Aktualności - Małopolskie Centrum Biotechniki

Komentarze

Transkrypt

Aktualności - Małopolskie Centrum Biotechniki
DUC - PF 115
lider wyceny 2013/3
Oferta buhajów po wycenie 2013/3
Aktualności
Nr 1 (Rok VIII, nr 20)
Szanowni Hodowcy,
Na
pierwszych stronach naszych Aktualności zamieszczamy materiał opracowany przez Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Balicach. Informuje
nas on o zaawansowaniu prac związanych z wdrożeniem selekcji genomowej do polskich programów hodowlanych. Wszystkie obecnie prowadzone
prace skupiają się na technicznym przygotowaniu
oprogramowania do przyjęcia europejskiej bazy referencyjnej buhajów, co przyczyni się do uzyskania
wyższej dokładności genomowej wartości hodowlanej. Już wkrótce hodowcy przeglądając ofertę będą
mogli wybierać pomiędzy buhajami ocenionymi na
potomstwie lub młodymi buhajami posiadającymi
tylko ocenę genomową. Z chwilą uznania tej ostatniej za oficjalną ocenę należy liczyć się ze wzrostem
liczby unasienień nasieniem młodych buhajów.
W rezultacie, o czym pisaliśmy wcześniej, Małopolskie Centrum Biotechniki, podobnie jak pozostałe krajowe spółki inseminacyjne, stanie przed
koniecznością zmiany aktualnego programu hodowlanego, szczególnie dla buhajów holsztyńskofryzyjskich. Efektem tego będą zmiany w zasadach
testowania buhajów lub ostatecznie zaprzestanie
testowania w kształcie jaki prowadzony jest dzisiaj.
Przyczyni się to do zwiększenia postępu genetycznego poprzez skrócenie odstępu pomiędzy pokoleniami, co dobrze prezentuje schemat zamieszczony
w tekście przygotowanym przez Instytut.
Program oceny i selekcji buhajów w Krasnem
realizowany jest głównie poprzez wykorzystanie
embriotransferu, którego celem jest uzyskanie kilku buhajów pochodzących od najlepszych matek,
2
krów lub jałowic. Z założenia buhaje powinny pochodzić po możliwie jak największej liczbie ojców.
W program oprócz hodowców indywidualnych zaangażowane są ośrodki hodowli zarodowej, które
dzięki swoim możliwościom z całą pewnością będą
ośrodkami największego postępu. Rodzące się buhaje przed testem poddawane są preselekcji. Znana jest ich ocena genomowa, co zwiększa szanse
na uzyskanie w przyszłości dobrej oceny na potomstwie. W Aktualnościach prezentujemy dwanaście
młodych buhajów, które znajdują się obecnie w teście lub wkrótce trafią do testu. Buhaje te wybrane
zostały z puli urodzonych zwierząt na podstawie ich
wysokiej oceny genomowej.
W Aktualnościach szerzej prezentujemy również buhaje, które w wycenie tradycyjnej uzyskały
dobre wyniki i są obecnie podstawą naszej oferty,
a buhaje posiadające wcześniejszą wycenę zostały
opisane i uaktualnione również w tabeli, co razem
uzupełnia wydany przez nas Katalog Buhajów 2013
będący wciąż głównym źródłem informacji o ofercie. Zapraszamy wszystkich hodowców do szerokiej
współpracy, obejmującej wszystkie elementy tradycyjnego programu hodowlanego oraz programu
oceny genomowej. Zachęcamy do przesyłania prób
do laboratorium IZ. Uzyskane wyniki pomogą lepiej
zarządzać stadem poprzez dokonanie właściwych
wyborów odnośnie jałówek i buhajów. To jeszcze
bardziej zwiększy prawdopodobieństwo uzyskania
najwłaściwszych kojarzeń i najlepszego potomstwa
na przyszłość.
Zarząd MCB w Krasnem
Aktualności
ERA GENOMOWA
w hodowli
bydła mlecznego
Szanowni Państwo!
W Instytucie Zootechniki PIB od ponad 40 lat prowadzona jest ocena
wartości hodowlanej buhajów. W tym czasie wielokrotnie zmieniały się
metody oceny. Wspólnym mianownikiem kolejnych metod było oparcie
ocen na fenotypowych wartościach córek. W ostatnim dziesięcioleciu
nastąpiła jednak rewolucyjna zmiana w hodowli bydła związana z nową
technologią zwaną selekcją genomową. Sekwencjonowanie DNA doprowadziło do odkrycia polimorfizmu SNP, a w konsekwencji do szacowania
genomowych wartości hodowlanych. Dzięki temu stało się możliwe szacowanie wartości hodowlanej bardzo młodych zwierząt, skrócenie odstępu czasu między pokoleniami i zwiększenie ostrości selekcji. Wymienione
czynniki wpływają na bardzo znaczne przyspieszenie postępu genetycznego w krajowej populacji bydła.
Instytut Zootechniki PIB posiada nowocześnie wyposażone laboratorium, w którym na szeroką skalę prowadzi się genotypowanie bydła.
Wyniki analiz laboratoryjnych służą do obliczania genomowych wartości,
które wraz z oszacowaniami tradycyjnymi są przekazywane praktyce hodowlanej.
Zainteresowanych tymi problemami zapraszam do odwiedzenia witryny h p://wycena.izoo.krakow.pl/.
Jestem przekonany, że prezentowane tutaj osiągnięcia nauki przyczynią się do znacznego przyspieszenia postępu genetycznego w hodowli
bydła mlecznego.
ZAPRASZAMY
Styczeń 2014
Dyrektor
y
Instytutu
y
Zootechniki PIB
prof
pr
prof.
off. dr hab. Eugeniusz Herbut
H rb
He
but
INSTYTUT ZOOTECHNIKI
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
3
Aktualności
KONWENCJONALNA OCENA WARTOŚCI HODOWLANEJ
Instytut Zootechniki Państwowy Instytut
Badawczy w Balicach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi został
upoważniony m.in. do prowadzenia oceny
wartości hodowlanej mlecznych ras bydła.
4
Konwencjonalna ocena wartości hodowlanej
bydła mlecznego
Konwencjonalne wartości hodowlane
są szacowane trzy razy w roku (w kwietniu,
sierpniu i grudniu) i publikowane na stronie
h p://wycena.izoo.krakow.pl/.
Terminy szacowania wartości hodowlanej
są zsynchronizowane z datami międzynarodowej oceny prowadzonej przez Interbull.
Konwencjonalne metody szacowania wartości hodowlanych buhajów są oparte na wartościach fenotypowych potomstwa i wszystkich znanych krewnych. Metody oceny dla
poszczególnych cech można znaleźć na stronie
h p://wycena.izoo.krakow.pl/.
Wartości hodowlane młodych buhajów
wybieranych do testowania na potomstwie
są szacowane na podstawie średniej wartości
hodowlanej ich rodziców. Dokładność takich
oszacowań wynosi zazwyczaj od 30 do 40%.
Pierwsza konwencjonalna wartość hodowlana buhaja testowanego na potomstwie,
charakteryzująca się dokładnością ok. 7080%, jest dostępna po 4-5 latach, co znacznie
wydłuża odstęp międzypokoleniowy, a tym
samym zmniejsza możliwy do osiągnięcia
postęp hodowlany. Długie oczekiwanie na
wyniki oceny testowej przedłuża odstęp międzypokoleniowy i zwiększa koszty działalności
spółek inseminacyjnych.
Genomowa ocena wartości hodowlanej
W kwietniu 2014 roku Interbull planuje
przeprowadzenie i opublikowanie pierwszej
oficjalnej oceny genomowej wartości hodowlanej buhajów. Krajowe i międzynarodowe oceny genomowe będą w przyszłości publikowane trzy razy w roku, razem z ocenami
konwencjonalnymi.
Genomowa ocena wartości hodowlanej
jest oparta na odkryciu polimorfizmu pojedynczych nukleotydów (SNP). Gęste mikromacierze SNP pokrywają cały genom pozwalając na określenie zmienności genetycznej
poszczególnych cech. Obecnie nowe technologie automatycznego genotypowania stały
się łatwo dostępne, umożliwiając wdrożenie
tzw. selekcji genomowej opartej na genomowych wartościach hodowlanych.
