Wieści Polickie nr 329_ z 29 pażdziernika 2013

Komentarze

Transkrypt

Wieści Polickie nr 329_ z 29 pażdziernika 2013
Nieczysty biznes
Coś tu śmierdzi
W marcu 2011 r. medialną wrzawę wywołało uruchomienie
wysypiska przy ul. Kamiennej w Policach. Jego lokalizacja,
sposób realizacji umów oraz perspektywy powodzenia
wzbudzały najwięcej wątpliwości. Wieści Polickie z marca
2011r. donosiły co następuje:
…kilka kilometrów od zabudowań Polic, w sąsiedztwie obszaru Natura 2000
wyrosło sporych rozmiarów składowisko śmieci… Nitki prowadzą bezpośrednio do starosty polickiego, bo to
on jest prawnym właścicielem terenu
przy ul. Kamiennej 3, wydzierżawionego w dniu 10 sierpnia 2009r. spółce
„Ecorama Sp. z o.o”. Firma trudni się
zbieraniem i przetwarzaniem różnego
asortymentu odpadów (w tym – niebezpiecznych) i istnieje od niedawna.
Została założona na niespełna pięć
miesięcy przed ogłoszonym przez Starostwo Polickie ustnym przetargiem
nieograniczonym na dzierżawę trzech
działek o powierzchni: 0, 6410 ha,
3,3 ha i 0,14 ha, położonych przy ul.
Kamiennej 3. W miesiąc po przetargu,
10 sierpnia 2009, starosta policki, Leszek Guździoł podpisał z „Ecoramą”
umowę na 3-letnią dzierżawę terenu
z przeznaczeniem na „działalność
o charakterze usługowo-produkcyjnomagazynowym”, za 10 248 zł brutto
miesięcznie. Rzeczywistą działalność
spółka rozpoczęła 21 stycznia 2010,
wraz z uzyskaniem od starosty zezwolenia na zbieranie odpadów „innych
niż niebezpieczne”. Początkowo wymieniono dwa rodzaje odpadów: tzw.
lekka frakcja (drobne cząstki, kruszywo itp.) i pyły, oraz odpady powstałe
w wyniku mechanicznej obróbki. Nie
było mowy o zbieraniu i składowaniu
odpadów komunalnych…
c.d. na str 4
W numerze:
Wzdłuż rzeki Gunicy
Gdy w 2011 r. na polickim
rynku wydawniczym ukazało się moje „Tanowo wczoraj
i dziś” miałem świadomość, że
jest to początek dłuższej opowieści o okolicach Tanowa,
Puszczy Wkrzańskiej, innych
miejscowości położonych nad
lub opodal rzeki Gunicy.
więcej str. 5
Z archiwum
Güntera Schmidta
Günter Schmidt jest znany
w Policach. Do końca wojny
mieszkał w Königsfelde - Niekłończycy. Tam się urodził, wychowywał, uczęszczał do miejscowej szkoły podstawowej. Po
wojnie wyjechał z bliskimi do
Niemiec.
więcej str. 6
Polickie Dni
Muzyki 2013
Reklama
Blog Police750 na Facebooku
Wychodząc naprzeciw społecznościowym trendom komunikacji wirtualnej, uruchamiamy profil bloga Police750 na Facebooku.
Dla korzystających z tej platformy wymiany informacji będzie
to zapewne wygodna forma śledzenia nowości z zakresu historii
Polic. Oprócz zajawek najnowszych wpisów na blogu, na facebookowym profilu pojawiać się będą także odniesienia do rozmaitych wydarzeń, ciekawostek, odkryć dotyczących Ziemi Polickiej.
Zachęcam do polubienia www.facebook.com/Police750
2
Miejski Ośrodek Kultury
w Policach jest organizatorem
prestiżowej i cyklicznej imprezy
kulturalnej pod nazwą Polickie
Dni Muzyki. Jest to trzydniowe
święto muzyki sakralnej, chóralnej i współczesnej, podczas
którego prezentują się liczne
chóry, zespoły oraz znani soliści z Polski i zagranicy.
więcej str. 10
3
SPOŁECZEŃSTWO
Nieczysty biznes
HISTORIA
dok. ze str. 3
Coś tu śmierdzi
Ziścił się najgorszy z możliwych
scenariuszy- Ecorama nie płaci za
dzierżawę, nieczystości zalegają,
a z intratnego interesu wyszły nici.
Obecne zadłużenie z tytułu zaległych
opłat za dzierżawę wynosi 214 tys. zł.
Oznacza to, że przez ostatnich kilkanaście miesięcy Ecorama korzysta
z terenu nieodpłatnie, a od kwietnia
2013 wykorzystuje go bez umowy.
Umowa została wypowiedziana- mówi
Jacek Stachyra, członek zarządu powiatu - a jeśli chodzi o zaległości,
podjęliśmy konkretne kroki prawne.
Odbyły się już 3 rozprawy i teraz czekamy na sądowy nakaz zapłaty. Z nim
będziemy mogli się udać do komornika i domagać się spłaty zadłużenia.
4
Widokówki z kolekcji Andrzeja Kowalika
Wzdłuż rzeki Gunicy
Gdy w 2011 r. na polickim rynku wydawniczym ukazało się moje „Tanowo wczoraj i dziś”
miałem świadomość, że jest to początek dłuższej opowieści o okolicach Tanowa, Puszczy
Wkrzańskiej, innych miejscowości położonych nad lub opodal rzeki Gunicy.
