Podręcznik użytkownika

Komentarze

Transkrypt

Podręcznik użytkownika
Holly
Podręcznik użytkownika
Spis treści
Przeczytaj to najpierw ........................................................................................ 1
Bezpieczeństwo użycia ............................................................................................. 1
Informacje osobiste i bezpieczeństwo danych .......................................................... 2
Nota prawna ............................................................................................................. 3
Wprowadzenie .................................................................................................... 7
Podstawowe funkcje w zasięgu palców ....................................................................7
Ważne informacje na temat baterii ............................................................................ 7
Jak oszczędzać energię............................................................................................ 8
Włączanie i wyłączanie telefonu ............................................................................... 8
Praca z ekranem dotykowym .................................................................................... 9
Blokowanie i odblokowywanie ekranu....................................................................... 9
Ekran główny .......................................................................................................... 11
Ikony powiadomień i stanu...................................................................................... 14
Obsługa dwóch kart ................................................................................................ 16
Wiadomości tekstowe ............................................................................................. 17
Personalizacja telefonu ................................................................................... 19
Zmiana tapety ......................................................................................................... 19
Wybór efektu przejścia między ekranami głównymi ................................................ 19
Zmiana stylu ekranu blokady .................................................................................. 19
Zmiana rozmiaru czcionki ....................................................................................... 20
Regulacja jasności ekranu ...................................................................................... 20
Prowadzenie rozmów głosowych ................................................................... 21
Wykonywanie połączenia........................................................................................ 21
Odbieranie lub odrzucanie połączenia .................................................................... 22
Inne operacje dostępne w trakcie rozmowy ............................................................ 23
Rejestr połączeń ..................................................................................................... 24
Tryb lotniczy ............................................................................................................ 25
Kontakty ............................................................................................................ 26
Otwieranie aplikacji Kontakty .................................................................................. 26
Tworzenie kontaktu ................................................................................................. 26
Importowanie lub eksportowanie kontaktów............................................................ 26
Dodawanie kontaktu do ulubionych ........................................................................ 27
Wyszukiwanie kontaktów ........................................................................................ 28
Edycja kontaktu ...................................................................................................... 28
Usuwanie kontaktu.................................................................................................. 28
Zarządzanie grupami .............................................................................................. 28
i
Wysyłanie danych kontaktu .................................................................................... 29
Wiadomości ...................................................................................................... 30
Tworzenie i wysyłanie wiadomości tekstowych ....................................................... 30
Tworzenie i wysyłanie wiadomości multimedialnych ............................................... 30
Dodawanie pokazu slajdów .................................................................................... 31
Otwieranie i wyświetlanie wiadomości multimedialnych .......................................... 31
Odpowiadanie na wiadomość ................................................................................. 31
Wyszukiwanie wiadomości ..................................................................................... 31
Organizowanie wiadomości .................................................................................... 31
Konfigurowanie ustawień wiadomości .................................................................... 32
E-mail ................................................................................................................. 33
Dodawanie konta e-mail ......................................................................................... 33
Wyświetlanie wiadomości e-mail............................................................................. 33
Zapisywanie załącznika wiadomości....................................................................... 33
Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail ............................................................... 34
Odpowiadanie na wiadomość e-mail ...................................................................... 34
Konfigurowanie ustawień konta e-mail .................................................................... 34
Połączenie z Internetem ................................................................................... 35
Sieci komórkowe ..................................................................................................... 35
Wi-Fi ....................................................................................................................... 36
Udostępnianie połączenia internetowego z telefonu ............................................... 37
Bluetooth ................................................................................................................ 39
Podłączanie telefonu do komputera ........................................................................ 41
Internet .............................................................................................................. 42
Otwieranie przeglądarki internetowej ...................................................................... 42
Otwieranie strony .................................................................................................... 42
Wybieranie strony głównej ...................................................................................... 43
Organizowanie zakładek ......................................................................................... 43
Konfigurowanie ustawień przeglądarki .................................................................... 43
Czyszczenie historii przeglądarki ............................................................................ 43
Funkcje rozrywkowe ........................................................................................ 44
Zdjęcia i filmy .......................................................................................................... 44
Korzystanie z Galerii ............................................................................................... 47
Słuchanie muzyki .................................................................................................... 48
Słuchanie radia ....................................................................................................... 50
Usługi Google ................................................................................................... 51
Tworzenie konta Google ......................................................................................... 51
ii
Gmail ...................................................................................................................... 51
Mapy ....................................................................................................................... 53
YouTube.................................................................................................................. 54
Sklep Play ............................................................................................................... 54
Synchronizowanie danych .............................................................................. 56
Zarządzanie kontami............................................................................................... 56
Konfigurowanie synchronizacji kont ........................................................................ 57
Korzystanie z innych aplikacji......................................................................... 59
Kalendarz ............................................................................................................... 59
Menedżer plików ..................................................................................................... 60
Zegar ...................................................................................................................... 62
Pogoda ................................................................................................................... 63
Kalkulator ................................................................................................................ 64
Konfigurowanie telefonu ................................................................................. 65
Włączanie lub wyłączanie trybu lotniczego ............................................................. 65
Ustawienia dźwięków .............................................................................................. 65
Ustawienia wyświetlania ......................................................................................... 66
Ustawienia daty i godziny ....................................................................................... 66
Ustawienia języka systemu ..................................................................................... 67
Zarządzanie aplikacjami ......................................................................................... 67
Konfigurowanie usług telefonicznych ...................................................................... 69
Zabezpieczanie telefonu ......................................................................................... 69
Resetowanie ustawień telefonu .............................................................................. 71
Ułatwienia dostępu ................................................................................................. 72
Aktualizacja internetowa ......................................................................................... 72
iii
Przeczytaj to najpierw
Bezpieczeństwo użycia
Należy uważnie zapoznać się z zaleceniami na temat bezpieczeństwa użycia i używać
telefonu w prawidłowy sposób.
Telefonu nie należy miażdżyć, rzucać ani przebijać. Nie należy telefonu
narażać na upadki, ściskanie ani wyginanie.
Telefon nie powinien być używany w środowiskach o dużej wilgotności, jak
łazienka. Należy chronić telefon przed zamoczeniem i nie myć go w żadnych
płynach.
Nie należy włączać telefonu w miejscach, gdzie korzystanie z niego może
być zabronione lub tam, gdzie może zakłócić pracę innych urządzeń lub
stwarzać inne zagrożenia.
Telefonu nie należy używać w trakcie prowadzenia pojazdu.
Należy przestrzegać wszystkich przepisów i zaleceń w szpitalach i
ośrodkach opieki medycznej. W pobliżu aparatury medycznej telefon
powinien być wyłączany.
Telefon powinien być wyłączany na pokładzie samolotu. Działający telefon
może zakłócić pracę instrumentów pokładowych samolotu.
Telefon powinien być wyłączany w pobliżu precyzyjnej aparatury
elektronicznej. Telefon może zakłócać pracę tego rodzaju instrumentów.
Nie należy podejmować prób rozmontowania telefonu lub jego akcesoriów.
Serwisowaniem i naprawą telefonu może się zajmować jedynie
wykwalifikowany personel.
Telefonu ani jego akcesoriów nie należy umieszczać w pojemnikach z silnym
polem elektromagnetycznym.
Obok telefonu nie należy układać magnetycznych nośników pamięci.
Promieniowanie z telefonu może skasować zawarte na nich dane.
1
Nie należy trzymać telefonu w miejscach o wysokiej temperaturze ani
używać go w miejscach, gdzie w atmosferze znajdują się palne gazy, na
przykład na stacjach benzynowych.
Telefon i jego akcesoria należy chronić przed dziećmi. Nie należy telefonu
dawać dzieciom do zabawy bez dozoru.
Należy korzystać wyłącznie z baterii i ładowarek zatwierdzonych przez
producenta. Użycie baterii i ładowarek niewłaściwego typu stwarza ryzyko
eksplozji.
Należy zawsze przestrzegać wszelkich norm i przepisów na temat
korzystania z urządzeń bezprzewodowych. Przy korzystaniu z urządzenia
bezprzewodowego należy szanować prywatność innych osób i
przysługujące im prawa.
Używając kabla USB, należy ściśle przestrzegać odpowiednich instrukcji
podanych w tym podręczniku. Ich nieprzestrzeganie grozi uszkodzeniem
telefonu lub komputera.
Informacje osobiste i bezpieczeństwo danych
Użycie niektórych funkcji lub aplikacji innych podmiotów w tym urządzeniu może
spowodować utratę informacji osobistych i danych lub ich udostępnienie osobom
postronnym. Zalecanych jest kilka środków pomocnych w ochronie informacji osobistych i
poufnych.

Przechowuj urządzenie w bezpiecznym miejscu, aby uniemożliwić jego użycie przez
osoby nieuprawnione.

Ustaw blokadę ekranu w urządzeniu i zdefiniuj hasło lub wzór odblokowania do
odblokowania ekranu.

Okresowo wykonuj kopię zapasową informacji osobistych przechowywanych na karcie
SIM/UIM, karcie pamięci lub w pamięci urządzenia. W razie zmiany urządzenia,
przenieś lub usuń informacje osobiste ze starego urządzenia.

W przypadku podejrzenia wirusa w wiadomościach otrzymywanych od nieznajomych,
usuwaj te wiadomości bez otwierania.
2

W przypadku korzystania z urządzenia do przeglądania stron internetowych, unikaj
witryn stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa, aby uniknąć kradzieży informacji
osobistych.

W przypadku korzystania z usług takich jak tethering Wi-Fi lub Bluetooth zabezpiecz je
hasłami, aby uniemożliwić nieautoryzowany dostęp do tych usług. Gdy nie używasz
tych usług, wyłączaj je.

Zainstaluj lub zaktualizuj oprogramowanie zabezpieczające urządzenie i regularnie
skanuj w poszukiwaniu wirusów.

Zawsze sprawdzaj, czy aplikacje innych podmiotów pochodzą z wiarygodnego źródła.
Pobrane aplikacje innych podmiotów powinny zostać przeskanowane w poszukiwaniu
wirusów.

Instaluj oprogramowanie zabezpieczające i poprawki zabezpieczeń publikowane przez
firmę Huawei i niezależnych dostawców aplikacji.

Niektóre aplikacje wymagają i transmitują informacje o położeniu geograficznym. W
rezultacie inny podmiot może udostępniać informacje o miejscu Twojego pobytu.

Urządzenie może udostępniać informacje diagnostyczne niezależnym dostawcom
aplikacji. Używają oni tych informacji do poprawiania swoich produktów i usług.

W razie pytań dotyczących bezpieczeństwa informacji osobistych i danych prosimy o
zgłaszanie ich na adres [email protected]
Nota prawna
Copyright © Huawei Technologies Co., Ltd. 2015. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Zabronione jest powielanie i przesyłanie jakiejkolwiek części niniejszej instrukcji w
jakiejkolwiek postaci i przy użyciu jakiejkolwiek metody bez uzyskania pisemnej zgody
firmy Huawei Technologies Co., Ltd. i jej oddziałów („Huawei”).
Urządzenie opisane w niniejszej instrukcji może zawierać oprogramowanie chronione
prawami autorskimi firmy Huawei lub ewentualnych licencjodawców. Klienci nie mogą w
żaden sposób powielać, dystrybuować, modyfikować, dekompilować, dezasemblować,
deszyfrować, wyodrębniać, poddawać inżynierii wstecznej, dzierżawić, cedować ani
udzielać podlicencji tego oprogramowania, chyba że ograniczenia takie są zabronione
przez obowiązujące przepisy lub działania takie są dozwolone przez odpowiednich
właścicieli praw autorskich w ramach licencji.
3
Znaki towarowe i zezwolenia
HONOR,
,
i
to znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe
Huawei Technologies Co., Ltd.
Android™ jest znakiem towarowym firmy Google Inc.
®
Znak słowny i logo Bluetooth są zastrzeżonymi znakami towarowymi Bluetooth SIG, Inc. i
używanie tych znaków przez Huawei Technologies Co., Ltd. wynika z licencji.
Pozostałe znaki towarowe, nazwy produktów, usług i firm wymienione w niniejszej
instrukcji mogą stanowić własność ich prawowitych właścicieli.
Uwaga
Niektóre funkcje produktu i jego akcesoriów opisane w niniejszym dokumencie zależą od
zainstalowanego oprogramowania oraz możliwości i ustawień sieci lokalnej, dlatego mogą
nie być aktywne lub mogą być ograniczone przez operatorów sieci lokalnej lub dostawców
usług sieciowych.
Dlatego użyte opisy mogą nie odpowiadać całkowicie zakupionemu produktowi lub
akcesoriom.
Firma Huawei zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikowania informacji bądź
specyfikacji zawartych w niniejszej instrukcji bez wcześniejszego powiadomienia i bez
ponoszenia odpowiedzialności za te zmiany.
Oświadczenie dotyczące oprogramowania dostawców zewnętrznych
Firma Huawei nie posiada praw własności intelektualnej do dostarczanego wraz z tym
urządzeniem oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych. Dlatego też firma
Huawei nie udziela żadnych gwarancji w zakresie powyższego oprogramowania i aplikacji
dostawców zewnętrznych. Firma Huawei nie zapewnia wsparcia klientom, którzy
korzystają z oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych, ani nie ponosi
odpowiedzialności za funkcjonowanie tego oprogramowania i aplikacji.
Usługi oprogramowania i aplikacji dostawców zewnętrznych mogą być przerwane lub
zakończone w dowolnym momencie, a Huawei nie gwarantuje dostępności żadnej treści
lub usługi. Zewnętrzni usługodawcy udostępniają treści i usługi za pośrednictwem sieci lub
urządzeń transmisji danych znajdujących się poza kontrolą firmy Huawei. W największym
zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące prawo wyraźnie stwierdza się, że firma
Huawei nie będzie ponosić odpowiedzialności odszkodowawczej ani jakiejkolwiek innej za
usługi udostępniane przez zewnętrznych usługodawców ani za wstrzymanie lub
zakończenie udostępniania oferowanych przez nich treści lub usług.
4
Firma Huawei nie jest odpowiedzialna za legalność, jakość lub inne aspekty
jakiegokolwiek oprogramowania zainstalowanego na tym produkcie lub załadowanych
bądź pobranych prac dostawców zewnętrznych w jakiejkolwiek formie, w tym m.in. tekstów,
obrazów, materiałów wideo lub programów itp. Klienci ponoszą odpowiedzialność za
wszelkie efekty, w tym niezgodność między oprogramowaniem a tym produktem,
wynikające z zainstalowania oprogramowania lub pobrania prac dostawców
zewnętrznych.
Ten produkt jest oparty na platformie Android™ typu Open Source. Firma Huawei
dokonała niezbędnych zmian w platformie. Z tego względu urządzenie może nie
obsługiwać wszystkich funkcji udostępnianych przez standardową platformę Android lub
może być niezgodne z oprogramowaniem dostawców zewnętrznych. Firma Huawei nie
przedstawia żadnej gwarancji ani oświadczenia związanego z taką zgodnością i wyraźnie
wyklucza wszelką odpowiedzialność związaną z tymi kwestiami.
ZASTRZEŻENIE
CAŁA TREŚĆ NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA JEST UDOSTĘPNIANA W STANIE „JAK
WIDAĆ”. OPRÓCZ SYTUACJI WYNIKAJĄCYCH Z OBOWIĄZUJĄCEGO PRAWA, NIE
UDZIELA SIĘ ŻADNYCH GWARANCJI, JAWNYCH ANI DOROZUMIANYCH, W TYM
MIĘDZY INNYMI DOROZUMIANEJ GWARANCJI PRZYDATNOŚCI HANDLOWEJ I
PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, W ODNIESIENIU DO DOKŁADNOŚCI,
NIEZAWODNOŚCI LUB TREŚCI NINIEJSZEGO PODRĘCZNIKA.
W MAKSYMALNYM DOZWOLONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZAKRESIE
FIRMA HUAWEI NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA WSZELKIE SZKODY
SZCZEGÓLNE, UBOCZNE, POŚREDNIE LUB WTÓRNE, UTRATĘ ZYSKÓW,
MOŻLIWOŚCI PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ, PRZYCHODÓW,
DANYCH, DOBREGO IMIENIA I PRZEWIDYWANYCH OSZCZĘDNOŚCI, NIEZALEŻNIE
OD TEGO, CZY TAKĄ UTRATĘ MOŻNA PRZEWIDZIEĆ.
MAKSYMALNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ (OGRANICZENIE TO NIE MA ZASTOSOWANIA
W PRZYPADKU ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA OBRAŻENIA OSÓB, LECZ WYŁĄCZNIE W
ZAKRESIE, W JAKIM OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY ZAKAZUJĄ STOSOWANIA
TAKIEGO OGRANICZENIA) FIRMY HUAWEI WYNIKAJĄCA Z UŻYTKOWANIA
URZĄDZENIA OPISANEGO W NINIEJSZEJ INSTRUKCJI JEST OGRANICZONA DO
WYSOKOŚCI KWOTY ZAPŁACONEJ PRZEZ KLIENTA Z TYTUŁU NABYCIA
NINIEJSZEGO URZĄDZENIA.
5
Przepisy importowe i eksportowe
Klienci muszą przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów eksportowych i
importowych i są odpowiedzialni za uzyskanie wszelkich wymaganych zezwoleń
rządowych i licencji pozwalających na eksportowanie, reeksportowanie bądź importowanie
urządzenia opisanego w niniejszej instrukcji, w tym także oprogramowania i zawartych w
nim danych technicznych.
Polityka ochrony prywatności
W celu uzyskania informacji dotyczących sposobu ochrony danych osobowych
użytkowników należy zajrzeć do naszej polityki ochrony prywatności dostępnej na naszych
witrynach internetowych.
http://consumer.huawei.com/privacy-policy
6
Wprowadzenie
Wszystkie ilustracje w tym podręczniku mają wyłącznie charakter
poglądowy. Rzeczywisty wygląd ekranu telefonu może odbiegać od
przedstawionego tutaj, zależnie od wersji oprogramowania.
Podstawowe funkcje w zasięgu palców

