Pobierz - BiznesKlaster.pl

Komentarze

Transkrypt

Pobierz - BiznesKlaster.pl
Finanse i prawo
Katalog Biznesowy
Centrum Obsługi Klastrów
Pozyskiwanie dotacji unijnych
DORADZAMY
KOMPLEKSOWO!
Reklama i marketing
Konsulting
Szkolenia
Centrum Doradztwa Biznesowego
Tomasz Kozłowski:
Pozyskiwanie funduszy unijnych
Mirosław Kamiński:
Konsulting
Grzegorz Jaroszek:
Doradztwo i szkolenia
Wojciech Materna:
Rozwiązania IT
Beata Kropiewnicka:
Doradztwo księgowe
Artur Piotrowski:
Doradztwo finansowe
Anna Moskwa:
Centrum Obsługi Klastrów
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
>> Podmioty tworzące Biznes Klaster
M70 Y 100
RUREWICZ
i PA RT NER ZY
Kancelaria Radców Prawnych
Kancelaria Radców Prawnych Rurewicz i Partnerzy
Ostróda
Suwałki
Ełk
Augustów
Hajnówka
Białowieża
Na Państwa ręce
składamy katalog
przedstawiający ofertę
naszych usług z zakresu:
•
Doradztwa unijnego
•
Doradztwa finansowego
•
Doradztwa prawnego
•
Doradztwa personalnego
•
Analizy i badań
•
Doradztwa i szkoleń
•
Reklamy i marketingu
•
Druk
•
IT
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu
Doradzamy Kompleksowo
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu
skupia instytucje oraz uczelnie świadczące usługi w szeroko pojętym obszarze
usług doradczych, szkoleniowych, marketingowych i procesów biznesowych.
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu należy
do elitarnego grona tzw. klastrów wiedzy,
czyli opierających się na współpracy
świata nauki i biznesu, której celem jest
kreowanie i rozwijanie nowych form biznesu.
Centrum obsługi i rozwoju Klastrów
Wiedza, znajomość rynku i doświadczenie
w kluczowych obszarach zarządzania firmą
pozwalają naszym ekspertom świadczyć
usługi doradcze na najwyższym poziomie.
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu zapewnia
profesjonalną i kompleksową pomoc przy
rozwiązywaniu wszystkich istotnych z punktu
widzenia sprawności i efektywności działania
organizacji problemów. Z pewnością każda
firma znajdzie w katalogu ofertę dostosowaną
do Państwa potrzeb.
Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!
Chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń:
8 5 6 5 2 - 61 - 0 7
3
y
m
eś
st
je
im
K
Biuro Obsługi Klastra
dr Marcin Siedlecki
4
Anna Danilczuk
Dorota Kierzkowska
Elżbieta Suchowierska
Karina Zalewska
Agnieszka Koleśnik
Karolina Kaczor
Katarzyna Halicka
Anna Laskowska
K
im
je
st
Nasi Klastrowicze
eś
m
y
Marta Kuczuk
wiceprezes Polskiego Centrum Edukacji
i Analiz ORDO
Marcin Horba
Karolina Szymańska
Wojciech Materna
Robert Kropiewnicki
Mirosław Kamiński
Towarzystwo Amicus
właściciel firmy KADR
prezes Polskiego Centrum Edukacji
i Analiz ORDO
Marek Januszczyk
Bartłomiej Niewiński
właściciel 7sztuk.pl Butik Kreatywny
prezes BV Sp. z o.o.
prezes Stowarzyszenia
Informatyka Podkarpacka
prezes ECDS Polska
Łukasz Bilski
prezes Świętokrzyskiego
Centrum Innowacji
i Transferu Technologii Sp. z o.o.
Grzegorz Jaroszek
prezes Consultor Sp. z o.o.
Ireneusz Kozłowski
prezes STREB Polska
5
y
m
eś
st
je
im
K
Anna Moskwa
wiceprezes Eurofirma Media Sp. z o.o.
Beata Kropiewnicka
Regionalne Centrum Wspierania
Przedsiębiorczości PIAST Sp. z o.o.
Robert Szymański
prezes Epicenter Sp. z o.o.
Nasi Klastrowicze
Barbara Zamącińska
Daniel Chomicki
Adam Kozłowski
Jacek Kuźmicki
partner Kancelaria Rurewicz i Partnerzy
Piotr Sobolewski
prezes Towarzystwo Amicus
6
Artur Piotrowski
prezes Capitales
wiceprezes Towarzystwa Amicus
prezes Arando Sp. z o. o.
właściciel Info Graph
K
im
je
st
eś
m
y
Alina Warelis
prezes Regionalnego Centrum
Wspierania Przedsiębiorczości
PIAST Sp. z o.o.
dr Maciej Etel
Wydział Prawa, Uniwersytet
w Białymstoku
dr Anatoliusz Kopczuk
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
Adam Gołębicki
Rafał Mejsak
Elżbieta Ambrożej
Uniwersytet w Białymstoku
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
w Białymstoku
Grzegorz Ignatowicz
Roman Kozłowski
Eliza Rurewicz
współwłaściciel Globart Print
Kancelarie CLS
prezes PRO100 Drukarnia
Kancelaria Rurewicz i Partnerzy
Tomasz Kozłowski
prezes Polskiego Stowarzyszenia
Doradczego i Konsultingowego
prof. UwB, dr hab. Maciej Perkowski
Wydział Prawa, Uniwersytet
w Białymstoku
dr hab. Nina Siemieniuk
Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania
w Białymstoku
7
er ra
so dz
n tw
al o
n
e
o
p
D
Referencje
Wybrane fragmenty referencji:
wystawca
referencji
Wystawca referencji:
Fragment referencji:
Długi okres pomiędzy rozliczeniem poszczególnych etapów projektu, a wypłatą środków dotacyjDługi
okres
pomiędzy rozliczeniem
projektu,
a wypłatą
nych
spowodował
problemyposzczególnych
z płynnościąetapów
finansową.
Wtedy
postanowiliśmy zwrócić się po pomoc
środków
dotacyjnych spowodował
płynnością analiza
finansową.
Wtedy
do profesjonalnego
doradcy.problemy
Szybka zi rzeczowa
dokumentów
projektowych przez specjapostanowiliśmy zwrócić się po pomoc do profesjonalnego doradcy . Szybka i
listów Capitales, sensowna oferta finansowa – to najważniejsze dla nas zalety Pożyczki Innowacja.
rzeczowa analiza dokumentów projektowych przez specjalistów Capitales, sensowna
oferta finansowa – to najważniejsze dla nas zalety Pożyczki Innowacja.
Wojciech Kuroczycki (Prezes Zarządu)
Wojciech Kuroczycki (Prezes Zarządu)
W trakcie realizacji kontraktu na budowę hali sportowej dla gminy nasz projekt potrzebował
W dodatkowego
trakcie realizacji kontraktu
na budowę
hali sportowej
dla gminy
nasz projektobowiązywały odroczone terminy
finansowania.
Zgodnie
z umową
ze zlecającym
potrzebował
Zgodnie
z umową
ze zlecającym
płatności,dodatkowego
następującefinansowania.
po zakończeniu
kolejnych
etapów
i ich odbiorze przez inwestora. Taki system
obowiązywały odroczone terminy płatności, następujące po zakończeniu kolejnych
rozliczeń,
typowy
dla
tego
rodzaju
projektów,
niekorzystnie
wpływał na naszą płynność finansową.
etapów i ich odbiorze przez inwestora. Taki system rozliczeń, typowy dla tego
Potrzebowaliśmy
zasilenia finansowego,
aby bez
przeszkód
realizować kolejne etapy projektu.
rodzaju
projektów, niekorzystnie
wpływał na naszą
płynność
finansową.
W Capitaleszasilenia
otrzymaliśmy
profesjonalne
wsparcie.
Dzięki
decyzji o przyznaniu środków
Potrzebowaliśmy
finansowego,
aby bez przeszkód
realizować
kolejneszybkiej
etapy
projektu.
W Capitales
otrzymaliśmy
profesjonalne
wsparcie.
Dzięki szybkiej decyzji o
mogliśmy
realizować
kontrakt
bez żadnych
przeszkód.
przyznaniu środków mogliśmy realizować kontrakt bez żadnych przeszkód.
Wojciech Alama (Prezes Zarządu)
Wojciech Alama (Prezes Zarządu)
Nasza
zrealizowała
inwestycyjny
- "Stworzenie
Nasza
firmafirma
zrealizowała
projekt projekt
inwestycyjny
- "Stworzenie
innowacyjnegoinnowacyjnego systemu ochrony
wirtualnych
tożsamości
z wykorzystaniem
mobilnych
systemu
ochrony wirtualnych
tożsamości
z wykorzystaniem
mobilnych urządzeń".
urządzeń". Realizacja inwestycji wymagała
znacznych
nakładów
finansowych
i w tym
zakresie izostała
nawiązana współpraca z Capitales. Jako
Realizacja
inwestycji
wymagała
znacznych nakładów
finansowych
w tym zakresie
została
nawiązana
współpraca
z Capitales.
Jakosiędoradcy
finansowi Capitales
doradcy
finansowi
Capitales
wywiązał
z powierzonych
zadań wzorcowo zapewniając środki na
wywiązał
się z powierzonych
zadań wzorcowo zapewniając środki na kontynuację
kontynuację
inwestycji.
inwestycji.
Anna Fuk (Prezes Zarządu)
Anna Fuk (Prezes Zarządu)
Wydłużone
wpłynęły
na naszą płynność finansową. Szukaliśmy
Wydłużone
terminyterminy
refundacjirefundacji
niekorzystnieniekorzystnie
wpłynęły na naszą
płynność finansową.
więc dodatkowego
finansowania.
Capitales
spotkaliśmy
się z życzliwą i kompetentną obsługą.
Szukaliśmy
więc dodatkowego
finansowania. WWCapitales
spotkaliśmy
się z życzliwą
Decyzja o obsługą.
przyznaniu
środków
byłaśrodków
szybka,była
takszybka,
samo tak
jak samo
wypłata
i kompetentną
Decyzja
o przyznaniu
jak środków. Dzięki temu mogliśmy
wypłata
środków. Dzięki
temu
kontynuować
projekt
bez mogliśmy
żadnych kontynuować
przeszkód. projekt bez żadnych
przeszkód
Dorota
Szczepan-Jakubowska
Dorota Szczepan-Jakubowska (Prezes
Grupy)
8
Chcesz wiedzieć więcej, napisz:
b i u r o @ b i z n e s k l a s t e r. p l
(Prezes Grupy)
Zobacz jak pracujemy
Zobacz jak pracujemy
Zobacz jak pracujemy
Klient: Biacomex SA
Bran¿a: Transport
Zakres realizacji:
Kreacja i kompletna rewitalizacja graficzna,
wdro¿enie systemu sprzeda¿y biletów on-line,
powi¹zanie systemów sprzeda¿owych
z dwóch Ÿróde³ zewnêtrznych.
Dziêki wprowadzonym zmianom
wzrost sprzeda¿y biletów drog¹ elektroniczn¹
na przestrzeni roku: +400%.
komfort
do kwadratu
o
w e
zt ln
d a
ra n
o so
D er
p
Zobacz jak pracujemy
Klient: projekt w³asny
Bran¿a: Finanse
Klient: Unidevelopment S.A.
Bran¿a: Deweloper mieszkaniowy
Klient: sieæ Apteka Bliska
Bran¿a: Farmacja
Zakres realizacji:
Wspó³praca trwaj¹ca ju¿ niemal 8 lat,
pe³ne wsparcie marketingowe
i graficzne przy realizacjach Spó³ki.
Kreacje outdoorowe, prasowe oraz na potrzeby
internetu. Pe³ne wsparcie poligraficzne.
Zakres realizacji:
Kompletna kreacja, wdro¿enie
i przygotowanie koncepcyjne w³asnej
platformy do obs³ugi ksiêgowej ma³ych
i œrednich firm.
Zakres realizacji:
Kompletna koncepcja, kreacja i wdro¿enie
programu lojalnoœciowego dla Klientów aptek.
Pe³ne wsparcie marketingowe przy
realizacji programu.
Essyo Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Wyszyñskiego 12/5, tel.+48 514 012 012, e-mail: [email protected], www.essyo.pl | www.eboomerang.pl
Organizator
Patronat honorowy
Essyo Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Wyszyñskiego 12/5, tel.+48 514 012 012, e-mail: [email protected], www.essyo.pl | www.eboomerang.pl
Klient: SBR Bank
Bran¿a: Finanse
Zakres realizacji:
Kompletna kreacja, wdro¿enie
i przygotowanie koncepcyjne produktów bankowych.
Sta³e wsparcie marketingowe na ka¿dym etapie
pracy z Klientem. Blisko 6 lat wspó³pracy.
Essyo Sp. z o.o., 44-100
0 Gliwice
Gliwice, ul
ul. Wyszyñskiego 12/5,
12/5 tel.+48
tel +48 514 012 012
012, e-mail: [email protected],
[email protected] pl www.essyo.pl
www essyo pl | www.eboomerang.pl
www eboomerang pl
Essyo Sp. z o.o., 44-100 Gliwice, ul. Wyszyñskiego 12/5, tel.+48 514 012 012, e-mail: [email protected], www.essyo.pl | www.eboomerang.pl
Opieka medialna
Partnerzy
Chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń:
8 5 6 5 2 - 61 - 0 7
9
er ra
so dz
n tw
al o
n
e
o
doradztwo
finansowe
p
D
ŚRODKI FINANSOWE
NA ROZWÓJ I INWESTYCJE
wnioski
dotacyjne
restrukturyzacja
finansowania
rozliczanie
finansowania
pozyskiwanie
dofinansowania
analizy,
badania marketingowe
projekty graficzne,
sesje fotograficzne
reklama
przestrzenna
materiały
promocyjne
doradztwo
finansowe
konferencje,
kongresy, eventy
BUDOWA MARKI
I DOBREGO WIZERUNKU
10
Chcesz wiedzieć więcej, napisz:
b i u r o @ b i z n e s k l a s t e r. p l
obsługa księgowa
i prawna
ewaluacja
szkoleń
o
w e
zt ln
d a
ra n
o so
D er
p
coaching
REDUKCJA KOSZTÓW
DZIAŁALNOŚCI +
WZMOCNIENIE
KOMPETENCJI KADRY
certyfikacja
szkoleń
doradztwo podatkowe
doradztwo strategiczne
audit potrzeb
szkoleniowych
organizacja
szkoleń
MODERNIZACJA
SEGMENTU IT W FIRMIE
sprzedaż
internetowa
dostawa sprzętu
i oprogramowania
mailing
handlowy
serwisy
administracyjne
kreacja portali,
hosting
Chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń:
8 5 6 5 2 - 61 - 0 7
11
Kompleksowa Obsługa Konsultingowa
Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu
Kompleksowa Obsługa Konsultingowa Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu to szeroka gama usług, od definiowania strategii
firmy poprzez reorganizację i zarządzanie finansowe, aż po zarządzanie kapitałem ludzkim oraz projektowanie i wdrażanie
rozwiązań informatycznych. KIOB skupia instytucje świadczące usługi w szeroko pojętym obszarze usług doradczych,
szkoleniowych, marketingowych, procesów biznesowych, a także uczelnie wyższe.
Dlaczego jej potrzebujesz?
Gospodarka rynkowa stwarza wiele możliwości realizowania się we własnej działalności biznesowej. Aby jednak działalność ta przynosiła efekty,
których oczekujesz konieczne jest korzystanie z pomocy odpowiednich ekspertów. Usługi konsultingowe dla biznesu to coś, z czego korzystają
zarówno małe, jak i bardzo rozbudowane przedsiębiorstwa, które działają od dawna. Każdy przedsiębiorca musi umieć zarządzać swoją firmą
i planować jej rozwój. W obydwu tych sferach wspomaga go profesjonalny konsulting.
Dla kogo?
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu oferuje kompleksowe usługi dla Przedsiębiorstw, Spółek Miejskich, Jednostek Samorządu Terytorialnego
oraz Organizacji non-profit. Chcesz działać jeszcze lepiej i skuteczniej? Skorzystaj z naszego doświadczenia.
Doradztwo unijne: usługi w zakresie doradztwa
i opracowywania wniosków o dotacje unijne
i rządowe oraz oceny konkurencyjnej pozycji
przedsiębiorstw. Od analizy planów inwestycyjnych
poprzez wskazanie najlepszego źródła finansowania
i sporządzenie wniosku o dotacje wraz z kompletem
dokumentów, aż po rozliczenie unijnego projektu.
kompleksową pomoc prawną na najwyższym poziomie.
Doradztwo finansowe: wiedza, znajomość rynku
i doświadczenie w obszarze doradztwa i pomocy
w zarządzaniu finansami ekspertów umożliwiają
identyfikację problemów związanych z transakcjami prowadzonymi w Polsce i za granicą.
Zapewniamy kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw i inwestorów obejmujące finanse, wyceny,
badania i restrukturyzacje.
Doradztwo i szkolenia – kompleksowe rozwiązania dla biznesu: Kadrę dydaktyczną stanowi
zespół doświadczonych trenerów biznesu i konsultantów HR, którzy razem tworzą programy rozwojowe w oparciu o najbardziej skuteczne metody
nauczania.
Doradztwo prawne: świadczymy rzetelne i profesjonalne usługi z zakresu doradztwa prawnego.
Wszystkim Klientom zapewniamy profesjonalną,
12
Doradztwo personalne: zajmujemy się procesami rekrutacji i oceny pracowniczej, zaspokajając
potrzeby z dziedziny HR. Specjalizujemy się
w pomocy i świadczeniu usług z dziedziny zarządzania zasobami ludzkimi.
Reklama i marketing: zapewniamy doradztwo
związane z zastosowaniem metod i technik marketingowych. Oferujemy kompleksowe, sprawdzone
rozwiązania wspierające sprzedaż.
Nasze doświadczenie i nieustanny rozwój, pozwalają tworzyć skuteczne narzędzia, dedykowane
realnym potrzebom naszych Klientów.
IT - sprawdzone rozwiązania informatyczne dla
biznesu: dostarczamy sprawdzone rozwiązania
informatyczne, stale rozwijane o kolejne innowacyjne funkcjonalności, zapewniające Twojemu
przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną.
Naszym kapitałem są eksperci o rozległej wiedzy
IT, którzy śledzą i analizują rozwój kluczowych
sektorów polskiej gospodarki i trendy na rynkach
światowych.
Centrum obsługi i rozwoju Klastrów: podejmujemy działania stymulujące aktywność gospodarczą
w regionie Polski Wschodniej.
Chcesz wiedzieć więcej, napisz:
b i u r o @ b i z n e s k l a s t e r. p l
K
o
n
su
lt
"Rozległa wiedza oraz interdyscyplinarne
in
g
doświadczenie jakim dysponuje
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu,
stawiają nas w gronie najskuteczniejszych
firm doradczych"
Anna Moskwa
Doradzamy Liderom
K
onsulting dla biznesu to coś, z czego korzystają zarówno małe, jak i bardzo rozbudowane przedsiębiorstwa, które działają od dawna,
ale chcą działać jeszcze lepiej i skuteczniej.
Dlatego warto podkreślić, że ekspercka wiedza
przydaje się na każdym etapie działania firmy.
Gospodarka rynkowa stwarza wiele możliwości
realizowania się we własnej działalności biznesowej. Aby jednak działalność ta przynosiła
efekty, których oczekujesz konieczne jest korzystanie z pomocy odpowiednich ekspertów.
Z drugiej strony prowadzenie firmy nie jest
łatwe i łączy się z nim konieczność rozwiązywania wielu problemów. Każdy przedsiębiorca
musi umieć zarządzać swoją firmą i planować
jej rozwój. W obydwu tych sferach wspomaga
go profesjonalny konsulting.
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu należy do
elitarnego grona tzw. klastrów wiedzy, czyli
opierających się na współpracy świata nauki
i biznesu, której celem jest kreowanie i rozwijanie nowych form biznesu.
Posiadamy bogate zaplecze doradcze i konsultingowe. Doradzamy od lat, dlatego jesteśmy
w stanie dostarczać usługi na najwyższym
poziomie. Sprawne zarządzanie którymkolwiek
z obszarów biznesowych wymaga dogłębnej
analizy różnych aspektów działalności firmy.
Rozległa wiedza oraz interdyscyplinarne doświadczenie jakim dysponuje nasza organizacja, stawiają
nas w gronie najskuteczniejszych firm doradczych!
Jestem pewny, że Państwa trud i wysiłek włożony
w zarządzanie firmą, może zostać wzbogacony
o obiektywne i fachowe spojrzenie z zewnątrz.
Mam przekonanie, że współpraca z nami
przyniesie Państwa firmie wymierne korzyści
finansowe.
Zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą!
OFERUJEMY trzy rodzaje usług:
D O B R Z E – TA N I O – S Z Y B K O
Można wybrać dowolne dwie opcje
DOBRZE
i TANIO
nie będzie SZYBKO
TANIO
i SZYBKO
nie będzie DOBRZE
SZYBKO
i DOBRZE
nie będzie TANIO
Chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń:
8 5 6 5 2 - 61 - 0 7
13
Kompleksowa Obsługa Doradcza
Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu
Wszystko w jednym miejscu! Szeroka gama usług!
Od definiowania strategii firmy poprzez reorganizację i zarządzanie finansowe, aż po zarządzanie
kapitałem ludzkim oraz projektowanie i wdrażanie rozwiązań informatycznych. Każdy przedsiębiorca musi
umieć zarządzać swoją firmą i planować jej rozwój. W obydwu tych sferach wspomaga go profesjonalny
konsulting. Skupiamy instytucje świadczące usługi w szeroko pojętym obszarze usług doradczych,
szkoleniowych, marketingowych, procesów biznesowych, a także uczelnie wyższe.
Aby twoja działalność przynosiła efekty, których oczekujesz konieczne jest korzystanie z pomocy
odpowiednich Ekspertów. Skorzystać z oferowanej przez nas usługi doradczej dla biznesu.
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu oferuje kompleksowe usługi dla:
•
•
•
•
Przedsiębiorstw,
Spółek Miejskich,
Jednostek Samorządu Terytorialnego
Organizacji non-profit.
Chcesz działać jeszcze lepiej i skuteczniej? Skorzystaj z naszego doświadczenia.
Zakres naszej działalności:
•
•
•
•
•
•
•
•
14
Doradztwo unijne
Doradztwo finansowe
Doradztwo prawne
Doradztwo personalne
Doradztwo i szkolenia – kompleksowe rozwiązania dla biznesu
Reklama i marketing
IT - sprawdzone rozwiązania informatyczne dla biznesu
Centrum obsługi i rozwoju Klastrów
Chcesz wiedzieć więcej, napisz:
b i u r o @ b i z n e s k l a s t e r. p l
K
o
n
su
USŁUGI OFEROWANE PRZEZ
KLASTER INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU
lt
in
PO
DA
G
OW
E M
ARKETINGOWE
BI Z
N
o
tw
dz
Doradztwo
Z
YJ
N
ES
NI
AC
Do
r
a
GA
E
OR
o
w
t
z
d
Doradztwo
IT
FINANSOWE
ST
RA
TE
Do
ra
Do
ra
E
OW
TK
Doradztwo
PRAWNE
o
tw
dz
o
w
t
z
d ICZNE
Doradztwo
g
W SEGMENCIE KONSULTINGU
15
Do
r
a
ng
ti
ns
ul
Pozyskiwanie dotacji unijnych
Etap I Konsultacje i analiza
analiza i weryfikacja planów inwestycyjnych pod kątem dostępnych funduszy
unijnych i możliwości pozyskania dotacji
rekomendacja najkorzystniejszych rozwiązań dla projektów inwestycyjnych
wskazanie najlepszego programu lub programów z uwzględnieniem
najbliższych terminów naborów wniosków
symulacja oceny szans uzyskania wsparcia
Ko
•
•
•
•
Posiadamy wieloletnie
doświadczenie w realizacji
projektów ze środków UE.
Przygotowaliśmy i realizujemy
projekty z PO Rozwój Polski
Wschodniej integrujący
firmy branży budowlanej,
turystycznej oraz instytucji
otoczenia biznesu z kilku
województw.
Etap II Planowanie projektu
wybór najlepszego źródła finansowania inwestycji z uwzględnieniem
planowanych terminów konkursów
propozycje rozwiązań alternatywnych
konsultacje na etapie przygotowania projektu mające na celu zwiększenie
liczby możliwych do uzyskania punktów
•
•
•
Etap III Sporządzanie dokumentów aplikacyjnych
sporządzenie wniosku o dotację
sporządzenie dokumentacji dodatkowej: studium wykonalności, biznesplan
pomoc w pozyskaniu wymaganych załączników (opinie o innowacyjności,
dokumenty finansowe, badania rynkowe, pozwolenia na budowę etc.)
przygotowanie analizy finansowej planowanej inwestycji
skompletowanie i złożenie pełnej dokumentacji konkursowej
dokonywanie niezbędnych poprawek i uzupełnień (w razie potrzeby)
•
•
•
•
•
•
Etap IV Monitoring inwestycyjny
konsultacje z instytucjami przyznającymi dotacje w trakcie rozpatrywania
wniosku
pomoc przy zawieraniu umów z instytucjami przyznającymi dotacje
monitorowanie i kontrola realizacji projektu
doradztwo w trakcie wdrażania projektu inwestycyjnego
przygotowanie wniosku o płatność
•
•
•
•
•
Etap V Rozliczenie unijnego projektu
przygotowanie sprawozdawczości oraz dokumentacji rozliczeniowej w
terminach i formie zgodnej z wymogami programu (raporty techniczne i
finansowe, raport końcowy i wniosek o wypłatę dotacji
współpraca z podwykonawcami inwestycji w zakresie poprawności
fakturowania w odniesieniu do zapisów umowy o dotację
sporządzenie sprawozdania końcowego z realizacji projektu
•
•
•
Dodatkowe usługi w ramach usług kompleksowych
•
•
•
•
16
wsparcie przy wizycie kontrolnej ze strony Instytucji Nadzorującej lub
Wdrażającej program dotacji
doradztwo i pomoc w zakresie przygotowania do kontroli unijnej
ewentualny udział w procedurze odwoławczej
pomoc w nawiązaniu ewentualnej współpracy z jednostkami naukowymi
Chcesz wiedzieć więcej, napisz:
b i u r o @ b i z n e s k l a s t e r. p l
Ko
ns
ul
ti
ng
Tomasz Kozłowski
Pozyskiwanie i obsługa dotacji unijnych
Gwarantujemy profesjonalne i szybkie wykonanie dokumentacji zgodnej ze wszystkimi standardami i procedurami wymaganymi przez Unię Europejską i instytucje
wdrażające poszczególne programy pomocowe. Wychodzimy naprzeciw wszystkim tym, dla których rozwój i chęć poszerzenia horyzontów są najważniejsze.