W hodowli bydła mlecznego selekcja genomowa umożliwia identyfikację genetycznie najlepszych zwierząt w bardzo młodym
wieku, z większą dokładnością niż ocena
oparta na średniej wartości genetycznej rodziców. Genomowa ocena może obejmować
dużą liczbę młodych zwierząt, co pozwala na
zastosowanie ostrzejszej selekcji. Zwiększenie dokładności oszacowań wartości hodowlanych i zastosowanie ostrzejszej selekcji,
połączone ze skróconym odstępem między
pokoleniami, pozwala na prawie dwukrotne
zwiększenie postępu hodowlanego.
Nr 1 (Rok VIII, nr 20)
Konwencjonalna ocena wartości hodowlanej bydła mlecznego
Więcej o metodach oceny dla poszczególnych grup cech na h p://wycena.izoo.krakow.pl/
Krajowy program hodowlany oparty na konwencjonalnej ocenie zwierząt na podstawie
ich krewnych obejmuje w chwili obecnej wiele kroków. Realizuje się go przez wiele lat począwszy od wyboru krów na matki oraz ojców na buhajów, opracowywania planu kojarzeń
inseminacji i kontroli użytkowości córek do publikacji pierwszej oszacowanej wartości hodowlanej buhajów. Pełen schemat zaprezentowano poniżej.
Podstawowe pojęcia stosowane w genomice
Genom jest to całość dziedzicznego materiału genetycznego występującego w każdej żywej komórce.
Gen jest podstawową jednostką dziedziczenia zlokalizowaną
w genomie, decydującą o przekazywaniu cech potomstwu.
SNP (z ang. Single Nucleo de Polymorphism) jest to polimorfizm
pojedynczego nukleotydu, czyli zjawisko zmienności pojedynczych struktur w genomie. Dzięki swojej specyfice SNP są idealnymi znacznikami genów w genomie, a dzięki ich zmienności można
poznać różnice osobnicze pomiędzy zwierzętami.
Mikromacierz SNP jest to zbiór sond odpowiadających polimorfizmom pojedynczego nukleotydu. Dzięki zastosowanym technikom biologii molekularnej możliwa jest analiza setek tysięcy, a nawet milionów SNP w pojedynczym eksperymencie.
Styczeń 2014
Genomowa ocena wartości hodowlanej bydła mlecznego
Aktualności
Podstawowe pojęcia stosowane
w ocenie wartości hodowlanej
EBV (z ang. Es mated Breeding Value) jest to
konwencjonalna wartość hodowlana zwierząt
(WH), wolna od informacji genomowych, oszacowana na podstawie wydajności zwierząt i ich
potomstwa oraz na podstawie struktury spokrewnienia pomiędzy osobnikami.
Więcej o metodach oceny dla poszczególnych grup cech na h p://wycena.izoo.krakow.pl/
System oceny zwierząt dzięki wykorzystaniu selekcji genomowej może w znaczący sposób skrócić czas oczekiwania na publikację wartości hodowlanej buhajów (schemat przedstawiony poniżej). Większy postęp genetyczny uzyskany dzięki wykorzystaniu młodych, ocenianych genomowo buhajów daje hodowcom w stadach bydła mlecznego możliwość szybszej
realizacji stawianych sobie celów hodowlanych, co zaprezentowano na schemacie poniżej.
GEBV (z ang. Genomically Enhanced Es mated
Breeding Value) jest to genomowa wartość
hodowlana zwierząt powstała w wyniku połączenia konwencjonalnej wartości hodowlanej
zwierząt (EBV) oraz bezpośredniej genomowej
wartości hodowlanej zwierząt (DGV).
GENOMOWA OCENA WARTOŚCI HODOWLANEJ
DGV (z ang. Direct Genomic Value) jest to
bezpośrednia genomowa wartość hodowlana
zwierząt oszacowana tylko na podstawie informacji zawartej w genomie zwierząt. Inaczej mówiąc jest to suma wszystkich efektów genów
związanych z konkretną cechą produkcyjną.
5
Aktualności
Nr 1 (Rok VIII, nr 20)
MIKROMACIERZ
Mikromacierz
Illumina BovineSNP50 v2 BeadChip
Mikromacierz
Illumina EuroG10k BeadChip
–
–
–
–
–
zawiera ponad 50 tysięcy SNP,
przeznaczona głównie do genotypowania materiału męskiego,
służy do określania genomowej wartości hodowlanej zwierząt.
–
zawiera ponad 10 tysięcy SNP,
przeznaczona głównie do genotypowania
materiału żeńskiego,
zawiera testy do wykrywania defektów
genetycznych, między innymi: BLAD, Brachyspina, CVM, DUMPS.
KTÓRĄ MIKROMACIERZ WYBRAĆ?
W celu wykorzystania mikromacierzy Illumina EuroG10k BeadChip do określenia genomowej wartości hodowlanej zwierząt musi zostać wykonany proces imputacji, czyli uzupełnienia brakujących
genotypów do ponad 50 tysięcy SNP.
Konsorcjum Genomika Polska
Na mocy umowy założycielskiej Konsorcjum MASinBULL z dnia
11 czerwca 2008 roku cztery organizacje: Stacja Hodowli i Unasieniania
Zwierząt Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy, Uniwersytet Przyrodniczy
we Wrocławiu, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie oraz Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Balicach rozpoczęły
wspólną realizację projektu badawczego pt. „System szacowania genotypowej wartości hodowlanej buhajów rasy holsztyńsko-fryzyjskiej
oparty na wykorzystaniu Polskiego Banku DNA Buhajów oraz mikromacierzy jednonukleotydowych polimorfizmów”. Jednym z celów projektu badawczego było wprowadzenie selekcji genomowej do rutynowej
hodowli bydła mlecznego w Polsce.
Od 2008 roku Konsorcjum MASinBULL przeszło restrukturyzację
przyjmując w swoje szeregi nowych członków. Jednym z elementów
restrukturyzacji była zmiana nazwy na Konsorcjum Genomika Polska.
Obecny skład Konsorcjum Genomika Polska:
– Stacja Hodowli i Unasieniania Zwierząt Sp. z o.o. z siedzibą
w Bydgoszczy,
– Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
– Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie,
– Instytut Zootechniki Państwowy Instytut Badawczy w Balicach,
– Małopolskie Centrum Biotechniki Sp. z o.o. z siedzibą w Krasnem,
– Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka
w Warszawie,
– Wielkopolskie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt w Poznaniu
z siedzibą w Tulcach Sp. z o.o.,
– Mazowieckie Centrum Hodowli i Rozrodu Zwierząt Sp. z o.o.
w Łowiczu.
26 października 2012 roku Konsorcjum Genomika Polska zostało przyjęte do struktur europejskiej organizacji zrzeszającej
instytucje zainteresowane selekcją genomową.
6
Kalendarium publikacji konwencjonalnych
i genomowych wartości hodowlanych bydła mlecznego
w 2014 roku
DATA
WYDARZENIE
luty 2014
zakończenie przyjmowania próbek do
genomowej oceny kwietniowej 2014
(tylko w ramach Konsorcjum Genomika Polska)
marzec 2014
rozpoczęcie przyjmowania próbek do
genomowej oceny sierpniowej 2014
(tylko w ramach Konsorcjum Genomika Polska)
kwiecień 2014
publikacja ocen EBV, DGV, GEBV
czerwiec 2014
zakończenie przyjmowania próbek do
genomowej oceny sierpniowej 2014
(tylko w ramach Konsorcjum Genomika Polska)
lipiec 2014
rozpoczęcie przyjmowania próbek do
genomowej oceny grudniowej 2014
(tylko w ramach Konsorcjum Genomika Polska)
sierpień 2014
publikacja ocen EBV, DGV, GEBV
październik 2014
zakończenie przyjmowania próbek do
genomowej oceny grudniowej 2014
(tylko w ramach Konsorcjum Genomika Polska)
listopad 2014
rozpoczęcie przyjmowania próbek do
genomowej oceny kwietniowej 2015
(tylko w ramach Konsorcjum Genomika Polska)
grudzień 2014
publikacja ocen EBV, DGV, GEBV
Terminy podane przez Instytut Zootechniki PIB mają charakter orientacyjny.
Instytut Zootechniki PIB zastrzega sobie prawo do zmiany terminów
podanych w tabeli.
INSTYTUT ZOOTECHNIKI
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
ul. Krakowska 1, 32-083 Balice k. Krakowa
tel.: +48 12 357 27 00, 12 357 28 00, faks +48 12 285 67 33
Aktualności
OFERTA W RASIE SIMENTALSKIEJ
MANTON
DE0942405989
ur. 2.01.2008 r.