Były zastrzeżenia
Wysypiska z definicji są uciążliwie
dla ludzi i natury, stąd też na całym cywilizowanych świecie ich organizacja
podlega specjalnym rygorom. Nie są
to też inwestycje szczególnie pożądane przez samorządy, bo generują
z reguły więcej kłopotów niż miejsc
pracy. Obiekcje gminy budził już sam
fakt gromadzenia dużej ilości śmieci
na stosunkowo małym terenie, w dodatku przez firmę, która co prawda posiada bardzo ładną stronę internetową
i sprawnie organizuje konkursy plastyczne, ale nie może poszczycić się
ani długim stażem w branży, ani branżowymi referencjami, ani też dużym
kapitałem zakładowym. Krótko mówiąc
– istniało zagrożenie, że w przypadku
niepowodzenia przedsięwzięcia – samorząd zostanie sam z problemem,
w dodatku cuchnącym…- Dziwi mnie
to – mówi inspektor Agnieszka Lipniacka-Piaskowska, kierownik Oddziału ds. ochrony powierzchni ziemi
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Szczecinie. - Dziwi
tym bardziej, że Gmina Police kilka
lat temu miała złe doświadczenia ze
składowaniem opon. Firma splajtowała, a odpady na własny koszt
usuwał samorząd. Dlatego też dwukrotnie z Urzędu Gminy Police wydano opinię negatywnie oceniającą
składowanie odpadów na ul. Kamiennej. Zgodnie z prawem jednak
– opinia gminy w tym przypadku nie
jest dla starosty wiążąca, a stanowić może jedynie wskazówkę przy
podejmowaniu ostatecznej decyzji.
Pasje Jana Matury
Gmina Police posiada wiele symboli:
herb, flagę Polic, insygnia
władzy samorządowej. To także zabytki, pamiątki przeszłości, charakterystyczne współczesne budowle.
Ale to również przyroda, otoczenie.
Rzeki, wzgórza, lasy, pola, jeziora.
Niewątpliwie najważniejszym z przyrodniczych symboli jest rzeka Gunica,
która wpisała się na trwałe w pejzaż
Ziemi Polickiej od bardzo dawna. Dla
szczecinian, policzan rzeka kojarzy się
z wypoczynkiem w okolicach Tanowa.
Świadczą o tym liczne auta parkujące
na łąkach opodal drogi do Dobieszczyna, na przyrzecznym parkingu.
Ubywa czy przybywa
Według zebranych przez nas informacji, z wysypiska raczej nic nie
ubywa, jeżeli już, to co jakiś czas
przyjeżdżają ciężarówki z nowym
transportem odpadów. W takiej sytuacji należy sobie zadać pytanie,
dlaczego władze powiatu wcześniej
temu nie zapobiegły. Koszty oczyszczenia składowiska przy ul. Kamiennej należy oszacować na minimum
2 mln zł - mówi radny Cezary Arciszewski. - Według wiarygodnych
informacji – kontynuuje- znajduje
się tam nie 6, a 10 do 12 tys. ton odpadów. Z kolei Jacek Stachyra jest
w posiadaniu dokumentów, mających
świadczyć o tym, że firma dokonuje
stałego wywozu nieczystości. Faktu
tego nikt z okolicznych firm, obserwujących, co się dzieje na co dzień, nie
potwierdza. Świadkowie zauważają,
że ciężarówki jeżdżą, ale w drugą stronę, tzn. powiększają hałdę śmieci. Na
pytanie, dlaczego Starostwo Powiatowe trzy lata temu wydając pozwolenie podjęło tak niekorzystną decyzję,
Stachyra odpowiada, że Ecorama
spełniała wszystkie wymogi, prawo
nie pozwala na odmowę rozpoczęcia
działalności gospodarczej. – Dziś też
rozmawiamy z firmą Ecorama, choć
zmienił się w niej zarząd. Mamy obietnicę, że plac przy Kamiennej zostanie oczyszczony- powiedział członek
zarządu powiatu.
Kto zapłaci
Ecorama wystąpiła o przesunięcie
terminu wywiezienia odpadów. Firma
ta pokazała, w jaki sposób można
w majestacie prawa naciągać samorządy. Smaczku sprawie dodaje fakt,
że żona jednego ze wspólników ubiega się o pozwolenie w podobnej sprawie w Płoni (Prawobrzeże Szczecina).
Tamtejsza rada osiedla protestuje, tak
jak protestowano prawie 2 lata temu
w Policach. Okazało się, że wchodzenie w układy z niepewnymi firmami
może się źle skończyć. Scenariusz,
w którym Powiat Policki będzie zmuszony zapłacić milionowe kwoty za
wywóz odpadów, jest bliski realizacji.
Koszt prywatnego biznesu poniesie
lokalna społeczność, a zyski zostaną
w prywatnych kieszeniach.
Andrzej Marek
Gunica ma niedokładnie określone
swe źródła. Na pewno wypływa z Jeziora Świdwie i meandrami, przedzierając się przez Puszczę Wkrzańską
podąża w kierunku ujścia w Jasienicy. Po drodze płynie przez lub opodal
Węgornika, nieistniejącej wsi Gunice,
Tanowa, Witorzy, Tatyni, nieistniejącego Kołpina, Wieńkowa, Duchowa,
Jasienicy, by wreszcie wymieszać się
z wodami Nurtu Jasienickiego.
W swojej wędrówce wzdłuż Gunicy
skupiłem się na opisie historycznym
miejscowości, osad, które od wieków
istnieją lub istniały. Cztery z nich mają
bogatą jak na wielkość osad historię.
To z powodu pobytu na tych ziemiach
zakonu augustianów, którzy w przeszłości związali się z Tanowem, Tatynią,
Duchowem i naturalnie Jasienicą. Dużo
o nich pisze Berghaus, ale też jest
sporo wzmianek w dużo starszych źródłach. Im więcej faktów, tym łatwiej poznać miejsce nas interesujące. Malutkie
osady: Witorza, Kołpin, Wieńkowo są
ledwie wzmiankowane w źródłach. Nie
zapisały się niczym szczególnym, choć
stanowią interesujące tło historyczne
osad znanych i opisywanych.