Naciśnij i przytrzymaj, aby włączyć telefon.

Naciśnij, aby zablokować ekran, gdy telefon jest aktywny.

Dotknij, aby wrócić do poprzedniego ekranu lub zamknąć
uruchomioną aplikację.

Dotknij, aby ukryć klawiaturę.

Dotknij, aby otworzyć menu na aktywnym ekranie.

Dotknij, aby wrócić do ekranu głównego.

Dotknij i przytrzymaj, aby otworzyć pasek wyszukiwania.

Kliknij dwukrotnie, aby wyświetlić listę ostatnio używanych
aplikacji.
Ważne informacje na temat baterii

Jeśli bateria nie była używana przez długi czas, włączenie telefonu od razu po
rozpoczęciu ładowania może się nie udać. Przed włączeniem telefonu należy odczekać
parę minut, ładując baterię przy wyłączonym telefonie.

Z upływem czasu sprawność i pojemność baterii będzie ulegać pogorszeniu. Kiedy
czas pracy na baterii po jej prawidłowym naładowaniu stanie się zauważalnie krótszy,
baterię należy wymienić na inną tego samego typu.

Korzystanie z komórkowej transmisji danych zwiększa zużycie energii, a tym samym
skraca czas pracy telefonu osiągany bez ładowania baterii.

Czas wymagany do pełnego naładowania baterii zależy od temperatury otoczenia oraz
od wieku baterii.
7

Gdy bateria jest bliska wyczerpania, telefon informuje o tym poprzez sygnał dźwiękowy
i stosowny komunikat na ekranie. Po wyczerpaniu baterii telefon zostaje automatycznie
wyłączony.
Jak oszczędzać energię
Żywotność baterii zależy od parametrów sieci oraz od sposobu korzystania z telefonu.
Poniższe wskazówki pomagają korzystać z baterii w sposób oszczędny:

Kiedy telefon nie jest używany, wyłączaj podświetlenie ekranu.

Ustaw krótki czas automatycznego wygaszenia ekranu, gdy telefon jest bezczynny.

Ustaw jak najniższą jasność ekranu.

Wyłączaj moduł Bluetooth, gdy nie jest używany. Włączaj widoczność telefonu dla
innych urządzeń Bluetooth tylko wtedy, gdy faktycznie zamierzasz nawiązać połączenie
Bluetooth.

Wyłączaj moduł Wi-Fi, gdy nie jest używany.

Wyłączaj moduł lokalizacyjny telefonu, gdy nie jest używany.

Ustaw jak najniższą głośność.

Zamykaj energochłonne aplikacje, jeśli nie są potrzebne.

Wyłącz komórkową transmisję danych.
Włączanie i wyłączanie telefonu
Włączanie telefonu
Naciśnij i przytrzymaj
(włącznik). Gdy telefon jest włączany po raz pierwszy, pojawi się
ekran konfiguracyjny.
Jeśli w ustawieniach telefonu włączono ochronę kodem PIN,
korzystanie z telefonu będzie możliwe dopiero po wprowadzeniu kodu
PIN.
Konfigurowanie telefonu
Po włączeniu telefonu po raz pierwszy na ekranie pojawia się kreator konfiguracji
pomagający w skonfigurowaniu telefonu.
Kreator konfiguracji pomaga:
8
Zdefiniować pewne podstawowe parametry zależne od sposobu użycia telefonu.
Wyłączanie telefonu
1. Naciśnij i przytrzymaj (włącznik), aby pojawiło się menu opcji.
2. Dotknij pozycji Wyłącz.
3. Dotknij pozycji OK.
Praca z ekranem dotykowym
Obsługa ekranu dotykowego

Touch: Dotknij ekranu palcem, aby wybrać element, potwierdzić wybór lub uruchomić
aplikację.

Touch and hold: Dotknij pozycji palcem i przytrzymaj palec na ekranie, aż telefon
zareaguje odpowiednio. Na przykład, aby otworzyć menu opcji dla aktywnego ekranu,
przytrzymaj palec na ekranie, aż pojawi się menu.

Flick: Przesuń palec po ekranie w pionie lub w poziomie.

Drag: Dotknij wybranego elementu i przytrzymaj go palcem. Aby zmienić położenie
elementu, przeciągnij go w dowolne miejsce ekranu. Na przykład można w ten sposób
przenieść lub usunąć ikonę.
Obracanie zawartości ekranu
W większości aplikacji orientacja ekranu będzie zmieniana między poziomą i pionową,
zależnie od aktualnego ułożenia telefonu.
Aby tę funkcję wyłączyć, na ekranie głównym dotknij pozycji
> Ułatwienia
dostępu > Autoobracanie ekranu.
Blokowanie i odblokowywanie ekranu
Blokowanie ekranu

Kiedy telefon jest włączony, naciśnij
(włącznik), aby zablokować ekran.
Zablokowanie ekranu nie przeszkadza w odbieraniu wiadomości i połączeń.
9

Gdy telefon nie jest używany, po pewnym czasie zablokowanie ekranu nastąpi
automatycznie.
Odblokowywanie ekranu
1. Naciśnij i przytrzymaj
(włącznik), aby wybudzić ekran.
2. Przeciągnij ikonę kłódki w dół, aby odblokować ekran.
Jeśli włączono funkcję odblokowania wzorem, odblokowanie ekranu
będzie wymagało narysowania wzoru.
10
Ekran główny
Przytrzymaj palcem ikonę skrótu, aż zostanie powiększona. Wtedy można ją
przeciągnąć w nowe położenie albo przenieść na ikonę
. Na pasek skrótów
można też przeciągnąć ikonę z innego obszaru ekranu.
Przełączanie między ekranami głównymi
Na ekranie głównym brakuje miejsca? Nie ma powodów do zmartwień. Telefon pozwala
tworzyć wiele ekranów głównych z przeznaczeniem na różne aplikacje i widżety.

Przesuwaj palcem w lewo lub w prawo po ekranie, aby przechodzić między ekranami.
11

Zbliż do siebie dwa palce, aby wyświetlić miniatury ekranów głównych. Dotknij jednej
z miniatur, aby przejść na odpowiedni ekran główny.
Zdjęcie ekranu
Chcesz pokazać komuś ciekawą scenę z filmu lub pochwalić się nowym rekordem z gry?
Zrób zdjęcie ekranu i pokazuj, komu chcesz.
Aby zrobić zdjęcie ekranu, naciśnij jednocześnie przycisk włącznika i zmniejszania
głośności. Następnie otwórz panel powiadomień i dotknij pozycji
zdjęcie ekranu.
12
, aby udostępnić
Autoobracanie ekranu
Telefon jest wyposażony w czujnik przechylenia. Jeśli obrócisz telefon podczas
przeglądania strony internetowej lub zdjęcia, zawartość ekranu automatycznie zmieni
orientację z pionowej na poziomą lub na odwrót. Ponadto ta funkcja jest aktywnie
wykorzystywana w niektórych grach, na przykład w symulacji wyścigów samochodowych.
Aby włączyć lub wyłączyć autoobracanie ekranu, przesuń palcem w dół od paska stanu,
aby otworzyć panel powiadomień i dotknij pozycji
13
>
.
Ikony powiadomień i stanu
Siła sygnału
Brak sygnału
Połączono z siecią 3G
Nie znaleziono karty SIM
Roaming
Tryb lotniczy
Włączony alarm
Odbiór danych lokalizacyjnych
Włączono Bluetooth
Wyciszono dzwonek
Tryb wibracyjny
Ładowanie baterii
Bateria naładowana
Nieodebrane połączenie
Bateria bliska wyczerpania
Trwa rozmowa
Nowa wiadomość SMS lub
Nowa wiadomość e-mail
MMS
Problem z dostarczeniem
Nowa wiadomość Gmail
wiadomości SMS lub MMS
Więcej powiadomień
Wybierz metodę wprowadzania
Nowa poczta głosowa
Bliski termin zdarzenia
Wysyłanie
Pobieranie
Wyczerpuje się pamięć
Problem z logowaniem lub
telefonu
synchronizacją
Synchronizowanie danych
Niepowodzenie synchronizacji
Dostępna sieć Wi-Fi
Połączono z siecią Wi-Fi
Włączono przenośny punkt
Połączono z komputerem
dostępowy Wi-Fi
Włączono tryb
Włączono modem USB
debugowania USB
Panel powiadomień
Telefon generuje powiadomienia o odebraniu nowej wiadomości albo o nadejściu terminu
zdarzenia. Panel zawiera też informacje o alarmach i ustawieniach. Otwierając panel
14
powiadomień, można wyświetlić nazwę operatora sieci, treść wiadomości, przypomnienie
lub powiadomienie o zdarzeniu.
Korzystanie z panelu powiadomień
Przesuń palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć panel powiadomień.
Otwieranie panelu powiadomień
1. Kiedy w pasku powiadomień pojawi się nowa ikona, ustaw palec na pasku i
przesuń nim w dół, aby otworzyć panel powiadomień.
2. Panel pozwala wykonać następujące czynności:

Dotknij powiadomienia, aby otworzyć odpowiednią aplikację.

Dotknij pozycji
, aby usunąć wszystkie powiadomienia.
Zamykanie panelu powiadomień
Ustaw palec na spodzie panelu i przesuń w górę, aby go zamknąć.
Konfigurowanie ekranu głównego
Dodawanie nowego elementu na ekranie głównym
1. Przytrzymaj element palcem, aż telefon zadrga.
15
2. Przesuń w wybrane położenie i oderwij palec.
Przesuwanie elementu na ekranie głównym
1. Przytrzymaj palcem element na ekranie głównym, aż zostanie on powiększony.
2. Nie odrywając palca od ekranu przeciągnij element w wybrane położenie na
ekranie, po czym oderwij palec.
Usuwanie elementu z ekranu głównego
1. Przytrzymaj palcem element na ekranie głównym, aż zostanie on powiększony.
2. Nie odrywając palca, przeciągnij element na ikonę
. Kiedy element i ikona
przybiorą kolor czerwony, element jest gotowy do usunięcia.
3. Oderwij palec, aby usunąć element z ekranu głównego.
Skróty do przełączania usług
1. Otwórz panel powiadomień.
2. Dotknij pozycji
w górnej części panelu powiadomień, aby włączyć lub
wyłączyć usługę komórkowej transmisji danych.
Można też przełączać inne usługi za pomocą ikon
,
lub
.
Obsługa dwóch kart
Telefon umożliwia oczekiwanie na połączenia przy równoległym użyciu dwóch kart. Jedna
karta może służyć do połączeń prywatnych, druga do służbowych.
Włączanie lub wyłączanie karty SIM
W telefonie można umieścić dwie karty SIM/USIM i korzystać z jednej lub z obu
równocześnie. Kiedy dana karta SIM nie jest potrzebna, można ją wyłączyć.
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. W polu SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE dotknij pozycji Zarządzanie kartą
SIM.
3. W polu INFORMACJE O KARCIE SIM dotknij przełącznika, aby włączyć lub
wyłączyć odpowiednią kartę SIM/USIM.
Wybieranie domyślnej karty SIM do transmisji danych
Można wybrać jedną z kart SIM jako używaną domyślnie przy transmisji danych.
16
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. W polu SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE dotknij pozycji Zarządzanie kartą
SIM.
3. Na ekranie USTAWIENIA DOMYŚLNE dotknij pozycji Połączenie głosowe,
Wiadomości lub Połączenie transmisji danych i wybierz kartę SIM/USIM, która
ma być kartą domyślną.
Uruchamianie aplikacji i przełączanie między nimi
Dotknij ikony aplikacji na ekranie głównym, aby ją uruchomić.
Aby przełączyć się do innej aplikacji, dotknij ikony
w celu powrotu do ekranu
głównego i dotknij ikony aplikacji, którą chcesz otworzyć.
Wiadomości tekstowe
Telefon umożliwia wpisywanie tekstu na kilka sposobów. Do szybkiego wpisywania tekstu
służy klawiatura ekranowa.