MANTON (Manitoba x Lorint) – łączny indeks selekcyjny GZW 134
stawia tego buhaja na szczycie oceny buhajów niemieckich. Wysoki
indeks dla produkcji mleka - MW 124 z przewagą dla mleka +1013
kg +31 kg tłuszczu i +34 kg białka oraz wymię z wysoką oceną 121
stanowi o klasie tego buhaja. Buhaj Manton jest jednocześnie dobrym pokrojowcem, przekazującym na córki mocne umięśnienie,
świetne nogi i racice, a przede wszystkim długie, pojemne, o mocnym zawieszeniu wymię. Jeżeli do tego dołożymy łatwe porody
wraz z wysoką przeżywalnością cieląt, to otrzymamy funkcjonalne
córki o wysokim indeksie FIT 123. Mleko, pokrój, funkcjonalność
to stanowi o długim użytkowaniu córek buhaja w stadzie, o czym
świadczy wysoki indeks długowieczności ND 125!
RASA SIMENTALSKA
Styczeń 2014
Właściciel: Neustadt/Aisch
• wysoki indeks selekcyjny
• dobre nogi i zawieszenie wymienia
• długie użytkowanie w stadzie
TRINKA, c. buhaja
MANTON
LIEBE,
c. buhaja
MANTON
7
RASA SIMENTALSKA
Aktualności
MAILER
Nr 1 (Rok VIII, nr 20)
DE0663283092
ur. 22.02.2008 r.
MAILER (Manitoba x Hippo) – buhaj w kolejnej wycenie ustabilizował produkcję swoich córek na wysokim poziomie +1287 kg mleka,
+42 kg tłuszczu i +34 kg białka, co daje wysoki indeks mleczny MW
126. Córki kompaktowe o zrównoważonej budowie i umięśnieniu
z dobrze ocenionymi nogami i wymieniem o mocnym zawieszeniu.
Wysoka produkcja mleka łączy się świetnie z walorami cech mięsnych
w zakresie przydatności do opasania, jak i walorów mięsa. Dobry indeks przeżywalności ND 110 jest efektem zrównoważenia cech funkcjonalnych. Zalecany do wszechstronnego wykorzystania w stadach
krów mlecznych.
Właściciel: Neustadt/Aisch
• wysoki indeks produkcyjny
• wysoka produkcja mleka • dobra noga
WATNOX*TA
DE0938662295
ur. 16.02.2005 r.
• poprawia skład mleka
• zdrowe wymię
Właściciel: Neustadt/Aisch
8
WATNOX*TA (Waterberg x Romel) – córki buhaja o wyrazistym
umięśnieniu i dobrych racicach posiadają wysoko ustawione, zdrowe wymię (WH zdrowotności wymienia 113). Średnia produkcja
mleka +451 kg charakteryzuje się dobrym składem w zakresie
tłuszczu i białka. Ocena mięsna to przede wszystkim dobra klasa
tusz. Jednak o wartości buhaja stanowią wysoko oceniane u córek
cechy funkcjonalne, tak w zakresie wytrwałości laktacji Pers 116
i WH dla komórek somatycznych 116, jak i łatwości porodów żywotnych cieląt.
HIMEROS
Aktualności
DE0942690610
ur. 7.11.2008 r.
HIMEROS (Hirmer x Ruap) – córki buhaja charakteryzują się mocnym umięśnieniem przy dobrych cechach mlecznych, szczególnie w zakresie białka (+350 kg mleka +4 kg przy -0,14% tłuszczu
i +24 kg przy +0,15% białka). Córki prezentują się jako bardzo dobrze umięśnione krowy, ustawione na mocnych nogach z dobrym
wymieniem. Wysoka długowieczność (ND 123) wspierana jest przez
wytrwałość w laktacji – Pers 122. Dodatkowo wysoka wartość dla
cech mięsnych – FW 113, szczególnie w zawartości mięsa w tuszy,
potwierdza podwójną użytkowość tej rasy. Daje to łącznie wysoki
indeks syntetyczny GZW 125.
RASA SIMENTALSKA
Styczeń 2014
Właściciel: Neustadt/Aisch
• zrównoważone cechy mleczne i mięsne
• poprawia skład mleka w zakresie białka
• poprawia umięśnienie i nogi
9
RASA SIMENTALSKA
Aktualności
Nr 1 (Rok VIII, nr 20)
HOCHBURG
DE0942351629
ur. 2.12.2007 r.
HOCHBURG (Hochkogl x Hochtor) – kolejny buhaj dający córki o mocnym umięśnieniu, dobrych racicach, który wyraźnie poprawia skład
mleka w zakresie procentowej zawartości tłuszczu i białka (+0,10%
tłuszczu i +0,13% białka). Produkcja mleka o niskiej zawartości komórek somatycznych opiera się o zdrowe, mocno zawieszone wymiona.
Zalecany do poprawy zdrowotności wymienia. Dobra wydajność rzeźna potomstwa pozwala na poprawę cech mięsnych potomstwa.
• wyraźnie poprawia skład mleka
• zdrowe wymię • dobra noga • poprawia umięśnienie
Właściciel: Neustadt/Aisch
GZW
MW
FW
Ml. kg
Tł. kg
T. %
B. kg
B. %
Kaliber
Umięśnienie
Nogi
Wymię
Przebieg
por. pat/mat
Fitness
Buhaje z BVN Neustadt w rasie simentalskiej proponowane do unasieniania po wycenie 2013/3
MANTON
DE0942405989
134
124
104
1013
31
-0,14
34
-0,02
101
111
112
121
113/109
123
MAILER
DE0663283092
128
126
109
1287
42
-0,13
34
-0,13
108
108
106
110
91/107
106
HIMEROS
DE0942690610
125
113
113
350
4
-0,14
24
0,15
107
131
118
103
92/107
119
WATNOX
DE0938662295
124
115
107
451
21
0,03
21
0,07
100
113
109
108
113/94
114
HOCHBURG
DE0942351629
120
113
104
259
18
0,1
18
0,13
100
116
108
104
99/104
118
MANPOWER
DE0941627815
118
110
99
578
10
-0,18
15
-0,07
114
95
91
100
109/106
117
ROMSTEIN
DE0942010664
115
114
115
207
19
0,14
19
0,16
111
103
97
107
101/105
95
WEINBUCH
DE0939340735
115
112
112
401
16
-0,01
17
0,04
109
90
105
91
96/107
99
Nazwa
10
Numer
WYSOKI
INDEKS MIĘSNY
DOSKONAŁE
NOGI
ŁATWE
PORODY
PRODUKCJA
MLEKA
DOBRE
WYMIĘ
KOMÓRKI
SOMATYCZNE
FITNESS
UMIĘŚNIENIE
Aktualności
Składowe Indeksu GZW GESAMTZUCHTWERT
MLEKO
37,8%
FITNESS
45,7%
RASA SIMENTALSKA
Styczeń 2014
MIĘSO
16,5%
długość użytkowania 13,4%
wytrwałość laktacji 2,0%
płodność 6,8%
szybkość doju 2,0%
przyrosty netto 7,3%
liczba komórek somatycznych 9,7%
przebieg porodów 3,7%
ilość tłuszczu 4,4%
wydajność rzeźna 4,6%
porody martwych cieląt 8,1%
ilość białka 33,4%
klasa handlowa 4,6%
HIZOP
PL00505128726-4
ur. 25.10.2003 r.
HIZOP (Humid x Malf) – córki buhaja są kalibrowe o mocnym umięśnieniu, w pożądanym typie bydła simentalskiego. Dobry pokrój i długie, pojemne wymię z prawidłowo ustawionymi strzykami to atuty córek buhaja. W genotypie buhaja występują markery korzystnie wpływające na produkcję mleka i jego przydatność technologiczną do produkcji sera. Drugim nie mniej ważnym atutem buhaja jest jego bardzo
wysoka ocena w zakresie cech opasowych i mięsnych przekazywanych
na potomstwo. Poszerza to wachlarz możliwości wykorzystania buhaja
w inseminacji.
• wybitna ocena mięsna
• poprawia kaliber • umięśnienie i zawieszenie
wymienia • dobry genotyp serowarski
Hodowca: RSP Puławy
CASK - AB, CSN2/CASB - A1A2, LGB - BB
11
RASA SIMENTALSKA
Aktualności
ROBOT
Nr 1 (Rok VIII, nr 20)
PL00511195942-1
ur. 1.09.2005 r.
