Dostępność i Samodzielność - Akcesoria dla zapewnienia

Komentarze

Transkrypt

Dostępność i Samodzielność - Akcesoria dla zapewnienia
DOSTĘPNOŚĆ / AKCESORIA
DOSTĘPNA DOKUMENTACJA:
DOC.609PL: Armatura sanitarna do budynków użyteczności publicznej
DOC.950PL: Dostępność i Samodzielność - Akcesoria dla zapewnienia higieny w budynkach użyteczności publicznej
DOC.900PL: Armatura do zakładów opieki zdrowotnej i domów opieki
DOC.750PL: Urządzenia sanitarne ze stali nierdzewnej
DOC.200PL: Armatura do kuchni profesjonalnej
ul. Chałubińskiego 8
00-613 WARSZAWA - POLSKA
DELABIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - NIP: 7010172657
delabie.pl
DOC 950PL - 04/2016
Dostępność i Samodzielność
Akcesoria dla zapewnienia higieny
w budynkach użyteczności publicznej
Ogólne Warunki Sprzedaży /
KONTAKT
SIEDZIBA FIRMY I ZAKŁAD
PRODUKCYJNY
18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville
FRANCJA
DELABIE Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
Tel. 22 789 40 52
Fax 22 789 25 01
[email protected]
www.delabie.pl
DZIAŁ HANDLOWY
Tel. 22 789 40 52
Fax 22 789 25 01
[email protected]
POMOC TECHNICZNA
& SERWIS
Tel. 22 789 40 52
Fax 22 789 25 01
[email protected]
Nasza firma nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej:
- Podawane ceny są cenami umownymi i nie są wiążące.
Hurtownicy i instalatorzy dowolnie ustalają swoje ceny
zgodnie z obowiązującym prawem, biorąc pod uwagę
swoje koszty, usługi i gwarancje, którymi są obarczeni.
- Ogólne warunki sprzedaży dotyczą każdego hurtownika
współpracującego z nami. Inne kategorie zawodowe
(producenci, eksporterzy...) lub prośby o specjalne
produkty poza katalogiem: prosimy o kontakt.
ZAMÓWIENIA I OFERTY:
Zamówienia są realizowane zgodnie z porządkiem ich
wpływania.
Wszystkie wpływające zamówienia zawierają zgodę na
nasze ogólne warunki sprzedaży. Zawarte w zamówieniach
odmienne klauzule są nieważne.
Zobowiązanie zamawiającego w stosunku do producenta
nabiera mocy, z chwilą otrzymania przez nas jego pisemnego
zamówienia, które nie może być anulowane. Zamówienia
są przyjmowane bez obowiązku ich całkowitej realizacji w
jednej dostawie.
Nasi przedstawiciele handlowi nie posiadają zdolności
prawnej do słownego zawierania dodatkowych umów, ani
do słownego dawania gwarancji, które wybiegają poza
treść pisemnej umowy.
Brak zapłaty lub jej opóźnienie za wcześniejszą dostawę,
upoważnia nas do zawieszenia lub zerwania współpracy,
bądź zawieszenia realizowanego zamówienia, bez
możliwości odwołania się klienta.
W przypadku każdej zmiany sytuacji kupującego,
zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówień
będących w realizacji, lub żądania dodatkowych gwarancji.
DELABIE nie ponosi odpowiedzialności za dobór produktów.
Jedynie projektanci, architekci i profesjonalni instalatorzy
są odpowiedzialni za dobór produktów w zależności od ich
przeznaczenia, obowiązującego prawa i dobrych praktyk.
CENY:
Dostawy są fakturowane zgodnie a obowiązującymi
warunkami w dniu ekspedycji. Podane ceny są cenami
umownymi, zastrzegamy sobie prawo korekty cen, która
odzwierciedlała będzie zmiany kursów lub opłat. Ceny
mogą ulegać zmianie bez wypowiedzenia, zgodnie ze
zmianami warunków ekonomicznych.
Wzrost cen jest podawany na miesiąc przed wprowadzeniem
w życie i stosuje się go do ofert i zamówień w trakcie
realizacji.
Dostawa do Polski jest bezpłatna, z wyjątkiem transportu
ekspresowego.
PŁATNOŚCI:
Warunki płatności zostaną ustalone z chwilą podjęcia
współpracy, pod warunkiem uzyskania ubezpieczenia
transakcji.
Nie udzielamy skonta w przypadku płatności przed
ustalonym terminem.
Z zastrzeżeniem ubezpieczenia transakcji, termin płatności
wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury. Dostawy
realizowane po 25 dniu miesiąca są fakturowane zgodnie
z wartością z miesiąca następnego.
W przypadku uregulowania należności po dacie znajdującej
się na fakturze i niezgodnie z powyższymi warunkami,
kara umowna za zwłokę będzie obliczana na bazie ogólnej
stopy procentowej powiększonej o 10%. W przypadku
opóźnienia płatności, może być wymagana płatność z
góry, która zastąpi aktualne warunki sprzedaży. Nie będą
akceptowane żadne potrącenia; jedyną formą legalną są
wystawione przez nas korekty faktur.
CZAS REALIZACJI:
Czas realizacji zamówienia jest podawany orientacyjnie.
W żadnym przypadku nie możemy być obciążeni
odpowiedzialnością za opóźnienie, mając na uwadze
nie dające się przewidzieć ryzyko związane z produkcją
i transportem. Każde opóźnienie spowodowane
nadzwyczajnymi okolicznościami, niezależnymi od naszej
woli, będzie uważane przez strony za siłę wyższą.
Opóźnienie realizacji dostawy nie może być podstawą
żądania odszkodowania bądź odmówienia przyjęcia
dostawy.
EKSPEDYCJA:
Zamówienia są wysyłane do naszych dystrybutorów
i hurtowni. Nie wysyłamy zamówionych produktów
bezpośrednio na inwestycje. Transport i opakowanie
obciążają kupującego. Towar jest zawsze transportowany
na ryzyko i odpowiedzialność odbiorcy, bez względu na
sposób transportu, nawet nieodpłatnie, i mimo specjalnych
ustaleń. Przewoźnik jest samodzielnie odpowiedzialny za
dostawę towaru. Odbiorcy są zobowiązani do sprawdzenia
dostawy i złożenia ewentualnej, zwyczajowej reklamacji
(listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do 48
godzin) przewoźnikowi, w przypadku opóźnienia, ubytków,
uszkodzenia jak również w przypadku każdego innego
zażalenia. Kopia tego listu musi być równocześnie wysłana
na nasz adres.
REKLAMACJE:
Żadna reklamacja dotycząca dostawy nie będzie
uwzględniona, jeżeli nie będzie złożona pisemnie w ciągu
ośmiu dni od daty odbioru towaru. Niekompletność
dostawy lub uszkodzenie jej części nie może być podstawą
do nie przyjęcia całości.
ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI:
Producent zachowuje własność sprzedanego towaru
aż do efektywnej i pełnej zapłaty ceny podstawowej i
pobocznych.
Brak zapłaty jakiejkolwiek części należności może
spowodować żądanie zwrotu towaru. Jednocześnie,
od momentu dostawy, kupujący bierze na siebie,
w rozumieniu paragrafów «CZAS REALIZACJI» i
«EKSPEDYCJA», odpowiedzialność za ryzyko utraty lub
uszkodzenia towaru, jak również odpowiedzialność za
ewentualnie powstałe straty.
GWARANCJA:
Nasze produkty posiadają 10-letnią gwarancję
na wszystkie wady fabryczne, włącznie z armaturą
elektroniczną, z wyłączeniem urządzeń i akcesoriów
elektrycznych (suszarki) posiadających 3-letnią gwarancję,
która rozpoczyna swój bieg od daty zakupu potwierdzonej
pieczątką dystrybutora lub fakturą oraz z wyłączeniem
produktów z terminem przydatności do użycia.
Gwarancja obejmuje wymianę lub naprawę części
uznanej za wadliwą po potwierdzeniu wady w naszych
zakładach we Francji, z wyłączeniem kosztów powstałych
w wyniku jej uszkodzenia, wymontowania, transportu lub
odszkodowania wynikłego z jakiegokolwiek innego tytułu.
Nie pokrywamy kosztów robocizny i wysyłki do naszych
zakładów we Francji.
Szkody zalania wodą spowodowane wadami fabrycznymi
kryte są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej
«Produktu».
Nasza gwarancja i odpowiedzialność nie mają zastosowania
w następujących przypadkach:
-instalacja nie jest zgodna z dobrymi praktykami lub z
projektem,
- części zużywające się w trakcie eksploatacji,
-nieprzestrzeganie instrukcji montażu, użytkowania i
konserwacji,
-działania zewnętrzne niezależne od jakości naszych
produktów, na przykład: produkty czyszczące, żrące lub
ścierające, agresywność wody, jej zanieczyszczenie (np.
piasek, kwarc, opiłki metali, smary, osad kanalizacyjny,
itp.), zjawiska elektrolityczne i chemiczne.
- brak nadzoru, złe przechowywanie i konserwacja
- modyfikacja lub interwencja klienta lub osób trzecich w
produkcie bez naszej zgody lub wykonane z części i / lub
nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych.
- produkty po terminie przydatności do użycia.
Za szczelność podłączenia z instalacją zasilającą i
odprowadzającą odpowiedzialny jest profesjonalny
instalator lub konserwator i tylko on za nią odpowiada.
Z gwarancji wyłączone są uszczelki, zawory i akcesoria
z tworzyw miękkich (kauczuk). Pokrycia inne niż chrom i
nikiel są wyłączone z gwarancji.
Jeżeli wymiana identycznego podzespołu lub całości
nie może być zrealizowana z powodu zaprzestania
produkcji, będzie dostarczone urządzenie o tym samym
przeznaczeniu. Naprawa gwarancyjna nie przedłuża
trwania gwarancji.
Gwarancja ma również zastosowanie w przypadku wad
ukrytych.
CZĘŚCI ZAMIENNE:
Części zamienne i mechanizmy niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania naszych produktów
są przechowywane na stanach magazynowych przez
taki sam okres jak czas trwania gwarancji. Lista części
zamiennych znajduje się na ostatnich stronach naszych
katalogów.
ZWROTY:
Dokonanie zwrotu towaru musi być bezwzględnie
poprzedzone naszą wcześniejszą zgodą, oraz pod
warunkiem jego dobrego stanu (ocena dokonywana
jest przez nasz serwis, przy odbiorze). Towar wysyłany
jest do fabryki* na koszt wysyłającego, w odpowiednim
opakowaniu.
Jeżeli dostawa towaru miała miejsce w okresie
krótszym niż 1 miesiąc, będzie on przyjęty na bazie ceny
fakturowanej. Powyżej 1 miesiąca, będzie potrącony
ryczałt pokrywający koszty sprawdzenia, magazynowania
i księgowania. W każdym przypadku, ryczałt ten może
zostać powiększony o koszt przywrócenia towaru do
stanu pierwotnego.
Zwrot produktów jest wykluczony w następujących
przypadkach: produkty usunięte z oferty, produkty na
specjalne zamówienie, jeśli wystąpiły zmiany techniczne
lub estetyczne produktu od daty zakupu, produkty z
rysami lub uszkodzone, produkty zakupione powyżej
jednego roku, produkty z terminem przydatności
do użycia. W przypadku wysyłki do firmy DELABIE
produktów wykluczonych z procedury zwrotu, zostaną
one natychmiast zniszczone/poddane recyklingowi i nie
zostaną odesłane do klienta.
Tabela odpisów ryczałtowych:
- zwrot < 1 miesiąca: przyjęcie po cenie fakturowanej
- zwrot od 1 do 3 miesięcy: minus 15%
- zwrot od 3 miesięcy do 1 roku: minus 30%
- zwrot >1 roku: towar nie będzie przyjmowany.
* DELABIE S.C.S.
18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville – FRANCJA
CZYSZCZENIE - KONSERWACJA:
Czyszczenia należy dokonywać wyłącznie wodą z mydłem,
za pomocą miękkiej szmatki lub gąbki, zakończyć
spłukaniem i wysuszeniem powierzchni. Nie należy
stosować środków żrących, ściernych lub na bazie chloru
(na bazie kwasu solnego) oraz barwników.
FOTOGRAFIE I RYSUNKI:
Fotografie, rysunki i schematy poza kontraktowe,
są udostępniane na zasadzie dokumentacji, i mogą
być modyfikowane przez nas bez wcześniejszego
uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo nanoszenia
wszelkich zmian formy i wielkości bez uprzedzenia i nie
może to być podstawą do reklamacji. To samo dotyczy
wszystkich nazw, wymiarów, informacji zawartych w
naszych dokumentach, katalogach, notach, cennikach,
stronie internetowej, które mogą być zmienione lub
zlikwidowane w każdej chwili, bez uprzedzenia.
WYŁĄCZNOŚĆ TERYTORIALNA:
W większości krajów świata firma DELABIE zawarła
umowy wyłączności z firmami importującymi i hurtowniami.
W związku z powyższym nasi polscy klienci nie mogą
prowadzić sprzedaży produktów DELABIE poza granicami
Polski bez wyraźnej i uprzedniej zgody z naszej strony.
Nasze umowy obowiązują jedynie na terytorium Polski.
JURYSDYKCJA:
Zastrzega się, że jedynym uprawnionym do osądzania
sporów i zażaleń będzie sąd odpowiedni dla miejsca naszej
siedziby w Polsce, nawet w przypadku wielu obrońców, i
bez względu na ustalone miejsca dostawy lub płatności.
Każda klauzula sprzeczna z nią, będzie uważana za niebyłą
przez sam fakt współpracy z naszym przedsiębiorstwem.
Odtwarzanie naszych katalogów i dokumentów bez pisemnej zgody jest zabronione
PZH
Państwowy Zakład Higieny
Nr identyfikacyjny CEE: NIP: 7010172657
PORĘCZE.................................................................................. 6
UCHYLNE PORĘCZE ŁUKOWE.. ............................. 14
PORĘCZE DO NATRYSKU.......................................... 20
AKCESORIA.......................................................................... 30
PORĘCZE BASIC I EKO. . ............................................... 35
PORĘCZE............................................................................... 44
UCHYLNE PORĘCZE ŁUKOWE.. ............................. 48
PORĘCZE DO NATRYSKU.......................................... 50
AKCESORIA.......................................................................... 58
KOMFORTOWE SIEDZISKA NATRYSKOWE. . . 67
SIEDZISKA NATRYSKOWE Z LISTWAMI........... 70
SIEDZISKA NATRYSKOWE ALU.............................. 71
WC............................................................................................... 76
UMYWALKA.......................................................................... 82
ŁAZIENKA.. ............................................................................. 92
PORĘCZE............................................................................... 98
NATRYSK............................................................................. 100
SERIA HYPERECO.. ....................................................... 104
DOSTĘPNOŚĆ
GAMA INOX
3
DOSTĘPNOŚĆ
GAMA NYLON
41
DOSTĘPNOŚĆ
SIEDZISKA
NATRYSKOWE
65
AKCESORIA DLA
ZAPEWNIENIA
HIGIENY W
BUDYNKACH
UŻYTECZNOŚCI
PUBLICZNEJ
73
PRZEWODNIK
DOSTĘPNOŚĆ - SAMODZIELNOŚĆ
PORADY INSTALACYJNE.......................................... 107
107
SPIS NUMERÓW
KATALOGOWYCH
SPIS NUMERÓW KATALOGOWYCH.................. 114
114
DOSTĘPNOŚĆ INOX
Dostępność i Samodzielność
Gama Inox
PORĘCZE
6
UCHYLNE PORĘCZE
ŁUKOWE
14
PORĘCZE DO
NATRYSKU
20
AKCESORIA
30
PORĘCZE BASIC
I EKO
35
Dostępność - Gama Inox
3
/ Gama Inox
Test
MAKSYMALNE BEZPIECZEŃSTWO
Testowane na ponad 200 kg
W budynkach użyteczności publicznej waga
użytkowników jest nieznana. Zainstalowane produkty
muszą być odporne na każdą okoliczność.
10 lat gwarancji
Poręcze DELABIE są przystosowane do
intensywnego używania we wszystkich rodzajach
budynków użyteczności publicznej lub zakładach
opieki zdrowotnej.
Inox jest szlachetnym stopem (chromu, niklu i stali)
bez obróbki powierzchniowej. Nie istnieje więc
ryzyko pojawienia się rdzy w przypadku zarysowań
lub uderzeń. Produkty DELABIE z Inoxu pozostają
w idealnym stanie przez cały cykl ich życia.
Znak CE
Poręcze i siedziska DELABIE posiadają oznakowanie
CE, zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG dotyczącą
wyrobów medycznych i odpowiadają wymaganiom
europejskiej normy PN-EN 12182:1999
„Pomoce techniczne dla osób niepełnosprawnych”.
Jest to dodatkowa gwarancja dla użytkowników tych
produktów.
Bezpieczna odległość 40 mm
Osoby niepełnosprawne lub starsze łatwo tracą
równowagę. 40 mm przestrzeni między poręczą
a ścianą zapobiega przejściu przedramienia i podczas
upadku ogranicza ryzyko złamania ręki uwięzionej
za poręczą.
Poręcze zajmują mniej przestrzeni dzięki zredukowanym
wymiarom. Poruszanie się i przemieszczanie się
w przestrzeni sanitarnej (natrysk, WC...) jest ułatwione.
Poręcze są bardziej dyskretne.
Optymalny uchwyt
Proponowane średnice poręczy pozwalają
na optymalne chwytanie z zależności od miejsca
przeznaczenia produktów. W przypadku budynków
użyteczności publicznej lub szpitali zalecana jest
średnica 32 mm.
Grubość rury
Grubości rur w produktach DELABIE są przeważnie
większe niż większości produktów dostępnych
na rynku. Jest to element kluczowy, świadczący
o wysokiej jakości i odporności produktów.
Integralny spaw DELABIE ‚ArN-Securit”
Rozeta montażowa i rura są łączone za pomocą
integralnego spawu bez dodatku spoiwa (wyłączna
metoda ‚ArN-Securit”). Rozeta montażowa i rura
tworzą jedną, nierozdzielną strukturę, szczególnie
odporną na czynniki mechaniczne, którym poddawane
są poręcze.
4
Dostępność - Gama Inox
Metoda gięcia za pomocą centrownika
wewnętrznego
Dokładność gięcia i zastosowanie narzędzia
o cylindrycznym kształcie ogranicza zmianę średnicy i
rozciąganie materiału. W ten sposób możemy utrzymać
jednolitą grubość metalu w zagiętych częściach.
Niewidoczne mocowania
Wszystkie mocowania są schowane pod rozetą z Inoxu.
MAKSYMALNA HIGIENA
Stal nierdzewna (Inox): materiał ograniczający
proliferację bakterii
Poręcze DELABIE są produkowane ze stali nierdzewnej:
Inox 304 bakteriostatyczny. Na tego rodzaju stali
w kontakcie z powietrzem lub wodą, w sposób ciągły
tworzy się niewidoczna powłoka ochronna. Nawet
w przypadku uszkodzeń mechanicznych stal
nierdzewna jest chroniona przed korozją.
Powierzchnia pozostaje błyszcząca, twarda i gładka,
zapobiegając łatwemu przywieraniu bakterii.
Bakterie rozwijają się wolniej niż na innych materiałach.
Charakter aseptyczny Inoxu jest potwierdzany
licznymi badaniami. Jest idealnie przystosowany
do środowisk o wysokich wymaganiach higienicznych
(szpitale, domy opieki, szkoły, zakłady żywienia
zbiorowego...).
Wykończenie DELABIE UltraPolish i UltraSatin:
ułatwione czyszczenie gwarantujące higienę
w czasie
Używając powierzchni łatwych do czyszczenia i
dezynfekcji ograniczamy ryzyko zakażeń szpitalnych.
Wykończenia DELABIE błyszczące UltraPolish
i satynowe UltraSatin nadają poręczom jednolitą
powierzchnię bez chropowatości. Są łatwe w
czyszczeniu oraz ilość używanych środków czystości
jest ograniczona. Współczynnik retencji bakterii po
czyszczeniu jest bardzo niski, do 20 razy niższy niż
na materiałach takich jak szkło lub plastik.
Badania pokazują, że po kilku dziennych cyklach
zabrudzenia i czyszczenia, Inox błyszczący zatrzymuje
mniej zanieczyszczeń i bakterii niż miedź, która ma
właściwości bakteriobójcze.
Powierzchnia miedzi ulega degradacji przez co jest
trudniejsza w czyszczeniu. Błyszczący Inox zapewnia
lepszą higienę, trwale ułatwiając czyszczenie.
Minimum łączeń
Szczególna uwaga została poświęcona konstrukcji
poręczy i ograniczeniu do minimum zestawień i łączeń,
aby zapobiegać gromadzeniu się zanieczyszczeń
i powstawaniu nisz bakteryjnych.
ALE
RÓWNIEŻ…
100% wymienne
Odstępy i wymiary
punktów mocujących
w rozetach montażowych
poręczy są kontrolowane
podczas produkcji.
W przypadku wymiany
identycznej poręczy
nie ma konieczności
wiercenia nowych
otworów w ścianie.
100% recykling
Inox w 100% nadaje
się do recyklingu, co
pozytywnie wpływa na
zrównoważony rozwój
i ochronę środowiska.
Produkty ze stali
nierdzewnej DELABIE
zawierają od 50% do
65% Inoxu pochodzącego
z recyklingu.
Kompletna gama
Różnorodność oferty
DELABIE pozwala
odpowiedzieć na liczne
potrzeby i ograniczenia
w dziedzinie dostępności
i samodzielności. Ta
oferta jest doskonałym
uzupełnieniem innych
gam produktów
DELABIE.
DOSTĘPNOŚĆ INOX
TESTOWANE NA PONAD 200 KG
10 LAT GWARANCJI
ZNAK CE
BEZPIECZNA ODLEGŁOŚĆ
40 MM
Ochrona przed złamaniem
Minimalne wymiary
INOX 304
BAKTERIOSTATYCZNY
Ograniczona proliferacja
bakterii
WYKOŃCZENIE
BŁYSZCZĄCE
ULTRAPOLISH
LUB ULTRASATIN
Łatwe czyszczenie
UltraPolish
GRUBOŚĆ RURY 1,5 MM
Wytrzymałość
RURA Ø32
Optymalny uchwyt
UltraSatin
W 100% NADAJĄCE
SIĘ DO RECYKLINGU
NIEWIDOCZNE MOCOWANIA
POD ROZETĄ INOX 1 MM
BRAK ŁĄCZEŃ
Brak nisz bakteryjnych
KONTROLA ODSTĘPÓW
I WYMIARÓW PUNKTÓW
MOCUJĄCYCH
100% wymienne
/ Poręcze
Poręcz prosta
Rura Ø25
UltraPolish
Epoksyd biały
•Do WC, natrysku lub wanny.
•Służy do podtrzymywania i podnoszenia się.
•Wymiary: rozstaw od 300 do 900 mm, Ø25.
•Grubość rury: 1,2 mm.
•Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
•Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish, jednolita powierzchnia
bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
•Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem
(wyłączność metody ‚ArN-Securit”).
•Odległość między ścianą a poręczą 40 mm: Minimalne wymiary uniemożliwiają
przejście przedramienia między ścianą a poręczą chroniąc użytkownika przed
złamaniem w przypadku upadku.
•Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72.
•Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
•Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 115 kg.
•10 lat gwarancji.
•Znak CE.
Poręcz prosta Ø25 - UltraPolish
5055P2
Inox błyszczący UltraPolish - 400 mm
5056P2
Inox błyszczący UltraPolish - 500 mm
5057P2
Inox błyszczący UltraPolish - 600 mm
5058P2
Inox błyszczący UltraPolish - 900 mm
5059P2
8,5
Ø 72
Inox błyszczący UltraPolish - 300 mm
Ø 25
40
Poręcz prosta Ø25 - Epoksyd biały
Inox epoksyd biały - 300 mm
5055E2W
Inox epoksyd biały - 400 mm
5056E2W
Inox epoksyd biały - 500 mm
5057E2W
Inox epoksyd biały - 600 mm
5058E2W
Inox epoksyd biały - 900 mm
5059E2W
6
Dostępność - Gama Inox
300-900
5055/5056/5057/5058/5059
Poręcze /
DOSTĘPNOŚĆ INOX
Poręcz prosta
Rura Ø32
UltraPolish
UltraSatin
Epoksyd
białyUltraSatin
UltraPolish
•Do WC, natrysku lub wanny.
•Służy do podtrzymywania i podnoszenia się.
•Wymiary: rozstaw od 300 do 900 mm, Ø32.
•Grubość rury: 1,5 mm.
•Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
•Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish lub satynowy UltraSatin, jednolita
powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
•Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem
(wyłączność metody ‚ArN-Securit”).
•Odległość między ścianą a poręczą 40 mm: Minimalne wymiary uniemożliwiają
przejście przedramienia między ścianą a poręczą chroniąc użytkownika przed
złamaniem w przypadku upadku.
•Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72.
•Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
•Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.
•10 lat gwarancji. Znak CE.
Poręcz prosta Ø32 - UltraPolish
Inox błyszczący UltraPolish - 300 mm
5050P2
Inox błyszczący UltraPolish - 400 mm
50504P2
Inox błyszczący UltraPolish - 500 mm
50505P2
Inox błyszczący UltraPolish - 600 mm
50506P2
Inox błyszczący UltraPolish - 900 mm
50509P2
Poręcz prosta Ø32 - UltraSatin
5050S
Inox satynowy UltraSatin - 400 mm
50504S
Inox satynowy UltraSatin - 500 mm
50505S
Inox satynowy UltraSatin - 600 mm
50506S
Inox satynowy UltraSatin - 900 mm
50509S
8,5
Ø 72
Inox satynowy UltraSatin - 300 mm
Ø 32
40
Poręcz prosta Ø32 - Epoksyd biały
Inox epoksyd biały - 300 mm
5050E2W
Inox epoksyd biały - 400 mm
50504E2W
Inox epoksyd biały - 500 mm
50505E2W
Inox epoksyd biały - 600 mm
50506E2W
Inox epoksyd biały - 900 mm
50509E2W
300-900
5050/50504/50505/50506/50509
Dostępność - Gama Inox
7
/ Poręcze
Poręcz 135°
2 punkty mocujące
UltraPolish
UltraSatin
Epoksyd biały
Ø 25
Ø 32
40
40
5081/5083
5086
680
0
40
135°
400
Poręcz 135° 2 punkty mocujące - Ø32
Inox błyszczący UltraPolish - 400 x 400 mm
5081P2
Inox błyszczący UltraPolish - 220 x 220 mm
5083P
Inox satynowy UltraSatin - 400 x 400 mm
5081S
Inox satynowy UltraSatin - 220 x 220 mm
5083S
5081E2W
Inox błyszczący UltraPolish - 400 x 400 mm
Inox epoksyd biały - 400 x 400 mm
8
Dostępność - Gama Inox
375
135°
0
Poręcz 135° 2 punkty mocujące - Ø25
5081/5086
22
Inox epoksyd biały - 400 x 400 mm
220
5086P2
5086E2W
Ø 72
8,5
8,5
Ø 72
•Do WC, natrysku lub wanny.
•Służy do podpierania się (część pozioma) lub do podnoszenia się (część 135°).
•Stosowana zamiennie jako prawa lub lewa.
•Wymiary: 400 x 400 mm lub 220 x 220 mm.
•Grubość rury: 1,5 mm do Ø32 i 1,2 mm do Ø25.
•Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
•Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish lub satynowy UltraSatin, jednolita
powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
•Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem
(wyłączność metody ‚ArN-Securit”).
•Odległość między ścianą a poręczą 40 mm: Minimalne wymiary uniemożliwiają
przejście przedramienia między ścianą a poręczą chroniąc użytkownika przed
złamaniem w przypadku upadku.
•Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72.
•Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
•Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika:
135 kg do Ø32 i 115 kg do Ø25.
•10 lat gwarancji.
•Znak CE.
5083
Poręcze /
DOSTĘPNOŚĆ INOX
Poręcz 135°
3 punkty mocujące
UltraPolish
UltraSatin
Epoksyd biały
•Do WC, natrysku lub wanny.
•Służy do podpierania się (część pozioma) lub do podnoszenia się (część 135°).
•Stosowana zamiennie jako prawa lub lewa.
•Wymiary: 400 x 400 mm.
•Grubość rury: 1,5 mm do Ø32 i 1,2 mm do Ø25.
•Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
•Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish lub satynowy UltraSatin, jednolita
powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
•Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem
(wyłączność metody ‚ArN-Securit”).
•Odległość między ścianą a poręczą 40 mm: Minimalne wymiary uniemożliwiają
przejście przedramienia między ścianą a poręczą chroniąc użytkownika przed
złamaniem w przypadku upadku.
•3 punkty mocujące umożliwiają zablokowanie poręczy i łatwą instalację.
•Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72.
•Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
•Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika:
135 kg do Ø32 i 115 kg do Ø25.
•10 lat gwarancji.
•Znak CE.
Przykład instalacji w WC
Ø 72
Ø 25
Ø 32
40
40
5082
5087
680
Poręcz 135° 3 punkty mocujące - Ø32
Inox błyszczący UltraPolish - 400 x 400 mm
Ø 72
8,5
8,5
5082P
Inox satynowy UltraSatin - 400 x 400 mm
5082S
Inox epoksyd biały - 400 x 400 mm
5082W
Poręcz 135° 3 punkty mocujące - Ø25
Inox błyszczący UltraPolish - 400 x 400 mm
5087P
Inox epoksyd biały - 400 x 400 mm
5087W
40
0
135°
400
5082/5087
Dostępność - Gama Inox
9
/ Poręcze
Poręcz 90°
UltraPolish
UltraSatin
Epoksyd biały
•Do WC lub wanny.
•Służy do podpierania się (część pozioma) lub do podnoszenia
i podtrzymywania się (część pionowa).
•Stosowana zamiennie jako prawa lub lewa.
•Wymiary: 300 x 300 mm, Ø32.
•Grubość rury: 1,5 mm.
•Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
•Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish lub satynowy UltraSatin, jednolita
powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
•Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem
(wyłączność metody ‚ArN-Securit”).
•Odległość między ścianą a poręczą 40 mm: Minimalne wymiary uniemożliwiają
przejście przedramienia między ścianą a poręczą chroniąc użytkownika przed
złamaniem w przypadku upadku.
•Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72.
•Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
•Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.
•10 lat gwarancji.
•Znak CE.
Ø 72
8,5
Ø 32
300
40
Poręcz 90° Ø32
Inox błyszczący UltraPolish
Inox satynowy UltraSatin
Inox epoksyd biały
10
Dostępność - Gama Inox
5180P2
5180S
5180E2W
300
5180
Poręcze /
DOSTĘPNOŚĆ INOX
Poręcz 45°
UltraPolish
UltraSatin
•Do WC lub wanny.
•Służy do podpierania się (część pozioma) lub do podnoszenia się (część 45°).
•Wymiary: 480 x 320 mm, Ø32.
•Grubość rury: 1,5 mm.
•Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
•Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish lub satynowy UltraSatin, jednolita
powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
•Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem
(wyłączność metody ‚ArN-Securit”).
•Odległość między ścianą a poręczą 40 mm: Minimalne wymiary uniemożliwiają
przejście przedramienia między ścianą a poręczą chroniąc użytkownika przed
złamaniem w przypadku upadku.
•Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72.
•Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
•Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.
•10 lat gwarancji.
•Znak CE.
Ø 72
8,5
Ø 32
32
0
40
45°
140
480
Ø 32
8,5
40
Ø 72
Model lewy - 5181G
0
32
Poręcz 45° Ø32 - UltraPolish
5181GP2
Inox błyszczący UltraPolish - Model prawy
5181DP2
45°
Poręcz 45° Ø32 - UltraSatin
Inox satynowy UltraSatin - Model prawy
5181DS
480
Ø 72
140
40
5181GS
Model prawy - 5181D
8,5
Inox satynowy UltraSatin - Model lewy
Ø 32
Inox błyszczący UltraPolish - Model lewy
Dostępność - Gama Inox
11
/ Poręcze
Poręcz podłogowo-ścienna
UltraPolish
UltraSatin
•Do WC.
•Służy do podpierania i podnoszenia się.
•Zalecana jeżeli miska ustępowa jest zbyt oddalona od ściany bocznej.
•Wymiary: 800 x 750 mm, Ø32.
•Grubość rury: 1,5 mm.
•Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
•Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish lub satynowy UltraSatin, jednolita
powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
•Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem
(wyłączność metody ‚ArN-Securit”).
•Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72.
•Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
•Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.
•10 lat gwarancji.
•Znak CE.
Przykład instalacji w WC
240
800
750
180
220
Ø 32
Model lewy - 5060G
240
800
Inox błyszczący UltraPolish - Model lewy
5060GP2
Inox błyszczący UltraPolish - Model prawy
5060DP2
Inox satynowy UltraSatin - Model lewy
5060GS
Inox satynowy UltraSatin - Model prawy
5060DS
12
Dostępność - Gama Inox
Ø 32
220
Poręcz podłogowo-ścienna Ø32 - UltraSatin
180
750
Poręcz podłogowo-ścienna Ø32 - UltraPolish
Model prawy - 5060D
Poręcze /
N
EW
DOSTĘPNOŚĆ INOX
Stała poręcz łukowa
UltraPolish
UltraSatin
•Do WC, natrysku lub umywalki.
•Służy do podpierania i podnoszenia się.
•Najczęściej instalowana równolegle do uchylnej poręczy łukowej
w WC lub po obu stronach umywalki.
•Zalecana jeżeli miska ustępowa lub siedzisko natryskowe jest zbyt oddalone
od ściany bocznej.
•Wymiary: 650 x 230 x 105 mm, Ø32.
•Grubość rury: 1,5 mm.
•Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
•Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish lub satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia
bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
•Niewidoczne mocowania płytą montażową Inox 304, 4 mm grubości.
•Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
•Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.
•10 lat gwarancji.
•Znak CE.
Produkty dodatkowe
Przycisk do spłukiwania, oparcie do WC i uchwyt
na papier WC (patrz strona 31)
Przykład instalacji przy umywalce
650
230
180
105
510161
Stała poręcz łukowa Ø32
Inox błyszczący UltraPolish
510161P
Inox satynowy UltraSatin
510161S
Dostępność - Gama Inox
13
/ Uchylne poręcze łukowe niewidoczne mocowania
N
EW
Uchylna poręcz łukowa z niewidocznymi mocowaniami
Bez podpory
UltraPolish
UltraSatin
Produkty dodatkowe
•Do WC lub natrysku.
•W pozycji podniesionej umożliwia dostęp z boku.
•Służy do podpierania i podnoszenia się oraz w pozycji opuszczonej jako pomoc
w przemieszczaniu się.
•Wymiary: 850 lub 650 x 230 x 105 mm, Ø32.
•Grubość rury: 1,5 mm.
•Wolnoopadająca.
•Zatrzymanie w pozycji pionowej.
•Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
•Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish lub satynowy UltraSatin,
jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
•Niewidoczne mocowania płytą montażową Inox 304, 4 mm grubości.
•Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
•Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.
•10 lat gwarancji.
•Znak CE.
750/950
Przycisk do spłukiwania, oparcie do WC i uchwyt
na papier WC (patrz strona 31)
650/850
242
Przykład instalacji w WC
180
230
105
17
Ø 32
510160/510164
Uchylna poręcz łukowa niewidoczne mocowania Ø32 - UltraPolish
Inox błyszczący UltraPolish - L.650
510160P
Inox błyszczący UltraPolish - L.850
510164P
Uchylna poręcz łukowa niewidoczne mocowania Ø32 - UltraSatin
Inox satynowy UltraSatin - L.650
510160S
Inox satynowy UltraSatin - L.850
510164S
14
Dostępność - Gama Inox
Uchylne poręcze łukowe niewidoczne mocowania /
DOSTĘPNOŚĆ INOX
Uchylna poręcz łukowa z niewidocznymi mocowaniami
Z podporą
N
EW
Produkty dodatkowe
Przycisk do spłukiwania, oparcie do WC i uchwyt
na papier WC (patrz strona 31)
UltraPolish
UltraSatin
650/850
180
230
Ø 32
760/780
800/1000
•Do WC lub natrysku.
•W pozycji podniesionej umożliwia dostęp z boku.
•Służy do podpierania i podnoszenia się oraz w pozycji opuszczonej jako pomoc
w przemieszczaniu się.
•Z podporą składającą się automatycznie. Stosować jako wzmocnienie jeśli mocowanie
ścienne jest niewystarczające.
•Regulowana wysokość podpory od 760 do 780 mm.
105
•Wymiary: 850 lub 650 x 800 x 105 mm, Ø32.
•Grubość rury: 1,5 mm.
•Wolnoopadająca.
•Zatrzymanie w pozycji pionowej.
17
•Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
•Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish lub satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez
chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
•Niewidoczne mocowania płytą montażową Inox 304, 4 mm grubości.
•Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
•Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.
•10 lat gwarancji.
•Znak CE.
Przykład
instalacji
w WC
300
105
180
230
650/850
Ø 32
760/780
17
Uchylna poręcz łukowa niewidoczne mocowania Ø32 z podporą - UltraPolish
Inox błyszczący UltraPolish - L.650
510162P
Inox błyszczący UltraPolish - L.850
510170P
Uchylna poręcz łukowa niewidoczne mocowania Ø32 z podporą - UltraSatin
Inox satynowy UltraSatin - L.650
510162S
Inox satynowy UltraSatin - L.850
510170S
300
510162/510170
Dostępność - Gama Inox
15
/ Uchylne poręcze łukowe
Uchylna poręcz łukowa
Z podporą
Produkty dodatkowe
Przycisk do spłukiwania, oparcie do WC i uchwyt
na papier WC (patrz strona 31)
UltraPolish
Epoksyd biały
650/850
110
520
Ø 33,7
240
290
•Do WC lub natrysku.
•W pozycji podniesionej umożliwia dostęp z boku.
•Służy do podpierania i podnoszenia się oraz w pozycji opuszczonej jako pomoc
w przemieszczaniu się.
•Z podporą składającą się automatycznie. Stosować jako wzmocnienie jeśli mocowanie
ścienne jest niewystarczające.
•Wymiary: 850 lub 650 x 780 x 110 mm.
•Grubość rury: 2 mm.
•Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
•Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish, jednolita powierzchnia bez chropowatości
ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
•Widoczne mocowania na płycie montażowej Inox 304, 2,5 mm grubości.
•Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
•Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika:
135 kg do Ø33,7 i 115 kg do Ø26,9.
•10 lat gwarancji.
•Znak CE.
5162/5170
650
240
290
110
Uchylna poręcz łukowa Ø33,7 z podporą
5162P1
5170P1
Inox epoksyd biały - L.650
5162E1W
Inox epoksyd biały - L.850
5170E1W
520
Inox błyszczący UltraPolish - L.850
Ø 26,9
Inox błyszczący UltraPolish - L.650
Uchylna poręcz łukowa Ø26,9 z podporą
Inox błyszczący UltraPolish - L.650
Inox epoksyd biały - L.650
16
Dostępność - Gama Inox
5167P1
5167E1W
5167
Uchylne poręcze łukowe /
DOSTĘPNOŚĆ INOX
Uchylna poręcz łukowa
Bez podpory
UltraPolish
Epoksyd biały
•Do WC lub natrysku.
•W pozycji podniesionej umożliwia dostęp z boku.
•Służy do podpierania i podnoszenia się oraz w pozycji opuszczonej jako pomoc
w przemieszczaniu się.
•Wymiary: 850 lub 650 x 290 x 110 mm.
•Grubość rury: 2 mm.
•Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
•Inox błyszczący UltraPolish, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie
i utrzymanie higieny.
•Widoczne mocowania na płycie montażowej Inox 304, 2,5 mm grubości.
•Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
•Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika:
135 kg do Ø33,7 i 115 kg do Ø26,9.
•10 lat gwarancji.
•Znak CE.
650/850
Ø 33,7
240
290
110
Produkty dodatkowe
Przycisk do spłukiwania, oparcie do WC i uchwyt
na papier WC (patrz strona 31)
5160/5164
240
Ø 26,9
Przykład instalacji w WC
650
290
110
5165
Uchylna poręcz łukowa Ø33,7
Inox błyszczący UltraPolish - L.650
Inox błyszczący UltraPolish - L.850
5160P1
5164P1
Inox epoksyd biały - L.650
5160E1W
Inox epoksyd biały - L.850
5164E1W
Uchylna poręcz łukowa Ø26,9
Inox błyszczący UltraPolish - L.650
Inox epoksyd biały - L.650
5165P1
5165E1W
Dostępność - Gama Inox
17
/ Uchylne poręcze łukowe
Składana poręcz łukowa
Bez podpory
UltraPolish
Epoksyd biały
•Do WC lub natrysku.
•W pozycji podniesionej umożliwia dostęp z boku.
•Służy do podpierania i podnoszenia się oraz w pozycji opuszczonej jako pomoc
w przemieszczaniu się.
•W pozycji podniesionej może być złożona do ściany przez prosty obrót celem
oszczędności przestrzeni.
•Wymiary: 650 x 290 x 110 mm, Ø33,7.
•Grubość rury: 2 mm.
•Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
•Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish, jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia
czyszczenie i utrzymanie higieny.
•Widoczne mocowania na płycie montażowej Inox 304, 2,5 mm grubości.
•Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
•Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.
•10 lat gwarancji.
•Znak CE.
Produkty dodatkowe
Przycisk do spłukiwania, oparcie do WC i uchwyt
na papier WC (patrz strona 31)
650
Ø 33,7
240
290
110
Przykład instalacji w WC
5163
Składana poręcz łukowa Ø33,7
Inox błyszczący UltraPolish - L.650
Inox epoksyd biały - L.650
18
Dostępność - Gama Inox
5163P1
5163E1W
Uchylne poręcze łukowe /
DOSTĘPNOŚĆ INOX
Kolumna do uchylnej poręczy łukowej
Produkty dodatkowe
Uchylne poręcze łukowe z podporą lub bez
(patrz strony 16 do 18)
Satynowe
Epoksyd biały
•Do WC lub natrysku.
•Mocowanie do posadzki prostokątną płytą Inox na 4 otwory, 5 mm grubości.
•Pozwala na zamocowanie uchylnej poręczy łukowej jeśli nie ma możliwości montażu
poręczy do ściany.
•Zamawiać z uchylną poręczą łukową
(zobacz modele wyłącznie na stronach 16 do 18).
•Wymiary: 1 000 x 200 x 100 mm.
•3 lub 2 mocowania z regulacją wysokości.
•Kwadratowa rura 60 mm.
•Wykończenie Inox satynowy lub epoksyd biały.
•Testowana na ponad 200 kg.
•10 lat gwarancji.
1000
Przykład instalacji w WC
Kolumna do uchylnej poręczy łukowej
Inox satynowy
5169P1
Epoksyd biały
5169E1W
200x100
5169
Dostępność - Gama Inox
19
/ Poręcze do natrysku
Poręcz prosta z uchwytem na suwaku
Produkty dodatkowe
Mydelniczka na
suwaku, słuchawka
natryskowa i wąż
(patrz strona 30)
UltraPolish
UltraSatin
8,5
Ø 72
8,5
Ø 72
•Do natrysku lub wanny.
•Służy do podtrzymywania się w pozycji stojącej i montażu suwaka.
•Ergonomiczny uchwyt na suwaku z chromowanego metalu.
•Możliwość dodania mydelniczki na suwaku (zamawiać osobno).
•Wysokość: 1 150 mm.
•Grubość rury: 1,5 mm do Ø32 i 1,2 mm do Ø25.
•Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
•Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish lub satynowy UltraSatin,
jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
•Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem
(wyłączność metody ‚ArN-Securit”).
•Odległość między ścianą a poręczą 40 mm: Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście
przedramienia między ścianą a poręczą chroniąc użytkownika przed złamaniem
w przypadku upadku.
•Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72.
•Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
•Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika:
135 kg do Ø32 i 115 kg do Ø25.
•10 lat gwarancji.
•Znak CE.
Ø 25
Ø 32
40
40
5460
5465
Ø 25
1150
1150
Ø 32
Poręcz prosta z uchwytem na suwaku Ø32
Inox błyszczący UltraPolish
Inox satynowy UltraSatin
5460P2
5460S
Poręcz prosta z uchwytem na suwaku Ø25
Inox błyszczący UltraPolish
20
Dostępność - Gama Inox
5465P2
5460
5465
Poręcze do natrysku /
DOSTĘPNOŚĆ INOX
Poręcz w kształcie litery ‚L”
Produkty dodatkowe
Uchwyt na suwaku do słuchawki natryskowej,
mydelniczka na suwaku, słuchawka natryskowa
i wąż (patrz strona 30)
8,5
Ø 72
UltraPolish
Ø 32
40
UltraSatin
5070/5071
8,5
Ø 73
40
750/1150
•Do natrysku lub wanny.
•Służy do podtrzymywania się i bezpiecznego przemieszczania się pod natryskiem
lub w wannie.
•Możliwość dodania uchwytu na suwaku do słuchawki natryskowej i/lub mydelniczki
na suwaku.
•Wymiary: 1 150 lub 750 x 450 mm, Ø32. Grubość rury: 1,5 mm .
•Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
•Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish lub satynowy UltraSatin,
jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
•Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem
(wyłączność metody ‚ArN-Securit”).
•Odległość między ścianą a poręczą 40 mm: Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście
przedramienia między ścianą a poręczą chroniąc użytkownika przed złamaniem
w przypadku upadku.
•Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72.
•Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
•Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.
•10 lat gwarancji.
•Znak CE.
Ø 32
450
Model lewy
5070G/5071G
Inox błyszczący UltraPolish - Model lewy
5070GP2
Inox błyszczący UltraPolish - Model prawy
5070DP2
Inox satynowy UltraSatin - Model lewy
5070GS
Inox satynowy UltraSatin - Model prawy
5070DS
750/1150
Poręcz w kształcie litery ‚L” Ø32 - Wysokość 750 mm
Ø 32
Poręcz w kształcie litery ‚L” Ø32 - Wysokość 1 150 mm
5071GP2
Inox błyszczący UltraPolish - Model prawy
5071DP2
Inox satynowy UltraSatin - Model lewy
5071GS
Inox satynowy UltraSatin - Model prawy
5071DS
Ø 73
40
Inox błyszczący UltraPolish - Model lewy
8,5
450
Model prawy
5070D/5071D
Dostępność - Gama Inox
21
/ Poręcze do natrysku
Poręcz w kształcie litery ‚U”
Produkty dodatkowe
Uchwyt na suwaku do słuchawki natryskowej,
mydelniczka na suwaku, słuchawka natryskowa
i wąż (patrz strona 30)
UltraPolish
UltraSatin
Służy do podtrzymywania się
w pozycji stojącej i ułatwia
opiekunowi umycie pacjenta.
8,5
Ø 72
•Do natrysku.
•Pomoc w bezpiecznym przemieszczaniu się pod natryskiem.
•Służy do podtrzymywania się w pozycji stojącej i ułatwia opiekunowi umycie pacjenta.
•Możliwość dodania uchwytu na suwaku do słuchawki natryskowej i/lub mydelniczki
na suwaku.
•Wymiary: 1 265 x 500 x 500 mm, Ø32.
•Grubość rury: 1,5 mm.
•Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
•Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish lub satynowy UltraSatin,
jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
•Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem
(wyłączność metody ‚ArN-Securit”).
•Odległość między ścianą a poręczą 40 mm: Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście
przedramienia między ścianą a poręczą chroniąc użytkownika przed złamaniem
w przypadku upadku.
•Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72.
•Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
8,5
•Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.
•10 lat gwarancji.
•Znak CE.
Ø 32
40
8,5
40
40
Ø 32
1265
1265
Ø 32
5090GP
Inox błyszczący UltraPolish - Model prawy
5090DP
Poręcz w kształcie litery ‚U” Ø32 - UltraSatin
Inox satynowy UltraSatin - Model lewy
5090GS
Inox satynowy UltraSatin - Model prawy
5090DS
22
Dostępność - Gama Inox
500
Inox błyszczący UltraPolish - Model lewy
500
Poręcz w kształcie litery ‚U” Ø32 - UltraPolish
500
500
Model lewy - 5090G
Model prawy - 5090D
Poręcze do natrysku /
DOSTĘPNOŚĆ INOX
Poręcz kątowa, pozioma
UltraPolish
UltraSatin
•Do WC, natrysku lub wanny.
•Służy do podpierania i podtrzymywania się.
•Zapewnia bezpieczne przemieszczanie się pod natryskiem i wejście/wyjście z wanny.
•W przypadku WC ze zbiornikiem podtynkowym lub spłukiwaniem bezpośrednim służy
jako pomoc w przeniesieniu się z wózka inwalidzkiego na miskę ustępową.
•Wymiary: 750 x 750 mm, Ø32.
•Grubość rury: 1,5 mm.
•Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
•Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish lub satynowy UltraSatin,
jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
•Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem
(wyłączność metody ‚ArN-Securit”).
•Odległość między ścianą a poręczą 40 mm: Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście
przedramienia między ścianą a poręczą chroniąc użytkownika przed złamaniem
w przypadku upadku.
•Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72.
•Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
•Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.
•10 lat gwarancji.
•Znak CE.
Przykład instalacji pod natryskiem
Ø 72
8,5
Ø 32
40
786
750
786
750
480
Poręcz kątowa, pozioma Ø32
Inox błyszczący UltraPolish
Inox satynowy UltraSatin
5120P2
5120S
5120
Dostępność - Gama Inox
23
/ Poręcze do natrysku
Poręcz poziomo-pionowa
Produkty dodatkowe
Uchwyt na suwaku do słuchawki natryskowej,
mydelniczka na suwaku, słuchawka natryskowa
i wąż (patrz strona 30)
UltraPolish
UltraSatin
Przykład instalacji pod
natryskiem
Ø 72
8,5
40
1265
1150
Ø 32
430
660
560
Model lewy - 5100G
8,5
Ø 72
•Do natrysku.
•Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej.
•Zapewnia bezpieczne przemieszczanie się pod natryskiem.
•Możliwość dodania uchwytu na suwaku do słuchawki natryskowej i/lub mydelniczki
na suwaku.
•Wymiary: 1 265 x 560 x 660 mm, Ø32.
•Grubość rury: 1,5 mm.
•Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
•Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish lub satynowy UltraSatin,
jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
•Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem
(wyłączność metody ‚ArN-Securit”).
•Odległość między ścianą a poręczą 40 mm: Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście
przedramienia między ścianą a poręczą chroniąc użytkownika przed złamaniem
w przypadku upadku.
•Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72.
•Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
•Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.
•10 lat gwarancji.
•Znak CE.
40
1150
1265
Ø 32
Poręcz poziomo-pionowa Ø32 - UltraPolish
Inox błyszczący UltraPolish - Model lewy
5100GP2
Inox błyszczący UltraPolish - Model prawy
5100DP2
Poręcz poziomo-pionowa Ø32 - UltraSatin
Inox satynowy UltraSatin - Model lewy
5100GS
Inox satynowy UltraSatin - Model prawy
5100DS
24
Dostępność - Gama Inox
430
660
Model prawy - 5100D
560
Poręcze do natrysku /
DOSTĘPNOŚĆ INOX
Poręcz poziomo-pionowa
Produkty dodatkowe
Uchwyt na suwaku do słuchawki natryskowej,
mydelniczka na suwaku, słuchawka natryskowa
i wąż (patrz strona 30)
UltraPolish UltraSatin
Przykład instalacji pod
natryskiem
Ø 72
8,5
40
Ø 32
1150
270
350
750
400
Model lewy - 5481G
8,5
Ø 72
•Do natrysku.
•Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej.
•Zapewnia bezpieczne przemieszczanie się pod natryskiem.
•Możliwość dodania uchwytu na suwaku do słuchawki natryskowej i/lub
mydelniczki na suwaku.
•Wymiary: 1 150 x 750 x 750 mm, Ø32.
•Grubość rury: 1,5 mm.
•Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
•Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish lub satynowy UltraSatin,
jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
•Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem
(wyłączność metody ‚ArN-Securit”).
•Odległość między ścianą a poręczą 40 mm: Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście
przedramienia między ścianą a poręczą chroniąc użytkownika przed złamaniem
w przypadku upadku.
•Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72.
•Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
•Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.
•10 lat gwarancji.
•Znak CE.
40
1150
Ø 32
Poręcz poziomo-pionowa Ø32 - UltraPolish
Inox błyszczący UltraPolish - Model lewy
5481GP2
Inox błyszczący UltraPolish - Model prawy
5481DP2
Poręcz poziomo-pionowa Ø32 - UltraSatin
Inox satynowy UltraSatin - Model lewy
5481GS
Inox satynowy UltraSatin - Model prawy
5481DS
270
400
350
750
Model prawy - 5481D
Dostępność - Gama Inox
25
/ Poręcze do natrysku
Poręcz w kształcie litery ‚T”
Do siedziska natryskowego
Produkty dodatkowe
Siedzisko natryskowe do zawieszenia
(patrz strona 67), uchwyt na suwaku do słuchawki
natryskowej i mydelniczka na suwaku
(patrz strona 30)
UltraPolish
UltraSatin
Epoksyd biały
Ø 72
8,5
Ø 32
40
Ø 72
8,5
40
Ø 32
Przykład instalacji pod
natryskiem
1150
•Do natrysku.
•Przystosowana do zawieszenia siedziska natryskowego
(zamawiać osobno).
•Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej.
•Zapewnia bezpieczne przemieszczanie się pod natryskiem.
•Możliwość montażu uchwytu na suwaku do słuchawki natryskowej
i/lub mydelniczki na suwaku.
•Wymiary: 1 150 x 500 mm, Ø32.
•Grubość rury: 1,5 mm.
•Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
•Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish lub satynowy UltraSatin,
jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie
i utrzymanie higieny.
•Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym,
integralnym spawem (wyłączność metody ‚ArN-Securit”).
•Odległość między ścianą a poręczą 40 mm:
Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą
a poręczą chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.
•Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72.
•Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
•Testowana na ponad 200 kg.
Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.
•10 lat gwarancji.
•Znak CE.
Poręcz w kształcie litery ‚T” Ø32 do siedziska natryskowego
Inox błyszczący UltraPolish
Inox satynowy UltraSatin
Inox epoksyd biały
26
Dostępność - Gama Inox
5440P2
5440S
5440E2W
250
250
5440
Poręcze do natrysku /
DOSTĘPNOŚĆ INOX
Poręcz poziomo-pionowa
Do siedziska natryskowego
Produkty dodatkowe
Siedzisko natryskowe do zawieszenia
(patrz strona 67), uchwyt na suwaku do słuchawki
natryskowej i mydelniczka na suwaku
(patrz strona 30)
UltraPolish UltraSatin
40
Ø 32
1150
270
350
400
270
750
480
750
Model lewy - 5490G
Ø 72
8,5
40
Ø 32
Przykład instalacji pod
natryskiem
1150
•Do natrysku.
•Przystosowana do zawieszenia siedziska natryskowego
(zamawiać osobno).
•Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej.
•Zapewnia bezpieczne przemieszczanie się pod natryskiem.
•Możliwość montażu uchwytu na suwaku do słuchawki natryskowej
i/lub mydelniczki na suwaku.
•Wymiary: 1 150 x 750 x 750 mm, Ø32. Grubość rury: 1,5 mm.
•Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
•Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish lub satynowy UltraSatin,
jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie
i utrzymanie higieny.
•Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym,
integralnym spawem (wyłączność metody ‚ArN-Securit”).
•Odległość między ścianą a poręczą 40 mm:
Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą
a poręczą chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.
•Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72.
•Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
•Testowana na ponad 200 kg.
Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.
•10 lat gwarancji. Znak CE.
Ø 72
8,5
Poręcz poziomo-pionowa Ø32 do siedziska natryskowego - UltraPolish
Inox błyszczący UltraPolish - Model lewy
5490GP2
Inox błyszczący UltraPolish - Model prawy
5490DP2
270
400
Poręcz poziomo-pionowa Ø32 do siedziska natryskowego - UltraSatin
Inox satynowy UltraSatin - Model lewy
5490GS
Inox satynowy UltraSatin - Model prawy
5490DS
350
480
270
750
750
Model prawy - 5490D
Dostępność - Gama Inox
27
/ Poręcze do natrysku
Poręcz kątowa, pozioma
Do siedziska natryskowego
UltraPolish
UltraSatin
•Do natrysku.
•Przystosowana do zawieszenia siedziska natryskowego (zamawiać osobno).
•Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej.
•Zapewnia bezpieczne przemieszczanie się pod natryskiem.
•Wymiary: 750 x 750 mm, Ø32.
•Grubość rury: 1,5 mm.
•Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
•Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish lub satynowy UltraSatin, jednolita powierzchnia bez
chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
•Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem
(wyłączność metody ‚ArN-Securit”).
•Odległość między ścianą a poręczą 40 mm: Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście
przedramienia między ścianą a poręczą chroniąc użytkownika przed złamaniem
w przypadku upadku.
•Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72.
•Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
•Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.
•10 lat gwarancji.
•Znak CE.
Produkt dodatkowy
Siedzisko natryskowe do zawieszenia
(patrz strona 67)
Ø 72
8,5
Ø 32
40
480
Ø 32
270
270
480
Przykład instalacji pod
natryskiem
Poręcz kątowa, pozioma Ø32 do siedziska natryskowego
Inox błyszczący UltraPolish
Inox satynowy UltraSatin
28
Dostępność - Gama Inox
5121P2
5121S
5121
Poręcze do natrysku /
DOSTĘPNOŚĆ INOX
Poręcz prosta
Do siedziska natryskowego
UltraPolish
UltraSatin
Epoksyd biały
•Do natrysku.
•Przystosowana do zawieszenia siedziska natryskowego (zamawiać osobno).
•Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej.
•Zapewnia bezpieczne przemieszczanie się pod natryskiem.
•Wymiary: 500 mm, Ø32.
•Grubość rury: 1,5 mm.
•Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
•Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish lub satynowy UltraSatin,
jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
•Mocowanie rozety montażowej do rury niewidocznym, integralnym spawem
(wyłączność metody ‚ArN-Securit”).
•Odległość między ścianą a poręczą 40 mm: Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście
przedramienia między ścianą a poręczą chroniąc użytkownika przed złamaniem
w przypadku upadku.
•Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72.
•Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
•Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.
•10 lat gwarancji.
•Znak CE.
Produkt dodatkowy
Siedzisko natryskowe do zawieszenia
(patrz strona 67)
Ø 72
8,5
Ø 32
Przykład instalacji pod
natryskiem
40
Poręcz prosta Ø32 do siedziska natryskowego
Inox błyszczący UltraPolish
Inox satynowy UltraSatin
Inox epoksyd biały
50505P2
50505S
50505E2W
500
50505
Dostępność - Gama Inox
29
/ Akcesoria do natrysku
Uchwyt na suwaku do słuchawki natryskowej
Mydelniczka na wcisk, na suwaku
•Mocowany osobno na poręczy i może być dodany po
zainstalowaniu poręczy.
•Ruchomy uchwyt do słuchawki natryskowej.
•Ergonomiczny uchwyt.
•Do poręczy Ø25 i Ø32.
•Mydelniczka przystosowana do żelu lub mydła.
•Do poręczy Ø25 i Ø32.
Ø 25/32
173
100
87
25
36
Ø 25/32
4110P
510120
Mydelniczka na wcisk
510120
Przeźroczysta
Uchwyt na suwaku z chromowanego metalu
4110P
510120N
Nylon biały
Słuchawka natryskowa
Wąż SILVER
•Słuchawka natryskowa Z½" z chromowanego ABS.
•Uchwyt antypoślizgowy.
•Ręczny system antyosadowy.
•Uniwersalny, gładki wąż natryskowy ze spożywczego PVC:
ułatwia utrzymanie czystości i ogranicza osadzanie się bakterii.
•Wąż z gładkiego, zbrojonego PVC z efektem metalicznym.
•Przewód PVC wzmocniony 18 włóknami z poliestru.
•Odporność na rozciąganie (50 kg), na skręcanie i zaginanie.
•Stożkowe nakrętki z chromowanego mosiądzu WW½".
275
1/2"
1/2"
815
1/2"
1/2"
Ø 119
1/2"
0,85m
1,5m
836T3
836T1
Wąż
Słuchawka natryskowa strumień deszcz
30
Dostępność - Gama Inox
815
L.0,85 m
836T3
L.1,50 m
836T1
Akcesoria do poręczy i WC /
Uchwyt na papier WC
•Bezprzewodowe uruchamianie spłukiwania
na fale radiowe (868.4 MHz).
•Pozwala na uruchomienie spłukiwania
na odległość.
•Kompatybilny z systemami Geberit, Grohe,
Sanit, Tece, Viega...
•Do poręczy Ø25 do Ø34.
•Poliamid o wysokiej odporności (Nylon).
•Instalacja bez demontażu poręczy.
•Blokada antykradzieżowa.
•Uszczelka uniemożliwiająca obracanie
się uchwytu.
•Do poręczy Ø32 do Ø34.
DOSTĘPNOŚĆ INOX
Przycisk do uruchamiania
spłukiwania
N
EW
Pełna rozeta zakrywająca
poręcz
rozeta
152
Ø 32-34
Ø25-Ø34
46
16
107
8,5
Ø 72
Ø 20
•Inox 304 bakteriostatyczny.
•Do ścianki lub drzwi: pozwala ukryć miejsce
mocowania po drugiej stronie.
•Ø72 mm.
CPP32
ścianka
510081
85
510140
Pełna rozeta zakrywająca
Inox błyszczący UltraPolish
CPP32P
Inox satynowy UltraSatin
CPP32S
Uchwyt na papier WC do uchylnej poręczy łukowej
Przycisk na fale radiowe
uruchamiający spłukiwanie
510081
Nylon szary antracyt
510140
510081N
Nylon biały
Nadstawka do miski ustępowej
Oparcie confort do WC
•Biały plastik dokręcany z boku.
•Regulacja szerokości od 320 do 380 mm.
•Wytrzymuje obciążenie 225 kg (435).
•Wytrzymuje obciążenie 190 kg (432).
•Znak CE.
•Miękkie oparcie z poliuretanu.
•Rura Inox 304 bakteriostatyczny, Ø25 x 1,2 mm.
•Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory, Inox 304, Ø72.
•Wymiary: 150 x 580 x 173 mm.
•Znak CE.