Aby wyświetlić klawiaturę ekranową, dotknij pola tekstowego.

Dotknij ikony
, aby ukryć klawiaturę.
Wybór metodę wpisywania
1. Przesuń palcem w dół od paska stanu na ekranie do wpisywania tekstu, aby
otworzyć panel powiadomień.
2. Dotknij pozycji
, aby wybrać metodę wpisywania.
Aby zmienić domyślną metodę wpisywania tekstu w telefonie, dotknij
pozycji
na ekranie głównym. Dotknij pozycji
Język,klawiatura,głos > Domyślna, aby wybrać metodę wpisywania.
Edycja tekstu
Przekonaj się, jak łatwo można zaznaczać, wycinać, kopiować i wklejać tekst w telefonie.
17

Zaznaczanie tekstu: Przytrzymaj palec na tekście, aby wyświetlić ikony
Następnie przeciągnij ikony
i
.
, aby zaznaczyć większy lub mniejszy fragment
tekstu.

Kopiowanie tekstu: Zaznacz tekst i dotknij pozycji
.

Wycinanie tekstu: Zaznacz tekst i dotknij pozycji

Wklejanie tekstu: Dotknij w miejscu, w którym chcesz w stawić tekst, przeciągnij ikonę
.
, aby przenieść punkt wstawiania i dotknij pozycji WKLEJ, aby wkleić tekst.
18
Personalizacja telefonu
Zmiana tapety
> Tapety.
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
2. Dotknij następujących pozycji menu, aby wybrać zdjęcie i ustawić je jako tapetę:

Animowane tapety

Galeria

Tapeta ekranu

Tapeta ekranu blokady

Zdjęcia
Wybór efektu przejścia między ekranami głównymi
> Przejścia.
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
2. Wybierz efekt przejścia między ekranami głównymi.
Zmiana stylu ekranu blokady
Odblokowywanie ekranu wzorem
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. Dotknij pozycji Zabezpieczenia > Blokada ekranu > Wzór.
3. Wykonuj instrukcje na ekranie, aby zdefiniować wzór do odblokowania ekranu.
Po zdefiniowaniu wzoru każdorazowe odblokowanie ekranu telefonu będzie wymagać
narysowania tego wzoru.
Odblokowywanie ekranu kodem PIN
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. Dotknij pozycji Zabezpieczenia > Blokada ekranu > Kod PIN.
3. Wykonuj instrukcje na ekranie, aby zdefiniować kod PIN do odblokowania ekranu.
Po zdefiniowaniu kodu PIN każdorazowe odblokowanie ekranu telefonu będzie wymagać
wprowadzenia tego kodu.
19
Odblokowywanie ekranu hasłem
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. Dotknij pozycji Zabezpieczenia > Blokada ekranu > Hasło.
3. Wykonuj instrukcje na ekranie, aby zdefiniować hasło do odblokowania ekranu.
Wpisz ponownie hasło i dotknij pozycji OK.
Po zdefiniowaniu hasła każdorazowe odblokowanie ekranu telefonu będzie wymagać
wprowadzenia tego hasła.
Zmiana rozmiaru czcionki
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. Dotknij pozycji Wyświetlacz.
3. Dotknij pozycji Rozmiar czcionki i wybierz rozmiar czcionki.
Regulacja jasności ekranu
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. Dotknij pozycji Wyświetlacz > Jasność.
3. Wykonaj dowolne z poniższych operacji w oknie dialogowym:

Dotknij opcji Jasność automatyczna, aby telefon automatycznie dostosowywał jasność
ekranu do jasności otoczenia.

