Adresat Gdańsk xx - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku

Transkrypt

Adresat Gdańsk xx - Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Rektor
Akademii Sztuk Pięknych w Gdańsku
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta na Wydziale Rzeźby w Katedrze Intermedia
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określone w art. 109
ustawy z dnia 27.07.2005 r. kwalifikacyjnym: Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. nr
164, poz. 1365)
Kandydat powinien spełniać następujące warunki:
• posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra,
• udokumentowany dorobek artystyczny w zakresie sztuk medialnych /w
szczególności działań per formatywnych,
• praktyczna umiejętność obsługi elektronicznego sprzętu rejestrującego i
projekcyjnego (audio, wideo, foto) oraz oprogramowania dot. edycji grafiki wektorowej
i rastrowej oraz edycji wideo
• doświadczenie w pracy grupowej /warsztaty, plenery, inne/
• znajomość języka angielskiego.
Wymagane dokumenty:
1. podanie,
2. życiorys,
3. kwestionariusz osobowy
4. odpis dyplomu magisterskiego,
5. portfolio (można dołączyć aneks cyfrowy dorobku profesjonalnego),
6. wszelkie dodatkowe informacje (w formie dokumentów lub publikacji, które mogą
mieć znaczenie w ocenie dodatkowych umiejętności związanych z rozstrzyganiem
konkursu),
7. oświadczenie o znajomości zasad dotyczących własności intelektualnej i ochrony
prawnej dóbr intelektualnych,
8 . oświadczenie stwierdzające, że Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku będzie
podstawowym miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.
Termin składania podań do dnia 11.04.2012 r.
Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 30.04. 2012 r.
Miejsce składania dokumentów: Dziekanat Wydziału Rzeźby, ul. Plac Wałowy 15/16,
80-821 Gdańsk
Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku
Targ Węglowy 6 • 80-836 Gdańsk • tel.: 58 301 28 01 • faks: 58 301 22 00 • www.asp.gda.pl

Podobne dokumenty