pdf, 1.75 MB

Komentarze

Transkrypt

pdf, 1.75 MB
ffi PouFARB-uÓvŹ
90.646 Łódź u| 6
s ierp
n
ia 100
Te .
sp'zo,o'
(0-42)33-23-90 Fax (0-42) 33-50-26
eko-LOWICYN
I
[email protected]
[email protected]
Farba akrylowa do ocynkowanych
eIementów pokryć dachowych
PKW|U : 20.30.1
1
.0;
PN-C-81907:2003; PN-EN ISO 12U4-6i 2001
KTM : 131-6151-23 XX
e.b3prcasg!99gśD3.I
Farba eko-LoW|cYN
]est - produklem ma arskim wodorozcieńcza|nym' szybko wysychającym na
powiet|zu' o doskonałych W.łaściwościachdekoracy]nych'
Farba p|odukowana jest w dwóch odmianach:
f pigrnentam i tradycyjnym i, h/Vorząca poMok] kryjące, półmatowe.
z pigmentam i meta| cznymi, o charakterystycznyrr meta|icznyrr Wyg|ądz e i połysku (typu
Dane techniczne
*Koor
i
.
-
- Połysk
*
'
*
Gęstość
-
Konsystencja /|epkość
Czas wysychanla w temp.20
stop
stop
eń
eń
i2"C
1
*
3
Zawa|tość substanc]i stałych
*
*
G|ubośćWarstwy
Wydajnośćteoretyczna
/ 30 |im /
'meta|ik'')'
wg karty ko|oróW RAL ub innej na zamówienie'
10+30 / przy kącie bad"an a 60"/
nie Więce] n z ,l,30 g/cm"
60 - 100 s (m erzona rubkiem
Wypływowym f dnem stożkowym
o średn]cy ot]łoru wyptylvowego 4 mm)
i wi|gotności powietrfa 55 + 5 % :
- newięce]nż 2'5 godz'
- n e więce] n]z 'l2 godz
- 45+2%wag.l37+2 %obj. z pism. tEdycyjnym)
40i2ońwag' |32+2yo obj. (zpgm metaicznymi)
- mokrq 80.- 100 Bm/suchej30llm
- 12 ń:ldm: (z pigm' t.adycyjnym)
- 10 m'/dm" (zpism nretalenym
(
)
zawartośćotnych związkóW organicznych (Lzo)
- n e Więce] nz.50g/dm'
w p|odukce gotowym do użytku'
*
Temperatura fapłonu
- pow}że] 100"c
*
Trwałość
- 18 mies ęcy (6 mies ęcy w ko|oze a|uminiowym)
*
, Wg [email protected]ądzenja Mjnjstra Gaspada}*i z dn 1601'2aa7 w sprawje szceg.'owch wynagań dÓtyĆząĆyĆh Ógtanjczenia enisji
lÓtnyĆh fuiązkÓw arganicżnych powstających w wyniku wykor4stanja razpuszczalników Uganicznych w niektórych farbach
i |ak]erach orcz w preparclach do Ódhawiańia pÓjafdów (Dz,U ' Nr 1 , poz.72)' tarba eko.LoWcYN na|ezy do Kategdi A / pÓdka|e.
garii j / typu Fw (tańy wadne) o dopusfcu lnej fawartości LZo 140 g/dm.
1
WłaściwościDowłoki :
----Fa6aMEy
pffióki
czynn ki atmosferyczne
(W
gładkie, poknatowe, e|astyczne' o dobrE przyczepności do podłoża, odporne na
tym na Wodę i prornieniowanie UV).
Przeznaczenie :
Fa|ba ]est przeznaczona do ochronno'dekoracyjnego ma|owania powieżchni ocynkowanych eksp|o.
atowanych na zewnątrz iwewnątrz pomieszczeń'
. w budownictwie: pokryca dachowe, rynny, parapety, ogrodzenia i in. wykonane z blachy i stali ocynko-
.
w przemyś|e: konstrukc]e sta|owe ocynkowane, e|emenly maszyn' użądzeń tp'
l'4ofna ną poma ować róWnief e|ementy aumniowe' sta|owe, z tynku, betonu i PcW jeże| Występują
W obiekcie budow|anym, a Wymagane jest zachowanie ko orystyki tegoŹ obiektu' po ch odpowiednim
podłoŹa'
zagruntowaniU, uwzg]ędn a]ącym specyficzne właściwości
Środowisko :
Powłoki farby mogą być eksp oatowane w środowsku wiejskim' m ejskim przemysłowym' w atmosfe'
'
rze suchej i w |gotnej (W9 PN.EN /so 12944.2:20a1 w atmasferze o kategarii korazyjności
c2 + c4 )'
Przvqotowanie Dodloża do malowania :
Powerzchnie p|zeznacmne do ma|owania powinny być czyste i suche' pozbawione kurzu, o|ejów
nnych zaniecfysfcfeń'
Malowanie wvkonvwane pierwszv raz.
