czesc ogólna

Komentarze

Transkrypt

czesc ogólna
0.1. FIRMA
CZESC
OGÓLNA
0.2. OFERTA
0.3. BIBLIOGRAFIA
0.4. APROBATY
0.5. LISTA REFERENCYJNA
02
0.1.
FIRMA
NASZA FIRMA
G³ówne kierunki produkcji
Pipelife jest w Europie symbolem
technicznej nowoczesnoœci i solidnoœci. W Polsce Pipelife nale¿y do najwiêkszych dostawców systemów rurowych z PVC, PE i PP. Podstawowy profil produkcji firmy to systemy rurowe do
transportu wody i gazu, systemy kanalizacji zewnêtrznej i wewnêtrznej, wewnêtrzne instalacje wodoci¹gowe, instalacje centralnego ogrzewania oraz
ogrzewania pod³ogowego, przydomowe oczyszczalnie œcieków oraz systemy drenarskie i rynnowe. Pipelife Polska produkuje i dostarcza szereg produktów do zastosowañ przemys³owych
i teletechnicznych. Z najwa¿niejszych
mo¿na wymieniæ systemy os³onowe
i zasobniki dla telekomunikacji, rury
os³onowe do preizolacji, systemy
os³onowe dla kabli elektrycznych i inne.
Pipelife jako jedyna firma w Polsce
oferuje unikaln¹ technologiê wykonywania z³¹cz rur z PVC. S¹ to uszczelki
Power Lock i Sewer Lock gwarantuj¹ce
absolutn¹ szczelnoœæ. Zastosowanie
tego typu rozwi¹zañ chroni sieci wodoci¹gowe przed stratami i zanieczyszczeniem wody pitnej. Te same uszczelki w systemach kanalizacyjnych uniemo¿liwiaj¹ infiltracjê wód gruntowych i eksfiltracjê œcieków do gruntu.
Gwarancj¹ wysokiej jakoœci wyrobów Pipelife jest ci¹g³a kontrola jakoœci
prowadzona od momentu dostarczenia
surowca do produkcji, a¿ do chwili
opuszczenia wrót fabryki przez gotowy
produkt. Oprócz badania samych wyrobów kontrolowana jest równie¿
szczelnoœæ po³¹czeñ ró¿nych elementów systemu. Prowadzone s¹ tak¿e ponad standardowe badania np. wspó³czynnika tarcia wnêtrza telekomunikacyjnych rur os³onowych.
Nowoczesne maszyny, najlepsze
surowce oraz wysoko wykwalifikowana
za³oga obu fabryk Pipelife gwarantuj¹
Odbiorcom najwy¿sz¹ mo¿liw¹ jakoœæ
produktów.Potwierdzeniem tego s¹
aprobaty i œwiadectwa krajowe i zagraniczne przyznane wyrobom. Wszystkie
wyroby posiadaj¹ dopuszczenia do obrotu na rynku polskim.
Pipelife eksportuje swoje wyroby
do Niemiec, Hiszpanii, Czech, Wêgier,
Skandynawii, krajów ba³tyckich oraz na
rynki wschodnie.
Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom projektantów firma m. in. opracowa³a programy komputerowe do doboru hydraulicznego rur kanalizacyjnych i wodoci¹gowych.
Pracownicy Pipelife Polska ze
swoimi zdolnoœciami oraz fachow¹
wiedz¹ sprostaj¹ wymaganiom nawet
najbardziej wymagaj¹cego Klienta.
Natomiast doœwiadczeni pracownicy
dzia³u technicznego ca³y czas opracowuj¹ coraz to nowsze i doskonalsze
rozwi¹zania techniczne.
Nasi Klienci
Firma oferuje swoje wyroby g³ównie na polskim rynku poprzez ci¹gle
rozbudowuj¹c¹ siê sieæ dystrybucji
w³asnych Sk³adów Fabrycznych oraz
firm Partnerskich. W Sk³adach Fabrycznych Pipelife Klienci mog¹ zaopatrzyæ siê w dodatkowy asortyment
uzupe³niaj¹cy produkcjê.
