BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190

Komentarze

Transkrypt

BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
DT190
Systemy telekomunikacyjne BusinessPhone
Instrukcja obsługi
Cover Page Graphic
Place the graphic directly on the page, do not care about
putting it in the text flow. Select Graphics > Properties
and make the following settings:
•
Width: 15,4 cm (Important!)
•
Height: 11,2 cm (May be smaller)
•
Top: 5,3 cm (Important!)
•
Left: -0,3 cm (Important!)
This text should then be hidden.
?
PL/LZTBS 180 358 R1A
© Ericsson Enterprise AB 2006
2
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Spis treści
Spis treści
Strona
Witamy ............................................................. 4
Ważne .............................................................. 6
Opis ............................................................... 12
Włączanie i wyłączanie ................................... 18
Połączenia przychodzące ............................... 19
Połączenia wychodzące ................................. 22
Podczas połączeń .......................................... 27
Przenoszenie wywołań ................................... 30
Informacja ...................................................... 36
System skrzynki głosowej ............................... 40
Numery skrócone ........................................... 49
Funkcje grupowe ........................................... 53
Inne użyteczne funkcje ................................... 57
Zabezpieczenia .............................................. 64
Zestawianie najtańszych połączeń .................. 66
Zintegrowany spis telefonów .......................... 67
Systemowy spis telefonów ............................. 74
Pisanie tekstu ................................................. 76
Alternatywne programowanie dla automatycznego
połączenia zwrotnego, kolejkowania, ingerencji w
połączenie ...................................................... 78
Ustawienia ..................................................... 79
Sygnały dźwiękowe ........................................ 83
Użyteczne wskazówki .................................... 84
Instalacja ........................................................ 85
Informacje podręczne ..................................... 91
Rozwiązywanie problemów ............................ 97
Słownik .......................................................... 99
Indeks .......................................................... 100
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
3
Witamy
Witamy
Zapraszamy do lektury instrukcji obsługi telefonu
bezprzewodowego DT190 w systemach telekomunikacyjnych
BusinessPhone firmy Ericsson. System telekomunikacyjny
BusinessPhone składa się z BusinessPhone Compact,
BusinessPhone 50, BusinessPhone 128i i BusinessPhone 250.
Funkcje opisane w niniejszej instrukcji obsługi dotyczą wersji 7.0
lub wyższej systemów BusinessPhone. Niektóre funkcje mogą nie
działać we wcześniejszych wersjach systemu i/lub mogą być
zabezpieczone licencją, którą należy kupić oddzielnie.
Niniejsza instrukcja obsługi opisuje funkcje systemów
telekomunikacyjnych BusinessPhone oraz telefonu
bezprzewodowego DT190 z programowaniem domyślnym.
Rzeczywiste ustawienia telefonu mogą być nieco inne. W celu
uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt z administratorem
systemu.
Najnowszą wersję niniejszej instrukcji obsługi można również
skopiować ze strony: http://www.ericsson.com/enterprise/
4
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Witamy
Copyright
Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część niniejszej publikacji nie
może być odtwarzana, przechowywana w systemach
wyszukiwawczy w żadnej postaci ani w żaden sposób,
elektroniczny lub mechaniczny, co obejmuje fotokopiowanie,
nagrywanie lub inne techniki, bez uzyskania wcześniejszej pisemnej
zgody wydawcy, za wyjątkiem działań zgodnych z poniższymi
warunkami.
Jeżeli publikacja niniejsza jest dostępna w mediach Ericsson,
Ericsson wyraża zgodę na nagrywanie i drukowanie kopii treści
dostarczonej w niniejszym pliku wyłącznie do użytku prywatnego, a
nie ponownej dystrybucji. Żadna część niniejszej publikacji nie
może podlegać zmianom, modyfikacjom ani być wykorzystywana
w celach handlowych. Ericsson nie ponosi odpowiedzialności za
szkody powstałe wskutek użycia nielegalnie zmodyfikowanej lub
zmienionej publikacji.
Gwarancja
FIRMA ERICSSON NIE UDZIELA ŻADNYCH GWARANCJI W
ZWIĄZKU Z NINIEJSZYM MATERIAŁEM, WŁĄCZAJĄC W TO, ALE
NIE TYLKO, DOMNIEMANE GWARANCJE WARTOŚCI
HANDLOWEJ I PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU.
Firma Ericsson nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy
zawarte w niniejszym dokumencie, ani za będące ich następstwem
lub przypadkowe uszkodzenia związane z dostarczeniem,
wykonaniem lub wykorzystaniem niniejszego materiału.
Deklaracja zgodności
Niniejszym firma Ericsson Enterprise AB, S-131 89 Stockholm,
oświadcza, że telefon ten spełnia podstawowe wymagania i inne
stosowne warunki dyrektywy R&TTE 1999/5/EC.
Szczegóły znajdują się na stronie: http://www.ericsson.com/sdoc
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
5
Ważne
Ważne
Sekcja ta zawiera ważne informacje, z którymi należy zapoznać się
przed korzystaniem z telefonu DT190 wraz z jego funkcjami,
baterią oraz ładowarką.
Uwaga: Niniejsza instrukcja opisuje wspomagane funkcje
platformy komunikacyjnej BusinessPhone wraz z najczęściej
używanymi funkcjami telefonu. Wszystkie funkcje telefonu są
wymienione w strukturze menu, patrz sekcja „Struktura menu“
na stronie 17.
Przed pierwszym użyciem telefonu DT190 należy naładować i
podłączyć baterię, patrz sekcja „Instalacja“ na stronie 85.
Wskazówki, ostrzeżenia i środki
ostrożności dla bezpiecznego i
wydajnego użytkowania
Zalecenia
6
•
Produkty należy zawsze obsługiwać z ostrożnością oraz
przechowywać w miejscu suchym i wolnym od pyłu.
Prawidłowe stosowanie i ostrożność wydłużą okres żywotności
produktów. Do usuwania pyłu, brudu lub wilgoci należy użyć
miękką, pochłaniającą chusteczkę lub szmatkę.
•
Zawsze należy upewnić się, że telefon, bateria i ładowarka są
używane w środowisku, dla którego zostały przewidziane i
zaprojektowane.
•
Z telefonu należy korzystać w temperaturach od +5°C do
+45°C.
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Ważne
•
Produktu nie wolno wystawiać na działanie płynów, wilgoci,
rozpuszczalników, silnego światła słonecznego, surowych
warunków środowiskowych lub skrajnych temperatur (nigdy
powyżej +60°C).
•
Wystawienie na działanie gorąca może spowodować wyciek z
baterii, jej przegrzanie lub wybuch, skutkujący pożarem,
poparzeniami lub innymi zranieniami.
•
Nie wkładać produktu do kuchenki mikrofalowej: Może to
spowodować uszkodzenie kuchenki lub produktu.
•
Nie demontować i nie dokonywać zmian w jakiejkolwiek części
telefonu, ładowarki (ładowarek) lub zestawie baterii. Demontaż
lub zmiana może prowadzić do porażenia prądem lub
nieodwracalnego uszkodzenia wyposażenia. Tylko
wykwalifikowany personel serwisu lub autoryzowany partner
firmy Ericsson może przeprowadzać wewnętrzne kontrole,
zmiany i naprawy.
•
Nie wystawiać produktu na działanie ognia lub zapalonych
wyrobów tytoniowych.
•
Nie opuszczać, rzucać i nie wyginać produktu. Może to
spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie lub porażenie
prądem.
•
Nie malować produktu.
•
Nie używać produktu w obszarze z atmosferą potencjalnie
zagrożoną wybuchem.
•
Aby uniknąć upośledzenia słuchu, najpierw należy
zaakceptować połączenie, a następnie zbliżyć produkt do
ucha.
•
Telefon DT190 nie został określony jako samoistnie bezpieczny,
więc nie należy go stosować w obszarze z niebezpieczeństwem
wybuchu.
Utylizacja produktu
•
Produkt nie powinien być umieszczany na miejskim wysypisku.
Proszę sprawdzić lokalne przepisy dotyczące utylizacji
produktów elektronicznych.
Źródło zasilania
•
Podłączaj zasilacz prądu zmiennego jednostki ładującej tylko do
określonych źródeł prądu, zgodnie z oznaczeniami na
ładowarce.
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
7
Ważne
•
Upewnij się, że przewód został umieszczony tak, że nie może
zostać uszkodzony lub ściśnięty.
•
W celu zmniejszenia ryzyka porażenia prądem odłącz
ładowarkę od prądu przed jej przemieszczeniem lub
wyczyszczeniem.
•
Nie wolno stosować zasilaczy prądu zmiennego na zewnątrz
lub w wilgotnym obszarze.
•
Nigdy nie zmieniaj kabla lub wtyczki. Jeśli wtyczka nie pasuje do
kontaktu należy zlecić zamontowanie odpowiedniego kontaktu
wykwalifikowanemu elektrykowi.
•
Ogranicz odległość między gniazdem zasilania a telefonem
bezprzewodowym podczas ładowania w celu zapewnienia
łatwego dostępu.
•
Po zakończeniu ładowania wyłącz ładowarkę z gniazda
sieciowego, aby oszczędzać energię.
•
Przed odłączeniem zasilacza od kontaktu upewnij się, że Twoje
ręce są suche i trzymasz w nich sztywną część zasilacza.
•
Nie ciągnij za kable.
Baterie i ładowanie baterii
Proszę uważnie przeczytać zamieszczone poniżej ważne
zalecenie dotyczące zachowania bezpieczeństwa przed
użyciem baterii po raz pierwszy. Zalecenia dotyczące
bezpieczeństwa powinny być zrozumiane i przestrzegane,
aby uniknąć uszkodzenia baterii lub możliwych zagrożeń
spowodowanych przez niewłaściwe zastosowanie.
8
•
Dozwolone jest stosowanie wyłącznie baterii, zasilaczy i
ładowarek zaprojektowanych dla tego produktu.
•
Stosowanie niezalecanych źródeł prądu może prowadzić do
przegrzania baterii lub skrócenia jej żywotności, zakłóceń w
pracy wyposażenia, pożaru lub innych zniszczeń.
•
Telefony bezprzewodowe są wyposażone w baterie niklowometalowo-wodorkowe (NiMH) lub litowo-jonowe Lion.
W złożonej infrastrukturze czasy rozmowy i oczekiwania mogą
się różnić z powodu narastania sygnału.
•
Przed pierwszym użyciem baterii należy zawsze całkowicie ją
naładować (minimum 5,5 godziny).
•
Bateria w niniejszym produkcie została zaprojektowana tak, aby
wytrzymała wiele cykli ładowania.
•
Należy stosować wyłącznie zalecane wyposażenie ładujące.
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Ważne
•
Nieprawidłowe ładowanie może spowodować uszkodzenia
cieplne lub nawet eksplozję.
•
Należy przestrzegać prawidłowej biegunowości.
•
Lutowanie kabli bezpośrednio do baterii jest niedozwolone.
•
Unikać kontaktu baterii z wodą.
•
Ładowanie baterii typu NiMH spowoduje, że bateria będzie
ciepła. Jest to normalny objaw ładowania baterii NiMH.
•
Baterię można wymienić, jednak nie zaleca się częstych
wymian.
•
Baterie można ładować tylko po umieszczeniu jej w telefonie.
•
Należy stosować wyłącznie zestawy baterii przewidziane dla
danego produktu.
•
Nigdy nie należy ogrzewać baterii lub wrzucać ich do ognia,
ponieważ mogą zacząć przeciekać, pęknąć lub wywołać pożar.
•
Produktu nie zakrywać podczas ładowania. Telefonu nie wolno
ładować w zamkniętej szafce lub szufladzie. Ładowanie to
proces chemiczny, który powoduje grzanie się baterii podczas
ładowania. Należy zadbać, aby pomieszczenie, w którym
znajduje się telefon podczas ładowania, było dobrze
wentylowane.
•
Nie wolno w żadnym wypadku łączyć ujemnych i dodatnich
przewodów baterii.
•
Nie wolno uderzać ani opuszczać baterii. Może to spowodować
jej uszkodzenie.
•
Nie ładować baterii w temperaturze poniżej +5°C. Należy
upewnić się, że ładowanie baterii odbywa się w temperaturze
od +5°C do +45°C. Ładowanie w innych warunkach może
pogorszyć wydajność baterii i skrócić jej żywotność.
•
Nie wolno stosować zestawów baterii różnych typów, marek lub
pojemności.
•
Baterię należy przechowywać w suchym, chłodnym miejscu o
temperaturze otoczenia około +25°C dla osiągnięcia najlepszej
wydajności.
•
Bateria w sposób ciągły rozładowuje sie w minimalnym stopniu,
nawet jeśli produkt jest wyłączony lub bateria jest wyjęta.
•
Baterię należy utylizować zgodnie z wszystkimi lokalnymi
przepisami mającymi zastosowanie w danym kraju.
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
9
Ważne
Ostrzeżenia
•
Dym lub opary
Zaprzestać użytkowania i natychmiast wyłączyć produkt w razie
wystąpienia dymu lub oparów. Natychmiast odłączyć zasilacz
sieciowy i wyjąć baterie z telefonu. Kontynuacja użytkowania
może skutkować pożarem lub porażeniem prądem.
•
LCD
W razie pęknięcia wyświetlacza ciekłokrystalicznego w celu
uniknięcia zranienia należy zapobiec kontaktowi ciekłych
kryształów ze skórą, oczami, ustami oraz uważać na stłuczone
szkło.
Działania zapobiegające niewłaściwemu
funkcjonowaniu
10
•
Nigdy nie umieszczać wyposażenia w bezpośredniej bliskości
silników elektrycznych, sprzętu spawającego lub innych
urządzeń generujących silne pola (elektro)magnetyczne.
Wystawienie na działanie silnych pól (elektro)magnetycznych
może spowodować niewłaściwe funkcjonowanie i uniemożliwić
komunikację.
•
Przemieszczenie wyposażenia wraz z szybką zmianą
temperatury otoczenia może wywołać formowanie się
kondensatu (kropelki wody) na wewnętrznych i zewnętrznych
powierzchniach. Kropelki wody mogą zakłócić prawidłowe
działanie wyposażenia, uniemożliwić lub zakończyć
komunikację, lub uszkodzić wyposażenie. W razie wystąpienia
kondensacji należy zakończyć użytkowanie wyposażenia.
Wyłącz telefon, wyjmij baterię i odłącz zasilacz z gniazda
zasilającego. Odczekaj, aż wilgoć wyparuje przed ponownym
uruchomieniem urządzenia.
•
Należy unikać przypadkowego upuszczenia telefonu.
•
Należy unikać zgniecenia telefonu między meblami a ciałem,
podczas jego przenoszenia w kieszeni lub przymocowanego do
ubrania.
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Ważne
Obszar pokrycia
Pomieszczenia firmy są pokryte określoną ilością komórek
tworzących obszar pokrycia. Można wykonywać i odbierać
połączenia w obrębie tego obszaru, poza nim nastąpi utrata
kontaktu z systemem.
Pokrycie firmy:
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
11
Opis
Opis
9
1
4711
Þ
×
V
14-29
Ü
MENU
DT190
2
3
10
4
11
5
6
7
12
R
13
8
1
12
Wyświetlacz
Wyświetlacz w stanie spoczynku. 4711 jest numerem
wewnętrznym (użytkownika) a 14-29 to wskazanie czasu. Patrz
sekcja „Informacja na wyświetlaczu“ na stronie 14.
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Opis
2
Przyciski programowalne
Funkcje przycisków zależą od stanu połączenia i będą wyświetlane
w dolnym wierszu wyświetlacza. Jeśli użytkownik będzie wezwany
do wykonania określonej czynności (wskazanej przez (patrz
wyświetlacz)), należy nacisnąć żądany przycisk, aby uzyskać
dostęp do funkcji. Patrz sekcja „Ikony przycisków
programowalnych“ na stronie 15.
3
Podniesiona słuchawka / Yes
Odbieranie połączenia, słuchawka podniesiona.
4
1 / Spacja
Klawisz spacji podczas edycji tekstu. Patrz sekcja „Zintegrowany
spis telefonów“ na stronie 67.
5
Bateria (tylna strona)
Patrz sekcja „Instalacja“ na stronie 85.
