Rozmieniarka monet

Komentarze

Transkrypt

Rozmieniarka monet
Dual Coin
Rozmieniarka monet
Podręcznik obsługi
Nr C27-M-DUAL-PL
Wer. 08-04-2009
PRZEWODNIK PO SYMBOLACH UŻYTYCH
W PODRĘCZNIKU
Aby ułatwić korzystanie z niniejszego podręcznika,
zastosowane zostały poniższe symbole.
Ważne informacje
Należy uważnie przeczytać przed użyciem
Uwaga!
3
Podręcznik obsługi Dual Coin
DEKLARACJA
ZGODNOŚCI
PRODUCENT: Comesterogroup s.r.l. via M. Curie 8,20060 Gessate MI
OŚWIADCZA
że produkt:
TYP: Rozmieniarka monet
MARKA: Comesterogroup
MODEL: Dual Coin
Spełnia postanowienia poniższych dyrektyw unijnych, w tym również ostatnich zmian w tychże dyrektywach
oraz odpowiedniego wykonawczego ustawodawstwa krajowego:
2004/108/EWG
oraz że zostały zastosowane następujące zharmonizowane normy:
EN 61000-6-2
EN 61000-6-3
EN 60355-2-82
Gessate, 15/02/2008
Riccardo Chionna, Dyrektor Zarządzający Comesterogroup s.r.l.
INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Aby zapobiec szkodom wynikającym ze zwarcia czy pożaru, niniejsze urządzenie
zostało wyposażone w urządzenia ochronne.
Urządzenia te nie mogą być z żadnego powodu wyłączone
z obwodu, zdemontowane lub nieaktywne.
Jeżeli ich wyłączenie jest konieczne w celu wykonania czynności
konserwacyjnych lub naprawczych, należy pracować na
urządzeniach
wyłącznie
po
odcięciu
dopływu
zasilania
elektrycznego.
Urządzenia ochronne zostały wykonane zgodnie z obowiązującymi
przepisami prawnymi.
Operator powinien sprawdzić skuteczność tych urządzeń wykonując
okresowe kontrole.
4
Zagrożenia wynikające z użycia sprzętu
Jeżeli sprzęt jest używany w prawidłowych warunkach i został właściwie
zainstalowany (zgodnie z zaleceniami niniejszego podręcznika), nie stanowi
żadnego zagrożenia dla użytkownika.
Personel wyznaczony do załadunku hopperów i włączania urządzenia oraz jego
konserwacji powinien wziąć pod uwagę, że wszystkie elementy ruchome, drzwiczki
i kasetka z gotówką mogą spowodować różne obrażenia, jeżeli nie są odpowiednio
obsługiwane. Dobrą zasadą jest ponadto odłączanie dopływu zasilania w celu
wykonania jakiejkolwiek czynności na otwartym urządzeniu (konserwacja, itp.).
Zagrożenia związane z energią elektryczną: bezpośredni kontakt
w czasie podłączania do głównej linii zasilającej.
Czynności wykonywane przez wykwalifikowanego technika.
Ryzyko zmiażdżenia w czasie przemieszczania ruchomych
elementów urządzenia.
Czynności otwierania i zamykania poszczególnych stref należy
wykonać powoli i starannie.
Zagrożenia w czasie instalowania i przygotowywania
urządzenia
Należy przestrzegać instrukcji z zakresu instalowania urządzenia podanych
w dalszej części podręcznika (rozdział 9), aby zminimalizować zagrożenia dla osób
i przedmiotów.
Ryzyko zmiażdżenia w czasie przemieszczania i ustawiania
urządzenia.
Czynności z zakresu transportu urządzenia powinien wykonać
technik wykwalifikowany w zakresie operacji przemieszczania
ładunków (operatorzy wózków, itp.).
Środki ostrożności:
• Używać podnośników i odpowiednich zawiesi.
• Prowadzić czynności na obszarze, w którym nie ma żadnych przeszkód i
osób.
• Przed podniesieniem urządzenia zawsze upewnić się, czy ładunek jest
stabilny oraz wykonać czynności z zachowaniem ostrożności i unikając
ewentualnych ruchów falowania.
5
Podręcznik obsługi Dual Coin
Zagrożenia związane z energią elektryczną: bezpośredni kontakt
w czasie podłączania do głównej linii zasilającej. Czynności
wykonywane przez wykwalifikowanego technika.
Środki ostrożności:
• Sprawdzić, czy linia rozdzielcza jest zwymiarowana zgodnie z natężeniem
prądu pobieranego przez urządzenie.
• Przed wykonaniem podłączeń urządzenia lub zespołów, należy podłączyć je
do instalacji uziemienia.
Zagrożenia w czasie konserwacji urządzenia
Zagrożenia związane z energią elektryczną: bezpośredni kontakt
z elementami pod napięciem we wnętrzu szafy zawierającej
komponenty elektryczne.
Czynności wykonywane przez wykwalifikowanego technika.
Środki ostrożności:
• Czynności serwisowe należy wykonać na urządzeniu dopiero po upewnieniu
się, że główny wyłącznik prądu został wyłączony.
Sygnalizacja
Urządzenie zostało wyposażone w sygnalizację obejmującą etykiety ostrzegawcze,
które umieszczone są w pobliżu niebezpiecznych stref i na których widnieją
umowne piktogramy informujące o niebezpieczeństwie za pomocą symboli i/lub
odpowiednich napisów.
OGÓLNE
NIEBEZPIECZEŃSTWO
6
NIEBEZPIECZEŃSTWO
PORAŻENIA PRĄDEM
UZIEMIENIE
OGÓLNE WARUNKI GWARANCJI
Należy uważnie przeczytać poniższe informacje w celu zapoznania się
z ogólnymi warunkami gwarancji przewidzianymi dla niniejszego produktu.
Na dostarczone produkty nasza firma zapewnia 12-miesięczną gwarancję.
Okres gwarancji rozpoczyna się z dniem zakupu (na podstawie faktury). Gwarancja jest
ograniczona wyłącznie do normalnego działania dostarczonego produktu oraz do
rezultatu zrealizowanej usługi. Normalne działanie dostarczonego produktu zostanie
przywrócone w siedzibie naszej firmy.
Nasza firma nie ponosi żadnej odpowiedzialności za działanie dostarczonych
produktów w warunkach środowiskowych lub technicznych innych, aniżeli zalecane
przez naszą firmę i zwykle podawane w dokumentacji technicznej. Nasza firma nie
ponosi również żadnej odpowiedzialności za szkody bezpośrednie lub pośrednie,
które w każdym razie nie wynikają z nieprawidłowego działania urządzenia.
Gwarancja traci ważność, jeżeli klient nie dokonał zapłaty za produkt.
Gwarancja nie znajduje zastosowania w następujących przypadkach:
• niedozwolona
urządzenia;
zmiana
etykiety,
na
której
widnieje
numer
fabryczny
• awaria lub usterka będąca skutkiem transportu;
• awaria lub usterka będąca skutkiem aktów wandalizmu, katastrof naturalnych
lub czynu umyślnego;
• błędna lub nieprawidłowa instalacja produktu;
• niedostosowane lub nieprawidłowe instalacje elektryczne;
• niedbałe, lekceważące lub nieumiejętne korzystanie z produktu;
• nieprzestrzeganie instrukcji z zakresu działania urządzenia;
• interwencje z powodu domniemanych wad lub fikcyjnych kontroli;
• nieuprawnione działania prowadzone na urządzeniu.