Wyłącz opcję Jasność automatyczna i przeciągnij suwak w lewo, aby zmniejszyć
jasność ekranu albo w prawo, aby ją zwiększyć.
Można też przesunąć palcem w dół od paska stanu, aby otworzyć
panel powiadomień i wyregulować jasność ekranu za pomocą
obecnych tam skrótów.
20
Prowadzenie rozmów głosowych
Aby wykonać połączenie telefoniczne, można wprowadzić numer na klawiaturze lub
dotknąć numeru zapisanego na liście kontaktów, na stronie internetowej lub w innym
miejscu. Podczas prowadzenia jednej rozmowy można odebrać drugą rozmowę
przychodzącą lub przekierować ją na pocztę głosową. Istnieje także możliwość
prowadzenia połączeń konferencyjnych z udziałem kilku uczestników.
Wykonywanie połączenia
Aby wykonać połączenie, można użyć aplikacji Telefon albo wybrać numer z ekranu
Osoby.
W trakcie rozmowy można dotknąć pozycji
, aby korzystać z innych funkcji. Aby wrócić
do ekranu rozmowy, przesuń palcem w dół od paska powiadomień i dotknij bieżącej
rozmowy.
Aby Twój głos był słyszany przez innych uczestników rozmowy,
uważaj, by nie zasłaniać niczym mikrofonu w dolnej części telefonu.
Wykonywanie połączenia w aplikacji Telefon
Telefon obsługuje funkcję inteligentnego wybierania numerów. Polega ona na tym, że w
trakcie wpisywania numeru z klawiatury telefon automatycznie przeszukuje listę kontaktów
i podaje znalezione wyniki w kolejności dopasowania. Jeśli żadne kontakty nie pasują do
wpisanych informacji, lista wyników będzie pusta.
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. Dotykają odpowiednich klawiszy z cyframi, aby wpisać numer telefonu.
3. Dotknij pozycji
i wybierz odpowiednią kartę SIM.
Wykonywanie połączenia z listy kontaktów
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. Dotknij na liście kontaktu, z którym chcesz się połączyć.
3. Dotknij numeru, aby został wybrany.
Inteligentne wybieranie
Inteligentne wybieranie pozwala szybko odszukać kontakty przez wpisanie fragmentów ich
nazw bądź numerów.
21
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. Wpisz inicjały lub pierwszych kilka liter z nazwy kontaktu albo fragment jego
numeru telefonu. Pojawi się lista dopasowanych kontaktów oraz numerów z
rejestru połączeń.
3. Wybierz na liście kontakt, z którym chcesz się połączyć.
4. Dotknij pozycji
i wybierz odpowiednią kartę SIM.
5. Aby zakończyć rozmowę, dotknij pozycji
.
Połączenia alarmowe
W nagłych sytuacjach telefon pozwala wykonywać połączenia alarmowe bez karty SIM.
Trzeba jednak znajdować się w zasięgu sieci.
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. Wprowadź lokalny numer alarmowy i dotknij pozycji
.
Dostępność połączeń alarmowych zależy od jakości sieci komórkowej,
warunków otoczenia, usług operatora sieci oraz miejscowych
przepisów. Nigdy nie należy traktować telefonu jako wyłącznego
środka komunikacji w nagłych sytuacjach.
Odbieranie lub odrzucanie połączenia
Odbieranie lub odrzucanie połączenia przychodzącego
Połączenie przychodzące jest sygnalizowane pojawieniem się specjalnego ekranu. Jeśli
numer dzwoniącego został wcześniej zapisany w aplikacji Osoby, wyświetlana będzie
nazwa i numer kontaktu. Jeśli numer dzwoniącego nie był wcześniej zapisany w aplikacji
Osoby, wyświetlany będzie tylko numer.
Przeciągnij ikonę
do pozycji
Przeciągnij ikonę
do pozycji
, aby odebrać połączenie.
, aby odrzucić połączenie.
22
Kończenie rozmowy
W trakcie rozmowy dotknij pozycji
, aby zakończyć rozmowę.
Aby zmienić treść wysyłanej wiadomości, na ekranie klawiatury dotknij
pozycji
> Ustawienia > Inne ustawienia > Szybkie odpowiedzi.
Inne operacje dostępne w trakcie rozmowy
Odbieranie połączenia od trzeciego rozmówcy
Aby odebranie połączenia od trzeciego rozmówcy było możliwe, należy włączyć usługę
połączeń oczekujących.
23
1. Jeśli pojawi się połączenie przychodzące w trakcie prowadzenia wcześniejszej
rozmowy, przeciągnij ikonę
do pozycji
, aby odebrać nowe połączenie,
a pierwsze zawiesić.
2. Aby przełączać się między rozmowami, dotknij pozycji
.
Wykonywanie połączenia konferencyjnego
W razie nadejścia nowego połączenia w trakcie prowadzenia wcześniejszej rozmowy
można dodać nowe połączenie do poprzedniego. Ta funkcja nosi nazwę połączenia
konferencyjnego. Istnieje także możliwość prowadzenia połączeń konferencyjnych z
udziałem kilku uczestników.
Informacje o dostępności usługi połączeń konferencyjnych i
dopuszczalnej liczby uczestników udziela operator sieci.
1. Aby zainicjować połączenie konferencyjne, wybierz numer pierwszego uczestnika.
Po nawiązaniu połączenia z pierwszym uczestnikiem nie przerywając rozmowy
dotknij pozycji
.
2. Wpisz numer telefonu kolejnej osoby, którą chcesz zaprosić do rozmowy i dotknij
pozycji
lub wybierz kogoś z listy Osoby. Rozmowa z pierwszym rozmówcą
zostaje na ten czas zawieszona.
3. Po nawiązaniu połączenia z drugim rozmówcą dotknij pozycji
, aby
rozpocząć połączenie konferencyjne.
4. Aby zakończyć połączenie konferencyjne i odłączyć wszystkich rozmówców,
dotknij pozycji
.
Przełączanie się między rozmowami
Jeśli otrzymasz nowe połączenie w trakcie prowadzenia rozmowy, istnieje możliwość
przełączania się między dwiema rozmowami.
1. Jeśli w trakcie prowadzenia rozmowy pojawi się nowe połączenie, odbierz
połączenie przychodzące i dotknij pozycji
.
2. Bieżąca rozmowa zostanie zawieszona i nastąpi przejście do pierwszej rozmowy.
Rejestr połączeń
Rejestr połączeń zawiera wykaz połączeń wykonanych, odebranych i nieodebranych. Za
pomocą rejestru połączeń można szybko odszukać ostatnio wybierany numer albo dodać
nowy numer do listy kontaktów.
24
Dodawanie numeru do listy kontaktów
1. Jeśli już pracujesz na ekranie klawiatury lub na liście kontaktów, dotknij pozycji
na ekranie klawiatury.
2. Dotknij pozycji, którą chcesz dodać do listy Osoby.
3. Dotknij pozycji
.
4. Dotknij pozycji UTWÓRZ NOWY KONTAKT.
Opróżnianie rejestru połączeń
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
2. Dotknij pozycji
, a następnie
.
> Usuń. Zaznacz pozycje, który chcesz
usunąć lub dotknij pozycji Wybrano 0, wybierz Wybierz wszystko, a następnie
dotknij pozycji OK, by opróżnić rejestr połączeń.
Tryb lotniczy
W niektórych miejscach istnieje wymóg wyłączenia funkcji komunikacji bezprzewodowej w
telefonie. Zamiast całkowicie wyłączyć telefon, można go przełączyć w Tryb samolotowy.
1. Naciśnij i przytrzymaj
(włącznik).
2. Dotknij pozycji Tryb samolotowy.
25
Kontakty
Aplikacja Osoby pozwala zapisywać i organizować informacje takie jak numery
telefoniczne i adresy kontaktów. Po zapisaniu kontaktu w pamięci telefonu ma się
łatwiejszy dostęp do danych kontaktowych osoby, z którą chcemy się komunikować.
Otwieranie aplikacji Kontakty
Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
Wszystkie kontakty są wyświetlane w kolejności alfabetycznej. Zawartość listy można
przewijać.
Tworzenie kontaktu
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
2. Dotknij pozycji
.
.
3. Wybierz miejsce zapisu danych kontaktu.
4. Wpisz dane w polach Imię i nazwisko, Telefon oraz pozostałe informacje.
5. Dotknij pozycji GOTOWE.
Importowanie lub eksportowanie kontaktów
Telefon obsługuje zapis i odczyt danych kontaktów wyłącznie w plikach w formacie .vcf.
Jest to standardowy format plików z danymi kontaktów. Plik typu .vcf może zawierać
nazwę/nazwisko, adres, numer telefonu oraz inne informacje.
Importowanie kontaktów z nośnika pamięci
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
2. Dotknij pozycji
.
> Importuj/eksportuj > Kartę SD, a następnie pozycji Dalej.
3. W polu KOPIUJ KONTAKTY DO dotknij pozycji Kontakt w telefonie, a
następnie pozycji Dalej.
4. Wybierz jeden lub kilka plików typu .vcf i dotknij pozycji OK.
26
Importowanie kontaktów z karty SIM
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
2. Dotknij pozycji
.
> Importuj/eksportuj > SIM 1 lub SIM 2, a następnie pozycji
Dalej.
3. W polu KOPIUJ KONTAKTY DO dotknij pozycji Kontakt w telefonie, a
następnie pozycji Dalej.
4. Dotknij kontaktów, które chcesz zaimportować i dotknij pozycji OK.
Eksportowanie kontaktów na nośnik pamięci
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
2. Dotknij pozycji
.
> Importuj/eksportuj > Kontakt w telefonie,, a następnie
pozycji Dalej.
3. W polu KOPIUJ KONTAKTY DO dotknij pozycji Kartę SD, a następnie pozycji
Dalej.
4. Dotknij kontaktów, które chcesz zaimportować i dotknij pozycji OK.
Aby przejrzeć zawartość wyeksportowanego pliku .vcf, otwórz aplikację Menedżer plików.
Domyślnie plik zostaje zapisany w katalogu głównym pamięci wewnętrznej telefonu.
Eksportowanie kontaktów na kartę SIM
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
2. Dotknij pozycji
.
> Importuj/eksportuj > Kontakt w telefonie,, a następnie
pozycji Dalej.
3. W polu KOPIUJ KONTAKTY DO dotknij pozycji SIM 1 lub SIM 2, a następnie
pozycji Dalej.
4. Dotknij kontaktów, które chcesz wyeksportować i dotknij pozycji OK.
Dodawanie kontaktu do ulubionych
Dotknij kontaktu i dotknij ikony
z lewej strony przy nazwie kontaktu. Gwiazdka zmieni
kolor na szary.
Do ulubionych można dodawać tylko kontakty zapisane w pamięci
telefonu.
27
Wyszukiwanie kontaktów
1. Na liście kontaktów dotknij pozycji
.
2. Wpisz nazwę kontaktu, który chcesz wyszukać. W trakcie pisania poniżej pola
tekstowego będą wyświetlane kontakty o dopasowanych nazwach.
Edycja kontaktu
W każdej chwili można wprowadzić zmiany w treści danych zapisanych dla kontaktu.
1. Na liście kontaktów dotknij kontaktu, którego dane chcesz zmienić, a następnie
dotknij pozycji
> Edytuj.
2. Dotknij kategorii danych, które chcesz zmienić: Imię i nazwisko, Telefon, E-mail
lub dowolne inne zapisane wcześniej dane.
3. Wprowadź wymagane zmiany w danych kontaktu i dotknij pozycji GOTOWE.
Usuwanie kontaktu
1. Na liście kontaktów dotknij kontaktu, który chcesz usunąć, a następnie dotknij
pozycji
> Usuń w menu opcji.
2. Dotknij opcji OK, aby potwierdzić zamiar usunięcia kontaktu.
Synchronizowanie kontaktów za pomocą konta Google
Kontakty można synchronizować za pośrednictwem konta Google. Szczegółowe
informacje zawiera punkt Zmiana ustawień synchronizacji konta.
Zarządzanie grupami
Tworzenie grupy
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
2. Na liście grup dotknij pozycji
. Następnie dotknij pozycji
.
i wybierz konto.
3. Wpisz nazwę i nazwisko osoby lub dotknij pozycji
w celu dodania członków
do grupy.
4. Po skończeniu dotknij pozycji GOTOWE, aby zapisać grupę.
28
Edycja grupy
W każdej chwili można wprowadzić zmiany w treści danych zapisanych dla grupy.
1. Na liście grup dotknij grupy, której dane chcesz zmienić, a następnie dotknij
pozycji
>Edytuj.
2. Wprowadź wymagane zmiany w danych grupy i dotknij pozycji GOTOWE.
Wysyłanie danych kontaktu
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. Na liście kontaktów dotknij pozycji
> Udostępnij widoczne kontakty.
3. Wybierz kontakty, które chcesz wysłać.
4. Dotknij pozycji OK.
5. Wybierz preferowany sposób wysłania kontaktów, na przykład Bluetooth lub
E-mail.
29
Wiadomości
Aplikacja Wiadomości pozwala wymieniać wiadomości tekstowe (SMS) i multimedialne
(MMS) z dowolną osobą używającą telefonu obsługującego wiadomości SMS lub MMS.
Tworzenie i wysyłanie wiadomości tekstowych
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
2. Dotknij pozycji
.
.
3. Wpisz nazwę kontaktu albo numer telefonu w polu Wprowadź nazwisko lub
numer albo dotknij pozycji
, by wybrać kontakt.
4. Dotknij pola Wprowadź wiad. tekst., aby wpisać treść wiadomości.
5. Gdy wiadomość jest już gotowa do wysłania, dotknij pozycji
i wybierz
odpowiednią kartę SIM.
Tworzenie i wysyłanie wiadomości multimedialnych
Wiadomości multimedialne (MMS) pozwalają znacznie uatrakcyjnić codzienną
komunikację. Można w ten sposób wysłać na przykład nagraną wiadomość głosową, jak
życzenia urodzinowe albo serię zdjęć z imprezy.
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
2. Dotknij pozycji
.
.
3. Wpisz nazwę kontaktu albo numer telefonu w polu Wprowadź nazwisko lub
numer albo dotknij pozycji
, by wybrać kontakt.
4. Dotknij pola Wprowadź wiad. tekst., aby wpisać treść wiadomości.
5. Dotknij pozycji
> Dodaj temat lub pozycji
, aby dodać plik ze zdjęciem,
muzyką lub filmem.
6. Kiedy wiadomość jest gotowa do wysłania, dotknij pozycji
.
Można też zacząć od wybrania pliku multimedialnego (muzyka, film lub zdjęcie), aby
wysłać go w wiadomości MMS. W aplikacji Menedżer plików przytrzymaj palcem plik
multimedialny i wybierz pozycję Udostępnij > Wiadomości.
30
Dodawanie pokazu slajdów
Chcąc dodać do wiadomości więcej niż jeden plik, można użyć opcji Pokaz slajdów.
1. Na ekranie edycji wiadomości dotknij pozycji
> Pokaz slajdów.
2. Wybierz slajd, aby przejść do jego edycji.
3. Dotknij pozycji Gotowe, aby zakończyć edycję i wrócić do ekranu wiadomości
MMS.
4. Dotknij pozycji Edytuj, aby dodać więcej slajdów.
5. Kiedy wiadomość jest gotowa do wysłania, dotknij pozycji Wyślij.
Otwieranie i wyświetlanie wiadomości
multimedialnych
1. Na liście wiadomości dotknij wątku, który chcesz wyświetlić.
2. Dotknij wiadomości, aby ją wyświetlić.
Odpowiadanie na wiadomość
1. Na liście wiadomości dotknij wątku SMS lub MMS, który chcesz otworzyć.
2. Dotknij pola tekstowego, aby wpisać wiadomość. Po skończeniu dotknij pozycji
.
Wyszukiwanie wiadomości
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. Na liście wiadomości dotknij pozycji
.
3. Wpisz wiadomość lub nazwę kontaktu albo ich fragment. Wyświetlone zostaną
dopasowane wyniki.
Organizowanie wiadomości
Kopiowanie wiadomości
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
31
2. Na liście wiadomości dotknij nazwy kontaktu albo numeru telefonu, by wyświetlić
wątek konwersacji.
3. Przytrzymaj palcem wiadomość, którą chcesz skopiować i dotknij pozycji Kopiuj.
4. Dotknij i przytrzymaj palec w miejscu, w którym chcesz wkleić wiadomość i z
menu opcji wybierz pozycję WKLEJ.
Przekazywanie wiadomości
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. Na liście wiadomości dotknij wątku SMS lub MMS, który chcesz otworzyć.
3. Przytrzymaj palcem wiadomość, którą chcesz przekazać i dotknij pozycji
Forward.
4. Dotknij pola odbiorcy i wpisz nazwę kontaktu lub numer telefonu.
5. Dotknij pozycji
lub
.
Usuwanie wiadomości
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. Na liście wiadomości dotknij wątku SMS lub MMS, który chcesz otworzyć.
3. Przytrzymaj palcem wiadomość, którą chcesz usunąć i dotknij pozycji Usuń.
Usuwanie wątku
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. Na liście wątków wiadomości przytrzymaj palcem wątek, który chcesz usunąć i
dotknij pozycji
.
Konfigurowanie ustawień wiadomości
> Ustawienia.
1. Na liście wiadomości dotknij pozycji
2. Wybierz dźwięk sygnału wiadomości, przeorganizuj wiadomości na karcie SIM i
określ inne ustawienia.
32
E-mail
Telefon pozwala również w prosty sposób korzystać z poczty elektronicznej. Aplikacja
E-mail obsługuje konta e-mail z serwisów Yahoo!, AOL oraz z innych popularnych
serwisów.
Dodawanie konta e-mail
Po pierwszym uruchomieniu aplikacji E-mail należy skonfigurować konto e-mail. Kreator
konfiguracji e-mail pomaga skonfigurować konto poczty elektronicznej. Obsługiwanych
jest szereg popularnych systemów pocztowych. Można pracować z tym samym kontem
poczty elektronicznej, które jest używane na komputerze albo wybrać inny serwis e-mail.
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. Wprowadź wpis w polach Adres e-mail i Hasło, a następnie dotknij pozycji Dalej.
3. Wykonuj instrukcje na ekranie, aby dostosować ustawienia poczty elektronicznej,
następnie dotknij pozycji Dalej.
4. Podaj nazwę konta i nazwisko, które ma być widoczne dla osób odbierających
Twoje wiadomości.
5. Dotknij pozycji Dalej.
Aby dodać więcej kont e-mail, dotknij pozycji
> Ustawienia > DODAJ
KONTO na ekranie poczty odebranej.
Wyświetlanie wiadomości e-mail
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. Wybierz konto e-mail, którego chcesz użyć.
3. Dotknij wiadomości, którą chcesz wyświetlić.
Zapisywanie załącznika wiadomości
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. Wybierz konto e-mail, którego chcesz użyć.
3. Dotknij wiadomości e-mail, którą chcesz wyświetlić.
33
4. W polu ZAŁĄCZNIKI, dotknij pozycji
> Zapisz w celu zapisania
załącznika.
Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. Wybierz konto e-mail, którego chcesz użyć.
3. Dotknij pozycji
.
4. W polu Do wpisz nazwisko lub adres e-mail odbiorcy.
5. Wprowadź temat wiadomości i wpisz jej treść.
6. Aby wysłać załącznik z wiadomością, dotknij pozycji
7. Po skończeniu dotknij pozycji
> Załącz plik.
.
8. Jeśli wiadomość nie jest jeszcze gotowa do wysłania, dotknij pozycji
Zapisz wersję roboczą lub
>
, aby zapisać wiadomość jako wersję roboczą.
Odpowiadanie na wiadomość e-mail
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. Wybierz konto e-mail, którego chcesz użyć.
3. Dotknij wiadomości e-mail, na którą chcesz odpowiedzieć.
4. Dotknij pozycji
5. Dotknij pozycji
.
.
Konfigurowanie ustawień konta e-mail
Można zmienić wiele ustawień konta, między innymi częstotliwość sprawdzania poczty,
sposób powiadamiania o nowej poczcie oraz szczegółowe dane serwerów używanych do
wysyłania i odbierania poczty elektronicznej.
Ustawienia poczty przychodzącej i wychodzącej zależą od typu
używanej usługi e-mail. Wymagane dane można wpisać ręcznie.
Prawidłowe ustawienia można uzyskać w porozumieniu z dostawcą
usług poczty elektronicznej.
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
2. Dotknij pozycji
.
> Ustawienia, następnie dotknij wymaganego konta.
3. Zmień wartości Nazwa konta, Imię i nazwisko oraz innych ustawień.
34
Połączenie z Internetem
Sieci komórkowe
Telefon komórkowy od razu po włączeniu będzie automatycznie skonfigurowany na
potrzeby współpracy z usługami 2G/3G w macierzystej sieci operatora, jeśli tylko takie
usługi są oferowane. W telefonie musi być obecna karta SIM.
Sprawdzanie połączenia sieciowego
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. Dotknij pozycji Więcej… > Sieci komórkowe.
3. Dotknij pozycji Operatorzy sieci lub Punkty dostępowe, aby sprawdzić
połączenie sieciowe.
Telefon automatycznie odczyta ustawienia punktu dostępu z karty SIM
(jeśli usługa jest oferowana). Z tego powodu nie należy samodzielnie
zmieniać parametrów punktu dostępu, w przeciwnym razie dostęp do
usług sieciowych przestanie być możliwy.
Włączanie komórkowej transmisji danych
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. Dotknij pozycji Więcej… > Sieci komórkowe.
3. Włącz opcję Połączenie danych i zaznacz pole wyboru przy odpowiedniej karcie
SIM, aby włączyć komórkową transmisję danych.
Tworzenie punktu APN
Nazwa punktu dostępu (APN) jest koniecznym parametrem, aby telefon mógł nawiązać
połączenie z komórkowymi sieciami do transmisji danych i wysyłać wiadomości MMS.
Zazwyczaj ten parametr jest konfigurowany automatycznie po włożeniu karty SIM do
telefonu. Jeśli telefon nie może nawiązać połączenia z siecią komórkową przy użyciu
automatycznie ustawionego punktu APN, należy zwrócić się do operatora w celu
uzyskania prawidłowych wartości parametrów i samodzielnie zdefiniować nowy punkt
APN.
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. Dotknij pozycji Więcej… > Sieci komórkowe.
35
3. Dotknij pozycji Punkty dostępowe.
4. Wybierz kartę SIM, dla której chcesz utworzyć punkt APN.
5. Dotknij pozycji
> Nowa nazwa APN. Wpisz nazwę punktu dostępu oraz
pozostałe informacje.
6. Dotknij pozycji
> Zapisz.
Na liście punktów APN dotknij pozycji
zmienić dane punktu dostępu.
> Resetuj ustawienia, aby
Wi-Fi
Kiedy telefon jest używany w domu, może nawiązać połączenie z siecią Wi-Fi
udostępnianą przez domowy router. Sieci Wi-Fi są niejednokrotnie dostępne bezpłatnie w
różnych miejscach publicznych, jak lotniska i biblioteki.
Włączanie funkcji Wi-Fi
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. W polu SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE dotknij przełącznika Wi-Fi, aby
włączyć komunikację Wi-Fi.
Łączenie z siecią bezprzewodową
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. W polu SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE dotknij przełącznika Wi-Fi, aby
włączyć komunikację Wi-Fi.
3. W polu SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE dotknij pozycji Wi-Fi. Telefon
automatycznie wyszuka dostępne sieci Wi-Fi i wyświetli ich listę.
4. Dotknij sieci Wi-Fi, aby się z nią połączyć.

Jeśli wybierzesz sieć o otwartym dostępie, połączenie z nią nastąpi automatycznie.

Jeśli wybierzesz sieć o dostępie zabezpieczonym przez szyfrowanie WEP i łączysz się
z nią po raz pierwszy, wpisz hasło w odpowiednim polu i dotknij pozycji Połącz. Jeśli
łączenie z siecią zabezpieczoną następuje po raz kolejny, hasła nie będzie trzeba
wpisywać drugi raz, chyba że telefon w międzyczasie został wyzerowany do ustawień
domyślnych.
Na ekranie Wi-Fi dotknij pozycji
, aby dodać nową sieć Wi-Fi.
36
Łączenie z siecią Wi-Fi przy użyciu techniki WPS
Technika Wi-Fi Protected Setup (WPS) umożliwia szybkie połączenie z siecią Wi-Fi.
Wystarczy nacisnąć przycisk WPS lub wpisać kod PIN, aby podłączyć telefon do sieci
Wi-Fi udostępnianej przez router obsługujący WPS.
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. W polu SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE dotknij przełącznika Wi-Fi, aby
włączyć komunikację Wi-Fi.
3. W polu SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE dotknij pozycji Wi-Fi.
4. Dotknij przycisku
na routerze Wi-Fi.
Połącz z siecią z siecią Wi-Fi przy użyciu kodu PIN WPS. Dotknij pozycji
> Kod PIN
dla WPS.
Udostępnianie połączenia internetowego z telefonu
Połączenie internetowe telefonu można udostępnić jednemu komputerowi za
pośrednictwem łącza USB: jest to tryb pracy modemu USB. Aby udostępnić łącze
internetowe telefonu kilku urządzeniom jednocześnie, można w telefonie uaktywnić
funkcję przenośnego punktu dostępu Wi-Fi.
Udostępnianie połączenia internetowego z telefonu przez USB
Aby móc użyć funkcji modemu USB, w niektórych systemach operacyjnych wymagane są
pewne czynności konfiguracyjne związane z definiowaniem łącza sieciowego USB.
Nie można równocześnie udostępniać przez USB łącza internetowego
telefonu i jego karty microSD.
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. Dotknij pozycji Więcej… > Tethering i punkt dostępu.
3. Zaznacz pole wyboru Tethering przez USB, aby udostępnić łącze internetowe.
Upewnij się, że telefon jest podłączony do komputera przez łącze USB.
Udostępnianie połączenia internetowego z telefonu przez przenośny
punkt dostępowy Wi-Fi
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. Dotknij pozycji Więcej… > Tethering i punkt dostępu.
37
3. Dotknij przełącznika Pkt.dost. Wi-Fi, aby udostępnić łącze internetowe.
Kiedy punkt dostępowy Wi-Fi jest włączony, można dotknąć pozycji Pkt.dost. Wi-Fi >
Skonfiguruj hotspot Wi-Fi, aby zmienić nazwę sieci (SSID) lub poziom
zabezpieczeń.
Kontrolowanie limitu transmisji danych
Specjalna funkcja w telefonie pozwala czuwać nad aktualnym wykorzystaniem limitu
transmisji danych. Określ cykl rozliczania limitu oraz jego wartość w tym cyklu. Gdy
poziom transmisji danych zbliży się do limitu, użytkownik otrzyma powiadomienie.
Określanie limitów komórkowej transmisji danych
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. W polu SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE dotknij pozycji Użycie danych.
3. Wybierz kartę SIM i zaznacz pole wyboru limitu transmisji komórkowej.
4. Określ limity transmisji danych w następujący sposób:

Przeciągnij linię limitu w dół albo w górę, aby dostosować wartość limitu.