Katalog Techniczny
W Katalogu Technicznym, który
oddajemy w Pañstwa rêce, znajduj¹
siê szczegó³owe informacje techniczne
dotycz¹ce oferowanych wyrobów. Mamy nadziejê, ¿e zwarta forma Katalogu
nie bêdzie przeszkadza³a jego uzupe³nianiu nowymi informacjami. Z chwil¹
powiêkszenia oferty katalog bêdzie sukcesywnie poszerzany i wzbogacany.
Jednoczeœnie z uwagi na wprowadzane
ci¹g³e innowacje techniczne oraz zwiêkszanie zakresu produkcji Pipelife Polska zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w swoich produktach i publikacjach bez koniecznoœci wczeœniejszego powiadamiania Klientów. Informacje zawarte w katalogu s¹ materia³em pomocniczym i w ¿adnym wypadku nie zwalniaj¹ od obowi¹zku stosowania siê do obowi¹zuj¹cego prawa,
norm, wytycznych i sztuki in¿ynierskiej.
Nieprzestrzeganie powy¿szego nie
mo¿e byæ podstaw¹ dla jakichkolwiek
roszczeñ w stosunku do Pipelife Polska S.A.
W celu otrzymania naszego Katalogu Technicznego lub innych materia³ów
techniczno-reklamowych prosimy o skontaktowanie siê bezpoœrednio
z Biurem Handlowym.
Pipelife Polska S.A.
ul.Torfowa 4; Kartoszyno; 84-110 Krokowa
tel.:(+ 48 58) 77 48 888; fax: (+ 48 58) 77 48 807; e-mail: [email protected]; www.pipelife.pl
0.2.
01
OFERTA
- rury z PVC:
110 - 400 mm,
SN = 2kN/m,2 4 kN/m,2 8 kN/m 2
- kszta³tki
- rury i kszta³tki typu Pragma z PP:
160 ÷ 630 mm
- rury g³adkie z PP du¿ych œrednic
- studzienki
WODOCI¥GI Z PVC
- rury PN 6; PN 7,5; PN 8; PN 10;
PN 12,5; PN 20
63 ÷ 400 mm
- kszta³tki
WODOCI¥GI Z PE 80 I PE 100
- rury PN 6, PN 10 i PN 16:
25 ÷ 400 mm
- rury z PE du¿ych œrednic
do1600 mm
- szybkoz³¹czki
- kszta³tki segmentowe
GAZ Z PE 80 i PE 100
- rury: 25 ÷ 450 mm
szereg SDR 11 i SDR 17,6
- zawory bezpieczeñstwa
OFERTA
KANALIZACJA ZEWNÊTRZNA
Nasza oferta
stale siê powiêksza !
UWAGA:
Aktualna oferta handlowa zawarta jest
w obowi¹zuj¹cych cennikach.
Pipelife Polska S.A.
ul.Torfowa 4; Kartoszyno; 84-110 Krokowa
tel.:(+ 48 58) 77 48 888; fax: (+ 48 58) 77 48 807; e-mail: [email protected]; www.pipelife.pl
02
0.2.