420
400
435
173
100
100
370
375
150
580
385
432
510629
Oparcie confort do WC
Nadstawka do miski ustępowej
Konstrukcja Inox błyszczący UltraPolish
510629
Nadstawka z pokrywą
435
Konstrukcja Inox satynowy UltraSatin
510629S
Nadstawka bez pokrywy
432
Konstrukcja Inox epoksyd biały
510629W
Dostępność - Gama Inox
31
/ Akcesoria do łazienki i WC
Hak na ręcznik
Model długi
Podwójny hak na ręcznik
•Rura Ø20, 1 mm.
•Długość 65 mm.
•Niewidoczne mocowania.
•Rura Ø20, 1 mm.
•Długość 100 mm.
•Niewidoczne mocowania.
N
EW
Hak na ręcznik
Model krótki
•Rura Ø20, 1 mm.
•Niewidoczne mocowania.
Ø 20
Ø 20
Ø 62
95
Ø 62
Ø 62
Ø 20
65
100
4043
4047
55
4042
Dostępny w 2 połowie 2016.
O dostępność pytać dział handlowy.
Hak na ręcznik - Model krótki
Podwójny hak na ręcznik
Inox błyszczący UltraPolish
4043P
Hak na ręcznik - Model długi
Inox satynowy UltraSatin
4043S
Inox błyszczący UltraPolish
Inox epoksyd biały
4043EW
Inox epoksyd biały
4047P
4047EW
Inox błyszczący UltraPolish
4042P
Inox satynowy UltraSatin
4042S
Inox epoksyd biały
4042W
Wieszak na papier WC w kształcie litery ‚U”
Wieszak na zapasową rolkę
papieru WC
•Rura Ø20, 1 mm.
•Niewidoczne mocowania.
•Rura Inox 304 bakteriostatyczny.
•Rura Ø25, 1,2 mm.
•Niewidoczne mocowania.
Ø 72
130
Ø 25
82
114
175
4081
4070P
Wieszak na papier WC w kształcie litery ‚U”
Inox błyszczący UltraPolish
4081P
Inox satynowy UltraSatin
4081S
Inox epoksyd biały
32
Dostępność - Gama Inox
4081EW
Wieszak na zapasową rolkę
papieru WC Inox błyszczący
UltraPolish
4070P
Pojemnik ze szczotką WC bez pokrywy
Z blokadą antykradzieżową
Pojemnik ze szczotką WC z pokrywą
Z blokadą antykradzieżową
Pojemnik ze szczotką WC z pokrywą
Długi, ergonomiczny uchwyt
•Inox 304 bakteriostatyczny.
•Model stojący lub ścienny.
•Model mocny.
•Łatwe czyszczenie: wyjmowane plastikowe
wnętrze.
•Plastikowe wnętrze ze zbiornikiem:
zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie
znajdującej się na spodzie pojemnika
i ogranicza rozpryskiwanie wody podczas
kolejnego użycia.
•Blokada antykradzieżowa (model ścienny).
•Grubość Inoxu: korpus 1 mm.
•Wymiary: Ø90 x 330 mm.
•Inox 304 bakteriostatyczny.
•Model stojący lub ścienny.
•Model mocny.
•Łatwe czyszczenie: wyjmowane plastikowe
wnętrze.
•Plastikowe wnętrze ze zbiornikiem:
zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie
znajdującej się na spodzie pojemnika i
ogranicza rozpryskiwanie wody podczas
kolejnego użycia.
•Automatyczne naprowadzenie szczotki
podczas wkładania do pojemnika za pomocą
systemu samocentrowania.
•Blokada antykradzieżowa (model ścienny).
•Grubość Inoxu: korpus 1 mm.
•Wymiary: Ø90 x 410 mm.
•Inox 304 bakteriostatyczny.
•Model stojący lub ścienny.
•Model mocny.
•Długi, ergonomiczny uchwyt: Łatwe użycie
dla osób na wózku inwalidzkim lub osób
mających trudności z pochyleniem się.
•Łatwe czyszczenie: wyjmowane plastikowe
wnętrze.
•Plastikowe wnętrze ze zbiornikiem:
zapobiega pozostawianiu szczotki w wodzie
znajdującej się na spodzie pojemnika
i ogranicza rozpryskiwanie wody podczas
kolejnego użycia.
•Automatyczne naprowadzenie szczotki
podczas wkładania do pojemnika za pomocą
systemu samocentrowania.
•Blokada antykradzieżowa (model ścienny).
•Grubość Inoxu: korpus 1 mm.
•Wymiary: Ø90 x 580 mm.
580
410
82x34
82x34
82x34
330
330
580
samocentrowanie
zbiornik
Ø 90
4048
Ø 90
4049
4051
Ścienny pojemnik ze szczotką - Antykradzieżowy
Inox 304 błyszczący
Inox 304 satynowy
Inox 304 epoksyd biały
Ø 90
Ø 90
510051
Ścienny pojemnik ze szczotką i pokrywą
- Antykradzieżowy
4048P
Inox 304 błyszczący
4048S
Inox 304 satynowy
4048EW
4050
Inox 304 epoksyd biały
4051P
4051S
4051EW
Stojący pojemnik ze szczotką i pokrywą
Stojący pojemnik ze szczotką
Ø 90
510050
Ścienny pojemnik ze szczotką, pokrywą
i długim uchwytem - Antykradzieżowy
Inox 304 błyszczący
510051P
Inox 304 satynowy
510051S
Inox 304 epoksyd biały
510051W
Stojący pojemnik ze szczotką, pokrywą
i długim uchwytem
Inox 304 błyszczący
4049P
Inox 304 błyszczący
4050P
Inox 304 błyszczący
510050P
Inox 304 satynowy
4049S
Inox 304 satynowy
4050S
Inox 304 satynowy
510050S
Inox 304 epoksyd biały
510050W
Inox 304 epoksyd biały
4049EW
Inox 304 epoksyd biały
4050EW
Dostępność - Gama Inox
33
DOSTĘPNOŚĆ INOX
Akcesoria do WC /
Lustro uchylne z długim, ergonomicznym uchwytem
Lustro uchylne z uchwytem
N
EW
N
EW
/ Akcesoria do łazienki
Błyszczące Satynowe
•Długi, ergonomiczny uchwyt umożliwiający regulację kąta nachylenia
lustra przez osobę siedzącą lub osobę na wózku inwalidzkim.
•Szybka i łatwa instalacja na wcisk.
•Blokada antykradzieżowa.
•Uchwyt z błyszczącego, białego Nylonu HR.
•Lustro ze szkła hartowanego 6 mm.
•Wymiary lustra: 500 x 600 mm.
•Kąt nachylenia do 20°.
•Uchwyt umożliwiający regulację kąta nachylenia lustra przez
osobę siedzącą lub osobę na wózku inwalidzkim.
•Szybka i łatwa instalacja na wcisk.
•Blokada antykradzieżowa.
•Lustro ze szkła hartowanego 6 mm.
•Wymiary lustra: 500 x 600 mm.
•Kąt nachylenia do 20°.
20°
600
630
70
20°
500
594
500
70
520
600
Białe
84
230
510201N
510202
Lustro uchylne z uchwytem
Lustro uchylne z długim, ergonomicznym uchwytem
Inne modele luster i mocowań patrz strony 96-97.
34
Dostępność - Gama Inox
510201N
Uchwyt chromowany, błyszczący
510202P
Uchwyt chromowany, satynowy
510202S
Uchwyt Nylon biały
510202N
Inne modele luster i mocowań patrz strony 96-97.
Akcesoria do łazienki - Poręcze EKO /
Lustro uchylne
DOSTĘPNOŚĆ INOX
Lustro uchylne z długim uchwytem i mocowania
400
900
18
680
Ø 25
420
500
•Długi uchwyt umożliwiający
regulację kąta nachylenia lustra
przez osobę siedzącą lub osobę
na wózku inwalidzkim.
•Możliwość instalacji pionowej lub
poziomej.
•Rura Inox 304 bakteriostatyczny,
Ø25 x 1,2 mm.
•Wymiary lustra: 600 x 420 mm.
•Grubość lustra: 6 mm.
600
0011250000
•Możliwość ustawienia kąta nachylenia dla osób siedzących lub osób
na wózku inwalidzkim.
•Szklane lustro z ramą Inox 304 satynowy.
•Grubość lustra: 5 mm.
•Wymiary: 18 x 400 x 900 mm.
4201
Lustro uchylne z długim uchwytem i mocowania
Inox błyszczący UltraPolish
4201P
Inox satynowy UltraSatin
4201S
4201EW
Inox epoksyd biały
Lustro uchylne - Inox satynowy
0011250000
Inne modele luster i mocowań patrz strony 96-97.
Inne modele luster i mocowań patrz strony 96-97.
Poręcz prosta i poręcz 135° EKO błyszcząca
Rura Ø25
Poręcz prosta i poręcz 135° EKO epoksyd biały
Rura Ø25
•Rura Inox błyszczący.
•Widoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory.
•Rura Inox epoksyd biały.
•Widoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory.
300 - 600
Ø 25
0
22
Ø 25
300
220
Ø 25
0
22
Ø 25
530/531/532/536
220
550
Poręcz EKO Ø25 - Inox błyszczący
Prosta - 300 mm
1530
1550
530
Prosta - 400 mm
531
Prosta - 500 mm
532
Poręcz EKO Ø25 - Inox epoksyd biały
Prosta - 600 mm
536
Prosta - 300 mm
1530
135° - 220 x 220 mm
550
135° - 220 x 220 mm
1550
Dostępność - Gama Inox
35
/ Poręcze Basic
Poręcz 135° Basic satynowa
Rura Ø32
N
EW
Poręcz prosta Basic satynowa
Rura Ø32
•Rura Inox 304 satynowy.
•Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory.
•Znak CE.
•Rura Inox 304 satynowy.
•Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory.
•Wymiary: 400 x 400 mm.
•Znak CE.
8,5
8,5
680
Ø 72
Ø 72
Ø 32
300 - 600
Ø 32
40
35050S/350504S/350505S/350506S
Ø 32
135°
40
0
40
400
Poręcz Basic Ø32
Inox 304 satynowy - 300 mm
35050S
Inox 304 satynowy - 400 mm
350504S
Inox 304 satynowy - 500 mm
350505S
Inox 304 satynowy - 600 mm
350506S
35081S
Poręcz 135° Basic Ø32 - Inox 304 satynowy
35081S
Uchylna poręcz łukowa Basic satynowa
Rura Ø32
Uchylna poręcz łukowa Basic epoksyd biały
Rura Ø32
•Rura Inox 304 satynowy.
•Widoczne mocowania płytą montażową
na 6 otworów.
•Długość 850 mm.
•Grubość rury: 3,5 mm.
•Znak CE
•Widoczne mocowania płytą montażową
na 6 otworów.
•Długość 760 mm.
•Znak CE.
Uchwyt na papier WC
(patrz strona 31)
195
35164S
Uchylna poręcz łukowa Basic Ø32 - Inox 304 satynowy
36
Dostępność - Gama Inox
Ø 32
100
300
Ø 32
760
100
300
195
850
Uchwyt na papier WC
(patrz strona 31)
511516W
35164S
Uchylna poręcz łukowa Basic Ø32 - Epoksyd biały
511516W
Poręcze Basic /
Poręcz 135° Basic epoksyd biały
Rura Ø32
•Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory.
•Znak CE.
•Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory.
•Wymiary: 400 x 400 mm.
•Znak CE.
8,5
8,5
680
Ø 72
Ø 72
Ø 32
300 - 600
DOSTĘPNOŚĆ INOX
Poręcz prosta Basic epoksyd biały
Rura Ø32
Ø 32
40
Ø 32
135°
40
0
35050W/350504W/350505W/350506W
40
400
Poręcz prosta Basic Ø32
Epoksyd biały - 300 mm
35050W
Epoksyd biały - 400 mm
350504W
Epoksyd biały - 500 mm
350505W
Epoksyd biały - 600 mm
350506W
35081W
Poręcz 135° Basic Ø32 - Epoksyd biały
35081W
Poręcz w kształcie litery ‚T” Basic epoksyd biały
Rura Ø32
•Niewidoczne mocowania rozetą montażową
na 3 otwory.
•Wymiary: 1 150 x 500 mm.
•Znak CE.
Ø 72
Uchwyt na suwaku do
słuchawki natryskowej
(patrz strona 58)
8,5
8,5
Ø 72
40
Ø 32 Ø 32
1150
40
250
Poręcz w kształcie litery ‚T” Basic Ø32 - Epoksyd biały
35440W
250
35440W
Dostępność - Gama Inox
37
/ Urządzenia sanitarne ze stali nierdzewnej
Brodzik natryskowy PMR
Umywalka PMR XS
•Miska w wersji przedłużonej o długości
700 mm dla większego komfortu osób
niepełnosprawnych.
•Kompatybilna ze standardowymi stelażami
dostępnymi na rynku.
•Czysty i elegancki design.
•Inox 304 bakteriostatyczny.
Wykończenie satynowe.
•Grubość Inoxu: 1,5 mm.
•Miska wytłaczana, bez spoin, dla łatwej obsługi
i odpowiedniej higieny.
•Polerowane wnętrze miski, zaokrąglone brzegi
dla łatwego czyszczenia.
•Zintegrowany kołnierz do rozprowadzenia wody.
•Poziomy dopływ wody Ø55 mm.
•Poziomy odpływ wody Ø100 mm.
•Oszczędność wody:
funkcjonuje od 4 l wody i więcej.
•Zamknięta od spodu.
•Otwory do mocowania deski sedesowej.
Dostarczana z zaślepkami z Inoxu do użycia
bez deski sedesowej.
•Prosta i szybka instalacja: montaż od przodu
dzięki płycie montażowej z Inoxu.
•Dostarczana z płytą montażową i 6 śrubami
antykradzieżowymi TORX.
•Waga: 14,5 kg.
•Znak CE. Produkt zgodny z normą PN-EN 997
do spłukiwania 4 l wody.
•Brodzik natryskowy do zabudowy.
•Przystosowany do osób
niepełnosprawnych: płaski brodzik.
•Inox 304 bakteriostatyczny.
Wykończenie satynowe.
•Grubość Inoxu: 1,5 mm.
•Spad do odpływu.
•Dostarczany z korkiem 1½".
•Antypoślizgowa powierzchnia.
•Waga modelu 800 x 800: 8,5 kg.
•Waga modelu 900 x 900: 9,5 kg.
•Znak CE. Produkt zgodny z normą
PN-EN 14527.
800 / 900
800 / 900
400
390
80
Ø 310
80
207
350
Ø 100
75
80
150
90 25
360
230
Ø 55
135 45
•Umywalka ścienna przystosowana do osób
niepełnosprawnych: niegłęboka umywalka
pozwalająca na podjazd wózkiem inwalidzkim.
•Średnica wewnętrzna umywalki: 310 mm.
•Inox 304 bakteriostatyczny.
Wykończenie błyszczące lub satynowe.
•Grubość Inoxu: 1,2 mm.
•Wykończenie z ochroną przed skaleczeniem.
•Dostarczana z korkiem 1¼" i mocowaniami.
•Bez przelewu.
•Waga: 3,9 kg.
•Znak CE. Produkt zgodny z normą
PN-EN 14688.
10
30
N
EW
WC 700 S wiszące PMR
80
425
3411400115/3411400015
64
232
360
64
0513050000/0513060000
700
Brodzik natryskowy do zabudowy
0112080001
WC 700 S wiszące
38
0112080001
Dostępność - Gama Inox
Inox 304 satynowy
800 x 800 mm
0513050000
Inox 304 satynowy
900 x 900 mm
0513060000
Umywalka PMR XS
Inox 304 błyszczący
3411400115
Inox 304 satynowy
3411400015
DOSTĘPNOŚĆ INOX
Dostępność - Gama Inox
39
DOSTĘPNOŚĆ NYLON
Dostępność i Samodzielność
Gama Nylon
PORĘCZE
44
UCHYLNE PORĘCZE
ŁUKOWE
48
PORĘCZE
DO NATRYSKU
50
AKCESORIA
58
Dostępność - Gama Nylon
41
/ Gama Nylon
Test
MAKSYMALNE
BEZPIECZEŃSTWO
MAKSYMALNA HIGIENA
I ERGONOMIA
ALE
RÓWNIEŻ…
Testowane na ponad 200 kg
W budynkach użyteczności publicznej waga
użytkowników jest nieznana. Zainstalowane produkty
muszą być odporne na każdą okoliczność.
Nylon HR błyszczący
Nylon używany przez DELABIE do produkcji poręczy jest
najwyższej jakości. Jego powierzchnia jest perfekcyjnie
gładka i bez porowatości celem zapewnienia absolutnej
higieny i łatwego czyszczenia. W przeciwieństwie
do innych surowców syntetycznych, ma dużą odporność
na ścieranie, złamanie i wysoką temperaturę.
Nylon posiada wszystkie parametry techniczne
niezbędne do optymalnego wykorzystania
w środowisku o wysokich wymaganiach higienicznych
(szpitale, domy opieki, szkoły...).
100% wymienne
Odstępy i wymiary
punktów mocujących
w rozetach montażowych
poręczy są kontrolowane
podczas produkcji.
W przypadku wymiany
identycznej poręczy
nie ma konieczności
wiercenia nowych
otworów w ścianie.
10 lat gwarancji
Poręcze DELABIE są przystosowane do intensywnego
używania we wszystkich rodzajach budynków
użyteczności publicznej lub zakładach opieki zdrowotnej.
Nylon jest barwiony w masie. Ochrona środkami
anty-UV zapobiega przedwczesnemu starzeniu
się produktów na skutek kontaktu ze światłem
(żółknięcie...). Produkty DELABIE z Nylonu pozostają
w idealnym stanie przez cały cykl ich życia.
Znak CE
Poręcze i siedziska DELABIE posiadają oznakowanie CE,
zgodnie z Dyrektywą 93/42/EWG dotyczącą wyrobów
medycznych i odpowiadają wymaganiom europejskiej
normy PN-EN 12182:1999 „Pomoce techniczne dla
osób niepełnosprawnych". Jest to dodatkowa gwarancja
dla użytkowników tych produktów.
Metalowe wzmocnienie
Metalowy rdzeń na całej długości poręczy, ze stali
chronionej antykorozyjnie, o grubości 2 mm wzmacnia
nylonową powłokę o grubości 3,5 mm. Rdzeń łączy
się z innymi częściami wykonanymi z tworzyw
o najwyższej odporności.
Bezpieczna odległość 38 mm
Osoby niepełnosprawne lub starsze łatwo tracą
równowagę. 38 mm przestrzeni między poręczą a ścianą
zapobiega przejściu przedramienia i podczas upadku
ogranicza ryzyko złamania ręki uwięzionej za poręczą.
Minimalne wymiary
Poręcze zajmują mniej przestrzeni dzięki zredukowanym
wymiarom. Poruszanie się i przemieszczanie się
w przestrzeni sanitarnej (natrysk, WC...) jest ułatwione.
Poręcze są bardziej dyskretne.
Niewidoczne mocowania
Wszystkie mocowania (również płyta montażowa
na 6 otworów) schowane są pod maskownicą z Nylonu.
42
Dostępność - Gama Nylon
Odporność na produkty chemiczne
Produkty z Nylonu DELABIE są odporne na produkty
chemiczne i czyszczące używane w środowisku
szpitalnym i w budynkach użyteczności publicznej.
Części proste bez śladu łączenia
Części proste poręczy są wytwarzane w procesie
ekstruzji, co sprawia, że nie ma widocznych łączeń
w miejscach najczęstszego kontaktu z dłonią.
W ten sposób na częściach prostych nie występuje
czarna linia z osadem z zanieczyszczeń.
Poręcze przyjemne i ciepłe w dotyku.
Optymalny uchwyt
Proponowane średnice pozwalają na optymalne
chwytanie. W przypadku budynków użyteczności
publicznej lub szpitali zalecana jest średnica 32 mm.
100% recykling
Poręcze są produkowane
z materiałów w 100%
nadających się do
recyklingu, co pozytywnie
wpływa na zrównoważony
rozwój i ochronę
środowiska.
Kompletna gama
Różnorodność oferty
DELABIE pozwala
odpowiedzieć na liczne
potrzeby i ograniczenia
w dziedzinie dostępności
i samodzielności.
Ta oferta jest doskonałym
uzupełnieniem
pozostałych gam
produktów DELABIE.
TESTOWANE NA PONAD 200 KG
10 LAT GWARANCJI
ZNAK CE
NYLON HR
BŁYSZCZĄCY
Łatwe czyszczenie
BEZPIECZNA ODLEGŁOŚĆ
38 MM
Ochrona przed złamaniem
Minimalne wymiary
POWŁOKA Z NYLONU
3,5 MM
BRAK ŁĄCZEŃ
Brak nisz
bakteryjnych
PRZYJEMNA
I CIEPŁA
W DOTYKU
METALOWE
WZMOCNIENIE
2 MM
Wysoka odporność
RURA Ø32
Optymalny uchwyt
NIEWIDOCZNE MOCOWANIA
POD ROZETĄ NYLON 1 MM
W 100%
NADAJĄCE SIĘ
DO RECYKLINGU
KONTROLA ODSTĘPÓW
I WYMIARÓW PUNKTÓW
MOCUJĄCYCH
100% wymienne
DOSTĘPNOŚĆ NYLON
ODPORNOŚĆ
NA PRODUKTY
CHEMICZNE
/ Poręcze
Poręcz 135°
220 x 220 mm
•Do WC, natrysku lub wanny.
•Służy do podpierania się (część pozioma) lub do podnoszenia się (część 135°).
•Stosowana zamiennie jako prawa lub lewa.
•Wymiary: 220 x 220 mm, Ø32.
•Przystosowana do intensywnego używania w budynkach użyteczności publicznej
i w środowisku szpitalnym.
•Poliamid o wysokiej odporności (Nylon): wzmocniony rdzeniem ze stali chronionej
antykorozyjnie o grubości 2 mm.
•Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
•Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.
•Ochrona anty-UV.
•Przyjemna i ciepła w dotyku.
•Odległość między ścianą a poręczą 38 mm: Minimalne wymiary uniemożliwiają
przejście przedramienia między ścianą a poręczą chroniąc użytkownika przed
złamaniem w przypadku upadku.
•3 punkty mocujące umożliwiają zablokowanie poręczy i łatwą instalację.
•Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 6 otworów, Ø73.
•Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
•Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.
•10 lat gwarancji.
•Znak CE.
8,5
Ø 73
375
135°
22
0
Ø 32
38
220
Poręcz 135° Ø32 - Nylon HR błyszczący biały - 220 x 220 mm
44
Dostępność - Gama Nylon
5083N
5083N
Poręcze /
DOSTĘPNOŚĆ NYLON
Poręcz 135°
400 x 400 mm
•Do WC, natrysku lub wanny.
•Służy do podpierania się (część pozioma) lub do podnoszenia się (część 135°).
•Stosowana zamiennie jako prawa lub lewa.
•Wymiary: 400 x 400 mm, Ø32.
•Przystosowana do intensywnego używania w budynkach użyteczności publicznej
i w środowisku szpitalnym.
•Poliamid o wysokiej odporności (Nylon): wzmocniony rdzeniem ze stali chronionej
antykorozyjnie o grubości 2 mm.
•Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
•Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.
•Ochrona anty-UV.
•Przyjemna i ciepła w dotyku.
•Odległość między ścianą a poręczą 38 mm: Minimalne wymiary uniemożliwiają
przejście przedramienia między ścianą a poręczą chroniąc użytkownika przed
złamaniem w przypadku upadku.
•3 punkty mocujące umożliwiają zablokowanie poręczy i łatwą instalację.
•Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 6 otworów, Ø73.
•Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
•Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.
•10 lat gwarancji.
•Znak CE.
Przykład instalacji w WC
680
0
40
Ø 73
8,5
135°
Ø 32
38
400
Poręcz 135° Ø32 - Nylon HR błyszczący biały - 400 x 400 mm
5081N
5081N
Dostępność - Gama Nylon
45
/ Poręcze
Poręcz prosta
•Do WC, natrysku lub wanny.
•Służy do podtrzymywania i podnoszenia się.
•Wymiary: rozstaw od 300 do 900 mm, Ø32.
•Przystosowana do intensywnego używania w budynkach użyteczności publicznej
i w środowisku szpitalnym.
•Poliamid o wysokiej odporności (Nylon): wzmocniony rdzeniem
ze stali chronionej antykorozyjnie o grubości 2 mm.
•Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
•Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.
•Ochrona anty-UV.
•Przyjemna i ciepła w dotyku.
•Odległość między ścianą a poręczą 38 mm: Minimalne wymiary uniemożliwiają
przejście przedramienia między ścianą a poręczą chroniąc użytkownika przed
złamaniem w przypadku upadku.
•Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 6 otworów, Ø73.
•Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
•Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.
•10 lat gwarancji.
•Znak CE.
Poręcz prosta Ø32
5050N
Nylon HR błyszczący biały - 400 mm
50504N
Nylon HR błyszczący biały - 500 mm
50505N
Nylon HR błyszczący biały - 600 mm
50506N
Nylon HR błyszczący biały - 900 mm
50509N
46
Dostępność - Gama Nylon
Ø 73
8,5
Nylon HR błyszczący biały - 300 mm
300-900
Ø 32
38
5050N/50504N/50505N/50506N/50509N
Poręcze /
DOSTĘPNOŚĆ NYLON
N
EW
Stała poręcz łukowa
Produkty dodatkowe
•Do WC, natrysku lub umywalki.
•Służy do podpierania i podnoszenia się.
•Najczęściej instalowana równolegle do uchylnej poręczy łukowej
w WC lub po obu stronach umywalki.
•Zalecana jeżeli miska ustępowa lub siedzisko natryskowe
jest zbyt oddalone od ściany bocznej.
•Wymiary: 650 x 230 x 105 mm, Ø32.
•Przystosowana do intensywnego używania w budynkach użyteczności
publicznej i w środowisku szpitalnym.
•Poliamid o wysokiej odporności (Nylon): wzmocniony rdzeniem
ze stali chronionej antykorozyjnie o grubości 2 mm.
•Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
•Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.
•Ochrona anty-UV.
•Przyjemna i ciepła w dotyku.
•Niewidoczne mocowania płytą montażową Inox 304, 4 mm grubości.
•Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
•Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.
•10 lat gwarancji.
•Znak CE.
Przycisk do spłukiwania, oparcie do WC i uchwyt
na papier WC (patrz strona 59)
Przykład instalacji przy umywalce
650
230
180
105
Ø 32
5161N
Stała poręcz łukowa Ø32 - Nylon HR błyszczący biały - L.650 mm
5161N
Dostępność - Gama Nylon
47
/ Uchylne poręcze łukowe
N
EW
Uchylna poręcz łukowa
Bez podpory
Produkty dodatkowe
N
EW
•Do WC lub natrysku.
•W pozycji podniesionej umożliwia dostęp z boku.
•Służy do podpierania i podnoszenia się oraz w pozycji opuszczonej
jako pomoc w przemieszczaniu się.
•Wymiary: 850 lub 650 x 230 x 105 mm, Ø32.
•Wolnoopadająca.
•Zatrzymanie w pozycji pionowej.
•Przystosowana do intensywnego używania w budynkach użyteczności publicznej
i w środowisku szpitalnym.
•Poliamid o wysokiej odporności (Nylon): wzmocniony rdzeniem
ze stali chronionej antykorozyjnie o grubości 2 mm.
•Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
•Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.
•Ochrona anty-UV.
•Przyjemna i ciepła w dotyku.
•Niewidoczne mocowania płytą montażową Inox 304, 4 mm grubości.
•Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
•Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.
•10 lat gwarancji.
•Znak CE.
Przycisk do spłukiwania, oparcie do WC i uchwyt
na papier WC (patrz strona 59)
750/950
Powiązany produkt
650/850
242
180
230
105
17
Ø 32
105
17
5160N/5164N
230
Przykład instalacji w WC
Uchylna poręcz łukowa Ø32
Nylon HR błyszczący biały - L.650 mm
5160N
Nylon HR błyszczący biały - L.850 mm
5164N
48
Dostępność - Gama Nylon
Płyta zakrywająca
mocowania
•Zakrywa śruby
mocujące w
przypadku
demontażu uchylnej
poręczy łukowej.
•Ogranicza ilość
uchylnych poręczy
łukowych w
budynku pozwalając
na instalację w
momencie, kiedy
jest to konieczne.
Przykład: hotel lub
szpital przyjmujący
tymczasowo osoby
niepełnosprawne.
•Dostarczana ze
śrubami Inox do
betonowej ściany.
Płyta zakrywająca mocowania Nylon
510150N
Uchylne poręcze łukowe /
Uchylna poręcz łukowa
Z podporą
DOSTĘPNOŚĆ NYLON
N
EW
Produkty dodatkowe
Przycisk do spłukiwania, oparcie do WC i uchwyt
na papier WC (patrz strona 59)
105
180
800
760/780
Ø 32
760/780
17
800/1000
230
180
650
Powiązany produkt
300
300
650/850
180
230
800/1000
Ø 32
760/780
17
300 105
5162N/5170N
230
230
105
•Do WC lub natrysku.
650/850
•W pozycji podniesionej umożliwia dostęp z boku.
•Służy do podpierania i podnoszenia się oraz w
pozycji opuszczonej jako pomoc
17
w przemieszczaniu się.
Ø 32
•Z podporą składającą się automatycznie. Stosować
jako wzmocnienie jeśli mocowanie ścienne jest
niewystarczające.
•Regulowana wysokość podpory od 760 do 780 mm.
•Wymiary: 850 lub 650 x 800 x 105 mm, Ø32.
•Wolnoopadająca. Zatrzymanie w pozycji pionowej.
•Przystosowana do intensywnego używania w budynkach
użyteczności publicznej i w środowisku szpitalnym.
•Poliamid o wysokiej odporności (Nylon):
wzmocniony rdzeniem ze stali chronionej antykorozyjnie 105
o grubości 2 mm.
•Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia
czyszczenie i utrzymanie higieny.
•Wysoka odporność na środki czystości
i produkty chemiczne.
•Ochrona anty-UV.
•Przyjemna i ciepła w dotyku.
•Niewidoczne mocowania płytą montażową Inox 304,
4 mm grubości.
•Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
•Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna
waga użytkownika: 135 kg.
•10 lat gwarancji.
•Znak CE.
Uchylna poręcz łukowa Ø32 z podporą
Nylon HR błyszczący biały - L.650 mm
5162N
Nylon HR błyszczący biały - L.850 mm
5170N
17
Płyta zakrywająca
mocowania
•Zakrywa śruby
mocujące w
przypadku
demontażu uchylnej
poręczy łukowej.
•Ogranicza ilość
uchylnych poręczy
łukowych w
budynku pozwalając
na instalację w
momencie, kiedy
jest to konieczne.
Przykład: hotel lub
szpital przyjmujący
tymczasowo osoby
niepełnosprawne.
•Dostarczana ze
śrubami Inox do
betonowej ściany.
Płyta zakrywająca mocowania Nylon
510150N
Dostępność - Gama Nylon
49
/ Poręcze do natrysku
Poręcz prosta z uchwytem na suwaku
Produkty dodatkowe
Mydelniczka na
suwaku, słuchawka
natryskowa i wąż
(patrz strona 58)
•Do natrysku lub wanny.
•Służy do podtrzymywania się w pozycji stojącej i montażu suwaka.
•Ergonomiczny uchwyt na suwaku z Nylonu HR.
•Możliwość dodania mydelniczki na suwaku (zamawiać osobno).