Podłoża sta|owe ocynkowane przed ma|owaniem odtłuścić(umyć) Wodnym tofworem preparatu
EMULSoL RN.1 i spłukac czystąwodą' Podłofa ocynkowane nowe ko|zystnie jest zagruntować farbą po|i.
W]ny]ową do ma|owania blach ocynkowanych LoWIcYN (KTM: 131.7759-54-XX)' Grubość powłoki gruntu.
jące] pow nna wynosić co najmniej 30 pm'
Powierzchn e ocynkowane Wysezonowane na powieirzu (ok' 1 |ok) oraz eksp oatowane Wewnątrz pomieszmogąbyó malowane fa|bą eko-LowIcYN bezpośrednio' bez gruntowania podłoża'
Podłożasta|owe i a|uminiowe odtłUścć Wodnym roztworem preparatu El'{ ULsoL RN.1 , oczyścićz pro.
duktów korozji (wg za|eceń zawartych W karcie kata ogowe] farby do gruntowan a) i zagruntować farbą po|iW ny oWą do gruntowania przeciwrdzewną LoW1KoR-2 |KrW 131.7722-04-xX)'
cf€ń
Podłoża minera|ne (lynk' beton' oMv Ia.tonowo.g'psowe iLp') ocryścic f pył- substancji .,rogących pogorsfvc prlyczep^os(, Powre.zch-re porowate. chton-e p teo wlascwy'Tt marowanen kortyst-ie jeql za.mpregnowac p|eparatem dyspersyjnym do gruntowan a LoWIGRUNT Iub fa|bą eko.LoW|cYN rozcieńczoną
wodaok.5%obi.
Podłóża z Pcw oczyścićf przy]ega]ącego brudu' umyć Wodnym rozh/lr'orern preparatu EMULSoL RN-l
spIukac czystą wodą Powerzchnie gladkie, błyszczące |ekko zmatowić. Ma|owac bezpośredniofarbą
er(o-LOWICYN.Malowa
n ie
renowacvi ne.
Farbą e/@.LoW|cYN mozna ma ować powierzchnie upżedn o poma owane farbami f grupy LoW|cYN
oraz powierzchnie bach pow|ekanych metodą c]ągIą prodUktami po|imerowymi akry|owym] oióz po|iestrowymi (W tym b|achy z Huty F|orian)' Można nią tóWniez poma|owac powierzchn|e pokMe innym farbarni niż
Ww' pod Wanrnkiem, Że s|ara powłoka pos ada dobrą przyczepnośćdo podłoża'
Powierzchnie poddane renowacji oczyŚcić z brudu' UsUnąć sta|ąłuszczącą siYA powłokę ma a|ską a następ.
nie zmyć wodnym rozh'orem preparatu do odtłuszczania El'4lJLsoL RN-1 i spłukać czystą Wodą' Jeze|] na
powlerzchniach ocynkowanych Występuje korofja sta|i' oczyścić ją ręcznie iub me'cha.n]cznió, mieisca
oo7bawo.e powłok (yn\owej Zcgru.rLować (Wyko.ac 7ap|awk) larbą poiwny|ową oo qlunLowa.ia
przeciwrdzewną LoW|KoR-2 Lub Wysokocynową T|xoKoR-G3 (przywraca clągłosć warsivvy cyńkowej)'
1
2'
Farba eko.LoWcYN pÓnalowana na 1us2ĆząĆą Śję pawłakę starej farby hje pÓprawi jej pżycepnaśc]da podłÓża' a tyń
sanyn nie zahamuje procesu luszczenia.
PÓd1Óża njhehlne zwietfa]e, parośniętenchani i ptoslah] nie hadają się da nalawania bez upżedhjega, specjalistycz
nega [email protected] ]Ćn,
emoeratura mr
remperaury
rosy.
pL.tn
Powłoka farby eko.LoW|cYN uzyskuje odpornośćna Wilgoó (staje się odporna na zmywanie przez deszcz
i rosę) po Wyschnięciu do 1 stopnia (t]' po ok' 2'5 godz')' co na|eży uwfg ędn ć przy p|ańowanii prac malar-
s.p9sśb-aplj!?pij I
Farbę mozna nakładać: pędz|em' wałkiem, natryskiem powietrznym lub bezpowetrfnym.
