1) Myśliwiec Dariusz Andrzej 2) Dulias Zdzisław Cezary

Transkrypt

1) Myśliwiec Dariusz Andrzej 2) Dulias Zdzisław Cezary
U C H WAŁA
Gminnej Komisji Wyborczej w Wierzbicy
z dnia 18 listopada 2014 r
o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach
Wójta Gminy Wierzbica
w dniu 30.listopada 2014 r
Na podstawie art.273 § 6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks
Wyborczy ( Dz.U nr. 21 poz.112, z późń. zm.) Gminna Komisja Wyborcza
w Wierzbicy stwierdza co następuje:
§1
1. W wyborach przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 roku
żaden z 4 kandydatów nie został wybrany na Wójta Gminy
Wierzbica ponieważ nie otrzymał więcej niż połowę ważnie
oddanych głosów.
2. W dniu 30 listopada 2014 roku zostanie przeprowadzone
ponownie głosowanie na dwóch kandydatów, którzy otrzymali
największą liczbę ważnych głosów.
3. Kandydatami na Wójta Gminy w ponownym głosowaniu są:
1) Myśliwiec Dariusz Andrzej
2) Dulias Zdzisław Cezary
4.Głosowanie zostanie przeprowadzone w godzinach od 7.00 do 21
00 w tych samych lokalach wyborczych co w dniu 16 listopada 2014
roku.
§2
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega podaniu do
publicznej wiadomości na obszarze gminy.
2. Druk i rozplakatowanie uchwały zapewni Wójt Gminy Wierzbica.
Przewodniczący Gminnej
Komisji Wyborczej
Edward Ogorzałek

Podobne dokumenty