ROBOT (Roberto x Gilbert) – produkcja mleka córek buhaja opiera
się o długie, wysoko zawieszone wymiona. Poprawnie ustawione nogi
z mocnymi racicami to kolejny atut córek buhaja. Buhaj przekazuje dobre cechy opasowe na potomstwo.
• wymię o mocnym i wysokim zawieszeniu
• dobra racica
Hodowca: Kluz Jerzy, Markowa
DODEK
PL00512909047-5
ur. 7.01.2006 r.
DODEK (Dionis x Postner) – buhaj typowy pokrojowiec jest szczególnie pożądany do poprawy kalibru, cech budowy, nóg i racic oraz
wymion i strzyków u swoich córek. Przekazuje też mocne umięśnienie pożądane u krów rasy simentalskiej.
• poprawia pokrój w każdym zakresie
• dobre ustawienie strzyków
Hodowca: HBS Pakoszówka
12
ROMARIO
Aktualności
PL00509627910-1
ur. 22.07.2005 r.
ROMARIO (Roberto x Mur) – nowy w ofercie, kolejny syn Roberto. Córki buhaja charakteryzują się średnim kalibrem, poprawną
zrównoważoną budową i pokrojem. Wymiona szerokie o wysokim
tylnym zawieszeniu. W ocenie cech opasowych i mięsnych na potomstwie męskim buhaj został wysoko oceniony.
RASA SIMENTALSKA
Styczeń 2014
• dobry skład mleka • prawidłowe wymię
Hodowca: Urbanek Stanisław, Korczyna
13
12
RASA SIMENTALSKA
Aktualności
Nr 1 (Rok VIII, nr 20)
RUMIANEK
PL00518066578-0
ur. 5.04.2007 r.
RUMIANEK (Ruap x Rumba) – nowy w ofercie syn Ruapa. Córki buhaja
wyrośnięte, pojemne i głębokie, z mocnym umięśnieniem zadu. Produkcja mleka odbywa się w oparciu o szerokie i pojemne wymiona,
a mleko cechuje wysoka procentowa zawartość tłuszczu.
• poprawia skład mleka w zakresie tłuszczu
• ogólny pokrój
Hodowca: Hodowla Zarodowa Bydła, Pakoszówka
Buhaje przeznaczone do unasieniania w rasie simentalskiej po ocenie 2013/3
w MCB Sp. z o.o. w Krasnem uszeregowane wg indeksu hodowlanego.
Szacowana wart. hod. 2013/3
Nazwa
14
Numer rejestr.
Ojciec
Indeks
Mleko
kg
Tłuszcz
Białko
Powt.
oceny
mlecznej
Wartość hodowlana cech pokroju
HIUNDAJ
PL005055875863
Humid
39,6
418
18,1
0,07
10,8
-0,08
75
104
typ
i budowa
110
HIZOP
PL005051287264
Humid
25,5
244
10,9
0,03
7,3
-0,02
76
111
111
94
101
123
113
69
WETLIN
PL 005172420908 Weinold
25,4
188
10,5
-0,03
7,5
0,01
73
102
103
102
103
97
102
66
ROBOT
PL005111959421
Roberto
24,7
261
9,6
0
7,6
0,00
78
98
98
104
112
99
103
69
WELON
PL005136559132
Weinold
21,1
-26
5,3
0,17
7,9
0,22
76
101
102
102
101
92
99
74
ROMARIO
PL 005096279101 Roberto
17,6
156
7,5
0,01
5,1
-0,03
82
107
104
100
103
104
105
79
HADES
PL005096147547
Humid
14,9
288
2,3
-0,24
6,3
-0,08
83
114
120
123
106
114
117
78
DODEK
PL 005129090475 Dionis
14,6
249
5,0
-0,09
4,8
-0,05
62
111
111
107
108
109
111
60
RUMIANEK
PL 005180665780 Ruap
13,5
16
11,5
0,23
1
-0,01
51
106
105
105
104
106
108
58
ESTRAGON
PL005096307095
Engadin
8,9
105
2,0
-0,08
3,4
-0,01
81
103
104
92
113
105
109
78
HIBISKUS
PL005096333582
Hippo
2,5
111
1,9
-0,12
0,3
-0,10
65
113
115
108
122
118
121
65
l
kg
%
kg
%
%
kaliber
umię- ocena
powt.
śnienie ogólna
nogi
wymię
124
117
94
109
69
Aktualności
OFERTA W RASIE POLSKIEJ HOLSZTYŃSKOFRYZYJSKIEJ ODMIANIE CZERWONO-BIAŁEJ
DUC
FR2931257905
ur. 9.08.2008 r.
DUC (Spencer x Mar nus) – buhaj pochodzący ze wspólnego
programu MCB/EVOLUTION. W stosunku do wyceny sierpniowej poprawił wszystkie parametry w zakresie produkcji,
a szczególnie wydajności mleka (685 kg), co zapewniło mu pozycję najlepiej wycenionego w Polsce buhaja czerwono-białego z indeksem PF 115 oraz podindeksem produkcyjnym 128.
Przy wysokim podindeksie płodności 113 oraz wysokiej wartości hodowlanej dla komórek somatycznych 113 buhaj jest
atrakcyjną ofertą dla hodowców chcących mieć krowy funkcjonalne o przeciętnym kalibrze, wysokiej produkcji i zdrowych wymionach.
RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA ODMIANA CZERWONO-BIAŁA
Styczeń 2014
Import: Francja
• wysoka produkcja mleka
• dobry skład mleka • dobra płodność
• niska zawartość komórek somatycznych
15
RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA ODMIANA CZERWONO-BIAŁA
Aktualności
VIKAN
Nr 1 (Rok VIII, nr 20)
FR5645214193
ur. 20.11.2004 r.
VIKAN (Kian x Cadon) – buhaj z hodowli francuskiej z linii słynnego holenderskiego KIANA od kilku lat utrzymujący swą wysoką pozycję w rankingu buhajów wycenionych w Polsce (PF 111).
Wysoka wydajność mleka o bardzo dobrym składzie, dobre mocne nogi z wysoką racicą, poprawne zdrowe wymię to główne cechy przekazywane przez Vikana na potomstwo żeńskie i zapewniające długie użytkowanie córek.
Import: Francja
• dobry skład mleka
• niska zawartość komórek somatycznych
• długie użytkowanie córek
LIT
DE0116525452
ur. 30.09.2008 r.
LIT (Lawn Boy Red x Jeron) – buhaj z hodowli niemieckiej z korzeniami holendersko-amerykańskimi. Lit w stosunku do poprzedniej
wyceny utrzymał wysoki podineks produkcyjny 111 ze wzrostową
tendencją do poprawy zawartości białka w mleku. Ojciec Lita buhaj
Lawn Boy Red w ocenie międzynarodowej posiada ok. 4500 córek,
co świadczy o dużym uznaniu hodowców dla cech przekazywanych
na potomstwo. Poprawne wymię, optymalna długość strzyków
oraz lekkie porody to atuty buhaja LIT dla hodowców doskonalących te cechy.
• wysoka produkcja mleka
• pożądany pokrój • polecany na jałówki
Import: Niemcy
16
17
ENRICO
Aktualności
DE0662956086
ur. 28.12.2007 r.
ENRICO (Elayo x Jordan Red) – buhaj z hodowli niemieckiej łączący
genetykę holenderską poprzez Stadela i amerykańską poprzez Jordan
Reda. Buhaj z wysokim podindeksem produkcyjnym 116 poprawił
swą wycenę w zakresie wydajności mleka i zawartości białka w mleku. ENRICO jest doskonałym buhajem przekazującym na potomstwo
pożądany kaliber, typ i budowę, nogi i racice oraz dobre wymię, czyli
cechy gwarantujące długie użytkowanie oszacowane na 105.
