WARUNKI KONKURSU na stanowisko asystenta na Wydziale

Transkrypt

WARUNKI KONKURSU na stanowisko asystenta na Wydziale
'Łi,Ę ł$' 1
_',',
'',
REKTOR
Akademii S*uk Pięknych w Gdańsku
ogłasza konkurs
na stanowisko asystenta na Wydziale Rzeźby w Katedrze Intermediów
Do konkursu mogą przystąpić osoby, które spełniają wymogi określonew art. 109 ustawy z dnia
27'o7.2oo5 r.: Prawo o szkolnictwie Wyzszym (Dz. U. nr t64, poz' 1365) oraz odpowiadają
następującym kryteriom
:
Kandydat powinien spełniać następujące warunkil
. posiadanie co najmniej tytułu zawodowego magistra,
.
udokumentowany dorobek artystyczny w zakresie sztuk medialnych /w szczególności działań
per formatywnych,
. praktyczna umiejętnośćobsługi elektronicznego sprzętu rejestrującego i projekcyjnego (audio,
wideo, foto) oraz oprogramowania dot. edycji grafiki wektorowej i rastrowej oraz edycji wideo
. doświadczenie W pracy grupowej /warsztaty, plenery, inne/
. znajomośćjęzyka angielskiego.
wymagane dokumenĘ:
1. podanie,
2' Życiorys,
3. kwestionariusz osobowy
4. odpis dyplomu magisterskiego,
5. portfolio (można dołączyćaneks cyfrowy dorobku profesjonalnego),
6. wszelkie dodatkowe informacje (w formie dokumentów lub publikacji, które mogą
mieĆ
znaczenie w ocenie dodatkowych umiejętnościzwiązanych z rozstrzyganiem konkursu),
7. ośWiadczenie o znajomości zasad dotyczących własnościintelektualnej i ochrony prawnej dóbr
intelektualnych,
B . oświadczenie stwierdzające, ze Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku będzie podstawowym
miejscem pracy w przypadku wygrania konkursu.
Na podaniu nalezy dopisać: ,,WyraŻam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych
zawartych W mojej ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji"
(zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133,
poz. BB3 zpóŹniejszymi zmianami).
Termin składania zgłoszeń upĘwa z dniem 21 lutego 2012 roku.
Dokumenty naleŻy złoŻyćW Dziekanacie Wydziału Rzeżby
Akademia Sztuk Pięknych , Plac Wałowy 15/16
Rozstrzygnaęcie konkursu nastąpi do dnia
29 lutego 2o12 roku po
przeprowadzeniu
n
rozmów kwalifikacyjnych.
,$:,,'C.. f"
ostrogdrskc
proJ. Ludmiła
Akademia sztuk Pięknych w Gdańsku
. 80-836 Gdańsk
tel.: 58 301 28 01 . faks: 58 301 22 00
Targ Węglowy 6
www.asp.gda.pl
\