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu oferuje kompleksowe usługi dla:
-
Przedsiębiorstw
Spółek Miejskich
Jednostek Samorządu Terytorialnego
Organizacji non-profit
•
Od analizy planów inwestycyjnych poprzez wskazanie najlepszego źródła
finansowania i sporządzenie wniosku o dotacje wraz z kompletem dokumentów,
aż po rozliczenie unijnego projektu.
•
Pozyskanie finansowania nigdy nie było takie proste
•
Tak działamy:
•
identyfikacja i dopasowanie odpowiednich programów do indywidualnych
potrzeb podmiotu
•
pełne wsparcie informacyjne w zakresie zasad funkcjonowania i otrzymywania
środków pomocowych
•
weryfikacja kształtu projektu pod kątem ramowych wytycznych odpowiedniego
programu pomocowego (harmonogram, zakres prac, kwalifikacja kosztów) tak,
aby zwiększyć prawdopodobieństwo pozyskania dotacji
•
opracowanie i składanie wniosków o udzielenie dotacji wraz z niezbędnymi
załącznikami do krajowych i międzynarodowych instytucji finansujących
zarządzanie projektami finansowanymi ze środków pomocowych
•
•
opracowanie i składanie dokumentacji rozliczeniowej
•
stałe doradztwo dotyczące wniosku
Chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń:
8 5 6 5 2 - 61 - 0 7
17
ng
ti
ul
ns
Ko
>> Konsulting
2014 – 2020
Nowa perspektywa
finansowania
Przegłosowanie przez Parlament Europejski nowego, wieloletniego budżetu Unii
Europejskiej w połowie listopada 2013 roku zakończyło burzliwe, dwuipółroczne
negocjacje nad kształtem nowych ram finansowych UE. Budżet wspólnotowy 2014-2020
ukształtował się na poziomie 960 mld euro w zobowiązaniach (1 proc. unijnego dochodu
narodowego brutto) i 908 mld euro w płatnościach (0,95 proc.). W efekcie presji krajów
Północy, głównie Wielkiej Brytanii oraz Niemiec, nowy budżet będzie mniejszy od tego
z perspektywy 2007-2013.
W
unijnych ramach nowego planu finansowego priorytetowo potraktowano
wydatki na trwały wzrost gospodarczy,
zatrudnienie i konkurencyjność - zgodnie
z unijną strategią na rzecz wzrostu „Europa
2020”. Strategia ta formułuje pięć zasadniczych
celów dla 28 zintegrowanych państw:
dr Marcin Siedlecki
•
zatrudnienie 75 proc. osób w wieku 20-64 lat,
•
3% PKB UE wydatkowane na działalność
Research & Development (Badania + Rozwój)
•
ograniczenie emisji gazów cieplarnianych
o 20% (w wariancie pozytywnym o 30%) w
stosunku do poziomu z 1990 roku + 20%
energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych
+ wzrost efektywności energetycznej o 20%,
•
•
18
ograniczenie liczby uczniów przedwcześnie
kończących edukację do poziomu poniżej
10% + 40% osób w wieku 30-34 lata dysponujących wyższym wykształceniem,
zmniejszenie liczby osób zagrożonych
ubóstwem i wykluczeniem społecznym
o najmniej 20 mln.
W porównaniu z ramami finansowymi kończącej
się perspektywy znacząco zwiększono pulę
środków w ramach działu 1A (konkurencyjność
na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia)
z 91,5 mld euro (9,2 proc. budżetu) do 125,6
mld euro (13,2 proc. budżetu). W dalszym ciągu
ogromne środki obejmą grupą wydatkową działu
2 (rozwój zrównoważony i zasoby naturalne):
373,2 mld euro (38,9 proc. budżetu). Komisja
Europejska przedstawiając ramy finansowe na
pozostałe lata drugiej dekady XXI wieku określiła
zestaw dwunastu zagadnień węzłowych, które
zapewnią europejską wartość dodaną (European
added value):
•
•
•
•
•
tworzenie nowych miejsc pracy, w tym inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,
wsparcie ponadnarodowej mobilności
(edukacyjnej, akademickiej i zawodowej)
w Europie,
promocja europejskiej kultury (program
„Kreatywna Europa”),
finansowanie badań naukowych i Innowacji
(program „Horyzont 2020”),
specjalny program dedykowany małym
i średnim przedsiębiorstwom (program
COSME),
Chcesz wiedzieć więcej, napisz:
b i u r o @ b i z n e s k l a s t e r. p l
Ko
ns
ul
ti
ng
TABELA 1. ALOKACJA ŚRODKÓW FUNDUSZU SPÓJNOŚCI NA POZIOMIE PROGRAMÓW KRAJOWYCH
programy krajowe
Infrastruktura i Środowisko
27,51
Inteligentny Rozwój
8,61
Wiedza, Edukacja, Rozwój
4,42
Polska Cyfrowa
2,25
Polska Wschodnia
2,12
Pomoc Techniczna
0,7
ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE NA PODSTAWIE DANYCH MINISTERSTWA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
•
•
•
•
•
•
•
inwestycje w infrastrukturę transportową,
energetyczną i informatyczną
(program „Łącząc Europę”),
alternatywne finansowanie
kluczowych projektów (obligacje
projektowe, produkty equity),
polityka i projekty pro klimatyczne,
reforma Wspólnej Polityki
Rolnej – wspieranie rolnictwa
zorientowanego rynkowo,
uproszczenie procedur i zasad
finansowania (podejście „zero
procedur administracyjnych”),
europejska współpraca w dziedzinie
prawa i kwestii trans granicznych,
zaangażowanie UE na forum
międzynarodowym.
Polska jest beneficjentem numer jeden unijnego
budżetu. Nowy plan finansowy zakłada, że w
najbliższych siedmiu latach otrzymamy 106 mld
euro (po nas plasują się, kolejno: Francja, Niemcy,
Hiszpania i Włochy). Z polityki spójności do Polski
trafi 73 mld euro (aż 22,6% budżetu cohesion
policy, czyli mniej więcej tyle, ile trzej kolejni,
najwięksi beneficjenci polityki spójności: 29,3
mld – Włochy, 25,1 mld – Hiszpania, 21,8 mld –
Rumunia). Ze wspólnej polityki rolnej nasz kraj
uzyska 28,5 mld euro – z tego źródła więcej
otrzymają cztery państwa: Francja, Niemcy,
Hiszpania i Włochy.
Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, które
znacząco partycypuje w pracach nad nowymi
zasadami i systemem inwestowania pieniędzy
unijnych, przedstawiło strukturę alokacji
z funduszy polityki spójności. Lwią część cohesion
policy (60%) pochłonie program „Infrastruktura
i Środowisko”, którego celem jest poprawa
atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów
poprzez rozwój infrastruktury technicznej przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu
środowiska, zdrowia, zachowaniu tożsamości
kulturowej i rozwijaniu spójności terytorialnej.
19% funduszy polityki spójności zasili program
„Inteligentny Rozwój”. W jego ramach finansowany będzie cały proces powstawania innowacji:
od fazy tworzenia się pomysłu, poprzez prace
rozwojowe i demonstracyjne, aż po wdrożenie
wyników badań w działalności gospodarczej
oraz sprzedaż innowacyjnych produktów
i usług. Beneficjentami tego nowego programu
będą przedsiębiorstwa, jednostki naukowe oraz
instytucje otoczenia biznesu prowadzące (lub
wspierające) prowadzenie działalności B+R.
Środki finansowe dla Polski Wschodniej zostaną
przeznaczone na wdrażanie innowacji oraz
wsparcie tworzenia nowych firm. Wzmocnione
będą powiązania kooperacyjne w makroregionie, a także wzrost internacjonalizacji firm –
poprzez świadczenie „szytych na miarę” działań
doradczych na rzecz zwiększenia zagranicznej
wymiany handlowej.
Fundusze pomocowe kierowane poprzez
programy regionalne będą do dyspozycji
poszczególnych jednostek administracyjnych
szczebla NUTS 2 w zależności od potencjału
gospodarczego i demograficznego poszczególnych województw. 11% środków RPO trafi
do województwa ze stolicą w Katowicach
(4,6 mln mieszkańców), 9% do administracyjnej
Małopolski (3,3 mln ludności).
TABELA 2. ALOKACJA ŚRODKÓW FUNDUSZU
SPÓJNOŚCI NA POZIOMIE REGIONALNYM
programy krajowe
śląskie
3,47
małopolskie
2,87
wielkopolskie
2,45
łódzkie
2,25
dolnośląskie
2,25
lubelskie
2,23
podkarpackie
2,11
mazowieckie
1,09
kujawsko-pomorskie
1,9
pomorskie
1,86
warmińsko-mazurskie
1,73
zachodniopomorskie
1,6
świętokrzyskie
1,36
podlaskie
1,21
opolskie
0,94
lubuskie
0,91
ŹRÓDŁO: OPRACOWANIE WŁASNE
NA PODSTAWIE DANYCH MINISTERSTWA
INFRASTRUKTURY I ROZWOJU
Najludniejsze Mazowsze, ze względu na
poziom zamożności (PKB na jednego mieszkańca wynosi 102% średniej unijne; pozostałe
15 polskich województw ma wskaźnik poniże
75%), z RPO otrzyma relatywnie niewiele: 2,1
mld euro. Województwo podlaskie otrzyma
najprawdopodobniej 1,2 mld euro na lata
2014-2020 – będzie to trzecia z najniższych
wartości: mniej otrzymają, demograficznie
pomniejsze, lubuskie i opolskie.
Chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń:
8 5 6 5 2 - 61 - 0 7
19
ie
sk
la
d
Po
województwa podlaskiego
Perspektywa 2014-2020
>> Konsulting
20
Fundusze europejskie dla rozwoju
Skorzystajmy z szansy
P
ieniądze na badania i innowacje,
wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz na efektywność energetyczną i odnawialne źródła energii to
dziedziny, w których możemy liczyć na
unijną pomoc w latach 2014-2020.
W nowej perspektywie finansowej
region otrzyma 1 mld 088 mln euro.
Będą to pieniądze z Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz
Europejskiego Funduszu Społecznego.
Dzięki temu w ramach RPO będzie można
realizować zarówno „projekty miękkie”
(dotyczące m.in. edukacji, aktywizacji
zawodowej), jak i „projekty inwestycje”,
dotyczące m.in. infrastruktury. Regiony
będą zatem odpowiadały za wspieranie
przedsiębiorczości oraz edukacji, zatrudnienia i włączenia społecznego. Z kolei
w zakresie upowszechnienia technologii
informacyjno-komunikacyjnych, infrastruktury ochrony środowiska, energetyki
oraz transportu główne działania będą
podejmowane na poziomie krajowym.
Regiony będą je tylko uzupełniać.
W nowej perspektywie 2014-2020
unijna pomoc skupi się na takich celach
tematycznych jak badania i działalność
innowacyjna, technologie informacyjno-komunikacyjne, konkurencyjność
małych i średnich przedsiębiorstw, przejście na gospodarkę niskoemisyjną, dostosowanie do zmian klimatycznych oraz
zapobieganie ryzyku i zarządzanie nim,
a także ochrona środowiska i efektywne
wykorzystywanie zasobów, zrównoważony transport oraz usuwanie wąskich
gardeł w kluczowych infrastrukturach
sieciowych. Pomoc będzie można także
uzyskać także na promowanie zatrudnienia i wspieranie mobilności siły roboczej
oraz integrację społeczną i zwalczanie
ubóstwa, edukację, poszerzanie umiejętności i ustawiczne kształcenie, a także
skuteczną administrację publiczną.
Anna Laskowska
Specjalista ds. funduszy unijnych Biznes Klastra
To właśnie wokół tych dziedzin skoncentrują się programy operacyjne i fundusze.
Z pomocy unijnej będą mogły skorzystać
jednostki badawczo rozwojowe, uczelnie
wyższe oraz przedsiębiorstwa, które nastawione są na wdrożenia innowacyjnych
technologii, a także firmy z otoczenia
biznesu, małe i średnie przedsiębiorstwa
chcące poprawić swoją konkurencyjność.
Z pewnością warto będzie skorzystać
z szansy na dofinansowanie projektów
w nowej perspektywie finansowej. Nasi
specjaliści ds. funduszy unijnych chętnie
udzielą wszystkich niezbędnych informacji
dotyczących możliwości finansowania
różnego rodzaju inwestycji.
Chcesz wiedzieć więcej, napisz:
b i u r o @ b i z n e s k l a s t e r. p l
Dotacje dla województwa podlaskiego
Oś Priorytetowa
Budżet
Oś I
Wzmocnienie potencjału
i konkurencyjności gospodarki regionu
Oś II
Przedsiębiorczość i aktywność zawodowa
Oś III
Kompetencje i kwalifikacje
Oś IV
Poprawa dostępności transportowej
Oś V
Gospodarka niskoemisyjna
Oś VI
Ochrona środowiska i racjonalne
gospodarowanie jego zasobami
Oś VII
Poprawa spójności społecznej
Oś VIII
Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej
Przeznaczenie środków
242,4 mln euro
Wspierana będzie m.in. działalność badawczo-rozwojowa,
inwestycyjna i innowacyjna w przedsiębiorstwach. Wyszczególniono
tu również oddzielną pomoc na rozwój technologii informacyjnokomunikacyjnych w firmach oraz pieniądze na utworzenie terenów
inwestycyjnych. Specjalne działanie przeznaczone będzie rozwojowi
przedsiębiorczości w gminach, położonych na obszarach Natura 2000.
122,5 mln euro
W projekcie przewidziano m.in. wsparcie na rzecz aktywizacji
osób bezrobotnych, samozatrudnienie, pomoc w powrocie
do pracy po urlopach macierzyńskich czy wychowawczych.
Zaplanowano również działania na rzecz podniesienia
kwalifikacji pracowników w przedsiębiorstwach.
80 mln euro
Zapewnienie wysokiej jakości edukacji w przedszkolach,
szkołach podstawowych, ponadpodstawowych, ze szczególnym
uwzględnieniem kształcenia zawodowego i dostosowania go do
rzeczywistych potrzeb regionalnego i lokalnego rynku pracy.
194 mln euro
Przebudowa dróg wojewódzkich i budowa lotniska. Remonty
dróg lokalnych (powiatowych i gminnych) będą możliwe tylko
w trzech przypadkach: jeśli prowadzą do tzw. sieci TEN-T (czyli
Transeuropejskiej Sieci Transportowej, w naszym województwie
zaliczają się do niej tylko dwie drogi krajowe: S8 i S61), do
przejścia granicznego lub obszaru przemysłowego.
158,5 mln euro
Promowana będzie energetyka oparta na źródłach odnawialnych.
Cel to nie tylko zwiększenie udziału OZE, chodzi również o to, by
właścicielami tych źródeł stali się mieszkańcy województwa, podlascy
przedsiębiorcy (i czerpali z nich zyski). W ramach tej osi przewidziane
jest również wsparcie na zwiększanie efektywności energetycznej w
budynkach mieszkalnych (adresowane do spółdzielni, wspólnot).
70 mln euro
Wspierane będą m.in. inwestycje w zakresie gospodarki wodnościekowej (realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
Komunalnych), gospodarki odpadami czy np. opracowywanie
planów ochrony dla obszarów cennych przyrodniczo.
75 mln euro
Celem będzie aktywna integracja osób wykluczonych lub zagrożonych
wykluczeniem - poprzez podjęcie pracy, kształcenia. Rewitalizacja
społeczna oraz rozwój kapitału społecznego, czyli rozwój aktywności
społecznej, będzie się odbywać przy zaangażowaniu społeczności
lokalnych (RKLS - Rozwój kierowany przez lokalną społeczność).
107,5 mln euro
Zakłada inwestycje w infrastrukturę na potrzeby rozwijania usług
użyteczności publicznej, m.in. w szkołach, placówkach ochrony
zdrowia (inwestycje te muszą być powiązane z wprowadzeniem wyższej jakości kształcenia czy usług medycznych).
Chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń:
8 5 6 5 2 - 61 - 0 7
21
Perspektywa 2014-2020
>> Konsulting
w
- m ar
az miń
ur sk
sk o
ie
22
Fundusze europejskie dla rozwoju
województwa warmińsko-mazurskiego
Więcej środków
na rozwój z Unii
Pieniądze z Unii Europejskiej dla województwa warmińsko - mazurskiego to ponad
1,7 mld euro na inwestycje w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
w nowej perspektywie budżetowej.
Anna Danilczuk
Specjalista ds. funduszy unijnych Biznes Klastra
Ś
rodków finansowych dla regionu w latach
2014-2020 jest więcej w porównaniu do
okresu 2007-2013. Najwięcej przeznaczonych
zostanie na rozwój szeroko rozumianej przedsiębiorczości (nie tylko wsparcie przedsiębiorstw,
ale też rynku pracy). Na wzmocnienie konkurencyjności gospodarczej regionu i rozwój przedsiębiorstw, w nowej perspektywie samorząd chce
przeznaczyć 300 milionów euro. Nieco mniej,
bo 240 milionów euro ma pójść na rozbudowę
infrastruktury drogowej.
Biorąc pod uwagę potencjał regionu i samych
przedsiębiorców, w dokumentach strategicznych regionalnych i krajowych wskazano na
działania ukierunkowane na podniesienie
innowacyjności sektora MSP poprzez wsparcie
finansowe i kapitałowe (dostęp sektora MSP do
źródeł finansowania rozwoju), stymulowanie
rozwoju sfery B+R, dofinansowanie powstawania ośrodków wspierania przedsiębiorczości,
innowacyjności i transferu technologii.
Cele szczegółowe Programu, będą osiągane
będą poprzez realizację działań w ramach
siedmiu priorytetów, wspartą środkami
pomocy technicznej.
Zgodnie z projektem Regionalnego Programu
Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020
wsparcie przedsiębiorczości skierowana jest
oś 1 Inteligentna Gospodarka Warmii i Mazur
i pośrednio oś 4 powiązana z efektywnością
energetyczną (tabela 1).
Tabela 1. Matryca logiczna osi I Inteligentna
Gospodarka Warmii i Mazur 2014-2020
Chcesz wiedzieć więcej, napisz:
b i u r o @ b i z n e s k l a s t e r. p l
Dotacje dla województwa
warmińsko - mazurskiego
Oś priorytetowa
Fundusz
Priorytety
Cele szczegółowe priorytetów
inwestycyjne inwestycyjnych
Cel tematyczny
Wzmacnianie
badań naukowych,
rozwoju
technologicznego
i innowacji
1.1.
Zwiększenie wykorzystania wyników
działalności B+R w gospodarce
1.2.
Wzrost innowacyjności firm działających
w obszarach inteligentnych specjalizacji
Wspólne i specyficzne
dla programu wskaźniki
rezultatu odpowiadające
poszczególnym celom
szczegółowym
1.
1
INTELIGENTNA
GOSPODARKA
WARMII I MAZUR
4.
EFEKTYWNOŚĆ
ENERGETYCZNA
3.1.
EFRR
EFRR
Wzmacnianie
konkurencyjności
MŚP, sektora
rolnego
(w odniesieniu
do EFRROW)
oraz sektora
rybołówstwa
i akwakultury
(w odniesieniu
do EFMR
Wspieranie
przejścia na
gospodarkę
niskoemisyjną
we wszystkich
sektorach
3.2.
3.3.
3.4.
Poprawa przedsiębiorczości w
województwie warmińsko-mazurskim.
Poprawa atrakcyjności gospodarki
województwa warmińsko-mazurskiego
na rynkach krajowych i międzynarodowych.
2.
3.
Zwiększenie zdolności adaptacyjnych
przedsiębiorstw do zmieniających się
warunków gospodarczych
i wyzwań rynkowych
Nakłady na działalność
B+R jako % PKB wg cen
bieżących (GERD)
Nakłady na działalność
B+R jako % PKB wg cen
bieżących (BERD)
Odsetek przedsiębiorstw
innowacyjnych w
przemyśle i usługach
Wspieranie zdolności MŚP do udziału
w procesach wzrostu i innowacji.
4.1
Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł
energii w ogólnym bilansie
energetycznym regionu
4.2.
Zwiększenie efektywności w
przedsiębiorstwach poprzez
ograniczenie strat i zużycia energii
4.3.
1.
Zmniejszenie energochłonności sektora
publicznego i prywatnego poprzez wzrost
efektywności energetycznej budynków
2.
mieszkalnych oraz użyteczności publicznej.
4.5.
Poprawa zrównoważonej mobilności
mieszkańców w miastach województwa
i ich obszarach funkcjonalnych.
4.7.
Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
oraz gazów cieplarnianych do
atmosfery poprzez wytwarzanie energii
w wysokosprawnej kogeneracj
Produkcja energii
elektrycznej z odnawialnych
nośników w województwie
Emisja gazów cieplarnianych
(1990=100)
ŹRÓDŁO: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WARMIA I MAZURY NA LATA 2014-2020 (WERSJA DO KONSULTACJI)
http://portal.warmia.mazury.pl/images/Departamenty/Departament_Polityki_Regionalnej/konsultacjeRPO2014_2020/RPO_WiM_2020_24.01.2014r.pdf
Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury 2014-2020 jest do 2 marca 2014r. w konsultacjach społecznych.
Chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń:
8 5 6 5 2 - 61 - 0 7
23
ie
sk
el
b
Perspektywa 2014-2020
Lu
>> Konsulting
24
Fundusze europejskie dla rozwoju
województwa lubelskiego
Tworzymy konkurencyjną
gospodarkę
W
Karina Zalewska
Specjalista ds. funduszy unijnych Biznes Klastra
ojewództwo lubelskie otrzyma ponad
2 mld euro na RPO, podczas gdy kwota
bazowa przyznana w 2007 r., w poprzednim
budżecie Unii Europejskiej, wynosiła 1 mld 581
mln euro. Lubelskie jest na szóstym miejscu co
do wielkości przyznanej kwoty. Więcej pieniędzy
na RPO otrzymają jedynie województwa: śląskie,
małopolskie, łódzkie, wielkopolskie i dolnośląskie. Główne wsparcie będzie przeznaczone
na tworzenie konkurencyjnej gospodarki.
Podkreślana będzie również współpraca uczelni
wyższych z przedsiębiorcami.
Szczególne znaczenie władze województwa
chcą nadać rozwojowi gospodarki niskoemisyjnej, związanej z odnawialnymi źródłami
energii. Preferencje w zakresie wspierania
innowacji będą miały projekty związane
z regionalnymi inteligentnymi specjalizacjami.
Ogólny zarys strategii inwestycyjnej programu,
ze szczególnym uwzględnieniem przedsiębiorczości został przedstawiony w tabeli 1.
Chcesz wiedzieć więcej, napisz:
b i u r o @ b i z n e s k l a s t e r. p l
Dotacje dla województwa
lubelskiego
Oś priorytetowa
Cel tematyczny
Oś
Priorytetowa 1
Badania
i innowacje
Cel
tematyczny 1
Wzmacnianie badań
naukowych, rozwoju
technologicznego
i innowacji
Oś
Priorytetowa 2
Cyfrowe
Lubelskie
Cel
tematyczny 2
Zwiększenie
dostępności, stopnia
wykorzystania i
jakości technologii
informacyjno–
komunikacyjnych
Oś
Priorytetowa 3
Konkurencyjność
przedsiębiorstw
Oś
Priorytetowa 5
Efektywność
energetyczna
Cel
tematyczny 3
Podnoszenie
konkurencyjności
MŚP, sektora
rolnego oraz sektora
rybołówstwa i
akwakultury.
Cel
tematyczny 4
Wspieranie przejścia
na gospodarkę
niskoemisyjną we
wszystkich sektorach
Priorytet inwestycyjny
Określony cel odpowiadający
priorytetowi inwestycyjnemu
Określone programowe wskaźniki
rezultatu odpowiadające
określonemu celowi
1.1 wzmacnianie infrastruktury B+R
(…) i możliwości rozwoju sektora
B+I oraz promowanie centrów
kompetencji, w szczególności
tych o znaczeniu europejskim
Wzrost wartości nakładów na B+R
w regionie w relacji do PKB poprzez
zwiększenie aktywności sektora
B+R w biznesie – nastawienie na
prorynkowe aktywności badawcze.
Nakłady na działalność
B+R w relacji do PKB
1.2. promowanie inwestycji
przedsiębiorstw w B+I, rozwój
powiązań między przedsiębiorstwami,
centrami B+R i szkołami wyższymi (…),
wspieranie badań technologicznych
i stosowanych, linii pilotażowych,
działań w zakresie wczesnej walidacji
produktów i zaawansowanych zdolności
produkcyjnych i pierwszej produkcji w
dziedzinie kluczowych technologii (...)
Wzrost udziału przedsiębiorstw z
sektora MŚP w nakładach B+I w
województwie lubelskim poprzez
wsparcie procesu opracowania i
transferu nowoczesnych technologii
do przedsiębiorstw oraz wzmocnienie
potencjału przedsiębiorstw w zakresie
prowadzenia działalności B+R.
Udział sektora przedsiębiorstw
w ogólnej wartości nakładów na
działalność badawczo-rozwojową
w województwie lubelskim
2.2 Rozwój produktów i usług opartych
na TIK, handlu elektronicznego oraz
zwiększanie zapotrzebowania na TIK
Zwiększenie wykorzystania technologii
cyfrowych wśród przedsiębiorców
poprzez rozwój produktów i
usług opartych na technologiach
informacyjno-komunikacyjnych.
Udział przedsiębiorstw
otrzymujących zamówienia
poprzez sieci komputerowe
(stronę internetową,
systemy typu EDI) w
przedsiębiorstwach ogółem
3.1 promowanie przedsiębiorczości,
w szczególności poprzez ułatwienie
gospodarczego wykorzystywania
nowych pomysłów oraz sprzyjanie
tworzeniu nowych firm, w tym również
przez inkubatory przedsiębiorczości
Rozwój przedsiębiorczości poprzez
promowanie oraz ułatwienie
gospodarczego wykorzystania
nowych pomysłów.
Wartość nakładów inwestycyjnych
w przedsiębiorstwach
województwa lubelskiego.
3.2. opracowywanie i wdrażanie
nowych modeli biznesowych
dla MŚP, w szczególności w
celu umiędzynarodawiania
Wzrost konkurencyjności
przedsiębiorstw z sektora MŚP na
rynku krajowym i międzynarodowym
poprzez wdrażanie nowych modeli
biznesowych oraz promocję
oferty firm na nowych rynkach
Wartość nakładów inwestycyjnych
w przedsiębiorstwach
województwa lubelskiego.
3.3. wspieranie tworzenia i rozszerzania
zaawansowanych zdolności w
zakresie rozwoju produktów i usług
Zwiększenie konkurencyjności sektora
MŚP województwa lubelskiego
poprzez wzrost ilości i wartości nowych
inwestycji podejmowanych w regionie.
Wartość nakładów inwestycyjnych
w przedsiębiorstwach
województwa lubelskiego.
3.4 wspieranie zdolności MŚP do udziału
w procesach wzrostu i innowacji
Zwiększenie dostępu do
wiedzy fachowej oraz wymiany
doświadczeń sektora MŚP.
Brak dostępnego wskaźnika
(uzupełniony na dalszym
etapie prac).