Import: Niemcy
• wysoka produkcja mleka
• poprawa zawartości białka w mleku
• dobry pokrój • dobre nogi i racice
• polecany na jałówki
RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA ODMIANA CZERWONO-BIAŁA
Styczeń 2014
17
RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA ODMIANA CZERWONO-BIAŁA
Aktualności
Nr 1 (Rok VIII, nr 20)
LE FIGARO ET
PL00515815684-5
LE FIGARO ET (Joyboy x Classic Red) – buhaj urodzony z zarodka zaimportowanego z Francji. Matka LE FIGARO a także ASTONA krowa Uprilla
to linia krów o wysokim potencjale produkcyjnym. Córki buhaja Le Figaro to krowy o mocnym, wysoko zawieszonym i pojemnym wymieniu produkujące mleko o wysokich walorach dla przetwórstwa (CASK
– AB, LGB – AB) i predyspozycji do długiego użytkowania. Z kolei linie
ojcowskie (Lichtblick i Mar nus) zapewniają zachowanie dobrych cech
umięśnienia u potomstwa przeznaczanego do opasu. To sprawia, że buhaj Le Figaro jest bardzo dobrą ofertą dla hodowców chcących, oprócz
wysokich dochodów z produkcji mleka, uzyskać dodatkowy dochód ze
zwierząt przeznaczanych na opas.
ur. 27.01.2007 r.
CASK - AB, CSN2 - A1, LGB - AB
Import: Mlekoland Sp. z o. o. (zarodki imp. z Francji)
• wysoka produkcja mleka
• poprawne wymię • wysoka przeżywalność
Składowe Indeksu PF „PRODUKCYJNOŚĆ I FUNKCJONALNOŚĆ”
Od czerwca 2007 r. podstawowym kryterium selekcji buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany czerwono-białej jest indeks selekcyjny PF – „Produkcja i Funkcjonalność”. Do
jego wyliczenia używana jest następująca formuła, gdzie:
PF = 0.5 * PI_PROD + 0.3 * PI_POKR + 0.1 * PI_PŁOD
+ 0.1 * WH_KSOM
PI_PROD – podindeks produkcyjny = wartość
hodowlana dla tłuszczu + 2 x wartość hodowlana dla białka
PI_POKR – podindeks ogólny pokroju został
utworzony z następujących podindeksów
cząstkowych z podanymi niżej wagami:
• podindeks wymienia – 50% (największy
udział: położenie wymienia 35%, zawieszenie tylne 20%, więzadło środkowe 15%, zawieszenie przednie 10%, ustawienie strzy-
18
PI_PROD
50%
PI_POKR
30%
PI_PŁOD
10%
WH_KSOM
10%
ków przednich 10%, szerokość wymienia
5%, długość strzyków 5%)
• podindeks nóg i racic – 30% (największy
udział: przekątna racicy 50%, ustawienie
nóg widok z tyłu 30%, ustawienie nóg widok z boku 20%)
• podindeks typu i budowy – 10% (największy udział: charakter mleczny 40%, ustawienie zadu 40%, szerokość zadu 20%)
• podindeks kalibru – 10% (wysokość w krzy-
żu 50%, szerokość klatki piersiowej 30%,
głębokość tułowia 20%)
PI_PŁOD – podindeks płodności – na wartość
tego podindeksu mają wpływ cztery oszacowane wartości hodowlane dla cech płodności
z przyjętymi wagami:
• wskaźnik niepowtarzalności rui do 56. dnia
u jałówek (NPj) – 70%
• wskaźnik niepowtarzalności rui do 56. dnia
u krów (NPk) – 10%
• długość przestoju poporodowego (PP)
– 10%
• długość okresu międzyciążowego (OMC)
– 10%
WH_KSOM – wartość hodowlana dla zawartości komórek somatycznych – szacuje się ją na podstawie zawartości komórek
somatycznych w mleku pobranym podczas
poszczególnych próbnych udojów w trzech
pierwszych laktacjach. Wartości hodowlane
wyższe od 100 oznaczają, że buhaj poprawia
tę cechę u swoich córek.
Wszystkie wartości hodowlane, podindeksy i indeks podlegały standaryzacji na
średnią 100 i odchylenie standardowe 10.
Aktualności
OFERTA W RASIE POLSKIEJ HOLSZTYŃSKOFRYZYJSKIEJ ODMIANIE CZARNO-BIAŁEJ
DROSTY
FR8065708392
ur. 24.05.2008 r.
DROSTY (Frosty x Jus ce) – buhaj w stosunku do poprzedniej wyceny utrwalił swoją pozycję w zakresie bardzo wysokiej wydajności mleka 1677 kg, wydajności tłuszczu 33,7 kg, wydajności białka
48,5 kg. Większość bardzo dobrych i dobrych cech produkcyjnych
oraz pokrojowych DROSTY odziedziczył po swoim ojcu, amerykańskim buhaju FROSTY, który wciąż imponuje wysokimi indeksami dla komórek somatycznych i przeżywalności. Podindeksy dla
najważniejszych cech funkcjonalnych: kaliber, typ i budowa, nogi
i racice oraz wymię gwarantują uzyskanie córek o doskonałej budowie i wysokiej produkcji, a wartości hodowlane dla komórek
somatycznych i przeżywalności świadczą o predyspozycji potomstwa do długiego i efektywnego użytkowania.
Import: Francja
RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA ODMIANA CZARNO-BIAŁA
Styczeń 2014
Właściciel: SHIUZ Bydgoszcz Sp. z o.o.
• wysoka produkcja mleka
• poprawne wymię i nogi
• niska zawartość komórek somatycznych
19
18
RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA ODMIANA CZARNO-BIAŁA
Aktualności
ROTARY
Nr 1 (Rok VIII, nr 20)
PL00515910831-7
ur. 8.05.2008 r.
ROTARY (Roumare x Jus ce) – buhaj o bardzo wysokim potencjale
produkcyjnym, poprawił swoją wycenę w zakresie wydajności mleka
1170 kg i wydajności białka 33,7 kg. Na szczególną uwagę zasługuje podindeks wymienia 116 z bardzo wysokimi wartościami hodowlanymi dla
wszystkich cech wymienia oraz ocena nóg i racic z podindeksem 109.
Uzyskane parametry wyceny wskazują na potomstwo charakteryzujące
się wysoką produkcją mleka, świetną budową i zdrowym wymieniem.
• wysoka produkcja mleka
• poprawne wymię i nogi
Hodowca: OHZ Chodeczek
SZCZEP
Właściciel: SHIUZ Bydgoszcz Sp. z o.o.
PL00520062510-7
ur. 11.02.2008 r.
SZCZEP (Sho le x Boliver) – buhaj zadebiutował w wycenie kwietniowej w 2013 roku. Aktualna wycena potwierdza jego wysokie walory
w zakresie wydajności mleka i jego składu. Jak przystało na buhaja
z linii Mtoto przekazuje córkom doskonale zbudowane wymię (podindeks 111) z mocno zaznaczonym więzadłem i wysokim zawieszeniem
tylnym. Również ocena ogólna cech pokrojowych: kaliber – podindeks
107, typ i budowa – podindeks 112, nogi i racice – podindeks 114 gwarantuje uzyskanie potomstwa o dobrej budowie ogólnej i mocnymi
racicami z krótką przekątną.
Hodowca: OHZ Osięciny
Właściciel: SHIUZ Bydgoszcz Sp. z o.o.
• dobra produkcja mleka • pożądany pokrój
• długowieczne córki w dobrym typie mlecznym
20
BAKARAT
Aktualności
PL00509495428-4
ur. 5.05.2007 r.
BAKARAT (Buckeye x Lanz) – buhaj o doskonałych cechach w zakresie
wydajności mleka przy zachowaniu jego dobrego składu. Córki BAKARATA to krowy o bardzo dobrej wyrostowości, z mocnym zawieszeniem
wymienia i doskonale zaznaczonym charakterem mlecznym.
CASK - BB, CSN2/CASB - A2, LGB - AB
• wysoka produkcja mleka o dobrym składzie
• poprawne wymię • nie skraca strzyków
Hodowca: OHZ Osiek Sp. z o. o.
Właściciel: SHIUZ Bydgoszcz Sp. z o.o.
RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA ODMIANA CZARNO-BIAŁA
Styczeń 2014
21
RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA ODMIANA CZARNO-BIAŁA
Aktualności
BESZAMEL
Nr 1 (Rok VIII, nr 20)
PL00513175501-0
ur. 29.03.2006 r.
BESZAMEL (Boliver x Jesther) – kolejny zrównoważony buhaj łączący
cechy wysokiej produkcji mleka i dobrego pokroju. Jego córki to krowy
z pojemnym i zdrowym wymieniem, produkujące mleko o niskiej zawartości komórek somatycznych.