Działania lub czynności wykonane w każdym razie na produktach będących
przedmiotem dostawy przez osoby nie upoważnione przez naszą firmę, spowodują
natychmiastowe unieważnienie gwarancji. Oświadczamy, że na podstawie naszej
najlepszej wiedzy i praktyk konstrukcyjnych starannie rozważyliśmy problem
nienaruszalności dostarczonych produktów przez podmioty, które zamierzają
celowo zmienić ich działanie. Tym niemniej, nie ponosimy żadnej
odpowiedzialności za bezprawne zachowania lub szkody, które mogłyby w każdym
razie wystąpić wskutek podstępnego korzystania z dostarczonych produktów.
7
Podręcznik obsługi Dual Coin
Szanowny Kliencie,
Dziękujemy za wybranie produktu Comesterogroup. Dzięki starannemu
przestrzeganiu wskazówek podanych w niniejszym podręczniku wraz z upływem
czasu będziecie mogli Państwo z zadowoleniem docenić zalety tego urządzenia.
Przed użyciem urządzenia prosimy uważnie przeczytać instrukcje obsługi
i konserwacji spełniające zalecenia z zakresu bezpieczeństwa oraz zachować
niniejszy podręcznik do przyszłej konsultacji.
Spis treści
Spis treści .................................................................................................................................. 8
1. Wstęp....................................................................................................................................... 10
2. Prezentacja produktu............................................................................................................... 10
3. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa ........................................................................ 10
4. Przemieszczanie i rozpakowanie ............................................................................................. 11
4.1 Odbiór zapakowanego produktu ................................................................................................. 11
4.2 Przemieszczanie....................................................................................................................... 11
4.3 Rozpakowanie ......................................................................................................................... 12
4.4 Oznakowanie urządzenia i dodatkowego wyposażenia .................................................................... 12
5. Instalowanie............................................................................................................................. 14
5.1 Gabaryty ................................................................................................................................. 14
5.2 Instalowanie na blacie............................................................................................................... 15
5.3 Instalowanie na podłożu............................................................................................................ 15
6. Podłączenia.............................................................................................................................. 16
7. Uruchomienie urządzenia........................................................................................................ 17
7.1 Czynności wstępne................................................................................................................... 17
7.2 Działanie i programowanie......................................................................................................... 17
8. Programowanie ....................................................................................................................... 18
8.1 Czynności wstępne................................................................................................................... 18
8.2 Ustawianie parametrów działania ................................................................................................ 19
A. Programowanie ..................................................................................................................... 20
B. Konfiguracja .......................................................................................................................... 26
8.2 Sygnalizacje wyświetlacza ......................................................................................................... 33
8
8.3 Transakcje .............................................................................................................................. 36
9. Utrzymanie i konserwacja ....................................................................................................... 37
9.1 Konserwacja i czyszczenie zewnętrznych elementów urządzenia...................................................... 37
9.2 Konserwacja i czyszczenie wnętrza urządzenia.............................................................................. 37
9.3 Okresy nieaktywności urządzenia................................................................................................ 37
10. Diagnostyka i serwis techniczny ........................................................................................... 39
11. Charakterystyka techniczna................................................................................................... 40
13. Załączniki ............................................................................................................................... 41
13.1 Wycofanie z użycia i utylizacja .................................................................................................. 41
13.2 Schemat elektryczny ............................................................................................................... 44
9
Podręcznik obsługi Dual Coin
1. Wstęp
Niniejszy podręcznik i jego załączniki dostarczają wszelkich informacji potrzebnych
do zainstalowania urządzenia i wszystkich jego elementów, informacji na temat
jego użycia oraz wybranych informacji technicznych niezbędnych do wykonania
prawidłowej konserwacji.
Informacje zawarte w niniejszym podręczniku mogą ulec zmianie bez
wcześniejszego zawiadomienia i nie są wiążące dla firmy Comesterogroup.
Dołożyliśmy wszelkich starań w trakcie gromadzenia i weryfikowania informacji
zawartych w niniejszym podręczniku. Jednakże, Comesterogroup nie może ponosić
żadnej odpowiedzialności za korzystanie z tego podręcznika.
O ile nie ustalono inaczej, wszelkie odniesienia do firmy, nazwisk, danych i adresów
użytych w przykładach mają czysto przypadkowy charakter, a ich celem jest
wyłącznie zilustrowanie użycia urządzenia.
Zabrania się bezwzględnie kopiowania niniejszego dokumentu, w tym również
jakiejkolwiek jego części i w jakiejkolwiek postaci, bez wyraźnego zezwolenia
Comesterogroup.
2. Prezentacja produktu
Dual Coin to bezpieczna i wszechstronna rozmieniarka monet, która dzięki
swojemu kształtowi jest łatwa do zainstalowania i doskonale dostosowuje się do
wszelkiego typu pomieszczeń.
Wyposażona jest we wrzutnik banknotów, wygodny wyświetlacz oraz praktyczny
programator służący do zarządzania parametrami działania. Na żądanie dostępna jest
wersja z wrzutnikiem monet. Rozmieniarka Dual Coin to idealne rozwiązanie dla
bezpiecznej dystrybucji dużych ilości dwóch nominałów monet lub żetonów oraz
zapewnienia bezpieczeństwa zgromadzonej gotówki, ponieważ jej konstrukcja została
zaprojektowana w sposób zapewniający wytrzymałość wraz z upływem czasu i jest
wyjątkowo odporna na czyny wandaliczne i kradzieże dzięki zastosowaniu grubej
blachy oraz cylindrycznego zamka z trzema ryglami. Jej programowanie jest
intuicyjne, a korzystanie przez użytkownika końcowego jest łatwe i natychmiastowe.
3. Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa
Przed zainstalowaniem urządzenia należy uważnie przeczytać
niniejszy podręcznik. Zapoznanie się z informacjami i zaleceniami
podanymi w tym podręczniku ma zasadnicze znaczenie dla
prawidłowego korzystania z urządzenia.
10
W momencie odbierania urządzenia należy sprawdzić, czy opakowanie i sam
produkt nie uległy uszkodzeniu w czasie transportu. Zwrócić uwagę na połączenia
elektryczne. Usterki spowodowane nieprzestrzeganiem wszystkich ważnych
informacji na temat bezpieczeństwa zawartych w tym podręczniku nie są objęte
gwarancją.
W niniejszym dokumencie zostały użyte symbole mające na celu wyróżnienie
ważnych sytuacji, na które należy zwrócić uwagę.
4. Przemieszczanie i rozpakowanie
4.1 Odbiór zapakowanego produktu
W momencie odbierania produktu należy sprawdzić, czy nie uległ on uszkodzeniu
w czasie transportu. W przypadku stwierdzenia jakiegokolwiek typu uszkodzeń,
należy natychmiast zgłosić reklamację przewoźnikowi.
Po zakończeniu transportu opakowanie powinno być w nienaruszonym stanie, to
znaczy nie powinno:
• Mieć wgnieceń, śladów uderzeń, zniekształceń lub pęknięć w swojej
zewnętrznej części.
• Być zmoczone lub zawierać śladów, które mogłyby wskazywać, że
zewnętrzna część opakowania była narażona na działanie deszczu, mrozu
lub wysokiej temperatury.
• Zawierać śladów niedozwolonej przeróbki.
Należy sprawdzić, czy zawartość opakowania odpowiada treści zamówienia.
4.2 Przemieszczanie
Aby zapobiec uszkodzeniu urządzenia, zaleca się jego
przemieszczanie wyłącznie w oryginalnym opakowaniu przy użyciu
odpowiednich środków transportu. Należy zwracać uwagę na
wskazówki
dotyczące
przemieszczania
wydrukowane
na
opakowaniu.