6
Gwiazdka / dzwonek wyłączony
Włączenie/wyłączenie dzwonka i sygnału ostrzegawczego (długie
naciśnięcie). Patrz sekcja „Wyłączanie dzwonka lub sygnału
ostrzeżenia“ na stronie 20. Znaki specjalne podczas edycji tekstu.
Patrz sekcja „Zintegrowany spis telefonów“ na stronie 67.
7
R / Pauza
Zawieszanie połączenia (zapytanie), przywracanie zawieszonego
połączenia. Patrz sekcja „Podczas połączeń“ na stronie 27.
Wprowadza pauzę tonu wybierania. Patrz sekcja „Zintegrowany
spis telefonów“ na stronie 67.
8
Mikrofon
9
Słuchawka
Uwaga: Telefon może przyciągać małe metalowe
przedmioty w okolicach słuchawki.
10
Wł/wył / Słuchawka odłożona / No
Włączanie/wyłączanie, kończenie połączenia, odrzucanie
połączenia. Powrót do poprzedniego menu, anulowanie opcji
menu. Naciśnięcie przycisku przed dłuższy czas spowoduje
przejście telefonu do stanu bezczynności.
11
Spis telefonów
Dostęp do zintegrowanego spisu telefonów.
12
Krzyżyk / blokada
Zablokowanie/odblokowanie klawiatury (długie naciśnięcie), patrz
sekcja „Przycisk blokady klawiatury“ na stronie 63.
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
13
Opis
13
Skrzynka głosowa
Naciśnięcie tego przycisku w stanie gotowości spowoduje
nawiązanie połączenia wychodzącego z określonym numerem
wewnętrznym (domyślnie z systemem skrzynki głosowej). Jeśli
pojawi się ikona “wiadomość głosowa”, można połączyć się z
systemem skrzynki głosowej w celu odsłuchania wiadomości.
Informacja na wyświetlaczu
Na wyświetlaczu pojawiają się informacje dotyczące wszystkich
czynności wykonanych przez użytkownika oraz ostrzeżenia
tekstowe. Środkowy wiersz wyświetla tekst (maksymalnie
12 znaków) zawierający informacje o edytowanych lub
wybieranych nazwach i numerach, ID telefonu, itd. Górny wiersz
wyświetla różne stany prezentowane za pomocą ikon. Dwa dolne
wiersze wyświetlają ikony przycisków programowalnych.
Wyświetlacz DT190
8
p
132
tu s
Þ
± ² £
14-29
v ß OK
Ü
MENU
Ikony wyświetlacza
p
Ø
×
14
Dzwonek wyłączony
Sygnał dzwonka i dźwięk przycisków są wyciszone.
Blokada klawiatury
Przyciski są zablokowane.
Wiadomość
Sygnalizuje otrzymanie wiadomości. Migająca ikona sygnalizuje
nową, nieodsłuchaną wiadomość.
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Opis
V
Wskaźnik baterii
Słupki baterii zapalają się kolejno podczas ładowania i świecą
wszystkie po jego zakończeniu. Ta ikona wskazuje stopień
naładowania baterii (długość czasu rozmowy i pracy w stanie
gotowości).
Uwaga: Jeśli poziom naładowania baterii wystarczy na
krótki czas rozmowy, rozlegnie się dźwięk alarmu. Alarm
baterii można wyłączyć, patrz „Alarm baterii“ na stronie 81.
Cyfry 0-9
Skróty menu
Wyświetlane w górnym, lewym rogu numery skrótów dla
poszczególnych menu. Zamiast czasochłonnego przewijania
pozycji menu za pomocą programowalnych przycisków
nawigacyjnych, można wprowadzić numer skrótu i bezpośrednio
przejść do żądanego podmenu.
Ikony przycisków programowalnych
Funkcje przycisków programowalnych są prezentowane jako ikony
w dolnych wierszach wyświetlacza nad każdym przyciskiem
programowalnym. Naciśnięcie przycisku programowalnego pod
odpowiednią ikoną udostępnia daną funkcję.
Þ
tusv
ß
V
OK
MENU
Lista połączeń
Wyświetlenie listy połączeń.
Przyciski nawigacyjne
Przesuwanie kursora lub przemieszczanie wybieranej pozycji w
górę/dół lub lewo/prawo
Kasowanie
Kasowanie znaku z lewej strony kursora. Patrz sekcja „Pisanie
tekstu“ na stronie 76.
Lista połączeń nieodebranych
Wyświetlenie listy połączeń nieodebranych. Jeśli lista połączeń
nieodebranych zawiera nieprzeczytany wpis, ikona będzia migać.
Patrz sekcja „Lista połączeń nieodebranych“ na stronie 21.
Akceptacja
Akceptacja wpisów i rozgałęzień do podmenu.
Menu
Wejście do menu. Menu różni się w zależności od bieżącego trybu
działania.
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
15
Opis
Oznaczenia w wierszach tekstowych
_
P
#
&
Podkreślenie lub migający znak
Kursor dla wpisów tekstowych.
Zbyt długi numer dla wyświetlacza
Z prawej lub lewej strony znajduje się więcej cyfr.
Pauza
Wskazuje, że w numerze telefonu została zaprogramowana pauza.
Krzyżyk
Symbol dla #.
Zaznaczenie
Wskazanie aktywowanej opcji.
Długi tekst informacyjny
Jeśli tekst informacyjny jest za długi i wymaga dwóch wierszy,
wiersz tekstowy przełącza się między pierwszym i drugim
wierszem.
Dodatkowe funkcje wyświetlacza
W zależności od sieci, w której działa telefon, na wyświetlaczu
mogą pojawić się dodatkowe elementy. Na przykład może być
wyświetlana data i godzina. Szczegółowe informacje na temat tej
funkcji można uzyskać od administratora systemu.
16
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Opis
Struktura menu
Menu DT190 umożliwiają dostęp do funkcji specyficznych dla
telefonu.
Struktura menu
Menu
naciśnij MENU
Spis telefonów
naciśnij
Lista połączeń
naciśnij Þ
RINGER
MELODY
USE ENTRY
NEW ENTRY
SHOW ENTRY
DELETE
USE ENTRY
COPY TO DIR
ts
ö
Poruszanie się wewnątrz menu.
Ustawienia
naciśnij MENU, a
następnie przyciski
numerów
zaprezentowane poniżej
4 MAILBOX
5 SUBSCRIBE
9 1 AUTO ANSWER
9 2 LANGUAGE
9 4 BATT. WARNING
OK Dokonanie wyboru. Przejście do podmenu.
ð
ï
ðï
Przejście do poprzedniego menu.
Długie naciśnięcie: Przejście do wyświetlacza w stanie bezczynności.
Przyciski nawigacyjne
u
t
v Prawo
s Dół
ß Kasowanie
OK Potwierdzenie
MENU
Lewo
Góra
Anuluj/cofnij
Spis telefonów
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
17
Włączanie i wyłączanie
Włączanie i wyłączanie
ðï
Włączanie telefonu DT190
Przytrzymaj naciśnięty, aż zaświeci się wyświetlacz
Jeżeli telefon nie włączy się lub zacznie migać ikona baterii oznacza
to, że bateria jest rozładowana. Naładuj baterię. Podczas
ładowania można nadal korzystać z telefonu.
Uwaga: Jeśli na wyświetlaczu pojawi się komunikat
NO NET, użytkownik nie może odbierać ani wykonywać
połączeń.
Wyłączanie telefonu DT190
ðï
18
Uwaga: Telefonu nie można wyłączyć podczas rozmowy.
Przytrzymaj naciśnięty, aż wyświetlacz zgaśnie
Telefon zostanie wyłączony.
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Połączenia przychodzące
Połączenia przychodzące
Dzwonek sygnalizuje wewnętrzne lub zewnętrzne połączenie
przychodzące. Można także sprawdzić, kto dzwonił, sprawdzając
listę połączeń i listę połączeń nieodebranych.
Odbieranie połączeń
Dzięki różnym rodzajom dzwonka można rozpoznać, czy
połączenie jest wewnętrzne czy też zewnętrzne lub czy jest to
oddzwonienie. Typ połączenia przychodzącego jest również
sygnalizowany na wyświetlaczu.
Numer osoby dzwoniącej może być numerem wewnętrznym lub
zewnętrznym, o ile operator świadczy odpowiednie usługi. Jeśli
operator nie świadczy usługi wyświetlania numeru zewnętrznego,
na wyświetlaczu pojawi się numer linii międzymiastowej.
Przykładowe wskazanie:
4736
õô
V
Jeżeli dany numer znajduje się w zintegrowanym spisie telefonów,
zamiast informacji “Połączenie zewnętrzne” zostanie wyświetlona
nazwa, pod jaką został zapisany.
Naciśnij, aby odebrać
Jeżeli połączenie nie zostanie odebrane, numer jest zapisywany na
liście połączeń nieodebranych jako połączenie nieodebrane. Patrz
sekcja „Lista połączeń nieodebranych“ na stronie 21.
Uwaga: Połączenie można odbierać w dowolnej chwili,
niezależnie od tego, czy akurat trwa programowanie
telefonu, wpisywanie numeru itp.
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
19
Połączenia przychodzące
ðï
Kończenie połączenia
Naciśnij
Wyświetlony zostanie czas trwania połączenia.
Wyłączanie dzwonka lub sygnału ostrzeżenia
*
Jeżeli telefon dzwoni lub emituje sygnały ostrzegawcze w
nieodpowiednim momencie, można wyłączyć dźwięk:
Naciśnij długo, aby wyłączyć dzwonek
Na wyświetlaczu pojawi się ikona p wyłączenia dzwonka.
p
ANNA
V
Połączenie można odebrać nawet przy wyłączonym dzwonku.
Jeżeli połączenie nie zostanie odebrane, numer jest zapisywany na
liście połączeń nieodebranych jako połączenie nieodebrane.
*
Aby ponownie włączyć dzwonek:
Naciśnij długo
Ikona wyłączenia dzwonka zniknie z wyświetlacza.
Uwaga: Naciśnięcie przycisku NO oznacza rezygnację
z odebrania połączenia. Połączenie zostanie odrzucone i nie
pojawi się na liście połączeń nieodebranych.
Zmiana trybu odbierania połączenia
Połączenie przychodzące można odebrać zdejmując słuchawkę
z ładowarki, bez potrzeby naciskania przycisku YES.
Uwaga: Tryb automatyczny jest domyślnie wyłączony
i dlatego podczas odbierania połączeń należy zawsze
naciskać przycisk YES. Jeśli automatyczny tryb odbierania
połączeń jest włączony ale słuchawka nie znajduje się
w ładowarce, należy nacisnąć przycisk YES, aby odebrać
połączenie.
Aby zmienić tryb odbierania połączeń:
MENU
20
Naciśnij (patrz wyświetlacz)
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Połączenia przychodzące
91
z
Naciśnij
Wprowadź kod z poniższej tabeli
Kod
0
1
Tryb odbierania połączeń
Aby odebrać połączenie, należy nacisnąć przycisk
YES.
Połączenie jest automatycznie odbierane w przypadku
zdjęcia telefonu z ładowarki.
Rozlegnie się sygnał potwierdzający i ustawienie zostanie zapisane.
Lista połączeń nieodebranych
Lista połączeń nieodebranych zawiera 5 ostatnich nieodebranych
połączeń.
Jeśli na liście pojawią się nowe połączenia nieodebrane, ikona
informacyjna 2 będzie migać.
2
Powrót do połączenia
Naciśnij (patrz wyświetlacz)
Pojawi się lista połączeń nieodebranych.
SABRINA
t
s
t lub s
õô
V
28/09
t
s
V
14-29
Pojawią się na przemian dwa ekrany (automatyczne przełączenie
co 1-2 sekundy).
Przewiń w dół lub w górę (patrz wyświetlacz), aż pojawi się
żądany numer lub nazwisko
Naciśnij, aby wybrać numer
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
21
Połączenia wychodzące
Połączenia wychodzące
Czasami nie można dodzwonić się do jakiejś osoby. Prezentowane
funkcje ułatwiają uzyskanie kontaktu z daną osobą w takiej właśnie
sytuacji.
Można również zrealizować połączenie za pośrednictwem spisu
telefonów, patrz sekcja „Zintegrowany spis telefonów“ na
stronie 67 lub „Systemowy spis telefonów“ na stronie 74.
Wykonywanie połączeń
z
0Z
Wykonywanie połączeń przy odłożonej słuchawce
Wybierz numer z listy, aby wykonać połączenie z numerem
wewnętrznym
lub
Wybierz cyfry dostępu do linii zewnętrznej, a następnie
żądany numer zewnętrzny
Uwaga: Cyfry dostępu do linii zewnętrznej zależą od
konfiguracji systemu.
Wyświetlacz pokazuje wprowadzony numer, np:
V
00535554505_
u
v ß
MENU
Uwaga: W tym momencie można zapisać numer w
zintegrowanym spisie telefonów, naciskając przycisk MENU
» COPY TO DIR » OK. Patrz sekcja „Dodawanie numeru
podczas wybierania połączenia“ na stronie 73.
22
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Połączenia wychodzące
õô
Naciśnij, jeżeli numer jest poprawny
Telefon przejdzie do stanu słuchawka podniesiona i zostanie
wybrany numer. Po 8 sekundach na wyświetlaczu pojawi się
wskazanie czasu trwania połączenia.
Uwagi:
Nieprawidłowy wpis można poprawić naciskając przycisk
ß (patrz wyświetlacz).
Jeżeli zrezygnujesz z wykonywania połączenia podczas
wprowadzania numeru, naciśnij przycisk NO.
Aby odebrać połączenie, które nadeszło podczas
wprowadzania numeru, wystarczy nacisnąć przycisk YES.
Połączenia można nawiązywać szybciej, wybierając numery
skrócone. Patrz sekcja „Numery skrócone“ na stronie 49.
Wykonywanie połączeń przy podniesionej słuchawce
õô
z
Aby wybrać numer przy podniesionej słuchawce:
ðï
Kończenie połączeń
Naciśnij
Usłyszysz sygnał zgłoszenia centrali.
Wybierz numer i czekaj na połączenie
V
00535554505
t
s
Naciśnij, aby zakończyć połączenie
Wyświetlony zostanie czas trwania połączenia.
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
23
Połączenia wychodzące
Ponowne wybieranie ostatnio wybranego
numeru zewnętrznego
*** õô
Podczas inicjowania połączenia zewnętrznego system
automatycznie zapisuje wszystkie wybrane cyfry, niezależnie od
tego, czy połączenie zostało nawiązane, czy nie.
Naciśnij, aby wybrać ostatnio wybierany numer zewnętrzny
Wyświetlacz pokaże ostatnio wybrany numer.
Ponowne wybieranie numeru z listy
połączeń
Lista połączeń zawiera maksymalnie 5 wybranych numerów lub
odebranych połączeń (jeśli sieć obsługuje prezentację numerów).
Þ
t lub s
õô
Naciśnij (patrz wyświetlacz)
Pojawi się lista połączeń zawierająca wybierane numery i odebrane
połączenia.
Przewiń w dół lub w górę (patrz wyświetlacz), aż pojawi się
żądany numer lub nazwisko
Naciśnij, aby wybrać numer
Wskazówka: Po naciśnięciu przycisku MENU » USE
ENTRY » OK zamiast przycisku YES można edytować
numer przed jego wybraniem.
Numery z listy połączeń można zapisać na stałe w zintegrowanym
spisie telefonów. Patrz sekcja „Dodawanie numerów z listy
połączeń“ na stronie 72.
Usuwanie wszystkich numerów z listy połączeń
Þ
6
MENU
24
Naciśnij (patrz wyświetlacz), aby wyświetlić listę połączeń
Naciśnij (patrz wyświetlacz)
Naciśnij
DELETE? pojawia się na wyświetlaczu.
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Połączenia wychodzące
OK
Naciśnij (patrz wyświetlacz), aby potwierdzić
Wszystkie numery zostaną usunięte z listy połączeń.
Automatyczne połączenie zwrotne
5
ðï
Wybrany numer wewnętrzny jest zajęty lub nikt nie odbiera.
Z funkcji tej można korzystać także wtedy, gdy wszystkie linie
zewnętrzne są zajęte:
Naciśnij
Czekaj na sygnał weryfikacji
Uwaga: Numer dla automatycznego połączenia zwrotnego
może różnić się w zależności od kraju, patrz tabela
„Alternatywne programowanie dla automatycznego
połączenia zwrotnego, kolejkowania, ingerencji w
połączenie“ na stronie 78.
