Przedłużenie okresu gwarancji

Transkrypt

Przedłużenie okresu gwarancji
Zał. nr 2
…………....................., dnia ......................................
PRZEDŁUŻENIE TERMINU GWARANCJI
PPPH GRAS
Ul. Sławieńska 12
77-231 Korzybie
Szanowni Państwo,
zwracamy się z prośbą o przedłużenie terminu gwarancji z 12 m-cy do ……………………m-cy na poniższe
pozycje dostarczonego towaru wg faktury nr........................................ z dnia………………………………………
dla firmy:…………………………………………………………………………………………………………
1. ……………………………………………………………………………………………………………
2. ……………………………………………………………………………………………………………
3. ……………………………………………………………………………………………………………
4. ……………………………………………………………………………………………………………
5. ……………………………………………………………………………………………………………
6. ……………………………………………………………………………………………………………
7. ……………………………………………………………………………………………………………
Jednocześnie zobowiązujemy się do przestrzegania wymagań określonych w Warunkach wydłużenia
gwarancji.
Z poważaniem
...............................................
Pieczątka firmowa
Obowiązuje od 01.06.2013
………………………………………………..
Data i czytelny podpis
Strona 1 z 1

Podobne dokumenty