Po wstępnej kontroli należy włożyć urządzenie z powrotem do jego
opakowania w celu przeniesienia na miejsce ostatecznej instalacji.
Zalecenia:
nie wlec urządzenia po podłożu.
nie odwracać i nie kłaść opakowania w pozycji poziomej w czasie transportu lub
przemieszczania.
nie uderzać w urządzenie.
nie narażać urządzenia (również w opakowaniu) na działanie czynników
atmosferycznych.
11
Podręcznik obsługi Dual Coin
4.3 Rozpakowanie
Urządzenie jest dostarczone po przeprowadzeniu próby odbiorczej i umieszczeniu
w dwóch różnych opakowaniach: w jednym znajduje się rozmieniarka, drugie
wykonane z kartonu falistego zawiera blat i chroni go przed uszkodzeniami w
trakcie przemieszczania i transportu.
Aby ułatwić załadunek i rozładunek produktu, również przy pomocy maszyn
budowlanych (wózki paletowe), pudła umieszczone są na odpowiedniej palecie
drewnianej (maksymalnie dwa urządzenia na jednej palecie).
W zakresie rozpakowywania zaleca się przestrzeganie instrukcji
wydrukowanych na opakowaniu.
Zarówno opakowanie kartonowe, jak i paleta spełniają
postanowienia przepisów prawnych dotyczących recyklingu i
utylizacji
(należy
przestrzegać
przepisów
prawnych
obowiązujących we własnym kraju).
4.4 Oznakowanie urządzenia i dodatkowego wyposażenia
Rysunek 1 wskazuje lokalizację tabliczki identyfikacyjnej podającej główne dane z
zakresu działania urządzenia oraz jego dane identyfikacyjne. Szczególnie ważny
jest numer fabryczny wytłoczony w specjalnym polu.
Numer ten należy zawsze podawać w każdym wniosku o interwencję serwisową,
części zamienne, naprawy lub udzielenie informacji na temat działania urządzenia.
Rys. 1
Tabliczka identyfikacyjna urządzenia powinna być czytelna.
Zabrania się jej usuwania lub przerabiania podanych na niej
informacji. W razie uszkodzenia lub zgubienia tabliczki, należy
zwrócić się do producenta o tabliczkę zastępczą. Tabliczka jest
zamontowana na urządzeniu, jak pokazano na rys. 1.
Należy pamiętać, że gwarancja jest powiązana z numerem identyfikacyjnym
urządzenia.
12
Urządzenie jest seryjnie wyposażone w następujące dodatkowe akcesoria
znajdujące się w opakowaniu (rys. 2):
• Programator:
przy jego pomocy wykonywane są wszystkie czynności programowania opisane w
rozdziale „Programowanie".
• Klucze do otwierania stref:
Do każdego z dwóch zamków, w które wyposażone jest urządzenie, dostarczane
są po dwa klucze.
Zaleca się wykonanie dwóch kompletów kluczy i odłożenie kompletu zapasowego
w bezpieczne miejsce, którym nie jest jednak miejsce zwykle służące do
przechowywania kluczy roboczych.
Zaleca się ponadto zapisanie numeru seryjnego wygrawerowanego na każdym
kluczu. W ten sposób, w razie zgubienia klucza można zwrócić się do Comestero
Group o jego duplikat.
Rys. 2
13
Podręcznik obsługi Dual Coin
5. Instalowanie
5.1 Gabaryty
Poniżej znajduje się rysunek przedstawiający rozmiary urządzenia, aby ułatwić jego
ustawianie i instalowanie. Rozmieniarkę monet Dual Coin Plus można instalować
na dwa sposoby: na blacie (rys. 3) lub na podłożu.
Rys. 3
14
5.2 Instalowanie na blacie
• Blat należy ustawić w żądanym miejscu instalowania.
• Podnieść rozmieniarkę monet i ustawić ją na blacie (rys. 4) w taki sposób, by
trzy otwory znajdujące się w blacie pokrywały się z 3 nakrętkami
umieszczonymi w rozmieniarce.
• Przy pomocy śrubokręta (krzyżakowego nr 4) dokręcić trzy śruby M6.
• Włożyć wtyczkę do gniazdka zasilającego w celu włączenia rozmieniarki.
Rys. 4
5.3 Instalowanie na podłożu
Rozmieniarkę Dual Coin można również instalować na podłożu.
Należy się upewnić, czy powierzchnia, na której zostanie umieszczona
rozmieniarka Dual Coin jest stabilna i może unieść ciężar urządzenia. Nie
instalować rozmieniarki Dual Coin na powierzchniach, które nie są idealnie płaskie
lub są nieregularne.
15
Podręcznik obsługi Dual Coin
6. Podłączenia
Wszystkie
podłączenia
elektryczne
urządzenia
są
już
zainstalowane, wyjątek stanowi zasilanie elektryczne. Przed
podłączeniem urządzenia do sieci zasilającej, należy się upewnić,
czy wyłącznik główny urządzenia, umieszczony w przedniej części
we wnętrzu rozmieniarki, znajduje się w położeniu „0" i jest
wyłączony, jak pokazano na rys. 7.
Rys. 7
Należy sprawdzić, czy gniazdko zasilające, do którego chcemy
podłączyć
urządzenie,
posiada
właściwości
elektryczne
dostosowane do wymagań urządzenia i czy jest ono
zabezpieczone różnicowym wyłącznikiem magneto-termicznym o
stosownej wartości. Podłączyć urządzenie do sieci zasilającej za
pomocą dostarczonego specjalnego kabla (kabel jest już
wprowadzony do wyłącznika głównego urządzenia i znajduje się z tyłu
rozmieniarki).
W zakresie instalowania należy się odwołać do normy: IEC EN 61140: Ochrona
przeciwporażeniowa.
16
7. Uruchomienie urządzenia
Urządzenie wychodzi z fabryki ze standardową konfiguracją, którą można zmieniać.
7.1 Czynności wstępne
Przed uruchomieniem urządzenia należy napełnić hoppery (aby wyjść z trybu
PUSTY).
W ten sposób zostaną włączone poszczególne systemy płatnicze, a urządzenie
będzie gotowe do działania. W celu napełnienia hoppera należy otworzyć górne
drzwiczki, aby uzyskać do niego dostęp i wsypać monety do odpowiedniej kasetki.
7.2 Działanie i programowanie
Włączyć rozmieniarkę przy pomocy wyłącznika umieszczonego w jej wnętrzu.
Po włączeniu urządzenia na wyświetlaczu pojawi się wersja programu, która
automatycznie zniknie po kilku sekundach.
W czasie działania rozmieniarki wyświetlacz, który może wyświetlać 2 wiersze po
16 znaków każdy, jest aktualizowany co 3 sekundy w sposób umożliwiający
cykliczne wyświetlanie wszystkich danych.
Rozmieniarka Dual Coin Plus wyposażona jest w hopper gotówki, czytnik
banknotów i wrzutnik monet, jeżeli został przewidziany. W trakcie oczekiwania na
wprowadzenie gotówki, pokazuje monety dostępne do wymiany i ewentualnie stan
hoppera: pusty bądź alarm. Przykład:
W naszym przykładzie, rozmieniarka Dual Coin Plus może wydawać monety o
nominale 1 euro.
Rozmieniarka jest wyposażona w przycisk uruchamiający wydawanie monet.
