Białystok, 21.04.2011 r. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKÓW

Komentarze

Transkrypt

Białystok, 21.04.2011 r. OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKÓW
Białystok, 21.04.2011 r.
OGŁOSZENIE O SPRZEDAŻY ŚRODKÓW TRWAŁYCH
Dom Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Świerkowa 9 sprzeda następujące środki
trwałe w przetargu prowadzonym w trybie aukcji:
1.
samochód osobowy MERCEDES VITO, 1999r, cena wywoławcza 8900zł
2.
prasowalnica elektrycznej typ P2000E, 1999r, cena wywoławcza 200zł
3.
suszarka elektryczna bębnowa, typ SBE 16.4, 2001r, cena wywoławcza 150zł
4.
suszarka elektryczna bębnowa, typSBE 16.1, 1999r, cena wywoławcza 150zł
Aukcja odbędzie się 2011.05.10 o godzinie 10:00 w świetlicy DPS. Wadium należy wpłacić do
chwili rozpoczęcia przetargu. Nabywca winien wpłacić cenę nabycia w terminie 3 dni od daty
zakupu. Umowa zostanie zawarta w terminie 7 dni od daty wpłaty ceny zakupu. Warunkiem
przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10 % ceny wywoławczej
sprzedawanego składnika rzeczowego majątku ruchomego. Wadium wnosi się wyłącznie w
pieniądzu w kasie DPS. Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostały wybrane lub
zostały odrzucone, zwraca się po dniu. Wadium złożone przez nabywcę zalicza się na poczet ceny.
Wadium nie podlega zwrotowi w przypadku, gdy oferent, który wygrał przetarg, uchyli się od
zawarcia umowy sprzedaży. Organizatorowi przysługuje prawo unieważnienia przetargu bez
podania przyczyn.

Podobne dokumenty