4.2 Promowanie efektywności
energetycznej i użycia OZE
w przedsiębiorstwach
Poprawa efektywności
energetycznej przedsiębiorstw
Zużycie energii elektrycznej
według sektorów ekonomicznych.
ŹRÓDŁO: REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO 2014-2020, http://www.npf.rpo.lubelskie.pl/widget/file/get/1380739324214104.pdf/
Nowy podział środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego silnie wspiera rozwój przedsiębiorczości. W województwie zakończyły się konsultacje społeczne
dotyczące przyszłego kształtu polityki regionalnej. Regionalne inteligentne specjalizacje zostały określone w Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Lubelskiego
Chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń:
8 5 6 5 2 - 61 - 0 7
25
ie
ck
ie
ow
az
województwa mazowieckiego
Perspektywa 2014-2020
>> Konsulting
m
Fundusze europejskie dla rozwoju
Zrównoważony i inteligentny rozwój
N
a lata 2014-2020 województwo mazowieckie
wyznaczyło swój główny cel w postaci:
inteligentnego, zrównoważonego rozwoju
zwiększającego spójność społeczną i terytorialną
przy wykorzystaniu potencjału mazowieckiego
rynku pracy. W ślad za tym określono główne
zakresy finansowania inwestycji w postaci:
Agnieszka Koleśnik
Z powodu specjalnej sytuacji województwa
mazowieckiego, wynikającej z faktu, że jako
jedyne nie będzie zaliczone do regionów słabiej
rozwiniętych, wsparcie działań na jego rzecz
będzie odbywało się w poniższy, indywidualny sposób. Alokacja dla Mazowsza na lata
2014-2020 wynosi 3 777,4 mln EUR, z czego
na poziomie krajowym zostało wyznaczone
1 689,5 mln EUR a na poziomie regionu: 2 087,9
mln EUR. Rozwiązanie to powinno pozwolić
woj. mazowieckiemu na korzystanie z tych
samych programów co reszta kraju.
WYKRES 1: PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH WG.
ZAKRESU WSPARCIA UE, OPRACOWANIE WŁASNE.
Specjalista ds. funduszy unijnych Biznes Klastra
26
Chcesz wiedzieć więcej, napisz:
b i u r o @ b i z n e s k l a s t e r. p l
Dotacje dla województwa
mazowieckiego
Oś priorytetowa
Wkład
EU/
fundusz
Cele tematyczne
1. Wspieranie badań naukowych, rozwoju
technologicznego i innowacji
1. Innowacyjność i
przedsiębiorczość
2. Wzrost e-potencjału
Mazowsza
3. Przejście na
gospodarkę
niskoemisyjną
486,5 mln
EUR
EFRR
153,6 mln
EUR
EFRR
245,0 mln
EUR
EFRR
3. Podnoszenie konkurencyjności
MŚP, sektora rolnego oraz sektora
rybołówstwa i akwakultury
2. Zwiększenie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości technologii
informacyjno-komunikacyjnych
4. Wspieranie przejścia na gospodarkę
niskoemisyjna we wszystkich sektorach
5. Promowanie dostosowania do zmian klimatu,
zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem
Zakres wsparcia
Wsparcie regionalnej infrastruktury badawczej
Wzrost wykorzystania innowacyjnej działalności badawczej i rozwojowej w
przedsiębiorstwach
Tworzenie przyjaznych warunków dla gospodarczego wykorzystania
nowych pomysłów
Wspieranie międzynarodowych powiązań gospodarczych
Wzmocnienie dostępu do wysokiej jakości usług IOB
Rozwój e-technologii w przedsiębiorstwach
Zwiększenie dostępności i jakości e-usług publicznych dla obywateli
Zwiększenie udziału niekonwencjonalnych, w tym odnawialnych źródeł
energii w ogólnej produkcji energii
Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji CO2
Wspieranie strategii niskoemisyjnych, w tym zmniejszenie uciążliwości
transportu w mieści
Zapobieganie katastrofom naturalnym i minimalizowanie ich skutków
Zmniejszenie ilości składowania odpadów na Mazowszu
4. Gospodarka
przyjazna środowisku
i społeczeństwu
222,9 mln
EUR
EFRR
6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie
efektywności wykorzystywania zasobów
Ochrona i rozwój dziedzictwa kulturowego
9. wspieranie włączenia społecznego
i walka z ubóstwem
5. Rozwój
regionalnego systemu
transportowego
436,6 mln
EUR
EFRR
6. Rynek Pracy
156,4 mln
EUR
EFS
7. Wspieranie
wyłączenia
społecznego i walka
z ubóstwem
Zmniejszenie dysproporcji w dostępie do usług komunalnych w zakresie
gospodarki wodno-ściekowej
7. Promowanie zrównoważonego
transportu i usuwanie niedoborów
przepustowości w działaniu najważniejszych
infrastruktur sieciowych
8. Wspieranie zatrudnienia
i mobilności pracowników
Rewitalizacja przestrzeni miejskiej i wiejskiej ukierunkowana na rozwiązanie
zdiagnozowanych problemów społecznych
Inwestycję w infrastrukturę zdrowotną i społeczną
Poprawa spójności regionalnej sieci drogowej z siecią TEN-T oraz zwiększenie
dostępności wewnętrznej i zewnętrznej
Zwiększenie aktywności zawodowej osób pozostających bez zatrudnienia
na mazowieckim rynku pracy, w szczególności grup defaworyzowanych
Zwiększenie roli MŚP w kreowaniu nowych miejsc pracy na regionalnym
rynku pracy
Zapobieganie wykluczeniu społecznemu i ubóstwu oraz działania na
rzecz zwiększenia szans na zatrudnienie poprzez aktywizowanie osób
wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym
115,8 mln
EUR
EFS
9. Wspieranie włączenia społecznego
i walka z ubóstwem
Poprawa dostępu do usług opieki zdrowotnej i usług społecznych,
tworzących szansę włączenia społecznego i/lub zatrudnienia
Poprawa jakości i zwiększenie zakresu zadań realizowanych przed podmioty
ekonomi społecznej w obszarze integracji społecznej i zawodowej
8. Edukacja dla
rozwoju regionalnego
198,0 mln
EUR
EFS
10. Inwestowanie w edukację umiejętności
i uczenie się przez całe życie
9. Pomoc techniczna
73,0 mln
EUR
EFS
-
Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej i kształcenia ogólnego
Poprawa jakości kształcenia zawodowego młodzieży oraz kształcenia i
szkolenia osób dorosłych
-
ŹRÓDŁO: HTTP://RPO.MAZOVIA.PL/SITES/DEFAULT/FILES/FILES/ARTICLE/FILES/RPO%20WM%202014-2020%20 %20KONSULTACJE%20SPO%C5%82ECZNE_1.PDF
Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 jest do 5.03.2014 r. w fazie konsultacji społecznych.
Chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń:
8 5 6 5 2 - 61 - 0 7
27
ie
zk
d
łó
województwa łódzkiego
Technologiczna
Perspektywa 2014-2020
>> Konsulting
Fundusze europejskie dla rozwoju
restrukturyzacja gospodarki
A
lokacja funduszy europejskich dla
województwa łódzkiego na lata 2014 - 2020
wyniesie 2 253,9 mln euro, z tego 1 625,3 mln
euro (72,11%) to środki Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego, a 628,6 mln euro
(27,89%) Europejskiego Funduszu Społecznego.
W nowej perspektywie finansowej wsparcie
skupi się na następujących obszarach:
Karolina Kaczor
Specjalista ds. funduszy unijnych Biznes Klastra
28
Dobrą informacją dla przedsiębiorców
z województwa łódzkiego jest fakt, iż jednym
z głównych wyzwań regionu w najbliższych
lat stanie się restrukturyzacja technologiczna
gospodarki oraz rozwój przedsiębiorczości
i poprawa konkurencyjności wewnętrznej
i zewnętrznej sektora MŚP. Efektem będzie
unowocześnienie infrastruktury badawczej B+R
służącej rozwojowi specjalizacji regionalnych,
zwiększenie współpracy między sferą naukowo-badawczą a sektorem przedsiębiorstw,
zwiększenie wykorzystania B+R w przedsiębiorstwach i integracja procesu innowacyjnego „od
pomysłu do przemysłu”, zwiększenie znaczenia
konsorcjów przemysłowo-naukowych i przedsiębiorstw ze statusem centrów B+R oraz
innowacyjnych firm z sektora usług. Efektem
zaś wsparcia w zakresie poprawy konkurencyjności MŚP będzie: wzrost przedsiębiorczości
mieszkańców regionu i powstanie znacznej
liczby nowych firm (m.in. start-up-y, spin-off-y, przedsiębiorczość akademicka), rozwój
istniejących przedsiębiorstw i wzrost stopnia
ich „przeżywalności”, integracja środowisk
biznesowych oraz budowanie sieci powiązań
między przedsiębiorstwami, uczelniami
i placówkami naukowymi, IOB oraz samorządami terytorialnymi. Nastąpi poprawa jakości
i kompleksowości oferty inwestycyjnej, rozwój
systemu zachęt do inwestowania w regionie
przez podmioty gospodarcze spoza regionu
i kraju oraz wzmocnienie promocji gospodarczej zarówno w wymiarze krajowym, jak
i międzynarodowym.
WYKRES 1: PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH WG.
ZAKRESU WSPARCIA UE, OPRACOWANIE WŁASNE.
Chcesz wiedzieć więcej, napisz:
b i u r o @ b i z n e s k l a s t e r. p l
Dotacje dla
województwa łódzkiego
Osie
priorytetowe
Wsparcie
UE/
fundusz
Cel tematyczny
1. Wspieranie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji
Oś I
Innowacyjność i
konkurencyjność
486,45 mln
EUR
EFRR
Obszary wsparcia
Unowocześnienie infrastruktury badawczo rozwojowej
Zwiększenie wykorzystania B+R w przedsiębiorstwach
Wsparcie powstających przedsiębiorstw
3. Podnoszenie konkurencyjności
MŚP, sektora rolnego oraz sektora
rybołówstwa i akwakultury
Promocja działalności gospodarczej
Rozwój działalności istniejących przedsiębiorstw
Poprawa współpracy przedsiębiorstw
Oś II
Transport
361,6 mln
EFRR
Oś III
Gospodarka
niskoemisyjna
i ochrona
środowiska
Oś IV
Rewitalizacja
i usługi dla
społeczeństwa
369,91
mln EUR
EFRR
4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich
sektorach
Poprawa funkcjonalności systemu publicznego transportu zbiorowego na obszarach miejskich
i obniżenie jego emisyjności
7. Promowanie zrównoważonego
transportu i usuwanie niedoborów
przepustowości w działaniu najważniejszych infrastruktur sieciowych
Rozwój infrastruktury drogowej wspierający powiązania funkcjonalne
Wzrost produkcji energii ze źródeł odnawialnych
Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznego i w sektorze budownictwa
mieszkaniowego
Wzrost efektywności produkcji i przesyłu energii
5. Promowanie dostosowania do
zmian klimatu, zapobiegania ryzyku
i zarządzania ryzykiem
Poprawa zdolności adaptacji do zmian klimatu
2. Zwiększenie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości technologii
informacyjno- komunikacyjnych
6. Ochrona środowiska naturalnego
i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów
8.
Wspieranie
z atrudnienia
i mobilności pracowników
9. Wspieranie włączenia społecznego
i walka z ubóstwem
10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie
Oś V
Zatrudnienie
i włączenie
społeczna
309,2 mln
EUR
EFS
Poprawa jakości kolejowego transportu zbiorowego
4. Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich
sektorach
6. Ochrona środowiska naturalnego
i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów
407,3 mln
EUR
EFRR
Rozwój sektora usług logistycznych
8.
Wspieranie
z atrudnienia
i mobilności pracowników
9. Wspieranie włączenia społecznego
i walka z ubóstwem
Ograniczenie składowania odpadów i wzrost ich ponownego wykorzystania
Racjonalizacja gospodarki wodnościekowej
Ochrona różnorodności biologicznej
Wsparcie rozwoju e- usług sektora publicznego
Wykorzystanie potencjału dziedzictwa kulturowego i instytucji kultury
Poprawa jakości obszarów miejskich
Wspieranie rozwoju obszarów o specyficznych potrzebach i potencjałach endogenicznych
Zwiększenie jakości i dostępności usług zdrowotnych i społecznych
Ożywienie społeczno-gospodarcze na terenach rewitalizowanych
Wzrost udziału podmiotów ekonomii społecznej w dostarczaniu usług społecznych
Poprawa dostępu do usług edukacyjnych
Wprowadzenie na rynek pracy
Wsparcie samozatrudnienia
Wprowadzenie na rynek pracy
Poprawa dostępu do usług społecznych kluczowych dla integracji społecznej i zawodowej
Wzmocnienie roli ekonomii społecznej
Stworzenie warunków ułatwiających godzenie życia rodzinnego i zawodowego
8. Wspieranie zatrudnienia i mobilności pracowników
Oś VI
Kompetencje i
adaptacyjność
Oś VII
Pomoc techniczna
240,5 mln
EUR
EFS
78,88 mln
EUR
EFS
Podniesienie kompetencji pracowników przedsiębiorstw. Dostosowanie przedsiębiorstw do
potrzeb wynikających ze zmian regionalnej gospodarki.
Utrzymanie i przedłużenie aktywności zawodowej mieszkańców regionu. Zmiana kwalifikacji
osób, które pracują w warunkach negatywnie wpływających na zdrowie
10. Inwestowanie w edukację, umiejętności i uczenie się przez całe życie
Upowszechnienie wysokiej jakości edukacji przedszkolnej oraz zwiększenie uczestnictwa
dzieci w wieku 3-4 lata w różnych formach opieki i edukacji przedszkolnej. Podniesienie jakości
kształcenia w zakresie kompetencji kluczowych
Podniesienie jakości szkolnictwa zawodowego, w szczególności w zakresie dostosowania
kierunków kształcenia do potrzeb regionalnego rynku pracy. Zwiększenie uczestnictwa osób
dorosłych w kształceniu ustawicznym
-
Zapewnienie wysokiej jakości systemu zarządzania; Wsparcie beneficjentów w realizacji
projektów; Zapewnienie społeczeństwu informacji
ŹRÓDŁO: HTTP://WWW.BIP.LODZKIE.PL/KOMUNIKATY/ITEM/2191-KONSULTACJE-SPO%C5%82ECZNE-PROJEKTU-RPO-W%C5%82-2014-2020
Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 jest do 19.02.2014 r. w fazie konsultacji społecznych.
Chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń:
8 5 6 5 2 - 61 - 0 7
29
ie
ck
rp
a
ka
województwa podkarpackiego
Perspektywa 2014-2020
>> Konsulting
Po
d
Fundusze europejskie dla rozwoju
Wykorzystać
potencjał regionu
A
lokacja funduszy europejskich dla
województwa podkarpackiego na lata
2014 - 2020 wyniesie 2 112,2 mln euro, z tego
1 523,1 mln euro (72,1%) to środki Europejskiego
Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 589,1
mln euro (27,9%) Europejskiego Funduszu
Społecznego. W nowej perspektywie finansowej wsparcie skupi się na obszarachprzedstawionych na wykresie.
Dorota Kierzkowska
Specjalista ds. funduszy unijnych Biznes Klastra
Priorytetem w tym obszarze będzie stworzenie
otoczenia biznesu sprzyjającego innowacjom,
aby umożliwić zmianę w kierunku gospodarki opartej na innowacjach zdolnej tworzyć
miejsca pracy. Inwestycje należy ukierunkować
na działania prowadzące do innowacyjności,
wyższej wartości dodanej, dostarczania
innowacyjnych wyników oraz zwiększania
wydajności, a w ten sposób do rozszerzenia
i internacjonalizacji działalności gospodarczej
oraz zwiększonego zatrudnienia.
Działania należy skoncentrować na obszarach,
w których można osiągnąć przewagę konkurencyjną i dokonać przekształceń gospodarczych zgodnie z inteligentną specjalizacją,
w szczególności w obszarze wzmacniania bazy
produkcyjnej. W województwie podkarpackim
wybrano dwie inteligentne specjalizację
wiodące: lotnictwo i kosmonautyka oraz jakość
życia i jedną inteligentną specjalizację wspomagającą: informatykę i telekomunikację.
Głównym celem Regionalnego Programu
Operacyjnego jest wzmocnienie i efektywne
wykorzystanie gospodarczych i społecznych
potencjałów regionu dla zrównoważonego
i inteligentnego rozwoju województwa.
Należy podkreślić, iż na wsparcie przedsiębiorców w zakresie poprawy konkurencyjności i innowacyjności przeznaczono najwięcej
środków finansowych.
WYKRES 1: PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH WG.
ZAKRESU WSPARCIA UE, OPRACOWANIE WŁASNE.
30
Chcesz wiedzieć więcej, napisz:
b i u r o @ b i z n e s k l a s t e r. p l
Dotacje dla województwa
podkarpackiego
Oś priorytetowa
Wsparcie
UE/ fundusz
Cele tematyczne
Obszary wsparcia
1 Wzmocnienie badań naukowych,
rozwoju technologicznego i innowacji
Wzmocnienie potencjału jednostek sektora nauki do prowadzenia działalności badawczorozwojowej i innowacyjnej
Zwiększenie skali i poprawę jakości prac badawczo -rozwojowych w województwie podkarpackim
I. Konkurencyjna
i innowacyjna
gospodarka
412,3 mln
EUR
EFRR
II. Cyfrowe
Podkarpackie
66 mln
EUR
EFRR
2 Zwiększenie dostępności, stopnia
wykorzystania i jakości technologi
informacyjno-komunikacyjnych
III. Czysta energia
253,7 mln
EUR
EFRR
4 Wspieranie przejścia na gospodarkę
niskoemisyjną we wszystkich sektorach
3 Wzmacnianie konkurencyjności MŚP
Wzrost poziomu przedsiębiorczości i tworzenie warunków do jej rozwoju
Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej regionu oraz poprawa konkurencyjności przedsiębiorstw na
rynkach zagranicznych
Trwałe przyspieszenie rozwoju istniejących przedsiębiorstw
Podniesienie jakości i rozszerzenie usług oferowanych przez Instytucje Otoczenia Biznesu
Wzrost jakości i rozszerzenie zakresu usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną
Wzrost wykorzystania potencjału odnawialnych źródeł energii w szczególności w generacji
rozproszone
Poprawa efektywności energetycznej w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności
publiczne
Obniżenie emisyjności ośrodków miejskich województwa
Wzrost produkcji energii pochodzącej z wysokosprawnej kogeneracji
V. Ochrona
środowiska
naturalnego i
dziedzictwa
kulturowego
V. Infrastruktura
komunikacyjna
5 Promowanie dostosowania do zmian
klimatu, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem
218,9 mln
EUR
EFRR
373,6 mln
EUR
EFRR
6 Zachowanie i ochrona środowiska
oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami
4 Wspieranie przejścia na gospodarkę
niskoemisyjną we wszystkich sektorach
7 Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w działaniu najważniejszej
infrastruktury sieciowej
Zwiększenie odporności na zagrożenia
wynikające ze zmian klimatu występujące na terenie województwa podkarpackiego
Rozwój systemu gospodarki odpadami komunalnymi oraz poprawa gospodarki
odpadami innymi niż komunalne w województwie
Poprawę stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie województwa
Rozwój zasobów kultury i ochronę zabytków województwa podkarpackiego
Przywrócenie i ochronę różnorodności biologicznej województwa podkarpackiego
Poprawę jakości przestrzeni miejskiej województwa podkarpackiego
Poprawa jakości oferty transportu zbiorowego (publicznego) w miastach województwa
podkarpackiego
Poprawa drogowych powiązań w województwie
Wzrost konkurencyjności oferty transportu kolejowego
Wzrost liczby osób lepiej przygotowanych do wejścia i utrzymania się na rynku pracy
VI. Regionalny
rynek pracy
238,2 mln
EUR
EFS
8 Promowanie trwałego i wysokiej
jakości zatrudnienia oraz wsparcie
mobilności pracowników
VII. Integracja
społeczna
307,2 mln
EUR
EFRR/EFS
9 Promowanie włączenia społecznego, walka z ubóstwem i wszelka
dyskryminacją
Wzrost przedsiębiorczości i samozatrudnienia w regionie
Zwiększenie poziomu zatrudnienia wśród osób mających utrudniony dostęp do rynku pracy
z powodu sprawowania opieki nad dziećmi do lat 3
Poprawa kwalifikacji pracowników przedsiębiorstw zgodnie ze zdiagnozowanymi potrzebami
Zwiększenie adaptacyjności przedsiębiorstw i pracowników, dotkniętych procesami zmiany
gospodarczej
Utrzymanie aktywności zawodowej i dobrego stanu zdrowia mieszkańców województwa
Wzrost aktywności społecznej i zawodowej oraz samodzielności osób będących w szczególnie
niekorzystnej sytuacji społecznej i zawodowej
Zwiększenie liczby osób korzystających z wysokiej jakości usług społecznych.
Zwiększenie liczby osób korzystających z wysokiej jakości usług zdrowotnych
Wzmocnienie roli podmiotów ekonomii społecznej w aktywizacji osób w niekorzystnej sytuacji
oraz w dostarczaniu usług użyteczności społecznej w regionie
Poprawa jakości infrastruktury ochrony zdrowia w województwie.
Poprawa jakości infrastruktury społecznej w województwie.
Ograniczenie problemów społecznych na terenach zdegradowanych
Wzrost skali świadczonych usług użyteczności publicznej świadczonych przez przedsiębiorstwa
społeczne
Upowszechnienie edukacji przedszkolnej
VIII. Jakość
edukacji i
kompetencji
w regionie
175,4 mln
EUR
EFRR/EFS
IX. Pomoc
techniczna
69,6 mln
EUR
EFS
10 Inwestowanie w kształcenie,
szkolenie oraz szkolenie zawodowe
na rzecz zdobywania umiejętności
i uczenia się przez całe życie
Poprawa jakości kształcenia ogólnego
Rozwój wysokiej jakości szkolnictwa zawodowego odpowiadającego na potrzeby regionalnego
rynku pracy
Upowszechnienie kształcenia ustawicznego
Poprawa dostępności i jakości regionalnej infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej
-
Umożliwienie sprawnego funkcjonowania systemu realizacji programu oraz zapewnienie ciągłości
procesu programowania.
ŹRÓDŁO:HTTP://WWW.RPO.PODKARPACKIE.PL/PERSPEKTYWA/ATTACHMENTS/ARTICLE/104/PROJEKT_RPO_WP_27%2001%202014.PDF
Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 jest do 03.03.2014 r. w fazie konsultacji społecznych.
Chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń:
8 5 6 5 2 - 61 - 0 7
31
Do
i s ra
zk d
ol ztw
en o
ia
Mirosław Kamiński
W swojej działalności kierujemy się rzeczywistymi
potrzebami klienta i w zależności od jego oczekiwań
dostarczamy kompleksową ofertę dydaktyczną, szkoleniową
i doradczą. Oferujemy szeroki zakres usług w kształceniu
i rozwoju kadr (szkolenia zawodowe, kursy kwalifikacyjne
i doskonalące dla pracowników oraz kadry menadżerskiej
– komercyjne lub finansowane ze środków Unii Europejskiej).
Przygotowujemy również kompleksowe projekty szkoleniowe
przy organizacji konferencji, ale także zajmujemy się jej
treścią merytoryczną. Współpracujemy z wykwalifikowanymi
i doświadczonymi specjalistami – trenerami.
Doradztwo i szkolenia
Naszą kadrę dydaktyczną stanowi zespół doświadczonych
trenerów biznesu i konsultantów HR, którzy razem tworzą
programy rozwojowe w oparciu o najbardziej skuteczne metody
nauczania rozpoznanie i analizę potrzeb szkoleniowych
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
szkolenia otwarte i zamknięte (w firmie)
szkolenia połączone z imprezami integracyjnymi,
kursy kadrowo – księgowe
kursy komputerowe
szkolenia marketingowe i interpersonalne
kursy praktyczne nauki zawodu
zarządzanie kadrami
zarzadzanie potencjałem ludzkim w firmie
zarzadzanie innowacjami
komunikacja interpersonalna
studia podyplomowe (m.in. zarządzanie, prawo, finanse, ubezpieczenia, ekonomika ochrony
zdrowia i rachunkowość, marketing, administracja publiczna, zamówienia publiczne,
mediatorów sądowych, doradztwo podatkowe, energetyka, ochrona środowiska i inne)
kształcenie ukierunkowane na potrzeby pracodawców (możliwość dostosowania programów kształcenia na studiach I i II stopia do potrzeb
przedsiębiorców; możliwość realizacji zajęć praktycznych w porozumieniu z przedsiębiorcami lub przez przedstawicieli firm)
szkolenia w zakresie języków obcych (angielski, rosyjski + w biznesie),
tłumaczenie tekstów, tłumaczenie symultaniczne;
sale konferencyjne i szkoleniowe, wynajem laptopów
Master of Business Administration (MBA)
transfer wiedzy na temat innowacyjnych rozwiązań pomiędzy jednostkami
badawczo-rozwojowymi a przedsiębiorcami (www.sciencepoint.pl)
Oferta skierowana do Przedsiębiorstw, Spółek Miejskich, Jednostek Samorządu Terytorialnego
oraz Organizacji non-profit.
32
Chcesz wiedzieć więcej, napisz:
b i u r o @ b i z n e s k l a s t e r. p l
NG
HI
AC
CO
M
EN
TO
RI
NG
EWALUACJA
SZKOLEŃ
AUDIT POTRZEB
SZKOLENIOWYCH
ORGANIZACJA
INFRASTRUKTURY
SZKOLENIOWEJ
Y
DR
KA IEJ
JA SK
KC ER
LE EN
SE TR
OK ORG
O AN
ŁO I
SZ ZA
KO CJ
LE A U
NI SŁ
OW U
G
YC
H
W SEGMENCIE SZKOLEŃ
o
tw ia
dz n
ra ole
Do zk
is
USŁUGI OFEROWANE PRZEZ
KLASTER INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU
CERTYFIKACJA
SZKOLEŃ
33
Do
i s ra
zk d
ol ztw
en o
ia
Oferta szkoleniowa
Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu
Skutecznie wdrażamy umiejętności
Marta Kuczuk
Zajmujemy się organizowaniem
szkoleń, skierowanych do różnych
grup odbiorców i obejmujących
szeroki zakres tematyczny, m.in.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
34
Zarządzanie
Księgowość i Finanse
Informatyka
Języki obce
Marketing
Rozwój Osobisty
Fundusze unijne
Szkolenia biznesowe
Administracja
Aktywne formy spędzania
wolnego czasu
Wizaż i kosmetyka
Florystyka
Hotelarstwo i gastronomia
Agroturystyka
Przygotowujemy i prowadzimy kompleksowe projekty rozwojowe w tym szkoleniowe,
począwszy od strategii rozwoju przedsiębiorstwa, zdiagnozowania potrzeby szkoleniowej,
prowadzenia warsztatów szkoleń po działania wspierające.