Poniżej zostało przedstawione standardowe działanie rozmieniarki. Ustawienia
różne od ustawień fabrycznych mogą wywołać inne zachowania urządzenia, aniżeli
opisane w niniejszym podręczniku (należy zapoznać się w tym zakresie z
rozdziałem „Programowanie").
O ile klient w momencie zakupu nie zadecydował inaczej, urządzenie zostanie
zaprogramowane i skonfigurowane w następujący sposób:
17
Podręcznik obsługi Dual Coin
• Język: Włoski/Angielski
• Tabela wartości:
• Waluta: Euro
• Typ czytnika banknotów: NV10
• Konfiguracja czytnika: W wersji równoległej z 5/10/20/50 euro
• Typ wrzutnika: RM5 FB0
• Konfiguracja wrzutnika: W wersji binarnej z 0,05/0,10/0,20/0,50/1/2 euro
(aktywny separator).
• Typ hoppera: Hopper Suzo EV1000 std
• Napis na hopperach: MONETY
8. Programowanie
8.1 Czynności wstępne
Do wykonania zmiany ustawień działania rozmieniarki należy użyć programatora (w
zestawie). W tym celu należy podłączyć go do urządzenia w następujący sposób:
• Otworzyć pokrywę rozmieniarki i podłączyć programator do złącza, jak
pokazano na rys. 8.
• Zamknąć pokrywę rozmieniarki przesuwając kabel programatora do tylnej
części szafki, aby móc wyświetlać informacje podawane na wyświetlaczu.
• Po zakończeniu
rozmieniarkę.
programowania
należy
Rys. 8
18
odłączyć
kabel
i
zamknąć
8.2 Ustawianie parametrów działania
W celu uzyskania dostępu do menu Ustawienia parametrów działania rozmieniarki
należy nacisnąć równocześnie przycisk „+” i przycisk „OK”. Pojawi się poniższy
ekran. Po naciśnięciu przycisku „+” można przejść odpowiednio do funkcji
„PROGRAMOWANIE”, „KONFIGURACJA”, „OBSLUGA TECHNICZNA” i „EXIT”.
OBSLUGA TECHNICZNA
PROGRAMOWANIE
+
-
OBSLUGA TECHN.
KONFIGURACJA
+
-
OBSLUGA TECHN.
SERWIS
+
-
OBSLUGA TECHN.
EXIT
Aby ustawić jakikolwiek parametr działania rozmieniarki, należy wejść do
odpowiedniego menu i wybrać żądaną funkcję. Celem tego rozdziału jest
wyjaśnienie zasady ustawiania parametrów.
- Aby wejść do poszczególnych funkcji, wystarczy wybrać żądaną funkcję, która
zostanie wyświetlona na ekranie w drugim wierszu. Do przechodzenia należy
używać przycisków „+” i „-”, a do zatwierdzania przycisku „OK”.
- W celu ustawienia wartości należy nacisnąć przycisk „OK”. Na wyświetlaczu
pojawią się wówczas cyfry wchodzące w skład wartości. Do przechodzenia od lewej
do prawej należy używać przycisku „OK”, do przechodzenia z prawej do lewej
przycisku „-”. Po uzyskaniu żądanej pozycji, która będzie migać, użyć przycisku „+”
do wybrania cyfry od 0 do 9. Nacisnąć „OK”, aby zatwierdzić wybór i przejść dalej.
Po zatwierdzeniu ostatniej cyfry, na wyświetlaczu pozostanie ustawiona wartość.
Jeżeli w tym momencie konieczna jest zmiana również innych parametrów,
należy kontynuować programowanie po naciśnięciu przycisku „OK”. W przeciwnym
wypadku można wrócić do menu programowania po naciśnięciu przycisku „-”.
19
Podręcznik obsługi Dual Coin
Przykład zmiany wartości:
0
0
0
0
1
0
W celu wybrania
żądanej cyfry należy
nacisnąć przycisk
Po naciśnięciu przycisku „OK” następuje przejście z lewej
do prawej
0
Po naciśnięciu przycisku „-” następuje przejście
z prawej do lewej
A. Programowanie
Poniżej zostały wymienione i opisane funkcje, które można programować
w różnych sekcjach menu programowania.
PROGRAMOWANIE
WARTOSCI WYDANE
+
PROGRAMOWANIE
EXIT
-
PROGRAMOWANIE PROGR.
WYDANE
+
-
+
PROGRAMOWANIE
KASOW.TRANSAKCJI
+
PROGRAMOWANIE
HOPPER GLOWNY
+
20
PROGRAMOWANIE
RESZTA KREDYTU
PROGRAMOWANIE
WYDAWANIE AUTO.
-
-
+
PROGRAMOWANIE
MAX WART.WPROW.
A.1. Wartości hopperów
W tej sekcji menu ustawiane są wartości żetonów lub monet, które rozmieniarka
powinna wydawać.
Niniejsze urządzenie może obsługiwać 2 hoppery.
Zakres przypisywania wartości wydawanych sztuk należy ustawić na podstawie
wartości monetarnej poszczególnych sztuk. Innymi słowy, jeżeli hopper 1
rozmieniarki powinien wydawać monety o nominale 1,00 euro, w wierszu H1
wystarczy ustawić wartość 1,00.
H1 = 1,00 EURO
Tę samą czynność należy powtórzyć dla hoppera 2. Po przypisaniu wartości
monety wydawanej przez hopper 1, należy na programatorze nacisnąć „OK”, aby
przypisać wartość monety wydawanej przez hoppera 2.
Jeżeli hopper 2 powinien wydawać monety o nominale 50 centymów, w wierszu H2
wystarczy ustawić wartość 0,50, jak pokazano w przykładzie.
H2 = 0,50 EURO
Dzięki tej funkcji, użytkownik, który na przykład wprowadzi banknot o nominale 5
euro, będzie mógł wybrać za pomocą specjalnego przycisku, czy chce otrzymać 5
monet o nominale 1 euro czy też 10 monet o nominale 50 centymów.
A.2. Programowanie wydawania
W tej sekcji można zaprogramować 7 poziomów wydawania. Dla każdego poziomu
można ustawić 3 różne kombinacje. Przez poziom wydawania rozumie się wartość,
dla której urządzenie powinno wykonać operację wydania. Wartość znajdująca się
w nawiasie to wartość, która zostanie wydana. Jeżeli odpowiada natomiast wartości
spoza nawiasu, rozmieniarka dokona jednakowej wymiany, na przykład: 10,00 euro
= 10 sztuk o nominale 1,00 euro lub 10 żetonów o wartości 1 euro.
Jeżeli został zainstalowany również wrzutnik, 10 monet o nominale 1 euro = 10
żetonów o wartości 1 euro.
Jeżeli po wprowadzeniu banknotu o nominale 10,00 euro lub 10 monet o nominale
1 euro, chcemy uzyskać 12 żetonów o nominale 1,00 euro, czyli chcemy dać
BONUS, ustawioną wartością będzie 10,00, natomiast wartością wydaną będzie
12,00.
21
Podręcznik obsługi Dual Coin
Przykład: Chcemy zaprogramować rozmieniarkę w taki sposób, by wydawała
tylko monety o nominale 1,00 euro.
N.B.
W przypadku ustawienia wymiany banknotu lub monety o najniższym nominale, nie będzie
konieczne ustawienie wymiany pozostałych nominałów, ponieważ będą one uznawane za
wielokrotność pierwszego nominału.
A.3 Hopper główny
Ta funkcja wprowadzona jest tylko dla rozmieniarek, do których można podłączyć
kilka hopperów. W przypadku, gdy dla rozmieniarki przewidziano tylko jeden
hopper, po wybraniu tej funkcji na wyświetlaczu pojawi się napis: „NIEDOSTEPNY”.