W książce poświęciłem sporo miejsca majestatycznej Puszczy Wkrzańskiej, która jest dobrodziejstwem Gminy
Police. Puszcza zasługuje na oddzielne
opracowanie, bowiem jest oazą życia,
a zarazem kryje w sobie wiele dotąd
niewyjaśnionych tajemnic.
Tanowo - lata 30. XX w.
„Wzdłuż rzeki Gunicy” różni się od innych pozycji dotąd wydanych przez
Gminę Police. Opowiada historię wsi,
przez które przejeżdżamy, w których
mieszkamy. Przeznaczenie domów,
zachowanych obiektów, osoby z nimi
związane. W dostępnych informatorach turystycznych takich informacji
nie znajdziemy.
Zachęcam do nabycia „Tanowa wczoraj i dziś” i „Wzdłuż rzeki Gunicy”
w Centrum Informacji Turystycznej
i Kulturalnej w rynku lub w recepcji
MOK. W obu miejscach można kupić
do kolekcji także inne cenne pozycje,
jakie ujrzały światło dzienne w ostatnich kilku latach.
Jan Matura
Stolec na początku XX w.
5
SPOŁECZEŃSTWO
HISTORIA
Pasje Jana Matury
W SM „Odra”
Z archiwum
Güntera Schmidta
Ku nowemu…
Günter Schmidt jest znany w Policach. Do końca wojny mieszkał w Königsfelde - Niekłończycy.
Tam się urodził, wychowywał, uczęszczał do miejscowej szkoły podstawowej. Po wojnie
wyjechał z bliskimi do Niemiec.
Dziś mieszka w Neubrandenburgu, a jego rodzinny niekłończycki dom
istnieje do dziś na skraju wsi. Günter
często bywa w Policach. Jest zaprzyjaźniony z rodziną, która mieszka
w jego dawnym domu. Zaprzyjaźniony jest także z miejscową szkołą podstawową. Spotyka się z dziećmi, a nawet zaprasza je z nauczycielkami do
Neubrandenburga. Z jego inicjatywy
przy kościele postawiono pamiątkową tablicę poświęconą byłym mieszkańcom Königsfelde.
Günter Schmidt przekazał mi do
Galerii Historycznej Polic kilka rodzinnych pamiątek. Przesłał także zdjęcia
z rodzinnego archiwum. Prezentuję
trzy z nich.
Günter Schmidt ze swą klasą
przed szkołą w Niekłończycy. Schyłek
lat 30. XX w. Rocznik klasy 1923-1925
z nauczycielem Ernstem Schönfeldtem. Rodzina Franza Brauna z Niekłończycy.
Jan Matura
6
Już niewiele dziedzin życia społecznego ostało się z poprzedniego ustroju. Należy do
nich między innymi spółdzielczość mieszkaniowa. Pierwsze spółdzielnie mieszkaniowe na
ziemiach polskich utworzono pod koniec XIX wieku. Spółdzielnie mieszkaniowe powstawały
na Śląsku, w Wielkopolsce.
W 1907 roku w Krakowie powołano Powszechne Towarzystwo Budowy Tanich Domów Mieszkalnych
i Domów Robotniczych. W okresie
międzywojennym nastąpił rozkwit
spółdzielczości.
Spółdzielczość zawsze była ruchem osób przedsiębiorczych, ale
także wykazujących się wysokim poziomem wrażliwości społecznej, potrafiących zabiegać i dbać o dobro
wspólne.
W latach 50-tych XX wieku w spółdzielczości mieszkaniowej następowały zmiany, uwarunkowane między
innymi przejęciem kontroli przez
państwo.
W latach 90-tych XX wieku z kolei
spółdzielnie mieszkaniowe zaczęły
funkcjonować w nowej rzeczywistości
gospodarczej.
Niezaprzeczalnym
dorobkiem
spółdzielczości mieszkaniowej jest
wypracowanie
koncepcji
zasad
i procedur zarządzania zasobami mieszkaniowymi oraz kierowania spółdzielnią jako specyficznym
przedsiębiorstwem.
Celem istnienia spółdzielni jest
prowadzenie wspólnej działalności
gospodarczej w interesie zrzeszonych członków. Członkowie spółdzielni uczestniczą w pokrywaniu jej
strat do wysokości zadeklarowanych
udziałów i nie odpowiadają wobec
wierzycieli spółdzielni za jej zobowiązania. Zysk z działalności spółdzielni
nazywany jest nadwyżką bilansową
i na koniec roku obrachunkowego
wypłacany jest członkom spółdzielni proporcjonalnie do posiadanych
przez nich udziałów.
Z chwilą wykupienia pierwszego lokalu w danym budynku, stanowiącym dotąd własność spółdzielni
mieszkaniowej, spółdzielnia staje się
zarządcą nieruchomości wspólnych.
Demokratyczne zarządzanie czy też
wewnątrzspółdzielcza
samorządność znajdują swoje odzwierciedlenie w statutach spółdzielni określających m.in. strukturę jej organów.
Walne zgromadzenie, rada nadzorcza, zarząd stanowią, ukształto-
wane w toku rozwoju historycznego,
organy samorządu spółdzielczego, za
pośrednictwem których realizowane
jest (lub powinno być) oddziaływanie
członków na bieg spraw w spółdzielni.
Tyle historii i teorii, przejdźmy do
polickiej rzeczywistości. Spółdzielnia
Mieszkaniowa „Odra” jest najstarszą
spółdzielnią mieszkaniową w Policach. Zrzesza około 3 500 członków,
z których znaczna część posiada
odrębne prawo do lokalu z założoną
księgą wieczystą.
Mieszkańcy powoli uświadamiają sobie swoją pozycję, rolę i moc
sprawczą w zarządzaniu mieniem
spółdzielczym. Wprawdzie w corocznie organizowanych walnych
zgromadzeniach członków uczestniczy niewielki ich procent, natomiast
w różnych sprawach dotyczących danej społeczności głos zabiera (także
poprzez składanie podpisów w sprawie) znacza ich część.