OFERTA
OFERTA
RYNNY Z U-PVC
- system RAPIDFLOW - 125 mm
- system STREAMLINE - 132 mm
- system CRESCENT - 105 mm
- rury spustowe: 69, 82 i 110 mm
KANALIZACJA WEWNÊTRZNA
Z PP
- rury, kszta³tki:
32, 40 i 50 mm kolor bia³y
50 ÷ 160 mm kolor szary
DRENA¯
- rury z PVC
bez otuliny 50 - 200 mm
- rury z PVC
z filtrem z PP 50 - 160 mm
- rury z PVC z filtrem
z w³ókna kokosowego 50 - 200
- kszta³tki z PVC
- studnie drenarskie 400 mm
- rury z PP-DV
DN/ID: 250, 300 i 400 mm
TELEKOMUNIKACJA
- rury os³onowe do kanalizacji
wtórnej 32 - 50 mm
- kszta³tki 32-5 0m m
- rury os³onowe z PP i PVC
do kanalizacji pierwotnej 110 mm
- zasobniki telekomunikacyjne z PE
PRZYDOMOWE
OCZYSZCZALNIE ŒCIEKÓW
Z PE “POŒ”
- oczyszczalnie 2,0 m3
- oczyszczalnie 3,0 m3
Pipelife Polska S.A.
ul. Torfowa 4; Kartoszyno; 84-110 Krokowa
tel.:(+ 48 58) 77 48 888; fax: (+ 48 58) 77 48 807; e-mail: [email protected]; www.pipelife.pl
0.3.
01
BIBLIOGRAFIA
A.
PRZEPISY I INSTRUKCJE KRAJOWE
[1]
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. "Prawo Budowlane" (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z dnia 25.08.1994 r. z póŸniejszymi zmianami).
[2]
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych. (Dz. U. Nr 14/85 z póŸniejszymi zmianami).
[3]
Ustawa z dnia 3 kwietnia 1983 r. o badaniach i certyfikacji (Dz. U. Nr 55/93 i Nr 27/94).
[4]
Zarz¹dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie szczegó³owego zakresu i formy projektu budowlanego (M. P. Nr 2/95).
[5]
Rozporz¹dzenie Ministra Przemys³u i Handlu z dnia 14 listopada 1995 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny
odpowiadaæ sieci gazowe. (Dz. U. Nr 139/95).
[6]
Zarz¹dzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadaæ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 10/95 z póŸniejszymi zmianami).
[7]
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia 3 listopada 1992 r. w sprawie ochrony przeciwpo¿arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U. Nr 92/92).
[8]
Rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych z dnia 4 lipca 1995 r. w sprawie zakresu, trybu i zasad uzgadniania projektu budowlanego pod wzglêdem ochrony przeciwpo¿arowej (Dz. U. Nr 102/95).
[9]
Rozporz¹dzenie Ministra Budownictwa i Przemys³u Materia³ów Budowlanych z dnia 28 marca 1973 r.
[10] Zarz¹dzenie nr 47 Ministra Przemys³u z dn. 09 maja 1989 r. w sprawie warunków technicznych wykonania i odbioru robót
budowlanych sieci gazowych. (Dz. Urz. M.P. nr 49/89 poz.6).
[11] Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dn. 14 grudnia 1987 r. w sprawie klasyfikacji wód, warunków jakim powinny odpowiadaæ œcieki oraz kar pieniê¿nych za naruszenie tych warunków. (Dz. U. Nr 42 poz.248 z 31.12.1987 r.).
[12] Warunki techniczne wykonania i odbioru ruroci¹gów z tworzyw sztucznych. Praca zbiorowa Zalecenia do stosowania
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, Warszawa 1994 r.
[13] Wytyczne w sprawie drenowania u¿ytków rolnych. WMT-003-1-67. Ministerstwo Rolnictwa, Warszawa 1967 r.
[14] Wytyczne drenowania gruntów ornych. Materia³y instrukta¿owe nr 28, 1978, IMUZ Falenty.
[15] Wytyczne gruntów ornych. Materia³y instrukta¿owe nr 65, 1998, IMUZ Falenty.
[16] Wytyczne projektowania dróg I i II kl. (autostrady i drogi ekspresowe) WPD-1, GDDP, Warszawa 1995 r.
[17] Wytyczne projektowania dróg III, IV i V klasy technicznej WPD-2, GDDP, Warszawa 1995 r.
[18] Wytyczne projektowania dróg VI, VII klasy technicznej WPD-3, GDDP, Warszawa, 1995 r.