A.4. Wydawanie automatyczne
W tej funkcji można ustalić, czy chcemy, by rozmieniarka wydawała monety w
trybie automatycznym, czyli dokonała wymiany w momencie, gdy kredyt osiągnie
ustaloną wcześniej wartość, czy też w trybie ręcznym.
W trybie ręcznym użytkownik naciska przycisk wydawania w celu uzyskania
wymiany.
W razie uruchomienia wydawania automatycznego, należy podać wartość, którą
chcemy ustawić jako próg wydawania.
22
Na przykład, próg automatycznego wydawania ustawiony jest na 10,00 euro. Do
kwoty 9,90 rozmieniarka będzie wyświetlać dostępną wymianę w zależności od
ustawionych tabel i w celu uzyskania wymiany konieczne będzie naciśnięcie
przycisku wydawania. Po wprowadzeniu monety o nominale 0,10, a zatem
osiągnięciu progu automatycznego wydawania, rozmieniarka dokona wydania bez
konieczności naciśnięcia przycisku.
23
Podręcznik obsługi Dual Coin
A.5 Maksymalna wartość wprowadzana
W tej funkcji można ustalić maksymalny kredyt, który można zgromadzić dla każdej
transakcji. Po przekroczeniu ustawionej wartości rozmieniarka zablokuje systemy
płatności i możliwe będą jedynie operacje wymiany.
Zważywszy, że najwyższym nominałem banknotu akceptowanym przez czytnik
banknotów jest 50,00 euro, ustawiona maksymalna wartość wprowadzana nie
może być niższa od tego nominału.
Gdyby jednak takie niewłaściwe ustawienie zostało wykonane, cyfra ustawiona jako
maksymalna wartość wprowadzana zostanie zignorowana i za maksymalną
wartość wprowadzania zostanie uznana najwyższa wartość banknotu akceptowana
przez zainstalowany czytnik.
24
A.6 Reszta kredytu
Reszta kredytu powstaje, gdy użytkownik rozmieniarki wprowadzi kwotę, której nie
da się dokładnie podzielić przez wartość wydawanej monety.
Rozmieniarka umożliwia wybór trzech różnych trybów zarządzania resztą kredytu:
1. Reszta kredytu tak (bez limitu): rozmieniarka zapisze w pamięci ewentualną
resztę kredytu, której fizycznie nie można wydać, i uwzględni ją w następnych
operacjach wymiany.
2. Reszta kredytu nieaktywna: po zakończeniu operacji wymiany ewentualna
reszta kredytu zostanie skasowana.
3. Reszta kredytu tak na x min.: można ustawić czas (maksymalnie 9 minut), po
upływie którego reszta kredytu zostanie automatycznie skasowana.
Oczywiście, po wybraniu tej funkcji należy ustawić limit czasowy, który jest
potrzebny do skasowania kredytu.
RESZTA KREDYTU
TAK NA X MIN.
+
-
RESZTA KREDYTU
TAK (BEZ LIMITU)
+
-
RESZTA KREDYTU
NIEAKTYWNA
25
Podręcznik obsługi Dual Coin
A.7 Kasowanie transakcji
Przy pomocy tej funkcji można skasować rejestr księgowy zapisany w pamięci
rozmieniarki.
B. Konfiguracja
Menu konfiguracji to menu zawierające ustawienia hardware urządzenia. Funkcje te
zostały ustawione bezpośrednio przez Comesterogroup na etapie produkcji. Poniżej
wyjaśniono funkcje, które można zaprogramować w tym menu.
Aby uzyskać dostęp do menu konfiguracji, należy nacisnąć równocześnie przyciski
„+” i „OK” umieszczone na programatorze.
Menu konfiguracji to menu przewijane i do przechodzenia między poszczególnymi
funkcjami należy używać przycisków „+” i „-”, natomiast wybór potwierdza się za
pomocą przycisku „OK”.
Poniżej zostały wymienione i opisane funkcje, które można programować
w poszczególnych sekcjach menu konfiguracji.
KONFIGURACJA
WYBOR JEZYKA
+
KONFIGURACJA
TABELA WARTOSCI
+
KONFIGURACJA
HOPPERY OBECNE
+
-
KONFIGURACJA
FUNKCJA PRZYCISK
+
KONFIGURACJA
EXIT
26
B.1 Wybór języka
Przy pomocy tej funkcji można skonfigurować język, w którym urządzenie będzie
prowadzić dialog z użytkownikiem i będzie mogło być używane w wielu krajach.
W konfiguracji standardowej w urządzeniu dostępne są dwa języki i są to: język
włoski i jeden język obcy. Dostępne są następujące języki obce:
• Chorwacki
• Francuski
• Angielski
• Włoski
• Holenderski
• Polski
• Hiszpański
• Niemiecki
• Turecki
B.2. Tabela wartości
W funkcji Tabela wartości można ustawić różne parametry. Poniżej wyjaśniono
funkcje, które można zaprogramować w tym menu.
KONFIGURACJA
WALUTA
+
KONFIGURACJA
MONETY
-
+
KONFIGURACJA
BANKNOTY
+
-
KONFIGURACJA
EXIT
27
Podręcznik obsługi Dual Coin
Waluta:
W tej funkcji można wybrać znak przedstawiający walutę kraju, w którym urządzenie będzie
używane.
Monety:
W tej funkcji ustawiane są wartości ośmiu monet akceptowanych przez wrzutnik elektroniczny.
Aby prawidłowo ustawić tę funkcję, należy wziąć za punkt odniesienia etykietę programowania
wrzutnika (RM5 w wersji binarnej z separatorem).
KONFIGURACJA MONETY
OK
1 O,05
3 0,20
2 0,10
4 0,50
5 1,00
7 0,00
+
6 2,00
8 9,00
Nacisnąć „OK”, aby przejść do cyfry oraz „+” , aby zwiększyć wartość cyfry.
Banknoty:
W tej funkcji ustawiane są wartości 4 banknotów akceptowanych przez czytnik.
Aby prawidłowo ustawić tę funkcję należy wziąć za punkt odniesienia etykietę programowania
czytnika (NV5 w wersji równoległej, NV8 w wersji równoległej, NV10 w wersji równoległej lub EBA
03)
KONFIGURACJA
BANKNOTY
OK
1 5,00
3 20,00
2 10,00
4 50,00
Nacisnąć „OK”, aby przejść do cyfry oraz „+”, aby zwiększyć wartość cyfry.
28
B.3. Hoppery obecne
Umożliwia wybranie produktów wydawanych przez hoppery zainstalowane w
urządzeniu.
Dla obu hopperów można wybierać spośród poniższych opcji:
1.
2.
3.
Moneta
Żeton
Niedostępny
W razie wybrania opcji „Niedostepny", należy koniecznie sprawdzić wszystkie
ustawienia urządzenia, zwracając szczególną uwagę na „Progr. wydawania".
Ustawienie to ponadto sprawia, że rozmieniarka ignoruje hopper z taką
konfiguracją.
B.4 Funkcja przycisk
Funkcja ta pozwala aktywować hoppery i ustalić ich zawartość.
Konfiguracja ta umożliwia zmianę trybu, w jakim rozmieniarka dokona wymiany, a w
konsekwencji również funkcji, jaką pełnią oba przyciski.
Użytkownik może skonfigurować rozmieniarkę na dwa różne sposoby:
1.