• mocne wymię • nie skraca strzyków
• niska zawartość komórek somatycznych
Hodowca: OHZ Osięciny Sp. z o.o.
CARRASSO
Właściciel: SHIUZ Bydgoszcz Sp. z o.o.
FR2241421918
ur. 23.10.2007 r.
CARRASSO – buhaj z hodowli francuskiej, syn Roumare o wysokim
indeksie PF 121. Składa się na to predyspozycja do wysokiej produkcji mleka z przewagą dla zawartości białka oraz cechy budowy i funkcjonalne. Córki kalibrowe, głębokie, o wyśmienitej nodze i wysoko
zawieszonym wymieniu prezentują szlachetny mleczny charakter. Dodatkowo dobrze oceniane porody i cechy związane ze zdrowotnością
wymienia wyraźnie wpływają na wydłużenie czasu użytkowania córek
w stadzie.
Hodowca: WCHiRZ Tulce
Właściciel: WCHiRZ Tulce
• mleko • białko • pokrój • noga
• komórki somatyczne
22
23
CHAMP-EURO
Aktualności
FR0801948260
ur. 21.12.2007 r.
CHAMP-EURO – buhaj z hodowli francuskiej, najlepszy syn Boltona
o bardzo wysokim indeksie produkcyjnym 128. Składa się na to dobra produkcja mleka o wysokich parametrach dla suchej masy. Buhaj
poprawia u swoich córek wszystkie parametry pokroju, szczególnie
w zakresie ogólnej budowy, kalibru oraz budowy racic i wysokiego
zawieszenia wymion, co wyraźnie determinuje ich mleczny charakter.
Wysoka produkcja mleka tylko w nieznacznym stopniu wpływa negatywnie na cechy funkcjonalne i użytkowanie w stadzie. Cechy te ustawiają buhaja wysoko w rankingu z indeksem PF 118.
Import: Francja
Właściciel: MCHiRZ
• wysoki indeks PF
• wysoka produkcja i dobry skład mleka
• poprawa ogólnego pokroju nóg i racic
RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA ODMIANA CZARNO-BIAŁA
Styczeń 2014
23
RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA ODMIANA CZARNO-BIAŁA
Aktualności
PASTEL
Nr 1 (Rok VIII, nr 20)
PL00518945075-2
ur. 23.07.2008 r.
PASTEL – syn buhaja Paramount hodowli SK Walewice. Córki cechuje wysoka produkcja mleka z przewagą dla kg białka. Pojemne wymię
o mocnym tylnym zawieszeniu i poprawnie ustawione kończyny wyróżniają się w ogólnej ocenie pokroju. Dodatkowo dobry współczynnik skuteczności zabiegów na jałówkach i zdrowotność wymienia oraz
ocena porodów wpływają pozytywnie na czas użytkowania córek buhaja w stadzie (indeks przeżywalności 111)
• wysoka produkcja mleka z przewagą dla kg
białka • poprawia tylne zawieszenie wymienia
• dobra płodność
SK Walewice Sp. z o.o
DANCOURT
Właściciel: MCHiRZ
FR3545820334
ur. 17.01.2008 r.
DANCOURT – syn Maxwella przekazuje na córki dobre cechy funkcjonalne takie jak płodność i łatwe porody. Produkcja mleka opiera się
o zrównoważone, wysoko zawieszone wymiona z niską zawartością
komórek somatycznych (indeks 113).
• dobra produkcja mleka
• zdrowe wymię • dobre porody
Import: Francja
Właściciel: MCHiRZ
24
AVOKADO
Aktualności
PL00519413113-4
ur. 25.06.2008 r.
AVOKADO – syn buhaja Airraid z hodowli w Dębołęce. Wysoka produkcja mleka wsparta jest wysoką oceną w zakresie ogólnego pokroju.
Buhaj wyraźnie poprawia u swoich córek wszystkie parametry wymienia (indeks wymienia 129!) wraz z jego zdrowotnością oraz ustawienie
nóg tylnych.
• wysoka produkcja mleka
• świetne wymię i dobre nóg
OHZ Dębołęka Sp. z o.o
Właściciel: MCHiRZ
RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA ODMIANA CZARNO-BIAŁA
Styczeń 2014
25
RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA ODMIANA CZARNO-BIAŁA
Aktualności
Nr 1 (Rok VIII, nr 20)
DOCKER
FR6205974015
ur. 1.05.2008 r.
DOCKER – syn buhaja Toystory. W genotypie buhaja występują markery korzystnie wpływające na skład mleka z przydatnością w przetwórstwie serowarskim. Buhaj poprawia wiele cech budowy i pokroju,
dając kalibrowe córki w dobrym mlecznym typie.
• dobry genotyp serowarski • pokrój
• poprawne wymię
Import: Francja
Właściciel: MCHiRZ
OFERTA W RASIE POLSKIEJ CZERWONEJ
Buhaje proponowane do unasieniania w rasie polskiej czerwonej po ocenie 2013/3 w MCB Sp. z o.o.
w Krasnem, uszeregowane wg indeksu hodowlanego
Lp
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
Nazwa
Lubczyk
Paszkot
Debiut
Celnik
Poraj
Cymbał
Sodek*
Sokolik*
Pagon*
Słodek*
Pakt S*
Czek*
Numer rejestr.
PL 000607002938
PL 000607005530
PL 000601389530
PL 000607007738
PL 000601432539
PL 000607007538
PL 005170569661
PL 005316743214
PL 005184751243
PL 005215711932
PL 005201307224
PL 005201307163
Ojciec Indeks
Lukas
Paget
Derby
Cal
Pakt
Cal
Słowik
Słowik
Paget
Słowik
Paget
Czar
26,1
21,6
20,7
20,2
17,0
16,5
40,3
36,3
33,4
30,3
29,3
25,1
Szacowana wart. hod. 2013/3
mleko tłuszcz
kg
kg
194
13,7
218
8,8
241
6,8
114
8,6
90
6,8
142
3,6
371
20,3
281
17,9
342
16,7
282
14,9
277
13,3
200
11,8
% tł.
0,25
-0,01
-0,14
0,18
0,10
-0,07
0,19
0,22
0,11
0,10
0,06
0,13
wartość hodowlana cech pokroju
białko
%
kalipowt.
kg
białka
ber
6,2
0,05
73 100
6,4 -0,02
51
6,9
0,01
56
5,8
0,10
78 105
5,1
0,08
78
98
6,5
0,07
77
10,0 -0,02
28
9,2
0,06
29
8,3 -0,07
31
7,7 -0,03
28
8,0 -0,01
31
6,7
0,04
29
typ
101
108
96
-
nogi
92
98
114
-
wymię
95
112
104
-
oc.
powt.
og.
95
61
109
57
105
57
-
* – buhaje z wartością hodowlaną szacowaną na podstawie rodowodu
Buhaje, których nasienie jest dostępne na indywidualne zamówienia: Słowik PL 000607007938, Szparag PL 000607007033, Pol PL 000607006439,
Lump PL 000607003132. Nasienie tych buhajów było wykorzystywane w latach poprzednich, ich użycie wymaga dokładnego przeanalizowania
rodowodu inseminowanej krowy.
26
PL005158156845
DE0663196026
FR5645214327
PL005141681224
FR5653851161
DE0350767988
ENRICO
CLERMONT ET PL005141681422
PL005127048126
ASTON
KARMIN
MOULIN ET
LIT
MISTER K.