Przeciągnij linię ostrzeżenia w dół albo w górę, aby dostosować wartość ostrzeżenia o
bliskim przekroczeniu limitu transmisji. Funkcja ta generuje ostrzeżenie, gdy zużycie
limitu transmisji danych osiągnie poziom ostrzegawczy.

Przeciągnij linie daty w lewo albo w prawo, aby zdefiniować okres, w którym
wykorzystanie limitu danych powinno być kontrolowane. Dotknij opcji Cykl użycia
danych, aby określić statystyczny cykl kontroli użycia danych.
Wyświetlanie poziomu użycia danych aplikacji
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. W polu SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE dotknij pozycji Użycie danych.
3. Przesuń palcem w dół, aby wyświetlić użycie danych przez wszystkie aplikacje.
4. Dotknij wybranej aplikacji, aby zobaczyć więcej szczegółów.
Ograniczanie komórkowej transmisji danych w tle
Aby uniknąć szybkiego przekroczenia limitu transmisji, można ograniczyć transmisję
danych w tle przez niektóre albo wszystkie aplikacje. Ta funkcja odnosi skutek tylko w
przypadku, gdy telefon korzysta z komórkowej transmisji danych. Gdy transmisja danych
odbywa się za pośrednictwem sieci Wi-Fi, ograniczenia transmisji nie obowiązują.
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. W polu SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE dotknij pozycji Użycie danych.
38
3. Dotknij pozycji
> Nie transmituj w tle, aby ograniczyć użycie danych w tle
przez wszystkie aplikacje.
Aby ograniczyć użycie transmisji danych w tle dla wybranych aplikacji, wybierz aplikację z
listy, aby wyświetlić szczegółowe informacje na jej temat. Następnie zaznacz pole wyboru
Nie transmituj w tle.
Wyłączanie automatycznej synchronizacji danych
Wyłączenie automatycznej synchronizacji danych pomaga ograniczyć wyczerpanie baterii
oraz limitu transmisji danych. Gdy ta funkcja jest aktywna, trzeba ręcznie synchronizować
konta.
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. W polu SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE dotknij pozycji Użycie danych.
3. Dotknij pozycji
i usuń zaznaczenie pola wyboru Autosynchronizacja
danych.
Bluetooth
Telefon komórkowy jest wyposażony w funkcję Bluetooth, która pozwala utworzyć
połączenie bezprzewodowe z innymi urządzeniami Bluetooth, aby wymieniać pliki ze
znajomymi, prowadzić rozmowy przez zestaw słuchawkowy Bluetooth lub przesyłać
zdjęcia z telefonu na komputer.
Przy korzystaniu z funkcji Bluetooth należy pamiętać o zachowaniu odległości nie większej
niż 10 metrów od innych urządzeń podłączonych przez Bluetooth. Trzeba też uwzględniać,
że przeszkody fizyczne, jak ściany lub inne urządzenia elektroniczne mogą zakłócać
komunikację Bluetooth.
Włączanie funkcji Bluetooth
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. W polu SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE dotknij przełącznika Bluetooth,
aby włączyć funkcję Bluetooth. Kiedy funkcja Bluetooth jest włączona, w pasku
powiadomień widać ikonę
.
3. W polu SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE dotknij pozycji Bluetooth, a
następnie dotknij nazwy swojego telefonu, aby telefon był widoczny dla innych
urządzeń Bluetooth.
Funkcję Bluetooth należy wyłączać, gdy nie jest używana, aby
39
ograniczyć zużycie baterii.
Zmiana nazwy telefonu
Przed zmianą nazwy telefon należy włączyć funkcję Bluetooth. Domyślnie nazwą telefonu
jest nazwa jego modelu. Nazwę można jednak zmienić na inną, wybraną przez siebie i
łatwiejszą do znalezienia.
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. W polu SIECI ZWYKŁE I BEZPRZEWODOWE dotknij przełącznika Bluetooth,
aby włączyć funkcję Bluetooth.
3. Dotknij pozycji Bluetooth, a następnie
> Zmień nazwę telefonu.
4. Zmień nazwę telefonu i dotknij pozycji Zmień nazwę.
Powiązanie z innym urządzeniem Bluetooth
Przed użyciem funkcji Bluetooth należy powiązać telefon z innym urządzeniem Bluetooth.
1. Upewnij się, że funkcja Bluetooth w telefonie jest włączona.
> Bluetooth. Telefon wyszuka
2. Na ekranie głównym dotknij pozycji
urządzenia Bluetooth w zasięgu.
3. Dotknij wybranego urządzenia na liście wykrytych urządzeń Bluetooth i wykonuj
instrukcje ekranowe, aby utworzyć powiązanie.
Jeśli zestawienie połączenia między telefonem a urządzeniem nie powiedzie się, może to
oznaczać niezgodność urządzeń.
Wysyłanie plików przez Bluetooth
Połączenie Bluetooth pozwala wymieniać zdjęcia, filmy lub pliki muzyczne ze znajomymi i
rodziną. Wysyłanie plików przez Bluetooth:
1. Dotknij i przytrzymaj plik do wysłania w pamięci telefonu lub na karcie SD.
Zostanie wyświetlone aktywne menu opcji.
2. Dotknij pozycji Udostępnij, a następnie pozycji Bluetooth, aby wybrać
powiązane urządzenie.
Odbieranie pliku przez Bluetooth
1. Kiedy telefon odbierze żądanie transmisji pliku, otwórz panel powiadomień.
2. Dotknij pozycji Udostępnianie Bluetooth: plik..., aby wyświetlić okno odbioru
pliku.
3. Dotknij pozycji Akceptuj, aby rozpocząć odbieranie pliku.
40
Po odebraniu pliku pojawi się powiadomienie o pomyślnym zakończeniu transmisji.
Otwórz panel powiadomień, aby odczytać powiadomienie.
Domyślnie odebrane pliki są zapisywane w folderze bluetooth w aplikacji Menedżer
plików.
Zrywanie powiązania z innym urządzeniem Bluetooth
> Bluetooth.
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
2. Przejdź do sekcji POWIĄZANE URZĄDZENIA i dotknij powiązanego urządzenia.
3. Dotknij pozycji
, a następnie pozycji Rozłącz parę, aby zerwać powiązanie z
urządzeniem.
Podłączanie telefonu do komputera
Tryb MTP
Tryb MTP pozwala przesyłać pliki multimedialne, jak zdjęcia, utwory muzyczne i filmy
między telefonem i komputerem. Wymagany jest do tego program Windows Media Player
w wersji 11 lub nowszej.
1. Połącz telefon z komputerem za pomocą kabla USB.
2. Na ekranie Połączenie USB z komputerem wybierz pozycję Urządzenie
multimedialne (MTP). Na komputerze automatycznie zostanie zainstalowany
sterownik telefonu.
3. Po instalacji sterownika otwórz nowy napęd i zacznij przesyłać pliki multimedialne
między telefonem a komputerem. Treści multimedialne z telefonu mogą być
przeglądane tylko w programie Windows Media Player.
41
Internet
W telefonie domyślnie zainstalowana jest przeglądarka internetowa.
Otwieranie przeglądarki internetowej
Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
Jeśli równocześnie dostępne są znane lub otwarte sieci Wi-Fi oraz sieci komórkowe,
telefon automatycznie wybiera sieć Wi-Fi jako metodę dostępu do Internetu.
Dotknij pozycji
, aby otworzyć menu opcji przeglądarki:

Odśwież: dotknij, aby odświeżyć bieżącą stronę.

Zatrzymaj: dotknij, aby zatrzymać odświeżanie bieżącej strony.

Ekran główny: dotknij, aby wrócić do ekranu głównego.

Zapisz w zakładkach: dotknij, aby zapisać okno w zakładkach.

Zamknij: dotknij, aby zamknąć bieżące okno.

Zapisz do czytania offline: dotknij, aby zapisać bieżącą stronę.

Udostępnij stronę: dotknij, aby wysłać bieżącą stronę przez Bluetooth, e-mail, Gmail
itp.

Znajdź na stronie: dotknij, aby znaleźć wybrane wyrazy na bieżącej stronie.

Wersja komputerowa: dotknij, aby wyświetlić bieżącą stronę w wersji komputerowej.

Zakładki / Historia: dotknij, aby wyświetlić zakładki i historię.

Ustawienia: dotknij, aby otworzyć menu dodatkowych czynności.
Otwieranie strony
1. W oknie przeglądarki dotknij pola Wyszukaj lub wpisz URL w górnej części
ekranu.
2. Wpisz adres strony internetowej przy użyciu klawiatury.
3. Przy wpisywaniu adresu będą podpowiadane dopasowane adresy stron. Jeśli
zobaczysz na liście adres właściwej strony, dotknij go, aby szybciej przejść do tej
strony. Ewentualnie dokończ ręczne wpisywanie adresu.
42
Wybieranie strony głównej
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
> Ustawienia.
2. W oknie przeglądarki dotknij pozycji
3. Dotknij pozycji Ogólne > Ustaw stronę główną.
4. W wyświetlonym menu opcji wybierz stronę, która ma być stroną główną.
Organizowanie zakładek
W pamięci telefonu można zapisać dowolną liczbę zakładek.
Dodawanie zakładki
1. W oknie przeglądarki przejdź do strony, którą chcesz zapisać jako zakładkę.
2. Dotknij pozycji
> Zapisz w zakładkach.
3. Wprowadź nazwę zakładki i dotknij pozycji OK.
Otwieranie zakładki
> Zakładki / Historia.
1. W oknie przeglądarki dotknij pozycji
2. Na ekranie ZAKŁADKI dotknij karty Historia, aby wyświetlić strony odwiedzone
wcześniej lub dotknij karty Zapisane strony, aby wyświetlić strony zapisane.
3. Dotknij zakładki prowadzącej do strony, którą chcesz odwiedzić.
Konfigurowanie ustawień przeglądarki
> Ustawienia.
1. W oknie przeglądarki dotknij pozycji
2. Zmień ustawienia przeglądarki odpowiednio do swoich wymagań.
Czyszczenie historii przeglądarki
Historię przeglądarki warto od czasu do czasu czyścić, aby lepiej chronić swoją
prywatność.
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
2. Dotknij pozycji
.
> Ustawienia > Prywatność i bezpieczeństwo > Wyczyść
historię.
3. Dotknij pozycji OK.
43
Funkcje rozrywkowe
Oprócz funkcji komunikacyjnych i osobistego organizatora telefon komórkowy oferuje
także wiele funkcji rozrywkowych. Można wykonywać zdjęcia, nagrywać filmy i dźwięk, a
także pobierać muzykę i słuchać jej.
Zdjęcia i filmy
Kamera w telefonie to połączenie kamery i aparatu fotograficznego: pozwala ona zarówno
robić zdjęcia, jak i nagrywać filmy.
Uruchamianie kamery
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
2. Dotknij pozycji
.
, aby zamknąć kamerę.
Robienie zdjęć
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
44
2. W razie konieczności zmień ustawienia kamery. Podgląd sceny na ekranie
zmienia się odpowiednio do wybieranych ustawień.
3. Wykadruj scenę na ekranie aparatu.
4. Dotknij pozycji
, aby wykonać zdjęcie.
Wykonane zdjęcia są przez moment wyświetlane na ekranie. Można przejrzeć wykonane
zdjęcia lub od razu zrobić kolejne.
Przeglądanie zdjęć
1. Po wykonaniu zdjęcia jego miniatura pojawia się prawym dolnym rogu ekranu.
Dotknij miniatury zdjęcia, aby je wyświetlić.
2. Dotknij przycisku na ekranie, aby wykonać jedną z czynności:

Dotknij ikony

Dotknij ikony
i wybierz jedną z metod wysłania zdjęcia.
aby zdjęcie usunąć, zmodyfikować, obrócić, przyciąć itp.
Nagrywanie filmów
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. W razie konieczności zmień ustawienia kamery.
3. Wykadruj scenę, od której chcesz zacząć film.

Dotknij pozycji
, aby rozpocząć nagrywanie filmu.

Dotknij pozycji
, aby zatrzymać nagrywanie.
Przeglądanie filmów
1. Po nagraniu filmu jego miniatura pojawia się prawym dolnym rogu ekranu. Dotknij
miniatury filmu, aby go wyświetlić.
2. Dotknij przycisków na ekranie, aby wykonać jedną z czynności:

Dotknij ikony
i wybierz jedną z metod wysłania zdjęcia.