P
roponujemy innowacyjne szkolenia, rozwijające umiejętności psychologiczne
zasobów ludzkich, niezbędne w efektywnej pracy indywidualnej i zespołowej.
Szkolenia mają ciekawą formę warsztatową i treningową, angażującą poznawczo i emocjonalnie.
Oferta skierowana do Przedsiębiorstw, Spółek Miejskich, Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz
Organizacji non-profit.
Polityka szkoleniowa staje się instrumentem, bez którego nowoczesna firma nie
może się obejść. Masz ciekawy pomysł, ale nie wiesz, jak dostosować go do źródła
finansowania? Chcesz wiedzieć, jakie szkolenia mógłbyś sfinansować ze środków unijnych?
Nie wiesz, jak zdiagnozować potrzeby szkoleniowe swojej firmy? Odpowiemy na te i wiele innych
pytań. Napiszemy projekt szkoleń i pomożemy w jego realizacji. Perspektywa finasowania na
lata 2014-2020 daje duże możliwości.
Skorzystaj z naszej pomocy!
W zakończonej perspektywie 2007-2013 przeszkoliliśmy ponad 15 tysięcy osób!
Chcesz wiedzieć więcej, napisz:
b i u r o @ b i z n e s k l a s t e r. p l
o
tw ia
dz n
ra ole
Do zk
is
D
uża konkurencja, walka o klienta i szybko
rozwijający się rynek wymagają od firm
nie tylko ciągłego rozwoju, ale też tego, by być
o krok od konkurencji. Aby utrzymać się na
trudnym rynku i być konkurencyjnym firma musi
posiadać dobrze przygotowany i umotywowany
personel, który elastycznie potrafi reagować
na zmiany zachodzące w otoczeniu. Co więcej,
firma, która chce się rozwijać, musi dbać
o rozwój kompetencji swoich pracowników.
Właśnie dzięki szkoleniom pracownik nabywa
zdolności, które wykorzystywane w pracy dla
organizacji przynoszą duże korzyści.
Warto pamiętać, że właściwa polityka szkoleniowa rozwija pracowników, a dodatkowo
wpływa na zachowanie i postawy pracowników.
Dodatkowo szkolenia gwarantują przygotowanie pracownika np. do objęcia nowego
stanowiska. Szkolenia traktuje się także jako
szansę dla organizacji – dzięki nim firma może
dostosować się do zmian na rynku i budować
swoją przewagę konkurencyjną nad innymi
podmiotami gospodarczymi.
Polityka szkoleniowa staje się instrumentem, bez którego nowoczesna firma nie może się obejść.
Masz ciekawy pomysł, ale nie wiesz, jak dostosować go do źródła finansowania? Chcesz wiedzieć,
jakie szkolenia mógłbyś sfinansować ze środków unijnych? Nie wiesz, jak zdiagnozować potrzeby
szkoleniowe swojej firmy? Odpowiemy na te i wiele innych pytań. Napiszemy projekt szkoleń
i pomożemy w jego realizacji.
Od pomysłu do realizacji
Szkolenia dla firm
Dobrze opracowana, długoterminowa strategia
polityczna firmy przynosi efekty po pewnym
okresie czasu, dlatego programy szkoleniowe
powinny być przemyślane i logicznie uporządkowane, a nie przypadkowe.
który posiada duże doświadczenie w pisaniu
projektów unijnych, ale nie tylko. Zdiagnozujemy
potrzeby przedsiębiorstwa, podpowiemy, które
źródła finansowania są właściwe dla twojego
pomysłu i zapotrzebowania.
Warto dokładnie przyjrzeć się i rozpoznać
potrzeby swojej firmy. Pomocą w tym przypadku
może służyć Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu,
Perspektywa finasowania na lata 2014-2020 daje
duże możliwości.
Chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń:
8 5 6 5 2 - 61 - 0 7
35
Do
i s ra
zk d
ol ztw
en o
ia
Szkolenia komercyjne
– na miarę Twoich potrzeb
Proponujemy innowacyjne
szkolenia, rozwijające
umiejętności psychologiczne
zasobów ludzkich, niezbędne
w efektywnej pracy indywidualnej i zespołowej.
Szkolenia mają ciekawą formę
warsztatową i treningową,
angażującą poznawczo
i emocjonalnie. Organizowane
przez nas szkolenia mają na
celu wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności, niezbędne w procesie
podnoszenia ich konkurencyjność na rynku pracy.
W
naszej ofercie znajdziecie Państwo pełną gamę profesjonalnie przygotowanych szkoleń
o różnorodnej tematyce, w pełni dopasowanej do specyfiki Państwa przedsiębiorstwa.
Firmy szkoleniowe zrzeszone w Klastrze Instytucji Otoczenia Biznesu są w stanie zrealizować
zamówienie pod konkretne zapotrzebowanie. Czas trwania szkolenia, miejsce, termin organizacji oraz koszt, ustalane są indywidualnie ze Zleceniodawcą. Gwarantujemy profesjonalizm
oraz bardzo konkurencyjne ceny.
Szkolenia realizujemy na terenie całej Polski.
Zajmujemy się organizowaniem szkoleń, skierowanych do różnych grup odbiorców i obejmujących
szeroki zakres tematyczny, m.in.:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Zarządzanie
Księgowość i Finanse
Informatyka
Języki obce
Marketing
Rozwój Osobisty
Fundusze unijne
Szkolenia biznesowe
Administracja
Aktywne formy spędzania wolnego czasu
Wizaż i kosmetyka
Florystyka
Hotelarstwo i gastronomia
Agroturystyka
Każda z naszych propozycji będzie dostosowana pod względem czasu trwania szkolenia
jak i zawartości merytorycznej do odbiorców i do zgłoszonych przez Państwa potrzeb.
36
Chcesz wiedzieć więcej, napisz:
b i u r o @ b i z n e s k l a s t e r. p l
o
tw ia
dz n
ra ole
Do zk
is
Sukces firmy
wypracowują pracownicy
Grzegorz Jaroszek
Bez dobrego personelu nie ma
szans na rozwój. Dobry personel
musi być zmotywowany, czyli
chcący pracować, interesujący
osobowościowo, czyli uczciwy,
komunikatywny, zorientowany
na realizację zadań, pomysłowy,
samodzielny. Pożądany pracownik
powinien posiadać kompetencje,
umiejętności i wykształcenie.
D
ostarczamy pracodawcom wysokiej klasy pracowników. Usługi doradztwa i szkoleń finansowane są w 100% ze środków unijnych i z budżetu państwa polskiego. Dzięki temu Biznes
Klaster oferuje naszym partnerom kształcenie profesjonalnych, przeszkolonych i zmotywowanych pracowników bez ponoszenia przez przedsiębiorców jakichkolwiek kosztów. W całym
kraju realizujemy projekty szkoleniowo- doradcze.
Szczególnie interesujące dla przedsiębiorców są szkolenia dla osób pracujących, bezrobotnych
i niepełnosprawnych. W ramach tych szkoleń możemy podnieść kwalifikacje z wielu dziedzin.
Możemy przeszkolić już zatrudnionych lub na życzenie pracodawcy przeszkolić dla niego
potencjalnych pracowników z grupy osób bezrobotnych i niepełnosprawnych.
Służymy wiedzą w zakresie:
•
pozyskiwania funduszy unijnych,
•
realizacji i rozliczaniu projektów unijnych,
•
doradztwem zawodowym i pośrednictwem pracy
•
szkoleniami „ szytymi na miarę” według potrzeb klienta
Jesteśmy w trakcie realizacji nowatorskich projektów dla osób niepełnosprawnych, w tym
chorych psychicznie. W ramach tych działań dajemy im szansę zaistnieć na rynku pracy.
ZAPRASZAMY DO WSPÓŁPRACY!
Chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń:
8 5 6 5 2 - 61 - 0 7
37
Do
i s ra
zk d
ol ztw
en o
ia
Rynek szkoleniowy jest segmentem silnie konkurencyjnym. Co stanowi o przewadze konkurencyjnej na rynku szkoleniowym?
Takich czynników jest bardzo wiele. W przypadku szkoleń, których
wykonawcy wyłaniani są w postępowaniach przetargowych, można
wyróżnić co najmniej dwa podstawowe warunki, które muszą być
spełnione przez potencjalnego wykonawcę usług. Po pierwsze
należy dysponować doświadczeniem w zakresie realizacji danego
rodzaju usługi – należy posiadać referencje z dotychczasowym
przeprowadzonych realizacji. Po drugie należy spełnić wymóg
dysponowania określonymi zasobami umożliwiającymi efektywna
realizację szkolenia, najpowszechniej cv trenerów, których podmiot
zatrudnia czy posiadanie określonego potencjału technicznego. Te
kryteria dostępu są najlepszym, rynkowym wskaźnikiem atrybutów
wygrywających w procesie pozyskiwania zamówień szkoleniowych.
Nieodzowność
szkoleń szytych
na miarę
Mirosław Kamiński
Firmy w sposób zróżnicowany kształtują swą politykę szkoleniową.
Czy istnieje swego rodzaju „złota wytyczna” odnośnie częstotliwości
organizowania szkoleń dla swych pracowników?
Należy zdawać sobie sprawę, że potrzeba szkoleniowa to przede
wszystkim określony obszar kompetencji pracowników, który trzeba
zmienić, aby umożliwić zatrudnionym efektywne wykonywanie
przydzielonych zadań i obowiązków. W interesie każdej organizacji
gospodarczej leży cykliczne identyfikowanie deficytów kompetencyjnych. Osoby odpowiedzialne w firmach za ten proces ustalają
potrzeby szkoleniowe kadry przy wykorzystaniu różnych metod.
Klasyczną metodą jest ocena efektywności, polegająca na pomiarze
wyników pracy każdego z pracowników w odniesieniu do norm
(celów) ustanowionych w przedsiębiorstwie dla danego stanowiska.
Bardziej złożoną techniką wykrycia potrzeb szkoleniowych jest
analiza organizacyjna, czyli proces w którym bada się efektywność
organizacji i jej skuteczność w realizacji celów ze szczególnym
wyeksponowaniem występujących odchyleń.
38
W ofercie firm szkoleniowych coraz ważniejsze miejsce zajmują tzw.
szkolenia szyte na miarę. Skąd popularność tego typu usług?
W ostatnich latach - w różnych segmentach usług - zachodzą zmiany
polegające na popularności rozwiązań spersonalizowanych, zindywidualizowanych. Przejawem tego trendu jest wzrost możliwości
modyfikacji cech własnej oferty usługowej w zależności od oczekiwań indywidualnego klienta. Sama idea opiera się na założeniu, że
nie ma dwóch identycznych organizacji, a każde przedsiębiorstwo
ma swoją unikalną specyfikę, wynikającą z charakteru działalności,
otoczenia rynkowego, zasobów, dynamiki rozwoju. Liderzy rynku
szkoleniowego proponują więc usługi oparte na autorskich programach, każdorazowo modyfikowanych ze względu na potrzeby
i specyfikę konkretnego Klienta. Szkolenia szyte na miarę są nieodzownym elementem oferty liczących się graczy wzmocnienia
kompetencyjnego przedsiębiorstw.
Które firmy najchętniej się szkolą – czy te będące w fazie „młodości”
czy raczej te o ugruntowanej pozycji?
Najpowszechniej szkolą się firmy, które wyznają maksymę Henry`ego
Forda, założyciela koncernu motoryzacyjnego z Detroit: „Każdy, kto
przestaje się uczyć jest stary, bez względu na to, czy ma 20 czy 80 lat.
Kto kontynuuje naukę pozostaje młody. Najwspanialszą rzeczą w życiu
jest utrzymywanie swojego umysłu młodym”. Przyjęcie tego przekonania świadczy o poważnym (i realnym) podejściu do prowadzenia
działalności gospodarczej na turbulentnie zmieniającym się rynku.
Czy rynek e-szkoleń jest segmentem rozwojowym?
Przedsiębiorcy w zróżnicowany sposób podchodzą do e-szkoleń.
E-learning nie zawsze może zastąpić tradycyjne formy szkoleniowe
– nie tylko ze względu na pozbawienie uczestnika szkolenia możliwości integracji – szczególnie w przypadków szkoleń wyjazdowych.
Bardzo często beneficjenci szkoleń uczą się od siebie nawzajem,
od współuczestników szkoleń. Bezpośredni kontakt z trenerem jest
również nieocenioną wartością. Oczywiście dobrze przemyślany
proces szkoleniowy z wykorzystaniem e-learningu może efektywnie
wzmacniać efekty uczenia się, a równolegle przyczynia się do optymalizacji kosztów szkoleniowych. E-learning jest bardzo elastycznym
narzędziem angażującym prace własną uczestnika szkolenia, pozwalającym na kontrolę bieżących postępów w przyswajaniu wiedzy.
Chcesz wiedzieć więcej, napisz:
b i u r o @ b i z n e s k l a s t e r. p l
o
tw ia
dz n
ra ole
Do zk
is
Piotr Sobolewski
Informacja to
prawo, nie towar
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu
działa w branży informacyjnej,
szkoleniowej, edukacyjnej,
wydawniczej oraz usług. Działamy
w myśl zasady, iż informacja
jest prawem, a nie towarem.
Nasz ogromny potencjał to
stabilna, wysoko wykwalifikowana
kadra merytoryczna oraz szeroka
sieć ekspertów i konsultantów,
z którymi współpracujemy.
Łączy nas wspólna wizja
realizowanych przedsięwzięć,
uczestnictwo w procesie
decyzyjnym przy jasno
określonych rolach w zespole,
a także odpowiedzialność za
funkcjonowanie całej organizacji.
Regularnie podnosimy swoje
kompetencje zapewniając bardzo
wysoką jakość świadczonych usług.
W
iedza i doświadczenie zdobyte na
przełomie wielu lat pozwala nam oferować
profesjonalne usługi informacyjno-szkoleniowe.
•
„Nowoczesny nauczyciel – kursy
doskonalenia zawodowego nauczycieli ze szkół podstawowych i gimnazjów 7 podwarszawskich powiatów”,
„Nowoczesny Nauczyciel”, „Coaching
w oświacie”, „Creative Poland” oraz
„Regionalny Ośrodek Europejskiego
Funduszu Społecznego w Warszawie” finansowane z Europejskiego Funduszu
Społecznego,
•
„Punkt informacji EUROPE DIRECT –
Białystok” finansowany bezpośrednio
ze środków Komisji Europejskiej,
•
„Transgraniczny Wymiar Turystyki”
w ramach Programu Współpracy
Transgranicznej ENPI Litwa – Polska –
Rosja 2007 – 2013”,
•
oraz „Centrum Kompetencji NGO” w
ramach Szwajcarskiego Programu
Współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.
Dodatkowo prowadzimy liczne spotkania
informacyjne i wizyty studyjne we współpracy
z Partnerami z Gruzji, Łotwy, Rosji, Litwy,
Białorusi, Ukrainy, Czech, Słowacji, Niemiec,
Belgii, Francji, Norwegii, Portugali i Szwajcarii.
Nasze działania prowadziliśmy coraz częściej
poza granicami naszego kraju.
Specjalizujemy się także w działaniach proeuropejskich. Prowadzimy punkty sieci Komisji
Europejskiej Europe Direct - Białystok, oraz
Regionalny Ośrodek Europejskiego Funduszu
Społecznego w Warszawie.
Punkty upowszechniają informacje o wszystkich
aspektach związanych z członkostwem Polski w
UE, przede wszystkim zaś informują o funduszach unijnych oraz udzielają pomocy w ich
pozyskiwaniu. Aktualnie realizujemy następujące wysokobudżetowe projekty:
•
„Innowacyjne możliwości tworzenia zielonych miejsc pracy szansą dla województwa
podlaskiego”, „Przygotowanie i wdrożenie
programu praktyk studenckich w mieście
Białystok”, „PO KoLorowej stronie życia
– Twojej i Twojego smyka!”, „Regionalny
Ośrodek Szkoleniowy Ogólnopolskiego
Programu Kształcenia Kadr Sportowych
w Białymstoku”, „Nauczyciel kształcenia
zawodowego XXI wieku”, „Klub Małych
Odkrywców”,
Chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń:
8 5 6 5 2 - 61 - 0 7
39
Organizujemy kongresy,
konferencje, seminaria
oraz wydarzenia biznesowe
>> Kongresy
Jesteśmy liderem w zakresie kompleksowej obsługi kongresów, konferencji,
seminariów oraz wszelkich imprez dla biznesu. Dzięki wieloletniej działalności
doskonale wypracowaliśmy swoją pozycję nie tylko na rynku lokalnym, ale również
ogólnopolskim.
Posiadamy bogate poświadczone licznymi sukcesami doświadczenie w przygotowaniu
różnego typu wydarzeń. Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe jest inicjatorem i organizatorem Międzynarodowego Konkursu EuroCertyfikat oraz Wielkiej Gali
Programu Promocji Jakości Eurocertyfikat na Zamku Królewskim w Warszawie, która
odbyła się już trzykrotnie.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców zaangażowaliśmy się w
dynamiczny udział w tworzeniu klastrów. W związku z ich działalnością organizowaliśmy kongresy, konferencji i seminaria, w których brali udział przedstawiciele świata
polityki, biznesu i nauki.
Katarzyna Halicka
Klaster Instytucji
Otoczenia Biznesu
ul. Rynek Kościuszki 2,
15-091 Białystok
kom. 600 199 853, tel./fax. 85 652 61 07
[email protected], www.biznesklaster.pl
Nasza praca obejmuje organizację wydarzeń począwszy od ich zaplanowania po
realizację i podsumowanie. Jesteśmy w stanie doradzić w zakresie miejsca i czasu
organizowanej imprezy, a także nagłośnić wydarzenie w mediach. Zajmujemy
się pozyskiwaniem patronatów (merytorycznych, medialnych i honorowych) oraz
sponsorów. Pomagamy przy podpisywaniu umów i kontraktów. Rozsyłamy zaproszenia
do uczestników i gości, przygotowujemy materiały promocyjne i merytoryczne a także
publikacje podsumowujące wydarzenie.
Dzięki naszemu doświadczeniu możemy stać się także Twoim
doradcą. Dołącz do grona kolejnych zadowolonych Klientów.
Zapraszamy do współpracy!
FORUM KLASTRÓW BUDOWLANYCH, CZERWIEC 2011
KONFERENCJA PRZEDSIĘBIORCÓW ZRZESZONYCH
W KLASTRACH, ZAMEK RYN, MAJ 2013
WIELKA GALA WRĘCZENIA EUROCERTYFIKATÓW 2011R.
KONGRES KLASTRÓW POLSKICH W SEJMIE RP, CZERWIEC 2013
WIELKA GALA WRĘCZENIA
EUROCERTYFIKATÓW 2007R.
KONGRES KLASTRÓW POLSKICH W SEJMIE RP, CZERWIEC 2013
I KONGRES POLSKI WSCHODNIEJ, LISTOPAD 2012
WIELKA GALA WRĘCZENIA EUROCERTYFIKATÓW 2011R.
Fi
i p na
ra ns
w e
o
Doradztwo finansowe
Doradztwo finansowe Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu to: wiedza,
znajomość rynku i doświadczenie w obszarze doradztwa i pomocy w
zarządzaniu finansami. Zapewniamy kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw
i inwestorów obejmujące finanse, wyceny, badania i restrukturyzacje.
Łukasz Bilski
P
ostęp technologii i wzrost konkurencji powoduje, że przedsiębiorstwa są zmuszone do ciągłego inwestowania. Firmy muszą regularnie rozwijać parki maszynowe, wprowadzać coraz wyższe standardy. Podmioty
gospodarcze ukierunkowane na rozwój w sposób regularny muszą ponosić nakłady na inwestycje. Finansowanie
nakładów inwestycyjnych mające na celu modernizację bądź powiększenie dotychczas istniejących (lub
planowanych) składników majątku trwałego jest strategicznie ważne dla każdej firmy. Przygotowując firmę do
inwestycji należy ustalić priorytety i kryteria, według których będzie dokonywana selekcja dostępnych rozwiązań
finansowania: szybkość uzyskania finansowania, łatwość pozyskania wysokiej kwoty, koszty pozyskania środków,
poziom ryzyka, zdolność przedsiębiorstwa.
RUREWICZ
i PARTNERZY
Kancelaria Radców Prawnych
Kancelaria Radców Prawnych Rurewicz i Partnerzy
42
W palecie usług świadczonych przez Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu ważną pozycję zajmuje pozyskiwanie
przedsiębiorstwom pożądanego finansowania, zarówno ze źródeł komercyjnych, jak i funduszy dotacyjnych.
Każdorazowo usługa jest „szyta na miarę”: jej celem jest wsparcie klienta w zdobyciu określonego, niezbędnego
do rozwoju firmy finansowania. Identyfikacją potrzeb kapitałowych i rozpoznaniem dostępnych, optymalnych
kosztowo możliwości pozyskania kapitału, zajmują się specjaliści z wieloletnim doświadczeniem na rynku
pieniężnym. Oferowana przez nas obsługa jest kompleksowa i skuteczna – dzięki stałemu monitoringowi
rynku usług finansowych i wymogów stawianych przez instytucje finansowe, dzięki wysokim kompetencjom
i know-how pozyskiwania kapitału, osiągamy rezultaty, które zazwyczaj były dotąd poza zasięgiem przedsiębiorstwa. Przyjmujemy za złotą zasadę, że decyzje dotyczące finansowania inwestycji i rozwoju mają kluczowe
znaczenie dla przyszłości przedsiębiorstwa, dla jego pozycji na rynku oraz ogólnej kondycji.
W ramach świadczonych usług weryfikujemy dla naszych klientów różne opcje pozyskania środków kapitałowych (kredyty bankowe, kapitał własny pochodzący z emisji akcji, kapitał obcy pochodzący z emisji obligacji,
kapitał pomocowy, pożyczki, krótkoterminowe papiery dłużne, długoterminowe kredyty hipoteczne dla firm),
przygotowujemy rekomendacje odnośnie planowania przedsięwzięcia z perspektywy zwiększenia szans na
pozyskanie finansowania, przygotowujemy wymaganą dokumentację (studia wykonalności, biznesplany, modele
finansowe). Czynnie uczestniczymy w procesie negocjacji z bankami, funduszami inwestycyjnymi, funduszami
powierniczymi, instytucjami ubezpieczeniowymi. Podpowiadamy w jaki sposób kształtować realizacje inwestycji
i rozliczać projekt.
Chcesz wiedzieć więcej, napisz:
b i u r o @ b i z n e s k l a s t e r. p l
e
ns o
na w
Fi ra
ip
Finansowanie inwestycji
Zakres działalności
Biznes Klastra to, m.in.:
•
Dynamiczny postęp technologii w połączeniu ze wzrostem konkurencji w efekcie
globalizacji i integracji gospodarczej powoduje, że proces inwestowania w
przedsiębiorstwach jest procesem ciągłym. Firmy są zobligowane do regularnego
rozwijania park maszynowego, unowocześniania produkcji, wprowadzania coraz
•
to wyższych standardów. Podmioty gospodarcze ukierunkowane na rozwój w
sposób regularny muszą ponosić nakłady na inwestycje.
F
inansowanie nakładów inwestycyjnych
mające na celu modernizację bądź
powiększenie dotychczas istniejących (lub
planowanych) składników majątku trwałego
jest strategicznie ważne dla każdej firmy.
Przygotowując firmę do inwestycji należy
ustalić priorytety i kryteria, według których
będzie dokonywana selekcja dostępnych
rozwiązań finansowania: szybkość uzyskania
finansowania, łatwość pozyskania wysokiej
kwoty, koszty pozyskania środków, poziom
ryzyka, zdolność przedsiębiorstwa.
weryfikujemy różne opcje pozyskania
środków kapitałowych (kredyty bankowe,
kapitał własny, kapitał obcy, kapitał
pomocowy, pożyczki, krótkoterminowe
papiery dłużne, długoterminowe kredyty
hipoteczne dla firm), - przygotowujemy
rekomendacje odnośnie planowania
przedsięwzięcia,
przygotowujemy wymaganą dokumentację
(studia wykonalności, biznesplany, modele
finansowe),
uczestniczymy w procesie negocjacji
z bankami, funduszami inwestycyjnymi,
funduszami powierniczymi, instytucjami
ubezpieczeniowymi,
podpowiadamy w jaki sposób kształtować
realizacje inwestycji i rozliczać projekt.
•
Kredyty dla wielu firm są jedyną formą finansowania
swojego planu rozwojowego. Pozyskanie kapitału z
innych źródeł jest zwykle albo bardzo trudne, albo
nieopłacalne. Z drugiej strony wiadomo, że aby •
finansować inwestycje rozwojowe w firmie, ta w
pierwszej kolejności musi zachowywać płynność
finansową. Z pomocą przychodzą kredyty dla firm. Decyzje dotyczące finansowania inwestycji
i rozwoju mają kluczowe znaczenie dla przyszłości
Stale monitorujemy rynek usług finansowych przedsiębiorstwa, dla jego pozycji na rynku oraz
i wymogi stawiane przez instytucje finansowe. ogólnej kondycji . Obsługujemy kompleksowo
Dla potrzeb Twojej inwestycji przeanalizujemy i skutecznie – dzięki temu osiągamy rezultaty,
różne źródła finansowania, spośród których które zazwyczaj były dotąd poza zasięgiem
wybierzemy najlepsze.
przedsiębiorstwa.
Chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń:
8 5 6 5 2 - 61 - 0 7
43
Fi
i p na
ra ns
w e
o
Doradztwo księgowe
Właściwe dopasowanie systemów rachunkowości i sprawozdawczości finansowej do wymogów rachunkowych i prawnych pozwala na zaoszczędzenie czasu i poprawienie jakości sprawozdań finansowych.
Naszą rolą jest wspieranie klientów w rozwiązywaniu problemów i usprawnianiu procesów w zakresie
rachunkowości i sprawozdawczości finansowej.