3
4
5
6
7
8
9
10 LE FIGARO ET
11 ETER
12 DOLMEN
13 LYON ET
14 BIBLO
15 CEDR
DE0116525452
PL005176452509
PL005160157410
DE0662956086
FR2931363918
FR5645214193
VIKAN
2
FR2931257905
3
DUC
2
1
1
Lp Nazwa buhaja Numer buhaja
0,71
0,91
0,82
0,80
0,85
0,83
0,81
0,65
0,88
0,84
0,83
0,62
0,76
0,89
0,87
KIAN
PL000609091294
HEIN 55
NL228240792
ELAYO
IT4902063469
KIAN
PL000609091294
KIAN
PL000609091294
MISTY
NL227797994
LAWN BOY
US133080890
MISTY
NL227797994
LICHTBLICK
DE0345785578
ELAYO
IT4902063469
SPENCER
NL341882275
LICHTBLICK
DE0345785578
LUDOX
DE0578720303
CLASSIC
NL248268086
5
-202
37
129
168
89
624
-345
577
-399
-300
-19
539
491
254
685
6
-1,6
20,2
6,9
2,8
14,3
7,4
35,6
9,6
13,6
24,3
20,1
19,3
31,4
27,4
39,7
7
0,09
0,24
0,02
0,06
0,13
-0,22
0,68
-0,17
0,41
0,5
0,27
-0,04
0,13
0,21
0,13
8
6,4
7,4
3,9
10,0
7,6
21,5
11,1
23,9
13,4
12,8
15,2
27,8
34,4
24,3
39,8
9
0,18
0,08
-0,01
0,15
0,06
0,01
0,31
0,05
0,37
0,31
0,20
0,12
0,19
0,20
0,20
10
Wartość hodowlana dla cech produkcji
11,3
35
14,7
22,8
29,5
50,4
57,9
57,5
40,5
50,0
50,4
75,0
100,3
76,1
119,2
11
98
104
98
100
102
109
110
111
106
108
108
116
122
116
128
13
107
106
101
98
104
95
97
97
100
98
103
103
83
107
96
14
102
109
106
94
107
94
89
102
107
91
111
105
90
106
88
15
124
100
94
91
113
91
87
92
97
93
103
114
91
92
94
16
97
110
102
107
94
85
102
93
101
100
105
101
91
113
99
17
107
101
100
96
106
104
98
101
99
100
99
100
84
104
98
18
98
83
106
112
100
106
111
94
111
101
97
94
99
98
113
19
98
96
115
105
116
99
90
100
106
110
109
86
101
110
113
20
112
97
116
BD
100
108
95
BD
98
107
98
105
99
106
BD
21
RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA ODMIANA CZERWONO-BIAŁA
100
101
101
101
103
103
104
104
104
104
105
106
106
111
115
12
Podindeksy pokrojowe
PodinPodin- WH dla
WH dla
Indeks
deks
deks komórek
powt.
WH
przeżytłuszcz tłuszcz białko białko indeks PF
pokrój
typu
nóg
wyprodukpłodno- somaoceny
dla kg
kalibru
walności
kg
%
kg
%
kg
ogólny
i
budowy
i
racic
mienia
cyjny
ści
tycznych
mlecznej mleka
SPENCER
NL341882275
4
Nazwa i numer
ojca buhaja
Lista buhajów rasy polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmiany RW proponowanych do wykorzystania w sztucznym unasienianiu
w sezonie 2013/3 uszeregowana wg Indeksu PF
Styczeń 2014
Aktualności
27
28
JUSTICE
BOLTON
FR2941260084
VALJEAN
CHAMP EURO FR0801948260
PL005159108317 ROUMARE
PL005189450752 PARAMOUNT
PL005094954284 BUCKEYE
FR7233531731
PL005208723591 JOSE
PL005194131134 AIRRAID
PL005200625107 SHOTTLE
FR3545820334
FR8066193217
PL005157992710 BOLTON
PL005124965938 MARTIN
FR6205974015
PL005157989543 JAMMER
PL005162741945 TOYSTORY
FR1525294112
PL005131755010 BOLIVER
FR5500817109
PL005016834885 GARTER
ROTARY
PASTEL
BAKARAT
BRIDGE
JOSELI
AVOKADO
SZCZEP
DANCOURT
CENAR
BOATER
MOLTEN
DOCKER
JUNIWERS
TOKAR
VOLTAIRE
BESZAMEL
COMMERCY
GOLDI
JEFFERSON
TITANIC
TOYSTORY
SHOTTLE
MAXWELL
ROYAUME
PL005106913698 JUSTICE
JEGIER
FROSTY
FR8065708392
DROSTY
ROUMARE
3
FR22414221918
2
Nazwa ojca
buhaja
CARRASSO
1
Nazwa buhaja Nr buhaja
7
98
88
89
93
91
86
82
89
84
89
81
80
79
84
87
88
86
75
93
88
96
79
83
834
72
811
554
589
142
848
602
35
622
921
732
1288
356
364
827
1133
1170
942
817
1316
1677
1248
8
19,4
11,5
14,7
20,0
29,3
35,2
22,6
33,5
24,3
24,4
22,6
22,0
31,7
47,7
33,2
37,3
13,8
20,3
45,9
53,0
17,2
33,7
24,0
9
-0,18
0,11
-0,22
-0,04
0,06
0,37
-0,15
0,10
0,29
-0,02
-0,18
-0,10
-0,25
0,40
0,22
0,03
-0,38
-0,32
0,08
0,22
-0,42
-0,39
-0,31
10
13,4
19,0
22,4
18,8
19,3
13,8
29,0
27,6
15,9
26,9
30,2
29,0
11,6
16,3
25,0
30,3
37,1
33,7
29,6
33,9
40,5
48,5
42,4
11
-0,17
0,21
-0,06
0,00
-0,01
0,11
0,00
0,09
0,19
0,07
-0,01
0,05
-0,35
0,05
0,16
0,03
-0,01
-0,07
-0,03
0,07
-0,04
-0,09
0,00
12
46,3
49,5
59,6
57,5
68,0
62,8
80,7
88,7
56,1
78,3
83,1
79,9
54,9
80,2
83,2
97,9
88,0
87,7
105,1
120,8
98,1
130,8
108,9
13
powt.
WH
tłuszcz tłuszcz biał- białko indeks
oceny
dla kg kg
%
ko kg %
kg
mlecznej mleka
Wartość hodowlana dla cech produkcji
106
106
107
108
109
109
110
110
110
111
112
112
113
113
113
113
114
114
115
118
118
119
121
14
15
107
108
111
110
113
111
117
119
110
116
118
117
109
116
117
122
120
119
123
128
123
132
126
108
109
102
114
108
112
111
105
116
119
105
116
127
112
110
107
111
112
110
119
115
108
120
16
112
102
102
106
97
100
111
108
103
111
96
107
108
107
94
110
93
91
114
117
118
111
123
17
115
104
112
111
105
102
114
104
109
123
91
112
110
112
74
120
105
90
108
114
112
108
109
18
96
104
99
107
110
100
107
103
100
107
102
114
113
110
109
103
104
109
104
116
115
107
120
19
108
109
101
113
105
118
108
103
121
117
108
111
129
108
116
102
115
116
108
112
107
103
112
20
In- Podindeks
Podindeksy pokrojowe
deks produkpokrój kalitypu
nóg wyPF
cyjny
ogolny bru
i budo- i racic mienia
wy
113
104
102
95
96
106
79
86
98
86
107
94
94
104
101
98
105
104
101
92
113
100
107
21
Podindeks
płodności
22
94
92
115
93
111
99
102
112
110
95
113
101
113
114
115
108
105
109
107
96
113
114
113
23
106
101
103
81
114
107
107
107
109
96
104
108
102
108
92
98
111
BD
107
101
122
115
118
WH dla
WH dla
komórek przeżywalsomatycz- ności
nych
Buhaje przeznaczone do unasieniania w rasie polskiej holsztyńsko-fryzyjskiej odmianie czarno-białej po ocenie 2013/3
w MCB w Krasnem, uszeregowane wg indeksu hodowlanego
RASA HOLSZTYŃSKO-FRYZYJSKA ODMIANA CZARNO-BIAŁA
Aktualności
Nr 1 (Rok VIII, nr 20)
Aktualności
BUHAJE TESTOWE RASY PHF ODMIANY RW
GRILLON FR5625523509 ur. 16.01.2011 r. (FIDJI/SPENCER). Planowane testowanie od 1.03.2014 r. Buhaj objęty oceną genomową.
Pochodzi z Francji. Potencjał jaki wnosi w stado to dobrze ocenione
nogi, wyrostowość, głębokie i zdrowe wymiona. Córki powinny posiadać wysoki potencjał produkcji mleka o dużej zawartości białka.
KOJAK PL005282736890, r. 15.03.2012 r. (KODAK/JORDEN).Planowane
testowanie od 1.05.2014 r. Buhaj o obustronnym holenderskim
rodowodzie. Matka w drugiej laktacji dała 13608 kg mleka o zawartości tłuszczu 4,15% i 3,47% białka z dobrą oceną ogólną typy
i budowy oraz wymienia.
DOOBLO PL005312838488, ur. 14.01.2012 r. (DEEJAY RED/KIAN). Planowane testowanie od 1.02.2014 r. Buhaj objęty oceną genomową.
