procedura korzystania z telefonów komórkowych

Transkrypt

procedura korzystania z telefonów komórkowych
PROCEDURA KORZYSTANIA Z TELEFONÓW KOMÓRKOWYCH
w ZS NR 1 W OTWOCKU
Podstawa prawna:
1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 lutego 2007 r. zmieniające
rozporządzenie w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz
publicznych szkół ( Dz.U.z 2007 r. Nr 35,poz.221 i 222 );
2. Statut ZS NR 1 w Otwocku;
Procedura:
1. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów
komórkowych
(aparaty
powinny
być
wyłączone
i schowane).
2. Uczniowie przynoszą do szkoły telefony komórkowe, odtwarzacze i inny sprzęt
elektroniczny na własną odpowiedzialność.
3. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub zagubienie czy kradzież
sprzętu.
4. Każdy uczeń ma prawo korzystania w uzasadnionych przypadkach z telefonu
stacjonarnego w sekretariacie szkoły.
5. Pracownik administracji w sekretariacie ma obowiązek przekazania uczniowi
informacji telefonicznej od rodzica czy prawnego opiekuna.
6. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu, dyktafonu, odtwarzacza MP czy
aparatu fotograficznego jest możliwe jedynie za zgodą osoby nagrywanej lub
fotografowanej.
7. Naruszenie przez ucznia zasad używania telefonów komórkowych na terenie szkoły
może spowodować zabranie telefonu do „depozytu” – aparat zostaje wyłączony w
obecności ucznia i przekazany wicedyrektorowi szkoły ds. pedagogicznych lub
sekretariatowi szkoły. Przypadek ten zostaje odnotowany przez nauczyciela w
dzienniku lekcyjnym.
8. Po odbiór telefonu, w przypadku pierwszego naruszenia prawa szkolnego, zgłasza się
uczeń. Zostaje pouczony przez wicedyrektora lub pedagoga szkolnego o
konsekwencjach nieprzestrzegania regulaminów szkolnych. W przypadku kolejnego
incydentu do szkoły zgłaszają się rodzice lub prawni opiekunowie ucznia. Zostają oni
zapoznani z sytuacją i pouczeni o konsekwencjach ( w tym konsekwencjach prawnych
związanych z naruszeniem prywatności pracowników szkoły).
9. Powyższe zasady dotyczą również nauczycieli i innych pracowników szkoły, którzy
podczas lekcji nie mogą korzystać z tel. komórkowych. W przypadku ich naruszenia
dyrektor udziela pracownikowi upomnienia.
10. Wszelkie objawy permanentnego łamania zasad współżycia społecznego w szkole
mogą być traktowane jako przejaw demoralizacji i skutkować skierowaniem sprawy
do sądu rodzinnego.

Podobne dokumenty