Księgi rachunkowe
•
zakładanie planu kont
•
sporządzanie ewidencji środków trwałych i wyposażenia
•
sporządzanie ewidencji VAT
•
prowadzenie ksiąg handlowych zgodnie z ustawą o rachunkowości
•
sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Skarbowego niezbędnych deklaracji podatkowych
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
•
sporządzanie ewidencji środków trwałych
•
sporządzanie ewidencji VAT
•
prowadzenie książki przychodów i rozchodów
•
sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Skarbowego niezbędnych deklaracji podatkowych
Rozliczenia podatku od osób fizycznych i rozliczenia ryczałtowe
•
rozliczenia roczne podatku dochodowego od osób fizycznych
•
sporządzanie ewidencji środków trwałych
•
sporządzanie ewidencji VAT
Kadry i płace
•
przygotowanie umów o prace
•
zgłaszanie pracowników do ZUS-u
•
sporządzanie list płac
•
rozliczanie umów zleceń i umów o dzieło
przygotowywanie deklaracji PIT i przekazywanie do Urzędu Skarbowego
•
•
rozliczenia pracownicze
•
karty wynagrodzeń
sporządzanie i przekazywanie do Urzędu Skarbowego przewidzianych przepisami deklaracji
•
Bilans i rachunek wyników
sporządzanie sprawozdań finansowych: bilansu, rachunku wyników oraz informacji dodatkowych
•
•
przygotowywanie dokumentów finansowych
•
Rozliczenia ZUS
sporządzanie deklaracji rozliczeniowych przedsiębiorców i pracowników
•
•
przesyłanie informacji do ZUS-u drogą elektroniczną
Inne:
•
pomoc w rejestracji i prowadzeniu nowych firm
•
przygotowywanie sprawozdań GUS
•
konsultacje w zakresie księgowości
•
doradztwo w zakresie doboru oprogramowania
•
badanie sprawozdań finansowych
44
Chcesz wiedzieć więcej, napisz:
b i u r o @ b i z n e s k l a s t e r. p l
e
ns o
na w
Fi ra
ip
Centrum obsługi
inwestora
Beata Kropiewnicka
K
laster Instytucji Otoczenia Biznesu wspiera
szeroko rozumianą działalność gospodarczą. Oferujemy szeroki zakres usług dotyczących kompleksowej obsługi firmy, obejmującej
w szczególności obsługę finansową, rachunkową oraz podatkową (księgi rachunkowe i księgi
podatkowe). Proponujemy indywidualne rozwiązania zapewniające przejrzystość i szybki dostęp do informacji finansowo-ekonomicznych.
Wspomagamy zarządzanie zasobami ludzkimi
i projektowanie rozwoju zawodowego pracowników, w celu w zwiększenia efektywności wykorzystania potencjału ludzkiego w firmie.
Łączymy potencjał, bogate doświadczenie, wysokiej jakości standardy w obsłudze klienta z
dogłębną znajomością przepisów podatkowych
i rachunkowych, jak również realiów polskiej gospodarki. Wspomagamy klientów w pozyskiwaniu i właściwym wykorzystaniu zewnętrznych
źródeł finansowania np. środki z UE przeznaczonych na działania rozwojowe i inwestycyjne.
Na indywidualne zlecenia przygotowujemy, wdrażamy i prowadzimy działania restrukturyzacyjne.
Tym samym zapewniamy korzystanie z serwera:
na żądanie klienta
zdalnie za pośrednictwem Internetu
z każdego miejsca na świecie z dostępem
do Internetu
nieprzerwanie 24H na dobę 7 dni w
tygodniu
•
•
•
•
Tym samym zapewniamy pełne wsparcie informatyczne w zakresie zdalnego dostępu do danych finansowo-rachunkowych klientów.
Współpracujemy z wieloma specjalistami z zakresu prawa, finansów i podatków, jak również wielu
innych obszarów działalności każdego podmiotu
np. obszarów IT. Ich doświadczenie, wiedza i potencjał wspólnie z naszymi specjalistami zapewniają świadczenie usług w pełni profesjonalnych,
na najwyższym poziomie merytorycznym, bazujących na wzajemnym zaufaniu i lojalności.
Dokładamy wszelkich starań by podstawą naszej
działalności były profesjonalizm, niezależność,
partnerstwo.
Korzystamy z innowacyjnych rozwiązań w zakresie
zdalnej komunikacji z klientem. Proponujemy prowadzenie ksiąg rachunkowych w tzw. chmurze obliczeniowej za pośrednictwem łączy internetowych.
Chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń:
8 5 6 5 2 - 61 - 0 7
45
Fi
i p na
ra ns
w e
o
Oferujemy szeroki wachlarz usług. Świadczymy zarówno
podstawowe usługi prawne w postaci jednorazowych porad
do reprezentowania interesów klientów w kontaktach biznesowych, jak
również obsługi przedsiębiorstw. Korzystając z naszego wsparcia masz pewność
kompleksowej obsługi sprawy. Oferujemy kompleksową obsługą prawną
przetargów oraz usługi związane z przygotowaniem i prowadzeniem postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego. Oferta obejmuje również przygotowanie
i merytoryczną pomoc związaną z weryfikacją nowych lub podpisanych umów.
W obronie Twoich interesów
O
ferujemy usługi związane ze sporządzaniem wniosków i dokumentów wymaganych w postępowaniach sądowych i administracyjnych. W zakres usług księgowych wchodzi m.in. kompleksowe
prowadzenie ewidencji przychodów na potrzeby podatku zryczałtowanego, prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ksiąg handlowych. Doradzamy w zakresie optymalizacji
obciążeń publiczno-prawnych, weryfikujemy prawidłowość stosowanych rozwiązań w zakresie
prawa podatkowego.
Oferta usług prawnych dla podmiotów gospodarczych jest tworzona i ciągle aktualizowana z myślą
o kompleksowej obsłudze przedsiębiorstw, ze szczególnym uwzględnieniem zarówno typowych,
jak i nietypowych potrzeb.
Wraz z naszymi partnerami biznesowymi dążymy do stworzenia kompleksowej oferty specjalistycznych usług dla biznesu, zaspokajającej wszelkie oczekiwania naszych Klientów.
Doradztwo prawne:
Świadczymy rzetelne i profesjonalne usługi z zakresu doradztwa prawnego. Wszystkim Klientom
zapewniamy profesjonalną, kompleksową pomoc prawną na najwyższym poziomie w zakresie:
•
•
•
•
•
•
•
•
prawa handlowego, w tym prawo spółek handlowych i obsługa korporacyjna,
prawa zamówień publicznych,
prawa cywilnego
kodeksu pracy
prawa administracyjnego, w tym postępowania przed organami
administracji i sądami administracyjnymi
doradztwa w zakresie prawa podatkowego (przygotowywanie pism
i wystąpień do organów podatkowych i sądów administracyjnych)
doradztwa z zakresu prawa celnego
obsługi prawnej z zakresu prawa gospodarczego
Usługi Windykacyjne:
w ramach tej usługi świadczone są następujące usługi:
1. monitoring należności,
2. windykacja przedsądowa,
3. windykacja sądowa i egzekucyjna,
4. windykacja po bezskutecznej egzekucji komorniczej
Jedną z ważniejszych usług jakie świadczą firmy windykacyjne jest zakup wierzytelności. W ramach
tej usługi pomagamy Wierzycielom przy transakcjach sprzedaży wierzytelnosci pojedyńczych jak
też pakietów wierzytelności.
Ogólna sytuacja gospodarcza przyczynia się do tego, że profesjonalna windykacja należności staje
się konieczna. Spadające kapitały własne przedsiębiorstw, opóźnienia płatności spowodowane
brakiem płynności finansowej lub wynikające z przyzwyczajeń występują na porządku dziennym.
Niezapłacone rachunki powodują dodatkowe nakłady pracy, stratę odsetek bankowych, problemy
z płynnością finansową lub co najgorsze - zupełną stratę należnych pieniędzy. W praktyce każda
niewyegzekwowana należność zmniejsza zysk.
46
Chcesz wiedzieć więcej, napisz:
b i u r o @ b i z n e s k l a s t e r. p l
W SEGMENCIE FINANSÓW I PRAWA
OP
TY
KO MA
SZ LIZ
TÓ AC
W JA
CI
OŚ
SN EJ
ŁA N
W AL
A TU
ON LEK
HR TE
OC IN
OB
PR SŁ
AW UG
NA A
USŁUGI
KSIĘGOWE
AUDYT
FINANSOWY
JA
AC
YZ IA
UR AN
KT OW
RU NS
ST A
RE FIN
POZYSKIWANIE
FINANSOWANIA
e
ns o
na w
Fi ra
ip
USŁUGI OFEROWANE PRZEZ
KLASTER INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU
DORADZTWO
PODATKOWE
47
Fi
i p na
ra ns
w e
o
Działania windykacyjne mają na celu odzyskanie należności
w maksymalnie krótkim okresie przy wykorzystaniu najbardziej
efektywnych narzędzi dla danej kategorii wierzytelności
Skuteczna windykacja
Naszym celem jest zapewnienie regularności spłat należności, zdyscyplinowanie kontrahentów, niedopuszczenie do opóźnień w płatnościach, działanie prewencyjne , odzyskanie należności w jak najkrótszym czasie
oraz przy minimalnych nakładach na proces windykacyjny. Musimy pamiętać że każdy dzień opóźnienia po
terminie płatności prowadzi do nieściągnięcia tej wierzytelności w przyszłości.
W zakres usług Biznes Klastra wchodzą:
Pieczęć prewencyjna
celem wykorzystywania pieczęci prewencyjnej jest zdyscyplinowanie kontrahentów aby płatności regulowali
w terminie oraz w celu uświadomienia konsekwencji wynikających z opóźnień w zapłacie
Pieczęć windykacyjna to sprawdzone narzędzie skłaniające kontrahentów do terminowego regulowania należGrzegorz Ignatowicz ności. Przystawienie pieczęci na wystawianych fakturach, notach odsetkowych czy też wezwaniach do zapłaty
ostrzega, że w razie braku zapłaty w terminie, dług zostanie przekazany firmie windykacyjnej. Pieczęć została
Ściąganie należności to zaprojektowana w taki sposób, aby przyciągnąć uwagę płatnika. Czerwony kolor czcionki powoduje, że jest ona
od razu widoczna. Pieczęć działa jak sygnał ostrzegający przed próbą zlekceważenia terminu płatności i zdecyjedno z najtrudniejszych dowanymi działaniami windykacyjnymi.
działań w każdej firmie.
Osoby zarządzające
przedsiębiorstwami
często zadają sobie
pytanie: Jak zrobić żeby
mieć dużo kontrahentów
a z drugiej strony nie
popaść w kłopoty
finansowe poprzez
nierzetelne regulowanie
zobowiązań przez
naszych kontrahentów?
Tworzenie dodatkowego działu windykacji
w przedsiębiorstwie
nie zawsze przynosi
spodziewany efekt, jest
kosztowny i nie zawsze
wystarczająco skuteczny.
Oferta Klastra Instytucji
Otoczenia Biznesu
zapewne pomoże
odbudować zaufanie
Twoim finansom.
48
Monitoring należności
Celem Monitoringu Należności jest zapewnienie regularności w spłatach należności, niedopuszczenie do
powstania opóźnień w płatnościach, są to działania tak zwane prewencyjne. Monitoring Należności prowadzony
jest zgodnie z zaleceniami naszego Klienta tzn pod marką firmy windykacyjnej lub też jako nasz Klient.
Monitoring należności prowadzony jest na dwóch etapach:
1. Przed upływem terminu płatności. Kontakt telefoniczny z kontrahentem odbywa się jeszcze przed nadejściem terminu zapłaty, np. na 2-5 dni przed terminem płatności. W trakcie rozmowy telefonicznej kontrahent
zostaję poinformowany o wystawionej fakturze na określoną kwotę oraz o zbliżającym się terminie zapłaty.
Przypomnienie o terminie płatności ma cel prewencyjny i zapobiega opóźnieniom w regulowaniu należności.
2. Monitoring należności z bardzo krótkim okresem przeterminowania. Dotyczy sytuacji, gdy dłużnik zalega
z zapłatą należności nie dłużej niż 30 dnia od upływu wymagalności.
Postępowanie sądowe i egzekucyjne
Postępowanie Sądowe i Egzekucyjne następuje po wyczerpaniu wszystkich innych możliwości w postępowaniu
polubownym. Skierowanie pozwu do właściwego sądu umożliwia uzyskanie tytułu wykonawczego, który jest
podstawą do wszczęcia egzekucji komorniczej. Dzięki prawidłowemu nadzorowi przebiegu postępowania
egzekucyjnego możliwe jest skuteczne i szybkie odzyskanie należności.
Proponujemy kompleksową obsługę postępowania sądowego i egzekucyjnego poprzez:
•
•
•
•
•
•
przygotowanie dokumentów pod względem formalnoprawnym,
sporządzenie pozwu i skierowanie go do właściwego sądu,
reprezentacja w postępowaniu sądowym,
wystąpienie do właściwego sądu o uzyskanie nakazu zapłaty
nadzorowanie postępowania egzekucyjnego do czasu skutecznego odzyskania
wierzytelności lub wydania postanowienia o bezskutecznej egzekucji.
prowadzenia postępowania przeciwko osobom zarządzającym spółką np. Członkom Zarządu
Chcesz wiedzieć więcej, napisz:
b i u r o @ b i z n e s k l a s t e r. p l
e
ns o
na w
Fi ra
ip
Schemat zlecenia
windykacyjnego
Zlecenie
windykacji
Analiza zlecenia
Decyzja
Przyjęcie zlecenia
Odmowa oraz wyjaśnienie
Działania windykacyjne
Ustalenie innego
sposobu windykacji
Nieskuteczne
Ustalenie innych działań
Skuteczne
Rozliczenie
Dział Analizy Ryzyka po przeanalizowaniu wierzytelności zaklasyfikuje je do
Windykacja polubowna ma na celu odzyskania należności w krótkim czasie grupy ryzyka. Następnie zostaną uzgodnione warunki transakcji i kolejnym
przy zastosowaniu środków prawnie dostępnych które są najbardziej etapem jest podpisanie stosownej umowy i przelew należności za daną
transakcję.
odpowiednie dla danego dłużnika.
Windykacja polubowna
W windykacji polubownej wykorzystujemy min następujące narzędzia:
•
kontakt telefoniczny,
•
wysyłamy sms, faks, email,
•
wysyłamy pisma listem zwykłym lub poleconym,
•
wizyta u dłużnika w miejscu zamieszkania, w pracy itp..
Stosowane są dwa rodzaje zakupu wierzytelności:
1. zakup wierzytelności gotówkowy
2. zakup wierzytelności warunkowy
Wpis do BIG
Firma windykacyjna w związku z uzyskanym pełnomocnictwem dokonuje
Większość wierzytelności (ok 80%) odzyskiwana jest właśnie w windykacji wpisu dłużnika do Biur Informacji Gospodarczych działających w Polsce.
polubownej.
Wpis do BIG uniemożliwi w przyszłości zaciągnięcia jakiegokolwiek
zobowiązania przez dłużnika. Z baz BIG korzystają banki, firmy telekomunikacyjne, instytucje udzielające pożyczek, oraz wiele innych firm które
chcą sprawdzić wiarygodność swoich potencjalnych partnerów.
Zakup wierzytelności
Sprzedaż wierzytelności to jeden ze sposobów na pozbycie się problemów Od 29 kwietnia 2010 roku została poszerzona lista osób (firm) która może
z nierzetelnymi kontrahentami a z drugiej strony na przywrócenia płynności dokonywać wpisu do BIG.
finansowej w Twojej firmie. Aby tego uniknąć, firma windykacyjna skupuje Jest to bardzo skuteczne narzędzie w celu odzyskania Państwa należności.
wierzytelności zarówno pojedyncze jak i w pakietach, skupowane są
wierzytelności wynikające z faktur, not odsetkowych oraz kar umownych Weryfikacja klientów
na podstawie Umowy Przelewu Wierzytelności. Warunkiem zakupu wierzy- Nasz podmiot w wyniku sprawdzenia wiarygodności potencjalnego Klienta
telności jest posiadanie podstawy prawnej co do zasadności tych roszczeń. przekazuje raport z informacją o zobowiązaniach finansowych dla danego
W ramach umowy firma windykacyjna przejmuje całą wierzytelność wraz podmiotu (firmy lub osoby fizycznej). W raporcie tym ujęte są zobowiąze wszystkimi związanymi z nią prawami.
zania dłużnika, data ich powstania, nazwa wierzyciela.
Raport taki pozwoli wyeliminować nierzetelnych Klientów lub zmniejszyć
Co zyskujesz:
ryzyko dotyczące niewypłacalności Klienta.
- szybkie spłacenie wierzytelności,
Do takiego raportu wykorzystujemy Biura Informacji Gospodarczych,
- poprawa płynności finansowej Twojej firmy,
swoich terenowych przedstawicieli oraz innych źródeł dostępnych dla
- likwidacji rezerw ograniczających wyniki finansowe.
firmy windykacyjnej.
Chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń:
8 5 6 5 2 - 61 - 0 7
49
Fi
i p na
ra ns
w e
o
Produkty finansowe Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu
KAPITAŁ DLA NASZYCH KLIENTÓW
Fundusz Pożyczkowy
Udostępniamy własne środki finansowe oraz pochodzące z funduszy UE na rzecz MSP w tym:
•
pożyczki inwestycyjne (do 5 lat),
•
pożyczki obrotowe,
•
promesy finansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych i projektów
Finansowanie inwestycji
Oferujemy profesjonalne wsparcie w pozyskiwaniu finansowania przedsiębiorstw ze źródeł komercyjnych
i funduszy dotacyjnych np. Unii Europejskiej. Jesteśmy wyspecjalizowani w ofercie dla małych i średnich
przedsiębiorstw, a także dla nowopowstałych firm (start up’ów).
Artur Piotrowski
Finansowanie bieżącej działalności
Analizujemy potrzeby Klienta i dopasowujemy rozwiązania, które zapewniają swobodne prowadzenie
działalności, a jednocześnie optymalizują jej koszty. Oferujemy nowoczesne rozwiązania, które pozwalają firmom
pozyskiwać środki na bieżącą działalność oraz poprawiać płynność finansową.
KREDYTY
LEASING
DOTACJE
inwestycyjne
hipoteczne
pomostowe
pojazdów
maszyn
nieruchomości
dobór programu
przygotowanie wniosku
rozliczenie
Dzięki doświadczeniu i stałemu monitorowaniu rynku usług finansowych nasz doradca zarekomenduje najkorzystniejsze dla Twojej firmy rozwiązanie. Przeanalizujemy różne sposoby finansowania bieżącej działalności, m.in.:
Inwestycje kapitałowe (VC)
W naszej Siecie skupiamy aktywnych Aniołów Biznesu. Kojarzymy atrakcyjne projekty inwestycyjne z inwestorami
poszukującymi nowych, ciekawych celów inwestycyjnych. Zapewniamy kompleksowe wsparcie w początkowej
fazie rozwoju biznesu.
KREDYTY
obrotowe
w rachunku
restrukturyzacyjne
50
POŻYCZKI
bankowe
z funduszy pożyczkowych
FAKTORING
pełny
z regresem
eksportowy
Chcesz wiedzieć więcej, napisz:
b i u r o @ b i z n e s k l a s t e r. p l
e
ns o
na w
Fi ra
ip
POZOSTAŁE OBSZARY WSPARCIA
CFO Outsourcing (Dyrektor Finansowy w outsourcingu)
Zgodnie z oczekiwaniami klientów czasowo lub na stałe zarządzamy wybranymi zagadnieniami związanymi
z finansami. Usługa skierowana do MSP.
•
planowanie i budżetowanie, kontrola kosztów,
•
zarządzanie płynnością i pomoc przy podejmowaniu decyzji zarządczych
•
wdrażanie systemów wspierających zarządzanie i planowanie
Zabezpieczenia finansowe
Oferujemy doradztwo w zakresie ograniczania ryzyka prowadzonej działalności biznesowej. Dla Twojej firmy
ocenimy potencjalne ryzyka, zanalizujemy możliwe rozwiązania i zaproponujemy najlepsze z nich.
W naszej ofercie znajdziesz rozwiązania pozwalające na ograniczenie ryzyka prowadzonej działalności takie jak:
AKREDYTYWY
gwarancyjne
przenośne
zaliczkowe
odnawialne
GWARANCJE
kontraktowe
płatności
przetargowe
UBEZPIECZENIA
majątkowe
komunikacyjne
finansowe
odpowiedzialności cywilnej
Optymalizacja kosztów
Sprawdź, ile Twoja firma może zyskać stosując nowe rozwiązania. Oferujemy profesjonalne wsparcie w efektywnym
zarządzaniu operacyjnymi kosztami działalności. Proponujemy nowoczesne rozwiązania finansowe, które
zapewniają obniżenie kosztów przy zachowaniu swobody działalności.
Profesjonalne wsparcie doradców wyspecjalizowanych w ofercie dla MSP
Sprawdź nasze możliwości i zamów kontakt z naszym doradcą, a nasza wiedza zacznie procentować
dla Twojej firmy już teraz.
Chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń:
8 5 6 5 2 - 61 - 0 7
51
Fi
i p na
ra ns
w e
o
Oferta
Finanse:
Wiedza, znajomość rynku
i doświadczenie w obszarze
doradztwa i pomocy w
zarządzaniu finansami
umożliwiają identyfikację
problemów związanych
z transakcjami prowadzonymi w
Polsce i za granicą.
Zapewniamy kompleksowe usługi dla przedsiębiorstw i inwestorów obejmujące finanse, wyceny,
badania i restrukturyzacje.
• określanie potrzeby i możliwości,
• wskazywanie najkorzystniejszych rozwiązań pozyskania środków,
• wybieranie najkorzystniejszych kredytów, leasingów lub pożyczek,
• pozyskiwanie zewnętrznych źródeł finansowania inwestycji
• finansowe i podatkowe planowanie transakcji,
• zarządzanie procesem transakcji,
• prowadzenie negocjacji,
• kontakty z organami nadzoru,
• wsparcie i doradztwo po zakończeniu transakcji,
• dokumentowanie transakcji,
• wsparcie w negocjacjach,
• wsparcie w symulacji i badaniu różnych opcji biznesowych: ocena i symulacja opcji
strategicznych i transakcji, weryfikacja modeli finansowych, prognozowanie wyników
finansowych i operacyjnych nowych przedsięwzięć, ocena rozwiązań alternatywnych,
projektowanie finansowania z niestandardowych źródeł, tworzenie modeli partnerstw
publiczno-prywatnych,
• Finansowanie projektów, pozyskiwanie kapitału i kredytu: opracowanie komercyjnej i finansowej
struktury projektów, ocena wykonalności projektu na podstawie modeli finansowych,
przygotowanie niezbędnej dokumentacji, negocjacje warunków finansowania z potencjalnymi
kredytodawcami, opracowanie struktury i prowadzenie procesu refinansowania, negocjacje
dotyczące partnerstw strategicznych, zarządzanie procesem przetargowym.
Doradztwo
finansowe i prawne
Doradztwo prawne:
Świadczymy rzetelne i profesjonalne usługi z zakresu doradztwa prawnego. Wszystkim Klientom
zapewniamy profesjonalną, kompleksową pomoc prawną na najwyższym poziomie w zakresie:
• prawa handlowego, w tym prawo spółek handlowych i obsługa korporacyjna,
• prawa zamówień publicznych,
• prawa cywilnego
• kodeksu pracy
• prawa administracyjnego, w tym postępowania przed organami administracji i sądami
administracyjnymi
• doradztwa w zakresie prawa podatkowego (przygotowywanie pism i wystąpień do organów
podatkowych i sądów administracyjnych)
• doradztwa z zakresu prawa celnego
• obsługi prawnej z zakresu prawa gospodarczego
Księgowość:
•
•
•
•
•
•
52
Księgi rachunkowe
Podatkowa księga przychodów i rozchodów
Rozliczenia podatku od osób fizycznych i rozliczenia ryczałtowe
Kadry i płace
Bilans i rachunek wyników
Rozliczenia ZUS i inne
Chcesz wiedzieć więcej, napisz:
b i u r o @ b i z n e s k l a s t e r. p l
y
em ci
st oś
Sy k
Ja
Wprowadzamy Systemy Jakości
Chcesz, aby Twoja firma była konkurencyjna na wymagającym rynku? Twoi Klienci oczekują
od Ciebie jakości i rzetelności. Konkurencja już się certyfikowała, a Ty nie wiesz jak i gdzie to zrobić?
Popraw organizację pracy w przedsiębiorstwie i przede wszystkim swój wizerunek! Dzięki Certyfikatowi Jakości możesz zmniejszyć
ryzyko roszczeń klientów, poprawisz wyniki finansowe przedsiębiorstwa, zrealizujesz zobowiązania w stosunku do klientów, a także
daje możliwość uzyskania dotacji unijnej.
Nasze usługi:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
CERTYFIKACJA ISO 9001 Systemy zarządzania jakością
CERTYFIKACJA ISO 14001 System Zarządzania Środowiskowego
CERTYFIKACJA PN-N-18001 System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy
CERTYFIKACJA ISO 22001 Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności
CERTYFIKACJA ISO/IEC 27001 Technika informatyczna – Techniki bezpieczeństwa – Systemy zarządzania bezpieczeństwem informacji
CERTYFIKACJA ISO 50001 System Zarządzania Energią
CERTYFIKACJA HACCP Analiza Zagrożeń i Krytycznych Punktów Kontroli
Zakładowa Kontrola Produkcji
RABC – systemy pralnicze
Korzyści dla Twojej firmy:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
zadowolenie klientów i wzrost wiarygodności przedsiębiorstwa,
usprawnienie skuteczności zarządzania,
lepszy podział zadań, odpowiedzialności i kompetencji w przedsiębiorstwie,
promocja handlu,
usuwanie barier powodujących różnice w praktykach krajowych,
status międzynarodowego uznania
poprawa wizerunku przedsiębiorstwa,
wzrost rezerw,
krótsze przebiegi użytecznych informacji w badaniach,
wczesne rozpoznawanie i wykrywanie błędów i wad w różnych sferach wytwarzania wyrobu / usługi,
uzyskanie ulg podatkowych przy zakupach aparatury kontrolno-pomiarowej
zabezpieczenie interesów
zapewnienie środków łączności między zainteresowanymi stronami
wzrost zdolności wytwórczej,
zmniejszenie strat i braków z tytułu złej lub niskiej jakości wyrobów,
zmniejszenie nakładu prac na poprawę braków ilości odpadów produkcyjnych,
zmniejszenie ilości reklamacji, roszczeń gwarancyjnych,
zmniejszenie kosztów, zapasów magazynowych, i wiele innych.
Dlaczego my?
•
•
•
•
•
•
proponujemy konkurencyjne ceny
zatrudniamy wykwalifikowanych i kompetentnych audytorów z wieloletnim doświadczeniem,
rozumiemy twoje potrzeby
promujemy polskie produkty i usługi,
współpracujemy z firmami na terenie całego kraju,
współpracujemy z ośrodkami naukowymi i biznesowymi z całego świata
Chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń:
8 5 6 5 2 - 61 - 0 7
53
Sy
Ja st
ko e m
śc y
i
Certyfikacja szkoleń
domeną uczelni
biznesowych
R
ozwój gospodarki opartej na wiedzy
uzależniony jest od wysoko kwalifikowanych kadr, zasobów pracy legitymujących
się wyższym wykształceniem, a równolegle
aktualizujących i podnoszących permanentnie
swoje kompetencje. Dostawcą wzmocnienia
kompetencyjnego kadr gospodarki narodowej
są działy szkoleń w dużych firmach i korporacjach transnarodowych, uznane firmy otoczenia
biznesu specjalizujące się w szkoleniach branżowych, instytucje edukacyjne i stowarzyszenia,
ośrodki doskonalenia zawodowego, jak i tysiące
małych podmiotów zajmujących się organizacją różnego typu procesów szkoleniowych
na rynkach lokalnych. Usługi szkoleniowe są
działalnością gospodarczą, która jest regulowana prawem działalności gospodarczej, a dla
jej prowadzenia - poza wpisem do ewidencji
Elżbieta Ambrożej działalności gospodarczej (CEIDG) lub KRS - nie
ma konieczności dysponowania żadnymi, dodatkowymi warunkami ich świadczenia (koncesje,
pozwolenia, atesty). Wyjątkiem jest dostęp do
rynku usług szkoleniowych finansowanych
ze środków publicznych – w tym przypadku
wymagane jest uzyskanie akredytacji od kuratora
oświaty. Prowadzenie szkoleń skierowanych
do osób bezrobotnych i poszukujących pracy
- z wykorzystaniem środków publicznych wymaga ponadto uzyskania wpisu do Rejestru
Instytucji Szkoleniowych. Wpisu do odpowiedniego Rejestru Instytucji Szkoleniowych wymaga
ponadto prowadzenie szkoleń, dla których instytucjami szkoleniowymi mogą być wyłącznie te
podmioty, które zgodnie z właściwymi ustawami
uzyskały pozwolenie (zezwolenie) właściwych
organów administracji publicznej.