Naciśnij
Po zakończeniu bieżącego połączenia lub najbliższego nowego
połączenia nastąpi automatyczne oddzwonienie z numeru
wewnętrznego, który był zajęty lub nie odpowiadał. Połączenie to
trzeba odebrać w ciągu ośmiu sekund, w przeciwnym wypadku
usługa oddzwaniania zostanie anulowana.
Zajęty numer wewnętrzny
Wybrany numer wewnętrzny jest zajęty.
Kolejkowanie
4
Abonenta wybranego numeru wewnętrznego można powiadomić
o próbie nawiązania połączenia specjalnym sygnałem (jeśli ta
funkcja jest dostępna).
Wciśnij, aby rozpocząć kolejkowanie
Nie odkładaj słuchawki. Kiedy wybrany numer wewnętrzny odłoży
słuchawkę, połączenie nastąpi automatycznie.
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
25
Połączenia wychodzące
Uwaga: Ponowne usłyszenie tonu zajętości oznacza, że
żądany numer wewnętrzny nie dopuszcza funkcji
kolejkowania.
Numer dla kolejkowania może różnić się w zależności od
kraju, patrz tabela „Alternatywne programowanie dla
automatycznego połączenia zwrotnego, kolejkowania,
ingerencji w połączenie“ na stronie 78.
Ingerencja w połączenie
8
Istnieje możliwość włączenia się do trwającej rozmowy (jeśli ta
funkcja jest dostępna).
Wciśnij, aby włączyć się w połączenie
Pojawi się sygnał ingerencji w połączenie i zostanie nawiązane
połączenie. Jeśli słuchawka nie zostanie odłożona, a osoba pod
wybranym numerem odłoży słuchawkę, jej numer zostanie wybrany
automatycznie.
Uwaga: Jeśli nadal słyszysz sygnał zajętości, oznacza to,
że twój numer wewnętrzny nie umożliwia włączania się do
rozmowy lub któryś z rozmawiających jest zabezpieczony
przed ingerencją.
Numer dla ingerencji może różnić się w zależności od kraju,
patrz tabela „Alternatywne programowanie dla
automatycznego połączenia zwrotnego, kolejkowania,
ingerencji w połączenie“ na stronie 78.
26
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Podczas połączeń
Podczas połączeń
Systemy telekomunikacyjne BusinessPhone umożliwiają
obsługiwanie połączeń na wiele różnych sposobów. Można np.
wykonać zapytanie, przełączyć rozmowę lub utworzyć konferencję,
wyłączyć dzwonek lub zawiesić połączenie, aby wykonać inną
czynność.
Łączenie rozmów i zapytania
R
Z
W trakcie rozmowy na linii wewnętrznej lub zewnętrznej można
przełączyć ją na inny numer.
Naciśnij, aby zawiesić bieżące połączenie
Sygnał zgłoszenia centrali.
Wybierz numer trzeciej osoby
Można przekierować rozmowę przed odebraniem lub czekać na
odebranie.
Wskazówka: Można także wykorzystać zintegrowany spis
telefonów, a następnie nacisnąć przycisk YES zamiast
bezpośredniego wprowadzania numeru.
R2
Uwaga: Należy upewnić się, że połączenie zostało
zestawione z właściwym numerem. Warto zapoznać się
z uwagami i ostrzeżeniami znajdującymi się w sekcji
„Użyteczne wskazówki“ na stronie 84.
Naciśnij, aby przełączyć rozmowę
Uwaga: Czasami konieczne jest dwukrotne naciśnięcie
przycisku R. Możliwość korzystania z funkcji zawieszania
połączeń wewnętrznych lub przełączania połączeń na linie
zewnętrzne zależy od konfiguracji centrali prywatnej. Należy
skontaktować się z administratorem systemu.
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
27
Podczas połączeń
ðï
lub
Naciśnij, aby przełączyć rozmowę
Łączenie rozmowy na zajęty numer wewnętrzny
Rozmowy można łączyć nawet na zajęte numery wewnętrzne.
Żądany abonent usłyszy wyciszony sygnał (kolejkowanie)
i połączenie będzie kontynuowane natychmiast po zakończeniu
trwającego połączenia (jeśli funkcja kolejkowania jest dostępna).
Połączenie zwrotne
Jeśli po przełączeniu rozmowy zewnętrznej na wybrany numer
wewnętrzny nie zostanie ona odebrana w określonym czasie,
nastąpi oddzwonienie. Telefon zadzwoni ponownie.
Konferencja
R
Z
R3
ðï
28
W trakcie rozmowy można utworzyć konferencję telefoniczną.
Naciśnij
Sygnał zgłoszenia centrali.
Wybierz numer trzeciej osoby
Naciśnij, aby utworzyć konferencję trzech osób
Telekonferencja dla trzech osób została utworzona. Trwająca
konferencja jest sygnalizowana okresowo przez sygnał, który
słyszą wszyscy jej uczestnicy.
Powtórz tę procedurę, aby dołączyć inne osoby do
konferencji
W ten sposób do rozmowy można przyłączyć maksymalnie sześć
osób. Liczba rozmówców zewnętrznych zależy od konfiguracji
systemu.
Naciśnij, aby zakończyć swój udział w konferencji
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Podczas połączeń
Połączenie oczekujące
Jeżeli słychać ton połączenia oczekującego w czasie rozmowy
przychodzącej, to inna osoba próbuje się z tobą skontaktować.
ðï
õô
Kończenie połączenia przychodzącego i odbieranie
połączenia oczekującego
Naciśnij, aby zakończyć bieżące połączenie
Telefon zasygnalizuje połączenie oczekujące.
Naciśnij, aby odebrać nowe połączenie
Uwaga: Funkcja połączenia oczekującego może być
zablokowana dla niektórych numerów wewnętrznych
(decyduje o tym administrator systemu).
Wysyłanie wiadomości
Wysyłanie wiadomości na numer wewnętrzny, gdy jest on zajęty lub
nie odpowiada.
Połączenie zwrotne
9#
Wysyłanie wiadomości typu Zadzwoń do mnie.
Wciśnij, aby wysłać
Wiadomość głosowa
99
*
9
#
Wysyłanie wiadomości głosowej.
Wciśnij i zacznij mówić
Wciśnij, aby odtworzyć, i odsłuchaj swoje nagranie
Naciśnij, aby ponownie nagrać informację
Wciśnij, aby wysłać
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
29
Przenoszenie wywołań
Przenoszenie wywołań
Gdy nie można odbierać połączeń lub aby odbierać połączenia pod
innym numerem, można przenieść wywołania na inny numer.
Pozycja odpowiedzi może być wstępnie zaprogramowana
(wspólna dla: Stałe przekierowanie, Przekierowanie przy braku
odpowiedzi i Przekierowanie, gdy numer jest zajęty) lub
indywidualna.
Jeśli istnieje konieczność natychmiastowej rozmowy z osobą, która
przeniosła wywołania do niej kierowane, można użyć funkcji
obejścia przeniesienia.
W zależności od typu przekierowania można również nagrać
powitanie osobiste, patrz sekcja „Zmiana osobistego powitania“ na
stronie 44.
Uwaga: Połączenia można nadal normalnie wykonywać.
Przekierowanie przy braku odpowiedzi
Administrator systemu może tak zaprogramować dany numer
wewnętrzny, że gdy abonent nie może odbierać wywołań
przychodzących (wewnętrznych lub zewnętrznych), są one
automatycznie przekierowywane na zaprogramowany numer (czas
domyślny: 15 sekund).
Przekierowanie, gdy numer jest zajęty
Administrator systemu może tak zaprogramować dany numer
wewnętrzny, że gdy abonent jest zajęty i ktoś chce się z nim
połączyć (z numeru wewnętrznego lub zewnętrznego), połączenie
to jest automatycznie przekierowywane na zaprogramowany
numer.
30
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Przenoszenie wywołań
Stałe przekierowanie
Funkcja ta realizuje przekierowanie połączeń na zaprogramowany
numer (np. do sekretariatu).
*21#
õô
ðï
Włączanie stałego przekierowania
Naciśnij
Naciśnij
Czekaj na sygnał weryfikacji
Wciśnij, aby zakończyć procedurę
Wszystkie połączenia z danym numerem wewnętrznym będą
przekierowywane na zaprogramowany numer. Na wyświetlaczu
pojawi się bieżący stan przekierowania.
DIVERSION
Þ
Ü
V
MENU
V
4736-> 5450
Þ
Ü
MENU
Pojawią się na przemian dwa ekrany (automatyczne przełączenie
co 1-2 sekundę).
#21#
õô
ðï
Anulowanie funkcji stałego przekierowania
Naciśnij
Naciśnij
Czekaj na sygnał weryfikacji
Wciśnij, aby zakończyć procedurę
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
31
Przenoszenie wywołań
Indywidualne przekierowanie
Funkcja ta umożliwia przekierowywanie połączeń na numery
wewnętrzne i zewnętrzne, np. dowolny numer w centrali, numer
wewnętrzny kolegi, numer zewnętrzny lub wspólny numer
skrócony (np. numer telefonu w samochodzie).
Uwaga: W celu zapobieżenia nadużyciom indywidualne
przekierowanie zewnętrzne można zablokować dla swojego
numeru wewnętrznego, patrz sekcja „Zabezpieczenia“ na
stronie 64.
Programowanie i włączanie przekierowania
wewnętrznego
*21*
Z
# õô
ðï
Funkcja ta umożliwia przekierowywanie połączeń na numer
wewnętrzny.
Naciśnij
Wprowadź nowy numer, gdzie mają być kierowane
wywołania
Naciśnij
Czekaj na sygnał weryfikacji
Wciśnij, aby zakończyć procedurę
Połączenia można nadal normalnie wykonywać. Specjalny sygnał
zgłoszenia centrali przypomina o tym, że funkcja Przenoszenia
wywołań jest włączona. Na wyświetlaczu znajdują się informacje o
stanie funkcji podążania wywołania za abonentem.
Uwaga: Nie można włączyć indywidualnego
przekierowania wewnętrznego, jeżeli włączone jest już
indywidualne przekierowanie zewnętrzne.
32
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Przenoszenie wywołań
#21#
õô
ðï
Anulowanie przekierowania wewnętrznego
Naciśnij
Naciśnij
Czekaj na sygnał weryfikacji
Wciśnij, aby zakończyć procedurę
Funkcja przekierowania indywidualnego jest wyłączona.
Programowanie i włączanie przekierowania na nowy
numer zewnętrzny
*22*
0Z
Ustawianie nowego adresu indywidualnego przekierowania
zewnętrznego:
Naciśnij
Wybierz cyfry dostępu do linii zewnętrznej i nowy numer
zewnętrzny przekierowania
Maksymalnie 24 cyfry.
R
Uwaga: Jeżeli sieć publiczna wymaga oczekiwania na
drugi ton wybierania, naciśnij long.
# õô
ðï
Cyfry dostępu do linii zewnętrznej zależą od konfiguracji
systemu.
Naciśnij
Czekaj na sygnał weryfikacji
Wciśnij, aby zakończyć procedurę
Uwaga: Indywidualnego przekierowania zewnętrznego
można również używać za pomocą funkcji DISA, patrz
sekcja „Inne użyteczne funkcje“ na stronie 57.
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
33
Przenoszenie wywołań
#22# õô
ðï
Anulowanie przekierowania zewnętrznego
Naciśnij
Czekaj na sygnał weryfikacji
Wciśnij, aby zakończyć procedurę
Uwaga: Zaprogramowany numer przekierowania nie jest
usuwany z pamięci, przekierowanie jest po prostu
wyłączane.
Ponowne włączanie przekierowania zewnętrznego
*22*# õô
ðï
Funkcja ta umożliwia przekierowywanie połączeń na numer
zewnętrzny.
Naciśnij
Czekaj na sygnał weryfikacji
Wciśnij, aby zakończyć procedurę
Połączenia można nadal normalnie wykonywać. Specjalny sygnał
zgłoszenia centrali przypomina o tym, że funkcja Przenoszenia
wywołań jest włączona. Na wyświetlaczu pojawi się informacja o
włączeniu funkcji przekierowania na numer zewnętrzny.
Podążanie wywołania za abonentem
Dzięki tej funkcji wywołania można odbierać w dowolnym miejscu,
przekierowując je tam. Aby włączyć funkcję podążania wywołania
za abonentem, w telefonie musi być włączone Przekierowanie
indywidualne.
Włączanie funkcji podążania wywołania za abonentem
*21*
Z*
34
Uwaga: Czynności opisane poniżej należy wykonać przy
użyciu telefonu, do którego są przekierowywane wywołania.
Naciśnij
Wybierz własny numer wewnętrzny i wciśnij
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Przenoszenie wywołań
Z
# õô
ðï
Wybierz nowy numer, pod który mają być przekierowane
wywołania
Naciśnij
Czekaj na sygnał weryfikacji
Wciśnij, aby zakończyć procedurę
Anulowanie funkcji podążania wywołania za abonentem
#21*
Z
# õô
ðï
Funkcję podążania za abonentem i indywidualne przekierowanie
można także anulować, posługując się telefonem, przy użyciu
którego połączenia były odbierane.
Naciśnij
Wybierz swój numer wewnętrzny
Naciśnij
Czekaj na sygnał weryfikacji
Wciśnij, aby zakończyć procedurę
Obejście przeniesienia wywołania
*60*
Z
# õô
Obejście przeniesienia wywołania sprawia, że możliwe jest
wybranie specjalnego numeru wewnętrznego, nawet jeżeli
przenoszenie wywołań jest na tym numerze wewnętrznym
włączone.
Naciśnij
Wprowadź numer wewnętrzny
Naciśnij i czekaj na odebranie połączenia
Nastąpi połączenie ze specjalnym numerem wewnętrznym,
niezależnie od tego jaki typ przenoszenia wywołań został włączony
na wybranym numerze wewnętrznym.
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
35
Informacja
Informacja
Gdy abonent jest nieobecny przez pewien czas (np. jest na
spotkaniu, na wakacjach, na obiedzie lub jest chory), przy użyciu tej
funkcji można powiadamiać o powodach jego nieobecności osoby,
które się z nim kontaktują telefonicznie. Połączenia zewnętrzne
zostaną przekierowane do operatora, który także ma dostęp do
informacji o powodach nieobecności.
Uwaga: Jeżeli włączone zostało przekierowanie
z osobistym powitaniem, dzwoniący usłyszą to powitanie
zamiast włączonej informacji o nieobecności.
Osoby dzwoniące można powiadamiać o przyczynach
nieobecności na wiele sposobów:
1 Zaprogramowane teksty
Wprowadź informacje o przyczynach nieobecności oraz datę
i godzinę powrotu.
2 Informacje głosowe
Nagraj wiadomość głosową zawierającą informacje o przyczynach
nieobecności.
Wprowadzanie informacji
*23*
36
Zapisywanie informacji tekstowych lub głosowych.
Wciśnij, aby wprowadzić tryb informacji
Wybierz opcję Zaprogramowany tekst lub Informacje
głosowe
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Informacja
Z
z
# õô
ðï
Zaprogramowane teksty
Wprowadź kod
Podaj informację dodatkową z tabeli poniżej
Godzina powrotu
Data powrotu
Posiłek
Spotkanie
Urlop
Choroba
Kod
1
2
3
4
5
6
Informacja dodatkowa
godzina (00–23) minuty (00–59)
miesiąc (01–12) dzień (01–31)
powrót, godzina minuty
powrót, godzina minuty
powrót, miesiąc dzień
powrót, miesiąc dzień
Naciśnij
Czekaj na sygnał weryfikacji
Wciśnij, aby zakończyć procedurę
U osób dzwoniących z aparatów wewnętrznych informacje te
pojawią się na wyświetlaczu telefonu (jeśli aparat nie ma
wyświetlacza, usłyszą oni informację głosową). Połączenia
zewnętrzne zostaną przekierowane do operatora, który także ma
dostęp do informacji o powodach nieobecności.
Przykładowa zaprogramowana informacja tekstowa:
*23*
5
0627
# õô
ðï
Vacation, back June 27
Naciśnij
Wprowadź kod
Podaj miesiąc i dzień
Naciśnij
Czekaj na sygnał weryfikacji
Wciśnij, aby zakończyć procedurę
Informacja jest aktywna.
