Temat: Cel i zakres pracy Metodyka badań

Transkrypt

Temat: Cel i zakres pracy Metodyka badań
……………, dnia…………r.
Nazwisko i imię studenta
Kierunek i rodzaj studiów
Specjalność
Nr albumu:......................................
Średnia ocen ze studiów.................
KONSPEKT PRACY MAGISTERSKIEJ
Temat:
Promotor
Cel i zakres pracy
(w dwóch trzech zdaniach wyjaśnić, jaki jest cel podejmowanych badań oraz na jakie pytanie szukamy
odpowiedzi i dlaczego jest ono ważne)
Metodyka badań
(Wyczerpująco omówić: stosowane metody badań, schematy doświadczeń, warunki i miejsce prowadzenia
badań, metody opracowania wyników oraz podać źródła materiałów, które będą wykorzystane. Zarysować
spodziewane wyniki badań.)
Harmonogram realizacji pracy
(Razem około 0,5 - 1 strony)
........................................................
podpis studenta
............................................
podpis promotora
……………, dnia…………r.
Nazwisko i imię studenta
Kierunek i rodzaj studiów
Specjalność
Nr albumu:......................................
Średnia ocen ze studiów.................
KONSPEKT PRACY INŻYNIERSKIEJ / LICENCJACKIEJ*
Temat:
Promotor
Cel i zakres pracy
(w dwóch trzech zdaniach wyjaśnić, jaki jest cel podejmowanych badań oraz na jakie pytanie szukamy
odpowiedzi i dlaczego jest ono ważne)
Spis treści
1. Wstęp
2.
3.
4.
5.
(rozdziały merytoryczne)
6. Podsumowanie
7. Spis literatury
(określić w zarysie rozdziały pracy, źródła materiałów, które będą wykorzystane oraz podać
metody ich opracowania)
........................................................
podpis studenta
* niepotrzebne spkreślić
............................................
podpis promotora

Podobne dokumenty