54
Zazwyczaj akty normatywne w takich wypadkach narzucają program szkoleń oraz określają
jakie warunki musi spełniać kadra dydaktyczna
(dotyczy to np. szkoleń w zakresie pomocy
społecznej). W efekcie rynek usług szkoleniowych
w Polsce, na którym funkcjonuje wg różnych
szacunków ok. 5 tys. podmiotów (których podstawową działalnością jest organizacja szkoleń), jest
rynkiem charakteryzującym się silnym rozwarstwieniem jakościowym.
Wsparcie szkoleniowe oferowane pracownikom
rodzimych przedsiębiorstw - kadrze wykonawczej
i zarządzającej - w ostatnich latach, w znaczącym
stopniu, finansowane było ze środków publicznych i europejskich. Jak pokazują raporty ewaluacyjne tzw. szkolenia unijne były realizowane
z różnorodnym efektem. Konieczność profesjonalizacji rynku szkoleniowego dostrzeżono na
szczeblu krajowym już na początku perspektywy
finansowej 2007-2013 – czego urzeczywistnieniem było wyodrębnienie całego poddziałania
na poprawę jakości świadczonych usług szkoleniowych (poddziałanie 2.2.2). W tym obszarze
wspierano projekty podnoszące kwalifikacje oraz
umiejętności trenerów i wykładowców w zakresie
opracowywania programów, prowadzenia
szkoleń oraz doradztwa dla kadry zarządzającej
i pracowników przedsiębiorstw.
W ujęciu ogólnym certyfikacja jest szczególnym
rodzajem atestacji, czyli potwierdzeniem przez
stronę trzecią, że konkretna instytucja posiada
kompetencję do wykonywania określonych
zadań w zakresie oceny zgodności.
Chcesz wiedzieć więcej, napisz:
b i u r o @ b i z n e s k l a s t e r. p l
y
em ci
st oś
Sy k
Ja
Uczelnie o profilu biznesowym, dysponujące
specjalistami z zakresu zarządzania, finansów
i prawa, są naturalnym podmiotem do oceny
(nowej) wiedzy praktycznej oferowanej przez
instytucje szkoleniowe. Weryfikacja jakości treści
merytorycznych oraz sposobu przekazania
wiedzy (ale też ocena kompetencji trenerów,
innowacji szkoleniowych czy relacji z uczestnikami szkoleń) przez wydzielone jednostki
uczelni biznesowych pozwala na wyróżnienie
szkoleń wartościowych. Szkolenie, które zostanie
pozytywnie certyfikowane zyska etykietę
spełnienia określonych wymogów: przyjętych
w normach i powszechnie uznanych standardach. Korzyści z posiadania certyfikatu mają
charakter obiektywny. Główną funkcją certyfikatów jest niesiona za ich pośrednictwem
informacja odnośnie funkcjonowania w ramach
danej organizacji najwyższych standardów
jakości. Udział w procesie uzyskiwania certyfikatu i późniejsze przestrzeganie standardów
dowodzi, że firma stale zwiększa swoją efektywność i usprawnia swoją działalność.
Szkolenia certyfikowane przez uczelnie biznesowe
zwiększają szanse na ich popularność w sektorze
przedsiębiorstw, budzą zaufanie potencjalnego
klienta, wyróżniają usługę na tle konkurencji.
Spełnione procedury „high value” są dowodem
na to, że organizacja szkoleniowa działa zgodnie z
najlepszą praktyką. Certyfikat uczelni biznesowej
stanowi szczególne potwierdzenie publicznego
zaufania w odniesieniu do wiarygodności działań,
a nade wszystko jest użytecznym narzędziem
w procesie podejmowania decyzji o wyborze
realizatora szkolenia - zamawiający mogą oszczędzić czas i pieniądze poprzez wybór akredytowanego, a zatem kompetentnego dostawcy usług.
Problem jakości oferowanych na rynku szkoleń
dostrzegają już sami przedsiębiorcy, którzy
zwracają się bezpośrednio do uczelni w celu
przeprowadzenia przez nie wysokospecjalistycznych szkoleń, często o charakterze zamkniętym,
skierowanym wyłącznie do kadry indywidualnego
przedsiębiorstwa, które co do zasady kończą
się egzaminem, na podstawie którego uczelnia
udziela certyfikatu potwierdzającego uzyskanie
przez słuchacza określonych w programie
szkolenia kompetencji, umiejętności oraz wiedzy.
Wniosek instytucji szkoleniowej poddany
zostanie ocenie instytucji certyfikującej (uczelni).
W przypadku, gdy wniosek nie będzie spełniał
wymogów formalnych i/bądź merytorycznych,
uczelnia przekaże dokumentację do poprawy
lub uzupełnienia, a w przypadku gdy przestawiony wniosek nie będzie spełniał wymogów dla
Uczelnie wychodząc naprzeciw potrzebom rynku uzyskania certyfikacji szkolenia ze względu na niską
wprowadzają własne systemy certyfikacji szkoleń w wartość merytoryczną, uczelnia wniosek odrzuci.
różnych obszarach zawodowych, w szczególności
biznesowych. Szkolenia certyfikowane są na podstawie Po pozytywnej ocenie wniosku o certyfikację
specjalnie w tym celu stworzonych procedur, których szkolenia, nastąpi podpisanie umowy między
spełnienie przynosi pożądane, ponadprzeciętne uczelnią a instytucją szkoleniową o certyfikację
i długookresowe rezultaty. Co istotne, procedury szkolenia. W umowie określone zostaną procete tworzone są przy ścisłej współpracy środowiska dury certyfikacji szkolenia obejmujące w szczenaukowego z praktyką gospodarczą.
gólności: harmonogram certyfikacji, analizę
i ocenę dokumentacji szkolenia przez uczelnię,
W celu uzyskania certyfikacji szkolenia insty- audyt cetryfikowanego szkolenia przeprowatucja szkoleniowa przed planowanym terminem dzany przez audytorów uczelni, przedstawienie
szkolenia powinna złożyć do uczelni wniosek raportu oceny szkolenia podlegającego certyfio jego certyfikację. Wniosek ten powinien kacji, wystawienie certyfikatu szkolenia, przekazawierać program szkolenia według wzoru zanie dokumentacji szkolenia uczelni (m.in. list
opracowanego przez uczelnię (w szczegól- obecności uczestników szkolenia oraz wykazów
ności dotyczącego takich aspektów jak: nazwa wyników sprawdzianów, zaliczeń i egzaminów),
szkolenia; wskazanie organizatora szkolenia; wystawienie certyfikatu dla zakwalifikowanych
analiza i określenie potrzeb szkoleniowych; cele uczestników szkolenia, a także koszty certyfiszkolenia; adresaci szkolenia; sposób realizacji kacji. Certyfikat szkolenia udzielany instytucji
szkolenia; metody szkoleniowe; zasady doboru szkoleniowej, wystawiony będzie na czas
kadry szkoleniowej i propozycje kadrowe; określony, pod warunkiem, że szkolenie uzyska
program szkolenia uwzględniający uzyskanie pozytywny wynik audytu kontrolnego i zapewni
zakładanych efektów kształcenia uczestników wymaganą przez uczelnię wysoką jakość kształszkolenia, tj. wiedzy, umiejętności i kompetencji; cenia. Wszelkie nieprawidłowości stwierdzone
szczegółowy opis modułów szkoleniowych; podczas badania przez audytorów będą musiały
wyposażenie techniczne i dydaktyczne; metody być usunięte w wyznaczonym terminie.
dydaktyczne; wykaz zalecanej literatury dla
słuchaczy; metody sprawdzania wiedzy, kompe- Konkludując należy stwierdzić, iż wymogiem
tencji i umiejętności słuchaczy (np. zaliczenie, dzisiejszych czasów jest ścisła współpraca nauki
egzamin oraz inne metody sprawdzające wiedzę, z praktyką gospodarczą w różnych obszarach
kompetencje i umiejętności); wykaz pytań działalności, także dotyczącej szkoleń certyfisprawdzających wiedzę; określenie kwalifikacji kowanych. Co ważne, znaczenie tej współpracy
uczestnika kończącego szkolenie. Ponadto insty- obie strony – biznes i uczelnie – coraz silniej
tucja szkoleniowa powinna przedstawić uczelni dostrzegają, są na tę współpracę gotowe i żywo
informację dotyczącą planowanej liczby szkoleń, nią zainteresowane.
miejsca i terminów ich realizacji.
Chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń:
8 5 6 5 2 - 61 - 0 7
55
Sy
Ja st
ko e m
śc y
i
Centrum certyfikacji szkoleń
Nowa jakość szkoleń
Certyfikujemy szkolenia. Wyróżnij się. Prowadzisz szkolenia? Chcesz potwierdzać
je certyfikatem jakości? Nasz EuroCertyfikat to obiektywny dowód, że prowadzone
przez Ciebie szkolenie odpowiada międzynarodowym normom i podlega ciągłemu
doskonaleniu.
Dzięki EuroCertyfikatowi uzyskasz odpowiednie umiejętności oraz uprawnienia niezbędne do
osiągnięcia sukcesu! Staniesz się wysokiej klasy specjalistą dla swoich klientów i konkurencji!
Zyskasz przewagę w działaniach handlowych, zdobędziesz lepsze kontrakty - Twoja firma będzie
postrzegana jako rzetelna i solidna
•
•
•
•
•
Zdobędziesz nowych partnerów biznesowych, zbudujesz przewagę konkurencyjną
Zdobędziesz istotny argument w negocjacjach handlowych - potencjalni
kontrahenci na bieżąco będą mogli kontrolować Twoją wiarygodność
Wyróżnisz się wśród innych przedsiębiorców - zdobędziesz uznanie, zwiększysz zyski
Wzmocnisz zaufanie
Podniesiesz prestiż oraz poprawisz wizerunek firmy
Wraz z EuroCertyfikatem otrzymasz szablon Dyplomu ukończenia szkolenia, który będzie dowodem
na twój profesjonalizm i rzetelność. Po pomyślnym przejściu trzystopniowej oceny firma może
powiedzieć o sobie, że jest wiarygodna i rzetelna. Jej partnerzy i kooperanci zyskują natomiast
gwarancję uczciwości nagrodzonych.
Korzyści dla Twojej firmy:
56
•
zadowolenie klientów i wzrost
wiarygodności przedsiębiorstwa,
•
krótsze przebiegi użytecznych
informacji w badaniach,
•
zmniejszenie strat i braków z tytułu
złej lub niskiej jakości wyrobów,
•
usprawnienie skuteczności
zarządzania,
•
•
•
lepszy podział zadań,
odpowiedzialności i kompetencji w
przedsiębiorstwie,
wczesne rozpoznawanie i
wykrywanie błędów i wad w różnych
sferach wytwarzania wyrobu / usługi,
zmniejszenie nakładu prac na
poprawę braków ilości odpadów
produkcyjnych,
•
•
zmniejszenie ilości reklamacji,
roszczeń gwarancyjnych,
•
promocja handlu,
uzyskanie ulg podatkowych
przy zakupach aparatury
kontrolno-pomiarowej
usuwanie barier powodujących
różnice w praktykach krajowych,
zabezpieczenie interesów
•
•
•
zmniejszenie kosztów, zapasów
magazynowych, i wiele innych.
•
•
•
status międzynarodowego uznania
zapewnienie środków łączności
między zainteresowanymi stronami
•
poprawa wizerunku przedsiębiorstwa,
•
wzrost zdolności wytwórczej,
•
wzrost rezerw,
Wraz z EuroCertyfikatem otrzymasz
szablon Dyplomu ukończenia
szkolenia, który będzie dowodem na
twój profesjonalizm i rzetelność.
Chcesz wiedzieć więcej, napisz:
b i u r o @ b i z n e s k l a s t e r. p l
m rów
ru st
nt Kla
Ce ługi
bs
O
Współpraca nauki i biznesu
– to procentuje
Współpraca wewnątrzklastrowa biznesu i nauki polega na podejmowaniu wspólnych działań przez podmioty gospodarcze oraz uczelnie wyższe. Partnerstwo to
ma na celu transfer wiedzy ze sfery naukowej do gospodarki, gdzie znajduje ona
praktyczne zastosowanie.
C
elem wspólnego wysiłku jest opracowanie
i wprowadzenie w życie innowacyjnych rozwiązań
w różnych zakresach gospodarki np. procesowych,
produktowych, marketingowych, czy organizacyjnych. Inwestowanie przedsiębiorstw w działalność
badawczo-rozwojową ma zatem dużą przyszłość
i szeroką perspektywę rozwoju. Obie strony mają sobie
wiele do zaoferowania.
dr hab. Nina Siemieniuk
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu włączył się we
współpracę świata akademickiego i liderów biznesu
z Polski Północno-Wschodniej i objął patron merytoryczny nad cyklem spotkań „Oko w oko z Liderami
Podlaskiej Gospodarki”, organizowanym przez Wyższą
Szkołą Finansów i Zarządzania w Białymstoku i Agencją
Reklamową Admis. W ostatnim kwartale 2013 roku
pracownicy naukowi i dydaktyczni, studenci finansów,
zarządzania i filologii mieli możliwość osobistego
kontaktu ze sztandarowymi postaciami podlaskiej
praktyki gospodarczej. Każdorazowo audytorium przy
ulicy Ciepłej wypełniało się rzeszą słuchaczy, z dużym
zainteresowaniem oczekiwano na możliwość bezpośredniego spotkania z uznanymi przedsiębiorcami,
przyjęcia praktycznych porad z zakresu aktywności na
dynamicznie zmieniającym się rynku.
Z kolei firmy należące do Wschodniego Klastra
Budowlanego dzięki współpracy z uczelniami rozwijają
swoje produkty. Można tu podać kilka przykładów na
prężnie rozwijającą się współpracę. Są to m.in. firmy:
Palisander Sp. z o.o., Unibep S.A., Danwood Sp. z o.o.
czy Sapling S.A.
I tak na przykład Sapling SA, firma zajmująca się
produkcją i sprzedażą innowacyjnych technologii
w dziedzinie ochrony środowiska współpracuje
z uczelniami technicznymi (współpraca pomostowa)
oraz innowacyjnymi podmiotami w Polsce i za granicą.
Firmy budowlane z Bielska Podlaskiego skupiają się
wokół najnowocześniejszych światowych rozwiązań
budownictwa energooszczędnego i ekologicznego.
Obecne produkty bielskich spółek skutecznie konkurują z innymi na najbardziej wymagających rynkach
Europy Zachodniej i Skandynawii. Jednak dla uzyskania
trwałych przewag konkurencyjnych wymagania są
coraz wyższe. - Obecna silna pozycja naszych firm oraz
potrzeba wchodzenia na najwyższy poziom rynkowy
i technologiczny mogłaby stanowić doskonałą bazę do
modelowej współpracy z nauką, z korzyścią dla wszystkich
uczestników tej współpracy, jak też dla całego regionu
– mówi Jan Mikołuszko, prezes Zarządu firmy Unibep S.A.
Chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń:
8 5 6 5 2 - 61 - 0 7
57
i m Re
ar kla
ke m
ti a
ng
Oferta
Oferujemy usługi marketingowe, począwszy od prac koncepcyjnych a kończąc
na realizacji strategii. Doradzamy w zakresie wprowadzania produktu na
rynek, kampanii promocyjnych, kreowania wizerunku marki, PR.
Prowadzimy doradztwo i wsparcie przy budowie działów sprzedaży,
organizacji misji zagranicznych, imprez targowych, konferencji i seminariów.
Reklama i marketing
Zajmujemy się budowaniem identyfikacji wizualnej obejmującej logo, wizytówki, papier firmowy, teczki, itp.
Specjalizujemy się w tworzeniu i kompleksowej obsłudze kampanii reklamowych – od kreacji poprzez planowanie
mediów i realizację. Zajmujemy się tworzeniem reklam multimedialnych oraz wielkoformatowych (zarówno
w zakresie druku, jak i nośników).
Elżbieta Suchowierska
Reklama i marketing
Zapewniamy doradztwo związane z zastosowaniem metod i technik marketingowych. Oferujemy kompleksowe,
sprawdzone rozwiązania wspierające sprzedaż. Nasze doświadczenie i nieustanny rozwój, pozwalają tworzyć
skuteczne narzędzia, dedykowane realnym potrzebom naszych Klientów.
Usługi marketingowe:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
58
tworzenie strategii marketingowej: opracowanie planów marketingowych, analiza zasobów przedsiębiorstwa
(analiza SWOT), analiza konkurencji oraz wyniki badań rynkowych,
doradztwo w zakresie zasad budowania marki,
opracowywanie komunikacji marketingowej,
definiowanie grup docelowych odbiorców,
marketing na rynku B2B,
e-commerce,
reklama internetowa,
opracowanie architektury informacji,
przygotowanie koncepcji korporacyjnych stron www,
wprowadzanie nowych produktów i usług oraz konsulting marketingowy
badania marketingowe: gromadzenie i analizowanie informacji o rynku i zachowaniu się Klientów
•
Analiza specyfiki branży Klienta:
•
przygotowanie kompleksowych analiz rynkowych, które pomagają przedsiębiorstwom lepiej zrozumieć, w jakim otoczeniu funkcjonują, jakie czynniki kształtują zmiany w tym otoczeniu, jakie są
perspektywy rozwoju danej branży, prawdopodobne strategie funkcjonowania konkurentów i zachowania Klientów.
•
analiza relacji z Klientami
•
•
•
•
•
audyt marketingowy: ocena m.in. misji, strategii marketingowej oraz efektywności jej realizacji
tworzenie kompleksowych kampanii reklamowych i PR,
budowanie i wdrażanie strategii e-marketingu (newsletter, mailing, banery),
projektowanie nowych i odświeżanie istniejących stron internetowych,
budowanie identyfikacji wizualnej, obejmującej logo, wizytówki, papier firmowy, teczki i inne materiały
reklamowe
Chcesz wiedzieć więcej, napisz:
b i u r o @ b i z n e s k l a s t e r. p l
•
Strategie PR:
•
analiza stanu wyjściowego (SWOT)
•
wnioski z analizy i rekomendacja dla Klienta
•
określenie celów i zadań
•
analiza grup docelowych
•
przygotowanie planu działań wraz z narzędziami niezbędnymi do realizacji celów
•
określenie budżetu kampanii
•
ewaluacja wyników kampanii.
•
Kompleksowe usługi Media relations:
•
przygotowanie komunikatów prasowych i oficjalnych stanowisk firmy
•
regularne rozsyłanie zatwierdzonych przez Klienta informacji do mediów wraz z potwierdzeniem odbioru
•
organizacja i prowadzenie konferencji prasowych oraz innych eventów medialnych
•
opieka merytoryczna i organizacyjną nad wywiadami medialnymi
•
inicjowanie indywidualnych publikacji oraz innych działań przez indywidualne kontakty z dziennikarzami
•
•
przygotowanie planu działań marketingowych i promocyjnych w serwisach społecznościowych
realizacja planu działań z wykorzystaniem: promocji, konkursówy, dyskusji zachęcających użytkowników
portali do aktywnego uczestnictwa
kreowanie wizerunku: osobistego, marki i organizacji.
zarządzanie całością kontaktów z mediami.
•
•
•
a g
am tin
k l ke
Re ar
im
PR i Media relations:
Oferujemy także, m.in.:
•
doradztwo w zakresie wizerunku dla przedstawicieli kadry kierowniczej Klienta (konsultacje z wizażystą
oraz specjalistą ds. komunikacji)
•
asystowanie, na życzenie Klienta, podczas negocjacji i rozmów
•
zarządzanie działem prasowym na stronie internetowej Klienta
•
inicjowanie, organizowanie i podtrzymywanie kontaktów z instytucjami oraz organizacjami mogącymi
mieć wpływ na postrzeganie Klienta i jego przedsięwzięć (public affairs)
•
wykonywanie obowiązków biura prasowego lub rzecznika prasowego,
•
doradztwo, pośrednictwo, częściowe oraz całościowe wykonanie zlecanych projektów wydawniczych,
opracowanie linii programowej publikacji, layout’u, przygotowanie contentu, wybór środków technicznych i kanałów dystrybucji
Chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń:
8 5 6 5 2 - 61 - 0 7
59
i m Re
ar kla
ke m
ti a
ng
Stawiamy na kreatywność
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu to:
PROGRAMY LOJALNOŚCIOWE:
•
Budowanie lojalności
i motywowanie to najważniejsze
zagadnienia współczesnego
marketingu. Dostępność niemal
identycznych produktów
i usług wymusza na firmach
wykorzystywanie narzędzi,
które pozwolą zwrócić uwagę
partnerów biznesowych na
konkretny produkt lub markę,
a co najważniejsze
zatrzymać ich na dłużej.
•
•
•
•
Analizujemy Twoją firmę i jej otoczenie rynkowe - badamy m.in. grupę docelową, działania
konkurencji, kanały dystrybucji, możliwości ingerencji w produkt, itp.
Szczegółowo opracowujemy procedury pozyskiwania danych, na podstawie których będziemy
naliczać uczestnikom korzyści
Przedstawiamy najskuteczniejsze i najefektywniejsze kosztowo narzędzia lojalnościowe/motywacyjne
Proponujemy katalog nagród i sposoby komunikacji z uczestnikami
Zajmujemy się codzienną obsługą programu: szkolimy siły sprzedaży, prowadzimy infolinię programu,
kupujemy i wysyłamy nagrody, obsługujemy reklamacje, analizujemy efekty i statystyki oraz tworzymy
raporty i zestawienia, przedstawiamy możliwe ulepszenia i modyfikacje (żywo reagujemy na zmiany
w otoczeniu), zwiększamy efekty poprzez dodatkowe promocje
Zaufali nam najwięksi doceniając nasz profesjonalizm i elastyczność ale przede wszystkim skuteczność
naszych rozwiązań.
SYSTEMY DEDYKOWANE:
Budujemy systemy o unikalnym charakterze, spełniające specyficzne wymagania formalne lub operacyjne.
Oferujemy rozwiązania dedykowane w sytuacjach, gdy żaden gotowy produkt nie jest w stanie sprostać
wymaganiom klienta. Nasze oprogramowanie dedykowane to zarówno duże, kompleksowe systemy IT,
jak i mini aplikacje wspierające codzienną pracę. Tworzymy je od podstaw, w ścisłej współpracy z klientem.
Oferujemy kompleksową obsługę projektów informatycznych
•
•
•
•
•
•
Przeprowadzamy analizę potrzeb i wymagań oraz oszacujemy budżet projektu
Wykonujemy specyfikację techniczną
Projektujemy, tworzymy i testujemy system
Wdrażamy oprogramowanie, szkolimy użytkowników
Zapewniamy utrzymanie, administrację, monitoring systemu
Jesteśmy do dyspozycji w przypadku potrzeby rozwoju aplikacji
Dodatkowo:
•
•
•
•
•
•
•
Kreacje, kampanie on-line i off-line
Multimedia, video, 3D
Usługi doradcze
Kreatywność i innowacyjność
Realizacje szeroko rozumianych systemów informatycznych
Realizacja wszelakich kreacji
Utrzymanie (w oparciu o infrastrukturę Essyo) i bieżący rozwój zrealizowanych systemów
(między innymi dla Sygma Banku, Paybacka, BFP, Medisines)
Nasze atuty, to:
Kompleksowe podejście do projektu. Na co dzień zajmujemy się wdrażaniem rozwiązań
informatycznych, które łączą w sobie bezwarunkową konieczność stworzenie kodu o jak najwyższej
jakości z warstwą wizualną, która oprócz niezwykle atrakcyjnego wyglądu oraz koncepcji jest
zgodna z standardami i trendami branżowymi.
Marek Januszczyk
60
Dla naszych Klientów dostarczamy szereg rozwiązań i usług, które pozwalają na kompleksową realizację
Chcesz wiedzieć więcej, napisz:
b i u r o @ b i z n e s k l a s t e r. p l
a g
am tin
k l ke
Re ar
im
Nowoczesna komunikacja
przemyślane i skuteczne kreacje
Kompleksowa obsługa reklamowa przedsiębiorstw
PROJEKT – PRZYGOTOWANIE - REALIZACJA
•
Specjalizujemy się w wykorzystywaniu nowych i tradycyjnych mediów do skutecznego
wdrażania strategii komunikacji marketingowej na potrzeby twojej firmy.
•
Realizujemy zlecenia z zakresu projektowania graficznego, reklamy i marketingu.
•
Naszą misją jest tworzenie i wdrażanie skutecznych koncepcji, które owocują biznesowym powodzeniem naszych Klientów.
•
Naszą domeną są usługi związane z kreowaniem wizerunków produktów, usług i firm oraz realizacją działań z tego zakresu.
Zakres naszej działalności:
POS
Działania w sieci
3D, animacje
Branding
Opakowania
Bloczki
Foldery i katalogi
Kalendarze
Naklejki i etykiety
Papier firmowy
Plakaty
Banery i siatki mesh
Druk solwentowy
Ekspozytory
Kasetony
Litery styrodurowe
Litery świetlne
Naklejki magnetyczne
Plafon
Potykacze
Pylon
Reklama na autach
Roll-upy
Tablice
Witryny sklepowe
Druk wielkoformatowy
Frezowanie
Konstrukcje
Projektowanie graficzne
Wycinanie ploterowe
Wyklejanie
Nieustannie doskonalimy nasze umiejętności i warsztat, dzięki czemu jesteśmy w stanie oferować najwyższej klasy produkty reklamowe.
Chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń:
8 5 6 5 2 - 61 - 0 7
61
ipmDRo e
e ra r ak l
s rok d za m
ne t w a
a tl i o
nn
eg
Projektowanie
to nasza pasja
Specjalizujemy się w projektowaniu materiałów wydawniczych.
Zarówno broszur, jak i folderów, ale przede wszystkim obszernych
publikacji katalogowych. Ich tworzenie wymaga nie tylko doskonałej kreacji graficznej, ale też wysokiej precyzji i wiedzy z zakresu
poligrafii oraz technologii produkcji.