Pochodzi z linii żeńskiej o wysokim potencjale produkcji mleka (matka w trzeciej laktacji dała 10 674 kg mleka o wysokiej zawartości suchej masy tj. 5,04% tłuszczu i 3,74% białka). Buhaj wyraźnie poprawia
parametry oceny nóg i lokomocję, w wymieniu jego zawieszenie.
BUHAJE TESTOWE
Styczeń 2014
GEBOY FR2249722481, ur. 14.06.2011 r. (EBOY/STING). Planowane testowanie od 1.02.2014 r. Buhaj objęty oceną genomową pochodzący z hodowli francuskiej. Warto zwrócić uwagę na potencjał
produkcyjny, jaki będzie cechować córki tego buhaja, z wysoką
zawartością suchej masy. Córki powinny być w pożądanym typie,
kalibrowe, z harmonijnie zbudowanymi wymiona. Niska zawartość
komórek somatycznych w mleku.
LISTER ET PL005258350556 ur. 2.04.2012 r. (LILAK/TALBOT). Planowane testowanie od 1.05.2014 r. Buhaj objęty oceną genomową.
Matka Anastas pochodząca z SK Prudnik z francuskiego zarodka,
która w maksymalnej laktacji dała 10541 kg mleka. Mocną stroną przekazywanych cech przez tego buhaja jest wydajność mleka,
szacowana jest na +1765 kg oraz bardzo dobra ogólna budowa
z długą i szeroką miednicą.
HAPPY FR5615286402 ur. 28.01.2012 r. (ELBOY RED/COOPER). Planowane testowanie od 1.05.2014 r. Buhaj objęty oceną genomową.
Zakupiony we Francji. Szacowana produkcja mleka córek to +687 kg
z przewagą w zawartości tłuszczu. Buhaj poprawia wyrostowość, ustawienie zadu oraz wymię w zakresie przedniego i tylnego zawieszenia.
29
Nr 1 (Rok VIII, nr 20)
BUHAJE TESTOWE
Aktualności
SK SEEDBULL PL005237096642, ur. 15.01.2012 (SERANO/CARMANO).
Planowane testowanie od 1.02.2014 r. Matka Taisman pochodzi z rodzimej hodowli - SK Prudnik, urodzona po zarodku z Francji.Jest obecnie
podstawą jądra hodowlanego w rasie. Poddawana zabiegom ET dała
wiele wartościowego potomstwa. Jej max. wydajność mleka wyniosła
w drugiej laktacji 15 380 kg. Ponadto Seedbull jest wnukiem znanego
buhaja September przekazującego dobre cechy typu i budowy.
CURT PL005258351027 ur. 29.04.2012 (CURTIS/LION KING). Planowane testowanie od 1.06.2014 r. Buhaj objęty oceną genomową.
Matka pochodzi z hodowli w SK Prudnik. Jej wydajność w max.
laktacji wynosi 9642 kg mleka. Buhaj powinien poprawiać ogólną budowę w tym ustawienie kończyn. Warto skorzystać z oferty
tego buhaja ze względu na przekazywaną wysoką zawartość suchej masy w mleku i niską zawartość komórek somatycznych.
HALABAMA FR5632887042, ur. 28.02.2012 r. (FIDJI/STING). Planowane testowanie od 1.06.2014 r. Buhaj objęty oceną genomową, zakupiony we Francji. Ojciec wywodzi się z linii holenderskiej. Jego mocną
stroną wśród cech produkcyjnych jest wysoka zawartość suchej masy
w mleku, o niskiej zawartości komórek somatycznych. Córki powinny
posiadać głębokie o długim przednim zawieszeniu wymiona.
30
JOVIAL PL005303837742, ur. 17.02.2012 (JERUDO/LATINLOVER).
Planowane testowanie od 1.03.2014 r. Buhaj objęty oceną genomową. Na podstawie tej oceny warto zwrócić uwagę na wysoką produkcję mleka po matce szacowaną na +862 kg, w oparciu
o głębokie z długim przednim zawieszeniem wymiona. Dobrze
scharakteryzowane nogi przekładać powinny się na lokomocję
przyszłych córek.
GWEN P FR5614254941 ur. 23.12.2011 (FIDELITY/TALBOT). Planowane testowanie od 1.04.2014 r. Buhaj objęty oceną genomową pochodzący z hodowli francuskiej. Warto zwrócić uwagę na
cechy produkcyjne - wyraźnie poprawia zawartość białka i tłuszczu w mleku, obniża zawartość komórek somatycznych. Ponadto
dużym atutem niesionych przez niego cech są dobrze ustawione
kończyny i dobra lokomocja.
LIFTING PL005259081084, ur. 8.03.2012 (LILAC/SPENCER). Planowane
testowanie od 1.04.2014 r. Buhaj objęty oceną genomową. Buhaj
z bardzo dobrą oceną typu i budowy. Poprawia wyraźnie budowę
nóg oraz budowę wymienia, a w szczególności jego zawieszenie.
Niesie wysoką przewagę produkcji mleka szacowaną na +1171 kg.
Aktualności redaguje zespół:
Jarosław Jędraszczyk, Małgorzata Olewicz, Martyna Galińska
Projekt graficzny, druk: RS DRUK, tel. 17 85-40-790
e-mail: [email protected] www.rsdruk.pl
Artykuły do Aktualności prosimy nadsyłać na adres e-mail: [email protected]
Styczeń 2014
Aktualności
Maxter DOSKONAŁY OJCIEC
H-16
Wybitny Knur Towarowy
Pietrain Maxter H-16
Hypor Maxter H-16 to jeden z wiodących
knurów towarowych Pietrain w Europie.
W szczególności we Francji gdzie posiada
około 25% udziałów w rynku Pietrain.
Maxter naprawdę dowiódł wysokiej jakości
swojej marki. Pierwszy Maxter pojawił się
w 1971 roku i od tej pory jest niewątpliwie
jednym z liderów na rynku.
Selekcja Knurów
Wszystkie knury towarowe Hypor Maxter
H-16 są dokładnie selekcjonowane:
• W celu zapewnienia maksymalnego
wzrostu i wydajności produkcji
• W gospodarstwach o wysokim statusie
zdrowotnym
• W dużych i dobrze zorganizowanych
populacjach
• W stadach prarodzicielskich
• Ze światowych zasobów genetycznych
pozwalających na ciągłą poprawę cech
(import nasienia z Francji)
JESTEŚMY NAJLEPSI W HODOWLI CO NAS WYRÓŻNIA?
wsparcie techniczne | partnerstwo | produkcyjność i wydajność
badania i rozwój | postęp | długoterminowe myślenie I
szkolenie | przejrzystość | dzielenie się wiedzą interdyscyplinarne
podejście | zdecydowanie | kompetencja | zaangażowanie
Pełna Oferta Knurów
Nasza oferta knurów skierowana jest do
wiodących producentów wieprzowiny.
Głównym celem hodowli jest produkcja mięsa
przy jak najniższych kosztach produkcji.
To kieruje procesem podejmowania decyzji
przy wyznaczaniu celów hodowlanych.
Koncentrujemy się na prostocie i zdrowym
rozsądku.
Ciągłe doskonalenie hodowli powoduje, że
nasze knury towarowe są liderami na rynku.
Doskonały Ojciec
Hypor Maxter H-16 to knur towarowy
Pietrain, który maksymalizuje tempo wzrostu
tucznika, poprawia mięsność
i jakość tuszy. Wśród Pietrain, Hypor Maxter
H-16 daje potomstwo charakteryzujące się
wysokim tempem wzrostu, utrzymując wysoką
mięsność i duże oko polędwicy. Bez wątpienia
perfekcyjna wydajność.
Stacja Eksploatacji Knurów
Klecza Dolna k/Wadowic
34-124 Klecza Dolna 338A
tel. 33 872 21 04, fax 33 872 21 42
e-mail: [email protected]
31
Aktualności
32
Nr 1 (Rok VIII, nr 20)

Podobne dokumenty

Pobierz - Małopolskie Centrum Biotechniki

Pobierz - Małopolskie Centrum Biotechniki urodzony w 1999 r. z przeniesionego zarodka, który pomimo mijającego czasu utrzymuje dobre wartości hodowlane dla mleka, mięsa, cech funkcjonalnych i cech budowy. WETLIN z indeksem produkcyjnym 36,...

Bardziej szczegółowo