Darowizna na rzecz SP

Transkrypt

Darowizna na rzecz SP
UCHWAŁA NR XL.228.2014
RADY MIEJSKIEJ W UJEŹDZIE
z dnia 24 kwietnia 2014 r.
w sprawie wyraŜenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości stanowiących własność
Gminy Ujazd na rzecz Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe Nadleśnictwa Kędzierzyn
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 ppkt a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz.U. z 2013 roku poz.594, zmiany poz.645, 1318, z 2014 r. poz.379) oraz art. 13. ust. 2 ustawy z
dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U z 2010r. Nr 102 poz.651 ze zm.1)
Rada Miejska w Ujeździe uchwala, co następuje:
§1
WyraŜa się zgodę na dokonanie na rzecz Skarbu Państwa - Państwowego Gospodarstwa Leśnego
Lasy Państwowe Nadleśnictwa Kędzierzyn darowizny nieruchomości stanowiących własność Gminy
Ujazd oznaczonych w ewidencji gruntów i budynków jako działki nr:
- 651, k.m. 2, pow. 1,0700 ha, obręb Niezdrowice, G.326, Kw nr OP1S/00041536/3,
- 652, k.m. 2, pow. 0,6900 ha, obręb Niezdrowice, G.326, Kw nr OP1S/00041536/3,
- 653, k.m. 2, pow. 0,1800 ha, obręb Niezdrowice, G.326, Kw nr OP1S/00041536/3,
o łącznej wartości 11.960,00 zł.
W/w działki uŜytkowane są jako drogi leśne .
§2
W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla terenów połoŜonych w granicach
administracyjnych wsi Niezdrowice, uchwalonym Uchwałą Rady Miejskiej w Ujeździe Nr
XXXVI/203/2009 z dnia 28 maja 2009:
-działka nr 653 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: KDW- drogi wewnętrzne,
-działka nr 652 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem: KD-D- drogi i ulice w ciągu dróg
gminnych,
-działka nr 651 znajduje się na terenie oznaczonym symbolem KDR- droga transportu rolnego i
leśnego.
§3
1.Darowizna zostaje przekazana na cel publiczny realizowany przez Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Kędzierzyn tj. budowę dróg słuŜących Nadleśnictwu Kędzierzyn jak
i mieszkańcom Gminy Ujazd.
2.W przypadku niewykorzystania nieruchomości na cel, o którym mowa w ust. 3 darowizna będzie
odwołana.
§4
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ujazdu.
§5
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Przewodniczący Rady Miejskiej
Rajmund Suhs
1
Zmiany opublikowano w Dz. U. z 2010 Nr 106, poz. 675, Nr 143 poz. 963, Nr 155 poz. 1043, Nr 197 poz.
1307 i Nr 20, poz. 1323 z 2011r. Nr 64 poz.341, Nr106 poz.622, Nr 115 poz.673, Nr129 poz.732, Nr130
poz.762, Nr135 poz.789, Nr163 poz.981, Nr187 poz.1110, Nr 224 poz.1337, z 2012r. poz.908, poz.951, 1256,
1429, 1529 z 2013r. poz.829, 1238, z 2014r. poz. 40, 376