[19] Wytyczne projektowania ulic WPU, GDDP, Warszawa, 1992 r.
[20] Wytyczne budowy gazoci¹gów w POZG Pomorski Okrêgowy Zak³ad Gazownictwa w Gdañsku, Gdañsk 1996 r.
[21] Zbiór zaleceñ do programowania, projektowania i eksploatacji wysypisk odpadów komunalnych. Ministerstwo Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa, Warszawa, 1993 r.
Pipelife Polska S.A.
ul.Torfowa 4; Kartoszyno; 84-110 Krokowa
tel.:(+ 48 58) 77 48 888; fax: (+ 48 58) 77 48 807; e-mail: [email protected]; www.pipelife.pl
BIBLIOGRAFIA
A. Przepisy i instrukcje krajowe
B. Polskie normy
C. Normy bran¿owe
D. Normy, katalogi zagraniczne
E. Ksi¹¿ki i czasopisma
0.3.
02
BIBLIOGRAFIA
BIBLIOGRAFIA
B.
POLSKIE NORMY
[1]
PN-88/B 04481
Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
[2]
PN-86/B-02480
Grunty budowlane. Okreœlenia, symbole. Podzia³i opis gruntów.
[3]
PN-81/B-03020
Grunty budowlane. Posadowienie bezpoœrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowane.
[4]
PN-60/B-04493
Grunty budowlane. Oznaczenie kapilarnoœci biernej.
[5]
PN-55/B-04492
Grunty budowlane. Oznaczenie wskaŸnika wodoprzepuszczalnoœci.
[6]
PN-85/S-10030
Obiekty mostowe. Obci¹¿enia.
[7]
PN-82/B-02004
Obci¹¿enia budowli. Obci¹¿enia zmienne technologiczne. Obci¹¿enia pojazdami.
[8]
PN-68/B-06050
Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze.
[9]
PN-74/B-02481
Grunty budowlane. Badania laboratoryjne.
[10] PN-76/M-34034
Ruroci¹gi. Zasady obliczeñ strat ciœnienia.
[11]
Budownictwo mieszkaniowe. Pomieszczenia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania koordyna-
PN-88/B-01058
cyjne elementów wyposa¿enia i powierzchni funkcjonalnych.
[12] PN-81/B-10700/01
Instalacje wewnêtrzne wodoci¹gowe i kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze. Instalacje kanalizacyjne.
[13] PN-92/B-01707
Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.
[14] PN-81/B-10725
Wodoci¹gi. Przewody zewnêtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[15] PN-86/B-09700
Tablice orientacyjne do oznaczania przewodów wodoci¹gowych.
[16] PN-91/B-10728
Studzienki wodoci¹gowe.
[17] PN-92/B-10735
Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[18] PN-91/B-10729
Studzienki kanalizacyjne.
[19] PN-91/M-34501
Gazoci¹gi i instalacje gazownicze. Skrzy¿owania gazoci¹gów z przeszkodami terenowymi. Wymagania.
[20] PN-92/M-34503
Ruroci¹gi i instalacje gazownicze. Próby ruroci¹gów.
[21] PN-76/E-05125
Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
[22] Projekt PN-M-34521
Gazoci¹gi. Wykonanie i odbiór robót budowlano-monta¿owych.
[23] PN-92/B-12042
Drenowanie. Projektowanie. Rozstawy i g³êbokoœci drenowania.
[24] PN-93/B-12043
Drenowanie. Wykonawstwo. Roboty przygotowawcze.
[25] PN-B-12045:1994
Drenowanie. Projektowanie. Zabiegi towarzysz¹ce.
W zwi¹zku z przechodzeniem na system norm europejskich, normy PN sukcesywnie zastêpowane bêd¹ normami PN-EN.
Zawsze nale¿y upewniæ siê, czy dana norma jest norm¹ aktualnie obowi¹zuj¹c¹.