•Wysokość: 1 150 mm, Ø32.
•Przystosowana do intensywnego używania w budynkach użyteczności publicznej
i w środowisku szpitalnym.
•Poliamid o wysokiej odporności (Nylon): wzmocniony rdzeniem
ze stali chronionej antykorozyjnie o grubości 2 mm.
•Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
•Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.
•Ochrona anty-UV.
•Przyjemna i ciepła w dotyku.
•Odległość między ścianą a poręczą 38 mm: Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście
przedramienia między ścianą a poręczą chroniąc użytkownika przed złamaniem
w przypadku upadku.
•Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 6 otworów, Ø73.
•Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
•Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.
•10 lat gwarancji.
•Znak CE.
Ø 73
8,5
Ø 32
38
1150
Ø 32
Poręcz prosta z uchwytem na suwaku Ø32 - Nylon HR błyszczący biały - H.1 150 mm
50
Dostępność - Gama Nylon
5460N
5460N
Poręcze do natrysku /
Poręcz w kształcie litery ‚L”
DOSTĘPNOŚĆ NYLON
Produkty dodatkowe
Uchwyt na suwaku do słuchawki natryskowej,
mydelniczka na suwaku, słuchawka natryskowa
i wąż (patrz strona 58)
•Do natrysku lub wanny.
•Służy do podtrzymywania się i bezpiecznego przemieszczania się pod natryskiem
lub w wannie.
•Możliwość dodania uchwytu na suwaku do słuchawki natryskowej i/lub mydelniczki
na suwaku.
•Wymiary: 1 245 lub 750 x 450 mm, Ø32.
•Możliwość montażu jako model prawy lub lewy.
•Przystosowana do intensywnego używania w budynkach użyteczności publicznej
i w środowisku szpitalnym.
•Poliamid o wysokiej odporności (Nylon): wzmocniony rdzeniem
ze stali chronionej antykorozyjnie o grubości 2 mm.
•Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
•Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.
•Ochrona anty-UV.
•Przyjemna i ciepła w dotyku.
•Odległość między ścianą a poręczą 38 mm: Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście
przedramienia między ścianą a poręczą chroniąc użytkownika przed złamaniem
w przypadku upadku.
•Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 6 otworów, Ø73.
•Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
•Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.
•10 lat gwarancji.
•Znak CE.
Ø 73
8,5
Ø 32
Ø 32
750 / 1245
38
Nylon HR błyszczący biały - H.750 mm
5070N
Nylon HR błyszczący biały - H.1 245 mm
5071N
8,5
Ø 73
38
Poręcz w kształcie litery ‚L” Ø32
450
5070N/5071N
Dostępność - Gama Nylon
51
/ Poręcze do natrysku
Poręcz w kształcie litery ‚U”
Produkty dodatkowe
Uchwyt na suwaku do słuchawki natryskowej,
mydelniczka na suwaku, słuchawka natryskowa
i wąż (patrz strona 58)
Służy do podtrzymywania się w pozycji
stojącej i ułatwia
opiekunowi umycie pacjenta.
38
10
1150
Ø 32
Ø 32
Ø 73
Ø 73
8,5
38
1245
•Do natrysku.
•Pomoc w bezpiecznym przemieszczaniu się pod natryskiem.
•Służy do podtrzymywania się w pozycji stojącej i ułatwia opiekunowi umycie pacjenta.
•Możliwość dodania uchwytu na suwaku do słuchawki
natryskowej i/lub mydelniczki na suwaku.
•Wymiary: 1 245 x 500 x 545 mm, Ø32.
•Możliwość montażu jako model prawy lub lewy.
•Przystosowana do intensywnego używania w budynkach użyteczności publicznej
i w środowisku szpitalnym.
•Poliamid o wysokiej odporności (Nylon): wzmocniony rdzeniem
ze stali chronionej antykorozyjnie o grubości 2 mm.
•Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
•Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.
•Ochrona anty-UV.
•Przyjemna i ciepła w dotyku.
•Odległość między ścianą a poręczą 38 mm: Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście
przedramienia między ścianą a poręczą chroniąc użytkownika przed złamaniem
w przypadku upadku.
•Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 6 otworów, Ø73.
•Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
•Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.
•10 lat gwarancji.
• Znak CE.
450
500
Poręcz w kształcie litery ‚U” Ø32 - Nylon HR błyszczący biały
52
Dostępność - Gama Nylon
5090N
5090N
545
Ø 32
Poręcze do natrysku /
Poręcz poziomo-pionowa
DOSTĘPNOŚĆ NYLON
Produkty dodatkowe
Uchwyt na suwaku do słuchawki natryskowej,
mydelniczka na suwaku, słuchawka natryskowa
i wąż (patrz strona 58)
•Do natrysku.
•Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej.
•Zapewnia bezpieczne przemieszczanie się pod natryskiem.
•Możliwość dodania uchwytu na suwaku do słuchawki
natryskowej i/lub mydelniczki na suwaku.
•Wymiary: 1 245 x 570 x 660 mm, Ø32.
•Możliwość montażu jako model prawy lub lewy.
•Przystosowana do intensywnego używania w budynkach użyteczności publicznej
i w środowisku szpitalnym.
•Poliamid o wysokiej odporności (Nylon): wzmocniony rdzeniem
ze stali chronionej antykorozyjnie o grubości 2 mm.
•Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
•Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.
•Ochrona anty-UV.
•Przyjemna i ciepła w dotyku.
•Odległość między ścianą a poręczą 38 mm: Minimalne wymiary uniemożliwiają przejście
przedramienia między ścianą a poręczą chroniąc użytkownika przed złamaniem
w przypadku upadku.
•Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 6 otworów, Ø73.
•Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
•Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.
•10 lat gwarancji.
•Znak CE.
Przykład instalacji pod
natryskiem
Ø
Ø 73
73
38
8,5
10
Ø 32
Ø 32
1150
1245
38
510
570
Poręcz poziomo-pionowa Ø32 - Nylon HR błyszczący biały
5100N
660
5100N
Dostępność - Gama Nylon
53
/ Poręcze do natrysku
Poręcz w kształcie litery ‚T”
Do siedziska natryskowego
Produkty dodatkowe
Siedzisko natryskowe do zawieszenia
(patrz strona 67), uchwyt na suwaku do słuchawki
natryskowej i mydelniczka na suwaku
(patrz strona 58)
8,5
Ø 73
Ø 32
38
Ø 73
8,5
38
Ø 32
Przykład instalacji pod
natryskiem
1150
•Do natrysku.
•Przystosowana do zawieszenia siedziska natryskowego
(zamawiać osobno).
•Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej.
•Zapewnia bezpieczne przemieszczanie się pod natryskiem.
•Możliwość montażu uchwytu na suwaku do słuchawki
natryskowej i/lub mydelniczki na suwaku.
•Wymiary: 1 150 x 500 mm, Ø32.
•Przystosowana do intensywnego używania w budynkach użyteczności
publicznej i w środowisku szpitalnym.
•Poliamid o wysokiej odporności (Nylon): wzmocniony rdzeniem
ze stali chronionej antykorozyjnie o grubości 2 mm.
•Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie
i utrzymanie higieny.
•Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.
•Ochrona anty-UV.
•Przyjemna i ciepła w dotyku.
•Odległość między ścianą a poręczą 38 mm: Minimalne wymiary
uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą
chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.
•Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 6 otworów, Ø73.
•Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
•Testowana na ponad 200 kg.
Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.
•10 lat gwarancji.
•Znak CE.
250
Poręcz w kształcie litery „T” Ø32 - Nylon HR błyszczący biały - Do siedziska natryskowego
54
Dostępność - Gama Nylon
5440N
250
5440N
Poręcze do natrysku /
Poręcz poziomo-pionowa
Do siedziska natryskowego
DOSTĘPNOŚĆ NYLON
Produkty dodatkowe
Siedzisko natryskowe do zawieszenia
(patrz strona 67), uchwyt na suwaku do słuchawki
natryskowej i mydelniczka na suwaku
(patrz strona 58)
Ø 73
8,5
Ø 32
1150
38
350
Przykład instalacji pod
natryskiem
350
Poręcz poziomo-pionowa Ø32 - Nylon HR błyszczący biały
Do siedziska natryskowego
150
400
750
1150
•Do natrysku.
•Przystosowana do zawieszenia siedziska natryskowego
(zamawiać osobno).
•Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej.
•Zapewnia bezpieczne przemieszczanie się pod natryskiem.
•Możliwość montażu uchwytu na suwaku do słuchawki
natryskowej i/lub mydelniczki na suwaku.
•Wymiary: 1 150 x 750 x 750 mm, Ø32.
•Możliwość montażu jako model prawy lub lewy.
•Przystosowana do intensywnego używania w budynkach użyteczności
publicznej i w środowisku szpitalnym.
•Poliamid o wysokiej odporności (Nylon): wzmocniony rdzeniem
ze stali chronionej antykorozyjnie o grubości 2 mm.
•Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie
i utrzymanie higieny.
•Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.
•Ochrona anty-UV.
•Przyjemna i ciepła w dotyku.
•Odległość między ścianą a poręczą 38 mm: Minimalne wymiary
uniemożliwiają przejście przedramienia między ścianą a poręczą
chroniąc użytkownika przed złamaniem w przypadku upadku.
•Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 6 otworów, Ø73.
•Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
•Testowana na ponad 200 kg.
Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.
•10 lat gwarancji.
•Znak CE.
400
750
5490N
150
600
750
5490N
Dostępność - Gama Nylon
55
/ Poręcze do natrysku
Poręcz kątowa, pozioma
Do siedziska natryskowego
Produkt dodatkowy
•Do natrysku.
•Przystosowana do zawieszenia siedziska natryskowego
(zamawiać osobno).
•Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej.
•Zapewnia bezpieczne przemieszczanie się pod natryskiem.
•Wymiary: 750 x 750 mm, Ø32.
•Przystosowana do intensywnego używania w budynkach użyteczności publicznej
i w środowisku szpitalnym.
•Poliamid o wysokiej odporności (Nylon): wzmocniony rdzeniem ze stali chronionej
antykorozyjnie o grubości 2 mm.
•Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
•Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.
•Ochrona anty-UV.
•Przyjemna i ciepła w dotyku.
•Odległość między ścianą a poręczą 38 mm: Minimalne wymiary uniemożliwiają
przejście przedramienia między ścianą a poręczą chroniąc użytkownika przed
złamaniem w przypadku upadku.
•Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 6 otworów, Ø73.
•Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
•Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.
•10 lat gwarancji.
•Znak CE.
Siedzisko natryskowe do zawieszenia
(patrz strona 67)
Ø 73
8,5
Ø 32
38
600
600
Ø 32
150
150
Przykład instalacji pod
natryskiem
Poręcz kątowa, pozioma Ø32 - Nylon HR błyszczący biały - Do siedziska natryskowego
56
Dostępność - Gama Nylon
5121N
5121N
Poręcze do natrysku /
DOSTĘPNOŚĆ NYLON
Poręcz prosta
Do siedziska natryskowego
Produkt dodatkowy
•Do natrysku.
•Przystosowana do zawieszenia siedziska natryskowego
(zamawiać osobno).
•Służy do podpierania i podtrzymywania się w pozycji stojącej.
•Zapewnia bezpieczne przemieszczanie się pod natryskiem.
•Wymiary: 750 x 750 mm, Ø32.
•Przystosowana do intensywnego używania w budynkach użyteczności publicznej
i w środowisku szpitalnym.
•Poliamid o wysokiej odporności (Nylon): wzmocniony rdzeniem
ze stali chronionej antykorozyjnie o grubości 2 mm.
•Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
•Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.
•Ochrona anty-UV.
•Przyjemna i ciepła w dotyku.
•Odległość między ścianą a poręczą 38 mm: Minimalne wymiary uniemożliwiają
przejście przedramienia między ścianą a poręczą chroniąc użytkownika przed
złamaniem w przypadku upadku.
•Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 6 otworów, Ø73.
•Dostarczana ze śrubami Inox do betonowej ściany.
•Testowana na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.
•10 lat gwarancji.
•Znak CE.
Siedzisko natryskowe do zawieszenia
(patrz strona 67)
Ø 73
8,5
Ø 32
38
400
Przykład instalacji pod
natryskiem
Poręcz prosta Ø32 - Nylon HR błyszczący biały - Do siedziska natryskowego
50504N
50504N
Dostępność - Gama Nylon
57
/ Akcesoria do natrysku
Uchwyt na suwaku do słuchawki natryskowej
Mydelniczka na wcisk, na suwaku
•Poliamid o wysokiej odporności (Nylon).
•Ruchomy uchwyt do słuchawki natryskowej.
•Ergonomiczny uchwyt.
•Do poręczy Ø32.
•Poliamid o wysokiej odporności (Nylon).
•Mydelniczka przystosowana do żelu lub mydła.
•Do poręczy Ø25 i Ø32.
Ø 25/32
173
105
87
25
36
Ø 32
510110
510120N
Uchwyt na suwaku Nylon HR błyszczący biały
510110
Mydelniczka na wcisk Nylon HR błyszczący biały
510120N
Słuchawka natryskowa
Wąż SILVER
•Słuchawka natryskowa Z½” z chromowanego ABS.
•Uchwyt antypoślizgowy.
•Ręczny system antyosadowy.
•Uniwersalny, gładki wąż natryskowy ze spożywczego PVC:
ułatwia utrzymanie czystości i ogranicza osadzanie się bakterii.
•Wąż z gładkiego, zbrojonego PVC z efektem metalicznym.
•Przewód PVC wzmocniony 18 włóknami z poliestru.
•Odporność na rozciąganie (50 kg), na skręcanie i zaginanie.
•Stożkowe nakrętki z chromowanego mosiądzu WW½”.
275
1/2"
1/2"
815
1/2"
1/2"
Ø 119
1/2"
0,85m
1,5m
836T3
836T1
Wąż
Słuchawka natryskowa strumień deszcz
58
Dostępność - Gama Nylon
815
L.0,85 m
836T3
L.1,50 m
836T1
Przycisk do uruchamiania spłukiwania
Uchwyt na papier WC
•Bezprzewodowe uruchamianie spłukiwania na fale radiowe (868.4 MHz).
•Pozwala na uruchomienie spłukiwania na odległość.
•Kompatybilny z systemami Geberit, Grohe, Sanit, Tece, Viega...
•Do poręczy Ø25 do Ø34.
•Poliamid o wysokiej odporności (Nylon).
•Instalacja bez demontażu poręczy.
•Blokada antykradzieżowa.
•Uszczelka uniemożliwiająca obracanie się uchwytu.
•Do poręczy Ø32 do Ø34.
Ø25-Ø34
DOSTĘPNOŚĆ NYLON
Akcesoria do poręczy i WC /
Ø 20
Ø 32-34
46
107
152
16
85
510140
510081N
Przycisk na fale radiowe uruchamiający spłukiwanie
Uchwyt na papier WC do uchylnej poręczy łukowej
Nylon HR błyszczący biały
510140
510081N
Nadstawka do miski ustępowej
Oparcie confort do WC
•Biały plastik dokręcany z boku.
•Regulacja szerokości od 320 do 380 mm.
•Wytrzymuje obciążenie 225 kg (435).
•Wytrzymuje obciążenie 190 kg (432).
•Znak CE.
•Miękkie oparcie z poliuretanu.
•Rura poliamid o wysokiej odporności (Nylon) Ø32.
•Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 6 otworów, Ø73.
•Wymiary: 150 x 575 x 173 mm.
•Znak CE.
420
400
435
173
150
100
100
370
375
580
385
432
510629N
Nadstawka do miski ustępowej
Nadstawka z pokrywą
435
Nadstawka bez pokrywy
432
Oparcie do WC- Nylon HR błyszczący biały
510629N
Dostępność - Gama Nylon
59
/ Akcesoria do WC i łazienki
Pojemnik ze szczotką WC
Długi, ergonomiczny uchwyt
515
N
EW
•Poliamid o wysokiej odporności (Nylon).
•Długi, ergonomiczny uchwyt: łatwe użycie dla osób na wózku
inwalidzkim lub osób mających trudności z pochyleniem się.
•Łatwe czyszczenie: wyjmowane plastikowe wnętrze.
•Plastikowe wnętrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu
szczotki w wodzie znajdującej się na spodzie pojemnika i ogranicza
rozpryskiwanie wody podczas kolejnego użycia.
•Mocowanie ścienne z blokadą antykradzieżową.
•Wysokość 515 mm.
133
Pojemnik ze szczotką Nylon HR błyszczący biały
z długim uchwytem - Antykradzieżowy
4051N
Podwójny hak na ręcznik
Hak na ręcznik
N
EW
Wieszak na zapasową rolkę
papieru lub w kształcie litery „„U”
4051N
•Poliamid o wysokiej odporności (Nylon).
•Model na zapasową rolkę: rura Ø32.
•Model w kształcie litery „U”: rura Ø20.
•Niewidoczne mocowania.
95
Ø 20
Ø 62
65
55
160
4081N
4042W
Wieszak na papier WC w rolce
Nylon HR błyszczący biały
Na zapasową rolkę
4070N
W kształcie litery „U”
4081N
60
Ø 20
Ø 62
Ø 73
120
Ø 20
140
4070N
•Poliamid o wysokiej odporności (Nylon).
•Rura Ø20.
•Niewidoczne mocowania.
70
Ø 32
Ø 62
•Inox.
•Rura Ø20, 1 mm.
•Niewidoczne mocowania.
•Wymiary: Ø62 x 55 x 95 mm.
Dostępność - Gama Nylon
4043N
Dostępny w 2 połowie 2016.
O dostępność pytać dział handlowy.
Podwójny hak na ręcznik
Inox epoksyd biały
4042W
Hak na ręcznik
Nylon HR błyszczący biały
4043N
Akcesoria do łazienki /
Lustro uchylne z długim, ergonomicznym
uchwytem
DOSTĘPNOŚĆ NYLON
N
EW
•Długi, ergonomiczny uchwyt umożliwiający regulację
kąta nachylenia lustra przez osobę siedzącą lub osobę
na wózku inwalidzkim.
•Szybka i łatwa instalacja na wcisk.
•Blokada antykradzieżowa.
•Uchwyt z błyszczącego, białego Nylonu HR.
•Lustro ze szkła hartowanego 6 mm.
•Wymiary lustra: 500 x 600 mm.
•Kąt nachylenia do 20°.
20°
600
Lustro uchylne z ergonomicznym uchwytem Nylon HR biały
510201N
Inne modele luster i mocowań patrz strony 96-97.
594
500
70
630
230
510201N
Lustro uchylne z długim uchwytem i mocowania
N
EW
Lustro uchylne z uchwytem
Ø 25
420
500
•Długi uchwyt umożliwiający regulację kąta nachylenia lustra
przez osobę siedzącą lub osobę na wózku inwalidzkim.
•Możliwość instalacji pionowej lub poziomej.
•Rura Inox 304 bakteriostatyczny, Ø25 x 1,2 mm.
680
•Wymiary lustra: 600 x 420 mm.
•Grubość lustra: 6 mm.
600
520
500
•Uchwyt umożliwiający regulację kąta nachylenia lustra przez
osobę siedzącą lub osobę na wózku inwalidzkim.
•Szybka i łatwa instalacja na wcisk.
•Blokada antykradzieżowa.
•Uchwyt z błyszczącego, białego Nylonu HR.
•Lustro ze szkła
20°
600
hartowanego 6 mm.
70
•Wymiary lustra:
500 x 600 mm.
•Kąt nachylenia
do 20°.
4201EW
510202N
Lustro uchylne z uchwytem Nylon HR biały
Inne modele luster i mocowań patrz strony 96-97.
84
510202N
Lustro uchylne z długim uchwytem
i mocowania Inox epoksyd biały
4201EW
Inne modele luster i mocowań patrz strony 96-97.
Dostępność - Gama Nylon
61
/ Umywalka PMR
Umywalka MINERALCAST PMR
Ścienna
30
50
575
615
Umywalka MINERALCAST PMR ścienna z centralnym otworem Ø35 na armaturę
MINERALCAST - 1 stanowisko - L.785 mm
62
Dostępność - Gama Nylon
132306
130
170
80
25
545
Ø 48
335
50
250
100
50
30
785
20
N
EW
•Umywalka ścienna.
•Zintegrowane uchwyty boczne służą do podtrzymywania się lub jako
wieszak na ręczniki.
•Czyste i opływowe kształty.
•MINERALCAST: materiał kompozytowy na bazie naturalnych minerałów
i żywicy poliestrowej.
•Przystosowana do używania w budynkach użyteczności publicznej lub
środowisku szpitalnym.
•Niegłęboka umywalka przystosowana do użycia przez osoby
siedzące lub osoby na wózku inwalidzkim.
•Jednolita powierzchnia bez chropowatości dla łatwego czyszczenia.
•Umywalka odlewana z jednej części, bez spoin, dla łatwej obsługi
i odpowiedniej higieny.
•Przyjemna w dotyku.
•Bez przelewu.
•Dostarczana z mocowaniami.
•Waga: 21,5 kg.
400
132306
65
170
DOSTĘPNOŚĆ NYLON
Dostępność - Gama Nylon
63
Dostępność i Samodzielność
Siedziska natryskowe
KOMFORTOWE
DOSTĘPNOŚĆ SIEDZISKA
67
Z LISTWAMI
70
ALU
71
Dostępność - Siedziska
65
Komfortowe Siedziska natryskowe /
Siedzisko zdejmowane
Do zawieszenia
DOSTĘPNOŚĆ SIEDZISKA
Konstrukcja Inox epoksyd biały.
Do zawieszenia na poręczy Ø32
(patrz nr 5440N, 5490N, 5121N i 50504N strony 54 do 57).
•Komfortowe siedzenie i oparcie HR.
•Model szeroki.
•Do zawieszenia na poręczy Ø32
(patrz nr 5440, 5490, 5121 i 50505 strony 26 do 29).
•Wymiary: 590 x 420 x 580 mm.
•Przystosowane do intensywnego używania w budynkach użyteczności publicznej
i w środowisku szpitalnym.
•Pełne, zatrzaskowe siedzenie z polimeru o wysokiej odporności.
•Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
•Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.
•Ochrona anty-UV.
•Przyjemne i ciepłe w dotyku.
•Konstrukcja z rury Inox 304 bakteriostatyczny Ø32 x 1,5 mm.
•Regulowane odbojniki zapewniają dobre wypoziomowanie siedzenia.
•Szerokie rozety naciskowe chroniące ścianę.
•Testowane na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.
•10 lat gwarancji.
• Znak CE.
370
580
420
Komfortowe, zdejmowane siedzisko do zawieszenia
Konstrukcja Inox błyszczący UltraPolish
Konstrukcja Inox epoksyd biały
590
510300D
510300DN
510300D
Dostępność - Siedziska
67
/ Komfortowe Siedziska natryskowe
Siedzisko składane
Komfortowe oparcie HR
•Do siedzisk natryskowych nr 510420, 510420N, 510430
i 510430N.
•Wymiary: 56 x 420 x 410 mm.
•Pełne, zatrzaskowe oparcie z polimeru
o wysokiej odporności.
Komfortowe siedzisko HR
•Wymiary: 506 x 420 x 138 mm.
•Wymiary po złożeniu: 95 x 540 mm.
56
506
510420
Oparcie
510429
Siedzisko z oparciem
510434
620
120
95
95
510420
Komfortowe siedzisko składane - Konstrukcja Inox błyszczący UltraPolish
Siedzisko
120
506
540
410
138
620
410
138
56
540
420
620
620
•Komfortowe siedzisko i oparcie HR.
•Model szeroki.
•Wymiary: 506 x 420 x 620 mm.
•Wymiary po złożeniu: 120 x 620 mm.
•Zatrzymanie w pozycji pionowej.
•Wolnoopadające.
•Przystosowane do intensywnego używania w budynkach użyteczności publicznej
i w środowisku szpitalnym.
420
•Pełne, zatrzaskowe siedzenie z polimeru o wysokiej odporności.
•Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
•Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.
•Ochrona anty-UV.
•Przyjemne i ciepłe w dotyku.
•Konstrukcja z rury Inox 304 bakteriostatyczny Ø32.
•6 punktów mocujących.
•Dostarczane ze śrubami Inox do betonowej ściany.
•Testowane na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.
•10 lat gwarancji.
•Znak CE.
420
56
Komfortowe siedzisko składane - Konstrukcja Inox epoksyd biały
Siedzisko
510420N
Oparcie
510429N
Siedzisko z oparciem
510434N
68
Dostępność - Siedziska
540
510434S
138
510429S
Siedzisko z oparciem
620
510420S
Oparcie
620
Siedzisko
410
Komfortowe siedzisko składane - Konstrukcja Inox satynowy UltraSatin
506
510434
120
95
Komfortowe Siedziska natryskowe /
Siedzisko składane z podporą
DOSTĘPNOŚĆ SIEDZISKA
Komfortowe oparcie HR
•Do siedzisk natryskowych nr 510420, 510420N, 510430
i 510430N.
•Wymiary: 56 x 420 x 410 mm.
•Pełne, zatrzaskowe oparcie z polimeru
o wysokiej odporności.
540
620
410
Komfortowe siedzisko HR z podporą
420
56
•Wymiary: 506 x 420 x 480 mm.
•Wymiary po złożeniu: 130 x 540 mm.
510430
506
138
1000
•Komfortowe siedzisko i oparcie HR.
•Model szeroki.
•Wymiary: 506 x 420 x 1 000 mm.
•Wymiary po złożeniu: 165 x 620 mm.
•Zatrzymanie w pozycji pionowej.
•Wolnoopadające.
•Przystosowane do intensywnego używania w budynkach użyteczności publicznej
i w środowisku szpitalnym.
•Pełne, zatrzaskowe siedzenie z polimeru o wysokiej odporności.
•Jednolita powierzchnia bez chropowatości ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
•Wysoka odporność na środki czystości i produkty chemiczne.
•Ochrona anty-UV.
•Przyjemne i ciepłe w dotyku.
•Konstrukcja z rury Inox 304 bakteriostatyczny Ø32.
•Wzmocnienie składaną podporą, rura Inox 304 Ø25 x 1,2 mm.
•6 punktów mocujących.
•Dostarczane ze śrubami Inox do betonowej ściany.
•Testowane na ponad 300 kg. Maksymalna zalecana waga użytkownika: 170 kg.
•10 lat gwarancji. Znak CE.
130
480
165
420
56
Komfortowe siedzisko składane z podporą - Konstrukcja Inox błyszczący UltraPolish
Siedzisko z podporą
510430S
Oparcie
510429S
Siedzisko z podporą i oparciem
510436S
620
506
165
130
Komfortowe siedzisko składane z podporą - Konstrukcja Inox epoksyd biały
Siedzisko z podporą
510430N
Oparcie
510429N
Siedzisko z podporą i oparciem
510436N
540
Komfortowe siedzisko składane z podporą - Konstrukcja Inox satynowy UltraSatin
480
510436
138
510429
Siedzisko z podporą i oparciem
410
510430
Oparcie
1000
Siedzisko z podporą
510436
Dostępność - Siedziska
69
/ Siedziska natryskowe z listwami
Siedzisko zdejmowane
Do zawieszenia
Siedzisko składane
Siedzisko składane z podporą
•Do zawieszenia na poręczy Ø32
(patrz nr 5440, 5490, 5121 i 50505
strony 26 do 29, nr 5440N, 5490N, 5121N
i 50504N strony 54 do 57).
•Wymiary model szeroki:
490 do 505 x 420 x 470 mm
•Wymiary model standardowy:
490 do 505 x 340 x 470 mm.
•Listwy z białego plastiku.
•Konstrukcja z rury Inox 304 bakteriostatyczny
Ø25 x 1,5 mm.
•Wykończenie Inox błyszczący UltraPolish,
jednolita powierzchnia bez chropowatości
ułatwia czyszczenie i utrzymanie higieny.
•Regulowane odbojniki zapewniają dobre
wypoziomowanie siedzenia.
•Kauczukowe końcówki ochronne
na odbojnikach.
•Testowane na ponad 200 kg. Zalecana
maksymalna waga użytkownika: 135 kg.
•Wymiary model szeroki:
380 x 420 x 180 mm.
•Wymiary model standardowy:
380 x 340 x 180 mm.
•Wymiary po złożeniu: 110 x 445 mm.
•Listwy z białego plastiku.
•6 punktów mocujących.
•Testowane na ponad 200 kg. Zalecana
maksymalna waga użytkownika: 135 kg.
•Wymiary model szeroki:
380 x 420 x 480 mm.
•Wymiary model standardowy:
380 x 340 x 480 mm.
•Wymiary po złożeniu: 110 x 470 mm.
•Wysokość siedzenia: 480 mm.
•Listwy z białego plastiku.
•Wzmocnienie składaną podporą,
rura Inox Ø20.
•6 punktów mocujących.
•Testowane na ponad 200 kg. Zalecana
maksymalna waga użytkownika: 135 kg.
325
380
180
420
380
480
320
470
420
420
490-505
393
437
438
285
380
180
340
380
480
320
470
340
490-505
340
395
423
Zdejmowane siedzisko z listwami, do zawieszenia
431
Siedzisko składane z listwami
Siedzisko składane z listwami, z podporą
Model szeroki
393
Model szeroki
437
Model szeroki
438
Model standardowy
395
Model standardowy
423
Model standardowy
431
70
Dostępność - Siedziska
Siedziska natryskowe i taboret natryskowy ALU /
N
EW
Siedzisko składane ALU z podporą
DOSTĘPNOŚĆ SIEDZISKA
430
480
860
465
565
Model szeroki
•Wymiary: 430 x 465 x 480 mm.
•Wymiary po złożeniu: 82 x 565 mm.
•Regulacja wysokości podpory do 8 mm.
•Ergonomiczne i antypoślizgowe podparcia boczne.
82
510410
407
•Wymiary: 400 x 360 x 480 mm.
•Plastikowe nakładki ochronne.
840
360
Taboret natryskowy ALU
545
•Wymiary: 407 x 360 x 480 mm.
•Wymiary po złożeniu: 82 x 545 mm.
•Wysokość siedzenia: 480 mm.
•Szerokie listwy z plastiku są wygodne i ułatwiają czyszczenie.
•Składana podpora prowadzona ruchomym ramieniem.
•Konstrukcja z rury aluminium Ø25 x 2 mm.
•Niewidoczne mocowania.
•Testowane na ponad 200 kg. Zalecana maksymalna waga użytkownika: 135 kg.
•Znak CE.
480
82
360
480
510400
400
Siedzisko składane z podporą i taboret ALU
Siedzisko ALU z podporą
510400
Siedzisko ALU z podporą – Model szeroki
510410
Taboret ALU
510418
510418
Dostępność - Siedziska
71
Akcesoria dla zapewnienia higieny
w budynkach użyteczności publicznej
WC
76
UMYWALKA
82
ŁAZIENKA
AKCESORIA DLA ZAPEWNIENIA HIGIENY
92
PORĘCZE
98
NATRYSK
100
SERIA
HYPERECO
104
Akcesoria dla zapewnienia higieny
73
/ Akcesoria dla zapewnienia higieny
MAKSYMALNA HIGIENA
MAKSYMALNA WYTRZYMAŁOŚĆ
ALE RÓWNIEŻ…
Stal nierdzewna (Inox): materiał ograniczający
proliferację bakterii
Większość akcesoriów DELABIE jest produkowana
ze stali nierdzewnej: Inox 304 bakteriostatyczny.