5 VACATION
Þ
Ü
V
MENU
V
BACK JUN 27
Þ
Ü
MENU
Pojawią się na przemian dwa ekrany (automatyczne przełączenie
co 1-2 sekundy).
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
37
Informacja
*23* õô
9
*
9
# ðï
Informacje głosowe
Naciśnij
Czekaj na sygnał weryfikacji
Naciśnij i zacznij mówić
Wciśnij, aby odtworzyć, i odsłuchaj swoje nagranie
Naciśnij, aby ponownie nagrać informację
Naciśnij, aby uaktywnić informację
Osoby dzwoniące z aparatów wewnętrznych usłyszą wiadomość
w słuchawce lub w głośniku. Połączenia zewnętrzne zostaną
przekierowane do operatora, który także ma dostęp do informacji
o powodach nieobecności.
Uwaga: Aby sprawdzić udostępniane informacje, należy
wybrać własny numer wewnętrzny.
38
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Informacja
#23# õô
ðï
*23*# õô
ðï
Usuwanie informacji, zapisywanie
informacji
Naciśnij, aby usunąć informację
Czekaj na sygnał weryfikacji
Wciśnij, aby zakończyć procedurę
lub
Naciśnij, aby wyłączyć informację i zapisać ją w celu
późniejszego użycia
Informacja nie jest aktywna.
Czekaj na sygnał weryfikacji
Wciśnij, aby zakończyć procedurę
Użycie zapisanej informacji
*23*# õô
ðï
Gdy informacja nie jest aktywna:
Naciśnij, aby uaktywnić zapisaną informację
Informacja jest aktywna.
Czekaj na sygnał weryfikacji
Wciśnij, aby zakończyć procedurę
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
39
System skrzynki głosowej
System skrzynki głosowej
W przypadku przebywania poza biurem dzwoniący mogą
zostawiać wiadomości w skrzynce głosowej. Można również
skonfigurować skrzynkę głosową z osobistym powitaniem, patrz
sekcja „Zmiana osobistego powitania“ na stronie 44.
Podczas pierwszego użycia systemu obsługi skrzynki głosowej
(możliwe jedynie z własnego numeru wewnętrznego) możesz
zostać poproszony o zmianę hasła, jeżeli ma ono wartość
domyślną (0000). Patrz sekcja „Zmiana hasła“ na stronie 47 lub
postępuj zgodnie ze wskazówkami głosowymi.
Uwaga: W celu używania systemu skrzynki głosowej
numer wewnętrzny musi uzyskać autoryzację
administratora systemu.
Włączanie skrzynki głosowej
*21*
z
#õô
ðï
40
Przekierowywanie numeru wewnętrznego na system skrzynki
głosowej.
Naciśnij
Wybierz numer systemu poczty głosowej
Prosimy o kontakt z administratorem systemu w celu uzyskania
swojego numeru systemu skrzynki głosowej.
Naciśnij
Czekaj na sygnał weryfikacji
Wciśnij, aby zakończyć procedurę
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
System skrzynki głosowej
Uwaga: W celu codziennego użytku zaleca się uzyskanie u
administratora systemu zdefiniowania systemu skrzynki
głosowej jako zaprogramowanego numeru przekierowania.
Po jej zdefiniowaniu należy jedynie wybrać *21#, aby
włączyć skrzynkę głosową.
Administrator systemu może również zdefiniować, czy
skrzynka głosowa będzie włączana w przypadku braku
odpowiedzi na połączenie po upływie pewnego czasu lub w
przypadku, gdy numer wewnętrzny będzie zajęty.
#21#õô
ðï
Wyłączanie skrzynki głosowej
Naciśnij
Czekaj na sygnał weryfikacji
Wciśnij, aby zakończyć procedurę
Telefon ponownie zasygnalizuje nowe połączenia przychodzące.
Uwaga: Skrzynka głosowa jest dalej aktywna, gdy została
zdefiniowana jako zaprogramowane przekierowanie
Przekierowanie przy braku odpowiedzi i Przekierowanie,
gdy numer jest zajęty.
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
41
System skrzynki głosowej
Dostęp do skrzynki głosowej
Do następujących funkcji skrzynki głosowej możliwy jest dostęp
z własnego numeru wewnętrznego, innego dowolnego numeru
wewnętrznego lub z numeru zewnętrznego (np. z telefonu
komórkowego)
ñ
*59# õô
•
Odsłuchiwanie dostępnych wiadomości
•
Zmiana osobistego powitania
•
Wysyłanie wiadomości
•
Ustawianie powiadomienia o połączeniu zewnętrznym (zależnie
od konfiguracji)
•
Zmiana hasła
Dostęp do skrzynki głosowej z własnego numeru
wewnętrznego
Naciśnij, aby przejść do systemu wiadomości
lub
Naciśnij
Odłuchaj i postępuj zgodnie ze wskazówkami głosowymi w menu
głównym.
Uwaga: W zależności od konfiguracji możesz zostać
poproszony o podanie hasła przed pobraniem wiadomości
ze skrzynki głosowej.
z
z
42
Dostęp do skrzynki głosowej z innego dowolnego
numeru wewnętrznego
Wybierz numer do systemu skrzynki głosowej
Odłuchaj i postępuj zgodnie ze wskazówkami głosowymi w menu
głównym.
Dostęp do skrzynki głosowej z numeru wewnętrznego
(np. z telefonu komórkowego)
Wybieranie publicznego numeru firmy
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
System skrzynki głosowej
z
Wybierz numer do systemu skrzynki głosowej
Odłuchaj i postępuj zgodnie ze wskazówkami głosowymi w menu
głównym.
Odsłuchiwanie wiadomości
Otrzymane wiadomości dzielą się na trzy kategorie:
•
Nowe wiadomości (nieodsłuchane): wskazywane przez
migający symbol wiadomości ×. W razie podnoszenia
słuchawki z ładowarki rozlegnie się specjalny sygnał zgłoszenia.
4711
Þ
×
V
14-29
Ü
MENU
•
Wiadomości odsłuchane: brak symbolu wiadomości. W razie
podnoszenia słuchawki z ładowarki rozlegnie się specjalny
sygnał zgłoszenia.
•
Wiadomości zapisane: brak symbolu wiadomości. W razie
podnoszenia słuchawki z ładowarki rozlegnie się normalny
sygnał zgłoszenia.
Uwaga: Wiadomości są usuwane z systemu po upływie
pewnego czasu. Szczegółowe informacje na ten temat
można uzyskać od administratora systemu.
1
z
Dostęp do skrzynki głosowej
(Patrz rozdział „Dostęp do skrzynki głosowej“ na stronie 42.)
Odłuchaj i postępuj zgodnie ze wskazówkami głosowymi w menu
głównym.
Wybierz, aby odsłuchać dostępne wiadomości
Uwaga: Jeżeli w skrzynce głosowej nie ma wiadomości,
opcja odsłuchiwania wiadomości nie będzie dostępna.
Wybierz jedną z trzech kategorii wiadomości (nowa,
odsłuchana, zapamiętana)
Odsłuchaj wiadomości i postępuj zgodnie ze wskazówkami
głosowymi w menu dedykowanym.
•
odtwórz wiadomość ponownie
•
przekieruj wiadomość
•
wprowadź informacje o dacie i godzinie
•
przerwa w czasie odtwarzania
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
43
System skrzynki głosowej
ðï
•
odtwórz poprzednią wiadomość
•
zapamiętaj wiadomość
•
odtwórz następną wiadomość
•
usuń wiadomość
Uwaga: Wiadomość głosowa zostanie odsłuchana.
Wiadomość typu „Zadzwoń do mnie“ - nastąpi połączenie
z nadawcą (te wiadomości nie mogą być zapamiętane).
Wciśnij, aby zakończyć procedurę
Przekazywanie wiadomości głosowej
Kopię odebranych wiadomości głosowych (znajdujące się
w indywidualnej skrzynce głosowej) można przesyłać na inne
numery skrzynek (indywidualne lub wspólne). Jeśli wiadomość
głosowa (odsłuchana lub zapamiętana) jest przesyłana do
indywidualnej skrzynki głosowej, numer skrzynki głosowej jest taki
sam, jak numer wewnętrzny.
Uwaga: Przesłana wiadomość jest kopią, tzn. można ją
usunąć, nie usuwając wiadomości oryginalnej.
Brak dostępnych numerów listy dystrybucyjnej.
Przekierowanie tej samej wiadomości do wielu skrzynek
głosowych należy wykonać jako pojedyncze operacje.
Zmiana osobistego powitania
W zależności od typu przekierowania, które ma być włączone,
można zdefiniować trzy różne osobiste powitania. Można włączyć
przekierowanie, gdy dzwoniący słyszy sygnał zajętości, gdy brak
odpowiedzi lub włączyć stałe lub indywidualne przekierowanie dla
wszystkich swoich rozmów.
2
44
Dostęp do skrzynki głosowej
(Patrz rozdział „Dostęp do skrzynki głosowej“ na stronie 42.)
Odłuchaj i postępuj zgodnie ze wskazówkami głosowymi w menu
głównym.
Wciśnij, aby zmienić powitanie osobiste
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
System skrzynki głosowej
z
ðï
Wybierz żądany typ przekierowania
Odsłuchaj i postępuj zgodnie z dedykowanymi wskazówkami
głosowymi.
Po włączeniu przekierowania nagrane powitanie zostanie
odtworzone następnej osobie próbującej połączyć się z danym
numerem.
Wciśnij, aby zakończyć procedurę
Uwaga: Jeżeli włączone zostało przekierowanie
z osobistym powitaniem, dzwoniący usłyszą to powitanie
zamiast włączonej informacji o nieobecności.
Wysyłanie wiadomości przez skrzynkę
głosową
Za pomocą tej funkcji system poczty głosowej pozwala na
zapisywanie i wysyłanie wiadomości ze swojej skrzynki do dowolnej
innej skrzynki głosowej bez potrzeby połączenia z odnośnym
właścicielem. Zapisaną wiadomość można przesłać do jednej lub
wielu skrzynek głosowych.
Uwaga: Brak dostępnych numerów listy dystrybucyjnej.
Wysyłanie tej samej wiadomości do wielu skrzynek
głosowych należy wykonać jako pojedyncze operacje.
3
Dostęp do skrzynki głosowej
(Patrz rozdział „Dostęp do skrzynki głosowej“ na stronie 42.)
Odłuchaj i postępuj zgodnie ze wskazówkami głosowymi w menu
głównym.
Wybierz, aby odtworzyć i wysłać wiadomości
Odsłuchaj i postępuj zgodnie z dedykowanymi wskazówkami
głosowymi.
Wiadomości można odsłuchiwać lub ponownie odtwarzać przed
wysłaniem ich do skrzynki głosowej.
Uwaga: Wiadomość można również wysłać w czasie
trwania połączenia, patrz „Wysyłanie wiadomości“ na
stronie 29.
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
45
System skrzynki głosowej
Powiadamianie na numer zewnętrzny
Za pomocą tej funkcji system obsługi wiadomości może
powiadomić użytkownika o nadejściu nowej wiadomości głosowej.
Można określić numer zewnętrzny, pod który system ma dzwonić
w zaprogramowanym czasie lub natychmiast po otrzymaniu
wiadomości.
Uwaga: Funkcja ta może być ograniczona lub może nie
być dostępna. Informacje na temat dostępności tej funkcji
można uzyskać od administratora systemu.
Abonent może być powiadamiany na dwa sposoby (w zależności
od ustawień systemu):
•
Powiadamianie z dostępem do skrzynki głosowej:
Powiadomienie potwierdzane jest za pomocą hasła (musi różnić
się od wartości domyślnej 0000). Patrz sekcja „Zmiana hasła“
na stronie 47 - wybór nowego hasła. Masz pełny dostęp do
systemu skrzynki głosowej.
•
Powiadamianie bez dostępu do skrzynki głosowej:
Abonent słyszy krótką informację o tym, że ktoś zostawił
wiadomość w skrzynce. Potwierdzanie powiadomienia przez
wciśnięcie dowolnego przycisku. Aby pobrać wiadomość,
należy oddzwonić do systemu poczty głosowej.
Uwaga: Jeśli odbiór powiadomienia nie zostanie
potwierdzony w ustalonym czasie, połączenie zostanie
przerwane i ponownie nawiązane później (informacje na
temat zaprogramowanej liczby prób powiadomienia można
uzyskać od administratora systemu).
4
Dostęp do skrzynki głosowej
(Patrz rozdział „Dostęp do skrzynki głosowej“ na stronie 42.)
Odłuchaj i postępuj zgodnie ze wskazówkami głosowymi w menu
głównym.
Wybierz, aby ustawić powiadomienie o połączeniu
zewnętrznym
Odsłuchaj i postępuj zgodnie z dedykowanymi wskazówkami
głosowymi.
Istnieje możliwość zaprogramowania numeru zewnętrznego, pod
który mają być wysyłanie powiadomienia, i czasu powiadamiania,
oraz włączenia lub wyłączenia tej funkcji. Numer zewnętrzny (w tym
cyfry dostępu do linii zewnętrznej) może składać się z maksymalnie
24 cyfr. Godzinę należy wprowadzić w formacie 24-godzinnym, np.
godzinie 20:30 odpowiada wartość 2030. Wprowadzone wartości
są automatycznie zaokrąglane do pełnych kwadransów, na
przykład wartość 2013 zostanie zaokrąglona do wartości 2015.
46
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
System skrzynki głosowej
ðï
Uwaga: Numer, pod który ma być wysyłane
powiadomienie, i godzinę powiadomienia należy
zaprogramować przed włączeniem funkcji powiadamiania.
Wciśnij, aby zakończyć procedurę
Zmiana hasła
Zmiana hasła poprzez skrzynkę głosową
5
ðï
#*72*
z
*
z
# õô
ðï
Dostęp do skrzynki głosowej
(Patrz rozdział „Dostęp do skrzynki głosowej“ na stronie 42.)
Odłuchaj i postępuj zgodnie ze wskazówkami głosowymi w menu
głównym.
Wybierz, aby zmienić hasło
Odsłuchaj i postępuj zgodnie z dedykowanymi wskazówkami
głosowymi.
Wciśnij, aby zakończyć procedurę
Zmiana hasła poprzez telefon
Wybierz kolejno, aby wprowadzić nowe hasło
Wprowadź aktualne hasło
Hasło domyślne to 0000.
Naciśnij
Wybierz nowe hasło
Naciśnij
Czekaj na sygnał weryfikacji
Wciśnij, aby zakończyć procedurę
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
47
System skrzynki głosowej
Funkcja dyktafonu
Aby nagrać i pobrać osobiste wiadomości głosowe, można użyć
funkcji dyktafonu. Wiadomość z dyktafonu jest traktowana jak
zwykła wiadomość. Pobieranie widomości z dyktafonu, patrz
sekcja „Odsłuchiwanie wiadomości“ na stronie 43.
Nagrywanie wiadomości
*58# õô
Rozpoczynanie nagrywania:
Naciśnij
Czekaj na sygnał weryfikacji
Nagrywanie wiadomości
Maksymalny czas nagrania wynosi 4 minuty i 15 sekund.
RECORDING
t
s
*
9
ðï
48
V
Wybierz jedną z poniższych opcji:
Naciśnij, aby odtworzyć wiadomość
Naciśnij, aby ponownie nagrać informację
Naciśnij, aby zakończyć nagrywanie i zapisać wiadomość
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Numery skrócone
Numery skrócone
Używając numerów skróconych można uprościć wykonywanie
połączeń przy użyciu kilku przycisków. Często używane numery
wewnętrzne są zapamiętywane w centrali jako wspólne numery
skrócone.
Maksymalnie 10 indywidualnych numerów skróconych
(najczęściej używanych osobistych numerów zewnętrznych) można
przypisać przyciskom 0 do 9.
Wspólne numery skrócone
Z
õô
Wspólne numery skrócone są przechowywane centralnie
w systemach telekomunikacyjnych BusinessPhone. Wspólne
numery skrócone można wybierać z każdego numeru
wewnętrzengo, który jest do tego upoważniony.
Wybieranie wspólnego numeru skróconego
Numer można znaleźć w spisie telefonów.