W razie potrzeby farbę rozcieńczyc niewie|ką i|oŚciąwody _ nie Więce] n z 5 % obj'
Zaleca się stosować 2+3 Warstwyfarby'
1
W ptypadku tarb z pignenlani
2'
|'liędzy pasżczegÓ]nyńj Śżażanifańy nagą[email protected]ć i1jeaacme różniĆe Ódciehia kolaru ipołysku' d]ate1o dÓ ha\Ówańia
3
1
netalcbyni
uzyskiwahy e|ekt dekfficyjny w
zalea się sloŃwać
4acmyn
stopniu
farbę pÓrhÓdfąĆą z ]B.|naj szaży pradukcyjnej, Fańy pÓchÓdzĄce
Djeniżn Cla nalowanja wvn]eszać '
Fańyw różnych ko]orach nagąbyćze sobąń]eszane dla użyŚkahja jnnego kahfu,
Farb eko LaWcYN nie hieżaćżińnyńj pro.]uktani nalarskimj'
go abieklu
abży od
z różnych
techniki ap]ikacii
saż
dane.
pżell pżyŚtą.
i eń c 2a l ni k /z fi vwacz/ :
Woda wodociągowa.
Narzędzla rna|arskie myc wodą przed zaschnięciem farby' Późn e]sze myc e wodąjest niemoż|iwe'
czas sezonowania powłoki pIzed nałożeniem nasteonei warstwv :
Drugą i następne Warstwy farby eko-Low|cYN mozna nakładać powyschnęciu poprzedniej warst\,Vy
do tżeciego stopnia (t]' pook' 12godz')|ub Wdowo|ne dłuższym czasie'
Rozc
W przypadku gruntowania podłoŻa innym produktem ma|arskim farbę eko-LowIcYN można nakładać po co
,2 godz' schn|ęcia warstwy gru.L.jące'
"aimniej
Tworzenie restawu z innvmi produktami malarskimi :
W zabezpeczenach antykorozyjnych powerzchni sta|owych ocynkowanych farbę eło.LoW|cYN stosuje się w zestawie z farbą po|iwinylową do ma|owan a b|ach ocynkowanych LoW|cYN |ub samodzie|nie'
W przypadku zahezp eczeń antykorozyjnych powierzchni sta|owych i a|uminiowych farbę eko.LoW|cYN
stosuje się W zestawie f farbą po|iwiny oWą do gruntowania przeciwrdzewną LoWIKoR.2'
waru n ki bezoiec zeń stwa :
Farba eko-LOWICYN jest produktem niepalnym, nie jest sklasyfkowana jako prodLrkt niebezpieczny d a
UfvtkownikóW
W"czasie prac ma|arsk]ch przestżegać zasad hgleny, unikać zabrudzenia skóry ioczu' pom€szczenla
Wl^v etrzyć do zaniku zapachu' Farbę przechow}lvać poza zasięgiem dzieci'
Farba pos ada Atest Higieniczny PZH.
a3934!q9!]!9!.t3!sp94
Farbę przechowywać
nach' Teńpóratura
waści użvtkowe) '
|
W opakowaniach'hand owych' szcze nie zaml'niętych' w zadaszonych magazy'
magazynowania 5 + 25ÓC' Chńnić pżed Inrozem ! (ió zmrożeniu farbd traciviaśći-
Podczas ransport. opakowa^ia /abe,,piec/yć q /ed uszkodzeniam| .nechan czĄyTi'
Farba nejest towarem n ebezpiecznym W rozumieniu międfynarodowych przepisóW transportowych'
lnfomacie do.latkowe
.
.
:
P|oducent nie odpowiada za tMałÓg pÓwłÓk Órcz s.traty, powstab w wynjku stogwania farby niezgÓdh|e z pfezna.zenem
i zale cen ia ni [email protected] nła'
zaqadnienia nieujęte w instrukc]! stasawanla farby na]eży kÓnsultować z prÓducehten
PrcduĆent żaslżega sÓbie prawa da wprawa.|fania znian w treści kalejnych edycji Kańy katalÓgawe] wyrobu'
bez wcześnie]szega infornawania o tyń Ódbjo|ców' pży eyń ęącją wcześniejŻetracąważność'
Wvd.09/2011-07-07
TB/JK
6151-23-XX
eko- LOW CYN
Kana kata
oqowa
Wyd. 09
.

Podobne dokumenty