Na tego rodzaju stali w kontakcie z powietrzem
lub wodą, w sposób ciągły tworzy się niewidoczna
powłoka ochronna. Nawet w przypadku uszkodzeń
mechanicznych stal nierdzewna jest chroniona przed
korozją. Powierzchnia pozostaje błyszcząca, twarda
i gładka, zapobiegając łatwemu przywieraniu bakterii.
Bakterie rozwijają się wolniej niż na innych materiałach.
Charakter aseptyczny Inoxu jest potwierdzany licznymi
badaniami.
Ten szlachetny stop jest doskonale przystosowany
do środowisk, które muszą zapewnić najwyższe
standardy higieniczne (szpitale, domy opieki, szkoły,
zakłady żywienia zbiorowego, publiczne sanitariaty...).
Wysoka odporność na wandalizm
Grubość metalu używanego do produkcji akcesoriów
DELABIE dla zapewniania higieny jest zazwyczaj
większa niż w przypadku standardowych produktów
dostępnych na rynku. Ta solidna konstrukcja zapewnia
wysoką odporność na wandalizm, szczególnie
w miejscach o wysokiej frekwencji.
W celu zabezpieczenia przed kradzieżami, które
są częstym zjawiskiem w budynkach użyteczności
publicznej, większość akcesoriów DELABIE jest
wyposażona w niewidoczne mocowania i/lub
zamknięcie na zamek. Możliwość korzystania
ze standardowego klucza DELABIE, dla większości
produktów DELABIE z zamkiem, ułatwia konserwację
wykonywaną przez personel techniczny.
Trzy wykończenia
Akcesoria dla
zapewnienia higieny
DELABIE komponują
się ze wszystkimi stylami
i rodzajami tworzyw.
Produkty są dostępne
w trzech wykończeniach:
Inox błyszczący, satynowy
lub epoksyd biały.
Wykończenie błyszczące i satynowe:
ułatwione czyszczenie gwarantujące higienę
w czasie
Używając powierzchni łatwych do czyszczenia
i dezynfekcji ograniczamy ryzyko przenoszenia bakterii.
Wykończenia DELABIE błyszczące i satynowe nadają
akcesoriom jednolitą powierzchnię bez chropowatości.
Są łatwe w czyszczeniu oraz ilość używanych środków
czystości jest ograniczona. Współczynnik retencji
bakterii po czyszczeniu jest bardzo niski, do 20 razy
niższy niż na materiałach takich jak szkło lub plastik.
Badania pokazują, że po kilku dziennych cyklach
zabrudzenia i czyszczenia, Inox błyszczący zatrzymuje
mniej zanieczyszczeń i bakterii niż miedź, która ma
właściwości bakteriobójcze. Powierzchnia miedzi ulega
degradacji przez co jest trudniejsza w czyszczeniu.
Błyszczący Inox zapewnia lepszą higienę, trwale
ułatwiając czyszczenie.
Konstrukcja sprzyjająca zapewnieniu higieny
Akcesoria DELABIE zostały zaprojektowane,
aby spełnić jasną i istotną rolę utrzymania higieny:
możliwość częstego czyszczenia. Zastosowanie
jednolitych pokryw ograniczających nisze bakteryjne
oraz dozowników mydła zapobiegających stałej
stagnacji mydła są przykładami pozwalającymi
na skuteczne czyszczenie i utrzymanie higieny.
74
Akcesoria dla zapewnienia higieny
Przystosowane do intensywnego używania
Wszystkie produkty DELABIE są poddawane testom na
wytrzymałość, aby zapewnić odporność na intensywne
używanie w miejscach publicznych. Ich konstrukcja jest
specjalnie przystosowana do intensywnego używania
we wszystkich budynkach użyteczności publicznej
i miejscach o wysokiej frekwencji.
Kompletna gama
Różnorodność oferty
DELABIE pozwala
zaproponować
rozwiązania dla
zapewnienia higieny
w różnych przestrzeniach
użytkowania: umywalki,
toalety, łazienki…
Wizerunek jakości stali
nierdzewnej połączony
z eleganckim designem
akcesoriów DELABIE
tworzy doskonałe
uzupełnienie pozostałych
gam produktów
DELABIE.
100% recykling
Inox w 100% nadaje się
do recyklingu,
co pozytywnie wpływa
na zrównoważony rozwój
i ochronę środowiska.
Produkty ze stali
nierdzewnej DELABIE
zawierają od 50% do
65% Inoxu pochodzącego
z recyklingu.
INOX 304
BAKTERIOSTATYCZNY
Ograniczona proliferacja
bakterii
JEDNOLITA POKRYWA
Ogranicza nisze
bakteryjne
WYKOŃCZENIE BŁYSZCZĄCE
I SATYNOWE
Łatwe czyszczenie
ZAMKNIĘCIE NA ZAMEK
I STANDARDOWY KLUCZ
DELABIE
NIEWIDOCZNE MOCOWANIA
Antykradzieżowy
W 100% NADAJĄCE SIĘ
DO RECYKLINGU
ELEGANCKI DESIGN
3 MOŻLIWE WYKOŃCZENIA
POJEMNIK POWYŻEJ POMPY
Brak stagnacji mydła
ANTYWYCIEKOWA POMPA
DOZUJĄCA Z ANTYBLOKADĄ
PRZYCISK Z
DELIKATNYM
URUCHAMIANIEM
AKCESORIA DLA ZAPEWNIENIA HIGIENY
OKIENKO KONTROLI
POZIOMU MYDŁA
ZNACZNA GRUBOŚĆ METALU
Wysoka odporność
/ Podajniki na papier WC
Podajnik na papier WC, jednoczęściowa pokrywa
Na papier w rolce, antykradzieżowy
•Inox 304.
•Jednoczęściowa pokrywa z przegubem ułatwia obsługę i utrzymanie higieny.
•Zintegrowany, antykradzieżowy uchwyt z poliwęglanu.
•Niewidoczne mocowania.
119
140
Wykończenie Inox 304 błyszczący
566
Wykończenie Inox 304 satynowy
510567
80
Podajnik na papier WC, jednoczęściowa pokrywa
3565
Wykończenie Inox 304 epoksyd biały
566/510567/3565
Wieszak na papier WC
Na papier w rolce
Pojemnik na papier WC
2 rolki
•Inox.
•Rura Ø20, grubość 1 mm.
•Niewidoczne mocowania.
•Model mocny, odporny na wandalizm.
•1 rolka w zapasie.
•Zamknięcie na zamek.
•Kontrola poziomu papieru.
•Grubość metalu: 1 mm.
120
•Wymiary: 120 x 119 x 220 mm.
119
130
220
82
175
4081
1660/1661
Wieszak na papier WC w kształcie litery ‚U”
Pojemnik na papier WC 2 rolki
Wykończenie Inox błyszczący
4081P
Wykończenie Inox błyszczący
1660
Wykończenie Inox satynowy
4081S
Wykończenie Inox satynowy
1660S
4081EW
Wykończenie epoksyd biały
1661
Wykończenie Inox epoksyd biały
76
Akcesoria dla zapewnienia higieny
Pojemniki na papier WC /
Pojemnik na papier WC duży model
Do zwoju 400 m
•Model do zwoju 400 m.
•Jednoczęściowa pokrywa z przegubem ułatwia obsługę i utrzymanie higieny.
•Zamknięcie na zamek.
•Kontrola poziomu papieru.
•Wymiary: Ø305, głębokość 135 mm.
•Z dnem.
Ø 305
135
Pojemnik na papier WC duży model do zwoju 400 m
Wykończenie Inox 304 błyszczący
2911
Wykończenie Inox 304 satynowy
2912
Wykończenie stal, biały lakier
2910
2911/2912/2910
AKCESORIA DLA ZAPEWNIENIA HIGIENY
Pojemnik na papier WC duży model
Do zwoju 200 m
•Model do zwoju 200 m.
•Jednoczęściowa pokrywa z przegubem ułatwia obsługę i utrzymanie higieny.
•Zamknięcie na zamek.
•Kontrola poziomu papieru.
•Wymiary: Ø225, głębokość 125 mm.
•Z dnem.
Ø 225
125
Pojemnik na papier WC duży model do zwoju 200 m
Wykończenie Inox 304 błyszczący
2901
Wykończenie Inox 304 satynowy
2902
Wykończenie stal, biały lakier
2900
2901/2902/2900
Akcesoria dla zapewnienia higieny
77
/ Pojemniki ze szczotką WC
Pojemnik ze szczotką WC bez pokrywy
Z blokadą antykradzieżową
Wykończenie Inox satynowy
Wykończenie Inox błyszczący
Wykończenie Inox epoksyd biały
•Inox 304 bakteriostatyczny.
•Model stojący lub ścienny.
•Model mocny.
•Łatwe czyszczenie: wyjmowane od góry plastikowe wnętrze.
•Plastikowe wnętrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki
w wodzie znajdującej się na dnie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody
podczas kolejnego użycia.
•Blokada antykradzieżowa (model ścienny).
•Grubość Inoxu: korpus 1 mm.
• Wymiary: Ø90 x 330 mm.
4048S
Wykończenie Inox 304 epoksyd biały
4048EW
Pojemnik ze szczotką stojący bez pokrywy
Wykończenie Inox 304 błyszczący
4049P
Wykończenie Inox 304 satynowy
4049S
Wykończenie Inox 304 epoksyd biały
78
Akcesoria dla zapewnienia higieny
4049EW
330
4048P
Wykończenie Inox 304 satynowy
82x34
Wykończenie Inox 304 błyszczący
330
Pojemnik ze szczotką ścienny bez pokrywy – Blokada antykradzieżowa
Ø 90
4048
Ø 90
4049
Pojemniki ze szczotką WC /
Pojemnik ze szczotką WC z pokrywą
Z blokadą antykradzieżową
Wykończenie Inox satynowy
Wykończenie Inox epoksyd biały
•Inox 304 bakteriostatyczny.
•Model stojący lub ścienny.
•Model mocny.
•Łatwe czyszczenie: wyjmowane od góry plastikowe wnętrze.
•Plastikowe wnętrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki
w wodzie znajdującej się na dnie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody
podczas kolejnego użycia.
•Automatyczne naprowadzenie szczotki podczas wkładania do pojemnika
za pomocą systemu samocentrowania.
•Blokada antykradzieżowa (model ścienny).
•Grubość Inoxu: korpus 1 mm.
•Wymiary: Ø90 x 410 mm.
AKCESORIA DLA ZAPEWNIENIA HIGIENY
Wykończenie Inox błyszczący
samocentrowanie
4051P
Wykończenie Inox 304 satynowy
4051S
Wykończenie Inox 304 epoksyd biały
82x34
Wykończenie Inox 304 błyszczący
410
Pojemnik ze szczotką ścienny z pokrywą – Blokada antykradzieżowa
410
zbiornik
4051EW
Pojemnik ze szczotką stojący z pokrywą
Wykończenie Inox 304 błyszczący
4050P
Wykończenie Inox 304 satynowy
4050S
Wykończenie Inox 304 epoksyd biały
4050EW
Ø 90
4051
Ø 90
4050
Akcesoria dla zapewnienia higieny
79
/ Pojemniki ze szczotką WC
Pojemnik ze szczotką WC z pokrywą
Z blokadą antykradzieżową i długim, ergonomicznym uchwytem
Wykończenie Inox satynowy
Wykończenie Inox błyszczący
Wykończenie Inox epoksyd biały
•Inox 304 bakteriostatyczny.
•Model stojący lub ścienny.
•Model mocny.
•Długi, ergonomiczny uchwyt: łatwe użycie dla osób na wózku inwalidzkim
lub osób mających trudności z pochyleniem się.
•Łatwe czyszczenie: wyjmowane od góry plastikowe wnętrze.
•Plastikowe wnętrze ze zbiornikiem: zapobiega pozostawianiu szczotki
w wodzie znajdującej się na dnie pojemnika i ogranicza rozpryskiwanie wody
podczas kolejnego użycia.
•Automatyczne naprowadzenie szczotki podczas wkładania do pojemnika
za pomocą systemu samocentrowania.
•Blokada antykradzieżowa (model ścienny).
•Grubość Inoxu: korpus 1 mm.
•Wymiary: Ø90 x 580 mm.
samocentrowanie
580
580
zbiornik
Wykończenie Inox 304 błyszczący
510051P
Wykończenie Inox 304 satynowy
510051S
Wykończenie Inox 304 epoksyd biały
510051W
82x34
Pojemnik ze szczotką ścienny z pokrywą – Blokada antykradzieżowa
Pojemnik ze szczotką stojący z pokrywą
Wykończenie Inox 304 błyszczący
510050P
Wykończenie Inox 304 satynowy
510050S
Wykończenie Inox 304 epoksyd biały
510050W
80
Akcesoria dla zapewnienia higieny
Ø 90
510051
Ø 90
510050
Pojemniki ze szczotką WC - Podajniki /
Pojemnik ze szczotką WC
Z wyciąganą podstawką
Podajnik do nakładek sedesowych
•Mocowanie ścienne lub do postawienia na posadzce.
•Szklana, wyciągana podstawka.
•Wymiary: 125 x 125 x 350 mm.
•Model mocny, odporny na wandalizm.
•Przegubowe otwarcie, zamknięcie na zamek.
•Mocowanie ścienne.
•Grubość Inoxu: 1 mm.
•Wymiary: 43 x 410 x 270 mm.
270
350
410
125
125
43
448
3561
Pojemnik ze szczotką WC z wyciąganą podstawką
Podajnik do nakładek sedesowych
448
Wykończenie Inox błyszczący
448BIS
Szczotka, Inox błyszczący
Wykończenie Inox błyszczący
3561
Opakowanie 250 nakładek
3562
Podajnik ścienny na ręczniki papierowe w rolce
•Zasobnik z otwarciem z góry.
•Pojemnik na woreczki
higieniczne z dołu.
•Pojemność 9 litrów.
•Przegubowe otwarcie,
zamknięcie na zamek.
•Mocowanie ścienne.
•Grubość Inoxu: 1 mm.
•Wymiary:
123 x 250 x 350 mm.
•Model odporny na wandalizm.
•Centralne rozwijanie
od spodu.
•Zamknięcie na zamek.
•Kontrola poziomu papieru.
•Mocowanie ścienne.
•Grubość Inoxu: 1 mm.
•Wymiary:
215 x 215 x 265 mm.
AKCESORIA DLA ZAPEWNIENIA HIGIENY
Pojemnik i zasobnik na woreczki higieniczne
215
265
350
250
215
123
2561D
Pojemnik i zasobnik na woreczki higieniczne
6590
2561D
Podajnik ścienny na ręczniki papierowe w rolce
6590
Akcesoria dla zapewnienia higieny
81
/ Podajniki i zasobniki na ręczniki papierowe
Podajnik ścienny na ręczniki papierowe
Do ręczników papierowych na zakładkę
•Zamknięcie na zamek.
•Kontrola poziomu papieru.
•Pojemność 640 odcinków.
•Grubość metalu: 1 mm.
•Wymiary: 130 x 275 x 450 mm.
•Wymiary ręczników papierowych: odcinek rozłożony 230 x 250 mm,
odcinek złożony 115 x 250 mm.
450
275
Podajnik ścienny na ręczniki papierowe
Wykończenie Inox błyszczący
6601
Wykończenie Inox satynowy
6607D
Wykończenie epoksyd biały
6602
Papierowe ręczniki na zakładkę, paczka 250 odcinków
6606
130
6601/6607D/6602
Zasobnik ścienny na ręczniki papierowe i zużyte papiery
Z zapadnią, 16 litrów
•System mocowania worka na odpady wewnątrz zasobnika.
•Zamknięcie na zamek.
•Klapka Inox błyszczący.
•Pojemność: 16 litrów.
•Grubość metalu: 1 mm.
•Wymiary: 130 x 275 x 475 mm.
475
275
Zasobnik ścienny 16 litrów na ręczniki papierowe i zużyte papiery
Wykończenie Inox błyszczący
6611
Wykończenie Inox satynowy
6617
Wykończenie epoksyd biały
6612
82
Akcesoria dla zapewnienia higieny
130
6611/6617/6612
Pojemniki - Kosze na odpady /
Wąski pojemnik na odpady
Z pokrywą, 4,5 litra
Prostokątny pojemnik na odpady
Z pokrywą, 13 litrów
Prostokątny pojemnik na odpady
Bez pokrywy, 13 litrów
•Model mocny z pokrywą.
•Inox błyszczący.
•Pojemność 4,5 litra.
•Grubość Inoxu: 1 mm.
•Wymiary: 70 x 210 x 310 mm.
•Model mocny z pokrywą.
•Inox błyszczący.
•Pojemność 13 litrów.
•Grubość Inoxu: 1 mm.
•Wymiary: 150 x 280 x 320 mm.
•Model mocny.
•Inox błyszczący.
•Pojemność 13 litrów.
•Grubość Inoxu: 1 mm.
•Wymiary: 150 x 280 x 320 mm.
280
150
320
70
465
462
Pojemnik na odpady 4,5 litra
z pokrywą
465
460
Pojemnik na odpady 13 litrów
z pokrywą
462
Pojemnik na odpady 13 litrów
bez pokrywy
460
Prostokątny pojemnik na odpady
Bez pokrywy, 25 litrów
Prostokątny pojemnik na odpady
Bez pokrywy, 38 litrów
Okrągły kosz na odpady
3 litry
•Model mocny.
•Inox 304 bakteriostatyczny.
•Pojemność 25 litrów.
•Grubość: 1 mm.
•Wymiary: 155 x 355 x 460 mm.
•Model mocny.
•Inox 304 bakteriostatyczny.
•Pojemność 38 litrów.
•Grubość: 1 mm.
•Wymiary: 160 x 400 x 590 mm.
•Inox.
•Z pojemnikiem.
•Pojemność 3 litry.
•Należy używać 5 litrowych worków.
•Wymiary: Ø170, wysokość 265 mm.
400
160
155
Ø 170
0010350100/0010350000
Pojemnik na odpady 25 litrów bez pokrywy
265
590
460
355
AKCESORIA DLA ZAPEWNIENIA HIGIENY
310
320
210
280
150
0010890100/0010890000
Pojemnik na odpady 38 litrów bez pokrywy
449/1449
Kosz na odpady 3 litry z przyciskiem nożnym
Inox 304 błyszczący
0010350100
Inox 304 błyszczący
0010890100
Inox 304 błyszczący
449
Inox 304 satynowy
0010350000
Inox 304 satynowy
0010890000
Inox 304 satynowy
1449
Akcesoria dla zapewnienia higieny
83
/ Akcesoria podtynkowe
Dozownik mydła w płynie
Podajnik na ręczniki papierowe
Pojemnik na odpady z zapadnią
•Inox 304 bakteriostatyczny, satynowy.
•Drzwiczki z zamknięciem na zamek.
•Plastikowy zbiornik.
•Niewidoczne mocowania.
•Pojemność 1 litr.
•Wymiary: 107 x 245 x 150 mm.
•Do mydła bez chloru i o neutralnym pH.
•Inox 304 bakteriostatyczny, satynowy.
•Drzwiczki z zamknięciem na zamek.
•Niewidoczne mocowania.
•Pojemność: 400 do 600 odcinków.
•Wymiary: 122 x 330 x 435 mm.
•Inox 304 bakteriostatyczny, satynowy.
•Zapadnia PUSH.
•Drzwiczki z zamknięciem na zamek.
•Niewidoczne mocowania.
•Pojemność 18 litrów.
•Grubość: 1,2 mm.
•Wymiary: 100 x 360 x 710 mm.
360
710
389
435
103
150
107
200
100
108
90
280
0013200000
Dozownik mydła
84
665
122
330
245
100
310
0013120000
0013200000
Akcesoria dla zapewnienia higieny
Podajnik na ręczniki papierowe
0013320000
0013120000
Pojemnik na odpady z zapadnią
0013320000
Akcesoria podtynkowe /
Moduł Podajnik - Zasobnik na
ręczniki papierowe - 30 litrów
Moduł Podajnik - Zasobnik na
ręczniki papierowe - Suszarka
•Inox 304 bakteriostatyczny, satynowy.
•Drzwiczki z zamknięciem na zamek.
•Niewidoczne mocowania.
•Pojemność podajnika: 400 do 600 odcinków.
•Pojemność zasobnika: 10 litrów.
•Grubość: 1,2 mm.
•Wymiary: 125 x 330 x 790 mm.
•Inox 304 bakteriostatyczny, satynowy.
•Drzwiczki z zamknięciem na zamek.
•Niewidoczne mocowania.
•Pojemność podajnika: 400 do 600 odcinków.
•Pojemność zasobnika: 30 litrów.
•Grubość: 1,2 mm.
•Wymiary: 160 x 395 x 1 395 mm.
395
330
395
160
160
1375
1420
1338
1395
125
744
790
•Inox 304 bakteriostatyczny, satynowy.
•Drzwiczki z zamknięciem na zamek.
•Niewidoczne mocowania.
•Podajnik: pojemność od 400 do 600 odcinków.
•Suszarka do rąk: moc 1 800 W,
IP23. 3 lata gwarancji. CE.
•Zasobnik: pojemność 15 litrów.
•Grubość: 1,2 mm.
•Wymiary: 155 x 395 x 1 420 mm.
280
111
348
144
0013680000
2015101324
Moduł podajnik-zasobnik 10 litrów 0013680000
Moduł podajnik-zasobnik 30 litrów 2015101324
350
145
0013690000
Moduł podajnik-zasobnik,
suszarka do rąk
0013690000
Akcesoria dla zapewnienia higieny
85
AKCESORIA DLA ZAPEWNIENIA HIGIENY
N
EW
Moduł Podajnik - Zasobnik na
ręczniki papierowe - 10 litrów
/ Suszarki do włosów – Suszarki do rąk
Automatyczna suszarka do rąk
Z regulowaną dyszą 360°
•Moc: 2 000 W, 50-60 Hz.
•Natężenie wydmuchu powietrza: 95 l/s.
•Niski poziom hałasu: 68 dBA.
•Maksymalna ochrona Klasa II
(podwójna izolacja elektryczna), IP23.
•CE, TÜV GS.
•Gwarancja: 3 lata.
280
210
220
•Model odporny na wandalizm.
•Automatyczne uruchamianie
przez detektor optyczny.
•Regulowana dysza 360°.
•Grubość metalu: 1,2 mm.
•Wymiary: 210 x 280 x 220 mm.
•Waga: 3,5 kg.
Automatyczna suszarka do rąk z regulowaną dyszą 360°
6613D
Wykończenie pokrywy Inox 304 satynowy
6614
Wykończenie pokrywy stalowy odlew, biała emalia
6615
Automatyczna suszarka do rąk
Suszarka do rąk compact
•Automatyczne uruchamianie
przez detektor optyczny.
•Wymiary:
160 x 225 x 300 mm.
•Waga: 3,8 kg.
•Moc: 2 000 W, 50 Hz .
•Natężenie wydmuchu
powietrza: 65 l/s.
•Niski poziom hałasu:
58 dBA.
•Klasa II (nr 6621),
Klasa I (nr 6631), IPX1.
•CE, TÜV GS.
•Gwarancja: 3 lata.
•Uruchamianie przyciskiem.
•Pokrywa ABS biały i szary
polikarbonat.
•Wymiary:
170 x 180 x 270 mm.
•Waga: 1,75 kg.
•Moc: 1 800 W, 50 Hz.
•Natężenie wydmuchu
powietrza: 48 l/s.
•Poziom hałasu: 75 dBA.
•Klasa II.
•CE, TÜV GS.
•Gwarancja: 3 lata.
160
Suszarka do włosów
z gniazdkiem na golarkę
180
270
300
225
170
6623
6631/6621
6613D/6614/6615
•Uruchamianie przez
dotknięcie detektora.
•Wyłącznik bezpieczeństwa
na mocowaniu.
•2 prędkości suszenia.
•Gniazdko na golarkę
elektryczną.
•Pokrywa ABS biały.
•Wymiary 90 x 180 x 170 mm.
•Waga: 1,3 kg.
•Moc: 1 200 W.
•Natężenie wydmuchu
powietrza: 14 l/s.
•Klasa II. CE.
•Gwarancja: 3 lata.
180
170
Wykończenie pokrywy Inox 304 błyszczący
6624
Automatyczna suszarka do rąk
Wykończenie pokrywy Inox 304
błyszczący
6631
Wykończenie pokrywy ABS biały
6621
86
Akcesoria dla zapewnienia higieny
Suszarka do rąk compact
6623
Suszarka do włosów
6624
Suszarki do rąk /
Suszarka do rąk SPEEDJET na wydmuch powietrza
•Centralna, podświetlana dysza kierująca strumień powietrza
na dłonie z prędkością 230 km/h.
•Ultraszybka: suszenie w 10 do 15 sekund.
•Wybór ciepłego lub zimnego powietrza ukrytym przełącznikiem.
•Automatyczne uruchamianie przez detekcję na podczerwień.
•Inteligentna technologia: automatyczne zatrzymanie wydmuchu
po odsunięciu rąk z pola detekcji.
•Antyblokada: automatyczne zatrzymanie w przypadku ciągłego
użycia przez ponad 60 sekund.
•Odporność na wandalizm: odlew z aluminium.
•Łatwe czyszczenie: jednoczęściowa pokrywa.
•Wymiary: 180 x 230 x 250 mm.
•Waga: 4 kg.
•Przepływ powietrza: 39 l/s. Prędkość powietrza: 230 km/h.
•Niskie zużycie energii: 900 W.
•220-240 V~ / 50 Hz.
•Poziom hałasu: 75-80 dBA.
•Klasa I, IP22.
•CE.
•Gwarancja: 3 lata.
•Suszarka do rąk z dwustronnym wydmuchem powietrza.
•Automatyczne uruchamianie przez detekcję na podczerwień.
•Inteligentna technologia: automatyczne zatrzymanie wydmuchu po
odsunięciu rąk z pola detekcji lub po 18 sekundach suszenia.
•Ekran LCD z rysunkową instrukcją obsługi i automatycznym
wygaszaczem ekranu.
•Ultraszybka: suszenie w 10 do 18 sekund.
•Wymienny zbiornik na wodę zapobiega wypływowi wody
na ścianę lub posadzkę: ułatwiona obsługa i czyszczenie.
•Antybakteryjny filtr powietrza i filtr węglowy.
•Wymiary: 250 x 292 x 650 mm. Waga: 11,4 kg.
•Typ silnika: brushless odporny na zużycie.
•Oszczędność energii: moc 850 W. Bez elementów grzewczych.
•220-240 V~ / 50-60 Hz.
Osoba dorosła
•Natężenie wydmuchu powietrza: 42 l/s.
Prędkość powietrza: 310 km/h.
•Poziom hałasu: 75-80 dBA.
•Klasa I, IP22.
•CE.
•Gwarancja: 3 lata.
95 cm
292
250
Zalecana wysokość instalacji
Dziecko i Osoba
niepełnosprawna
180
250
650
230
85 cm
510622
510621
Zalecana wysokość instalacji
Suszarka do rąk HIGHFLOW na wydmuch powietrza
510622
Suszarka do rąk SPEEDJET na wydmuch powietrza, szary metal
510621
Akcesoria dla zapewnienia higieny
87
AKCESORIA DLA ZAPEWNIENIA HIGIENY
N
EW
Suszarka do rąk HIGHFLOW na wydmuch powietrza
Dozowniki mydła w płynie /
N
EW
Dozownik mydła w płynie z delikatnym uruchamianiem
Ścienny
N
EW
Model 0,5 litra - Wykończenie Inox satynowy
Model 0,5 litra - Wykończenie epoksyd biały
•Model odporny na wandalizm z zamknięciem na zamek.
•Jednoczęściowa pokrywa z przegubowym otwarciem ułatwia obsługę
i utrzymanie higieny.
•Przycisk z delikatnym uruchamianiem.
•Antyblokada: jedna doza na jedno przyciśnięcie, nawet w przypadku dłuższego
przytrzymania przycisku.
•Antywyciekowa pompa dozująca (wodoszczelna).
•Zbiornik zapobiegający stałej stagnacji mydła.
•Okienko kontroli poziomu mydła.
•Grubość metalu: 1 mm.
•Do mydła w płynie na bazie roślinnej o maksymalnej lepkości: 3 000 mPa·s.
AKCESORIA DLA ZAPEWNIENIA HIGIENY
Model 1 litr - Wykończenie Inox błyszczący
252
80
54
89
104
510580/510582/510581
Dozownik mydła w płynie z delikatnym uruchamianiem - 1 litr
510580
Wykończenie Inox 304 satynowy
510582
Wykończenie epoksyd biały
510581
80
188
Wykończenie Inox 304 błyszczący
Dostępny w 2 połowie 2016. O dostępność pytać dział handlowy.
Dozownik mydła w płynie z delikatnym uruchamianiem - 0,5 litra
Wykończenie Inox 304 błyszczący
510583
Wykończenie Inox 304 satynowy
510586
Wykończenie epoksyd biały
510584
104
54
89
510583/510586/510584
Akcesoria dla zapewnienia higieny
89
/ Dozowniki mydła w płynie
Elektroniczny dozownik mydła w płynie Inox
Ścienny
N
EW
Prostokątny dozownik mydła w płynie 1 litr
Ścienny
•Brak kontaktu z dłonią: automatyczna detekcja dłoni przez detektor
na podczerwień (regulowana odległość detekcji).
•Pompa dozująca: doza 0,8 ml
(regulacja do 7 doz na detekcję).
•Zasilanie: dostarczonych 6 baterii AA -1,5 V (DC9V)
Ø 100
110
zintegrowanych w korpusie dozownika mydła.
•Zamknięcie na zamek.
•Okienko kontroli poziomu mydła.
•Podświetlana kontrolka niskiego poziomu baterii.
•Korpus i płyta montażowa Inox 304 błyszczący.
•Pojemność: 0,65 litra.
•Do mydła w płynie na bazie roślinnej
o maksymalnej lepkości: 3 000 mPa.s.
510587
•CE.
200
230
•Model odporny na wandalizm z zamknięciem na zamek.
•Antywyciekowa pompa dozująca (wodoszczelna).
•Grubość metalu: 1 mm.
108
•Wymiary: 108 x 108 x 230 mm.
108
6580/6582/6581
Dozownik mydła w płynie 1 litr
Wykończenie Inox 304 błyszczący
6580
Wykończenie Inox 304 satynowy
6582
Wykończenie epoksyd biały
6581
Elektroniczny dozownik mydła w płynie - Inox błyszczący
Prostokątny dozownik mydła w płynie 0,5 litra
Ścienny
Dozownik mydła w płynie
Okrągły
•Model odporny na wandalizm z zamknięciem na zamek.
•Antywyciekowa pompa dozująca (wodoszczelna).
•Grubość metalu: 1 mm.
•Wymiary: 108 x 108 x 142 mm.
•Wykończenie Inox błyszczący.
•Okienko kontroli poziomu mydła.
•Pojemność: 0,5 litra.
•Wymiary: Ø100 x 220 mm.