Wybór wydaw.: przycisk A (z lewej strony) będzie używany do wyboru trybu
wydawania na podstawie zaprogramowanych tabel wymiany, natomiast przycisk B
(z prawej strony) będzie używany do uruchomienia wydawania.
KONFIGURACJA
FUNKCJA PRZYCISK
OK
FUNKCJA PRZYCISK
WYBOR
WYDAWANIA
29
Podręcznik obsługi Dual Coin
2.
Wydaw. A/Wydaw. B: Po wybraniu trybu „WYDAW. <A> WYDAW. <B>”,
przycisk A (z lewej strony) będzie używany do wydawania monet znajdujących się
w HOPPERZE1, natomiast przycisk B (z prawej strony) będzie używany do
wydawania monet znajdujących się w hopperze 2.
KONFIGURACJA
FUNKCJA PRZYCISKOW
OK
FUNKCJA PRZYCISK
WYDAW.A
WYDAW.B
30
C. Menu obsługi technicznej
Menu obsługi technicznej zawiera funkcje z zakresu diagnostyki urządzenia. Aby
uzyskać dostęp do tego menu, wystarczy nacisnąć równocześnie na kilka sekund
przyciski „+” i „OK”, a następnie przesuwać się w menu przy pomocy przycisku „+”,
dopóki nie pojawi się napis „OBSLUGA TECHN.” Potwierdzić przy pomocy
przycisku „OK".
Funkcje z zakresu diagnostyki zwykle używane są przez obsługę techniczną do
sprawdzenia prawidłowego działania urządzenia, ponieważ rejestrowany jest
ostatni typ błędu, który pojawia się, jeżeli urządzenie działa nieprawidłowo. Poniżej
wyjaśniono funkcje, które można zaprogramować w tym menu.
OBSLUGA TECHN.
LISTA ALARMOW
+
OBSLUGA TECHN.
OPROZNIANIE
+
OBSLUGA TECHN.
RESET
+
-
OBSLUGA TECHN.
LADUJ USTAW.FABR.
31
Podręcznik obsługi Dual Coin
C.1. Lista alarmów
Rozmieniarka jest w stanie wykryć różne typy nieprawidłowości, które zapisywane
są w jej pamięci. W tej funkcji rejestrowana jest ostatnia wykryta nieprawidłowość.
W przypadku prawidłowego działania urządzenia, po wybraniu tej funkcji pojawi się
napis: „BRAK ALARMOW W PAMIECI".
Jeżeli została wykryta nieprawidłowość działania urządzenia, na wyświetlaczu
może pojawić się jeden z poniższych alarmów:
• Wydaw. bez komendy
• Moneta pod czujnikiem (hopper)
• Błąd czujnika monet (hopper)
C.2 Opróżnianie
Funkcja ta jest potrzebna, jeżeli chcemy całkowicie opróżnić hopper.
Po potwierdzeniu zamiaru wykonania opróżniania (przycisk „OK”) rozmieniarka
zacznie szybko wydawać monety znajdujące się w hopperze, a na wyświetlaczu
pojawi się liczba wydanych monet.
32
C.3 Reset
Funkcja resetu umożliwia usunięcie z pamięci urządzenia
o nieprawidłowości wyświetlonego w funkcji LISTA ALARMOW.
ostrzeżenia
C.4 Ładowanie ustawień fabrycznych
Funkcja ta pozwala usunąć wszelkie zmiany wprowadzone do ustawień
rozmieniarki.
Po potwierdzeniu polecenia rozmieniarka zostanie skonfigurowana w następujący
sposób:
Wszystkie monety będą mieć nominały od 0,05 do 2,00
Wszystkie banknoty będą mieć nominały od 5,00 do 20,00
Kredyt zostanie ustawiony w wartości 1,00 euro.
8.2 Sygnalizacje wyświetlacza
W normalnych warunkach użytkowania główny ekran rozmieniarki powinien
wyglądać następująco:
Gdzie XXX oznacza nominał wydawanej monety.
33
Podręcznik obsługi Dual Coin
W przypadku, gdy rozmieniarka jest nieczynna, wyświetlacz może wyglądać
następująco:
Komunikat ten informuje, że rozmieniarka wykryła pusty hopper, a zatem nie może
wykonać operacji wymiany. Aby przywrócić działanie urządzenia, należy wsypać
monety do hoppera.
Komunikat ten informuje, że program jest nieprawidłowy i należy zwrócić się do
Comesterogroup o przeprogramowanie karty rozmieniarki.
Komunikat ten informuje, że dane konfiguracyjne i dane księgowe rozmieniarki są
nieprawidłowe. Z tego względu, należy skasować dane księgowe i ponownie
skonfigurować kartę.
Istnieją trzy możliwe przyczyny wystąpienia tego komunikatu:
PRZYPADEK 1
Nieprawidłowość w programowaniu urządzenia związana z aktywacją funkcji przycisków „Wydaw.
<A> Wydaw. <B>” przy równoczesnej aktywacji funkcji „Wydawanie auto.” lub w razie
występowania tabeli wymiany, która przewiduje równoczesne wydawanie monet przez dwa
hoppery. Należy trzymać wciśnięte jednocześnie przyciski programatora „+” i „OK”, dopóki na
wyświetlaczu nie pojawi się napis „Obsluga techniczna Programowanie”. Następnie należy
przystąpić do usuwania nieprawidłowości.
34
PRZYPADEK 2
Mógł wystąpić błąd jednego lub obu hopperów (jeżeli zostały przewidziane). Należy trzymać wciśnięte
jednocześnie przyciski programatora „+” i „OK”, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się napis „Obsluga
techniczna Programowanie”, a następnie przy pomocy przycisku „+” przesuwać się w menu „Obsluga
techniczna” i sprawdzić przyczyny błędu w pozycji „Lista alarmow”. Po zatwierdzeniu przy pomocy
przycisku „OK”, na wyświetlaczu pojawi się jeden z poniższych alarmów:
pusty
Alarm 2 : hopper zablokowany
Alarm 3 : wydawanie bez komendy
Alarm 4 : błąd czujnika wyjściowego
Alarm 5 : żeton zablokowany po włączeniu
Po określeniu typu alarmu należy wykonać następujące czynności:
•
•
•
•
•
•
•
Wyłączyć rozmieniarkę.
Wyjąć hopper, w którym wystąpił problem.
Opróżnić hopper odwracając go do góry nogami nad stołem, aby móc sprawdzić, czy
zostały z niego usunięte ewentualne obce przedmioty.
Do wnętrza hoppera wtłoczyć sprężone powietrze (maks. 4 bar) w celu usunięcia
ewentualnych zanieczyszczeń.
Przy pomocy szmatki nasączonej alkoholem oczyścić dwie mosiężne płytki (czujniki
obecności monety), aby usunąć warstwę tłuszczu i tlenku, która mogła się na nich
ewentualnie utworzyć.
Napełnić hopper i włożyć go z powrotem do urządzenia.
Włączyć rozmieniarkę.
Po włączeniu urządzenie będzie nadal NIECZYNNE.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Nacisnąć równocześnie przyciski programatora „+” i „OK”.
Przy pomocy przycisku „+” wybrać pozycję „OBSLUGA TECHNICZNA”.
Potwierdzić przy pomocy przycisku „OK”.
Przy pomocy przycisku PLUS wybrać pozycję „LISTA ALARMOW".
Potwierdzić przy pomocy przycisku „+”.
Sprawdzić, czy błąd przesunął się wraz z hopperem. W takim wypadku konieczna będzie
wymiana lub naprawa hoppera. Jeżeli natomiast błąd pozostał w tej samej pozycji, należy
wykonać następujące czynności:
Wyłączyć rozmieniarkę.