Dotknij ikony
, aby usunąć film lub wyświetlić informacje.
3. Na ekranie odtwarzania filmu znajdują się przyciski pozwalające przewijać film do
przodu i do tyłu oraz wstrzymać odtwarzanie.
Zdjęcia seryjne
Tryb seryjny pozwala wykonać całą serię zdjęć dynamicznej sceny i wybrać następnie
najlepsze ujęcia.
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
45
2. Dotknij pozycji
>
> Liczba przechwyconych uj, aby włączyć tryb
serii zdjęć.
3. Wykadruj scenę, którą chcesz fotografować.
4. Przytrzymaj palcem przycisk
. Aparat wykona do 40 zdjęć w ramach jak
najszybszej serii. Fotografowanie można przerwać w dowolnym momencie,
odrywając palec.
Zdjęcia panoramiczne
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
2. Dotknij pozycji
.
, aby przejść do trybu panoramicznego.
3. Wykadruj scenę, którą chcesz fotografować. Dotknij pozycji
, aby wykonać
zdjęcie.
4. Wykonuj instrukcje na ekranie, przesuwając telefon powoli i stabilnie. Kiedy dwie
strzałki się nakładają, telefon automatycznie wykona jedno lub więcej zdjęć.
5. Dotknij pozycji
, aby zatrzymać fotografowanie. Aparat automatycznie
połączy zdjęcia w jedną fotografię panoramiczną.
Zdjęcia z cyfrowym makijażem
Chcesz mieć portret o wysokiej jakości, na którym wyglądasz nieskazitelnie? Włącz
cyfrowy makijaż, a efekt przekroczy oczekiwania.
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
2. Dotknij pozycji
.
, aby przejść do trybu cyfrowego makijażu.
3. Przesuń suwak, aby dobrać poziom efektu.
4. Wykadruj scenę, którą chcesz fotografować. Aparat rozpozna twarz i nastawi
według niej ostrość.
5. Dotknij pozycji
.
Zdjęcia w trybie na żywo
Aby ożywić zdjęcie, można w trakcie robienia zdjęcia zarejestrować nagranie dźwiękowe.
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
2. Dotknij pozycji
.
, aby przejść do trybu zdjęć na żywo.
3. Wykadruj scenę, którą chcesz fotografować.
4. Dotknij pozycji
.
46
Tryb HDR
Zdjęcia wykonane w technice HDR (High dynamic range) charakteryzują się większą
wyrazistością szczegółów w najjaśniejszych i najciemniejszych partiach obrazu, co
zdecydowanie podnosi realizm sceny.
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
2. Dotknij pozycji
.
, aby przejść do trybu HDR.
3. Wykadruj scenę, którą chcesz fotografować.
4. Dotknij pozycji
.
Aparat przedni nie obsługuje trybu HDR.
Korzystanie z Galerii
Aplikacja Galeria może automatycznie wyszukiwać zdjęcia i filmy w pamięci telefonu i na
karcie microSD. Galeria ułatwia sortowanie zdjęć i filmów w folderach, przeglądanie i
edycję zdjęć, oglądanie filmów oraz wybieranie zdjęć jako tapet lub zdjęć przypisanych do
kontaktów.
Otwieranie Galerii
Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
Aplikacja Galeria dzieli zdjęcia i filmy na kategorie według umiejscowienia i wyświetla pliki
w folderach. Dotknij folderu, aby wyświetlić zawarte w nim zdjęcia i filmy.
Wyświetlanie zdjęcia
1. W aplikacji Galeria dotknij folderu zawierającego zdjęcia, które chcesz
wyświetlić.
2. Dotknij zdjęcia, aby wyświetlić je w trybie pełnoekranowym.
3. Zdjęcie można przybliżyć lub oddalić.
Przeglądarka zdjęć obsługuje funkcję automatycznego obracania. Po obróceniu
telefonu widok zdjęcia jest dostosowywany do nowego ułożenia.
Obracanie zdjęcia
1. Podczas wyświetlania zdjęcia dotknij pozycji
.
2. Wybierz opcję Obróć w lewo lub Obróć w prawo. Zdjęcie zostanie zapisane w
nowej orientacji.
47
Przycinanie zdjęcia
1. Podczas wyświetlania zdjęcia dotknij pozycji
> PRZYCINANIE.
2. Użyj narzędzia do przycinania, aby zaznaczyć fragment zdjęcia do przycięcia.

Przeciągnij palcem z wnętrza narzędzia do przycinania, aby je przesunąć.

Przeciągnij krawędź narzędzia do przycinania, aby zmienić rozmiar obrazu.

Przeciągnij narożnik narzędzia do przycinania, aby zmienić rozmiar obrazu bez zmiany
proporcji wysokości do szerokości.
3. Dotknij pozycji ZAPISZ, aby zapisać przycięte zdjęcie lub pozycji
, aby
odrzucić zmiany.
Odtwarzanie pokazu slajdów
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. Dotknij albumu.
3. Dotknij pozycji
> Pokaz slajdów, aby odtworzyć pokaz zdjęć z albumu.
4. Dotknij ekranu, aby zatrzymać pokaz.
Słuchanie muzyki
Otwieranie biblioteki muzycznej
Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
Biblioteka muzyczna automatycznie wyszukuje utwory muzyczne w pamięci telefonu i na
karcie microSD i wyświetla je w widokach Wykonawcy, Albumy, Utwory, Playlisty.
Odtwarzanie muzyki
1. Wybierz sposób wyświetlania muzyki w bibliotece muzycznej.
2. Dotknij pliku muzycznego, który chcesz odtworzyć.
48
, aby wrócić do ekranu głównego. Można
Podczas odtwarzania muzyki dotknij pozycji
swobodnie korzystać z innych aplikacji, muzyka będzie nadal odtwarzana w tle. Otwórz
panel powiadomień i dotknij aktualnego utworu, aby wrócić do ekranu odtwarzacza.
Tworzenie playlisty
1. Przytrzymaj palcem plik w bibliotece muzycznej.
2. Dotknij pozycji Dodaj do playlisty.
3. Dotknij pozycji Nowa, zmień nazwę playlisty i dotknij pozycji Zapisz, aby dodać
utwór.
Dodawanie muzyki do playlisty
1. Wybierz sposób wyświetlania muzyki w bibliotece muzycznej.
2. Przytrzymaj palcem plik muzyczny i dotknij pozycji Dodaj do playlisty.

Dotknij istniejącej playlisty, aby dodać do niej utwór.

Dotknij pozycji Nowa, aby dodać utwór do nowej playlisty.
Odtwarzanie muzyki z playlisty
1. W bibliotece muzycznej dotknij pozycji Playlisty.
49
2. Przytrzymaj palcem playlistę, którą chcesz odtworzyć.
3. Dotknij pozycji Odtwórz, aby odtworzyć playlistę.
Słuchanie radia
Aplikacja Radio pozwala słuchać programów radiowych w telefonie. Ponieważ odbiornik
radiowy wykorzystuje dołączony zestaw słuchawkowy w charakterze anteny, przed
uruchomieniem aplikacji należy podłączyć zestaw słuchawkowy do gniazda audio w
telefonie.
Uruchamianie radia
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Narzędzia >
.
2. Po pierwszym otwarciu aplikacji Radio dotknij pozycji
> Szukaj. Spowoduje
to automatyczne wyszukanie dostępnych stacji radiowych i zapisanie ich.
Następnie odbiornik zostaje nastawiony na pierwszą ze znalezionych stacji.
Dostrajanie radia
Otwórz aplikację Radio FM i wykonaj następujące czynności:

Dotknij pozycji
lub
, aby dostroić radio do poprzedniej lub następnej stacji.

Dotknij pozycji
, aby dodać bieżącą stację do ulubionych.

Dotknij pozycji
, aby wyświetlić listę stacji radiowych.
50
Usługi Google
Dostępność aplikacji Google oraz ich funkcjonalność może zależeć od kraju lub operatora.
Przy korzystaniu z nich należy przestrzegać obowiązujących przepisów lokalnych.
Po pierwszym włączeniu telefonu i pierwszym użyciu usługi Google, takiej jak Google,
Gmail lub Sklep Play pojawi się prośba o zalogowanie na koncie Google.
Przed zalogowaniem się na koncie Google należy się upewnić, że
telefon ma dostęp do sieci umożliwiającej transmisję danych
(3G/GPRS).
Jeśli już posiadasz konto Google, podaj swoją nazwę użytkownika i hasło.
Tworzenie konta Google
Jeśli nie masz jeszcze konta Google, możesz je utworzyć.
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. Dotknij pozycji Dodaj konto > Google.
3. Dotknij pozycji Nowe, następnie wpisz ustawienia Imię, Nazwisko i dotknij
pozycji
.
4. Wprowadź E-mail dla swojego konta Google i dotknij pozycji
. Telefon połączy
się z serwerem Google, aby sprawdzić, czy wybrana nazwa użytkownika jest
dostępna. Jeśli wpisana nazwa użytkownika jest już zajęta, pojawi się prośba o
wpisanie innej.
5. Utwórz i potwierdź Hasło do swojego konta Google.
Wykonuj instrukcje na ekranie, aby dokończyć tworzenie konta Google.
Gmail
Gmail to oficjalna usługa poczty elektronicznej firmy Google. Przy okazji pierwszego
użycia usługi Gmail nastąpi synchronizacja wiadomości na internetowym koncie
z pamięcią w telefonie.
Otwieranie aplikacji Gmail
Na ekranie głównym dotknij pozycji Google >
. Pojawi się lista wiadomości na koncie
ODEBRANE. Wiadomości, które zechcesz zatrzymać w pamięci telefonu, trafią do folderu
ODEBRANE.
51
Przełączanie się między kontami
1. Na liście wiadomości dotknij pozycji Główne w górnej części ekranu.
2. Dotknij konta zawierającego wiadomość, którą chcesz przeczytać.
Tworzenie i wysyłanie wiadomości e-mail
1. Na liście wiadomości dotknij pozycji
.
2. Wprowadź adres e-mail odbiorcy w polu Do. Jeśli wiadomość ma być skierowana
do kilku odbiorców, oddzielaj ich adresy przecinkami. Można wprowadzić
nieograniczoną liczbę odbiorców.
Jeśli chcesz wysłać kopię (DW) lub ukrytą kopię (UDW) wiadomości do innych odbiorców,
dotknij pozycji
>Dodaj DW/UDW.
3. Wpisz temat wiadomości oraz jej treść.
Jeśli chcesz dodać załącznik w postaci zdjęcia albo filmu, dotknij pozycji
> Załącz
plik, aby wybrać załącznik.
4. Gdy wiadomość jest gotowa, dotknij pozycji
.
Odpowiadanie na wiadomość i przekazywanie wiadomości
1. Na liście wiadomości dotknij wiadomości, na którą chcesz odpowiedzieć lub którą
chcesz przekazać.
2. Dotknij pozycji
, aby odpowiedzieć.
3. Wykonaj jedną z czynności:

Jeśli wybrano opcję Odpowiedz wszystkim, wpisz wiadomość.

Jeśli wybrano opcję Przekaż dalej, określ odbiorców wiadomości i wpisz ewentualny
dodatkowy tekst, który ma być dodany do przekazanej wiadomości.
4. Dotknij pozycji
, aby wysłać wiadomość lub pozycji
, aby zapisać jej
wersję roboczą.
Wyszukiwanie wiadomości e-mail
1. Na liście wiadomości dotknij pozycji
.
2. Wpisz wyszukiwanie słowo w polu i dotknij pozycji
.
Konfigurowanie ustawień usługi Gmail
Na liście wiadomości dotknij pozycji
> Ustawienia etykiety, aby skonfigurować
ustawienia usługi Gmail.
52
Mapy
Aplikacja Mapy pozwala znaleźć bieżącą lokalizację, wyświetlać informacje o ruchu na
drogach w czasie rzeczywistym (zależnie od dostępności usługi w danej lokalizacji) oraz
korzystać ze szczegółowych wskazówek dojazdu. Można wyświetlać zdjęcia satelitarne,
mapy ruchu drogowego oraz inne rodzaje map dla bieżącej lokalizacji bądź dla innych
miejsc.
Włączanie usług lokalizacyjnych
Przed otwarciem aplikacji Mapy w celu znalezienia bieżącej lokalizacji lub innych miejsc,
należy uruchomić usługi lokalizacyjne.
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. Dotknij pozycji Lokalizacja.
3. Dotknij przełącznika Lokalizacja, aby włączyć usługi lokalizacyjne.
Otwieranie aplikacji Mapy
Na ekranie głównym dotknij pozycji Google >
.
Wyszukiwanie interesujących miejsc
1. Na ekranie mapy dotknij pola Szukaj.
2. Wpisz nazwę wyszukiwanego miejsca i dotknij pozycji
.
Wyniki wyszukiwania zostaną wyświetlone na mapie.
Wskazówki dojazdu
1. Na ekranie mapy dotknij pozycji
.
2. Dotknij pozycji Moja lokalizacja, wpisz punkt startowy trasy w polu Wybierz
punkt początkowy….
3. Dotknij pozycji Wybierz miejsce docelowe…, wpisz punkt docelowy trasy w polu
Wybierz miejsce docelowe….
4. Dotknij ikony samochodu, transportu publicznego lub marszu pieszo. Wskazówki
nawigacyjne pojawią się w formie listy.
5. Dotknij dowolnej pozycji na liście, aby ją uwidocznić na mapie.
53
YouTube
YouTube jest to bezpłatny internetowy serwis streamingowy wideo firmy Google. Pozwala
on wyszukiwać, oglądać i publikować filmy w Internecie.
Otwieranie aplikacji YouTube
Na ekranie głównym dotknij pozycji Google >
.
Wyszukiwanie filmów
1. Na ekranie YouTube dotknij pozycji
.
2. Wpisz wyszukiwanie słowo i dotknij ikony
na klawiaturze. Lista wyników
wyszukiwania pojawi się poniżej paska powiadomień. Przejrzyj listę wyników i
dotknij filmu, aby go obejrzeć.
Sklep Play
Usługa Android Market zapewnia bezpośredni dostęp do aplikacji i gier, które można
pobierać i instalować w telefonie.
Otwieranie aplikacji Sklep Play
Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
Instalowanie aplikacji
1. Wybierz kategorię w polu Sklep Play i dotknij aplikacji, którą chcesz pobrać. Na
ekranie informacyjnym aplikacji można zapoznać się z jej szczegółowym opisem,
jak koszt zakupu, ocena i komentarze użytkowników oraz nazwy podobnych
aplikacji. Niżej znajdują się dane twórcy/producenta, lista innych jego aplikacji oraz
łącze do strony internetowej. Ponadto można wysłać e-mail na podany adres
twórcy/producenta.
2. Aby zainstalować aplikację, dotknij pozycji ZAINSTALUJ (jeśli instalacja jest
bezpłatna) lub dotknij przycisku z ceną (w przypadku aplikacji płatnych) i potwierdź
zamiar pobrania lub zakupu.
3. W panelu powiadomień można zobaczyć postęp pobierania. Instalacja większości
aplikacji zajmuje tylko parę sekund. Aby zatrzymać pobieranie, dotknij aplikacji i
dotknij pozycji ZATRZYMAJ.
54
Gdy aplikacja jest już pobrana i zainstalowana w telefonie, w pasku powiadomień pojawia
się odpowiednia ikona.
Jeśli chcesz zainstalować aplikację z innego źródła niż Android
Market, dotknij pozycji
> Zabezpieczenia i zaznacz pole
Nieznane źródła, aby umożliwić instalowanie aplikacji obcych
producentów.
Odinstalowywanie aplikacji
1. Na ekranie Sklep Play dotknij pozycji
w lewym górnym rogu, po czym dotknij
pozycji Moje aplikacje.
2. Dotknij aplikacji, którą chcesz odinstalować i dotknij pozycji ODINSTALUJ.
3. Gdy pojawi się pytanie, dotknij przycisku OK, aby usunąć aplikację z telefonu.
55
Synchronizowanie danych
Niektóre aplikacje w telefonie dają dostęp do tych samych danych osobistych, które
można dodawać, przeglądać i modyfikować w komputerze. W razie wprowadzenia zmian
oraz dodania lub usunięcia danych w tego typu aplikacji internetowej zaktualizowane dane
są też widoczne w telefonie.
Efekt ten jest możliwy dzięki zdalnej synchronizacji danych. Proces ten odbywa się w tle i
nie zakłóca normalnego korzystania z telefonu.
Zarządzanie kontami
Można synchronizować kontakty, pocztę i inne dane w telefonie z wieloma kontami Google
lub kontami innych usługodawców, zależnie od aplikacji zainstalowanych w telefonie.
Na przykład w pierwszej kolejności można dodać prywatne konto Google, aby zawsze
mieć dostęp do prywatnej poczty, kontaktów i kalendarza. Następnie można dodać konto
służbowe, aby mieć pod ręką służbową pocztę i kontakty. Zależnie od potrzeb, można
zdefiniować wiele kont Google lub kont innych usługodawców.
Dodawanie konta
Po dodaniu konta aplikacja Osoby porównuje kontakty z nowo synchronizowanego konta
z kontaktami zapamiętanymi na kontach już obecnych w telefonie. W razie wykrycia
powielonych wpisów podejmie próbę scalenia ich w aplikacji Osoby. O ile jednak kontakty
będą prezentowane jako pojedyncza pozycja, same dane kontaktów nie są scalane.
> Dodaj konto. Na ekranie widoczne
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
będą bieżące ustawienia synchronizacji oraz lista bieżących kont.
W niektórych przypadkach konieczne jest uzyskanie szczegółowych
parametrów konta od konsultantów informatycznych. Na przykład
potrzebne mogą być nazwa domeny i adres serwera.
2. Wybierz typ dodawanego konta.
3. Wykonuj instrukcje opisane na ekranie i wpisz wymagane i opcjonalne dane
konta. Większość kont wymaga podania nazwy i hasła użytkownika, ale
szczegółowe dane zależą od typu konta i konfiguracji usługi.
4. Po skończeniu konto zostaje dodane do listy kont na ekranie.
56
Dodawanie konta Exchange
> Dodaj konto.
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
2. Dotknij pozycji Firma.
3. Wykonuj instrukcje i wpisz wymagane dane konta Exchange. Szczegółowe
informacje można uzyskać u administratora serwera.
4. Dotknij pozycji Dalej, aby wyświetlić ekran Konfiguracja konta. Skonfiguruj
ustawienia.
5. Dotknij pozycji Dalej, aby wyświetlić ustawienia konta. Skonfiguruj ustawienia
synchronizacji dla tego konta.
6. Dotknij pozycji Dalej, aby zakończyć konfigurowanie ustawień konta. Jeśli poczta
nie jest prawidłowo synchronizowana, porozum się z administratorem serwera.
Usuwanie konta
Dodane wcześniej konto można usunąć z telefonu, co oznacza usunięcie konta i
wszystkich powiązanych z nim danych, jak poczta, kontakty, ustawienia itp. Niektórych
kont jednak nie można usunąć. Przykładem jest pierwsze konto wpisane do ustawień
telefonu. Usunięcie niektórych kont oznacza również usunięcie wszystkich powiązanych z
kontem danych i informacji.
Aby usunąć wszystkie konta, należy przywrócić w telefonie ustawienia
fabryczne.
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. Na ekranie KONTA wybierz typ konta, na przykład Firma, IMAP lub Google.
3. Na ekranie kont dotknij konta, które ma zostać usunięte.
4. Dotknij pozycji
> Usuń konto.
5. Potwierdź zamiar usunięcia konta.
Konfigurowanie synchronizacji kont
Telefon pozwala zdefiniować dostęp do transmisji danych w tle i opcje synchronizacji dla
wszystkich aplikacji w telefonie. Można też określić typ synchronizowanych danych dla
każdego konta oddzielnie.
W przypadku niektórych kont synchronizacja odbywa się dwukierunkowo: zmiany
wprowadzane w telefonie komórkowym są przenoszone do ich kopii w Internecie. Niektóre
konta obsługują tylko synchronizację jednokierunkową, a dane w telefonie są tylko do
odczytu.
57
Ogólne ustawienia synchronizacji
.
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
2. Na ekranie KONTA wybierz typ konta, na przykład Firma, E-mail, lub Google.
3. Na ekranie kont dotknij konta i wykonaj poniższe czynności:

Zaznacz lub wyczyść pole wyboru decydujące o tym, czy aplikacje i usługi mogą
przesyłać dane nawet wtedy, kiedy w nich nie pracujesz (to znaczy, kiedy działają w
tle).
Jeśli ta opcja jest wyłączona, Gmail nie będzie odbierać nowej poczty, Kalendarz nie
będzie synchronizować zdarzeń itp. Wszystkie te operacje trzeba będzie wykonywać
samodzielnie, wykonując odświeżenie danych w odpowiedniej aplikacji.

Zaznacz lub wyczyść pole wyboru decydujące o tym, czy zmiany wprowadzane w
danych w telefonie lub w Internecie mają być automatycznie synchronizowane ze sobą.
Na przykład, kiedy ta opcja jest włączona, zmiany wprowadzane w aplikacji Osoby w
telefonie będą automatycznie uwzględniane w Kontaktach Google na koncie
internetowym.
Zmiana ustawień synchronizacji konta
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. Na ekranie KONTA wybierz typ konta, na przykład Firma, E-mail lub Google.
3. Na ekranie konta dotknij konta, którego ustawienia synchronizacji chcesz zmienić.
Pojawi się ekran synchronizacji, zawierający listę typów danych, które mogą być
synchronizowane dla danego konta.
Wybierz na liście pozycje, które mają być synchronizowane i dotknij pozycji
Synchronizuj teraz. Wybrane elementy będą synchronizowane automatycznie.
58
>
Korzystanie z innych aplikacji
Kalendarz
Kalendarz to osobisty asystent pomagający w organizacji i planowaniu czasu oraz w
śledzeniu ważnych dat i wydarzeń.
Otwieranie aplikacji Kalendarz
Na ekranie głównym dotknij pozycji Narzędzia >
.
Tworzenie nowego zdarzenia
1. W dowolnym widoku kalendarza dotknij pozycji
> Nowe wydarzenie, aby
otworzyć ekran szczegółów zdarzenia.
Jeśli masz więcej niż jeden kalendarz, wybierz ten, w którym chcesz zapisać zdarzenie.
2. Wpisz szczegółowe informacje o zdarzeniu, jak nazwa, miejsce i godziny.
Konfigurowanie synchronizacji i sposobu wyświetlania
Zdarzenia kalendarzowe zapisane w kontach (na przykład w kontach e-mail) mogą być
synchronizowane i przeglądane w aplikacji Kalendarz.
1. W dowolnym widoku kalendarza dotknij pozycji
> Ustawienia.
2. Dotknij dodanego konta, następnie dotknij pola obok konta, aby zmienić
ustawienie synchronizacji.
Nawet jeśli z konfiguracji kalendarza wynika, że jego dane nie będą przechowywane w
telefonie, pozostajesz jego subskrybentem i możesz korzystać z nich za pośrednictwem
usługi internetowej Kalendarz Google lub przy użyciu innych usług.
Konfigurowanie ustawień kalendarza
W dowolnym widoku kalendarza dotknij pozycji
> Ustawienia > ustawienia ogólne i
wybierz jedną z opcji:

Ukryj odrzucone: zaznacz, aby ukryć zdarzenia, na które zaproszenia odrzuciłeś.

Dźwięk: dotknij, aby wybrać dzwonek sygnalizujący przypomnienie o zdarzeniu.

Wibracje: zaznacz tę opcję, aby telefon sygnalizował przypomnienie o zdarzeniu
wibracjami.
59

Domyślne przypomnienie: dotknij, aby wybrać domyślny czas, o jaki przypomnienie o
zdarzeniu ma wyprzedzać termin zdarzenia.
Menedżer plików
Menedżer plików pozwala organizować, edytować i usuwać pliki i foldery, jak
kieszonkowy organizator.
Otwieranie Menedżera plików
Na ekranie głównym dotknij pozycji Narzędzia >
.
Tworzenie folderu
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Narzędzia >
.
2. W polu Lokalne dotknij pozycji Karta SD lub Wewnętrzna.
3. Dotknij pozycji
> Nowy folder.
4. Wpisz nazwę nowego folderu w polu tekstowym.
5. Dotknij pozycji Zapisz.
Przenoszenie lub kopiowanie pliku
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Narzędzia >
.
2. W polu Lokalne dotknij pozycji Karta SD lub Wewnętrzna.
3. Dotknij pozycji
lub
, aby skopiować lub wyciąć.
4. Wybierz pliki lub foldery, które chcesz przenieść lub skopiować. Dotknij pozycji
KOPIUJ lub WYTNIJ.
5. Wybierz folder docelowy, do którego ma trafić kopiowany lub przenoszony plik.
Dotknij pozycji WKLEJ, aby przenieść lub skopiować plik do wybranego folderu.
Wyszukiwanie plików
1. Na ekranie Menedżer plików dotknij folderu, aby przejść do katalogu
zawierającego poszukiwany plik.
2. Dotknij pozycji

> Szukaj, w polu wpisz fragmenty nazwy szukanego pliku.
Podczas wpisywania dopasowane pliki będą wyświetlane na liście. Jeśli pojawi się tam
właściwy plik, można dotknąć jego nazwy.

Dotknij pozycji
na klawiaturze, aby wykonać wyszukiwanie. Pojawi się lista
wyników. Dotknij pliku na liście, aby go otworzyć.
60
3. Dotknij pozycji
, aby wrócić do ekranu menedżera plików.
Wyświetlanie stanu pamięci
Na ekranie głównym dotknij pozycji
> Pamięć. Pojawi się ekran do zarządzania
pamięcią. Ekran ten pozwala wyświetlić stan pamięci oraz ilość dostępnej pamięci
wewnętrznej i na karcie microSD.
Zmiana nazwy pliku
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Narzędzia >
.
2. W polu Lokalne dotknij pozycji Karta SD lub Wewnętrzna.
3. Przytrzymaj palcem plik, którego nazwą chcesz zmienić i dotknij pozycji Zmień
nazwę.
4. Zmień nazwę pliku i dotknij pozycji OK.
Usuwanie pliku
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Narzędzia >
.
2. W polu Lokalne dotknij pozycji Karta SD lub Wewnętrzna.
3. Dotknij pozycji
.
4. Wybierz plik, który chcesz usunąć i dotknij pozycji USUŃ.
5. Dotknij pozycji OK.
Tworzenie skrótu do pliku lub folderu
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Narzędzia >
.
2. W polu Lokalne dotknij pozycji Karta SD lub Wewnętrzna.
3. Przytrzymaj palec na pliku lub folderze, do którego chcesz utworzyć skrót i z
menu opcji wybierz pozycję Skrót na pulpicie.
Sprawdzanie stanu pamięci
Przed zapisaniem dużych plików w pamięci telefonu lub na karcie microSD należy się
upewnić, że w pamięci jest na to dość miejsca.
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Narzędzia >
.
2. W polu Lokalne znajduje się informacja o całkowitej i dostępnej ilości miejsca w
pamięci telefonu i na karcie SD.
61
Zegar
Zegar pozwala sprawdzać informacje o aktualnym czasie w różnych częściach świata,
używać stopera lub minutnika, a także nastawiać alarmy pełniące rolę budzika.
Otwieranie Zegara
Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
Alarm
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
2. Dotknij pozycji
.
, aby otworzyć listę alarmów. Na liście alarmów można
wykonać następujące czynności:

Dodać alarm: Dotknij pozycji
, wybierz godzinę alarmu, a następnie dotknij pozycji
Gotowe. Nastaw godzinę i dźwięk alarmu, częstotliwość powtarzania i inne ustawienia.

Włączyć lub wyłączyć alarm: Dotknij przełącznika na prawo od alarmu, aby go włączyć
lub wyłączyć.

Skonfigurować ustawienia alarmu: Dotknij pozycji
> Ustawienia i określ, czy
alarm ma być słyszany mimo wyciszenia telefonu, długość drzemki oraz funkcję
przycisków regulacji głośności.

Usunąć alarm: Dotknij pozycji
na prawo od alarmu, który chcesz usunąć.

Gdy alarm zostanie uruchomiony, przesuń ikonę
, aby go wyciszyć na stałe lub na
5 minut drzemki.
Zegar światowy
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
2. Dotknij pozycji
.
, aby otworzyć zegar światowy. Na ekranie zegara
światowego można wykonać następujące czynności:

Dodać miasto: dotknij pozycji
, zaznacz pole wyboru obok miasta, które chcesz
dodać.

Ustawić miasto macierzyste: dotknij pozycji
, poniżej listy miast dotknij
>
Ustawienia > Domowa strefa czasowa, aby określić strefę czasową miasta
macierzystego oraz datę i godzinę systemową.

Usunąć miasto: dotknij pozycji
, następnie pozycji
które chcesz usunąć.
62
na prawo od nazwy miasta,
Minutnik
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. Na karcie Minutnik obróć pokrętło, aby określić czas do odliczania. Po skończeniu
dotknij pozycji START, aby uruchomić minutnik.
3. Po skończeniu odliczania telefon odtworzy dźwięk i zacznie odliczanie
nadmiarowe.
4. Dotknij pozycji STOP, aby zatrzymać dźwięk i wyzerować licznik.
Pogoda
Aplikacja Pogoda przedstawia aktualne informacje o pogodzie w dowolnym mieście świata.
Informacje o pogodzie można przesłać znajomym i rodzinie.
Przed użyciem aplikacji Pogoda należy włączyć usługę Lokalizacja oraz transmisję
danych w telefonie.
Dodawanie miasta
Możesz wybrać miasta, dla których chcesz mieć aktualne informacje pogodowe.
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Narzędzia >
2. Dotknij pozycji
, a następnie
.
.
3. Wprowadź nazwę miasta. Zostanie wyświetlona lista pasujących miast.
4. Wybierz miasto, które chcesz dodać.
5. Oprócz bieżącego miasta można wybrać maksymalnie dziewięć innych.
Aktualizowanie informacji o pogodzie
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Narzędzia >
.
2. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby znaleźć miasto, którego pogodę chcesz
zaktualizować.
3. Dotknij pozycji
, aby zaktualizować pogodę.
4. Aplikacja Pogoda może też działać w trybie automatycznej aktualizacji. Dotknij
pozycji
, a następnie
> Ustawienia, dotknij przełącznika
Automatyczna aktualizacja i wybierz ustawienie Częstotliwość aktualizacji.
Telefon będzie aktualizować informacje o pogodzie w wybranych odstępach
czasu.
63
Udostępnianie informacji o pogodzie
Telefon pozwala wysłać informacje o pogodzie przez SMS. W ten sposób można
przypomnieć rodzinie lub znajomym o zmianach pogody.
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji Narzędzia >
.
2. Przesuń palcem w lewo lub w prawo, aby znaleźć miasto, którego pogodę chcesz
przekazać.
3. Dotknij pozycji
, aby wyświetlić ekran wiadomości.
4. Następnie można wykonać następujące czynności:


Wprowadź numer telefonu.
Dotknij pozycji
5. Dotknij pozycji
, aby wybrać kontakt.
, aby wysłać informacje o pogodzie.
Kalkulator
Kalkulator pozwala wykonywać podstawowe obliczenia arytmetyczne.
Otwieranie aplikacji Kalkulator
Na ekranie głównym dotknij pozycji Narzędzia >
.
Przełączanie między układem podstawowym a zaawansowanym
Na ekranie Kalkulator przesuń palcem w prawo lub w lewo, aby przełączać się między
układem podstawowym i zaawansowanym.
64
Konfigurowanie telefonu
Aby skonfigurować ustawienia telefonu, dotknij pozycji
.
Włączanie lub wyłączanie trybu lotniczego
Odbieranie i nadawanie sygnałów przez telefon może zakłócać działanie instrumentów
pokładowych samolotu. Na czas lotu należy telefon wyłączać lub przełączać go w tryb
lotniczy. W trybie lotniczym wyłączane są funkcje komunikacji bezprzewodowej. Można
jednak słuchać muzyki lub korzystać z gier.
Tryb samolotowy można włączyć lub wyłączyć dowolną z poniższych metod:

Naciśnij i przytrzymaj przycisk włącznika i dotknij pozycji Tryb samolotowy.