108
510587
108
220
142
Ø 100
6583/6586/6584
Dozownik mydła w płynie 0,5 litra
Wykończenie Inox 304 błyszczący
Wykończenie Inox 304 satynowy
6586
Wykończenie epoksyd biały
6584
90
Akcesoria dla zapewnienia higieny
6564
6583
Okrągły dozownik mydła w płynie
6564
Dozowniki mydła w płynie - Mydelniczki /
Dozownik mydła w płynie z prostą wylewką
Stojący
Dozownik mydła w płynie z zagiętą wylewką
Stojący
73
80
Ø 47
120
73
35 max
Ø 21 1/2"
Ø 47
223
35 max
280
Ø 21 1/2"
Ø 89
Ø 74
223
Ø 89
35 max
Ø 21 1/2"
Ø 74
729008
729508
Stojący dozownik mydła w płynie – Prosta wylewka
73
73
Ø 21 1/2"
Ø 47
Ø 21 1/2"
35 max
Ø 47
120
Ø 47
223
73
73
35 max
Ø 21 1/2"
120
35 max
77
Ø 47
•Model do instalacji
na umywalce.
•Model odporny
na wandalizm.
•Korpus i przycisk
z chromowanego mosiądzu.
•Blokowanie mechanizmu
śrubą z łbem imbusowym.
•Napełnianie od góry
(odkręcając przycisk) lub od
dołu (odkręcając zbiornik).
280
80
280
•Model do instalacji
na umywalce.
•Model odporny
na wandalizm.
•Korpus i przycisk
z chromowanego mosiądzu.
•Blokowanie mechanizmu
śrubą z łbem imbusowym.
•Napełnianie od góry (odkręcając
przycisk) lub od dołu (odkręcając
zbiornik).
Ø 89
Ø 74
729012
729512
Stojący dozownik mydła w płynie – Zagięta wylewka
Ze zbiornikiem 1 litr
729008
Ze zbiornikiem 1 litr
729012
Ze zbiornikiem 0,5 litra
729508
Ze zbiornikiem 0,5 litra
729512
Z rurką Rilsan 1,20 m do oddalonego zbiornika
729108
Z rurką Rilsan 1,20 m do oddalonego zbiornika
729112
Mydelniczka
Ścienna
•Model zaścienny do 180 mm.
•Do oddalonego zbiornika (dostarczany bez zbiornika).
•Przycisk z chromowanego mosiądzu, z elastyczną rurką 6/8 L.1,20 m.
•Blokowanie mechanizmu śrubą z łbem imbusowym.
•Model mocny.
•Niewidoczne mocowania.
•Wymiary: 60 x 160 x 40 mm.
AKCESORIA DLA ZAPEWNIENIA HIGIENY
Zaścienny dozownik mydła w płynie
Ścienny do instalacji zaściennej
75
180 max
1/2"
Ø 21
32
Ø 47
600 max
160
60
Ø9
40
67
710501/710500
180 max
729150
75
Mydelniczka
1/2"
600 max
Ø9
729150
Wykończenie Bayblend® chromowany matowy
710501
Wykończenie Bayblend® chromowany błyszczący
710500
32
Zaścienny dozownik mydła w płynie
do oddalonego
zbiornika
Ø 47
Ø 21
67
Akcesoria dla zapewnienia higieny
91
/ Mydelniczki - Piktogramy - Haki
Mydelniczka Inox
Ścienna
Mydelniczka Inox
Ścienna
•Model mocny.
•Do natrysku lub umywalki.
•Inox 304 bakteriostatyczny.
•Grubość: 1,5 mm.
•Niewidoczne mocowania.
•Model mocny.
•Wykończenie Inox błyszczący.
•Wymiary model prostokątny: 100 x 130 x 34 mm.
•Wymiary model kątowy: 120 x 165 x 34 mm.
100
34
130
Ø 62
107
569
165
120
34
117
3569
510627
Mydelniczka Inox
Mydelniczka Inox
Prostokątna
Wykończenie Inox 304 satynowy
510627S
Kątowa
569
3569
Piktogram Inox
Samoprzylepny
Podwójny hak na ręcznik
N
EW
510627P
N
EW
Wykończenie Inox 304 błyszczący
•Inox 304 satynowy.
•Grubość Inoxu: 1,2 mm.
•Wymiary: 125 lub 230 x 125 mm.
•Inox.
•Niewidoczne mocowania.
•Rura Ø20, grubość 1 mm.
•Wymiary: Ø62 x 55 x 95 mm.
230
125
Ø 20
Ø 62
125
125
95
55
0011410000/0011400000
0011370000/0011420000
0011380000
4042
Piktogram Inox
Piktogram „Kobieta"
0011410000
Dostępny w 2 połowie 2016. O dostępność pytać dział handlowy.
Piktogram „Mężczyzna"
0011400000
Podwójny hak na ręcznik
Piktogram „Osoba niepełnosprawna"
0011370000
Wykończenie Inox błyszczący
4042P
Piktogram „Mieszane"
0011380000
Wykończenie Inox satynowy
4042S
Piktogram „WC”
0011420000
Wykończenie Inox epoksyd biały
4042W
92
Akcesoria dla zapewnienia higieny
Haki - Wieszaki na ubrania /
Hak na ręcznik
Model krótki
Hak na ręcznik
Model długi
•Inox.
•Niewidoczne mocowania.
•Rura Ø20, grubość 1 mm.
•Wymiary: Ø62 x 65 x 73 mm.
•Inox.
•Niewidoczne mocowania.
•Rura Ø20, grubość 1 mm.
•Wymiary: Ø62 x 100 x 73 mm.
Ø 20
Ø 62
Ø 62
Ø 20
65
100
4043
4047
Hak na ręcznik - Model krótki
Wykończenie Inox błyszczący
4043P
Hak na ręcznik - Model długi
Wykończenie Inox satynowy
4043S
Wykończenie Inox błyszczący
4043EW
4047P
4047EW
Wykończenie Inox epoksyd biały
Wieszak na ubranie
1 główka
Wieszak na ubranie
2 główki
Wieszak na ubranie
3 główki
•Niewidoczne mocowania.
•Wymiary: Ø65 x 58 mm.
•Niewidoczne mocowania.
•Wymiary: 215 x 40 mm.
•Niewidoczne mocowania.
•Wymiary: 345 x 40 mm.
58
58
Ø 65
Ø 65
301/1301W
302/1302W
Wieszak na ubranie 1 główka
Wieszak na ubranie 2 główki
Wykończenie Inox 304
błyszczący i chromowany
Wykończenie Inox 304
błyszczący i chromowany
Wykończenie Inox 304
i metal epoksyd biały
301
1301W
58
345
40
215
40
Ø 65
AKCESORIA DLA ZAPEWNIENIA HIGIENY
Wykończenie Inox epoksyd biały
Wykończenie Inox 304
i metal epoksyd biały
303D/1303W
Wieszak na ubranie 3 główki
302
1302W
Wykończenie Inox 304
błyszczący i chromowany
Wykończenie Inox 304
i metal epoksyd biały
303D
1303W
Akcesoria dla zapewnienia higieny
93
/ Wieszaki na ubrania - Półki
Wieszak na ubranie
Inox 304
Wieszak na ubranie
Chromowany mosiądz
•Zabezpieczenie przed powieszeniem:
zmiana pozycji uchwytu
przy obciążeniu powyżej 30 kg.
•Inox 304 satynowy.
•Wymiary: Ø90 x 68 mm.
•Inox 304 błyszczący.
•Grubość metalu: 2 mm.
•Wymiary: 50 x 25 x 145 mm.
•Chromowany mosiądz.
•Wymiary: 32 x 15 x 34 mm.
145
Wieszak z zabezpieczeniem
przed powieszeniem
32
34
15
Ø 90
68
25
0011040000
Wieszak z zabezpieczeniem
przed powieszeniem
50
101P
0011040000
138
Wieszak na ubranie Inox 304
101P
Wieszak na ubranie chromowany
mosiądz
138
Szklana półka i mocowania
•Półka z Inoxu 304.
•Szklana półka z zaokrąglonymi krawędziami, grubość 6 mm,
120 x 600 mm.
•Nr 600: mocowania do półki 120 mm.
•Nr 600BIS: mocowania do półki, rozsuwane od 115 do 165 mm.
551/552
600
6555 + 600
600
553/554
115-165
450
120
120
120
Półka ścienna Inox
Półka wykończenie Inox 304 błyszczący
120 x 450 mm
551
120 x 600 mm
553
600BIS
600
Szklana półka
Półka wykończenie epoksyd biały
120 x 450 mm
552
Chromowane mocowania
120 x 600 mm
554
Rozsuwane mocowania z chromowanego mosiądzu
94
Akcesoria dla zapewnienia higieny
6555
600
600BIS
Wieszaki na ręczniki /
Wieszak na ręcznik Ø20
1 drążek
Wieszak na ręcznik Ø20
2 drążki
•Model mocny.
•Inox 304 bakteriostatyczny.
•Rura Ø20.
•Niewidoczne mocowania.
•Długość 600 mm.
•Model mocny.
•Inox 304 bakteriostatyczny.
•Rura Ø20.
•Niewidoczne mocowania.
•Długość 600 mm.
Ø 20
Ø 20
66
146
68
Ø 16
600
600
510788
510790
Wieszak na ręcznik Ø20 niewidoczne mocowania - 1 drążek
Wieszak na ręcznik Ø20 niewidoczne mocowania - 2 drążki
Wykończenie Inox 304 błyszczący
510788P
Wykończenie Inox 304 błyszczący
510790P
Wykończenie Inox 304 satynowy
510788S
Wykończenie Inox 304 satynowy
510790S
Wieszak na ręcznik Ø14
2 drążki
•Model mocny.
•Inox 304 bakteriostatyczny, błyszczący.
•Rura Ø14, grubość 1 mm.
•Długość 480 mm.
•Model mocny.
•Inox 304 bakteriostatyczny, błyszczący.
•Rura Ø14, grubość 1 mm.
•Długość 480 mm.
AKCESORIA DLA ZAPEWNIENIA HIGIENY
Wieszak na ręcznik Ø14
1 drążek
126
Ø 14
94
6784
Wieszak na ręcznik Ø14 - 1 drążek Inox 304 błyszczący
Ø 14
480
480
6786D
6784
Wieszak na ręcznik Ø14 - 2 drążki Inox 304 błyszczący
6786D
Akcesoria dla zapewnienia higieny
95
/ Lustra
Lustro Inox
Niewidoczne mocowania
Szklane lustro
Uchylne
N
EW
Lustro Inox
Samoprzylepne - H.600 mm
•Inox 304 bakteriostatyczny, polerowany.
•Grubość Inoxu: 1 mm.
•Nietłukące się.
•Samoprzylepne.
•Wymiary: 1 x 400 x 600 mm.
•Inox 304 bakteriostatyczny, polerowany.
•Niewidoczne wzmocnienie płytą
PVC 10 mm.
•5 punktów mocujących.
Niewidoczne mocowania.
•Nietłukące się.
•Wymiary modelu 3452: 10 x 385 x 485.
•Wymiary modelu 3458: 10 x 485 x 585.
•Możliwość ustawienia kąta nachylenia
dla osób siedzących lub osób na wózku
inwalidzkim.
•Szklane lustro z ramą Inox 304 satynowy.
•Grubość lustra: 5 mm.
•Wymiary: 18 x 400 x 900 mm.
400
400
18
385/485
3453
900
485/585
600
10
3452/3458
0011250000
Lustro Inox – Niewidoczne mocowania
Lustro Inox 1 x 400 x 600 mm
96
3453
Akcesoria dla zapewnienia higieny
10 x 385 x 485 mm
3452
Lustro uchylne
10 x 485 x 585 mm
3458
Inne modele luster uchylnych patrz strony 34-35.
0011250000
Lustra - Uchwyty mocujące /
Szklane lustro
N
EW
Szklane lustro
Uchylne z uchwytem
480/600/750
360/420/500
600
70
20°
520
500
•Uchwyt umożliwiający
regulację kąta nachylenia
lustra przez osobę siedzącą
lub osobę na wózku
inwalidzkim.
•Szybka i łatwa instalacja
na wcisk.
•Blokada antykradzieżowa.
•Lustro ze szkła hartowanego
6 mm.
•Wymiary lustra: 500 x 600 mm.
•Kąt nachylenia do 20°.
3451/3450/3454
•Grubość: 6 mm.
•Pakowane w indywidualny karton.
•Uchwyty mocujące zamawiać osobno.
84
510202
Uchwyt chromowany, błyszczący
510202P
Szklane lustro
Uchwyt chromowany, satynowy
510202S
360 x 480 mm
3451
Uchwyt Nylon biały
510202N
420 x 600 mm
3450
500 x 750 mm
3454
Inne modele luster uchylnych patrz strony 34-35.
Okrągły uchwyt
Uchwyt mocujący ze sprężyną
Uchwyt obrotowy
•Wykończenie chromowany mosiądz.
•Wymiary: Ø20.
•Do przykręcenia.
•4 uchwyty mocujące, w tym 2 ze sprężyną.
•Wykończenie Inox błyszczący.
•Para uchwytów obrotowych do lustra.
•Wykończenie Inox i chromowany mosiądz.
13
AKCESORIA DLA ZAPEWNIENIA HIGIENY
Lustro uchylne z uchwytem
Ø 62
23
24,5
Ø 20
578
Okrągły uchwyt
97
8
577
578
4 uchwyty mocujące,
w tym 2 ze sprężyną
64
6543
577
2 uchwyty obrotowe
6543
Akcesoria dla zapewnienia higieny
97
/ Poręcze Basic
Poręcz 135° Basic satynowa
Rura Ø32
N
EW
Poręcz prosta Basic satynowa
Rura Ø32
•Rura Inox 304 satynowy.
•Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory.
•Znak CE.
•Rura Inox 304 satynowy.
•Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory.
•Wymiary: 400 x 400 mm.
•Znak CE.
Ø 72
8,5
680
Ø 32
8,5
40
Ø 72
Ø 32
300 - 600
Ø 32
0
40
135°
35050S/350504S/350505S/350506S
40
400
Poręcz prosta Basic Ø32
Inox 304 satynowy - 300 mm
35050S
Inox 304 satynowy - 400 mm
350504S
Inox 304 satynowy - 500 mm
350505S
Inox 304 satynowy - 600 mm
350506S
35081S
Poręcz 135° Basic Ø32 - Inox 304 satynowy
35081S
Poręcz prosta Basic epoksyd biały
Rura Ø32
Poręcz 135° Basic epoksyd biały
Rura Ø32
•Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory.
•Znak CE.
•Niewidoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory.
•Wymiary: 400 x 400 mm.
•Znak CE.
Ø 72
8,5
Ø 32
300 - 600
680
Ø 32
8,5
Ø 72
40
0
40
35050W/350504W/350505W/350506W
40
Epoksyd biały - 300 mm
35050W
Epoksyd biały - 400 mm
350504W
Epoksyd biały - 500 mm
350505W
Epoksyd biały - 600 mm
350506W
Akcesoria dla zapewnienia higieny
Ø 32
400
Poręcz prosta Basic Ø32
98
135°
35081W
Poręcz 135° Basic Ø32 - Epoksyd biały
35081W
Poręcze EKO /
Poręcz prosta EKO błyszcząca
Rura Ø25
Poręcz 135° EKO błyszcząca
Rura Ø25
•Rura Inox błyszczący.
•Widoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory.
•Rura Inox błyszczący.
•Widoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory.
•Wymiary: 220 x 220 mm.
300 - 600
Ø 25
22
0
Ø 25
220
530/531/532/536
550
Poręcz prosta EKO Ø25
530
Inox błyszczący - 300 mm
Inox błyszczący - 400 mm
531
Inox błyszczący - 500 mm
532
Inox błyszczący - 600 mm
536
Poręcz 135° EKO Ø25 - Inox błyszczący
550
Poręcz 135° EKO epoksyd biały
Rura Ø25
•Rura Inox epoksyd biały.
•Widoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory.
•Rura Inox epoksyd biały.
•Widoczne mocowania rozetą montażową na 3 otwory.
•Wymiary: 220 x 220 mm.
AKCESORIA DLA ZAPEWNIENIA HIGIENY
Poręcz prosta EKO epoksyd biały
Rura Ø25
300
0
22
Ø 25
Ø 25
220
1530
Poręcz prosta EKO Ø25
Inox epoksyd biały - 300 mm
1550
1530
Poręcz 135° EKO Ø25 - Inox epoksyd biały
1550
Akcesoria dla zapewnienia higieny
99
/ Drążki do zasłon proste lub kątowe do złożenia
Mocowanie
2392
Mocowanie
Rura
Rura
2396
2397
2398
2399
2400
Kolanko
2393
Mocowanie
Złączka
•Do rury Ø20.
•Niewidoczne mocowania rozetą z Inoxu 304.
•Z końcówkami na wcisk.
•Dostarczane z 4 śrubami 4 x 30 i 4 kołkami.
•Do łączenia 2 prostych rur.
•Do 2 rur Ø20.
•Wymiary: Ø18 x 60 mm.
49
Ø 62
Ø 18
60
2390
2392
2392
Złączka
Kolanko
Rura
•Do 2 rur Ø20.
•Inox 304.
•Z końcówkami na wcisk.
•Wymiary: 150 x 150 mm.
•Możliwość skrócenia.
•Inox 304 błyszczący 1 mm.
•Rura Ø20.
•Większe wymiary na zapytanie.
150
2390
Ø 20
2 mocowania
600 - 1 000
150
2396/2397/2398/2399/2400
Rura
600 mm
2393
Kolanko
100 Akcesoria dla zapewnienia higieny
2393
2396
700 mm
2397
800 mm
2398
900 mm
2399
1 000 mm
2400
Drążki do zasłon proste i kątowe /
Prosty drążek z regulacją
•Możliwość skrócenia.
•Inox 304 błyszczący.
•Rura Ø16, grubość 1 mm.
•Możliwość skrócenia.
•Inox 304 błyszczący.
•Niewidoczne mocowania.
•Rura Ø20, grubość 1 mm.
•Regulowany od 0,80 m do 1,40 m
przez obracanie rury.
•Inox 304 błyszczący.
•Rura Ø20, grubość 1 mm.
Ø 20
Prosty drążek z możliwością
skrócenia
Ø 16
Prosty drążek z możliwością
skrócenia
Ø 20
1m
1m
2359
Ø 16
Ø 20
355
0,8 - 1,4 m
2m
2m
356
4359
Prosty drążek do zasłon z możliwością skrócenia
Prosty drążek do zasłon z możliwością skrócenia
Niewidoczne mocowania
359
Ø16, 1 m
355
Ø20, 1 m
2359
Ø16, 2 m
356
Ø20, 2 m
4359
Prosty drążek do zasłon
z regulacją Ø20
Patrz napinacze do drążków strona 102.
Patrz napinacze do drążków strona 102.
Prosty drążek teleskopowy
EKO
Drążek kątowy
Drążek kątowy z regulacją
•Teleskopowy.
•Rura polerowane aluminium.
•Inox 304 błyszczący.
•Grubość 1 mm.
•Niewidoczne mocowania
(Nr 1367).
•Regulowany od 0,70 m
do 0,90 m z każdej strony.
•Inox 304 błyszczący.
•Rura Ø20 i 16, grubość 1 mm.
0,76 - 1,26 m
Ø 16/ Ø 20
358
700-900
Ø 20
700/800/900
AKCESORIA DLA ZAPEWNIENIA HIGIENY
Patrz napinacze do drążków strona 102.
359
Ø 20
700-900
700/800/900
1,23 - 2,16 m
360/361/1367
1358
362
Drążek kątowy
Ø16, 0,70 x 0,70 m
Prosty drążek teleskopowy
360
Ø16, 0,80 x 0,80 m
361
1367
Ø20, od 0,76 do 1,26 m
358
Ø20, 0,90 x 0,90 m
Ø20, od 1,23 do 2,16 m
1358
Patrz napinacze do drążków strona 102.
Drążek kątowy z regulacją
362
Patrz napinacze do drążków strona 102.
Akcesoria dla zapewnienia higieny 101
/ Napinacze podwieszane do sufitu – Zasłony prysznicowe
Napinacz podwieszany do sufitu EKO
Ø 16
3372
800
1 000
1 000
Napinacz podwieszany do sufitu
Ø 20
4373
•Możliwość demontażu mocowania.
•Możliwość skrócenia.
•Inox 304 błyszczący.
•Grubość 1 mm.
•Długość 1 m.
3364/3365
•Wykończenie Inox 304 błyszczący i chromowany mosiądz.
•Możliwość skrócenia.
•Długość 0,80 m.
Napinacz podwieszany do sufitu
Napinacz podwieszany do sufitu EKO
Do drążka Ø16
3372
Do drążka Ø16
3364
Do drążka Ø20, niewidoczne mocowania
4373
Do drążka Ø20
3365
Żabki do zasłony prysznicowej
•Chromowany mosiądz.
•Tworzywo: PVC białe.
•Dostarczana z plastikowymi żabkami.
•Biały plastik.
Ø 35
67
35
Zasłona prysznicowa - Wysokość 1,80 m
Szerokość 0,90 m, z 6 żabkami
381
Szerokość 1,20 m, z 8 żabkami
382
Szerokość 1,80 m, z 12 żabkami
387
390
58
Zasłona prysznicowa
390BIS
Zasłona prysznicowa - Wysokość 2 m
Szerokość 0,90 m, z 6 żabkami
1381
Żabki do zasłony prysznicowej
Szerokość 1,20 m, z 8 żabkami
1382
Wykończenie chromowany mosiądz, 6 sztuk
Szerokość 1,80 m, z 12 żabkami
1386
Wykończenie plastikowe, 6 sztuk
102 Akcesoria dla zapewnienia higieny
390
390BIS
Akcesoria do natrysku /
Dywanik do natrysku
Mata
•Antypoślizgowy.
•Biały kauczuk.
•Wymiary: 530 x 530 mm.
•Antypoślizgowa.
•Biały plastik, półsztywny.
•Możliwość skrócenia.
•Wymiary: 22 x 570 x 570 mm.
570
530
379
447
379
Mata
447
AKCESORIA DLA ZAPEWNIENIA HIGIENY
Dywanik do natrysku
22
570
530
Akcesoria dla zapewnienia higieny 103
/ Seria Hypereco
Wieszak na ubranie EKO
Półka do umywalki i mocowania
•Inox 304 błyszczący.
•Wymiary 1 główka: Ø55 mm.
•Wymiary 2 główki: 200 x 43 mm.
•Wymiary 3 główki: 300 x 43 mm.
•Szklana półka z zaokrąglonymi krawędziami, grubość 6 mm,
120 x 600 mm.
•Chromowane mocowania do półki 120 mm.
Ø 55
Ø 55
43
55
610
53
612
200
53
120
Ø 55
43
613
600
300
600 + 6555
Wieszak na ubranie EKO
1 główka
610
2 główki
612
Szklana półka
6555
3 główki
613
Chromowane mocowania
600
Podajnik na papier WC w rolce
•Pojemnik ze szczotką stojący lub ścienny.
•Ze szczotką Nylon.
•Wymiary: 145 x 390 mm.
•Inox błyszczący.
•Wymiary: 100 x 134 x 85 mm.
390
Pojemnik ze szczotką WC
100
85
134
145
3361
566TER
Pojemnik ze szczotką
3361
Szczotka
3362
104 Akcesoria dla zapewnienia higieny
Podajnik na papier WC w rolce
566TER
Seria Hypereco /
Pojemnik na papier WC
Duży model ABS
Podajnik na ręczniki papierowe
ABS
Podajnik na ręczniki papierowe
Inox
•ABS biały.
•Do zwoju 400 m.
•Zamknięcie na zamek.
•Kontrola poziomu papieru.
•Wymiary: 120 x 310 x 320 mm.
•ABS biały.
•Do ręczników papierowych na zakładkę.
•Zamknięcie na zamek.
•Kontrola poziomu papieru.
•Wymiary: 115 x 275 x 365 mm.
•Inox 304 satynowy.
•Zamknięcie na zamek.
•Kontrola poziomu papieru.
•Wymiary: 104 x 285 x 390 mm.
285
275
120
104
115
390
365
Ø 310
6603D
Pojemnik ABS na papier WC
2909
510603S
6603D
Ręczniki papierowe na zakładkę,
paczka 250 odcinków
6606
Podajnik Inox
na ręczniki papierowe
510603S
Dozownik mydła w płynie
ABS
Dozownik mydła w płynie
ABS, uruchamianie łokciem
Dozownik mydła w płynie
Inox
•ABS biały.
•Przycisk z systemem antywyciekowym.
•Zamknięcie na zamek.
•Kontrola poziomu mydła.
•Pojemność: 0,9 litra.
•Wymiary: 95 x 130 x 235 mm.
•ABS biały.
•Uruchamiany łokciem.
•Przycisk z systemem antywyciekowym.
•Zamknięcie na zamek.
•Kontrola poziomu mydła.
•Pojemność: 0,9 litra.
•Wymiary: 105 x 130 x 215 mm.
•Inox 304.
•Jednoczęściowy.
•Zamknięcie na zamek.
•Kontrola poziomu mydła.
•Niewidoczne mocowania.
•Napełnianie od góry,
otwarcie przegubowe. 125
•Pojemność: 1,2 litra.
•Wymiary:
70 x 125 x 210 mm.
95
105
130
70
215
235
210
130
210
125
6566/6567
374001
Dozownik mydła
6712
374001
Dozownik mydła,
uruchamianie łokciem
6712
Dozownik błyszczący
6567
Dozownik satynowy
6566
Kompletny zawór
6568
Okienko kontroli poziomu
6569
Akcesoria dla zapewnienia higieny 105
70
AKCESORIA DLA ZAPEWNIENIA HIGIENY
Podajnik ABS
na ręczniki papierowe
2909
Przepisy prawne /
DOSTĘPNOŚĆ
Osoby niepełnosprawne posiadają prawo dostępu do budynków
użyteczności publicznej. Aby pozwolić osobom niepełnosprawnym,
osobom starszym oraz osobom o ograniczonej zdolności ruchowej
na maksymalną niezależność w ich codziennym życiu, należy
przestrzegać przepisów technicznych i architektonicznych.
W szczególności osoby te muszą mieć łatwy dostęp
do wszystkich miejsc publicznych, budynków administracji,
obiektów kultury, szpitali, galerii handlowych, zbiorowych
i indywidualnych budynków mieszkalnych...
OFERTA DELABIE
Budynki zamieszkania zbiorowego
Wszystkie budynki zamieszkania zbiorowego posiadające lokale
mieszkalne muszą mieć pokoje urządzone i dostępne dla osób
niepełnosprawnych.
Ilość przystosowanych pokoi ze względu na całkowitą
ilość pokoi w budynku
Do 20 pokoi
1 pokój
Do 50 pokoi
2 pokoje
Powyżej 50 pokoi
1 dodatkowy pokój na każde
50 pokoi
Grupa DELABIE proponuje kompletną gamę poręczy oraz
akcesoriów (siedzisk natryskowych, dozowników mydła,
wieszaków, suszarek do rąk...) pozwalających na dostosowanie
przestrzeni do różnego rodzaju ograniczeń oraz do każdego
typu użytkownika, bez względu na jego wiek czy stopień
niepełnosprawności.
Ośrodki dla osób starszych lub osób niepełnosprawnych
fizycznie
Informacje dostarczone w tym przewodniku są naszymi
zaleceniami i podpowiedziami do poprawnego rozmieszczenia
naszych produktów.
PRZEWODNIK
Niemniej jednak mają one charakter poglądowy.
Informacje i przykłady zagospodarowania przestrzeni muszą
zostać przystosowane zgodnie z przepisami, jeśli takie
istnieją (wysokość instalowania, długości, ilość produktów
oraz dostępnych przystosowanych pomieszczeń, ułożenie...).
Wytyczne mogą się trochę różnić w zależności od kraju.
UMYWALKA . . ................................................................................................................ 110
Wszystkie pokoje lub mieszkania, łazienki, kabiny prysznicowe,
WC muszą być przystosowane do osób niepełnosprawnych.
NATRYSK . . ...................................................................................................................... 108
WC......................................................................................................................................... 112
Aby spełnić powyższe oczekiwania w dziedzinie sanitarnej,
przestrzeń natryskowa, przebieralnie, umywalki i toalety muszą
być dostosowane.
WC
W budynkach użyteczności publicznej, na każdym dostępnym
poziomie dla osób niepełnosprawnych i jeśli
są przewidziane publiczne pomieszczenia sanitarne, musi się
znajdować przynajmniej jedna miska ustępowa i
umywalka przystosowana dla osób niepełnosprawnych
korzystających z wózka inwalidzkiego.
Przystosowane miski ustępowe należy zainstalować w tym
samym pomieszczeniu, jeśli jest przewidzianych więcej misek
ustępowych.
PRZEWODNIK
Jeśli istnieją osobne toalety dla mężczyzn i kobiet, osobna toaleta
dla niepełnosprawnych powinna być wyposażona
i dostępna dla każdej z płci. Umywalki lub co najmniej jedna
umywalka na kilka dostępnych powinna być dostosowana dla
osób niepełnosprawnych, jak również akcesoria takie jak lustra,
dozowniki mydła, suszarki do rąk.
Dostępność - Przewodnik 107
≥ 450
1500
650-700
1500
+ 280
850
460-480
Armatura
850-1050
+280
460-480
Zgodnie z normą DIN 18040-1
850
Przewodnik Natrysk /
NATRYSKI
Przykład doboru produktów
W budynkach użyteczności publicznej kabiny prysznicowe
są oddawane do dyspozycji użytkowników (baseny, hotele,
szpitale, domy opieki dla osób starszych...). Każda przestrzeń
natryskowa powinna posiadać:
• Siedzisko natryskowe składane z oparciem o głębokości
minimum 450 mm. Wysokość instalacji powinna być
na poziomie między 460, a 480 mm. Uchylne poręcze łukowe
powinny być zainstalowane z każdej strony siedziska,
a odległość między nimi powinna wynosić od 650 do 700 mm.
Instalacja poręczy z zachowaniem 280 mm odległości między
górną częścią siedziska, a górną częścią poręczy. Pozioma
część poręczy poziomo-pionowej powinna być zainstalowana
na wysokości 850 mm.
• Przestrzeń manewrową 1 500 x 1 500 mm, aby zapewnić
swobodny obrót wózka inwalidzkiego.
Siedzisko natryskowe
do zawieszenia
Nr 510300D
Siedzisko natryskowe
z oparciem
Nr 510434
Poręcz poziomo-pionowa
do siedziska natryskowego
Nr 5490N
Uchylna poręcz łukowa
Nr 5160N
Poręcze proste
300 do 900 mm
Nr 5050, 50504, 50505...
Uchwyt na suwaku
do słuchawki natryskowej
i mydelniczka na suwaku
Nr 4110P i 510120
Bateria termostatyczna
Nr H9741
Płaski brodzik natryskowy
Nr 0513050000
PRZEWODNIK
• Zalecamy instalację armatury z ogranicznikiem temperatury
maksymalnej lub armatury termostatycznej z zimnym korpusem
i długim uchwytem (patrz katalog Armatura do zakładów opieki
zdrowotnej i domów opieki).
Dostępność - Przewodnik 109
≥ 1000
≤ 800
Suszarka/ Dozownik
Podajnik mydła
850
850
≥ 670
≥ 550
≤ 800
≥ 670
≥ 300
Zgodnie z normą DIN 18040-1
Przewodnik Umywalka /
UMYWALKI
Przykład doboru produktów
Przystosowana do osób niepełnosprawnych łazienka musi
posiadać odpowiednią przestrzeń umywalkową.