Przykładem może być tzw. Osiedle
Dąbrówka, gdzie mieszkańcy nie dali
przyzwolenia Zarządowi Spółdzielni
na likwidację bojlerów na rzecz doprowadzenia do mieszkań ciepłej
wody. Zarząd nie przedstawił kalkulacji kosztów oraz nie wystąpił do Rady
Zespołów Nieruchomości o opinię
w tej sprawie. Większość mieszkańców nie wyraziła na to zgody.
Na wniosek mieszkańców budynków Mieszka I-go 1, 2, 3, 4, 8 a następnie 5-6 Spółdzielnia zrezygnowała
z podzielników ciepła na rzecz opłaty ryczałtowej. Mieszkańcy Mieszka
I-go 5-6 wystąpili o opomiarowanie
węzłów w poszczególnych budynkach. Spółdzielnia wykonała to także
w kilku innych budynkach na osiedlu.
Ważnym i poważnym problemem
mieszkańców osiedla jest ocieplenie
części budynków. Sprawa jest znana
od wielu lat. Wzbudziła bardzo duże
emocje na spotkaniu, które w Klubie
przy ul. Mieszka I-1 (piwnica) zorganizowały Rady Zespołów Nieruchomości Nr 3, 4 i 7 Spółdzielni „Odra”
z Zarządem Spółdzielni 30 września
br. W spotkaniu uczestniczyło około 90 mieszkańców. Przedstawiono
wiele spraw i problemów. Domagano
się od Zarządu informacji w sprawie
planowania remontów (długoterminowego i rocznych), dokumentowania zadań, które winny znaleźć się
w planach; informacji o pozyskiwaniu
środków na ich przeprowadzenie (nie
tylko od mieszkańców, ale także z innych źródeł).
Zebrani wyrazili przekonanie, że
mają prawo decydowania o sposobie gospodarowania środkami na remonty choćby poprzez opiniowanie
planów remontów przez ich przedstawicieli, jakimi są rady zespołów nieruchomości.Takie prawo gwarantuje
Statut Spółdzielni oraz Regulamin
Rad Zespołu Nieruchomości.
Mieszkańcy za konieczne uznali,
aby organy Spółdzielni: Zarząd, Rada
Nadzorcza spotykały się z mieszkańcami cyklicznie w celu przekazywania
informacji, wyjaśniania wątpliwości,
prowadzenia partnerskich rozmów:
właściclele nieruchomości – organy
Spółdzielni.
„Idzie nowe” choć małymi krokami…
Obserwator
7
KULTURA
KOMBINAT
Na wesoło
Polska chemia
dla poprawy bezpieczeństwa
W dniu dzisiejszym (17 października 2013 r.) w Tarnowie Spółki Grupy Azoty wraz z innymi
polskimi firmami chemicznymi podpisały deklarację dotyczącą poprawy bezpieczeństwa
pracy, ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska w przemyśle chemicznym. Podpisanie
porozumienia odbyło się w obecności Pani Iwony Hickiewicz – Głównego Inspektora Pracy,
gen. brygadiera Wiesława Leśniakiewicza – Komendanta Głównego Państwowej Straży
Pożarnej oraz Pana Andrzeja Jagusiewicza – Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
Pilotażowy projekt ten jest prowadzony jest przy ścisłej współpracy z tymi instytucjami.
Zgodnie z zapisami deklaracji:
„celem zawieranego porozumienia
jest wypracowanie modelu współpracy w obszarze bezpieczeństwa
procesowego dla zmniejszenia zagrożeń mogących skutkować poważnymi awariami przemysłowymi.
Sygnatariusze zobowiązują się do
wymiany doświadczeń z obszaru bezpieczeństwa procesowego i pracy
oraz prowadzenia działań prewencyjnych „Zero wypadków i awarii”.
Na bazie tego porozumienia ocenione zostaną możliwości wprowadzenia w życie nowego modelu kompleksowych kontroli w zakresie szeroko
rozumianego bezpieczeństwa eksploatacji majątku produkcyjnego. Obecnie testowany jest nowy sposób przeprowadzenia kontroli na bazie tzw. list
kontrolnych (zawierających pytania
ze wszystkich kontrolowanych obszarów) przygotowanych wspólnie
przez firmy chemiczne uczestniczące
w projekcie we współpracy z GIP,
GIOŚ i KG PSP. Dla sprawdzenia możliwości odbywania takich kompleksowych kontroli jednocześnie przez
WIOŚ, PIP i PSP, ustalono listę kontrolną dla stokażu amoniaku przygotowaną przez ww. instytucje państwowe
i zakłady chemiczne oraz przeprowadzono na ich podstawie kontrole m.in.
we włocławskim Anwilu, Grupie Azoty
S.A. i Grupie Azoty Zakładach Azotowych Puławy. Wnioski z tych kontroli
omawiane są na spotkaniach grup roboczych i będą podstawą opracowania modelu docelowego tych kontroli.
8
Materiały zebrała i opracowała
Aleksandra Słowińska
Spektakl „Trzy razy łóżko”
Teatr, śmiech i dobra zabawa w polickim MOK -u. Zapraszamy na komedię małżeńską, która
łączy lekkość stylu i żartu z pytaniami w tonie serio (np.: „Co jest lepsze: być piersiami reklamy
społecznej czy twarzą wieprzowiny?”), przeplatając – jak w życiu – śmiech z powagą.
On i Ona, mąż i żona w alkowie…
Trzy potyczki, trzy ważne rozmowy,
trzy przełomowe momenty w życiu
pewnej pary. A wszystko pod jedną
kołdrą.
Gdyby pokusić się o stworzenie rankingu mebli, które odgrywają najważniejszą rolę w życiu człowieka,
bez wątpienia łóżko znalazłoby się
w ścisłej czołówce. Trzy odsłony, trzy
noce, trzy momenty z ich życia, trzy
punkty zwrotne - okazuje się, że tyle
wystarczy, by opowiedzieć zabawną
historię o pewnej parze.