Naciśnij, aby wykonać połączenie
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
49
Numery skrócone
Indywidualne numery skrócone
**
Z
õô
Możesz zaprogramować najczęściej używane numery zewnętrzne
i szybko je wybierać używając przycisków od 0 do 9.
Naciśnij
Wybierz numer skrócony
Numer z przedziału od 0 do 9.
Naciśnij, aby wykonać połączenie
Programowanie indywidualnego numeru skróconego
*51*
Z*
0z
Przypisywanie numerów zewnętrznych przyciskom od 0 do 9:
Naciśnij, aby przejść do trybu programowania
Wybierz numer skrócony (przyciski 0 - 9) i naciśnij
Wybierz cyfry dostępu do linii zewnętrznej, a następnie
żądany numer zewnętrzny.
Numer może składać się z maksymalnie 24 cyfr.
R
Uwaga: Jeżeli sieć publiczna wymaga oczekiwania na
drugi ton wybierania, wciśnij .
# õô
ðï
50
Cyfry dostępu do linii zewnętrznej zależą od konfiguracji
systemu.
Naciśnij
Czekaj na sygnał weryfikacji
Wciśnij, aby zakończyć procedurę
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Numery skrócone
#51*
Z#
õô
ðï
#51#
õô
ðï
Anulowanie określonego indywidualnego numeru
skróconego
Naciśnij
Wybierz numer skrócony od 0 do 9 i naciśnij
Naciśnij
Czekaj na sygnał weryfikacji
Wciśnij, aby zakończyć procedurę
Anulowanie wszystkich indywidualnych numerów
skróconych
Naciśnij
Naciśnij
Czekaj na sygnał weryfikacji
Wciśnij, aby zakończyć procedurę
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
51
Numery skrócone
Programowanie numeru lub funkcji dla
przycisku skrzynki głosowej
Można zaprogramować często wybierany numer lub funkcję
(w zależności od systemu).
MENU
4
z
OK
Naciśnij (patrz wyświetlacz)
Naciśnij
Wprowadź numer lub funkcję
Naciśnij (patrz wyświetlacz)
Rozlegnie się sygnał potwierdzający i ustawienie zostanie zapisane.
Uwaga: Można zaprogramować tylko jeden numer lub
funkcję. Po wprowadzeniu zmiany domyślna funkcja
bezpośredniego dostępu do systemu poczty przestanie
działać. Aby ponownie korzystać z funkcji wiadomości
oczekującej (funkcji domyślnej), należy ponownie
wprowadzić numer otwierający system wiadomości.
52
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Funkcje grupowe
Funkcje grupowe
Podczas wspólnej pracy w grupie bardzo użyteczne mogą okazać
się przedstawione poniżej funkcje grupowe.
Wywoływanie grupowe
Numer telefonu można dodać do jednej lub kilku grup
wywoławczych. Wszystkim członkom grupy wyboru wolnego
abonenta przypisany jest jeden wspólny numer w centrali. Można
zaprogramować 16 grup wywoławczych. Każda z nich może mieć
od 1 do 20 członków. Do grupy można włączyć numer
wewnętrzny, konsolę operatora lub numer fikcyjny. (Grupa taka
bywa często nazywana grupą PBX). Szczegółowe informacje na
temat tej funkcji można uzyskać od administratora systemu.
Uwaga: Liczba bezprzewodowych numerów
wewnętrznych w grupie wywołania jest ograniczona do
ośmiu (łącznie z konfiguracjami tandemowymi).
Wywołania do grupy są kierowane do wolnych numerów
wewnętrznych należących do grupy. Kolejność wywoływania
numerów w grupie można zmienić w taki sposób, aby odpowiadała
preferencjom użytkowników. Jeśli wszystkie numery członków
grupy są zajęte, przychodzące wywołania są ustawiane w kolejce.
Jeśli nikt nie odbierze telefonu w zaprogramowanym czasie,
wywołanie zostanie przeniesione na zaprogramowany numer
(np. na numer operatora).
Uwaga: Jeśli wszystkie numery należące do grupy wyboru
wolnego abonenta są zajęte, funkcja oddzwaniania i funkcja
włączania się do rozmowy nie są dostępne.
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
53
Funkcje grupowe
Logowanie
Aby można było odbierać wywołania do grupy, należy się najpierw
zalogować.
*28*
Z
# õô
ðï
*28**#õô
ðï
Logowanie się w jednej grupie wywoławczej.
Naciśnij
Wprowadź kod grupy wywoławczej
Informacje na temat skonfigurowanego numeru można uzyskać od
administratora systemu.
Naciśnij
Czekaj na sygnał weryfikacji
Wciśnij, aby zakończyć procedurę
Logowanie się we wszystkich grupach wyboru wolnego abonenta.
Naciśnij
Czekaj na sygnał weryfikacji
Wciśnij, aby zakończyć procedurę
Odbieranie połączeń
Istnieje możliwość wyświetlania informacji dotyczących
wywoływania grupy. Jeżeli na wyświetlaczu wymagany jest inny
układ danych, należy skontaktować się z administratorem systemu.
Odpowiadanie na połączenia wywoływania grupowego
w trybie normalnym
54
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Funkcje grupowe
Wylogowanie
#28*
Z
# õô
ðï
Wylogowanie z jednej grupy wyboru wolnego abonenta.
Naciśnij
Wprowadź kod grupy wywoławczej
Informacje na temat skonfigurowanego numeru można uzyskać od
administratora systemu.
Naciśnij
Czekaj na sygnał weryfikacji
Wciśnij, aby zakończyć procedurę
Uwaga: Jeżeli użytkownik jest zalogowany w wielu grupach
wywoławczych i wyloguje się z jednej grupy, na wyświetlaczu
pojawi się następujący tekst:
V
PBX GROUP<s>
Þ
Ü
MENU
V
LOGGED OUT
Þ
Ü
MENU
Pojawią się na przemian dwa ekrany (automatyczne przełączenie
co 1-2 sekundy).
#28**õô
ðï
Wylogowanie ze wszystkich grup wywoławczych.
Naciśnij
Czekaj na sygnał weryfikacji
Wciśnij, aby zakończyć procedurę
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
55
Funkcje grupowe
Grupowe przejmowanie wywołań
Z õô
Każdy członek grupy przejmowania wywołań może odebrać
dowolne wywołanie kierowane do członków grupy. Wywołania do
grupy można odebrać, wybierając specjalny kod przejęcia.
Informacje na temat skonfigurowanego numeru można uzyskać od
administratora systemu.
Wprowadź kod grupowego przejmowania wywołań i naciśnij
Wspólny dzwonek
Z õô
Funkcja wspólnego dzwonka pozwala wszystkim numerom
wewnętrznym systemu (łącznie z operatorem) na przejmowanie
wywołania z numeru wewnętrznego, który został wstępnie
zdefiniowany jako numer wewnętrzny wspólnego dzwonka.
Wprowadź kod odbioru wywołania dla wspólnego dzwonka
i naciśnij
Prosimy o kontakt z administratorem systemu w celu uzyskania
kodu przejmowania wspólnego dzwonka.
Jeżeli dwa lub więcej numerów wewnętrznych równocześnie
próbuje odpowiedzieć na wywołanie z numeru wewnętrznego
wspólnego dzwonka, to tylko pierwszy numer wewnętrzny przejmie
wywołanie. Drugi numer wewnętrzny usłyszy ton numeru
niedostępnego. Nastąpi to również w przypadku wybrania kodu
przejmowania wspólnego dzwonka i braku połączeń oczekujących
na numerze wewnętrznym wspólnego dzwonka.
56
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Inne użyteczne funkcje
Inne użyteczne funkcje
Korzystanie z tych funkcji powoduje wzrost wydajności. Na
przykład można ustawić przypomnienia dotyczące ważnych
spotkań lub umieścić wydatki związane z połączeniami
zewnętrznymi na osobnych kontach. Jest także wiele innych
możliwości.
Przypomnienie
*32*
Z # õô
ðï
Telefon można ustawić w taki sposób, aby przypominał
o dowolnym terminie przypadającym w ciągu najbliższych
24 godzin (można ustawić kilka przypomnień).
Naciśnij
Wybierz godzinę przypomnienia i naciśnij przycisk
Godzina (00–23) + minuty (00–59).
Czekaj na sygnał weryfikacji
Wciśnij, aby zakończyć procedurę
O ustawionej godzinie telefon zadzwoni, generując sygnał
przypomnienia.
Uwaga: Jeżeli słychać ton zajętości, twój numer
wewnętrzny nie jest uprawniony do ustawiania funkcji
przypomnienia.
#32# õô
Anulowanie przypomnienia
Naciśnij
Wszystkie ustawienia zostaną anulowane.
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
57
Inne użyteczne funkcje
ðï
Czekaj na sygnał weryfikacji
Wciśnij, aby zakończyć procedurę
Automatyczny dozorca
Z
õô
ðï
Funkcja automatycznego dozorcy umożliwia odtwarzanie dla
abonentów wewnętrznych i zewnętrznych instrukcji głosowych
dotyczących dostępnych opcji. Instrukcje głosowe będą prowadzić
abonentów krok po kroku do wybranego celu.
Wybieranie numeru automatycznego dozorcy
Prosimy o kontakt z administratorem systemu w celu uzyskania
numeru automatycznego dozorcy w centrali.
Naciśnij
Czekaj na sygnał weryfikacji
Wciśnij, aby zakończyć procedurę
Domofon
Funkcja domofonu umożliwia monitorowanie wejścia do firmy.
Posługując się telefonem, można otwierać zamek w drzwiach
wejściowych.
õô
Odpowiadanie na wywołania z domofonu
Naciśnij
Zostanie utworzone połączenie głosowe z osobą dzwoniącą.
Otwieranie drzwi
R
58
Po odebraniu wywołania z domofonu można otworzyć drzwi
wysyłając zapytanie do numeru abonenta portiera.
Naciśnij
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Inne użyteczne funkcje
Z
Wybieranie numeru abonenta portiera
Informacje na temat tego numeru można uzyskać od
administratora systemu.
Numer konta
Dzięki tej funkcji kosztami rozmów telefonicznych można obciążać
różne konta. W zależności od konfiguracji systemu numer konta
należy wprowadzać ze zweryfikowanej listy numerów konta
(wstępnie zdefiniowanej) lub utworzyć własny numer konta. Należy
pamiętać o następujących warunkach:
•
Za pomocą zweryfikowanego numeru konta można ograniczyć
wykonywanie połączeń zewnętrznych (nie specjalną liczbę
strefy), tak że każdy uprawniony do wykonywania połączeń
zewnętrznych otrzyma numer konta, którego należy użyć
zawsze podczas wykonywania połączenia zewnętrznego.
•
Zweryfikowane numery konta zawierają maksymalnie 10 cyfr.
•
Własne kody kont składają się z maksymalnie 15 cyfr.
Z kodów kont można korzystać także za pośrednictwem funkcji
DISA, patrz sekcja „Bezpośredni dostęp do systemu z zewnątrz
(DISA)“ na stronie 60.
Zweryfikowany lub własny kod konta
*9*
Z # õô
Przed wykonaniem połączenia:
Wciśnij
Podaj numer konta i naciśnij
Ważne cyfry 0-9. Wewnętrzny sygnał wybierania. Wykonaj
połączenie z numerem zewnętrznym.
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
59
Inne użyteczne funkcje
Bezpośredni dostęp do systemu
z zewnątrz (DISA)
Jeśli podczas pracy poza biurem zaistnieje konieczność wykonania
służbowego połączenia, można połączyć się z firmą i wykorzystać
prywatną centralę firmy do nawiązania tego połączenia. Poniesione
koszty będą dotyczyły tylko połączenia z firmą. Pozostałymi
kosztami zostanie automatycznie obciążony numer wewnętrzny lub
projekt związany z kodem konta.
Uwaga: Aby włączyć tę funkcję, należy zmienić hasło
domyślne z 0000 na hasło osobiste. Informacje na temat
kodu, którego należy użyć, i sposobu zmiany hasła można
znaleźć w sekcji „Zmiana hasła“ na stronie 47.
z
z
z
Istnieje także możliwość przenoszenia połączeń z numeru
wewnętrznego na numer zewnętrzny. Patrz sekcja „Przenoszenie
wywołań“ na stronie 30. W czasie tej procedury zostaniesz
poproszony o podanie hasła.
Wybieranie publicznego numeru firmy
a następnie numer DISA
Informacje na temat numeru DISA można uzyskać od
administratora systemu.
Uwaga: Aby zarejestrować połączenie na danym numerze
konta, przed wprowadzeniem numeru zewnętrznego należy
wykonać czynności dotyczące numeru konta opisane
w sekcji „Numer konta“ na stronie 59.
Wybierz numer zewnętrzny
lub
Użyj funkcji przekierowywania połączeń na numer
zewnętrzny
Procedura znajduje się w sekcji „Przenoszenie wywołań“ na
stronie 30.
Uwaga: Po zaprogramowaniu nowego numeru
przekierowania należy pamiętać o usunięciu go po
powrocie do biura.
60
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Inne użyteczne funkcje
Układ tandemowy
Konfiguracja tandemowa jest jednostką składającą się z dwóch
telefonów używających tego samego numeru abonenta. Jeden z
telefonów jest zdefiniowany jako pierwotny, a drugi jako wtórny.
Funkcja ta poprawia komunikację dla użytkowników, którzy na
przykład posiadają telefon przewodowy na biurku (telefon
pierwotny) i muszą poruszać się w obrębie budynku firmy z
własnym telefonem przenośnym (telefon wtórny). Zasadniczo
konfiguracja tandemowa działa w sposób następujący:
*28# õô
ðï
Włączanie konfiguracji tandemowej
Naciśnij, aby zalogować telefon podrzędny
Czekaj na sygnał weryfikacji
Wciśnij, aby zakończyć procedurę
V
SECOND USER
Þ
Ü
MENU
LOGGED ON
Þ
Ü
V
MENU
Pojawią się na przemian dwa ekrany (automatyczne przełączenie
co 1-2 sekundy).
W przypadku wywołań przychodzących:
•
Oba telefony są traktowane jako jeden numer wewnętrzny.
W przypadku połączeń wychodzących:
•
#28# õô
ðï
Oba telefony są traktowane jak dwie różne linie.
Wyłączanie konfiguracji tandemowej
Naciśnij, aby wylogować telefon podrzędny
Czekaj na sygnał weryfikacji
Wciśnij, aby zakończyć procedurę
W przypadku wywołań przychodzących:
•
Na telefon wtórny nie można zadzwonić, a telefon pierwotny
pracuje jak normalny samodzielny telefon stacjonarny.
W przypadku połączeń wychodzących:
•
Oba telefony są traktowane jak dwie różne linie.
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
61
Inne użyteczne funkcje
RZ
ðï
Przekazywanie połączenia pomiędzy członkami
jednostki tandemowej
Naciśnij i wybierz własny numer w centrali
Naciśnij, aby przełączyć rozmowę
Połączenia sieciowe
Sieć stanowi połączenie kilku siedzib danej firmy. Połączenie takie
można ustanowić za pośrednictwem łącz dzierżawionych, linii
publicznych, sieci lokalnej LAN lub sieci rozległej WAN.
Szczegółowe informacje dotyczące połączeń sieciowych można
uzyskać od administratora systemu.
Połączenia IP
Połączenia IP są to połączenia wewnętrzne realizowane za
pośrednictwem sieci wewnętrznej (LAN lub WAN). Dane i głos są
przesyłane tą samą linią. Jeśli abonent ma połączenie z siecią
wewnętrzną, połączenie IP jest ustanawiane automatycznie. Aby
obciążenie sieci było minimalne, jakość przesyłanego głosu jest
obniżona.
Jeśli jest ona zbyt niska, można przerwać połączenie IP
i przełączyć się na połączenie innego typu (w sieci alternatywnej).
Przełączenie z sieci IP do innej sieci odbywa się w trakcie
połączenia, więc nie trzeba się rozłączać.
R
*61*
Aby przełączyć się z połączenia IP na połączenie innego typu:
Naciśnij
Naciśnij
Podczas tej procedury połączenie jest zawieszone. Po przełączeniu
zostanie wyemitowany specjalny sygnał zwrotny wywołania,
a połączenie zostanie wznowione w sieci innego typu.