Górna część umywalki powinna być maksymalnie na wysokości
800 mm. Aby zapewnić dostęp osobie na wózku inwalidzkim
potrzebna jest wolna przestrzeń: przynajmniej 300 mm
głębokości i 670 mm wysokości pod umywalką.
Suszarki do rąk powinny być dostępne dla osób
niepełnosprawnych, dlatego wylot powietrza z suszarki lub dolna
część podajnika na ręczniki papierowe powinna się znajdować
na wysokości 850 mm. Dozownik mydła powinien być
zamocowany na wysokości 850 mm.
Stała poręcz łukowa
Nr 510161P
Lustro uchylne z długim,
ergonomicznym uchwytem
Nr 510201N
Dozownik mydła z
delikatnym uruchamianiem
Nr 510580
Hak
Nr 4043P
Suszarka do rąk HIGHFLOW
na wydmuch powietrza
Nr 510622
Umywalka PMR XS
Nr 3411400015
Bateria z długim uchwytem
Nr 2721L
Bateria elektroniczna
Nr 490006LH
Stałe poręcze łukowe lub poręcz ochronna do umywalki mogą
być dodatkowym atutem.
PRZEWODNIK
Zalecamy instalację armatury elektronicznej lub czasowej
z delikatnym uruchamianiem lub z ergonomicznym uchwytem
i z ogranicznikiem temperatury maksymalnej
(patrz katalog Armatura sanitarna do budynków użyteczności
publicznej oraz Armatura do zakładów opieki zdrowotnej
i domów opieki).
Dostępność - Przewodnik 111
≥ 900
≥ 900
700
850
550
+150
650-700
1500
1500
≥ 900
550
+280
+280
+150
460-480
Zgodnie z normą DIN 18040-1
460-480
Przewodnik WC /
WC
Przykład doboru produktów
Podczas projektowania toalet dla osób niepełnosprawnych
należy przewidzieć przestrzeń użytkową oraz przestrzeń
manewrową. Należy zapewnić przestrzeń manewrową przed
miską ustępową o wymiarach 1 500 x 1 500 mm. Z każdej strony
miski ustępowej musi istnieć wolna przestrzeń minimum 900 mm
szerokości i 700 mm głębokości.
Odległość między uchylnymi poręczami łukowymi
powinna wynosić od 650 do 700 mm. Instalacja poręczy
z zachowaniem 280 mm odległości między górną częścią miski
ustępowej, a górną częścią poręczy. Zalecana długość uchylnej
poręczy łukowej jest równa długości miski ustępowej (700 mm)
powiększonej o 150 mm. Należy również przewidzieć oparcie,
które musi być zamocowane tak, aby między oparciem
a przednią krawędzią miski ustępowej było 550 mm.
Uchylna poręcz łukowa
Nr 510164P
Poręcz 135° - 400 x 400 mm
Nr 5082P
Przycisk do spłukiwania
Nr 510140
Oparcie confort do WC
Nr 510629
Stelaż elektroniczny
TEMPOFIX WC
Nr 546400
Zawór zaścienny
do spłukiwania TEMPOMATIC
Nr 463150
Pojemnik ze szczotką WC,
ergonomiczny
Nr 510051P
Miska ustępowa 700 mm
Nr 0112080001
Odpowiednim rozwiązaniem będzie zastosowanie armatury
elektronicznej do spłukiwania.
PRZEWODNIK
Umywalka powinna być wyposażona w armaturę elektroniczną
lub czasową z delikatnym uruchamianiem lub z ergonomicznym
uchwytem i z ogranicznikiem temperatury (patrz katalog Armatura
sanitarna do budynków użyteczności publicznej oraz Armatura
do zakładów opieki zdrowotnej i domów opieki).
Dostępność - Przewodnik 113
/ Spis numerów katalogowych
NR
OPIS
0010350000
Kosz na odpady prostokątny ścienny 25 l Inox 304 satynowy
S.
83
NR
OPIS
3450
Lustro prostokątne 420 x 600 grubość 6 mm
0010350100
Kosz na odpady prostokątny ścienny 25 l Inox 304 błyszczący
0010890000
Kosz na odpady prostokątny ścienny 38 l Inox 304 satynowy
0010890100
0011040000
0011250000
Lustro uchylne 400 x 900 kadr Inox satynowy
0011260900
*Lustro nietłukące Inox (do wycz. zast. przez 3452)
0011370000
Piktogram ścienny „Osoba niepełnosprawna” Inox 304 satynowy
0011380000
Piktogram ścienny „Osoba niepełnospr. K/M” Inox 304 satynowy
0011400000
0011410000
0011420000
0013120000
83
3451
Lustro prostokątne 360 x 480 grubość 6 mm
97
83
3452
Lustro nietłukące 10 x 385 x 485 Inox błyszczący
96
Kosz na odpady prostokątny ścienny 38 l Inox 304 błyszczący
83
3453
Lustro nietłukące 1 x 600 x 400 Inox błyszczący
96
Hak z zabezpieczeniem przed powieszeniem Ø90 Inox 304 sat.
94
3454
Lustro prostokątne 500 x 750 grubość 6 mm
97
35/96
3458
Lustro nietłukące 10 x 485 x 585 Inox błyszczący
96
-
350504S
Poręcz prosta Basic Ø32 L.400 Inox satynowy
92
350504W
Poręcz prosta Basic Ø32 L.400 epoksyd biały
37/98
92
350505S
Poręcz prosta Basic Ø32 L.500 Inox satynowy
36/98
Piktogram ścienny „Mężczyzna” Inox 304 satynowy
92
350505W
Poręcz prosta Basic Ø32 L.500 epoksyd biały
37/98
Piktogram ścienny „Kobieta” Inox 304 satynowy
92
350506S
Poręcz prosta Basic Ø32 L.600 Inox satynowy
36/98
Piktogram ścienny „WC” Inox 304 satynowy
92
350506W
Poręcz prosta Basic Ø32 L.600 epoksyd biały
37/98
Podajnik na ręczniki papierowe, podtynkowy Inox 304 satynowy
84
35050S
Poręcz prosta Basic Ø32 L.300 Inox satynowy
36/98
0013200000
Dozownik mydła 1 l podtynkowy, Inox 304 satynowy
84
35050W
Poręcz prosta Basic Ø32 L.300 epoksyd biały
37/98
0013320000
Kosz na odpady z zapadnią „push”, podt. 18 l Inox 304 sat.
84
35081S
Poręcz 135° Basic Ø32 400 x 400 2 punkty mocujące Inox sat.
36/98
0013680000
Moduł podajnik i zasobnik na ręczniki papierowe, podtynkowy 10 l
85
35081W
Poręcz 135° Basic Ø32 400 x 400 epoksyd biały
37/98
0013690000
Moduł suszarka do rąk, pod. i zasobnik na ręcz. pap., podt.
85
35164S
Uchylna poręcz łukowa Basic Ø32 L.850 Inox satynowy
0112080001
WC 700 S wiszące, zasilanie poziome, Inox 304 satynowy
38
35440W
Poręcz w kszt. lit. „T” Basic Ø32 1150 x 500 epoks. biały
0513050000
Brodzik natryskowy PMR 800x800 głębokość 30 mm Inox 304 sat.
38
355
Drążek prosty Inox błyszczący Ø16 - 1 m do skrócenia
101
0513060000
Brodzik natryskowy PMR 900x900 głębokość 30 mm Inox 304 sat.
38
356
Drążek prosty Inox błyszczący Ø16 - 2 m do skrócenia
101
101P
Hak na ręcznik Inox błyszczący
94
3561
Podajnik do nakładek sedesowych Inox błyszczący
1301W
Wieszak na ubranie 1 główka Inox i metal epoksyd biały
93
3562
250 x nakładka sedesowa
81
1302W
Wieszak na ubranie 2 główki Inox i metal epoksyd biały
93
3565
Podajnik na papier WC w rolce Inox 304 epoksyd biały
76
1303W
Wieszak na ubranie 3 główki Inox i metal epoksyd biały
93
3569
Mydelniczka ścienna kątowa Inox błyszczący
132306
Umywalka MINERALCAST PMR ścienna, L.785, z otworem Ø35
62
358
Drążek teleskopowy prosty EKO Ø20 - 0.76-1.26 m al. bł.
101
1358
Drążek teleskopowy prosty EKO Ø20 - 1,23-2,16 m al. bł.
101
359
Drążek prosty regulowany Ø20 Inox błyszczący
101
1367
Drążek kątowy Ø20 - 0.90 x 0.90 m Inox błyszczący
101
360
Drążek kątowy Ø16 - 0,70 x 0,70 m Inox błyszczący
101
138
Haczyk chromowany mosiądz
94
361
Drążek kątowy Ø16 - 0,80 x 0,80 m Inox błyszczący
101
1381
Zasłona prysznicowa 0.90 x 2 m PVC biała
102
362
Drążek kątowy regulowany 0.70-0.90 m Inox błyszczący
101
1382
Zasłona prysznicowa 1.20 x 2 m PVC biała
102
374001
Dozownik mydła w płynie Hypereco 0,9 l ABS biały
105
1386
Zasłona prysznicowa 1.80 x 2 m PVC biała
102
379
Dywanik łazienkowy antypoślizgowy biały kauczuk
103
1449
Okrągły kosz na odpady z przyciskiem nożn. 3 l epoks. biały
83
381
Zasłona prysznicowa 0.90m x 1.80m PVC biała
102
1530
Poręcz prosta EKO Ø25 L.300 Inox epoksyd biały
35/99
382
Zasłona prysznicowa 1.20m x 1.80m PVC biała
102
1550
Poręcz 135° EKO Ø25 220 x 220 Inox epoksyd biały
35/99
387
Zasłona prysznicowa 1.80m x 1.80m PVC biała
102
1561BIS
*100 x woreczek higieniczny (4 x 25 woreczków) (do wycz.)
-
390
6 x Żabka chromowany mosiądz Ø30
102
1660
Pojemnik na papier WC 2 rolki, Inox błyszczący
76
390BIS
6 x Żabka plastikowa Ø40
102
1660S
Pojemnik na papier WC 2 rolki, Inox satynowy
76
393
Siedzisko natryskowe zdejmowalne z listwami - model szeroki
70
1661
Pojemnik na papier WC 2 rolki, Inox epoksyd biały
76
395
Siedzisko natryskowe zdejmowalne z listwami
70
2015101324
Moduł podajnik i zasobnik na ręczniki papierowe, podt. 30 l
85
4042P
Podwójny hak na ręcznik Inox błyszczący
32/92
2359
Drążek prosty Inox błyszczący Ø20 - 1 m do skrócenia
101
4042S
Podwójny hak na ręcznik Inox satynowy
32/92
2390
Złączka do 2 rur Ø20
100
4042W
Podwójny hak na ręcznik Inox epoksyd biały
32/92
2392
2 x mocowanie do rury Ø20
100
4043EW
Hak Ø62 x 65 Inox epoksyd biały
32/93
2393
Kolanko łączące do rury Ø20
100
4043N
Hak Ø62 x 65 Nylon
2396
Rura Ø20 L.600 Inox błyszczący
100
4043P
Hak Ø62 x 65 Inox błyszczący
32/93
2397
Rura Ø20 L.700 Inox błyszczący
100
4043S
Hak Ø62 x 65 Inox satynowy
32/93
2398
Rura Ø20 L.800 Inox błyszczący
100
4047EW
Hak Ø62 x 100 Inox epoksyd biały
32/93
2399
Rura Ø20 L.900 Inox błyszczący
100
4047P
Hak Ø62 x 100 Inox błyszczący
32/93
2400
Rura Ø20 L.1000 Inox błyszczący
100
4048EW
Pojem. ze szczotką WC ścienny bez pokrywy Inox epoks. biały
33/78
2561D
Pojemnik i zasobnik na woreczki higieniczne, Inox
81
4048P
Pojemnik ze szczotką WC ścienny bez pokrywy Inox błyszczący
33/78
2878
*12 x Zwój papieru 2 warstwy 180 m (do wyczerpania)
-
4048S
Pojemnik ze szczotką WC ścienny bez pokrywy Inox satynowy
33/78
2880D
*Poj. na pap. WC do rolki 1000 m biały (do wycz. zast. 2910)
-
4049EW
Pojem. ze szczotką WC stojący bez pokrywy Inox epoks. biały
33/78
2882D
*6 x zwój papieru toaletowego 1 warstwa 600 m (do wyczerpania)
-
4049P
Pojemnik ze szczotką WC stojący bez pokrywy Inox błyszczący
33/78
2883
*6 x zwój papieru toaletowego 2 warstwy 400 m (do wyczerpania)
-
4049S
Pojemnik ze szczotką WC stojący bez pokrywy Inox satynowy
33/78
2900
Pojemnik na papier WC do rolki 200 m stal biały lakier
77
4050EW
Pojemnik ze szczotką WC stojący z pokrywą Inox epoks. biały
33/79
2901
Pojemnik na papier WC do rolki 200 m Inox 304 błyszczący
77
4050P
Pojemnik ze szczotką WC stojący z pokrywą Inox błyszczący
33/79
2902
Pojemnik na papier WC do rolki 200 m Inox 304 satynowy
77
4050S
Pojemnik ze szczotką WC stojący z pokrywą Inox satynowy
33/79
2909
Pojemnik na papier WC Hypereco do rolki 400 m ABS biały
105
4051EW
Pojemnik ze szczotką WC ścienny z pokrywą Inox epoks. biały
33/79
2910
Pojemnik na papier WC do rolki 400 m stal biały lakier
77
4051N
Pojemnik ze szczotką WC ścienny z ergo uchwytem Nylon biały
2911
Pojemnik na papier WC do rolki 400 m Inox 304 błyszczący
77
4051P
Pojemnik ze szczotką WC ścienny z pokrywą Inox błyszczący
33/79
2912
Pojemnik na papier WC do rolki 400 m Inox 304 satynowy
77
4051S
Pojemnik ze szczotką WC ścienny z pokrywą Inox satynowy
33/79
301
Wieszak na ubrania 1 główka, Inox błyszczący i chrom
93
4070N
Wieszak na zapasową rolkę papieru WC Nylon biały
302
Wieszak na ubrania 2 główki, Inox błyszczący i chromowany
93
4070P
Wieszak na zapasową rolkę papieru WC Inox błyszczący
303D
Wieszak na ubrania 3 główki Inox błyszczący i chromowany
93
4081EW
Wieszak na papier WC w rolce w kszt. lit. „U” Inox ep. biały
330BIS
*Kolumna natryskowa Ø16 L.1100 Inox błyszczący (do wycz.)
-
4081N
Wieszak na papier WC w rolce w kszt. lit. „U” Nylon biały
332BIS
*Kolumna natryskowa Ø16 L.1200 Inox błyszczący (do wycz.)
-
4081P
Wieszak na papier WC w rolce w kszt. lit. „U” Inox błyszcz.
32/76
3361
Pojemnik ze szczotką WC, ścienny lub stojący Hypereco
104
4081S
Wieszak na papier WC w rolce w kszt. lit. „U” Inox satynowy
32/76
3362
Szczotka WC Nylon (do pojemnika 3361)
104
4110P
Uchw. na suw. do sł. natr. chrom. metal do poręczy Ø25 i Ø32
3364
Napinacz EKO L.800 do drążka Ø16 Inox i mosiądz
102
4201EW
Lustro uchylne z uchwytem 420 x 600 Inox epoksyd biały
3365
Napinacz EKO L.800 do drążka Ø20 Inox i mosiądz
102
4201P
Lustro uchylne z uchwytem 420 x 600 Inox błyszczący
3372
Napinacz L.1000 do drążka Ø16 Inox błyszczący
102
4201S
Lustro uchylne z uchwytem 420 x 600 Inox satynowy
35
3411400015
Umywalka PMR XS śc., odpływ pion., bez otworu, Inox 304 sat.
38
423
Siedzisko natryskowe składane z listwami
70
3411400115
Umywalka PMR XS śc., odpływ pion., bez otworu, Inox 304 bł.
38
431
Siedzisko natryskowe składane z listwami i podporą
70
Opisy produktów poprzedzone znakiem * są dostępne do wyczerpania zapasów. Numery katalogowe są uporządkowane rosnąco.
114 Spis numerów katalogowych
S.
97
36/98
36
37
81
92
60
60
60
32
32/76
60
30
35/61
35
Spis numerów katalogowych /
NR
432
Nadstawka WC plastikowa biała bez pokrywy
31/59
S.
NR
5081E2W
Poręcz 135° Ø32 400 x 400 2 punkty mocujące Inox ep. biały
435
Nadstawka WC plastikowa biała z pokrywą
31/59
5081N
Poręcz 135° Ø32 400 x 400 3 punkty mocujące Nylon biały
4359
Drążek prosty Inox błyszczący Ø20 - 2 m do skrócenia
101
5081P2
Poręcz 135° Ø32 400 x 400 2 punkty mocujące Inox błyszczący
8
437
Siedzisko natryskowe składane z listwami - model szeroki
70
5081S
Poręcz 135° Ø32 400 x 400 2 punkty mocujące Inox satynowy
8
4373
Napinacz L.1000 do drążka Ø20 Inox błyszczący
102
5082P
Poręcz 135° Ø32 400 x 400 3 punkty mocujące Inox błyszczący
9
438
Siedzisko natr. składane z listwami i podporą- model szeroki
70
5082S
Poręcz 135° Ø32 400 x 400 3 punkty mocujące Inox satynowy
9
447
Mata antypoślizgowa, plastikowa biała, półsztywna
103
5082W
Poręcz 135° Ø32 400 x 400 3 punkty mocujące Inox ep. biały
448
Pojemnik ze szczotką WC ścienny lub stojący Inox błyszczący
81
5083N
Poręcz 135° Ø32 220 x 220 3 punkty mocujące Nylon biały
448BIS
Szczotka WC Inox błyszczący (do pojemnika 448)
81
5083P
Poręcz 135° Ø32 220 x 220 2 punkty mocujące Inox błyszczący
8
449
Okrągły kosz na odpady z przyciskiem nożnym 3 l Inox bł.
83
5083S
Poręcz 135° Ø32 220 x 220 2 punkty mocujące Inox satynowy
8
460
Kosz na odpady ścienny 13 l prostokątny Inox błyszczący
83
5086E2W
Poręcz 135° Ø25 400 x 400 2 punkty mocujące Inox ep. biały
8
462
Kosz na odpady prostokątny z pokrywą ścienny 13 l Inox bł.
83
5086P2
Poręcz 135° Ø25 400 x 400 2 punkty mocujące Inox błyszczący
8
465
Kosz na odpady prostokątny wąski ścienny 4,5 l Inox błyszczący
83
5087P
Poręcz 135° Ø25 400 x 400 3 punkty mocujące Inox błyszczący
9
50504E2W
Poręcz prosta Ø32 L.400 Inox epoksyd biały
7
5087W
Poręcz 135° Ø25 400 x 400 3 punkty mocujące Inox ep. biały
50504N
Poręcz prosta Ø32 L.400 Nylon biały
46/57
5090DP
Poręcz w literę „U” (prawa) Ø32 Inox błyszczący
22
50504P2
Poręcz prosta Ø32 L.400 Inox błyszczący
7
5090DS
Poręcz w literę „U” (prawa) Ø32 Inox satynowy
22
50504S
Poręcz prosta Ø32 L.400 Inox satynowy
7
5090GP
Poręcz w literę „U” (lewa) Ø32 Inox błyszczący
22
50505E2W
Poręcz prosta Ø32 L.500 Inox epoksyd biały
7/29
5090GS
Poręcz w literę „U” (lewa) Ø32 Inox satynowy
22
50505N
Poręcz prosta Ø32 L.500 Nylon biały
5090N
Poręcz w literę „U” Ø32 Nylon biały
50505P2
Poręcz prosta Ø32 L.500 Inox błyszczący
7/29
510050P
Poj. ze szczotką WC, stojący, pokrywa+uchwyt ergo Inox bł.
50505S
Poręcz prosta Ø32 L.500 Inox satynowy
7/29
510050S
Pojemnik ze szczotką WC stojący pokrywa+uchw. ergo Inox sat. 33/80
50506E2W
Poręcz prosta Ø32 L.600 Inox epoksyd biały
7
510050W
Poj. ze szczotką WC, stojący, pokrywa+uchw. ergo Inox ep. b.
33/80
50506N
Poręcz prosta Ø32 L.600 Nylon biały
46
510051P
Poj. ze szczotką WC, ścienny, pokrywa+uchwyt ergo Inox bł.
33/80
50506P2
Poręcz prosta Ø32 L.600 Inox błyszczący
7
510051S
Pojemnik ze szczotką WC ścienny pokrywa+uchw. ergo Inox sat. 33/80
50506S
Poręcz prosta Ø32 L.600 Inox satynowy
7
510051W
Poj. ze szczotką WC, ścienny, pokrywa+uchw. ergo Inox ep. b.
50509E2W
Poręcz prosta Ø32 L.900 Inox epoksyd biały
7
510081
Uchwyt na papier WC w rolce do poręczy Ø 32-34 Nylon szary
50509N
Poręcz prosta Ø32 L.900 Nylon biały
510081N
Uchwyt na papier WC w rolce do poręczy Ø32-34 Nylon biały
50509P2
Poręcz prosta Ø32 L.900 Inox błyszczący
7
5100DE2W
*Por. natr. (pr.) Ø32 ep. b. (do wycz. zast. przez 5100N)
50509S
Poręcz prosta Ø32 L.900 Inox satynowy
7
5100DP2
Poręcz natryskowa poz.-pion. (prawa) Ø32 Inox błyszczący
24
5050E2W
Poręcz prosta Ø32 L.300 Inox epoksyd biały
7
5100DS
Poręcz natryskowa poziomo-pionowa (prawa) Ø32 Inox satynowy
24
5050N
Poręcz prosta Ø32 L.300 Nylon biały
5100GE2W
*Por. natr. (lewa) Ø32 ep. b. (do wycz. zast. przez 5100N)
5050P2
Poręcz prosta Ø32 L.300 Inox błyszczący
7
5100GP2
Poręcz natryskowa poziomo-pionowa (lewa) Ø32 Inox błyszczący
5050S
Poręcz prosta Ø32 L.300 Inox satynowy
7
5100GS
Poręcz natryskowa poziomo-pionowa (lewa) Ø32 Inox satynowy
24
5051
*Piktogram „Kobieta”, plastikowy (do wycz. zast. 0011410000)
-
5100N
Poręcz natryskowa poziomo-pionowa Ø32 Nylon biały
53
5055E2W
Poręcz prosta Ø25 L.300 Inox epoksyd biały
6
510110
Uchwyt na suw. do słuchawki natr. Nylon biały do poręczy Ø32
58
5055P2
Poręcz prosta Ø25 L.300 Inox błyszczący
6
510120
Mydel. na wcisk, na suwaku, przeźroczysta do poręczy Ø25+32
5056E2W
Poręcz prosta Ø25 L.400 Inox epoksyd biały
6
510120N
Mydel. na wcisk, na suwaku, Nylon biały do poręczy Ø25+32
30/58
5056P2
Poręcz prosta Ø25 L.400 Inox błyszczący
6
510140
Przycisk uruchamiający spłukiwanie do uchylnej poręczy
31/59
5057E2W
Poręcz prosta Ø25 L.500 Inox epoksyd biały
6
510150N
Pł. zakr. moc. Nylon b. (do poręczy 5160N-5164N-5162N-5170N) 48/49
5057P2
Poręcz prosta Ø25 L.500 Inox błyszczący
6
510160P
Uchylna poręcz łukowa Ø32 L.650 Inox błyszczący
5058E2W
Poręcz prosta Ø25 L.600 Inox epoksyd biały
6
510160S
Uchylna poręcz łukowa Ø32 L.650 Inox satynowy
14
5058P2
Poręcz prosta Ø25 L.600 Inox błyszczący
6
510161P
Stała poręcz łukowa Ø32 L.650 Inox błyszczący
13
5059E2W
Poręcz prosta Ø25 L.900 Inox epoksyd biały
6
510161S
Stała poręcz łukowa Ø32 L.650 Inox satynowy
13
5059P2
Poręcz prosta Ø25 L.900 Inox błyszczący
6
510162P
Uchylna poręcz łukowa z podporą Ø32 L.650 Inox błyszczący
15
5060DE2W
*Por. podł.-śc. (pr.) Ø32 ep. (do wycz. zast. przez 5060DP2)
-
510162S
Uchylna poręcz łukowa z podporą Ø32 L.650 Inox satynowy
15
5060DP2
Poręcz podłogowo-ścienna (prawa) Ø32 Inox błyszczący
12
510164P
Uchylna poręcz łukowa Ø32 L.850 Inox błyszczący
14
5060DS
Poręcz podłogowo-ścienna (prawa) Ø32 Inox satynowy
12
510164S
Uchylna poręcz łukowa Ø32 L.850 Inox satynowy
14
5060GE2W
*Por. podł.-śc. (l.) Ø32 ep. (do wycz. zast. przez 5060GP2)
-
510170P
Uchylna poręcz łukowa z podporą Ø32 L.850 Inox błyszczący
15
5060GP2
Poręcz podłogowo-ścienna (lewa) Ø32 Inox błyszczący
12
510170S
Uchylna poręcz łukowa z podporą Ø32 L.850 Inox satynowy
5060GS
Poręcz podłogowo-ścienna (lewa) Ø32 Inox satynowy
12
510201N
Lustro uchylne z uchwytem 600 x 500 biały Nylon
5065DE2W
*Por. podł.-śc. (pr.) Ø25 ep. (do wycz. zast. przez 5060DP2)
-
510202N
Lustro uchylne 600 x 500 z białym uchwytem
34/61
5065DP2
*Por. podł.-śc. (pr) Ø25 Inox (do wycz. zast. przez 5060DP2)
-
510202P
Lustro uchylne 600 x 500 z błyszczącym uchwytem
34/97
5065GE2W
*Por. podł.-śc. (l.) Ø25 ep. (do wycz. zast. przez 5060GP2)
-
510202S
Lustro uchylne 600 x 500 z satynowym uchwytem
34/97
5065GP2
*Por. podł.-śc. (l.) Ø25 Inox (do wycz. zast. przez 5060GP2)
-
510300D
Komfortowe, zawieszane siedzisko natryskowe Inox błyszczący
67
5070DE2W
*Poręcz w „L” (pr.) Ø32 H.750 biała (do wycz. zast. 5070N)
-
510300DN
Komfortowe, zawieszane siedzisko natryskowe Inox ep. biały
67
5070DP2
Poręcz w literę „L” (prawa) Ø32 H.750 Inox błyszczący
21
510300S
Komfortowe, zawieszane siedzisko natryskowe Inox satynowy
5070DS
Poręcz w literę „L” (prawa) Ø32 H.750 Inox satynowy
21
510400
Siedzisko natryskowe składane aluminium z podporą
71
5070GE2W
*Poręcz w „L” (lewa) Ø32 H.750 biała (do wycz. zast. 5070N)
-
510410
Siedzisko natryskowe składane al. z podporą - model szeroki
71
5070GP2
Poręcz w literę „L” (lewa) Ø32 H.750 Inox błyszczący
21
510418
Taboret natryskowy aluminium
71
5070GS
Poręcz w literę „L” (lewa) Ø32 H.750 Inox satynowy
21
510420
Komfortowe siedzisko natryskowe składane Inox błyszczący
68
5070N
Poręcz w literę „L” Ø32 H.750 Nylon biały
51
510420N
Komfortowe siedzisko natryskowe składane Inox epoks. biały
68
5071DE2W
*Poręcz w „L” (pr.) Ø32 H.1150 biała (do wycz. zast. 5071N)
-
510420S
Komfortowe siedzisko natryskowe składane Inox satynowy
5071DP2
Poręcz w literę „L” (prawa) Ø32 H.1150 Inox błyszczący
21
510429
Komfortowe oparcie do siedziska natr. Inox błyszczący
68/69
5071DS
Poręcz w literę „L” (prawa) Ø32 H.1150 Inox satynowy
21
510429N
Komfortowe oparcie do siedziska natr. Inox epoksyd biały
68/69
5071GE2W
*Poręcz w „L" (lewa) Ø32 H.1150 biała (do wycz. zast. 5071N)
-
510429S
Komfortowe oparcie do siedziska natr. Inox satynowy
68/69
5071GP2
Poręcz w literę „L” (lewa) Ø32 H.1150 Inox błyszczący
21
510430
Komfortowe siedzisko natryskowe składane z podporą Inox bł.
69
5071GS
Poręcz w literę „L” (lewa) Ø32 H.1150 Inox satynowy
21
510430N
Komfortowe siedzisko natr. składane z podporą epoksyd biały
69
5071N
Poręcz w literę „L” Ø32 H.1245 Nylon biały
51
510430S
Komfortowe siedzisko natryskowe składane z podporą Inox sat.
69
5075DE2W
*Poręcz w „L” (pr.) Ø25 H.750 biała (do wycz. zast. 5070N)
-
510434
Komfortowe siedzisko natryskowe składane + oparcie Inox bł.
68
5075DP2
*Poręcz w „L” (pr.) Ø25 H.750 Inox (do wycz. zast. 5070DP2)
-
510434N
Komfortowe siedzisko natr. składane + oparcie epoksyd biały
68
5075GE2W
*Poręcz w „L” (lewa) Ø25 H.750 biała (do wycz. zast. 5070N)
-
510434S
Komfortowe siedzisko natryskowe składane + oparcie Inox sat.
68
5075GP2
*Poręcz w „L” (lewa) Ø25 H.750 Inox (do wycz. zast. 5070GP2)
-
510436
Komfortowe siedzisko natr. składane + oparcie + podpora Inox
69
46
46
46
OPIS
S.
8
45
9
44
9
52
33/80
33/80
31
31/59
-
24
30
14
15
34/61
-
68
Opisy produktów poprzedzone znakiem * są dostępne do wyczerpania zapasów. Numery katalogowe są uporządkowane rosnąco.
Spis numerów katalogowych 115
SPIS NUMERÓW
KATALOGOWYCH
OPIS
/ Spis numerów katalogowych
NR
OPIS
510436N
Komfortowe siedzisko natr. składane+oparcie+podpora ep. b.
510436S
Komfortowe siedzisko natr. skł. + oparcie + podp. Inox sat.
510567
S.