Reżyseria:
Piotr Dąbrowski
Obsada:
Żona: Małgorzata Kałuzinska
Mąż: Wojciech Dąbrowski
Boy: Mirosław Zarzycki
Głosu użyczyła: Krystyna Czubówna
Zapraszamy!
16 listopada 2013
godz. 19.00
Bilety: 70 zł
MOK Police
ul. Siedlecka 1a
Rezerwacja online: www.mok.police.pl
Aleksandra Słowińska
MOK Police
(źródło: www.teatrkomedia.com)
Podpisana dziś deklaracja ma
charakter otwarty stwarzając tym samym możliwość ciągłej wymiany doświadczeń z zakresu bezpieczeństwa
pracy, procesowego i ochrony środo-
wiska z firmami spoza Grupy Kapitałowej. Systemowe, kompleksowe prowadzenie kontroli powinno ulepszyć
istniejące systemy bezpieczeństwa.
www.wiescipolickie.pl
9
KULTURA
25-27 października 2013
KULTURA
Materiały zebrała i opracowała
Aleksandra Słowińska
Polickie Dni
Muzyki 2013
Gmina Police
Miejski Ośrodek Kultury w Policach
Parafia p.w. św. Kazimierza w Policach
Parafia p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP w Policach
Miejski Ośrodek Kultury w Policach jest organizatorem prestiżowej i cyklicznej imprezy
kulturalnej pod nazwą Polickie Dni Muzyki. Jest to trzydniowe święto muzyki sakralnej,
chóralnej i współczesnej, podczas którego prezentują się liczne chóry, zespoły oraz znani
soliści z Polski i zagranicy.
Tegoroczne obchody Polickich
Dni Muzyki przypadają na dni25.1027.10.2013r.Przez trzy dni w Kościele p.w. Św. Kazimierza w Policach,
w Kościele p.w. NMP oraz w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury
w Policach odbywać się będą koncerty z udziałem wielu wykonawców,
muzyków.
Polickie Dni Muzyki posiadają liczną grupę wielbicieli. Koneserzy muzyki chóralnej, pasjonaci dźwięków
muzyki dawnej, co roku zjawiają się