Pipelife Polska S.A.
ul.Torfowa 4; Kartoszyno; 84-110 Krokowa
tel.:(+ 48 58) 77 48 888; fax: (+ 48 58) 77 48 807; e-mail: [email protected]; www.pipelife.pl
0.3.
03
BIBLIOGRAFIA
C.
NORMY BRAN¯OWE
Uwaga:
Zgodnie z "Ustaw¹ z dnia 3 kwietnia 1993 r. o normalizacji" (Dz. U. nr 55/93, poz. 251) Normy Bran¿owe nie bêd¹ wydawabyæ wykorzystywane przez projektantów i wykonawców jako materia³pomocniczy.
[1]
BN-83/883-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[2]
BN-81/9192-05 Wodoci¹gi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.
[3]
BN-81/9192-04 Wodoci¹gi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne wykonania i odbioru.
[4]
BN-80/8939-17 Przeprowadzanie ruroci¹gów i kabli pod torami kolejowymi. Wymagania i badania.
[5]
BN-89/8984-18 Telekomunikacja - linie kablowe dalekosiê¿ne. Ogólne wymagania i badania.
[6]
BN-76/9100-06 Gleby i utwory mineralne. Pobieranie próbek i oznaczanie sk³adu mechanicznego.
[7]
BN-78/9180-11 Gleby i utwory mineralne. Podzia³na frakcje i grupy granulo-metryczne.
[8]
BN-88/9191-16/01 Drenowanie. Zakres tematyczny, normy i pojêcia ogólne.
[9]
BN-89/9191-16/06 Drenowanie. Projektowanie. Wymiarowanie zbieraczy.
[10] BN-67/8936-01 Drogi samochodowe. Odprowadzenie wód opadowych z drogi. WskaŸniki techniczne wykonania
i odbioru.
[11] BN-72/8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Roboty ziemne.
[12] BN-91/8836-06 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
[13] BN-89/9191-16/05 Drenowanie. Zasady rozplanowania sieci.
[14] BN-90/9191-16/20 Drenowanie. Uk³adanie s¹czków drenarskich, wymagania i badania przy odbiorze.
[15] BN-91/9191-16/07 Drenowanie. Projektowanie. Zabezpieczenia ruroci¹gów drenarskich.
[16] BN-82/9192-06 Wodoci¹gi wiejskie. Szczelnoœci przewodów PVC uk³adanych metod¹ bezodkrywkow¹. Wymagania i badania przy odbiorze.
D.
[1]
NORMY, KATALOGI ZAGRANICZNE
Geberit Terrain: Rainwater Systems. Roof and Balcony Outlets. Sitework instruction, April 1989. Maidstone - Kent, England.
[2]
Geberit Terrain: Rainwater Systems. Roof and Balcony Outlets. June 1989, Maidstone - Kent, England.
[3]
Geberit Terrain: Firebrake. May 1996 Aylesford Kent, England.
[4]
Geberit Terrain: Rainwater Product Guide RPG1. November 1996, Maidstone - Kent, England.
[5]
Draft International Standard ISO/DIS 4427 - Polyethylene (PE) pipes for water supply - specifications.
[6]
Geotextiles and geotextile - related products - classification scheme (draft), Document No.95/BSI STANDARDS, November 1995.
Pipelife Polska S.A.
ul.Torfowa 4; Kartoszyno; 84-110 Krokowa
tel.:(+ 48 58) 77 48 888; fax: (+ 48 58) 77 48 807; e-mail: [email protected]; www.pipelife.pl
BIBLIOGRAFIA
ne. Czêœæ z nich mo¿e byæ przekszta³cona w Polskie Normy lub normy zak³adowe. Wymienione ni¿ej Normy Bran¿owe mog¹
04
0.3.