69
NR
OPIS
5186DP2
*Poręcz 45° (prawa) Ø25 Inox (do wycz. zast. przez 5181DP2)
-
69
5186GP2
*Poręcz 45° (lewa) Ø25 Inox (do wycz. zast. przez 5181GP2)
-
Podajnik na papier WC w rolce Inox 304 satynowy
76
5190DE2W
*Poręcz umyw. (pr.) Ø32 ep. b. (do wycz. zast. przez 5161N)
-
510580
Dozownik mydła w płynie 1 l Inox 304 błyszczący
89
5190DP2
*Poręcz umywalkowa (prawa) Ø32 bł. (do wycz. zast. 510161P)
-
510581
Dozownik mydła w płynie 1 l epoksyd biały (jednolity)
89
5190GE2W
*Poręcz umyw. (l.) Ø32 ep. b. (do wycz. zast. przez 5161N)
-
510582
Dozownik mydła w płynie 1 l Inox 304 satynowy
89
5190GP2
*Poręcz umywalkowa (lewa) Ø32 bł. (do wycz. zast. 510161P)
-
510583
Dozownik mydła w płynie 0,5 l Inox 304 błyszczący
89
5195DP2
*Poręcz umyw. (pr.) Ø25 Inox (do wycz. zast. przez 510161P)
510584
Dozownik mydła w płynie 0,5 l epoksyd biały (jednolity)
89
530
Poręcz prosta EKO Ø25 L.300 Inox błyszczący
35/99
510586
Dozownik mydła w płynie 0,5 l Inox 304 satynowy
89
531
Poręcz prosta EKO Ø25 L.400 Inox błyszczący
35/99
510587
Elektroniczny dozownik mydła w płynie
90
532
Poręcz prosta EKO Ø25 L.500 Inox błyszczący
35/99
5105DE2W
*Por. natr. (pr.) Ø25 ep. b. (do wycz. zast. przez 5100N)
-
536
Poręcz prosta EKO Ø25 L.600 Inox błyszczący
35/99
5105DP2
*Por. natr. (pr.) Ø25 Inox (do wycz. zast. przez 5100DP2)
-
5440E2W
Poręcz w literę „T” Ø32 1150 x 500 Inox epoksyd biały
26
5105GE2W
*Por. natr. (l.) Ø25 ep. b. (do wycz. zast. przez 5100N)
-
5440N
Poręcz w literę „T” Ø32 1150 x 500 Nylon biały
54
5105GP2
*Por. natr. (l.) Ø25 Inox (do wycz. zast. przez 5100GP2)
-
5440P2
Poręcz w literę „T” Ø32 1150 x 500 Inox błyszczący
26
510603S
Podajnik na ręczniki papierowe Hypereco Inox satynowy
5440S
Poręcz w literę „T” Ø32 1150 x 500 Inox satynowy
26
510621
Suszarka do rąk SPEEDJET automatyczna, szary metal
87
5460E2W
*Por. pr. z uchw. suw. Ø32 H.1150 b. (do wycz. zast. 5460N)
-
510622
Suszarka do rąk HIGHFLOW automatyczna, błyszcząca
87
5460N
Poręcz prosta z uchwytem na suwaku Ø32 H.1150 Nylon b.
50
510627P
Mydelniczka ścienna Inox 304 błyszczący
92
5460P2
Poręcz prosta z uchwytem na suwaku Ø32 H.1150 Inox błyszcz.
20
510627S
Mydelniczka ścienna Inox 304 satynowy
92
5460S
Poręcz prosta z uchwytem na suwaku Ø32 H.1150 Inox sat.
20
510629
Komfortowe oparcie do miski ustępowej, konstrukcja Inox bł.
31
5465E2W
*Por. prosta+uchwyt Ø25 ep. b. (do wycz. zast. przez 5460N)
510629N
Komfortowe oparcie z Nylonu do miski ustępowej
59
5465P2
Poręcz prosta z uchwytem na suwaku Ø25 H.1150 Inox błyszcz.
510629S
Komfortowe oparcie do miski ustępowej, konstrukcja Inox sat.
31
5481DE2W
*Poręcz natr. poz.-pion. (pr.) Ø32 b. (do wycz. zast. 5490N)
510629W
Komfortowe oparcie do miski ustępowej, konstrukcja biała
31
5481DP2
Poręcz natryskowa poziomo-pionowa (prawa) Ø32 Inox błyszcz.
25
510788P
Wieszak na ręcznik 1 drążek Ø20 L.600 Inox błyszczący
95
5481DS
Poręcz natryskowa poziomo-pionowa (prawa) Ø32 Inox satynowy
25
510788S
Wieszak na ręcznik 1 drążek Ø20 L.600 Inox satynowy
95
5481GE2W
*Poręcz natr. poz.-pion. (l.) Ø32 b. (do wycz. zast. 5490N)
510790P
Wieszak na ręcznik 2 drążki Ø20 L.600 Inox błyszczący
95
5481GP2
Poręcz natryskowa poziomo-pionowa (lewa) Ø32 Inox błyszcz.
25
510790S
Wieszak na ręcznik 2 drążki Ø20 L.600 Inox satynowy
95
5481GS
Poręcz natryskowa poziomo-pionowa (lewa) Ø32 Inox satynowy
25
511516W
Uchylna poręcz łukowa Basic Ø32 L.760 epoksyd biały
36
5486DE2W
*Poręcz natr. (pr.) Ø25 ep. b. (do wycz. zast. przez 5490N)
-
5120E2W
*Por. poz. 2 śc. Ø32 750 x 750 biała (do wycz. zast. 5121N)
5486DP2
*Poręcz natr. (pr.) Ø25 Inox (do wycz. zast. przez 5481DP2)
-
5120P2
Poręcz kątowa, pozioma 2 ściany Ø32 750 x 750 Inox błyszcz.
23
5486GE2W
*Poręcz natr. (l.) Ø25 ep. b. (do wycz. zast. przez 5490N)
-
5120S
Poręcz kątowa, pozioma 2 ściany Ø32 750 x 750 Inox satynowy
23
5486GP2
*Poręcz natr. (l.) Ø25 Inox (do wycz. zast. przez 5481GP2)
-
5121E2W
*Poręcz poz. do siedziska Ø32 biała (do wycz. zast. 5121N)
-
5490DE2W
*Poręcz do siedz. (pr.) Ø32 ep. (do wycz. zast. przez 5490N)
5121N
Poręcz kątowa, pozioma do siedziska natr. Ø32 Nylon biały
56
5490DP2
Poręcz poziomo-pionowa do siedziska natr. (prawa) Ø32 Inox
27
5121P2
Poręcz kątowa, pozioma do siedziska natr. Ø32 Inox błyszcz.
28
5490DS
Poręcz poz.-pion. do siedziska natr. (prawa) Ø32 Inox sat.
27
5121S
Poręcz kątowa, pozioma do siedziska natr. Ø32 Inox satynowy
28
5490GE2W
*Poręcz do siedz. (l.) Ø32 ep. (do wycz. zast. przez 5490N)
5125E2W
*Por. poz. Ø25 750 x 750 ep. b. (do wycz. zast. przez 5121N)
-
5490GP2
Poręcz poziomo-pionowa do siedziska natr. (lewa) Ø32 Inox
5125P2
*Por. poz. Ø25 750 x 750 Inox (do wycz. zast. przez 5120P2)
-
5490GS
Poręcz poz.-pion. do siedziska natr. (lewa) Ø32 Inox sat.
27
5160E1W
Uchylna poręcz łukowa Ø33,7 L.650 Inox epoksyd biały
17
5490N
Poręcz poziomo-pionowa do siedziska natr. Ø32 Nylon biały
55
5160N
Uchylna poręcz łukowa Ø32 L.650 Nylon biały
48
550
Poręcz 135° EKO Ø25 220 x 220 Inox błyszczący
5160P1
Uchylna poręcz łukowa Ø33,7 L.650 Inox błyszczący
17
551
Półka ścienna 120 x 450 Inox błyszczący
94
5161N
Stała poręcz łukowa Ø32 L.650 Nylon biały
47
552
Półka ścienna 120 x 450 epoksyd biały
94
5162E1W
Uchylna poręcz łukowa z podporą Ø33,7 L.650 Inox ep. biały
16
553
Półka ścienna 120 x 600 Inox błyszczący
94
5162N
Uchylna poręcz łukowa z podporą Ø32 L.650 Nylon biały
49
554
Półka ścienna 120 x 600 epoksyd biały
94
5162P1
Uchylna poręcz łukowa z podporą Ø33,7 L.650 Inox błyszczący
16
566
Podajnik na papier WC w rolce Inox 304 błyszczący
5163E1W
Składana poręcz łukowa Ø33,7 L.650 Inox epoksyd biały
18
566TER
Podajnik na papier WC w rolce Hypereco Inox błyszczący
5163P1
Składana poręcz łukowa Ø33,7 L.650 Inox błyszczący
18
569
Mydelniczka prostokątna ścienna Inox błyszczący
5164E1W
Uchylna poręcz łukowa Ø33,7 L.850 Inox epoksyd biały
17
569BIS
*Mydel. ścienna prost. Inox bł. (do wycz. zast. przez 569)
5164N
Uchylna poręcz łukowa Ø32 L.850 Nylon biały
48
577
4 x uchwyt mocujący, w tym 2 ze sprężyną Inox błyszczący
5164P1
Uchylna poręcz łukowa Ø33,7 L.850 Inox błyszczący
17
578
Uchwyt okrągły do lustra Ø20 chromowany mosiądz
97
5165E1W
Uchylna poręcz łukowa Ø26,9 L.650 Inox epoksyd biały
17
600
2 x chromowane mocowanie do półki L.120
94
5165P1
Uchylna poręcz łukowa Ø26,9 L.650 Inox błyszczacy
17
600BIS
2 x Mocowanie rozsuwalne chrom. mosiądz do półki L.115-165
5167E1W
Uchylna poręcz łukowa z podporą Ø26,9 L.650 Inox ep. biały
16
610
Wieszak na ubranie Hypereco 1 główka Inox 304 błyszczący
104
5167P1
Uchylna poręcz łukowa z podporą Ø26,9 L.650 Inox błyszczący
16
612
Wieszak na ubranie Hypereco 2 główka Inox 304 błyszczący
104
5168E1W
*Składana por. łukowa Ø26,9 L.650 (do wycz. zast. 5163E1W)
-
613
Wieszak na ubranie Hypereco 3 główka Inox 304 błyszczący
104
5168P1
*Składana por. łukowa Ø26,9 L.650 (do wycz. zast. 5163P1)
-
6543
2 x uchwyt do lustra Inox i chromowany mosiądz
97
5169E1W
Kolumna do stałej lub uchylnej poręczy H.1000 epoksyd biały
19
6555
Półka ścienna szklana 120 x 600 mm
94
5169P1
Kolumna do stałej lub uchylnej poręczy H.1000 Inox satynowy
19
6564
Dozownik mydła w płynie okrągły 0,5 l Inox błyszczący
5170E1W
Uchylna poręcz łukowa z podporą Ø33,7 L.850 Inox ep. biały
16
6566
Dozownik mydła w płynie Hypereco 1,2 l Inox 304 satynowy
105
5170N
Uchylna poręcz łukowa z podporą Ø32 L.850 Nylon biały
49
6567
Dozownik mydła w płynie Hypereco 1,2 l Inox 304 błyszczący
105
5170P1
Uchylna poręcz łukowa z podporą Ø33,7 L.850 Inox błyszczący
16
6568
Zawór (do dozownika mydła nr 6566 i nr 6567 )
105
5180E2W
Poręcz 90° Ø32 300 x 300 Inox epoksyd biały
10
6569
Okienko kontroli poziomu mydła (do 6566 i 6567)
105
5180P2
Poręcz 90° Ø32 300 x 300 Inox błyszczący
10
6580
Dozownik mydła w płynie 1 l Inox błyszczący
90
5180S
Poręcz 90° Ø32 300 x 300 Inox satynowy
10
6581
Dozownik mydła w płynie 1 l epoksyd biały
90
5181DE2W
*Poręcz 45° (pr.) Ø32 ep. b. (do wycz. zast. przez 5181DP2)
-
6582
Dozownik mydła w płynie 1 l Inox satynowy
90
5181DP2
Poręcz 45° (prawa) Ø32 480 x 320 Inox błyszczący
11
6583
Dozownik mydła w płynie 0,5 l Inox błyszczący
90
5181DS
Poręcz 45° (prawa) Ø32 480 x 320 Inox satynowy
11
6584
Dozownik mydła w płynie 0,5 l epoksyd biały
90
5181GE2W
*Poręcz 45° (l.) Ø32 ep. b. (do wycz. zast. przez 5181GP2)
-
6586
Dozownik mydła w płynie 0,5 l Inox satynowy
90
5181GP2
Poręcz 45° (lewa) Ø32 480 x 320 Inox błyszczący
11
6590
Podajnik na ręczniki papierowe w rolce Inox błyszczący
81
5181GS
Poręcz 45° (lewa) Ø32 480 x 320 Inox satynowy
11
6591
*Podajnik na ręcz. pap. ep. b. (do wycz. zast. przez 6590)
5185E2W
*Por. 90° Ø25 300 x 300 ep. b. (do wycz. zast. przez 5180P2)
-
6592
*6 x zwój biały, 2 warstwy 450 odcinków (do wyczerpania)
5185P2
*Por. 90° Ø25 300 x 300 Inox (do wycz. zast. przez 5180P2)
-
6601
Podajnik na ręczniki papierowe na zakładkę Inox błyszczący
82
5186DE2W
*Poręcz 45° (pr.) Ø25 ep. b. (do wycz. zast. przez 5181DP2)
-
6602
Podajnik na ręczniki papierowe na zakładkę epoksyd biały
82
105
-
Opisy produktów poprzedzone znakiem * są dostępne do wyczerpania zapasów. Numery katalogowe są uporządkowane rosnąco.
116 Spis numerów katalogowych
S.
-
20
-
-
-
27
35/99
76
104
92
97
94
90
-
Spis numerów katalogowych /
NR
OPIS
S.
NR
OPIS
6603D
Podajnik na ręczniki papier. na zakładkę Hypereco ABS biały
105
710500
Mydelniczka ścienna Bayblend® chromowany matowy
91
6606
250 x papierowe ręczniki na zakładkę
82
710501
Mydelniczka ścienna Bayblend® chromowany błyszczący
91
6607D
Podajnik na ręczniki papierowe na zakładkę Inox satynowy
82
729008
Dozownik mydła, prosta wyl., zbiornik 1 l, chrom. mosiądz
91
6611
Zasobnik ścienny na ręczniki papierowe Inox błyszczący
82
729012
Dozownik mydła, zagięta wyl., zbiornik 1 l, chrom. mosiądz
91
6612
Zasobnik ścienny na ręczniki papierowe epoksyd biały
82
729108
Dozownik mydła, prosta wyl., rurka L.1200, chrom. mosiądz
91
6613D
Suszarka do rąk z ruchomą dyszą 360° Inox 304 błyszczący
86
729112
Dozownik mydła, zagięta wyl., rurka L.1200, chrom. mosiądz
91
6614
Suszarka do rąk z ruchomą dyszą 360° Inox 304 satynowy
86
729150
Dozownik mydła, zaścienny 180, chromowany
91
6615
Suszarka do rąk aut. z ruchomą dyszą 360° biała stal
86
729302
Zestaw naprawczy do dozownika mydła 729150/729012
-
6617
Zasobnik ścienny na ręczniki papierowe Inox satynowy
82
729303
Mechanizm do dozownika mydła 729150/729200
-
6621
Suszarka do rąk, automatyczna ABS biały
86
729308
Mechanizm do dozownika mydła 729008
-
6623
Suszarka do rąk compact ABS biały i szary poliwęglan
86
729312
Mechanizm do dozownika mydła 729012
6624
Suszarka do włosów ścienna z gniazdkiem na golarkę ABS biały
86
729508
Dozownik mydła, prosta wyl., zbiornik 0,5 l, chrom. mosiądz
91
6627
*Myd. ścienna Inox, wid. moc. (do wycz. zast. przez 510627P)
-
729512
Dozownik mydła, zagięta wyl., zbiornik 0,5 l, chrom. mosiądz
91
6631
Suszarka do rąk, automatyczna Inox 304 błyszczący
815
6635
*Wieszak na ręcznik obr. Hypereco Ø180 (do wyczerpania)
-
836T1
Słuchawka natryskowa Z1/2" 1-strumieniowa Ø119, antyosadowa 30/58
30/58
Wąż natryskowy SILVER PVC gładki, zbrojony L.1,50 m
6640
*Wieszak na ręcznik obr. Ø200 Inox błyszcz. (do wyczerpania)
-
836T3
Wąż natryskowy SILVER PVC gładki, zbrojony L.0,85 m
6712
Dozownik mydła Hypereco uruchamianie łokciem 0,9 l ABS biały
9010
*Uchwyt śc. z mydel. Inox bł. (do wycz. zast. przez 510627P)
-
6784
Wieszak na ręcznik 1 drążek Ø14 L.480 Inox błyszczący
95
9010EW
*Uchwyt ścienny z mydel. Inox epoksyd biały (do wyczerpania)
-
6786D
Wieszak na ręcznik 2 drążki Ø14 L.480 Inox błyszczący
95
9020
*Uchwyt ścienny z kubkiem Inox błyszczący (do wyczerpania)
-
6787
*Wieszak 1 drążek Ø20 L.500 (do wycz. zast. przez 510788P)
-
9030
*Półka z moc. 135 x 700 Inox (do wycz. zast. przez 6555+600)
-
6788
*Wieszak 1 drążek Ø20 L.500 (do wycz. zast. przez 510788P)
-
9105
*Wieszak na ręcznik obręcz Ø215 Inox błyszczący (do wycz.)
6830
*Wieszak 1 drążek Ø12 L.400 (do wycz. zast. przez 510788P)
-
CPP32P
Pełna rozeta zakrywająca Ø72 Inox błyszczący UltraPolish
31
6835
*Wieszak 2 drążki Ø12 L.400 (do wycz. zast. przez 510790P)
-
CPP32S
Pełna rozeta zakrywająca Ø72 Inox satynowy UltraSatin
31
86
105
S.
-
30/58
-
Spis numerów katalogowych 117
SPIS NUMERÓW
INDEX
KATALOGOWYCH
Opisy produktów poprzedzone znakiem * są dostępne do wyczerpania zapasów. Numery katalogowe są uporządkowane rosnąco.
/ Notatki
118 Spis numerów katalogowych
Spis numerów katalogowych 119
SPIS NUMERÓW
INDEX
KATALOGOWYCH
Notatki /
/ Notatki
120 Spis numerów katalogowych
Ogólne Warunki Sprzedaży /
KONTAKT
SIEDZIBA FIRMY I ZAKŁAD
PRODUKCYJNY
18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville
FRANCJA
DELABIE Sp. z o.o.
ul. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
Tel. 22 789 40 52
Fax 22 789 25 01
[email protected]
www.delabie.pl
DZIAŁ HANDLOWY
Tel. 22 789 40 52
Fax 22 789 25 01
[email protected]
POMOC TECHNICZNA
& SERWIS
Tel. 22 789 40 52
Fax 22 789 25 01
[email protected]
Nasza firma nie prowadzi sprzedaży bezpośredniej:
- Podawane ceny są cenami umownymi i nie są wiążące.
Hurtownicy i instalatorzy dowolnie ustalają swoje ceny
zgodnie z obowiązującym prawem, biorąc pod uwagę
swoje koszty, usługi i gwarancje, którymi są obarczeni.
- Ogólne warunki sprzedaży dotyczą każdego hurtownika
współpracującego z nami. Inne kategorie zawodowe
(producenci, eksporterzy...) lub prośby o specjalne
produkty poza katalogiem: prosimy o kontakt.
ZAMÓWIENIA I OFERTY:
Zamówienia są realizowane zgodnie z porządkiem ich
wpływania.
Wszystkie wpływające zamówienia zawierają zgodę na
nasze ogólne warunki sprzedaży. Zawarte w zamówieniach
odmienne klauzule są nieważne.
Zobowiązanie zamawiającego w stosunku do producenta
nabiera mocy, z chwilą otrzymania przez nas jego pisemnego
zamówienia, które nie może być anulowane. Zamówienia
są przyjmowane bez obowiązku ich całkowitej realizacji w
jednej dostawie.
Nasi przedstawiciele handlowi nie posiadają zdolności
prawnej do słownego zawierania dodatkowych umów, ani
do słownego dawania gwarancji, które wybiegają poza
treść pisemnej umowy.
Brak zapłaty lub jej opóźnienie za wcześniejszą dostawę,
upoważnia nas do zawieszenia lub zerwania współpracy,
bądź zawieszenia realizowanego zamówienia, bez
możliwości odwołania się klienta.
W przypadku każdej zmiany sytuacji kupującego,
zastrzegamy sobie prawo do anulowania zamówień
będących w realizacji, lub żądania dodatkowych gwarancji.
DELABIE nie ponosi odpowiedzialności za dobór produktów.
Jedynie projektanci, architekci i profesjonalni instalatorzy
są odpowiedzialni za dobór produktów w zależności od ich
przeznaczenia, obowiązującego prawa i dobrych praktyk.
CENY:
Dostawy są fakturowane zgodnie a obowiązującymi
warunkami w dniu ekspedycji. Podane ceny są cenami
umownymi, zastrzegamy sobie prawo korekty cen, która
odzwierciedlała będzie zmiany kursów lub opłat. Ceny
mogą ulegać zmianie bez wypowiedzenia, zgodnie ze
zmianami warunków ekonomicznych.
Wzrost cen jest podawany na miesiąc przed wprowadzeniem
w życie i stosuje się go do ofert i zamówień w trakcie
realizacji.
Dostawa do Polski jest bezpłatna, z wyjątkiem transportu
ekspresowego.
PŁATNOŚCI:
Warunki płatności zostaną ustalone z chwilą podjęcia
współpracy, pod warunkiem uzyskania ubezpieczenia
transakcji.
Nie udzielamy skonta w przypadku płatności przed
ustalonym terminem.
Z zastrzeżeniem ubezpieczenia transakcji, termin płatności
wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury. Dostawy
realizowane po 25 dniu miesiąca są fakturowane zgodnie
z wartością z miesiąca następnego.
W przypadku uregulowania należności po dacie znajdującej
się na fakturze i niezgodnie z powyższymi warunkami,
kara umowna za zwłokę będzie obliczana na bazie ogólnej
stopy procentowej powiększonej o 10%. W przypadku
opóźnienia płatności, może być wymagana płatność z
góry, która zastąpi aktualne warunki sprzedaży. Nie będą
akceptowane żadne potrącenia; jedyną formą legalną są
wystawione przez nas korekty faktur.
CZAS REALIZACJI:
Czas realizacji zamówienia jest podawany orientacyjnie.
W żadnym przypadku nie możemy być obciążeni
odpowiedzialnością za opóźnienie, mając na uwadze
nie dające się przewidzieć ryzyko związane z produkcją
i transportem. Każde opóźnienie spowodowane
nadzwyczajnymi okolicznościami, niezależnymi od naszej
woli, będzie uważane przez strony za siłę wyższą.
Opóźnienie realizacji dostawy nie może być podstawą
żądania odszkodowania bądź odmówienia przyjęcia
dostawy.
EKSPEDYCJA:
Zamówienia są wysyłane do naszych dystrybutorów
i hurtowni. Nie wysyłamy zamówionych produktów
bezpośrednio na inwestycje. Transport i opakowanie
obciążają kupującego. Towar jest zawsze transportowany
na ryzyko i odpowiedzialność odbiorcy, bez względu na
sposób transportu, nawet nieodpłatnie, i mimo specjalnych
ustaleń. Przewoźnik jest samodzielnie odpowiedzialny za
dostawę towaru. Odbiorcy są zobowiązani do sprawdzenia
dostawy i złożenia ewentualnej, zwyczajowej reklamacji
(listem poleconym za potwierdzeniem odbioru do 48
godzin) przewoźnikowi, w przypadku opóźnienia, ubytków,
uszkodzenia jak również w przypadku każdego innego
zażalenia. Kopia tego listu musi być równocześnie wysłana
na nasz adres.
REKLAMACJE:
Żadna reklamacja dotycząca dostawy nie będzie
uwzględniona, jeżeli nie będzie złożona pisemnie w ciągu
ośmiu dni od daty odbioru towaru. Niekompletność
dostawy lub uszkodzenie jej części nie może być podstawą
do nie przyjęcia całości.
ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI:
Producent zachowuje własność sprzedanego towaru
aż do efektywnej i pełnej zapłaty ceny podstawowej i
pobocznych.
Brak zapłaty jakiejkolwiek części należności może
spowodować żądanie zwrotu towaru. Jednocześnie,
od momentu dostawy, kupujący bierze na siebie,
w rozumieniu paragrafów «CZAS REALIZACJI» i
«EKSPEDYCJA», odpowiedzialność za ryzyko utraty lub
uszkodzenia towaru, jak również odpowiedzialność za
ewentualnie powstałe straty.
GWARANCJA:
Nasze produkty posiadają 10-letnią gwarancję
na wszystkie wady fabryczne, włącznie z armaturą
elektroniczną, z wyłączeniem urządzeń i akcesoriów
elektrycznych (suszarki) posiadających 3-letnią gwarancję,
która rozpoczyna swój bieg od daty zakupu potwierdzonej
pieczątką dystrybutora lub fakturą oraz z wyłączeniem
produktów z terminem przydatności do użycia.
Gwarancja obejmuje wymianę lub naprawę części
uznanej za wadliwą po potwierdzeniu wady w naszych
zakładach we Francji, z wyłączeniem kosztów powstałych
w wyniku jej uszkodzenia, wymontowania, transportu lub
odszkodowania wynikłego z jakiegokolwiek innego tytułu.
Nie pokrywamy kosztów robocizny i wysyłki do naszych
zakładów we Francji.
Szkody zalania wodą spowodowane wadami fabrycznymi
kryte są ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej
«Produktu».
Nasza gwarancja i odpowiedzialność nie mają zastosowania
w następujących przypadkach:
-instalacja nie jest zgodna z dobrymi praktykami lub z
projektem,
- części zużywające się w trakcie eksploatacji,
-nieprzestrzeganie instrukcji montażu, użytkowania i
konserwacji,
-działania zewnętrzne niezależne od jakości naszych
produktów, na przykład: produkty czyszczące, żrące lub
ścierające, agresywność wody, jej zanieczyszczenie (np.
piasek, kwarc, opiłki metali, smary, osad kanalizacyjny,
itp.), zjawiska elektrolityczne i chemiczne.
- brak nadzoru, złe przechowywanie i konserwacja
- modyfikacja lub interwencja klienta lub osób trzecich w
produkcie bez naszej zgody lub wykonane z części i / lub
nieoryginalnych materiałów eksploatacyjnych.
- produkty po terminie przydatności do użycia.
Za szczelność podłączenia z instalacją zasilającą i
odprowadzającą odpowiedzialny jest profesjonalny
instalator lub konserwator i tylko on za nią odpowiada.
Z gwarancji wyłączone są uszczelki, zawory i akcesoria
z tworzyw miękkich (kauczuk). Pokrycia inne niż chrom i
nikiel są wyłączone z gwarancji.
Jeżeli wymiana identycznego podzespołu lub całości
nie może być zrealizowana z powodu zaprzestania
produkcji, będzie dostarczone urządzenie o tym samym
przeznaczeniu. Naprawa gwarancyjna nie przedłuża
trwania gwarancji.
Gwarancja ma również zastosowanie w przypadku wad
ukrytych.
CZĘŚCI ZAMIENNE:
Części zamienne i mechanizmy niezbędne do
prawidłowego funkcjonowania naszych produktów
są przechowywane na stanach magazynowych przez
taki sam okres jak czas trwania gwarancji. Lista części
zamiennych znajduje się na ostatnich stronach naszych
katalogów.
ZWROTY:
Dokonanie zwrotu towaru musi być bezwzględnie
poprzedzone naszą wcześniejszą zgodą, oraz pod
warunkiem jego dobrego stanu (ocena dokonywana
jest przez nasz serwis, przy odbiorze). Towar wysyłany
jest do fabryki* na koszt wysyłającego, w odpowiednim
opakowaniu.
Jeżeli dostawa towaru miała miejsce w okresie
krótszym niż 1 miesiąc, będzie on przyjęty na bazie ceny
fakturowanej. Powyżej 1 miesiąca, będzie potrącony
ryczałt pokrywający koszty sprawdzenia, magazynowania
i księgowania. W każdym przypadku, ryczałt ten może
zostać powiększony o koszt przywrócenia towaru do
stanu pierwotnego.
Zwrot produktów jest wykluczony w następujących
przypadkach: produkty usunięte z oferty, produkty na
specjalne zamówienie, jeśli wystąpiły zmiany techniczne
lub estetyczne produktu od daty zakupu, produkty z
rysami lub uszkodzone, produkty zakupione powyżej
jednego roku, produkty z terminem przydatności
do użycia. W przypadku wysyłki do firmy DELABIE
produktów wykluczonych z procedury zwrotu, zostaną
one natychmiast zniszczone/poddane recyklingowi i nie
zostaną odesłane do klienta.
Tabela odpisów ryczałtowych:
- zwrot < 1 miesiąca: przyjęcie po cenie fakturowanej
- zwrot od 1 do 3 miesięcy: minus 15%
- zwrot od 3 miesięcy do 1 roku: minus 30%
- zwrot >1 roku: towar nie będzie przyjmowany.
* DELABIE S.C.S.
18, rue du Maréchal Foch
80130 Friville – FRANCJA
CZYSZCZENIE - KONSERWACJA:
Czyszczenia należy dokonywać wyłącznie wodą z mydłem,
za pomocą miękkiej szmatki lub gąbki, zakończyć
spłukaniem i wysuszeniem powierzchni. Nie należy
stosować środków żrących, ściernych lub na bazie chloru
(na bazie kwasu solnego) oraz barwników.
FOTOGRAFIE I RYSUNKI:
Fotografie, rysunki i schematy poza kontraktowe,
są udostępniane na zasadzie dokumentacji, i mogą
być modyfikowane przez nas bez wcześniejszego
uprzedzenia. Zastrzegamy sobie prawo nanoszenia
wszelkich zmian formy i wielkości bez uprzedzenia i nie
może to być podstawą do reklamacji. To samo dotyczy
wszystkich nazw, wymiarów, informacji zawartych w
naszych dokumentach, katalogach, notach, cennikach,
stronie internetowej, które mogą być zmienione lub
zlikwidowane w każdej chwili, bez uprzedzenia.
WYŁĄCZNOŚĆ TERYTORIALNA:
W większości krajów świata firma DELABIE zawarła
umowy wyłączności z firmami importującymi i hurtowniami.
W związku z powyższym nasi polscy klienci nie mogą
prowadzić sprzedaży produktów DELABIE poza granicami
Polski bez wyraźnej i uprzedniej zgody z naszej strony.
Nasze umowy obowiązują jedynie na terytorium Polski.
JURYSDYKCJA:
Zastrzega się, że jedynym uprawnionym do osądzania
sporów i zażaleń będzie sąd odpowiedni dla miejsca naszej
siedziby w Polsce, nawet w przypadku wielu obrońców, i
bez względu na ustalone miejsca dostawy lub płatności.
Każda klauzula sprzeczna z nią, będzie uważana za niebyłą
przez sam fakt współpracy z naszym przedsiębiorstwem.
Odtwarzanie naszych katalogów i dokumentów bez pisemnej zgody jest zabronione
PZH
Państwowy Zakład Higieny
Nr identyfikacyjny CEE: NIP: 7010172657
DOSTĘPNOŚĆ / AKCESORIA
DOSTĘPNA DOKUMENTACJA:
DOC.609PL: Armatura sanitarna do budynków użyteczności publicznej
DOC.950PL: Dostępność i Samodzielność - Akcesoria dla zapewnienia higieny w budynkach użyteczności publicznej
DOC.900PL: Armatura do zakładów opieki zdrowotnej i domów opieki
DOC.750PL: Urządzenia sanitarne ze stali nierdzewnej
DOC.200PL: Armatura do kuchni profesjonalnej
ul. Chałubińskiego 8
00-613 WARSZAWA - POLSKA
DELABIE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością - NIP: 7010172657
delabie.pl
DOC 950PL - 04/2016
Dostępność i Samodzielność
Akcesoria dla zapewnienia higieny
w budynkach użyteczności publicznej

Podobne dokumenty