Na ekranie głównym dotknij pozycji
> Więcej…. Zaznacz pole wyboru Tryb
samolotowy.
Kiedy tryb lotniczy jest włączony, w pasku powiadomień widać ikonę
.
Ustawienia dźwięków
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. W polu URZĄDZENIE dotknij pozycji Profile dźwięku.
3. Dotknij pozycji
na prawo od Ogólne. Na ekranie Ustawienia można
wykonać następujące czynności:

Dotknij Głośność i przeciągnij suwaki, aby nastawić głośność dzwonków, powiadomień,
alarmów, rozmów i innych aplikacji.

Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Wibracje podczas dzwonienia, aby zdecydować,
czy telefon ma sygnalizować rozmowę przychodzącą wibracjami.

Dotknij pozycji Dzwonek telefonu, aby wybrać dzwonek.

Dotknij pozycji Domyślny dźwięk powiadomienia, aby określić dźwięk powiadomień.

Dotknij lub wyczyść pole wyboru w sekcji SYSTEM, aby włączyć lub wyłączyć dźwięk
powiadomień lub wibrację przy dotknięciu lub zablokowaniu ekranu, wykonaniu zdjęcia
ekranu, wybraniu numeru i przy innych czynnościach.
65
Włączanie trybu cichego
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. W polu URZĄDZENIE dotknij pozycji Profile dźwięku..
3. Zaznacz pole wyboru Wyciszony, aby wyciszyć wszystkie dźwięki z wyjątkiem
alarmów oraz multimediów.
Zmiana sygnału wiadomości
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
> Ustawienia > Powiadomienia >
2. Na liście wiadomości dotknij pozycji
Dźwięk.
3. Wybierz jeden z dzwonków na liście.
4. Dotknij pozycji OK.
Ustawienia wyświetlania
> Wyświetlacz.
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
2. Na ekranie Wyświetlacz można wykonać następujące czynności:

Dotknij pozycji Tapeta, aby określić tapety ekranu głównego i ekranu blokady.

Dotknij pozycji Jasność, aby dobrać jasność ekranu. Aby ręcznie wyregulować jasność,
wyłącz opcję Jasność automatyczna.

Dotknij pozycji Uśpienie, aby wybrać opóźnienie blokady ekranu. Jeśli telefon
pozostaje bezczynny przez podany czas, telefon automatycznie zablokuje ekran, aby
oszczędzać baterię.

Dotknij pozycji Wygaszacz ekranu, aby określić sposób działania uśpionego telefonu.

Dotknij pozycji Rozmiar czcionki, aby zmienić rozmiar czcionki ekranowej.
Ustawienia daty i godziny
Jeśli telefon korzysta z ustawień daty i godziny podawanych
automatycznie przez sieć, nie można ręcznie ustawić daty, godziny, ani
strefy czasowej.
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. Dotknij pozycji Data i czas. Na ekranie Data i czas można wykonać następujące
czynności:
66

Zaznacz pola wyboru Automatyczna data i czas i Auto strefa czasowa, aby
korzystać z sieciowych ustawień daty i godziny.

Wyczyść pola wyboru Automatyczna data i czas i Auto strefa czasowa, aby ręcznie
wprowadzać ustawienia daty i godziny oraz strefy czasowej.

Zaznacz lub wyczyść pole wyboru Format 24-godzinny, aby przełączać między
12-godzinnym i 24-godzinnym formatem czasu.

Dotknij pozycji Wybierz format daty, a by wybrać sposób wyświetlania daty.
Ustawienia języka systemu
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. Dotknij pozycji Język,klawiatura,głos.
3. Dotknij pozycji Język i wybierz język.
Zarządzanie aplikacjami
Pobieranie aplikacji
Różne źródła udostępniają szeroki wybór aplikacji do pobrania. Można:

Pobierać aplikacje ze sklepu Play firmy Google.

Pobierać aplikacje ze stron internetowych przy użyciu przeglądarki w telefonie.

Pobierać aplikacje za pomocą komputera i kopiować je na telefon przy użyciu programu
HiSuite lub innej aplikacji.

Podłączyć telefon do komputera i pobierać aplikacje za jego pośrednictwem.
Przeglądanie aplikacji
Można przeglądać rozmiary i uprawnienia aplikacji zainstalowanych
w telefonie. Można też przeglądać aktualnie uruchomione aplikacje, aby sprawdzić stan
systemu.
> Aplikacje.
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
2. Wybierz typ aplikacji: Pobrane, URUCHOMIONE lub Wszystkie.
3. Na liście aplikacji wykonaj dowolne z poniższych:
4. Dotknij pozycji
, a następnie Sortuj według rozmiaru. Następnie dotknij
aplikacji, aby wyświetlić informacje na jej temat.
67
5. Dotknij aplikacji bezpośrednio, aby wyświetlić informacje. Zawartość ekranu
można przewijać palcem w dół i w górę.
Wysyłanie aplikacji
1. Na ekranie głównym przytrzymaj palec na aplikacji, którą chcesz wysłać, aż na
górze ekranu pojawi się ikona
2. Przeciągnij aplikację do pozycji
.
.
3. Na kolejnym ekranie wybierz metodę wysłania i wykonaj podane instrukcje, aby
wysłać aplikację.
Aplikacje systemowe nie mogą być wysyłane.
Odinstalowywanie aplikacji
> Aplikacje.
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
2. Przesuń palcem do pozycji Wszystkie i wybierz aplikację do odinstalowania.
3. Dotknij pozycji Odinstaluj > OK.
Niektóre aplikacje zainstalowane fabrycznie nie mogą być odinstalowane.
Opróżnianie pamięci podręcznej aplikacji
Opróżnienie pamięci podręcznej aplikacji pozwala uwolnić zajętą pamięć telefonu.
> Aplikacje.
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
2. Przesuń palcem do pozycji Wszystkie i wybierz aplikację do opróżnienia pamięci
podręcznej.
3. Dotknij pozycji Wyczyść pamięć podręczną.
Przenoszenie aplikacji na kartę microSD
Niektóre aplikacje zostały zaprojektowane z myślą o przechowywaniu ich na karcie
microSD (zależnie od modelu telefonu), a nie w pamięci wewnętrznej telefonu. Inne
pozwalają zmieniać ich miejsce zapisu. Przenoszenie dużych aplikacji z pamięci
wewnętrznej na kartę pozwala wygospodarować więcej miejsca na inne aplikacji, które nie
oferują takiej możliwości.
> Aplikacje.
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
2. Dotknij wybranej aplikacji na liście. Następnie dotknij pozycji Przenieś do Kartę
SD, aby przenieść większą część aplikacji poza pamięć wewnętrzną telefonu.
68
Sposoby na uwolnienie pamięci telefonu

Przenieś pliki i załączniki wiadomości na kartę microSD.

W aplikacji Internet usuń wszystkie tymczasowe pliki internetowe i historię
przeglądarki.

Przenieś aplikacje na kartę microSD.

Odinstaluj wszelkie pobrane programy, których już nie używasz.
Konfigurowanie usług telefonicznych
Konfigurowanie ustawień połączeń
Operatorzy sieci komórkowych oferują rozmaite usługi, jak przekazywanie połączeń,
połączenia oczekujące, ustalone numery i poczta głosowa. Wiele spośród tych usług
można skonfigurować, jeśli są objęte planem taryfowym.
Aby skonfigurować funkcje telefoniczne, na ekranie głównym dotknij pozycji
następnie
,a
> Ustawienia > Połączenie głosowe.
Włączanie komórkowej transmisji danych w roamingu
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. Dotknij pozycji Zarządzanie kartą SIM > Roaming > Dane w roamingu.
3. Zaznacz pole wyboru karty SIM.
Korzystanie z transmisji danych w roamingu może powodować
naliczanie dodatkowych opłat. Informacji o kosztach roamingu udziela
operator sieci.
Wyłączanie komórkowej transmisji danych
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. Dotknij pozycji Więcej… > Sieci komórkowe > Połączenie danych.
3. Zaznacz pole wyboru karty SIM.
Zabezpieczanie telefonu
Osobisty numer identyfikacyjny PIN jest dostarczany w komplecie z kartą SIM jako
zabezpieczenie danych w telefonie. Jeśli blokada karty SIM jest aktywna, PIN trzeba
wprowadzać przy każdym uruchomieniu telefonu.
69
Przed wykonaniem poniższych operacji należy przygotować PIN do karty SIM podany
przez operatora.
Włączanie kodu PIN do karty SIM
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. Dotknij pozycji Zabezpieczenia > Ustaw blokadę SIM.
3. Wybierz odpowiednią kartę SIM.
4. Zaznacz pole wyboru Zablokuj Kartę SIM.
5. Wpisz kod PIN za pomocą klawiatury i dotknij pozycji OK.
6. Aby zmienić PIN, w dowolnym momencie dotknij pozycji Zmień PIN do karty
SIM.
Telefon zawsze umożliwia wykonywanie połączeń na numery
alarmowe.
Zabezpieczanie telefonu przez blokadę ekranu
Aby zapewnić lepszą ochronę danych w telefonie, należy blokować ekran i zdefiniować
wzór odblokowania, który będzie wymagany przy każdym włączeniu telefonu oraz przy
każdym uaktywnianiu go z trybu uśpienia.
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. Dotknij pozycji Zabezpieczenia > Blokada ekranu > Wzór.
3. Przesuwaj palec w pionie, w poziomie lub po przekątnej, łącząc liniami
przynajmniej cztery punkty w wybranej przez siebie kolejności. Po skończeniu
oderwij palec od ekranu.
Palec należy przeciągać po ekranie, rysując linie między punktami, a nie tylko dotykać
kolejnych punktów.
4. Telefon zapamięta narysowany wzór. Dotknij pozycji Dalej.
5. Gdy pojawi się prośba, ponownie narysuj wzór odblokowania ekranu i dotknij
pozycji Potwierdź.
Aby zmienić wzór odblokowania, dotknij pozycji Zabezpieczenia > Blokada ekranu.
Zabezpieczanie telefonu cyfrowym kodem PIN
Można zdefiniować cyfrowy kod PIN do blokady telefonu.
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. Dotknij pozycji Zabezpieczenia > Blokada ekranu > Kod PIN.
3. Wpisz przynajmniej sześć cyfr.
70
4. Dotknij pozycji Kontynuuj.
5. Wprowadź te same cyfry ponownie i dotknij pozycji OK.
Dotknij pozycji Zabezpieczenia > Blokada ekranu, aby zmienić PIN.
Odblokowywanie telefonu w razie zapomnienia wzoru
odblokowującego
Jeśli utworzono już konto Google, można odblokować telefon przy użyciu następujących
metod.
Przed odblokowaniem telefonu upewnij się, że włączona jest komórkowa transmisja
danych lub komunikacja Wi-Fi.
Po pięciokrotnym wpisaniu błędnego wzoru pojawia się przycisk NIE PAMIĘTAM WZORU.
Dotknij tego przycisku, aby przejść do interfejsu konta Google. Po wpisaniu hasła do konta
Google pojawi się możliwość ustalenia nowego wzoru odblokowującego.
Jeśli problemu nie udaje się rozwiązać, należy zwrócić się do działu pomocy technicznej
Huawei.
Resetowanie ustawień telefonu
Wykonywanie kopii zapasowej danych
Przy użyciu konta Google można wykonać kopię zapasową ustawień telefonu na
serwerach Google. W przypadku zmiany telefonu na nowszy zapisane ustawienia mogą
być przeniesione na nowy telefon po pierwszym zalogowaniu na koncie Google.
1. Na ekranie Ustawienia dotknij pozycji Kopia i kasowanie danych.
2. Zaznacz pole wyboru Utwórz kopię zapasową.
Przywracanie danych fabrycznych
Przywrócenie danych fabrycznych w telefonie oznacza usunięcie wszystkich danych
osobistych z pamięci telefonu, także danych konta Google i wszystkich innych kont
skonfigurowanych w telefonie, ustawień systemu i aplikacji oraz wszelkich
zainstalowanych aplikacji. Resetowanie nie powoduje usunięcia pobranych aktualizacji
systemu. Za pomocą odpowiedniego pola wyboru można też wybrać usunięcie wszystkich
danych zapisanych na karcie SD lub na wewnętrznej karcie SD w telefonie, w
szczególności plików, które zostały tam pobrane lub skopiowane, jak muzyka i zdjęcia.
71
1. Na ekranie ustawień dotknij pozycji Kopia i kasowanie danych > Ustawienia
fabryczne.
2. Gdy pojawi się monit, dotknij pozycji Resetuj telefon, a następnie pozycji
Wymaż wszystko. Ustawienia telefonu zostaną przywrócone do oryginalnych
wartości fabrycznych, po czym nastąpi restart telefonu.
Ułatwienia dostępu
Telefon jest wyposażony w funkcje ułatwień dostępu, jak lupa albo powiększony rozmiar
tekstu. Funkcje te można włączać lub wyłączać.
1. Na ekranie głównym dotknij pozycji
.
2. Dotknij pozycji Ułatwienia dostępu.
Aktualizacja internetowa
W telefonie znajduje się zainstalowana fabrycznie funkcja aktualizacji internetowej. Kiedy
pojawi się nowa wersja oprogramowania, w telefonie pojawia się propozycja aktualizacji.
Aby samodzielnie sprawdzić dostępność nowszych wersji, można użyć pozycji
>
Informacje o telefonie >Aktualizacja systemu.
W przypadku aktualizacji:
1. Wykonaj kopię zapasową swoich ważnych danych. Aktualizacja nie powoduje
usunięcia danych osobistych.
2. Zadbaj o to, by na karcie microSD było dość miejsca na nową wersję
oprogramowania.
3. Wykonaj aktualizację zgodnie z instrukcjami na ekranie.
72
Niniejsza instrukcja obsługi ma jedynie charakter poglądowy.
Rzeczywisty produkt, w tym jego kolor, rozmiar i układ ekranu,
może wyglądać nieco inaczej. Wszelkie oświadczenia,
informacje i zalecenia w niniejszej instrukcji nie stanowią
jakiejkolwiek gwarancji, ani udzielonej w sposób wyraźny,
ani dorozumiany.
Model: Hol-U19
6011652 _01

Podobne dokumenty