na koncertach by zażyć szczególnej,
atmosfery, jaka towarzyszącej festiwalowi.
Tegoroczną imprezę w Policach
uświetni gwiazda festiwalu Voice
Band & Sonia Bohosiewicz.
police750.blogspot.com
historia, fotografie,
ryciny, mapy...
Obejrzyj koniecznie
zapraszam
10
Jan Matura
11
PEGAZ POLICKI
'2'$7(./,7(5$&.,'2:,(ģ&,32/,&.,&+15
1532/,&(3$ĭ'=,(51,.$5
3(*$=32/,&.,
Ƿƒ”†œ‘†‘–™ƒ”œ›ƒ™–›…Š—”ƒ…Š•œƒ”›…ŠȏǥȐȀ–›„׎‡‰†›Œƒ‹‹™…‹•ƒŒ¦…•‹¸™ä…‹ƒ›Ȁ…œ¸ •‹¸–”œ›ƒ©‰”œ„‹‡–
™›’”‘•–‘™ƒ›Ȁ’¸‹¸…‹—ǡ…‘•‹¸•›’‹‡ƒ–›‹‡ƒ†‰Ï‘™¦dzǤ
”‡•–”›ŽȂˆ”ƒ‰‡–™‹‡”•œƒǣȋȗȗȗƒ”†œ‘†‘–™ƒ”œ›ƒǥȌǡœ–‘——•–ƒ‘…ǡͳͻͺ͵Ǥ
—”›†œ‹‡Ž¦…‡
‘Œ‡‹‡‘Œ‡‹ƒ•–‘
”ƒ •œƒ”›…Š „Ž‘×™ œƒ…œ›ƒ ’”œ‡‹Œƒ©Ǥ •‹‡†Žƒǡ ‹‡ –›Ž‘ ‘™‡ǡ ‘Ѓ œƒ•–ƒ© ‘’‹‡”œ‘‡ ™ ‘Ž‘”‘™‡
•–›”‘’‹ƒ‘™‡‘Ă—…Š›ǡ—„”ƒ‡™„ƒ”™›‹…œ›œ„ƒŒ‹ǡ‹‹…–‘ǡ Džœƒ•‡—’•œ…œ‘‡™”×ǎ—„’‘ƒ”ƒÑ…œ‡ǡƒŽ‡
Œ‡†‘œƒ…œ‹‡†ƒŽ‡‹‡‘†•œƒ”‘ä…‹‹„”—†—Ǥ
‡”‹Ƿ„Ž‘dzǡƒƒ™‡–Ƿ†œ‹‡Ž‹…ƒdz…œ›Ƿ‹ƒ•–‘dzǡ’”œ›™‘Ï—Œ¦™’ƒ‹¸…‹‘„”ƒœ›™‘†…‹‡‹ƒ…Š•œƒ”‘ä…‹Ǥ‡•–‡ä›
™•–ƒ‹‡™›Ž‹…œ›©™‹‡Ž‡Šƒ•‡ÏǣǷ•œƒ”›†œ‹‡ÑdzǡǷ•œƒ”ƒ’‘‰‘†ƒdzǡǷ•œƒ”ƒ”œ‡…œ›™‹•–‘ä©dzǡǷ•œƒ”‡Ă›…‹‡dzǡǷ•œƒ”›…œÏ‘™‹‡dzǡ
Ƿ•œƒ”‡ ‹ƒ•–ƒ ‹ —Ž‹…‡dzǡ –×”‡ ’”œ›Ž‰¸Ï› †‘ ƒ•ǡ ƒ•œ‡‰‘ ’ƒ–”œ‡‹ƒǤ ‘Ѓ Œ‡ ‘Ă›© Ȃ –‡”‹› ‘†‘•œ¦…‡ •‹¸ †‘
”œ‡…œ› œÏ›…Šǡ ’”œ›‰‡„‹ƒŒ¦…›…Š Ž—„ ƒÏ‘ ‹•–‘–›…ŠǤ ‹›…Š ’”œ›’ƒ†ƒ…Šǡ ”ƒ…œ‡Œ ‹– ‹‡ —Ă›™ƒ •ˆ‘”—Ï‘™ƒÑǣ
Ƿ•œƒ”›—䏋‡…ŠdzǡǷ•œƒ”ƒ’‘‡œŒƒdzǡǷ•œƒ”ƒ’”œ›‰‘†ƒdzǡ‰†›Ă†”—‰‹‡™›”ƒœ›–›…ŠœŽ‡’×™•Ïיǡ‹‘•¦™•‘„‹‡’‡™¦‹Ž‘ä©
󆗐— ’‘œ›–›™‡‰‘Ǥ œƒ”› Ȃ ™ ƒ•œ‡Œ 䙋ƒ†‘‘ä…‹ Œ‡•– ƒ…‡…Š‘™ƒ› ‡‰ƒ–›™‹‡ǡ Œ‡•– ‘Ž‘”‡ ’‘—”›ǡ
•—–›ǡ’”œ›‰‡„‹ƒŒ¦…›Ǥƒ™Ž‹‘™•‹‡Œ•–ƒŽ‘™›‘†…‹‡Ñ™™‹‡”•œ—Ƿƒ”™›‘”œƒdz„—†œ‹•‘Œƒ”œ‡‹‡œ’‘Ž‡
䏋‡”…‹‹‘†‘•‹•‹¸†‘‘Œ›c™‹ƒ–‘™‡ŒǤ‘Œ…‹‡…Š‡ŽŽ‘Œƒ‘’”œ‡Œƒ™•’”œ‡…‹™—ƒ’‹•ƒÏȂǷ‡œ„ƒ”™‹•¦ǡ„‘…Š…¦
„›©•œƒ”œ›ǥdzǡǷǥ™„‡–‘‘™›…Š‘Ž‘…Šƒ…ŠdzȂ†‘†ƒŒ‡ƒÏ‰‘”œƒ–ƒ
‘Ž—†ƒǤ„‘Œ‡…Š…¦’ƒ–”œ‡©’‘ƒ†„‡œ‹‹‡‘ä©ǣ
Ȁ‘ä©™›–‘…œ›Ž‹„ƒÑ’”×Л…Š’”œ‡††‘›ƒŽ‡…›ǡȀ›Œ¦ǡŒƒĂ›Ž‹ǡ„‡œ™‘Ž‹ǡ‰Ï—•‹‹äŽ‡’‹ǤȀ‹‡™•’×υœ—Œǡ•œ‘†ƒÏ‡œ