BIBLIOGRAFIA
[7]
ISO-4422-2. Pipes and fittings made of unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) for water supply - specifications
[8]
Technische Lieferbedinungen fur Geotextilen und Geogitter fur den Erdbau im trassenbau TL Geotex E-StB 95-1995
[9]
European standard. Preliminary draft. EN(155WJO19). Plastic piping system for water supply - PVC-U. February 1992.
[10] ISO/TC 138/SC 2. Draft technical report. Polyethylene (PE, pipes for the conveyance of water under pressure. Recom-
BIBLIOGRAFIA
mended practice for laying. 1985.
[11] ISO ITR 10358. Klasyfikacja odpornoœci chemicznej rur i kszta³tek z tworzyw sztucznych.
E.
KSI¥¯KI I CZASOPISMA
[1] Bolt A.: Programowanie badañ geotechnicznych dla celów posadowienia sieci wodnokanalizacyjnych z tworzyw sztucznych. In¿ynieria Morska i Geotechnika Nr 4,1997.
[2] Bolt A.F.:, Duszyñska A.: Kryteria doboru geosyntetyków jako warstw separacyjnych i filtracyjnych. In¿ynieria Morska
i Geotechnika, Nr 1, 1998 r.
[3] B¹kowski K.: Gazyfikacja. WN-T, Warszawa 1996 r.
[4] Janson L.E., Molin J.: 1991; Design and installation of buried plastic pipes. Stockholm, Akaprint ApS, Aarhus.
[5] Janson L.E.: Plastic Pipes for Water Supply and Sewage Disposal. Stockholm, 1995.
[6] Podhorodecki A., Sobczak - Pi¹stka J., Wysocka M.: Systemy instalacji rynnowych. Przegl¹d Instalacyjny, Nr 1, 1998,
str. 80.
[7] Polyethylene Pipe Systems Handbook. Mabo AS. Oslo, Norway.
[8] Polyethylene pipe systems for water supply. Manual. WRC Swindon 1994.
[9] PVC Pressure pipe systems. Manual. WRC Swindon, 1994.
[10] Ritzema H.P., 1994, Drainage Principles and Applications JLRJ Publication 16. Wageningen, The Netherlands.
[11] Soko³owski J., ¯bikowski A.: 1993; Odwodnienia budowlane i osiedlowe. SGGW, Warszawa.
[12] Tullis J.P.: 1989; Hydraulics of Pipelines. John Wiley & Sons, New York, USA.
[13] Urz¹dzenia sportowe. Planowanie, projektowanie, budowa, u¿ytkowanie. Praca zbiorowa pod red. R. Wierszy³³o. Wyd.
ARKADY, Warszawa, 1982.
[14] Warunki techniczne wykonania i odbioru robót drenarskich. Drenowanie gruntów ornych. Melioracje rolne. Biuletyn informacyjny nr 4, 1980.
[15] Zadroga B., Drena¿e wodne w nowoczesnych sk³adowiskach. In¿ynieria Morska i Geotechnika, nr 1, 1996.
Pipelife Polska S.A.
ul.Torfowa 4; Kartoszyno; 84-110 Krokowa
tel.:(+ 48 58) 77 48 888; fax: (+ 48 58) 77 48 807; e-mail: [email protected]; www.pipelife.pl
0.4.
01
APROBATY
APROBATY
Najwy¿sza jakoœæ produktów oferowanych przez Pipelife
Polska potwierdzona jest aprobatami i œwiadectwami, zarówno
polskimi jak i zagranicznymi.
Pipelife Polska S.A.
ul.Torfowa 4; Kartoszyno; 84-110 Krokowa
tel.:(+ 48 58) 77 48 888; fax: (+ 48 58) 77 48 807; e-mail: [email protected]; www.pipelife.pl
0.5.
01
REFERENCJE
KANALIZACJA ZEWNÊTRZNA
"Producent i jednoczeœnie dostawca
materia³u wywi¹zywa³siê ze swych
obowi¹zków w sposób bardzo
sprawny umo¿liwiaj¹cy Generalnemu
Wykonawcy terminow¹ i rzeteln¹
realizacjê podpisanych kontraktów.