Doświadczony zespół grafików i specjalistów Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu
realizuje m.in. kilkusetstronicowe katalogi produktowe dla globalnych producentów
i dystrybutorów, w kilkunastu językach.
Zajmujemy się identyfikacją wizualną marek i firm. Tworzymy opakowania, etykiety,
systemy POS. Oferujemy profesjonalne rozwiązania grafiki 3D wsparte o zaawansowane
systemy CAD, animację komputerową, budowę serwisów internetowych oraz złożonych
elektronicznych platform sprzedaży.
Tradycyjne narzędzia marketingu łączymy z nowoczesną technologią. Staramy się działać
zawsze skutecznie i maksymalnie sprawnie technicznie.
Daniel Chomicki
OFERTA FIRM KLASTRA BIZNESU TO TAKŻE:
•
•
•
•
•
•
62
katalogi, foldery, ulotki, teczki i inne
wizualizacje 3D, wirtualne spacery, animacje
POSM
identyfikacja firmy, marki, produktu
opakowania
aplikacje internetowe, mobilne i serwisy www
Katalogi
Opakowania
Działania w sieci
POSM
Branding
Grafika 3D / Animacja
Chcesz wiedzieć więcej, napisz:
b i u r o @ b i z n e s k l a s t e r. p l
ao
mt w neg
ldaz eat il n
rka n
oe rs ko
DR ear
p
im
Drukarnie i wydawnictwa
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców
przygotowujemy materiały promocyjne i merytoryczne,
a także publikacje dotyczące wybranych zagadnień.
•
Usługi dla firm i osób prywatnych:
•
opakowania jednostkowe na produkty farmaceutyczne, spożywcze i przemysłowe
•
druki reklamowe i firmowe: katalogi, prospekty, ulotki, teczki ofertowe
•
wydawnictwa periodyczne i okolicznościowe
•
kalendarze reklamowe,
•
torby papierowe
•
kupony zdrapkowe i materiały POS
•
tablice billboardowe,
•
tablice SO,
•
nośniki typu CLP,
•
airboardy,
•
frontlight,
•
backlight,
•
siatki standard i premium,
•
papier BBS,
•
folia monomeryczna, polimerowa i wylewana,
•
oklejanie samochodów
•
produkcja materiałów reklamowych: projektowanie
oraz produkcja materiałów (własne zaplecze projektowe)
M70 Y 100
bezpłatny, Nr 8/2013
Klaster MarekEgzemplarz
Turystycznych
Polski Wschodniej zaprasza
na kulturalny wypoczynek na
Podlasie oraz Warmię i Mazury
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
Wschodni Klaster Budowlany
Wiarygodność Rzetelność Innowacyjność
EGZEMPLARZ BEZPŁATNY
Wschodni Klaster Budowlany
Wiarygodność Rzetelność Innowacyjność
nr 2/2013
Centrum Obsługi i Rozwoju
Klastrów
Projekt „Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej”
jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
EUROPEJSKI FUNDUSZ
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach
ROZWOJU REGIONALNEGO
Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ
Wakacje
w Polsce Wschodniej
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
EUROPEJSKI FUNDUSZ
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
ROZWOJU REGIONALNEGO
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013
Chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń:
8 5 6 5 2 - 61 - 0 7
63
i m Re
ar kla
ke m
ti a
ng
Wysoka technologia i profesjonalizm
Naszym atutem jest nie tylko technologia, ale także ludzie – profesjonalna, kreatywna
i nie bojąca się żadnych wyzwań załoga. W sytuacjach wyjątkowych potrafimy działać
niezwykle szybko, wykonując powierzone nam zadania w ekspresowym tempie, jednak
zawsze z zachowaniem właściwych standardów i najwyższej jakości druku.
Swojej ofercie posiadamy:
Opakowania i koperty kurierskie - wykonujemy opakowania z tektur litych oraz opakowania kaszerowane na tekturach litych i falistych. Drukujemy koperty kurierskie dla firm z branży logistycznej
Kalendarze - oferujemy kalendarze trójdzielne, ścienne, wielo- i jednoplanszowe, planery, kalendarze
tygodniowe i miesięczne
•
•
•
•
•
•
Teczki ofertowe - bogaty wybór teczek ofertowych, z całą gamą wykrojników oraz uszlachetnień
Etykiety, zawieszki, naklejki - zajmujemy się produkcją zawieszek, naklejek i wysokoprzetworzonych etykiet oraz etykiet samoprzylepnych na różnego rodzaju opakowania
Materiały reklamowe - w naszej ofercie znajdują się katalogi, foldery, broszury (szyte i klejone),
wizytówki, ulotki, plakaty, zaproszenia oraz materiały POS
Książki i wydawnictwa - drukujemy książki w oprawie broszurowej, zeszytowej i twardej, jak
również czasopisma i magazyny reklamowe
Kupony zdrapkowe - oferujemy druk kuponów zdrapkowych z zachowaniem bezwzględnej
pewności jakości i poufności
Torby papierowe - zastosowanie dna automatycznego przy produkcji toreb papierowych
przekłada się na szybkość, dobrą jakość i estetykę wykonania
POTENCJAŁ TECHNOLOGICZNY:
Roman Kozłowski
Przygotowanie do druku:
• impozycja stron w systemie PDF Organizer
• preflighting pliku wydruku
• wydajne stacje graficzne
• proofing ze zintegrowaną kontrolą spektrofotometryczną próby (GMG, Epson 7900)
• Fuji Luxel V8-HS najszybsza w pełni automatyczna naświetlarka w technologii fioletowej
• technologia PRO-V zapewnia mniejsze zużycie chemii przez co jest bardziej przyjazna środowisku
Druk:
• 3 maszyny offsetowe KBA, w tym dwie w wieku do 3 lat
• możliwość lakierowania in-line lakierami wodnymi, olejowymi; lakierowanie hybrydowe
• zintegrowana z maszynami kontrola densytometryczna koloru
Uszlachetnienie:
• lakierowanie UV w tym lakierami brokatowymi i blistrowymi, foliowanie (Sakurai, Delta)
• nadawanie drukom zapachu, faktury i kształtu
• przetłaczanie
Produkcja:
• automat sztancujący z separacją odpadów (STS)
• składarko-sklejarka (Heidelberg) z możliwością produkcji pudełek z dnem automatycznym, kopert
kurierskich i CD, teczek ofertowych, aplikacją taśmy dwustronnej
• stół Zund do wycinania modeli, krótkich serii opakowań i ulotek, standów i prezenterów
Obróbka introligatorska:
• falcowanie (4 maszyny do 6 łamów + łamy krzyżowe)
• kompletowanie, szycie drutem (2 maszyny) i klejenie
• oprawa w spirale metalowe
• wiertarki, numeratory, bigówki, perforatory
Kontrola druku:
• kontrola spektrofotometryczna zaawansowanym sprzętem
• kontrola gotowego produktu po wykonaniu
• kontrola dostaw
Chcesz wiedzieć więcej, napisz:
64
a g
am tin
k l ke
Re ar
im
Kompleksowa obsługa agencji reklamowych,
sieci handlowych i usługowych
Przyjdź do nas z pomysłem! My zajmiemy się całą resztą.
Nasi graficy ubiorą ideę w konkretny projekt, następnie dobierzemy
do niego najodpowiedniejszy rodzaj materiału i druku.
W swojej ofercie posiadamy powierzchnie reklamowe
w atrakcyjnych lokalizacjach w całej Polsce, w tym w Białymstoku.
Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze agencji reklamowych,
sieci handlowych i usługowych.
Chociaż promowanie swoich usług w internecie święci triumfy popularności, nie
daje jednak takiego efektu, jak umieszczenie reklamy w przestrzeni miejskiej. Po
pierwsze, silniej oddziałuje na klienta ze względu na duży format, a po drugie
charakteryzują się wyższą częstotliwością trafienia do potencjalnych odbiorców.
Naszym niewątpliwym atutem są najwyższej klasy maszyny do druku wielkoformatowego, dzięki
którym jesteśmy w stanie wydrukować aż 12 500 m kw. na dobę.
Nawet największe zlecenie może być wykonane w dogodnym terminie.
Także materiały do produkcji pochodzą od wiodących firm, takich jak Reprograf, Tuplex, HP czy
3M. Są one odporne na wilgoć, wysokie i niskie temperatury oraz promieniowanie UV, dlatego też
grafiki wykonane przez nas nadają się do umieszczania zarówno wewnątrz, jak i zewnątrz budynków.
Bannery, billboardy, fototapety – dla firm i klientów indywidualnych
Oferta jest skierowana zarówno do klientów biznesowych (małych i dużych firm czy agencji reklamowych), jak i indywidualnych.
Adam Gołębicki
Przyjmujemy zlecenia na wykonanie niemal wszystkich produktów związanych z reklamą,
m.in. z materiałów winylowych typu front light (poszczególne pasy mogą być łączone tworząc
powierzchnie aż kilkuset metrów kwadratowych, jeden bryt może mieć szerokość nawet do 5 m),
do podświetleń z materiałów winylowych typu backlight (charakteryzują się wysokim kontrastem
i dużym nasyceniem barw) również blockout (grafika na tym materiale może być drukowana po obu
stronach i eksponowana nawet w nasłonecznionych miejscach) oraz fototapet, plakatów i innych.
Osobom, którym zależy na spektakularnym efekcie oferujemy grafiki na tzw. Siatce, umieszczonych na
największych wolno stojących nośnikach reklamowych w regionie. Powierzchnia reklamy na tym materiale
może być nieograniczenie duża, a do tego struktura materiału zapewnia przepuszczalność wiatru oraz
światła, dzięki czemu nie ma obawy, że zostanie ona uszkodzona poprzez np. podmuchy wiatru.
Ekologiczny i super trwały – druk lateksowy
Jakość wydruku tą technologią jest nieporównywalnie wyższa, aniżeli w przypadku stosowania
tradycyjnych farb. Jest to druk w 100% ekologiczny, ponieważ jest on tworzony na bazie wody - nie
rozpuszczalnika. W odróżnieniu od standardowych tuszy farby lateksowe nie posiadają na opakowaniach oznaczeń typu niebezpieczny, łatwopalny czy trucizna. Wydruki z użyciem lateksu można
zatem zamieszczać w szkołach, szpitalach i w otoczeniu dzieci, ponieważ są bezzapachowe.
Naszym klientom proponujemy produkty w oparciu o druk na tekstyliach oraz materiałach sztywnych, tj.: drewno, szkło, plastik.
Chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń:
8 5 6 5 2 - 61 - 0 7
65
i m Re
ar kla
ke m
ti a
ng
Realizujemy różnorodne zlecenia
Posiadamy oddziały handlowe w Gdańsku, Warszawie oraz Koszalinie, a także w Radomiu, Wrocławiu oraz
Łomży i okolicach. Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze dużych agencji reklamowych, sieci handlowych i usługowych, jak również niedużych podmiotów gospodarczych oraz klientów indywidualnych. Nasz
nowoczesny park maszynowy pozwala nam zachować terminowość zleceń, co jest jednym z naszych największych
priorytetów. Dzięki przemyślanym procesom zachodzącym w naszej firmie jesteśmy w stanie dostarczyć gotowy
produkt w określonym czasie i miejscu.
W swojej szerokiej ofercie posiadamy następujące materiały do druku:
Bannery - wykonywane są z materiałów winylowych typu frontlight. Charakteryzują się dużą wytrzymałością
na czynniki atmosferyczne oraz promieniowanie UV. Zastosowanie frontlightu, to grafika reklamowa na dużych
powierzchniach zewnętrznych oraz aplikacje wewnątrz pomieszczeń. Jest to materiał przeznaczony do jednostronnego zadruku. Równomiernie oświetlony jest doskonale widoczny po zmroku. Zależnie od sposobu montażu,
oferujemy odpowiednie wykończenia: zgrzewnie, wykonanie oczek, tuneli i rękawów. Wykonujemy również druk
na banerach typu backlite czy blockout.
Siatki (mesh) - są materiałem stosowanym do eksponowania wielkoformatowych reklam zewnętrznych.
Wykonane są z lekkiego, perforowanego materiału winylowego.Struktura siatki zapewnia przepuszczalność
wiatru oraz światła. Pozwala to na montaż wielkopowierzchniowej reklamy na nośnikach bez obawy, że zostanie
uszkodzona przez podmuchy wiatru.
Marcin Horba
Dzięki doświadczeniu
naszych pracowników
oraz najnowocześniejszej
technologii realizujemy
zarówno małe jak i duże
zlecenia związane z każdą
formą druku. Naszym
celem jest dostarczenie
Państwu maksimum
satysfakcji oraz gwarancję
najwyższej jakości.
Billboardy- to reklamy umieszczane na ścianach budynków, charakteryzuje je trwałość i duży format, trudny do
osiągnięcia w przypadku innych form reklamy. Perfekcja wykonania oraz trafny wybór lokalizacji, umożliwiają
odbiór treści z wielu różnych punktów. Sprawiają, iż reklama ta wkomponowana w pejzaż miejski może nabrać
charakteru jego stałego elementu.
Rollup - to popularna forma mobilnego stojaka reklamowego, jest niezastąpionym narzędziem do wspomagania
różnego typu działań marketingowych wszędzie tam, gdzie bezpośredni kontakt wymaga wzmocnienia przekazu
wizualnego. Doskonale nadaje się na promocje, pokazy i targi. Dzięki niewielkiej wadze, z powodzeniem wykorzystywany jest przez przedstawicieli handlowych.
Różnego rodzaju folie: okienne- one way vision - do prezentacji grafik na szybach budynków, samochodach;
folie kasetonowe - przeznaczone do elementów podświetlanych, folie monomeryczne matt/błysk-stosuje
się je do płaskich powierzchni reklamowych (tablice, szyldy, naklejki), folie podłogowe- reklamy podłogowe
z atestem antypoślizgowym. A także folie banerowe, wylewane, polimerowe i inne.
Papier posterowy, CLP, Fototapety – również druk Lateksowy, który jest w 100% ekologiczny.
Dzięki wyjątkowej dbałości o jakość usług i produktów, stale powiększamy grono naszych klientów,
a także wprowadzamy nowe produkty.
Naszym klientom gwarantujemy terminowość, powtarzalność i niezawodność wykonywanych zleceń.
Nasze największe atuty to:
•
•
•
•
•
•
•
•
66
Nowoczesny park maszynowy oparty o rozwiązania firmy Efi-Vutek - najwyższej klasy maszyny do druku wielkoformatowego.
Ogromne możliwości produkcyjne - 12 500 m2 na dobę.
Bardzo wysoka jakość druku.
Krótkie terminy realizacji.
Szeroka gama stosowanych materiałów.
Rzetelne wykonanie każdego zlecenia.
Różne rodzaje wykończeń (wg życzeń klienta)
Montaże wielkoformatowe (również na konstrukcjach nietrwałych)
Chcesz wiedzieć więcej, napisz:
b i u r o @ b i z n e s k l a s t e r. p l
PI YS IK IN
EC TE I
ZE M BE FOR
ŃS Y Z ZP M
TW AR IEC A
EM ZĄ ZE TYC
Ń
IN DZA ST ZN
FO N W A
RM IA A
AC
JI
SYSTEM ZARZĄDZANIA
BEZPIECZEŃSTWEM
I HIGIENĄ PRACY
LA
RO
ZE
NT
IC
KO JI LN
A KC RA
P
OW DU Y
AD RO TEM
KŁ P SYS
ZA
–
BC
RA
DORADZTWO
PODATKOWE
TE
C
– HN
TE
BE – CH IK
Z S
N A
SY
S
BE TEM
ZP Y
I Z
ŻY ECZ ARZ
W EŃ ĄD
NO ST Z
ŚC WE AN
I
M IA
SYSTEMY
ZARZĄDZANIA
JAKOŚCIĄ
A
NI
ZA O
ĄD EG
RZ OW
ZA K
Y WIS
EM O
ST OD
SY ŚR
SYSTEM
ZARZĄDZANIA
ENERGIĄ
W SEGMENCIE SYSTEMÓW JAKOŚCI
y
em ci
st oś
Sy a k
J
USŁUGI OFEROWANE PRZEZ
KLASTER INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU
67
i m Re
ar kla
ke m
ti a
ng
Oferta >>
Postaw na jakość!
Poradzimy sobie z każdym zadaniem.
Firmy zrzeszone w Klastrze Instytucji Otoczenia biznesu oferują usługi marketingowe,
począwszy od prac koncepcyjnych a kończąc na realizacji strategii.
Doradzamy w zakresie:
•
•
•
•
wprowadzania produktu na rynek,
kampanii promocyjnych,
kreowania wizerunku marki,
PR.
Prowadzimy doradztwo i wsparcie przy budowie działów sprzedaży, organizacji
misji zagranicznych, imprez targowych, konferencji i seminariów.
Zajmujemy się budowaniem identyfikacji wizualnej obejmującej:
•
•
•
•
logo,
wizytówki,
papier firmowy,
teczki, itp.
Specjalizujemy się w tworzeniu i kompleksowej obsłudze kampanii reklamowych – od kreacji poprzez
planowanie mediów i realizację. Zajmujemy się tworzeniem reklam multimedialnych oraz wielkoformatowych
(zarówno w zakresie druku, jak i nośników).
Realizujemy zlecenia z zakresu projektowania graficznego, reklamy i marketingu.
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom przedsiębiorców przygotowujemy materiały promocyjne i merytoryczne,
a także publikacje dotyczące wybranych zagadnień.
68
Chcesz wiedzieć więcej, napisz:
b i u r o @ b i z n e s k l a s t e r. p l
PR
OJ
GR EK
AF TO
IC WA
ZN N
E IE
W
ŁÓ
IA
ER
AT H
M YC
A W
NI O
ZE AM
AC EKL
UM R
TŁ
WYKONANIE
MATERIAŁÓW
REKLAMOWYCH
a g
am tin
k l ke
Re ar
im
USŁUGI OFEROWANE PRZEZ
KLASTER INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU
W SEGMENCIE REKLAMY I MARKETINGU
W
DO
S
YS TAW
TA A
W S
IE YS
NN TE
IC MÓ
ZY W
CH
DRUK ULOTEK,
PLAKATÓW,
KATALOGÓW
SESJE
FOTOGRAFICZNE
AM
KL H
RE YC
A N
CJ EN
UK TRZ
OD ES
PR PRZ
REALIZACJA
WIELOKANAŁOWYCH
KAMPANII REKLAMOWYCH
69
i
Pr In
ze k
ds u
ię ba
bi to
or r
cz
oś
c
Pomożemy ci znaleźć
miejsce na rynku
Inkubator Biznesu
I
stotną rolę w zakresie wspierania konkurencyjności i innowacyjności gospodarki odgrywają instytucje otoczenia
biznesu. Do tej pory inkubatory przedsiębiorczości w swojej ofercie posiadały głównie ofertę lokalową oraz
ofertę drobnych usług wspierających małe i średnie firmy. Celem inkubatorów była pomoc nowo powstałej firmie
w osiągnięciu zdolności do samodzielnego funkcjonowania na rynku. Dzięki nam młodzi przedsiębiorcy mogą
liczyć na pomoc przy zakładaniu działalności zarówno firm usługowych, jak i produkcyjnych.
Przedsiębiorcy zrzeszeni w klastrach, którzy od lat z powodzeniem prowadzą działalność gospodarczą chętnie
wspierają młodych przedsiębiorców. Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu, Wschodni Klaster Budowlany oraz
Klaster Marek Turystycznych Polski Wschodniej aktywnie włącza się w pomoc przy inkubacji nowopowstałych
firm, które na każdym etapie swojego rozwoju mogą korzystać z usług, jakie oferują przedsiębiorcy działający
w obszarze otoczenia biznesu.
dr Maciej Etel
Rozpoczęcie działalności
gospodarczej wiąże się
z kosztami – ale to tylko jeden
z elementów drogi prowadzącej
do sukcesu na trudnym rynku.
Osoby korzystające z pomocy
inkubatora mogą liczyć na
pomoc i wsparcie w procesach
biurowych i administracyjnych.
Klaster Instytucji Otoczenia
Biznesu idzie o krok dalej.
Służymy doświadczeniem
i kompleksowym wsparciem
początkujących przedsiębiorców. Posiadamy szerokie
grono ekspertów zrzeszonych
w klastrach. Wspieramy w
pozyskiwaniu zewnętrznych
źródeł finansowania w postaci
funduszy unijnych czy pożyczek.
70
Firmy na każdym etapie swojego rozwoju mogą korzystać z:
•
pomocy przy zarządzaniu firma (dla początkujących: podstawy prowadzenia działalności gospodarczej)
•
wsparcia merytorycznego (m.in. ocena pomysłu, biznesplanu),
•
doradztwa ekspertów zrzeszonych w klastrach,
•
wsparcia z zakresu obsługi prawnej,
•
wsparcia z zakresu obsługi księgowej
•
wsparcia z zakresu marketingu
•
wsparcia przy pozyskiwaniu zewnętrznych źródeł finansowania (środki unijne, pożyczki)
•
szkoleń
•
biura
•
zaplecza administracyjnego
Na lata 2014–20 przewidziana jest kontynuacja wsparcia w postaci Programu dla Polski Wschodniej. W budżecie
programu, szacowanym dziś na około 2 mld euro, zaplanowano finansowanie przedsięwzięć służących podniesieniu aktywności przedsiębiorstw w obszarze badań i rozwoju, również na arenie międzynarodowej, a także
dofinansowanie projektów polegających na współpracy firm w makroregionie.
Wizja rozwojowa dla Polski Wschodniej koncentruje się na trzech szansach:
•
podnoszeniu poziomu innowacyjności gospodarki
(m.in. poprzez wzmacnianie potencjału sektora nauki i badań oraz sektora przedsiębiorstw),
•
aktywizacji zasobów pracy i poprawie jakości kapitału ludzkiego
(poprzez podnoszenie umiejętności i kompetencji kadr, sprzyjanie włączeniu społecznemu),
•
zbudowaniu intensywnych powiązań społeczno-gospodarczych z lepiej rozwiniętym
otoczeniem (efektywna infrastruktura komunikacyjna, transportowa i elektroenergetyczna).
Chcesz wiedzieć więcej, napisz:
b i u r o @ b i z n e s k l a s t e r. p l
Rozwój Startupów
M
LE
NI
A
2
1
EN
TE
TO
M
RI
AT
Y
NA
ŁU G
YTY
STAŻE
CZ
O BS
5
3
Z
NIE I
M
TK A
YK A
SPO
T
NE
K
DYJ
PR A
STU
W IZ
4
NG
AK
OC
SI ĘG
WP
OW
FI N
A
A N S OZ Y S K
I
OW
W
ANI ANIU
A
KO
POM
SZ
O E
W
T OW
Z
D NG
A
I
R
T
DO RKE
A
M
OBSŁUGA PRAWNA
Na Dobry Początek!
iB B
iz ad
ne an
sP ia
la
ny
Oferta BiznesKlastra
w zakresie badań i analiz
K
ażde przedsiębiorstwo nieustannie staje wobec
wyzwań, które wymagają wzmocnienia zasobów
wiedzy. Nie ma znaczenia czy wyzwania te występują w sytuacji poszukiwania nowych szans rozwojowych czy szukania wyjścia z sytuacji kryzysowej.
W warunkach konieczności poszukiwania rozwiązań
„szytych na miarę” konkretnego przedsiębiorstwa
albo potrzeby przeorientowania pracowników na
inny rodzaj zadań rozwiązaniem jest wykorzystanie
wiedzy ekspertów zewnętrznych. Może ono polegać na
doskonaleniu własnych pracowników poprzez szeroko
rozumiane szkolenia, zlecaniu badań bądź przygotowania zmiany (projektu), zamówieniu usługi doradczej
(analitycznej) – za każdym razem jako sposobu rozwiązania istniejących problemów. Rozróżnienie różnych
kierunków działania nie zawsze jest ostre. Szkolenia
dedykowane konkretnym podmiotom lub grupom
osób mogą mieć formę poradnictwa, a korzystanie
z porady zawiera w sobie elementy edukacji. Badania
jako procesy poznawcze są użyteczne dla firmy o ile
przynoszą trafne rekomendacje doradcze. Na bazie
wielu relacji otoczenia biznesu i przedsiębiorstw
powstał rynek usług szkoleniowych, doradczych
i badawczych. Jest to rynek o długiej tradycji i szybkiej
dynamice rozwoju - obserwacja praktyki gospodarczej
wskazuje na systematycznie rosnącą rangę procesów
wewnętrznego rozwoju kapitału wiedzy poprzez
badania, szkolenia i doradztwo (rozwoju kapitału
intelektualnego przedsiębiorstwa).
dr Anatoliusz Kopczuk
Badania prowadzone w przedsiębiorstwach potwierdzają, że niedostatek kwalifikacji znajduje się na czołowych miejscach list barier rozwojowych głównie małych
firm. Odnosi się on zarówno do prac dotyczących
bezpośrednio podstawowego przedmiotu działalności
firmy, jak i związanych z zarządzaniem, marketingiem,
finansami. Ciągła aktualność tej bariery dowodzi, że
stosowane wewnętrzne sposoby jej eliminowania
nie wystarczają. Wynika stąd celowość korzystania
z wsparcia kompetencyjnego instytucji szkoleniowych
i doradczych, które oferują wiedzę jako produkt - służą
radą i pomocą w realizacji określonych zadań. Ich wiedza
jest kumulacją wiedzy współpracujących z nimi ludzi,
ale także jest kreowana przez kolektywne działania
i zdobywane doświadczenia. Te doświadczenia w pracy
na rzecz różnych klientów tworzą ich nowe wyróżniające
kompetencje. Mogą koncentrować się na tym, czego
nie są w stanie robić ich klienci, także wyprzedzać ich
w zdobywaniu informacji i uczeniu się nowych umiejętności. Użyteczne może być też wsparcie w zdiagnozowaniu sytuacji i właściwym zdefiniowaniu problemu
do rozwiązania, otwierające drogę do wypracowania
skutecznych rozwiązań. To także sposób na dostrzeżenie
potrzeby i możliwości wprowadzenia zmian w działaniach rutynowych, być może wciąż poprawnych, ale
już niedostosowanych do nowych uwarunkowań.
Bez impulsów zewnętrznych zerwanie z utrwalonymi
przez praktykę przyzwyczajeniami i schematyzmem
w działaniu zwykle jest bardzo trudne.
Badania rynku i analizy konkurencji
Oferta >>
Oferujemy kompleksowe badania rynku bazujące na zdywersyfikowanej gamie metod pozyskiwania danych oraz
świadczymy profesjonalne analizy finansowe i ekonomiczne. W katalogu naszych usług występuje opracowywanie
strategii realizacji złożonych przedsięwzięć oraz przygotowywanie biznes planów, w których podstawą oceny
punktu strategicznego jest określenie sposobu osiągania celów na drodze analizy warunków finansowych, marketingowych i organizacyjnych. Specjalizujemy się w dokonywaniu analizy rynku oraz charakterystyki konkurencji.