Ustawić ponownie hoppery w pozycji wyjściowej.
Wyjąć blaszkę zabezpieczającą kartę.
Zamienić miejscami złącza ślizgacza (oznaczone jako HPx i ALHPx) w stanie alarmu
i złącza ślizgacza, który pracuje prawidłowo.
Nacisnąć równocześnie przyciski programatora „+” i „OK”.
Przy pomocy przycisku „+” wybrać pozycję „OBSLUGA TECHNICZNA".
Potwierdzić przy pomocy przycisku „OK”.
Przy pomocy przycisku „+” wybrać pozycję „LISTA ALARMOW".
Potwierdzić przy pomocy przycisku „OK”.
Sprawdzić, czy błąd przesunął się wraz ze ślizgaczem. W takim wypadku konieczna będzie
jego wymiana lub kontrola.
Jeżeli komunikat „NIECZYNNY" utrzymuje się, należy:
W pozycji „PROGRAMOWANIE” – „PROGR. WYDAWANIA” sprawdzić, czy został
zaprogramowany przynajmniej poziom wymiany 1.1.
W pozycji „PROGRAMOWANIE” – „HOPPER GLOWNY” sprawdzić, czy jako główny hopper nie
został zaprogramowany hopper w stanie alarmu lub hopper nieobecny.
Jeżeli po włączeniu urządzenie nadal będzie NIECZYNNE, konieczna jest wymiana karty. W tym
celu należy się skontaktować z działem obsługi posprzedażnej Comestero Group.
35
Podręcznik obsługi Dual Coin
8.3 Transakcje
Umożliwia kontrolę transakcji. Aby uzyskać dostęp do tej funkcji, należy nacisnąć
przycisk programatora „OK”.
Potwierdzić wybraną funkcję przy pomocy przycisku „OK”. Po wybraniu opcji „EXIT”
następuje powrót do normalnego działania.
Nacisnąć przyciski „+” lub „-”, aby przechodzić między poszczególnymi
przedstawionymi poniżej funkcjami menu.
TRANSAKCJE
PRZYCHOD CALK.
+
OK
+
+
36
HP1 = 4
+
OK
HP1 = 4
+
OK
-
TRANSAKCJE
OSTAT.2 WPR.WART
PRZYCHOD CZESC.
4,00 EURO
OK
-
TRANSAKCJE
ZEROWANIE CZESC.
-
+
-
TRANSAKCJE
CZESC.WART.WYD.
+
OK
-
TRANSAKCJE
CALKOW.WART.WYD.
+
+
-
TRANSAKCJE
PRZYCHOD CZESC.
PRZYCHOD CALK.
4,00 EURO
CHCESZ SKASOWAC?
TAK
NIE
+
OK
-
4,00
4X1,00
(4,00)
-
9. Utrzymanie i konserwacja
Wszystkie czynności konserwacyjne we wnętrzu urządzenia powinny
być prowadzone po odcięciu dopływu zasilania elektrycznego do
urządzenia.
Zaleca się staranne przestrzeganie ważnych informacji dotyczących
bezpieczeństwa podanych w celu utrzymania urządzenia zawsze w
najlepszym stanie działania i aby zapobiec sytuacjom
niebezpiecznym lub sytuacjom, które prowadzą do unieważnienia
warunków gwarancji.
9.1 Konserwacja i czyszczenie zewnętrznych elementów urządzenia
Należy utrzymywać w czystości zewnętrzne powierzchnie urządzenia. W tym celu
zaleca się użycie szmatki zwilżonej wodą lub łagodnym roztworem czyszczącym.
Nie używać żrących rozpuszczalników chemicznych, które mogłyby uszkodzić
elementy wykończenia urządzenia.
Nie zanurzać urządzenia i nie narażać go na bezpośrednie działanie wody lub
jakichkolwiek płynów.
Okresowo sprawdzać stan powierzchni urządzenia zwracając szczególną uwagę na
strefy, które z powodu normalnych warunków użycia lub winy umyślnej mogą
stanowić zagrożenie dla użytkownika (ostre lub wyrwane blachy, miejsca
występowania rdzy, itp.).
Należy zapoznać się z podręcznikiem „Części zamienne" w celu zamówienia
ewentualnej części do zamiany.
9.2 Konserwacja i czyszczenie wnętrza urządzenia
Wnętrze urządzenia należy czyścić szmatką zwilżoną wodą. Do czyszczenia
komponentów elektrycznych lub elektronicznych należy używać wyłącznie
sprężonego powietrza.
Okresowo kontrolować połączenia każdego kabla i sprawdzać, czy na kablach
podłączeniowych urządzeń peryferyjnych nie ma miejsc bez izolacji lub czy promień
gięcia nie jest zbyt duży.
W przypadku stwierdzenia jakiejkolwiek nieprawidłowości związanej ze stanem
okablowania lub odpowiednich złączy, należy dokonać jego natychmiastowej
wymiany po wcześniejszym zapoznaniu się z podręcznikiem „Części zamienne".
9.3 Okresy nieaktywności urządzenia
W krótkich okresach nieaktywności, gdy przewiduje się, że rozmieniarka nie będzie
używana przed dwa lub trzy dni, zaleca się wyłączenie urządzenia za pomocą
specjalnego wyłącznika głównego umieszczonego we wnętrzu obudowy.
37
Podręcznik obsługi Dual Coin
W długich okresach nieaktywności, gdy przewiduje się, że rozmieniarka nie będzie
używana przez dłuższy okres czasu, zaleca się odłączenie urządzenia od sieci
zasilającej poprzez wyjęcie wtyczki z gniazdka zasilającego umieszczonego w
ścianie.
Urządzenie należy zabezpieczyć przed kurzem nakrywając je płótnem i odstawić w
suche, przewiewne miejsce.
38
10. Diagnostyka i serwis techniczny
W tym rozdziale przedstawione zostały główne nieprawidłowości, które można
spotkać w trakcie użytkowania produktu, a także odpowiednie możliwe rozwiązania
mające na celu maksymalne ograniczenie lub wręcz wyeliminowanie ewentualnych
sytuacji postoju urządzenia.
Jeżeli wykryta nieprawidłowość nie znajduje się wśród podanych
niżej nieprawidłowości lub jeżeli występuje, a rozwiązanie nie do
końca usunęło stwierdzony problem, wówczas należy zwrócić się
do naszego działu obsługi posprzedażnej pod numer:
02/95781111.
Problem
Rozwiązanie
Sygnalizacja pusty hopper
również wtedy, gdy
pozornie hopper jest
naładowany.
Upewnić się, czy poziom monet w hopperze jest
wystarczający i zakrywa metalowe płytki umieszczone
na dnie kasetki z monetami.
Upewnić się, czy połączenie między hopperami i
ślizgaczami hoppera jest prawidłowe. W tym celu
należy docisnąć hoppery w stronę dna szafki.
Za pomocą metalowej szczotki oczyścić metalowe
płytki umieszczone na dnie kasetki na monety.
Zakończyć tę czynność przecierając płytki miękką
szmatką nasączoną alkoholem.
Urządzenie jest włączone, Sprawdzić, czy na dnie czytnika nie zostały
lecz czytnik banknotów
zablokowane banknoty.
nie akceptuje kredytów.
Sprawdzić, czy poziom banknotów w kasetce nie
tamuje przepływu banknotów do wylotu z czytnika.
Urządzenie akceptuje
Sprawdzić, czy poziom banknotów w kasetce nie
walutę papierową, lecz jej tamuje przepływu banknotów do wylotu z czytnika.
nie uznaje.