Uwaga: Przełączenie z sieci IP do sieci innego typu jest
możliwe, tylko jeśli pierwotne połączenie jest połączeniem
IP. W przeciwnym wypadku zostanie wyemitowany sygnał
blokady.
62
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Inne użyteczne funkcje
Przycisk blokady klawiatury
Nosząc telefon w kieszeni można przypadkowo nacisnąć przyciski
i wykonać połączenie. Aby temu zapobiec, przycisk można
zablokować.
#
Zablokowanie przycisków
Naciśnij długo
Pojawi się symbol przycisku.
Gdy blokada jest włączona, przyciski są zablokowane i nie można
korzystać z telefonu. W razie naciśnięcia przycisku pojawi się
komunikat HOLD KEY i symbol przycisku będzie migać.
Ø
HOLD KEY
Jeżeli zajdzie potrzeba odebrania połączenia przy zablokowanej
klawiaturze, można je odebrać jak zwykle bez konieczności
wyłączania blokady klawiatury. Po zakończeniu rozmowy klawiatura
jest ponownie blokowana.
#
Odblokowanie przycisków
Naciśnij długo
Symbol klucza znika; przyciski działają ponownie.
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
63
Zabezpieczenia
Zabezpieczenia
Można zablokować wybieranie określonych numerów z danego
numeru wewnętrznego, aby uniemożliwić osobom
nieupoważnionym korzystanie z tego numeru.
*72# õô
ðï
#72*
Z
# õô
ðï
64
Zamknięcie linii abonenckiej
Naciśnij, aby zablokować swój numer wewnętrzny
Czekaj na sygnał weryfikacji
Wciśnij, aby zakończyć procedurę
Otwarcie linii abonenckiej
Naciśnij
Wybierz hasło
Uwaga: Zmiana hasła, patrz rozdział „Zmiana hasła“ na
stronie 47.
Wciśnij, aby ponownie otworzyć
Czekaj na sygnał weryfikacji
Linia abonencka jest otwarta.
Wciśnij, aby zakończyć procedurę
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Zabezpieczenia
Skorzystanie z zamkniętej linii
Aby wykonać połączenie, można skorzystać z zamkniętej linii
abonenckiej.
*72*
Z
# õô
Skorzystanie z własnej zamkniętej linii
Naciśnij
Wybierz hasło
Naciśnij
Sygnał zgłoszenia centrali. Można teraz wykonać jedno połączenie
ze swojego numeru wewnętrznego.
Skorzystanie z innej zamkniętej linii
*72*
Z
*
Z
# õô
Umożliwia wykonanie połączenia na innym zablokowanym
numerze wewnętrznym przy użyciu hasła.
Naciśnij
Wybierz hasło
Naciśnij
Wybierz swój numer wewnętrzny
Naciśnij
Sygnał zgłoszenia centrali. Można teraz wykonać jedno połączenie
z zamkniętej linii abonenckiej.
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
65
Zestawianie najtańszych połączeń
Zestawianie najtańszych połączeń
Funkcja zestawiania najtańszych połączeń (LCR) umożliwia
automatyczny wybór najtańszego sposobu nawiązania połączenia
z wybranym numerem zewnętrznym. Informacje o tym, czy ta
funkcja jest zainstalowana w systemie, można uzyskać od
administratora systemu. Jeśli numer wewnętrzny jest
skonfigurowany do współpracy z funkcją LCR, każde połączenie
z numerem zewnętrznym jest analizowane i wybierane jest
połączenie najtańsze.
0Z
Używanie funkcji zestawienia najtańszych połączeń
Wybierz cyfry dostępu do linii zewnętrznej, a następnie
żądany numer zewnętrzny
Jest to najpopularniejszy sposób wykonywania połączenia
z numerem zewnętrznym.
Uwaga: Cyfry dostępu do linii zewnętrznej zależą od
konfiguracji systemu.
Połączenie z zestawieniem najtańszych połączeń
Z
0Z
Jeśli w systemie jest zainstalowana funkcja LCR, ale numer
wewnętrzny nie jest skonfigurowany w taki sposób, aby była
wykorzystywana automatycznie, można jej użyć, wybierając kod
LCR przed wybraniem numeru zewnętrznego.
Wybieranie kodu LCR
Informacje na temat kodu LCR można uzyskać od administratora
systemu.
Wybierz cyfry dostępu do linii zewnętrznej, a następnie
żądany numer zewnętrzny
Uwaga: Cyfry dostępu do linii zewnętrznej zależą od
konfiguracji systemu.
66
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Zintegrowany spis telefonów
Zintegrowany spis telefonów
Telefon jest wyposażony w osobisty spis telefonów, gdzie można
dokonać max. 20 wpisów (nazwisk i numerów). Za pomocą funkcji
menu ö można korzystać ze spisu telefonów i zmieniać jego
zawartość.
Wszystkie nazwiska w książce telefonicznej ułożone są w porządku
alfabetycznym. W spisie telefonów można umieszczać dowolne
nazwy i numery.
Uwagi: Numery w spisie telefonów mogą składać się
maksymalnie z 22 cyfr.
Nazwiska znajdujące się w spisie telefonów mogą składać
się maksymalnie z 12 znaków.
Gdy telefon sygnalizuje, że spis telefonów jest pełny, aby
dodać nową pozycję, należy usunąć jedną z istniejących.
Użycie spisu telefonów
ö
Umożliwia dostęp do nazwisk i numerów w spisie telefonów.
Naciśnij
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
67
Zintegrowany spis telefonów
Wykonywanie połączenia
ö
Z
s
õô
W spisie telefonów można wyszukiwać nazwy lub numery
telefonów.
Naciśnij, aby wyświetlić spis telefonów
Pojawienie się na wyświetlaczu ----BACK---- oznacza, że spis
telefonów jest pusty.
Naciśnij przycisk litery, która odpowiada pierwszej literze
szukanego imienia lub nazwiska
Wpisywanie tekstu, patrz sekcja „Pisanie tekstu“ na stronie 76.
Zostanie wyświetlone pierwsze nazwisko rozpoczynające się od
wprowadzonej litery.
Przewiń w dół (patrz wyświetlacz), aż znajdziesz żądane
nazwisko
Naciśnij
Numer zostanie wybrany.
Uwaga: Sposób wykonywania połączeń z użyciem listy
połączeń nieodebranych został opisany w sekcjach „Lista
połączeń nieodebranych“ na stronie 21 i „Ponowne
wybieranie numeru z listy połączeń“ na stronie 24.
68
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Zintegrowany spis telefonów
Dodawanie nazwy lub numeru
ö
MENU
s
OK
Można korzystać z opcji NEW ENTRY w celu wprowadzenia
nazwiska lub numeru do spisu telefonów.
Naciśnij, aby wyświetlić spis telefonów
Naciśnij (patrz wyświetlacz)
Przewiń w dół (patrz wyświetlacz) aż do NEW ENTRY
Naciśnij (patrz wyświetlacz)
Zostanie wyświetlony NUMBER. Jeśli zamiast tego rozlegnie się
sygnał ostrzegawczy oznaczający, że spis telefonów jest pełny, to
przed dodaniem wpisu należy usunąć istniejące wpisy ze spisu.
V
_ <NUMBER>
z
OK
OK
V
OK
Wybierz numer telefonu
R
Naciśnij długo , aby wstawić pauzę w wybieraniu numeru.
Naciśnij (patrz wyświetlacz)
Na wyświetlaczu pojawi się NAME.
_ <NAME>
z
05355_
u
v ß
V
OK
JOHN
_
u
v ß
V
OK
Wprowadź nazwę
Wpisywanie tekstu, patrz sekcja „Pisanie tekstu“ na stronie 76.
Naciśnij (patrz wyświetlacz)
Nazwisko i numer zostały zachowane w spisie telefonów.
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
69
Zintegrowany spis telefonów
Zmiana nazwy lub numeru
ö
Z
s
MENU
OK
uv ß
Z
OK
uv ß
Z
OK
70
Można skorzystać z opcji SHOW ENTRY, aby zmieniać nazwiska
lub numery w spisie telefonów.
Naciśnij, aby wyświetlić spis telefonów
Naciśnij przycisk litery, która odpowiada pierwszej literze
szukanego imienia lub nazwiska
Wpisywanie tekstu, patrz sekcja „Pisanie tekstu“ na stronie 76.
Zostanie wyświetlone pierwsze nazwisko rozpoczynające się od
wprowadzonej litery.
Przewiń w dół (patrz wyświetlacz), aż znajdziesz żądane
nazwisko
Naciśnij (patrz wyświetlacz)
Na wyświetlaczu pojawi się SHOW ENTRY.
Naciśnij (patrz wyświetlacz)
Na wyświetlaczu pojawi się numer przyporządkowany wpisowi.
Popraw numer
Wpisywanie tekstu, patrz sekcja „Pisanie tekstu“ na stronie 76.
Naciśnij (patrz wyświetlacz)
Na wyświetlaczu pojawi się NAME.
Popraw nazwisko
Wpisywanie tekstu, patrz sekcja „Pisanie tekstu“ na stronie 76.
Naciśnij (patrz wyświetlacz)
Poprawione nazwisko i numer zostały zachowane w spisie
telefonów.
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Zintegrowany spis telefonów
Usuwanie nazwy lub numeru
ö
Z
s
MENU
s
OK
ö
6
MENU
OK
Można także usuwać nazwiska i związane z nimi numery telefonów
ze spisu telefonów.
Naciśnij, aby wyświetlić spis telefonów
Naciśnij przycisk litery, która odpowiada pierwszej literze
szukanego imienia lub nazwiska
Wpisywanie tekstu, patrz sekcja „Pisanie tekstu“ na stronie 76.
Zostanie wyświetlone pierwsze nazwisko rozpoczynające się od
wprowadzonej litery.
Przewiń w dół (patrz wyświetlacz), aż znajdziesz żądane
nazwisko
Naciśnij (patrz wyświetlacz)
Przewiń w dół (patrz wyświetlacz) aż do DELETE
Naciśnij (patrz wyświetlacz), aby potwierdzić
Nazwisko i numer zostały usunięte ze spisu telefonów.
Usuwanie wszystkich nazwisk i numerów
Naciśnij, aby wyświetlić spis telefonów
Naciśnij (patrz wyświetlacz)
Naciśnij
DELETE? pojawia się na wyświetlaczu.
Naciśnij (patrz wyświetlacz), aby potwierdzić
Wszystkie nazwiska i numery zostaną usunięte ze spisu telefonów.
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
71
Zintegrowany spis telefonów
Dodawanie numerów z listy połączeń
Lista połączeń telefonu może zawierać 5 numerów (wybranych i
odebranych). Można użyć opcji COPY TO DIR, aby dodać te
numery do spisu telefonów.
Þ
t lub s
MENU
s
Przewijaj listę numerów, aż znajdziesz numer, który chcesz
zachować
Naciśnij (patrz wyświetlacz)
Przewiń w dół (patrz wyświetlacz) aż do COPY TO DIR
OK
Naciśnij (patrz wyświetlacz)
W razie potrzeby teraz można zmienić numer.
OK
Naciśnij (patrz wyświetlacz)
Na wyświetlaczu pojawi się NAME.
z
OK
72
Naciśnij (patrz wyświetlacz), aby wyświetlić listę połączeń
Wprowadź nazwę
Wpisywanie tekstu, patrz sekcja „Pisanie tekstu“ na stronie 76.
Naciśnij (patrz wyświetlacz)
Nazwisko i numer zostały zachowane w spisie telefonów.
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Zintegrowany spis telefonów
Dodawanie numeru podczas wybierania
połączenia
z
MENU
Podczas wybierania numerów przy odłożonej słuchawce można
użyć opcji COPY TO DIR, aby dodać wybrany numer do spisu
telefonów.
Wprowadź numer połączenia
Na wyświetlaczu pojawi się wprowadzony numer.
Naciśnij (patrz wyświetlacz)
1
V
COPY
TO DIROK
t
s
OK
Naciśnij (patrz wyświetlacz)
W razie potrzeby teraz można zmienić numer.
OK
Naciśnij (patrz wyświetlacz)
Na wyświetlaczu pojawi się NAME.
z
OK
Wprowadź nazwę
Wpisywanie tekstu, patrz sekcja „Pisanie tekstu“ na stronie 76.
Naciśnij (patrz wyświetlacz)
Nazwisko i numer zostały zachowane w spisie telefonów.
Telefon automatycznie powróci do ekranu wybierania połączenia.
õô
Aby wykonać połączenie:
Naciśnij
Telefon przejdzie do stanu słuchawka podniesiona i zostanie
wybrany numer.
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
73
Systemowy spis telefonów
Systemowy spis telefonów
W porównaniu do „Zintegrowany spis telefonów“ na stronie 67,
który jest funkcją specjalną telefonu bezprzewodowego,
systemowy spis telefonów jest przechowywany w systemie
BusinessPhone.
Systemowy spis telefonów obejmuje wewnętrzne numery centrali
oraz zewnętrzne numery skrócone.
Ponieważ systemowy spis telefonów jest dostępny dla wielu typów
telefonów, dostęp oraz nawigacja w obrębie spisu jest generyczna,
co oznacza, że można nią sterować z normalnej klawiatury.
*0# õô
#0* õô
ðï
74
Użycie systemowego spisu telefonów
Naciśnij, aby wyszukać wewnętrzny numer centrali
lub
Naciśnij, aby wyszukać wspólne numery skrócone
Opuszczanie systemowego spisu telefonów
Naciśnij, aby zamknąć
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Systemowy spis telefonów
z
#
Wykonywanie połączenia
Wprowadź pierwszą literę (litery) nazwy.
Informaja na temat sposobu wpisywania tekstu, patrz sekcja
„Pisanie tekstu“ na stronie 76.
Uwaga: Aby przejrzeć cały systemowy spis telefonów,
można w bezpośredni sposób uruchomić funkcję
wyszukiwania bez wprowadzania pierwszej litery (liter)
nazwy.
Naciśnij, aby włączyć funkcję wyszukiwania
Wyszukiwanie powiodło się
0
*
#
Zostanie wyświetlony pierwszy wpis zgodny z wprowadzoną literą
(literami).
Naciśnij, aby przewinąć listę do przodu
lub
Naciśnij, aby przewinąć listę do tyłu
Po osiągnięciu początku lub końca listy słyszalny będzie krótki
sygnał dźwiękowy.
Naciśnij, aby wybrać żądany numer z listy
Wyszukiwanie nie powiodło się
Jeżeli żaden z wpisów nie spełnia kryteriów wyszukiwania, na
wyświetlaczu pojawi się informacja:
1
“SORRY - NO SUCH NAME”.
Naciśnij, aby rozpocząć nowe wyszukiwanie
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
75
Pisanie tekstu
Pisanie tekstu
Podczas dodawania/edycji lub wyszukiwania nazwisk w spisie
telefonów można używać przycisków 0 do 9, *, # lub R. Wciśnięcie
przycisku spowoduje wyświetlenie pierwszej dostępnej litery
przypisanej do przycisku. Aby wyświetlić kolejne litery, należy
ponownie przycisnąć przycisk. Przycisk 0 i * ma przypisane znaki
specjalne. Zaznaczona litera zostaje wybrana po upływie około
1 sekundy lub po przyciśnięciu innego przycisku. Za pomocą
przycisku 1 wprowadza się spacje między znakami.
<NAME>
7777
6
444
8
44
Przykład (aby napisać SMITH):
Naciśnij, aby uzyskać S
Naciśnij, aby uzyskać M
Naciśnij, aby uzyskać I
Naciśnij, aby uzyskać T
Naciśnij, aby uzyskać H
Przyciski sterujące (nie mają zastosowania dla
systemowego spisu telefonów)
u
v
Podczas wprowadzania nazwiska lub numeru można używać
poniższych przycisków sterujących i nawigacyjnych:
Naciśnij (patrz wyświetlacz), aby przesunąć kursor w lewo
Uwaga: Dłuższe przytrzymanie powoduje przejście na
początek tekstu.
Naciśnij (patrz wyświetlacz), aby przesunąć kursor w prawo
Uwaga: Dłuższe przytrzymanie powoduje przejście na
koniec tekstu.