Wybrane usługi badawcze i analityczne
•
•
•
•
•
•
72
Badania segmentacji rynku
Badania wizerunku marki
Badanie siły marki
Badania satysfakcji Klientów
Badania satysfakcji pracowników
Mystery Shopping
•
•
•
•
•
Analizy potencjału społecznego firmy
Analizy finansowe i strategiczne
Analizy sektorowe
Badania zachowań komunikacyjnych
Badania konsumenckie
Chcesz wiedzieć więcej, napisz:
b i u r o @ b i z n e s k l a s t e r. p l
publiczno - prywatne
P
o kilku latach kontrowersji i nieregularnej
praktyki – dla partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) nastał dobry czas. Limitowanie długu
publicznego, zwłaszcza w jednostkach samorządu
terytorialnego zmusza te ostatnie do poszukiwania
alternatywnych wobec zadłużania się form pozyskiwania funduszy na rozwój. Jeśli partner prywatny
przyjmie na siebie ryzyko związane z budową oraz
co najmniej jedno z następujących ryzyk: popytu i
dostępności – zobowiązania z tytułu umów o PPP nie
będą zaliczane do długu sektora finansów publicznych. Z kolei dla przedsiębiorców otwiera to nowy
obszar ekspansji, dotąd zmonopolizowany przez sektor
publiczny, gwarantując im jednocześnie względnie
stabilne i raczej prestiżowe źródło przychodów. Tak
oto pojawia się synergia, którą bez wątpienia należy
wykorzystać.
Przypomnijmy, że partnerstwo publiczno-prywatne
(PPP) jest opartym o umowę współdziałaniem partnera
publicznego (samorząd, administracja rządowa,
uczelnia wyższa itp.) z prywatnym (przedsiębiorca
krajowy lub zagraniczny) w celu realizacji (a często
też eksploatacji) zadania publicznego (inwestycji lub
świadczenia usług tradycyjnie zmonopolizowanych
przez sektor publiczny). Podstawę prawną partnerstwa
publiczno-prywatnego w Polsce stanowi Ustawa o
partnerstwie publiczno-prywatnym oraz ustawy nią
zmienione. Ponadto kluczowe znaczenie mają tu:
Ustawa o koncesjach na roboty budowlane lub usługi,
Prawo zamówień publicznych, a także Kodeks cywilny.
Przedmiotem PPP jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale zadań i ryzyk pomiędzy
podmiotem publicznym i jego prywatnym partnerem,
w formule kooperacji albo spółki celowej. Partner
prywatny zobowiązuje się do realizacji przedsięwzięcia
za wynagrodzeniem oraz poniesienia w całości albo w
części wydatków na jego realizację lub poniesienia ich
przez osobę trzecią, a podmiot publiczny zobowiązuje
się do współdziałania w osiągnięciu celu przedsięwzięcia, w szczególności poprzez wniesienie wkładu
własnego.
a y
ni lan
d a sP
Ba ne
iz
iB
Polecamy partnerstwo
Punktem wyjścia jest tu na ogół postępowanie przetargowe. Podmiot publiczny, po zamieszczeniu ogłoszenia
w Biuletynie Zamówień Publicznych (lub w Dzienniku
Urzędowym UE), dodatkowo zamieszcza w Biuletynie
Informacji Publicznej swoistą zapowiedź PPP. Następnie
spośród przedstawionych ofert wybiera tą, która
przedstawia najkorzystniejszy bilans wynagrodzenia i
innych kryteriów odnoszących się do przedsięwzięcia
(podział zadań i ryzyk związanych z przedsięwzięciem pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem
prywatnym oraz terminy i wysokość przewidywanych
płatności lub innych świadczeń podmiotu publicznego, a fakultatywnie mogą być to: podział dochodów,
stosunek wkładu własnego podmiotu publicznego
i partnera prywatnego, efektywność oraz jakość,
funkcjonalność, parametry techniczne, poziom oferowanych technologii, koszt utrzymania, serwis). Gdy
wynagrodzeniem partnera prywatnego jest prawo do
pobierania pożytków z przedmiotu PPP (ewentualnie
wraz z zapłatą sumy pieniężnej) – wybór partnera prof. UwB, dr hab. Maciej Perkowski
prywatnego dokonuje się wg Ustawy o koncesjach na
roboty budowlane lub usługi (uwzględniając ustawę
o PPP). W pozostałym zakresie partnera prywatnego
wybiera się wg Prawa zamówień publicznych (uwzględniając Ustawę o PPP).
Jeśli każdy z partnerów ma coś wnieść do partnerstwa, każdy z nich powinien również odnosić z tego
tytułu jakieś korzyści. „Zdrowe” partnerstwo, oprócz
wspólnych korzyści dla wszystkich partnerów, powinno
umożliwiać również poszczególnym partnerom
odnoszenie indywidualnych korzyści, bo tylko w ten
sposób można utrzymać zaangażowanie partnerów, a
co za tym idzie trwałość współpracy. Warto podkreślić,
że w formule PPP można wydawać środki europejskie (tzw. projekty hybrydowe). Natomiast wynikłe
zeń spory warto objąć w umowie zapisem na sąd
polubowny (arbitraż). W najbliższym czasie Wydział
Prawa UwB uruchomi sąd arbitrażowy, który będzie tu
odpowiedni.
Chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń:
8 5 6 5 2 - 61 - 0 7
73
IT
ał
Dz
i
Rozwiązania
IT dla firm
IT dla biznesu
oferta dla twojej firmy!
Zintegrowane i sprawdzone rozwiązania informatyczne przyczyniają się
do redukcji kosztów, oszczędności czasu i zasobów, a także szybszego
wdrażania innowacji w przedsiębiorstwie.
Im bardziej skomplikowane wymagania biznesowe i ilość danych
w przedsiębiorstwie, tym prostsza powinna być strategia zarządzania
środowiskiem informatycznym. Każda firma, która chce być konkurencyjną
i istnieć na rynku musi posiadać swoją własną infrastrukturę informatyczną.
Czasami jednak lepiej jest skupić się na działalności i rozwijaniu w swojej
branży, a informatykę powierzyć firmie posiadającej doświadczenie
i specjalistów w branży IT.
Firmy IT zrzeszone w Klastrze Instytucji Otoczenia Biznesu zajmą się kompleksową obsługą twojego przedsiębiorstwa w zakresie optymalizacji kosztów w tym obszarze, profesjonalnym projektowaniem stron WWW oraz
kompleksową obsługę i aktualizację stron internetowych. Oferta obejmuje
tworzenie i obsługę systemów zarządzania ruchem klienta, CRM oraz systemów elektronicznego obiegu i przepływu informacji. Świadczymy kompleksowe usługi tworzenia oprogramowania dedykowanego dla firm.
Dostarczamy sprawdzone rozwiązania informatyczne, stale rozwijane
o kolejne innowacyjne funkcjonalności, zapewniające Twojemu
przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną. Naszym kapitałem są eksperci
o rozległej wiedzy IT, którzy śledzą i analizują rozwój kluczowych sektorów
polskiej gospodarki i trendy na rynkach światowych.
74
Chcesz wiedzieć więcej, napisz:
b i u r o @ b i z n e s k l a s t e r. p l
ał
i
Dz
IT
Nasza oferta:
•
Kompleksowa obsługa
informatyczna firm (optymalizacja
kosztów, dobór sprzętu i
oprogramowania, serwis)
•
profesjonalny serwis hostingowy
i system sprzedaży domen,
•
profesjonalny system do realizacji
kampanii e-mailingowych,
•
projektowanie stron www,
•
prezentacje multimedialne,
•
oprogramowanie dla szpitali,
•
•
oprogramowanie dla hoteli,
restauracji, SPA, fitness,
Systemy informacyjne/
Nośniki reklamowe
•
sprzęt wyborczy
•
ramy reklamowe
•
ramy ekspozycyjne
•
stojaki informacyjne,
•
gabloty wewnętrzne,
•
gabloty zewnętrzne
•
systemy wyświetlania
treści (Digital Signage)
•
oprogramowanie dla spółdzielni
mieszkaniowych, zakładów
komunalnych, jednostek
budżetowych, przedsiębiorstw
energetyki cieplnej,
•
programy do ewidencji
czasu pracy,
animacje interaktywne (także na
ekrany dotykowe i infokioski),
•
programy do planowania i
harmonogramowania produkcji,
•
systemy ekspozycyjne
trójwymiarowe wizualizacje
produktów i innych obiektów,
•
programy do zarządzania
zapasami,
•
gabloty informacyjne
tablice reklamowe: typu Billboard
animacje 3D,
•
•
wirtualne spacery,
programy księgowe, płacowe,
magazynowe, kadrowe,
•
•
•
•
systemy linkowe,
•
przetwarzanie i analiza danych,
wolnostojące konstrukcje
wielkoformatowe
Citylight
oprogramowanie DS.
przetwarzanie języka naturalnego,
•
•
•
Mobile
multimedia dla szkół
•
przeglądarki ofertowe
systemy analiz i raportowania
klasy OLAP (On Line
Analytical Processing),
•
•
•
•
stojaki rowerowe
•
systemy ERP,
•
pozyskiwanie danych z internetu,
•
zabezpieczenia miejskie
•
elektroniczny obieg dokumentów,
•
•
prewentery naokienne
•
narzędzia klasy Business
Intelligence,
testowanie: aplikacji
mobilnych, oprogramowania,
witryn internetowych,
•
ramy owz
•
mała architektura miejska
•
oprogramowanie dla firm
produkcyjnych i handlowych
(także wielooddziałowych),
•
urządzenia i pojemniki
do segregacji
•
•
•
infokioski
•
obudowy do monitorów
Inne:
Chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń:
8 5 6 5 2 - 61 - 0 7
75
IT
ał
Dz
i
Aplikacje mobilne
Wojciech Materna
Aplikacje mobilne na dobre zagościły w naszych telefonach. Dzięki nim wykonujemy setki czynności.
Android i iOS znajdują się w rękach prawie miliarda użytkowników na całym świecie. Świadczy to o ogromnym
potencjale rozrywkowym, biznesowym i marketingowym jaki tkwi właśnie w aplikacjach mobilnych.
Główne zalety aplikacji mobilnych to
•
dostępność i przepływ danych zawsze i wszędzie
•
możliwość integracji z systemami informatycznymi w firmach
•
ciągła kontrola wskaźników istotnych dla Twojej działalności
•
stały kontakt z odbiorcami Twoich usług czy pracownikami
Zajmujemy się tworzeniem aplikacji mobilnych na urządzenia z systemami iOS, Android i Windows Phone, w tym:
•
aplikacji biznesowych,
•
aplikacji codziennego użytku,
•
Intranetów,
•
prezentacji,
•
raportów,
•
aplikacji mobilnych komunikujących się z serwerem WWW przez Web Services,
•
innych…
Możemy przygotować każdego rodzaju aplikację, od prostych codziennego użytku do rozbudowanych Intranetów.
76
Chcesz wiedzieć więcej, napisz:
b i u r o @ b i z n e s k l a s t e r. p l
ał
i
Dz
IT
Przyszłości zależy
na teraźniejszości
O
Bartłomiej Niewiński
prócz umiejętnego korzystania z narzędzi
marketingu internetowego od lat intensywnie wspieramy rynki B2B w Polsce i za
granicą. Dzieje się tak między innymi dzięki portalowi
OPENKontakt.com., największej giełdzie ofert B2B w
Europie Środkowo-Wschodniej. Serwis jest dostępny
w czterech wersjach językowych: polskiej, angielskiej,
rosyjskiej i niemieckiej, a jest dedykowany małym,
średnim i dużym firmom. Codziennie z jego zasobów
korzysta kilkaset tysięcy użytkowników, którzy przeglądają dostępne oferty, zamieszczają własne, odpowiadają na propozycje biznesowe innych użytkowników,
otrzymują oferty z wybranych przez siebie działów
pocztą email. To wszystko wpływa na konsekwentny
rozwój i pozyskiwanie nowych użytkowników portalu,
umacniając jego pozycję - jednego z liderów internetowych ofert B2B.
Do usług naszych usług należą także hosting oraz
sprzedaż i opieka nad domenami.
Skutecznie archiwizujemy dane oraz posiadamy konkurencyjne ceny hostingu w ramach trzech form abonamentu: Konto Mini, Konto Standard oraz Konto VIP.
Poza tym proponujemy naszym Klientom rozwiązania
marketingowe w formie reklamy banerowej i linków
sponsorowanych.
Posiadamy zespół wykwalifikowanych programistów,
posiadających wieloletnie, niezbędne doświadczenie
w branży IT, wypracowane dzięki współpracy zarówno
przy rozbudowanych, międzynarodowych projektach, jak i przy mniejszych zleceniach, świadczonych
małym i średnim firmom. Oferujemy kompleksowe
usługi informatyczne, tj. planowanie, projektowanie
i wdrażanie: stron WWW, systemów zarządzania treścią
(CMS), portali internetowych, rozbudowanych sklepów
internetowych czy systemów zarządzania relacjami
z klientem i sprzedażą (CRM).
Mailingowy Dom Mediowy to narzędzie służące do
realizowania kampanii w oparciu o e-mail marketing.
Posiadamy najlepsze bazy e-mailowe dostępne na
rynku. Skupiamy w nich blisko 16 milionów odbiorców,
którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie wiadomości
handlowych. Ta prawna kwestia jest dzisiaj najważniejszą w dziedzinie praktyk mailingowych. Stawiamy
na jakość baz: mamy ich już ponad 50, a równolegle
dysponujemy pulą 700 targetów. Każda firm, która
planuje reklamę poprzez e-mailing znajdzie u nas
swoich potencjalnych klientów. Oferujemy pełną
obsługę techniczną realizowanych kampanii oraz
wsparcie merytoryczne. W najbliższym czasie przewidujemy poszerzyć naszą bazę o kolejnych odbiorców.
Zainteresowanych szczegółowymi informacjami zapraszam na stronę www.MailingowyDomMediowy.pl.
OPENMailing.pl to profesjonalny i bezpłatny system do
wysyłki e-maili reklamowych, newsletterów etc. Nasza
oferta współpracy została przygotowana z myślą o tych,
którzy posiadają legalnie utworzoną bazę adresów kont
pocztowych (dbamy o to, aby klient posiadał zgodę
odbiorców na otrzymywanie wiadomości handlowych
zgodnie z obowiązującym prawem). Gwarantujemy
naszym klientom możliwość wysyłki kampanii 24
godziny/dobę, 7 dni w tygodniu, dostarczamy zaawansowane statystyki kampanii, oferujemy opcje prostego
tworzenia własnych kreacji w oparciu o przygotowane
przez nas szablony, zapewniamy automatyczne sprawdzanie poprawności adresów e-mailowych, edycję
grup odbiorców (pod kątem logicznego podziału baz
odbiorców), a ponadto sposobność testowania wysyłek
i sprawdzania parametrów kreacji.
Chcesz wiedzieć więcej, zadzwoń:
8 5 6 5 2 - 61 - 0 7
77
IT
ał
Dz
i
Informatyka, technologie i systemy informatyczne
Skorzystaj z naszej wiedzy
Firmy IT zrzeszone w Klastrze Instytucji Otoczenia Biznesu zajmą się kompleksową obsługą twojego
przedsiębiorstwa w zakresie optymalizacji kosztów w tym obszarze, profesjonalnym projektowaniem stron WWW oraz kompleksową obsługę i aktualizację stron internetowych. Oferta obejmuje
tworzenie i obsługę systemów zarządzania ruchem klienta, CRM oraz systemów elektronicznego
obiegu i przepływu informacji. Świadczymy kompleksowe usługi tworzenia oprogramowania
dedykowanego dla firm. Dostarczamy sprawdzone rozwiązania informatyczne, stale rozwijane o
kolejne innowacyjne funkcjonalności, zapewniające Twojemu przedsiębiorstwu przewagę konkurencyjną. Naszym kapitałem są eksperci o rozległej wiedzy IT, którzy śledzą i analizują rozwój
kluczowych sektorów polskiej gospodarki i trendy na rynkach światowych.
nasze produkty
>>
Aplikacje internetowe
Mobilne
Platformy B2B
Rozwiązania branżowe
Rozwiązania sprzętowe
Systemy audiowizualne
Systemy bezpieczeństwa
Systemy do zarządzania
Systemy GIS/ mapy numeryczne
Systemy teleinformatyczne
Nasze usługi:
Audyty marketingowe
Budowanie wizerunku
Copywriting
Finansowanie IT
78
Hosting
Identyfikacja wizualna
Konsulting
Marketing internetowy i ePR
Oprogramowanie
Oprogramowanie na zamówienie
Outsourcing IT
Tworzenie kampanii reklamowych
Tworzenie strategii
marketingowych
Usługi graficzne
Obsługujemy branże:
Administracja publiczna
Biura rachunkowe
Branża budowlana
Energetyka cieplna
Hotele i restauracje
Logistyka
Magazyny wysokiego składowania
Produkcja
Sieci handlowe, przedsiębiorstwa
wieloodziałowe
Służba zdrowia
Spółdzielnie i wspólnoty
mieszkaniowe
Sprzedaż detaliczna,
markety, supermarkety
Sprzedaż hurtowa-dystrybucja
Usługi
Chcesz wiedzieć więcej, napisz:
b i u r o @ b i z n e s k l a s t e r. p l
M
AR
KE
IN TIN
TE G
RN I
ET SPR
OW ZE
A DA
Ż
D
OP OS
RO TA
GR WA
AM SP
OW RZ
AN ĘTU
IA I
IT
W SEGMENCIE IT
IT
KREACJA STRON
INTERNETOWYCH
I PORTALI
ał
ADMINISTRACJA
I HOSTING
O
TW
DZ
RA IT
DO
MAILING
HANDLOWY
NE
CZ
TY E
IS NI
M A
RA OW NE
OG AM A
PR GR OW
GI RO YK
ŁU P ED
US I O D
SERWIS
SPRZĘTU IT
i
Dz
USŁUGI OFEROWANE PRZEZ
KLASTER INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU
79
Ob C
słu en
gi tru
Kl m
as
tr
ów
Centrum obsługi
i rozwoju Klastrów
Klastry stanowią innowacyjną formę współpracy międzyśrodowiskowej ukierunkowanej na
rozwój poprzez wykorzystanie potencjału synergicznego. W praktyce polega to transferze
wiedzy i umiejętności pomiędzy partnerami.
W
klasycznej formule współpraca odbywa się pomiędzy przedstawicielami biznesu, nauki oraz administracji. Z uwagi na zróżnicowanie podmiotów zaangażowanych w proces kooperacji uzasadnionym
jest oddziaływanie w kierunku maksymalizacji efektów ich aktywności. W tym celu Polskie Stowarzyszenie
Doradcze i Konsultingowe powołało autorski projekt ustanowienia Centrum obsługi i rozwoju Klastrów. PSDIK
posiada wieloletnie doświadczenie w zakładaniu i obsłudze inicjatyw klastrowych w regionie Polski Wschodniej.
Organizacja jest animatorem Klastra Instytucji Otoczenia Biznesu, Wschodniego Klastra Budowlanego oraz Klastra
Marek Turystycznych Polski Wschodniej.
Rafał Mejsak
W oparciu o praktykę Zespołu możliwym było przygotowanie optymalnej oferty ukierunkowanej na wsparcie
inicjatyw klastrowych. Propozycja dotyczy dwóch wymiarów:
a) powoływanie inicjatyw klastrowych
b) rozwój i optymalizacja funkcjonowania klastrów
W wymiarze powoływania inicjatyw klastrowych PSDiK oferuje:
Sieciowa Współpraca Klastra
Instytucji Otoczenia Biznesu
•
•
•
•
•
•
•
80
KIOB
Klaster Budowlany
Klaster Turystyczny
Podlaskie Centrum
Budownictwa Pasywnego
Klaster IT
Świetokszyskie
Centrum Technologii
Związek Klastry Polskie
Świętokrzyskie
Centrum Innowacji i
Transferu Technologii
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Diagnozę potencjału synergicznego potencjalnych podmiotów klastra,
Poszukiwanie i kojarzenie partnerów porozumienia,
Animację dialogu międzyśrodowiskowego,
Wsparcie w zawiązaniu i formalizacji struktury klastrowej,
Opracowanie dokumentacji operacyjnej
W obszarze rozwoju i optymalizacji funkcjonowania klastrów PSDiK oferuje:
Analizę aktualnego stanu funkcjonowania klastra,
Audyt wybranych pól aktywności klastra,
Opracowanie lub aktualizację strategii rozwoju klastra,
Opracowanie strategii marketingowych z uwzględnieniem projektu i produkcji materiałów,
Oddziaływanie w kierunku uzupełnienia łańcucha wartości klastra,
Badania wizerunku i potrzeb rozwojowych klastra,
Badania rynku w obszarze aktywności klastra,
Szkolenia i doradztwo dla animatorów inicjatyw klastrowych,
Doradztwo w zakresie poszukiwania zewnętrznych źródeł finansowania działalności klastra,
Promocję produktów klastra ,
Sesje networkingowe,
Lobbing na rzecz optymalizacji warunków funkcjonowania klastrów.
Zapraszamy do współpracy !
Chcesz wiedzieć więcej, napisz:
b i u r o @ b i z n e s k l a s t e r. p l
ANKIETA WSTĘPNA NA OKREŚLENIE POTRZEB ROZWOJOWYCH
PRZEDSIĘBIORSTWA, WSPARCIE ORAZ DORADZTWO
Ankieta jest BEZPŁATNA!
Wypełnioną ankietę prosimy przesłać faksem pod numer (85) 652 61 07 lub pocztą
Klaster Instytucji Otoczenia Biznesu ul. Rynek Kościuszki 2, 15-091 Białystok
W razie pytań prosimy o kontakt:
Tel. 85 652 61 07 lub 504 398 629, [email protected]
Dane dotyczące organizacji
Rok rozpoczęcia działalności
Nazwa i adres firmy (pieczęć)
Forma prawna
Status przedsiębiorstwa
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Mikroprzedsiębiorstwo (poniżej 10 os.)
Małe przedsiębiorstwo (poniżej 50 os.)
Średnie przedsiębiorstwo (poniżej 250 os.)
Duże przedsiębiorstwo (250 os. i więcej)
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Przedsiębiorstwo osoby fizycznej
Spółka (jaka?) ………….........................
Przedsiębiorstwo państwowe
Stowarzyszenie/ Fundacja
Jednostka Samorządu Terytorialnego
Inna, jaka ………………………………….
Osoba do kontaktu
Imię i nazwisko
Stanowisko
Telefon kontaktowy
Adres poczty elektronicznej
Zidentyfikowane potrzeby przedsiębiorstwa
Doradztwo
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
doradztwo finansowe
doradztwo rachunkowo-księgowe
doradztwo w pozyskiwaniu środków unijnych
doradztwo w rozliczaniu projektów unijnych
doradztwo prawne
doradztwo marketingowe
doradztwo kadrowe
rekrutacja w tym assessment center
inne (jakie?) …………………
Szkolenia
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
menedżerskie
dotyczące zagadnień prawnych
obsługa klienta/sprzedaż
finansowe/księgowe
językowe
obsługa komputera/IT
kompetencje miękkie (społeczne)
inne (jakie?) …………………
Zarządzanie jakością
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
ISO 9001, 14001, 18001, 27001
HACCP
GMP, GHP
opracowanie dokumentacji SZJ
przygotowanie audytu wstępnego
znaki CE
inne (jakie?) …………………
Usługi prawne
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Usługi finansowe
stała i kompleksowa obsługa prawna
bieżące doradztwo i konsultacje prawne
projekty umów, regulaminów, porozumień, uchwał, itp.
sprawy notarialne i administracyjne
reprezentacja przed organami administracji sądowej
asysta przy czynnościach notarialnych
inne (jakie?) ………………….
Usługi księgowe
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
finansowanie inwestycji
finansowanie bieżącej działalności
zabezpieczenia finansowe
optymalizacja kosztów
windykacja należności
sprzedaż wierzytelności
inne (jakie?) …………………
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
kompleksowa obsługa księgowo-rachunkowa
doradztwo i obsługa podatkowa
obsługa kadrowo-płacowa
prowadzenie ksiąg handlowych
prowadzenie ksiąg rachunkowych
inne (jakie?) …………………
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Marketing
koncepcja strategii marketingowej
e-marketing (newsletter, mailing, SEM, SEO)
Public Relations
wprowadzenie produktu/marki na rynek
budowa działu sprzedaży
budowa działu handlowego
identyfikacja wizualna firmy
call center/telemarketing
organizacja misji handlowych
organizacja konferencji
udział w targach krajowych i zagranicznych
programy lojalnościowe
PR w sytuacjach kryzysowych
inne (jakie?) …………………
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Reklama
kompleksowa kampania reklamowa
planowanie mediów
kreacja
copywriting
reklama i druk wielkoformatowy
opakowania produktów
infokioski, multimedialne tablice interaktywne
eventy
gadżety reklamowe
druk wieloformatowy, czasopism, periodyków, ulotek
inne (jakie?) ………………
Strony www/oprogramowanie/ IT
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
projektowanie stron internetowych
hosting
pozycjonowanie stron internetowych
oprogramowanie dedykowane dla firm
optymalizacja kosztów w obszarze rozwoju
rozwiązań IT
systemy CRM
systemy elektronicznego obiegu dokumentów
integracja oprogramowania
inne (jakie?) …………………
Badania/analizy
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
Ͻ
analiza strategiczna
analiza rynku
analiza nabywców
analiza konkurencji
analiza otoczenia zewnętrznego firmy
analiza finansowa/ekonomiczna
Eurokontakt Polska – kojarzenie partnerów biznesowych
inne (jakie?) …………………
Proszę o wskazania innych potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa
Powyższe informacje mają jedynie na celu wstępne i bezpłatne określenie potrzeb rozwojowych organizacji
Poznaj biznes z wielu perspektyw
Jedno kliknięcie – wiele informacji
fundusze europejskie
nowe przepisy bez szperania w dziennikach ustaw
baza wiedzy na temat klasteringu
centrum obsługi biznesu
Suwałki
ul Rynek Kościuszki 2
15-091 Białystok
Ostróda
ul. Kościuszki 47-49 pok. 16
78-400 Szczecinek
ul. Brukowa 28 lok. 8
15-889 Białystok
ul. Kutnowska 2A
09--530 Gąbin
Śniadeckich 1/15
00-654 Warszawa
ul. Focha 12/9
26-600 Radom
ul. Droga Męczenników
Majdanka 74
20-325 Lublin
Os. Stanisława Staszica 13
ul. Plac Nowy Targ 28 pok. 511
50-144 Wrocław
27-100 Iłża
ul. Sandomierska 89
25-324 Kielce
ul. Pułaskiego 3/1
41-902 Bytom
ul. Wodna 7
48-100 Głubczyce
ul. Św. Filipa 23/1
31-150 Kraków
EUROPEJSKI FUNDUSZ
ROZWOJU REGIONALNEGO
FUNDUSZE EUROPEJSKIE – DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013

Podobne dokumenty