muzyka języka - Maciej Karpiński

Transkrypt

muzyka języka - Maciej Karpiński
MUZYKA JĘZYKA
wykład monograficzny – semestr letni 2014/15
Maciej Karpiński
Forma zajęć: wykład (z elementami konwersatorium i ćwiczeń)
Wymagania wstępne: podstawowe wiadomości o języku
Wymiar: 30 godzin
Forma zaliczenia: projekt lub praca pisemna
1. Dźwięk. Definicja. Źródło i propagacja. Parametry fali dźwiękowej z perspektywy akustyki,
fonetyki i muzyki. Pomiar parametrów fali dźwiękowej.
2. Mowa a śpiew. Języka a muzyka. Różnice i podobieństwa w skali indywidualnej i ewolucyjnej.
3. Widzialny dźwięk. Metody wizualizacji fali dźwiękowej. Zastosowania wizualizacji.
Niekonwencjonalne metody wizualizacji dźwięku.
4. Głos ludzki i jego możliwości. Dlaczego człowiek posługuje się głosem? Powstawanie głosu w
torze głosowym. Charakterystyczne i unikatowe parametry głosu. Barwa głosu. Synteza i
przetwarzanie głosu w muzyce.
5. Głos ludzkie i jego możliwości. Emisja głosu: granice możliwości artykulacji i fonacji. Techniki
śpiewu.
6. Synteza dźwięku. Techniki syntezy dźwięku. Oscylatory, filtry, algorytmy. Programowa synteza
dźwięku. Generowanie dźwięków bez użycia elektroniki.
7. Percepcja dźwięku. Wysokość, natężenie, lokalizacja, zmiany parametrów w czasie.
Uwarunkowania psychoakustyczne i przetwarzanie zstępujące w percepcji dźwięku. Lokalizacja
źródeł dźwięku. Granice możliwości słuchu. Złudzenia słuchowe – ich źródła i rola.
8. Prozodia mowy. Domena natężenia, częstotliwości i czasu. Melodia i rytm w mowie i w muzyce.
Prozodia językowa i parajęzykowa. Pomiary parametrów prozodycznych. Rola intonacji. Rola
rytmu.
9. Dopasowanie i harmonia w komunikacji językowej. Mówienie równoczesne. Zbiorowa
recytacja. Śpiew chóralny. Synchronizacja i upodobnienie. Harmonia „podłużna” i „poprzeczna”.
10. Audiosfera. Środowisko akustyczne a komunikacja za pomocą mowy.

Podobne dokumenty