76
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Pisanie tekstu
1
R
ß
Naciśnij, aby wprowadzić spację
Naciśnij długo, aby wprowadzić pauzę
Naciśnij (patrz wyświetlacz), aby poprawić niewłaściwy wpis
Przycisk programowalny kasowania kasuje znak z lewej strony
kursora.
Znaki specjalne
Poniższa tabela przedstawia sposób odnalezienia znaków
specjalnych.
Liczba wciśnięć przycisku
Przycisk telefonu
1
2
Spacja
1
2
A
3
D
4
G
1
3
4
B
C
2
E
F
3
H
I
4
5
5
J
K
L
5
6
M
N
O
6
7
P
Q
R
S
8
T
U
V
8
9
W
X
Y
Z
9
0
+
0
-
|
?
*
*
/
<
>
,
#
#
R
R
6
7
_
Uwaga: W zależności od wybranego języka menu mogą
być dostępne inne znaki, co oznacza, że kolejność znaków
może różnić się od powyższej.
*
Przykład znaków specjalnych:
Aby wprowadzić > naciśnij * (cztery razy)
1 raz
wynik *
2 razy
wynik /
3 razy
wynik <
4 razy
wynik >
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
77
Alternatywne programowanie dla automatycznego połączenia zwrotnego, kolejkowania, ingerencji w połączenie
Alternatywne programowanie dla
automatycznego połączenia
zwrotnego, kolejkowania, ingerencji
w połączenie
Numer stowarzyszony do używania funkcji automatycznego
połączenia zwrotnego, kolejkowania lub ingerencji w połączenie
może różnić się w zależności od kraju. Jeżeli niemożliwe jest użycie
kodu funkcji, to system centrali został prawdopodobnie
zaprogramowany przy użyciu innego numeru stowarzyszonego.
Ponieważ niniejsza instrukcja obsługi opisuje jedynie
programowanie domyślne, w poniższej tabeli przedstawiono
powszechne ustawienia w kilku krajach znanych z odmiennego
programowania.
Austria, Belgia,
Brazylia, Dania, Niemcy
Kolejkowanie
Automatyczne połączenie zwrotne
Odbieranie połączeń, inny numer
wewnętrzny
Ingerencja w połączenie
78
5
6
8
4
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Ustawienia
Ustawienia
W tej sekcji znajdują się informacje na temat ustawiania głośności,
zmiany sygnalizacji połączenia przychodzącego, dostosowania
wyświetlacza, zmiany języka oraz przywracania ustawień
domyślnych telefonu DT190.
Regulacja głośności
Głośność słuchawki oraz głośność dzwonka można regulować.
Do regulacji głośności służą przyciski programowalne w górę/w dół,
ich lokalizacja podana jest w sekcji „Opis“ na stronie 12.
Informacje na temat włączania i wyłączania dzwonka i sygnału
ostrzegawczego znajdują się w sekcji „Podczas połączeń“ na
stronie 27.
Regulacja głośności w słuchawce
t lub s
OK
Głośność słuchawki można regulować tylko podczas połączenia.
Naciśnij (patrz wyświetlacz), aby wyregulować głośność
podczas połączenia
Naciśnij (patrz wyświetlacz), aby potwierdzić zmianę
głośności
Brak potwierdzenia zmiany głośności spowoduje, że podczas
kolejnych połączeń będzie zastosowane poprzednie ustawienie
głośności.
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
79
Ustawienia
Regulacja głośności dzwonka
MENU
OK
t lub s
OK
*
Naciśnij (patrz wyświetlacz)
Na wyświetlaczu pojawi się RINGER.
Naciśnij (patrz wyświetlacz)
Naciśnij (patrz wyświetlacz), aby zmniejszyć lub zwiększyć
głośność
Na wyświetlaczu pojawią się cyfry od 1 do 5 lub CRESCENDO.
W trybie dzwonka dyskretnego dzwonienie rozpoczyna się przy
najniższym słyszalnym poziomie głośności. Następnie jego
głośność będzie stopniowo zwiększać się.
Naciśnij (patrz wyświetlacz), aby potwierdzić
Wyłączanie dźwięku dzwonka na stałe
Naciśnij długo, jeśli telefon jest w stanie bezczynności lub
dzwoni
Na wyświetlaczu pojawi się ikona p wyłączenia dzwonka.
Uwaga: Wyłączenie dźwięku dzwonka spowoduje także
wyłączenie dźwięku przycisków.
*
Aby ponownie włączyć dzwonek:
Naciśnij długo
Ikona wyłączenia dzwonka zniknie z wyświetlacza.
Dźwięki i melodie dzwonka
Dźwięk dzwonka dla połączeń zewnętrznych można zmienić na
jedną z trzech zaprogramowanych melodii. Dla połączeń
wewnętrznych i zwrotnych ustawione zostały inne dźwięki, których
nie można zmienić.
Ustawienie melodii dla połączeń zewnętrznych
MENU
s
OK
80
Naciśnij (patrz wyświetlacz)
Przewiń (patrz wyświetlacz) aż do MELODY
Naciśnij (patrz wyświetlacz)
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Ustawienia
t lub s
OK
Wybierz (patrz wyświetlacz) melodię 1, 2 lub 3
Wybrana melodia zostanie odtworzona przez telefon.
Naciśnij (patrz wyświetlacz)
Bieżące ustawienie zostanie zapisane.
Alarm baterii
Alarm baterii można włączyć lub wyłączyć. Po włączeniu sygnał
alarmu baterii uruchomi się, gdy bateria będzie bliska rozładowania
(krótki czas rozmowy).
94
0 1
MENU
lub
Naciśnij (patrz wyświetlacz)
Naciśnij
Naciśnij
• 0: Alarm baterii wył.
•
1: Alarm baterii wł.
Rozlegnie się sygnał potwierdzający i ustawienie zostanie zapisane.
Dźwięk przycisków
Dźwięk przycisków jest dźwiękiem wydawanym przez telefon po
każdym naciśnięciu przycisku. Wyłączenie lub włączenie dźwięku
przycisków spowoduje odpowiednio wyłączenie lub włączenie
dźwięku dzwonka.
Informacje na temat włączania i wyłączania dźwięku przycisków i
dzwonka znajdują się w sekcji „Wyłączanie dźwięku dzwonka na
stałe“ na stronie 80.
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
81
Ustawienia
Język
Domyślnym językiem menu jest angielski. Aby wybrać inny język,
wybierz opcję SET. Opcje tego menu będą wyświetlane w języku
angielskim, dopóki zmiana języka nie zostanie zatwierdzona.
92
z
MENU
Naciśnij (patrz wyświetlacz)
Naciśnij
Wprowadź dwucyfrowy kod języka z poniższej tabeli
Kod
00
01
02
03
04
05
06
07
08
Język
English
Nederlands
Deutsch
Français
Svenska
Suomi
Espańol
Italiano
Norsk
Rozlegnie się sygnał potwierdzający i ustawienie języka zostanie
zapisane.
82
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Sygnały dźwiękowe
Sygnały dźwiękowe
Centrala może wysyłać do telefonu następujące sygnały
dźwiękowe.
Opis sygnałów
Sygnały prezentowane w tej sekcji są najczęściej stosowane w
różnych krajach. W wielu miejscach korzysta się z różnych
sygnałów w poszczególnych sytuacjach.
Sygnał zgłoszenia centrali
Specjalny sygnał zgłoszenia
centrali
Sygnał wywołania lub sygnał
kolejki
co 4 sekundy
Sygnał zajętości
Sygnał natłoku
Sygnał niedostępności numeru
Sygnał połączenia
oczekującego
Sygnał ingerencji
Sygnał konferencji
co 15 sekund (do wszystkich uczestników)
Sygnał potwierdzenia
Sygnał ostrzegawczy,
kosztowne połączenie
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
83
Użyteczne wskazówki
Użyteczne wskazówki
Połączenia między liniami zewnętrznymi
Przy użyciu centrali BusinessPhone PBX można ustawić
przekierowywanie połączenia zewnętrznego lub zestawić
konferencję z więcej niż jednym abonentem zewnętrznym, a także
połączyć rozmowę zewnętrzną z innym numerem zewnętrznym
(np. telefonem komórkowym). Funkcje te są bardzo przydatne
w codziennej pracy.
Uwaga: Gdy funkcje te są używane, system
BusinessPhone zajmuje co najmniej dwie linie zewnętrzne.
Połączenie z kilkoma liniami zewnętrznymi może być jednak
niekorzystne. Należy więc zwrócić uwagę na następujące
wskazówki:
•
Nie należy łączyć rozmów zewnętrznych do zewnętrznej
skrzynki głosowej lub systemów informacyjnych ani do
abonentów zewnętrznych przed odebraniem przez nich
połączenia.
•
Należy unikać przekierowywania połączeń do osób
trzecich przed odebraniem przez nie połączenia.
•
Jeśli utrzymywane jest połączenie z dwiema liniami
zewnętrznymi, należy anulować jedno połączenie,
naciskając przyciski „R” i „1”.
Jeśli zewnętrznymi abonentami nie są osoby (skrzynka głosowa,
zautomatyzowane systemy informacyjne lub operatorskie itd.),
połączenia na liniach zewnętrznych mogą trwać długo, co może
okazać się kosztowne. Ponadto takie połączenia mogą zajmować
dwie linie zewnętrzne systemu. Połączenia między liniami
zewnętrznymi można ograniczyć, przeprogramowując system.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać od administratora
systemu lub w lokalnym centrum obsługi.
84
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Instalacja
Instalacja
Sprawdzanie zawartości zestawu
Upewnij się, że nie brakuje żadnej z poniższych części. Jeżeli brak
którejś z części, skontaktuj się z administratorem systemu lub
dostawcą.
W zestawie znajdują się:
1
Telefon bezprzewodowy
2
Bateria
3
Ładowarka/zasilacz
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
85
Instalacja
Przygotowanie telefonu do użytkowania
Korzystając z telefonu bezprzewodowego po raz pierwszy, należy
wykonać poniższe kroki, aby przygotować telefon.
Baterię należy zainstalować z tyłu w sposób pokazany na
poniższym rysunku.
86
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Instalacja
Włożyć płaską wtyczkę przewodu zasilacza z tyłu ładowarki,
aż się zatrzaśnie. Podłączyć zasilacz do gniazda sieciowego.
Uwagi:
Przed pierwszym użyciem telefon DT190 należy umieścić w
ładowarce i pozostawić tam przez co najmniej 5,5 godziny.
Należy upewnić się, że napięcie w lokalnej sieci zasilającej
odpowiada napięciu, do którego przystosowana jest
ładowarka.
Należy korzystać tylko z ładowarki dostarczonej razem z
telefonem.
Nie należy podłączać telefonu do ładowarki, jeżeli nie ma w
nim baterii.
Telefon należy umieścić w ładowarce, aby naładować
baterię.
Przed zdefiniowaniem subskrypcji lub rozpoczęciem korzystania z
telefonu należy zakończyć ładowanie. Wskaźnik stanu baterii na
telefonie bezprzewodowym przestanie migać po zakończeniu
ładowania. Więcej informacji na temat ładowania baterii można
znaleźć w sekcji „Bateria“ na stronie 88.
DT190
R
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
87
Instalacja
Bateria
Telefon jest zasilany baterią wielokrotnego użytku. Baterię można
całkowicie naładować, umieszczając telefon w ładowarce na 5,5
godziny. W pełni naładowana bateria umożliwia prowadzenie
rozmowy przez 10 godzin lub pracę telefonu w trybie gotowości
przez 170 godzin.
Telefon wyposażony jest we wskaźnik stanu baterii, informujący o
pozostałej mocy baterii.
Uwaga: Telefon zasilany jest baterią niklowo-metalowowodorkową (NiMH). Można ją ładować w dowolnym czasie.
Aby utrzymać baterię w stanie pełnego naładowania,
można w dowolnym momencie wkładać telefon do
ładowarki i zostawiać go tam.
Odczytywanie wskaźnika stanu baterii
Kiedy bateria jest w pełni naładowana, wskaźnik stanu baterii na
wyświetlaczu telefonu zawiera cztery słupki. Liczba wyświetlanych
słupków maleje w miarę wyczerpywania się baterii. Jeśli bateria jest
prawie pusta, wskaźnik stanu baterii na telefonie bezprzewodowym
będzie migać. Jeśli poziom naładowania baterii wystarczy na krótki
czas rozmowy, rozlegnie się dźwięk alarmu.
Wydajność baterii
Dane dotyczące wydajności baterii przedstawiono w poniższej
tabeli:
Czas rozmowy
(w godzinach)
Bateria
NiMH,
10
550 mAh
88
Czas spoczynku
(w godzinach)
Czas ładowania
(godziny)
170
5,5
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Instalacja
Ładowanie baterii
Telefon należy umieścić w ładowarce w sposób pokazany na
poniższym rysunku.
DT190
R
Bateria jest ładowana, gdy wskaźnik stanu baterii na wyświetlaczu
miga.
Kiedy bateria jest w pełni naładowana, wskaźnik stanu baterii na
wyświetlaczu telefonu zawiera wszystkie słupki i przestaje migać.
Uwagi:
Przed pierwszym użyciem telefon DT190 należy umieścić
w ładowarce i pozostawić tam przez co najmniej 5,5
godziny.
Należy upewnić się, że napięcie w lokalnej sieci zasilającej
odpowiada napięciu, do którego przystosowana jest
ładowarka.
Należy korzystać tylko z ładowarki dostarczonej razem
z telefonem.
Nie należy podłączać telefonu do ładowarki, jeżeli nie ma w
nim baterii.
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
89
Instalacja
Wymiana baterii
Baterie wielokrotnego użytku również się zużywają. Jeżeli czas
gotowości telefonu stanie się zbyt krótki, należy wymienić baterię.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać od operatora
systemu lub dostawcy.
Uwaga: Należy korzystać tylko z określonych baterii
(NiMH 550 mAh, 2,4 V).
Nie wolno odłączać lub wymieniać baterii, jeśli nie jest to
konieczne. Nie wolno ładować baterii poza telefonem.
Bateria nie zawiera kadmu i z tego powodu jest bardziej przyjazna
dla środowiska niż inne baterie wielokrotnego użytku. Jednak
wszystkie baterie należy traktować jak odpady chemiczne.
90
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Informacje podręczne
Informacje podręczne
Niniejsza sekcja zawiera opis terminologii stosowanej w
wyświetlanych komunikatach i sygnałów komunikacyjnych
telefonu, jak również wskazówki, dane techniczne oraz spis części
zamiennych.
Terminologia
Poniżej objaśniono terminy, które mogą pojawić się na
wyświetlaczu.
Terminologia stosowana na wyświetlaczu
Termin
Znaczenie
PIN
Osobisty numer identyfikacyjny (kod dostępu
BusinessPhone stosowany do subskrybcji)
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
91
Informacje podręczne
Sygnały telefonu
Telefon generuje sygnał dzwonka, sygnały alarmowe, sygnały
ostrzegawcze i dźwięki towarzyszące naciskaniu przycisków.
Dźwięk
Znaczenie
Sygnał dzwonka
Sygnał alarmowy
Połączenie przychodzące.
1 krótki sygnał co 30 sekund: bateria jest prawie
wyczerpana
Dźwięk przycisków Dźwięk towarzyszący naciskaniu przycisków
(jeżeli wybrano tę opcję).
Sygnał
Naciśnięto przycisk, z którym nie jest związana
ostrzegawczy
żadna funkcja. Wpis lub ustawienie nie zostało
prawidłowo ukończone.
Sygnał
Wpis lub ustawienie zostało prawidłowo
potwierdzenia
ukończone.
92
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Informacje podręczne
Konserwacja
Poniższe zalecenia i wskazówki pomogą w utrzymaniu telefonu w
dobrym stanie i sprawią, że będzie on działać prawidłowo.
Uwaga: Telefon nie zawiera elementów, które użytkownik
mógłby naprawić samodzielnie. Jeżeli telefon wymaga
naprawy, należy zwrócić go do dostawcy lub sprzedawcy, u
którego został kupiony.
Bezpieczeństwo
Telefonu ani ładowarki nie wolno używać w warunkach, w których
iskra elektryczna może spowodować eksplozję.
Utylizacja baterii
Niesprawne lub zużyte baterie muszą być oddawane w miejscu do
tego przeznaczonym, aby mogły być składowane jako odpady
chemiczne.
