajowa (w
2013 roku było stwierdzonych przestępstw 2 razy więcej na 1000 mieszkańców)
- brak jest pełnych , ale w latach 2011-2012 w Strzemieszycach przestępczość była
nieporównywalnie wyższa niż w Dąbrowie Górniczej i w Polsce
- zaskakująco niska jest w Dąbrowie ilość postępowań wszczętych w stosunku do ilości
przestępstw stwierdzonych
- znacznie niższa niż w Dąbrowie Górniczej jest przestępczość w Sosnowcu, w którym
jest 5 komisariatów
Źródłem informacji statystycznych o bezpieczeństwie w Strzemieszycach jest również
pismo Komendanta Miejskiego Policji z 11 grudnia 2013 roku. Z ciekawszych
wskaźników warto odnotować wzrost ilości interwencji niepotwierdzonych za cztery
miesiące (kwiecień-sierpień) : 2011 – 76, 2012 - 70 i 2013 – 153 interwencje, wzrost
zgłoszeń interwencyjnych w tym okresie : 2011-616, 2012 – 592 i w 2013 – 762
zgłoszenia

Podobne dokumenty