‹ĂƒŽ—ǡȀ‡œ„ƒ”™‹•¦ǡ„‘…Š…¦„›©•œƒ”œ›ǤȀ›™›Ă‡Œǡ™›Ă‡Œ„¦†Ā‹†ƒŽ‡ŒȀ‹Ă…‹ǡ…‘•‹¸™›œ„›Ž‹ƒ”œ‡ÑǤȏǥȐȀ—–™×”
Ƿ—‘™‹ƒdzǡȏǤ‹•ÏǤȐǣ‘Œ…‹‡…Š‡ŽŽ‘ǡ™›‘ƒ‹‡ǣ‘Žƒ
”—’ƒ—‘™‹ƒǤ
Ȁ –‘Œ¦… ƒ‰ƒ —›•Ï‡ ’”œ‡† ’‘–¸Ă›ǡ Ȁ Ž—†œ‹ ”‘™‹•‹‡ǡ Ȁ ™›•‘‘ œƒ†œ‹‡”ƒ ‰Ï‘™¸ǡ Ȁ ƒ„› œ‘„ƒ…œ›© •ƒ
Œ‡‰‘•œ…œ›–ǤȀ‘ƒ†ƒÏ‘•–‘™‘ä…‹¦ǡ’‘†Ï‘ä…‹¦ǡ„—–‡ǡȀ…‹‡”’‹‡‹‡ǡ…Š‘”‘„ƒ‹‹¸†œ¦ǡȀœƒ‹¸–›‹™„‡–‘‘Ǧ
™›…Š‘Ž‘…Šƒ…ŠǡȀ™‹†œ¸‰™‹ƒœ†›ǥȀ›•–ƒ”…œ›•’‘Œ”œ‡©
ƒ”‹ƒ‘’ŠǦƒ„‹Ñ•‹
‹‡…‘™›Ă‡Œǡƒ„›‘†ƒŽ‡Ā©Ȁƒ†œ‹‡Œ¸ƒŽ‡’•œ‡Œ—–”‘ǤȏǥȐȀ
‡ŒœƒĂœ‘Ž‹…
ƒÏ‰‘”œƒ–ƒ
‘Ž—†ƒǡȏ™ǤȐǷ‡–‘‘™›c™‹ƒ–dzǤ
Š‘©”ƒœ‡Œ‡•–‡ä›•œƒ”¦ƒ•¦ǡŒƒĂ‘ϐ‹‡”œ‡™•œ‡”‡Ǧ
‹•œ¦…›–‡•Ï‘™ƒ„—†—Œ¦…‡™‹†œ‹ƒÏ
‰— ‘ –‡Œ •ƒ‡Œ –™ƒ”œ› œƒ’‹¸–‡Œ ™ —†—” „‡œ —…œ—©ǡ
…œÏ‘™‹‡ƒ™‘™‡Œ”œ‡Ā„‹‡–‡”‡—
’‘Œ‡†›…œ‘ Œ‡•–‡ä› ‹†›™‹†—ƒŽ‘ä…‹ƒ‹ ȋƒ™‡– ÑÏǦ
‘‰”‘‹‡Œ¦…‡‰‘œƒ†‹ƒ”—™‡™¸–”œ‡Œ‡‡”‰‹‹
‹‡”œ‡ •¦ ’‡Ï‹ ™‡™¸–”œ›…Š ”‘œ–‡”‡ Ȃ ™ ™‹‡”•œƒ…Š
„‹‰‹‡™ƒ ƒŠœƒȌǤ ƒŽ‡Ă› Œƒ‹…Š •‘…œ‡™‡ —Ă›Œ‡› –×”ƒ™›’‡Ï‹ƒÏƒ—‘…œ›Œƒ’‘”ƒ‡‹‡„‘
™’ƒ–”œ‡‹—ƒä™‹ƒ–ǡŒƒ”×™‹‡Ă™‘’‹•›™ƒ‹—‰‘Ǥ
ŒƒŽ—•–”‘Ȃ’‘…ŠÏƒ‹ƒÏœ†ƒ”œ‡‹ƒ
‘‡–›…‹‡ ‘„”ƒœ‘™ƒ‹‡ ”œ‡…œ›™‹•–‘ä…‹ Œ‡•– Œ‡†›
™‹‡Ž‹×™…œÏ‘™‹‡ƒ™‹‡Ž‹‡Œ„—†‘™‹‡
œ‡ •’‘•‘„×™ ’”œ‡‹‡•‹‡‹ƒ ‹‡ƒ–‡”‹ƒŽ›…Šǡ ‹‡™‹Ǧ
…œ›×™‹™œ”—•œ‡Ñ’”ƒ‰‹‡Ñ–”‘•‹œ†—‹‡Ñ
†‘…œ›…Š œƒŽ‡Ă‘ä…‹Ǥ ‡†‡ ™‹‡”•œǡ ’”ƒ™‹‡ œƒ™•œ‡ǡ ‹‡
„›ÏÏ‘†›’‘–‘‹‡…œ›–‡Ă•’󙐦”œ‡¦
Œ‡•– ™ •–ƒ‹‡ ™›…œ‡”’ƒ© ’‘”—•œƒ‡‰‘ œƒ‰ƒ†‹‡‹ƒǡ
…‘™‹‡Ž‡—‹‡•‹‡
™×™…œƒ• ’‘œ‘•–ƒŒ‡ ’”‘œƒǡ …Š›„ƒ Ç …›Ž —–™‘”×™Ǥ
’‘‰”¦ĂƒŒ¦…™•‘„‹‡†”œ‡™ƒ‹œƒ…‹•œƒ–”ƒ™
Ƿ‘…œ‹— —Ž–—”› ‹ •œ–—‹dz œ ͳͻ͸ͷ ‹ ™ Ƿ‹‹‡…‹‡dz
œ ͳͻ͹Ͳ ”‘— ƒ—•œ ”œ›‹Ñ•‹ ‘’—„Ž‹‘™ƒÏ •™‘Œ‡
’‘†…Š‘†œ¦…’‘†‰ƒ”†Ï‘’–ƒ•‹…Š‰‹ƒœ†
‰‘„‡Ž‹›ǣ Ƿ
‘„‡Ž‹ œ –”ƒ™ƒŒƒ‹dzǡ Ƿ
‘„‡Ž‹ ‹‡†‘Ǧ
Œƒ„›™œ‹‡Ž‘›…Š†”œ™‹ƒ…Š•‹¸œ‡•œŽ‹
‘Ñ…œ‘›dzǡ Ƿ
‘„‡Ž‹ œ‡ •ƒ‹dzǡ Ƿ
‘„‡Ž‹ œ ’”‘䄦
’”œ›”‘†‹œ‡…Šƒ‹‹‡—’”‘‰—‘™‡Œ‡”›
‘–™‘Œ‡‘…œ›dzǤ‹‡”•œ‡‹•–‡”‹‡–ƒ‡ǡ„›—Ž‘–‘ä©•—
œƒ–ƒ‹‡•’‘–ƒ‹‡’σ…‹•‹¸’‘†™×Œ‹‡
’‘ƒœƒ©ƒŒƒ™‹‡Ǥ‘ƒƒ„†ƒ•ǡ œŒƒ™›•™‘Œ‡Œ”œ‡…œ›Ǧ