Użytkowanie
Telefonu ani ładowarki nie należy narażać na bezpośrednie i
długotrwałe działanie promieni słonecznych. Należy je chronić
przed działaniem zbyt wysokich temperatur i wilgoci.
Czyszczenie
Telefon należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej ściereczki
zwilżonej wodą. Użycie mydła lub innych produktów czyszczących
może spowodować przebarwienia i uszkodzenia telefonu. Styki
baterii należy czyścić, używając etanolu lub alkoholu
izopropylowego.
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
93
Informacje podręczne
Dane techniczne
Standard DECT GAP
Telefon jest zgodny ze standardem DECT GAP (Digital Enhanced
Cordless Telecommunications Generic Access Profile). Oznacza to,
że nikt nie może podsłuchiwać prowadzonych rozmów, a jakość
połączeń jest tak dobra jak w telefonie stacjonarnym. DECT GAP
umożliwia współpracę z produktami innych firm.
Telefon bezprzewodowy
Źródło zasilania
Bateria
Zestaw NiMH 2,4 V, 550 mAh, 2 x AAA
Normy i przepisy
Przepisy CE
73/23/EEC, 89/336/EEC, 1999/5/EC
Oznaczenia CE
CE 0682
Normy DECT
EN 301 406 (zastąpiła TBR6), TBR10,
TBR22
Normy bezpieczeństwa
EN60950
Normy EMC
EN 301 486-6 (zastępuje ETS 300 329),
EN 55022 klasa B
Warunki pracy
Temperatura
+5 do +45 °C
Względna wilgotność
powietrza
15% do 90% bez skraplania
Wymiary i masa
DxSxW
154 x 59 x 30 mm
Masa
127 g (łącznie z bateriami)
Parametry odbiornika radiowego
94
Czułość odbiornika
Typowa - 94 dBm z B.E.R. = 10 -3 przy
interfejsie radiowym
Niepożądana emisja
Według CTR6
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Informacje podręczne
Wydajność
Bateria
NiMH, 500 do 1000 cykli ładowania
Czas gotowości
do 170 godzin
Czas prowadzenia
rozmowy
do 10 godzin
Czas ładowania
Maksymalnie 5,5 godziny
Głośność
Sygnał dzwonka
Pięciostopniowa regulacja głośności lub
dyskretny (rozpoczyna z najcichszym
ustawieniem i zwiększa głośność z
kolejnymi dzwonkami, aż do osiągnięcia
maksymalnej głośności).
Słuchawka
Regulacja trzystopniowa
Spis telefonów
Maksymalna długość
nazwy
12 znaków
Maksymalna długość
numeru
22 cyfry
Liczba wpisów
20
Lista połączeń
Maksymalna długość
nazwy
12 znaków
Maksymalna długość
numeru
22 cyfry
Liczba wpisów
5 połączeń przychodzących odebranych
lub wychodzących
Lista połączeń nieodebranych
Maksymalna długość
nazwy
12 znaków
Maksymalna długość
numeru
22 cyfry
Liczba wpisów
5
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
95
Informacje podręczne
Interfejsy zewnętrzne
Połączenie radiowe
DECT GAP, 1880-1900 MHz 1900-1920
MHz, 1910-1930 MHz do 250 mW
mocy promieniowania podczas 1 z 24
przedziałów czasu
Interfejs użytkownika
Podświetlany wyświetlacz
ciekłokrystaliczny z wierszem
zawierającym 12 znaków
alfanumerycznych (każdy składający się
z 13 segmentów) i trzema wierszami ikon
dla wskazania stanu i funkcji przycisków
programowalnych, przyciski z tekstem
Złącze urządzeń
zewnętrznych
Do ładowania baterii
Funkcje
Sterowanie z poziomu menu, wybieranie wstępne, podświetlony
wyświetlacz, rozróżnienie połączeń wewnętrznych i zewnętrznych,
spis telefonów, identyfikacja osoby dzwoniącej (o ile operator
świadczy taką usługę), lista połączeń (5 numerów), lista połączeń
nieodebranych (5 numerów), teksty na wyświetlaczu zależne od
systemu, dostęp do systemu telefonicznego 1 DECT GAP, dźwięk
przycisków wł./wył., wskaźnik stanu baterii, wskazanie czasu
trwania połączenia, bezpośredni dostęp do systemu wiadomości
(przycisk wiadomości)
Części zamienne i akcesoria
DT190
Należy korzystać tylko z zalecanych części zamiennych i
akcesoriów. Wykorzystywanie innych części niż zalecane nie
podlega gwarancji, a nawet może spowodować uszkodzenia.
Więcej informacji na ten temat można uzyskać u dostawcy.
•
Ładowarka łącznie z zasilaczem
•
Bateria niklowo-metalowo-wodorkowa do telefonu
R
96
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Rozwiązywanie problemów
Rozwiązywanie problemów
W tej sekcji zawarto informacje dotyczące rozwiązywania typowych
problemów eksploatacyjnych. Jeżeli wystąpi problem, należy
wykonać poniższe czynności. Jeżeli nie rozwiąże to problemu,
należy skontaktować się z administratorem systemu.
Usterka
Wyświetlacz nie
działa
Brak dzwonka
Ikona baterii miga
1 krótki sygnał co
30 sekund
---BACK--podczas
naciskania ö
Sygnał
ostrzegawczy
podczas próby
wprowadzenia
nowego wpisu do
zintegrowanego
spisu telefonów
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Prawdopodobna
przyczyna
Rozładowana
bateria lub usterka
telefonu
Wyświetlana jest
ikona wyłączenia
dzwonka lub
telefon jest
uszkodzony
Rozładowana
bateria
Rozładowana
bateria
Zintegrowany spis
telefonów jest
pusty
Czynność lub
komentarz
Naładuj baterię
Spis telefonów jest
pełny
Skasuj stary wpis,
aby zwolnić
miejsce
Ikona wyłączenia
dzwonka jest na
wyświetlaczu =
naciśnij długo *
Naładuj baterię
Naładuj baterię
Zapisz nazwy i
numery w spisie
telefonów
97
Rozwiązywanie problemów
Prawdopodobna
przyczyna
Poza zasięgiem lub
brak rejestracji
Usterka
NO NET
NO NET i sygnał
ostrzegawczy
podczas próby
subskrybcji
98
Wprowadzony kod
AC (kod
uwierzytelniający)
nie jest zgodny z
numerem AC sieci
lub dodanie
następnego
abonenta do sieci
nie jest możliwe
Czynność lub
komentarz
Przejdź do obszaru
zasięgu lub
skontaktuj się z
administratorem
systemu
Spróbuj dodać
abonenta jeszcze
raz
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Słownik
Słownik
Centrala prywatna
Prywatna centrala abonencka (ang. Private
Branch Exchange). System komutacyjny
telefonu.
DECT/GAP
Standard DECT/GAP (Digital Enhanced
CordlessTelecommunication/Generic Access
Profile). Oznacza to, że nikt nie może
podsłuchiwać prowadzonych rozmów,
a jakość połączeń jest tak dobra, jak
w telefonie stacjonarnym. Standard DECT/
GAP umożliwia pracę urządzeń różnych
producentów w jednym systemie.
ISDN
Sieć cyfrowa z integracją usług (ang. Integrated
Services Digital Network). System uzupełniany
jest o dodatkowe usługi dostępne w sieci
publicznej.
Linia dzierżawiona
Stałe połączenie międzycentralowe służące do
tworzenia sieci prywatnej.
Linia miejska
Linia miejska jest to linia zewnętrzna do sieci
publicznej. Może być cyfrowa lub analogowa.
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Numer skrócony
Zastąpienie numeru skrótem. Inicjowanie
połączenia z wcześniej zaprogramowanym
numerem przez wybranie odpowiedniego kodu
lub naciśnięcie określonego przycisku. Patrz
sekcja „Numery skrócone“ na stronie 49.
Numer w centrali
Numer składający się z 1 do 8 cyfr, który jest
przyporządkowany linii wewnętrznej lub
zewnętrznej lub też jest wykorzystywany jako
zwykły numer skrócony.
Numer wewnętrzny
Każdy telefon dołączony do centrali prywatnej
ma unikatowy numer wewnętrzny (do 8 cyfr).
Jeśli telefon ma wyświetlacz, pojawia się na
nim używany numer.
Połączenie IP
Połączenie wewnętrzne realizowane za
pośrednictwem własnej sieci transmisji danych
(LAN lub WAN).
Trzeci rozmówca
Trzeci uczestnik, który może włączyć się do
trwającej rozmowy dwóch innych osób.
Połączenie to może być połączeniem
wewnętrznym lub zewnętrznym. Patrz sekcja
„Podczas połączeń“ na stronie 27.
99
Indeks
Indeks
A
Akcesoria 96
Alternatywne programowanie dla
automatycznego połączenia zwrotnego,
kolejkowania, ingerencji w połączenie 78
Automatyczne połączenie zwrotne 25
Automatyczny dozorca 58
B
Bateria 88
Bezpośredni dostęp do systemu z zewnątrz
(ang. Direct Inward System Access – DISA) 60
Blokada klawiatury 63
C
Części zamienne 96
D
Dane techniczne 94
Dodawanie nazwiska i numeru do spisu
telefonów 69
Dodawanie numerów z listy połączeń 72
Dodawanie numeru podczas wybierania
połączenia 73
Domofon 58
Dostęp do skrzynki głosowej 42
Dzwonek dyskretny 80
Dźwięk przycisków 81
Dźwięki i melodie dzwonka 80
F
Funkcja dyktafonu 48
Funkcje grupowe 53
Grupowe przejmowanie wywołań 56
Wspólny dzwonek 56
Wywoływanie grupowe 53
100
G
Grupowe przejmowanie wywołań 56
I
Indywidualne numery skrócone 50
Indywidualne przekierowanie 32
Informacja na wyświetlaczu 14
Informacje 36
Usuwanie 39
Wprowadzanie informacji 36
Zachowywanie 39
Informacje podręczne 91
Ingerencja w połączenie 26
Inne użyteczne funkcje 57
Automatyczny dozorca 58
Bezpośredni dostęp do systemu z
zewnątrz (ang. Direct Inward System
Access – DISA) 60
Blokada klawiatury 63
Domofon 58
Numer konta 59
Połączenia IP 62
Połączenia sieciowe 62
Przypomnienie 57
Układ tandemowy 61
Instalacja 85
J
Język 82
K
Kolejkowanie 25
Konferencja 28
Konserwacja 93
L
Lista połączeń 24
Lista połączeń nieodebranych 21
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Indeks
Ł
Ładowanie baterii 89
M
Melodia 80
N
Numer konta 59
Numery skrócone 49
Indywidualne 50
Programowanie numeru lub funkcji dla
przycisku wiadomość 52
Wspólne 49
O
Obejście przeniesienia wywołania 35
Obszar pokrycia 11
Odbieranie połączeń 19
Odsłuchiwanie wiadomości 43
Opis 12
Informacja na wyświetlaczu 14
Opis sygnałów 83
P
Pisanie tekstu 76
Podążanie wywołania za abonentem 34
Podczas połączeń 27
Konferencja 28
Połączenie oczekujące 29
Przełączenie 27
Zapytanie 27
Połączenia IP 62
Połączenia między liniami zewnętrznymi 84
Połączenia przychodzące 19
Lista połączeń nieodebranych 21
Odbieranie połączeń 19
Wyłączanie dzwonka lub sygnału
ostrzeżenia 20
Zmiana trybu odbierania połączenia 20
Połączenia sieciowe 62
Połączenia wychodzące 22
Automatyczne połączenie zwrotne 25
Ingerencja w połączenie 26
Kolejkowanie 25
Ponowne wybieranie numeru z listy
połączeń 24
Ponowne wybieranie ostatnio wybranego
numeru zewnętrznego 24
Wykonywanie połączeń 22
Zajęty numer wewnętrzny 25
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Połączenie oczekujące 29
Ponowne wybieranie numeru z listy
połączeń 24
Ponowne wybieranie ostatnio wybranego
numeru zewnętrznego 24
Powiadamianie na numer zewnętrzny 46
Programowanie numeru lub funkcji dla
przycisku wiadomość 52
Przekazywanie wiadomości głosowej 44
Przełączenie 27
Przenoszenie wywołań 30
Indywidualne przekierowanie 32
Obejście 35
Podążanie wywołania za abonentem 34
Stałe przekierowanie 31
Przygotowanie telefonu do użytkowania 86
Przypomnienie 57
R
Regulacja głośności 79
Rozwiązywanie problemów 97
S
Skorzystanie z zamkniętej linii 65
Słownik 99
Spis telefonów 67
Dodawanie nazwy lub numeru 69
Dodawanie numerów z listy połączeń 72
Dodawanie numeru podczas wybierania
połączenia 73
Pisanie tekstu 76
Usuwanie nazwy lub numeru 71
Użycie 67
Wykonywanie połączenia 68
Zmiana nazwy lub numeru 70
Stałe przekierowanie 31
Struktura menu 17
Sygnały dźWiękowe 83
Sygnały telefonu 92
System skrzynki głosowej 40
Dostęp do skrzynki głosowej 42
Odsłuchiwanie wiadomości 43
Powiadamianie na numer zewnętrzny 46
Przekazywanie wiadomości głosowej 44
Włączanie skrzynki głosowej 40
Wyłączanie skrzynki głosowej 41
Wysyłanie wiadomości przez skrzynkę
głosową 45
Zmiana hasła 47
Zmiana osobistego powitania 44
101
Indeks
Systemowy spis telefonów
Użycie 74
Wykonywanie połączenia 75
T
Tablica znaków 77
Terminologia stosowana na wyświetlaczu 91
Tryb odbierania połączenia, zmiana 20
U
Układ tandemowy 61
Ustawienia 79
Dzwonek dyskretny 80
Dźięk przycisków 81
Dźwięki i melodie dzwonka 80
Język 82
Regulacja głośności 79
Usuwanie informacji 39
Usuwanie nazwiska lub numeru ze spisu
telefonów 71
Użycie spisu telefonów 67
Użycie systemowego spisu telefonów 74
Użyteczne wskazówki 84
W
Ważne 6
Obszar pokrycia 11
Wiadomości wewnętrzne
Funkcja dyktafonu 48
Wysyłanie wiadomości 29
Witamy 4
Włączanie i wyłączanie 18
Włączanie skrzynki głosowej 40
102
Wprowadzanie informacji 36
Wskazówki, ostrzeżenia i środki ostrożności dla
bezpiecznego i wydajnego użytkowania 6
Wspólne numery skrócone 49
Wspólny dzwonek 56
Wykonywanie połączenia poprzez spis
telefonów 68
Wykonywanie połączenia poprzez systemowy
spis telefonów 75
Wykonywanie połączeń 22
Wyłączanie dzwonka lub sygnału
ostrzeżenia 20
Wyłączanie skrzynki głosowej 41
Wysyłanie wiadomości 29
Przez skrzynkę głosową 45
Wywoływanie grupowe 53
Z
Zabezpieczenia 64
Skorzystanie z zamkniętej linii 65
Zamknięcie linii abonenckiej 64
Zajęty numer wewnętrzny 25
Zamknięcie linii abonenckiej 64
Zapisywanie informacji 39
Zapytanie 27
Zestawianie najtańszych połączeń 66
Zmiana hasła
Poprzez skrzynkę głosową 47
Poprzez telefon 47
Zmiana nazwy lub numeru w książce
telefonicznej 70
Zmiana osobistego powitania 44
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
Uwagi
Uwagi
BusinessPhone - Telefon bezprzewodowy DT190
103
Wszelkie prawa zastrzeżone.
Ericsson Enterprise AB
Pytania dotyczące produktu należy kierować do lokalnego
autoryzowanego partnera handlowego firmy Ericsson Enterprise.
Można także odwiedzić stronę firmy pod adresem
www.ericsson.com/enterprise
© Ericsson Enterprise AB 2006
PL/LZTBS 180 358 R1A
Wydrukowano na papierze niezawierającym chloru.
Dzięki swojej wiodącej roli w rozwoju technologii firma Ericsson kształtuje przyszłość
telekomunikacji komórkowej i szerokopasmowej w sieci Internet. Dostarczając innowacyjne
rozwiązania do ponad 140 krajów, firma Ericsson pomaga w tworzeniu najpotężniejszych firm
telekomunikacyjnych na świecie.

Podobne dokumenty