Na uwagê zas³uguje wysoka jakoœæ
i trwa³oœæ dostarczonych materia³ów.
Gwarantuje ona bezawaryjnoϾ
i prawid³ow¹ eksploatacjê
wybudowanych sieci.
Urz¹d Miasta Malborka mo¿e poleciæ
innym inwestorom jako rzetelnego
dostawcê i producenta firmê Pipelife."
Naczelnik Wydzia³u UM Malbork
"...wszystkim zainteresowanym
polecam produkty Pipelife z paru
prostych powodów. Pierwszym z nich
jest doskona³a szczelnoœæ systemów
kanalizacji, a drugim - niewielkie
wymiary i rozs¹dna cena studzienek
przy³¹czeniowych. W gminie prace na
przy³¹czu przewa¿nie wykonuj¹ sami
mieszkañcy, wiêc wa¿ny jest dla nas
aspekt ekonomiczny. Ju¿ nieraz
stwierdzaliœmy, i¿ pomimo ¿e,
stosujecie Pañstwo drogie i dobre
materia³y, Wasza koñcowa cena
inwestycji jest zazwyczaj ni¿sza ni¿
u konkurencji. Wp³ywa na to
zapewne prostota i mniejsza
pracoch³onnoœæ monta¿u."
Wójt Gminy
Lisia Góra
Pipelife Polska S.A.
ul.Torfowa 4; Kartoszyno; 84-110 Krokowa
tel.:(+ 48 58) 77 48 888; fax: (+ 48 58) 77 48 807; e-mail: [email protected]; www.pipelife.pl
REFERENCJE
"Firma Pipelife wywi¹za³a siê z zadania
jako producent i dostawca bez zarzutu.
System dzia³a od 1993 r. bezawaryjnie"
Burmistrz Nowego Stawu
"Firma Pipelife jako dostawca
i producent materia³ów ze zleconych
zadañ wywi¹za³a siê terminowo i bez
zastrze¿eñ.
Wybudowany system kanalizacyjny
dzia³a od 1995 roku bezawaryjnie.
Uwa¿amy ¿e firma Pipelife jest godna
polecenia ka¿demu inwestorowi."
Dyrektor Spó³ki Wodnej
"MIERZEJA" w Stegnie
02
0.5.
REFERENCJE
REFERENCJE
DRENA¯
Pipelife Polska Sp. z o. o. dostarcza³a
naszej firmie materia³y melioracyjne tj.
rury drenarskie o przekroju 50, 80,
100, 125, 160, i 200 mm w iloœci ok.
200 km, w celu wykonania melioracji
gruntów ornych i u¿ytków zielonych.
Pipelife Polska Sp. z o. o. podczas
realizacji zamówieñ da³a siê poznaæ
jako kontrahent sumienny, rzetelny,
dotrzymuj¹cy terminów w dostawach
towaru z zachowaniem wszelkich
kryteriów.
Prezes Zarz¹du
PH-U "WODMEL" Sp. z o.o.
WODOCI¥GI
Po przeanalizowaniu wszystkich ofert,
doszliœmy do wniosku, ¿e to w³aœnie
rury Pipelife gwarantuj¹ najwy¿szy
stopieñ szczelnoœci w miejscach
szczególnie nara¿onych na awarie,
czyli w okolicy po³¹czeñ kielich - bosy
koniec. Unikalna technologia
uszczelki w tych rurach stanowi
stuprocentow¹ gwarancjê szczelnoœci.
Dyrektor firmy WODROL
w Dywitach
Pipelife Polska S.A.
ul.Torfowa 4; Kartoszyno; 84-110 Krokowa
tel.:(+ 48 58) 77 48 888; fax: (+ 48 58) 77 48 807; e-mail: [email protected]; www.pipelife.pl

Podobne dokumenty