Słaba akceptacja
banknotów w czytniku.
Sprawdzić, czy nominał wprowadzonego banknotu został
ustawiony w tabeli wartości banknotów.
Odłączyć i otworzyć czytnik. Szmatką zwilżoną wodą
oczyścić zarówno górną, jak i dolną część czujników
diodowych.
Sprawdzić, czy czytnik jest dokładnie zamknięty.
39
Podręcznik obsługi Dual Coin
11. Charakterystyka techniczna
Wymiary (dł. x wys. x szer.) (mm):
Waga (kg):
Zasilanie:
Pobór mocy:
Pojemność:
Kasetka:
Zainstalowane urządzenia peryferyjne:
Czytnik banknotów Innovative NV9
Hopper: Suzo Evolution (x2)
40
400x785x353
43
230 Vac – 50Hz
60 W max
0,50
1,00
2,00
7000
7000
6500
4600
13. Załączniki
13.1 Wycofanie z użycia i utylizacja
Po zakończeniu okresu eksploatacji, produkt należy wycofać z użycia i przekazać
do zakładu zajmującego się utylizacją.
Urządzenie należy wyjąć z miejsca, w którym zostało zainstalowane, usunąć z
niego monety i odciąć kabel zasilający. Należy skontaktować się z Comestero
Group w celu odebrania wycofanego z użytku urządzenia. Należy zadzwonić
pod numer: 02/95781111.
Urządzenie powinno być obowiązkowo poddane utylizacji zgodnie z zaleceniami
Rozporządzenia z mocą ustawy nr 151 z dn. 25.07.2005 r.
W tym celu zaleca się uważne przeczytanie poniższych informacji.
Od 31 grudnia 2006 roku istnieją określone kryteria z zakresu utylizacji urządzeń
elektrycznych i elektronicznych (WEEE), których celem jest ochrona środowiska.
Do niniejszego urządzenia znajduje zastosowanie rozporządzenie z mocą ustawy
nr 151/2005 załącznik 1B, artykuł 2, punkt 1, ponieważ jest to:
7.6 Maszyna na monety/żetony
10.2 Automatyczny dystrybutor gotówki lub produktów
W skrócie:
• Niniejszego urządzenia nie należy utylizować jak odpadu komunalnego, lecz
powinien być objęty selektywną zbiórką odpadów.
• Sprzedawcy nieodpłatnie odbiorą zużyte urządzenie i przekażą je do
specjalnych ośrodków zbiórki odpadów w celu jego prawidłowego demontażu
i ewentualnego odzysku materiałów nadających się do ponownego użycia.
• Zostały utworzone ośrodki zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego (WEEE). Użytkownik może przekazać zużyte urządzenia
sprzedawcy w momencie zakupu nowego równorzędnego urządzenia.
• Jeżeli przedmiotowe urządzenie lub jego elementy są nieprawidłowo
używane lub jeżeli nie są utylizowane zgodnie z niniejszą procedurą mogą
mieć ewentualny szkodliwy wpływ na środowisko i ludzkie zdrowie, ponieważ
zawierają niektóre substancje występujące w komponentach elektronicznych.
41
Podręcznik obsługi Dual Coin
• Symbol przekreślonego kosza na śmieci umieszczony w widoczny sposób na
urządzeniu wskazuje w wyraźny sposób, że urządzenie zostało
wprowadzone na rynek po 13 sierpnia 2005 roku i musi być objęte
selektywną zbiórką odpadów.
Sankcje przewidziane w przypadku nielegalnej utilizacji powyższych odpadów:
4. Dystrybutor, który w przypadku, o którym mowa w art. 6 punkt 1, litera b),
niezgodnie z przepisami prawnymi nie odbierze bezpłatnie sprzętu
elektrycznego lub elektronicznego, podlega administracyjnej karze pieniężnej
w wysokości od 150 do 400 euro za każdy sprzęt nie odebrany lub odebrany
odpłatnie.
5. Producent, który nie zorganizuje systemu selektywnej zbiórki odpadów
zużytego profesjonalnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE), o
którym mowa w art. 6, punkt 3, oraz systemów odbioru i wysyłki, przetwarzania
i odzyskiwania powyższego sprzętu, o którym mowa w art. 8 punkt 1, art. 9
punkt 1, art. 11 punkt 1 i art. 12 punkty 1, 2 i 3, i wyjąwszy dla tych ostatnich
operacji ewentualnie porozumienia zawarte zgodnie z art. 12 punkt 6, podlega
administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 30 000 do 100 000 euro.
6. Producent, który po 13 sierpnia 2005 roku w momencie wprowadzania na
rynek sprzętu elektrycznego lub elektronicznego nie ustanowi gwarancji
finansowej, o której mowa w art. 11 punkt 2 lub art. 12 punkt 4, podlega
administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 200 do 1000 euro za każdy
sprzęt wprowadzony na rynek.
7. Producent,
który
w
instrukcjach
obsługi
sprzętu
elektrycznego
i elektronicznego nie dostarcza w informacji, o których mowa w art. 13 punkt 1,
podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 200 do 5000 euro.
8. Producent,
który w ciągu jednego roku od wprowadzenia na rynek
jakiegokolwiek nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie udostępni
ośrodkom zbiórki odpadów wielokrotnego użytku oraz zakładów przetwarzania
42
i recyklingu, o których mowa w art. 13 punkt 3, podlega administracyjnej karze
pieniężnej w wysokości od 5000 do 30 000 euro.
9. Producent, który po 13 sierpnia 2005 roku wprowadza na rynek sprzęt
elektryczny i elektroniczny nie zawierający informacji lub symbolu, o który
mowa w art. 13 punkty 4 i 5, podlega administracyjnej karze pieniężnej w
wysokości od 200 do 1000 euro za każdy taki sprzęt wprowadzony na rynek.
Taka sama administracyjna kara pieniężna jest stosowana w przypadku, gdy
powyższe informacje lub symbol nie spełniają wymagań ustalonych w art. 13
punkty 4 i 5.
10. Producent, który nie dokonał wpisu do Izby Handlowej zgodnie z art. 14 punkt
2 i wprowadza na rynek sprzęt elektryczny i elektroniczny, podlega
administracyjnej karze pieniężnej w wysokości od 30 000 do 100 000 euro.
11. Producent, który w terminie ustalonym w rozporządzeniu, o którym mowa w
art. 13 punkt 8, nie przekaże krajowemu rejestrowi podmiotów zobowiązanych
do utylizacji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego informacji, o
których mowa w art. 13 punkty 4, 3, 5, może podlegać sankcjom
przewidzianym w tym zakresie.
12. Wyjąwszy sytuacje, o których mowa w art. 5 punkt 2, każdy podmiot, który po
1 lipca 2006 roku wprowadza na rynek nowy sprzęt elektryczny i elektroniczny
zawierający substancje, o których mowa w art. 5 punkt 1 lub dodatkowe
substancje określone na mocy art. 18 punkt 1, podlega administracyjnej karze
pieniężnej w wysokości od 50 do 500 euro za każdy taki sprzęt wprowadzony
na rynek lub w wysokości od 30 000 do 100 000 euro.
43
Podręcznik obsługi Dual Coin
13.2 Schemat elektryczny
44
Comesterogroup S.r.l
via M. Curie, 8 - 20060 Gessate (Milano) ITALY
Telefon: +39.02.95781111 - Faks: +39.02.95380178
www.comesterogroup.it - e-mail: [email protected]

Podobne dokumenty