‘††‡…Šœƒ’Ž¦–—Œ‡…‘”ƒœ†ƒŽ‡Œ
™‹•–‘ä…‹ƒœ™ƒÏ‰”ƒˆˆ‹–‹ǣǷ
”ƒˆˆ‹–‹œ’”›•œ…œƒ‹dzǡǷ
”ƒˆˆ‹–‹
„Ž‹Ă‡ŒŒƒ•‡Œ‰×”›ˆ‘•ˆ‘‰‹’•—”‘•¦…‡™‡‰Ž‡
œ ‰ƒ–‡dzǡ Ƿ
”ƒˆˆ‹–‹ †‘„”‘•¦•‹‡†œ‹‡dzǡ ‹–†ǥ ƒ —Œ¸–‡
œƒ‰ƒ†‹‡‹‡ ‘Ѓ ‘„‡Œ”œ‡© œ ™‹‡Ž— •–”‘Ǥ †‘†ƒ–—ǡ †œ‹¸‹’”ƒ…›ƒ•œ›
— ƒ„†ƒ•ƒ ‹‡ œƒŒ†œ‹‡› ’‘™–ƒ”œƒŒ¦…‡Œ •‹¸ ˆ”ƒœ›ǡ ƒŽ‡
’‹‡•‹¸™›•‘‘™’”œ‡Œ”œ›•–‘ä©„‹‡Ž–›–ƒ‘™ƒ
”‡ˆŽ‡•Œ¸‡‰œ›•–‡…ŒƒŽ¦‹„ƒ”†œ‘”‡ƒŽ‹•–›…œ¦Ǥ
ƒ–›™†‘Ž‹‹‡’‘†‹‡ä•‹¸‰”—†‘
†”—‰‹‡Œ…œ¸ä…‹ǡ™‘ˆ”‘–ƒ…Œ‹†‘™‹‡”•œ›‘ƒƒ
‘†–™ƒ”œƒŒœ‹‡Ž‡ÑĀ†Ā„Ï‘’‘Ā†Ā„Ž‡
ƒ„†ƒ•ƒ ‘’‹•—Œ¦…›…Š ‹ƒ•–‘ ’‡Ï‡ •…‡‘‰”ƒˆ‹‹
’‘™•œ‡…Š‹‡ œƒ‡Œ œƒ•–›‰Ï‡Œ ™ ‰”ƒˆˆ‹–‹ǡ œƒŒ†—Œ¦ •‹¸
‹‡…Š‹–‹‡×™‹Ă‡‘„‹ƒ–
™‹‡”•œ‡–ƒ‹•Ïƒ™ƒƒ’‹‘”ƒǡ–×”‡”×™‹‡Ă•¦‘„”ƒœƒ‹ǡ
™–×”›—…œ‡•–‹…œ¸‹–×”›‹‡•œ–ƒÏ–—Œ‡
Ž‡…œ’‡Ï›‹‘•–ƒŽ‰‹‹ǡ‘‰Ž¦†ƒ›‹ƒ•’Ï‘™‹ƒÏ‡Œä…‹ƒ‹‡
–‘–›Ž‘–Ï—ƒ’‹‡”ƒŒ¦…›ƒÏ‘’ƒ–›
’ƒ‹¸…‹ǡ–”‘…Š¸Œƒ™•–ƒ”›‹‹‡Ǥ
‹‡™›„”ƒ‘†‘Š‹•–‘”‹‹’”œ›”‘†›
†ƒǤ‹‡†Ž‡…‹
12
SPORT
PEGAZ
POLICKI
‘Œ‡‰”ƒˆˆ‹–‹
‘ƒƒ„†ƒ•
ȗȗȗ
ˆ”—¦Ï‡™†œ‹—’Ž¸‘•‹‡†Žƒ
œ™Ïƒ•‡‰‘™›„‘”—
œ”›—‰†œ‹‡Œƒ•×ύ‹
™›ˆ”ƒ…œ‘‡
ƒ†”—–ƒ…Š™•Ï—…Šƒ‡™‡–‹—†›
‘Œ–ƒ
‹‡Ž‹ƒ
™‹”–—‘œƒœ’‘††ƒ•œƒ
ƒŒ—†ƒ•œ›‹‡„›Ï‘ĂƒŽ—œŒ‹”—‰ƒ‹ƒ
ƒ’‘†—•œƒ…ŠÏ‘…‹‡’‘†’‹‡”ƒÏ›‰Ï‘™›
œƒÏƒĂ†›ƒĂ†‡‰‘’”ƒ™‹‡‘†’‘†•œ‡™‹
‹™‹‡†œ‹ƒÏ…‘‘—œ‰ƒ”ƒ™›‹’‹ƒÏ‘
—–ƒŒƒ…‘†œ‹‡ÑŒƒ•×ύ‹’”œ‡Ž‘–‡
•”œ›’…‘™‡Œ’ƒ”ƒˆ”ƒœ›‹‰†›‹‡•Ï›•œƒÏ‡
™Œ‡†›–›Ž‘‘‹‡…œƒ•‡–‘ä•–ƒ‹‡
‘•†‘•œ›„›’”œ›Ž‡‹™•’‘‹‡‹ƒ™‡”–—Œ‡
‰”ƒˆˆ‹–‹’‹•œ‡•‹¸•ƒ‘
•‹‡†Ž‘™‡‰”ƒˆˆ‹–‹
”œ›‘•–ƒ–‹‡Œ†‡•…‡”ƒ–——
œ™ƒ‡ŒÏƒ™¦
”‡†ƒˆƒŽ—Œ‡Š‹’Š‘’‡
”ƒˆˆ‹–‹œ’”›•œ…œƒ‹
‹‡’‹‡”™•œ‡‹‡‘•–ƒ–‹‡
’”›•œ…œ‡‘•‹‡†Žƒ
”‘’‹‡Œ¦™’”œ‡Ă—–›…Š
’‡•–ƒ…Š•Ï‘‡…œ‹ƒ
™’‹•ƒ‹™’×Ϗ”‘
Žƒ–‡•…Š‘†‘™›…Š
’¸ƒŒ¦Ƿ󅋐¦dz
–‘‘•–”‘Л
‘‹Œƒƒ’–—”›„Ž‘‡”•×™
•Ï‘™ƒœ‘Ñ…ƒŒ¸œ›ƒ
™‰ƒ”ä©„‹‡”œ‡
œƒ…‹•ƒ
„›‹‡•–ƒÏ›•‹¸
‹•”¦
”ƒˆˆ‹–‹œ‰ƒ–‡
‡œ‘„”‘Ă›
„‡œƒ‰ƒÑ…×™
•’—•œ…œ‘‡œ‡•›…œ›
ƒ•œ‡†‘„”œ‡—Ï‘Ă‘‡†œ‹‡…‹
œƒ”ƒœœƒ’”‘‰‹‡•œ…œ‡ƒŒ¦
’”œ‡Ž‡Ñ•–™ƒ‹
‰ƒ–‡„‡Œ•„‘Ž‘™‡‰‘‹Œƒ
™ƒ–ƒŠ¦’‘†…Š‘†œ¦
¦•ƒŒ¦
ƒ‹‡–ƒ‹™›‹
‹‡–‡•œƒŽ‹
œƒ‰‡•–
›™ƒĂ‡
œƒ‰”›œƒŒ¦
ƒ‘”†ƒ…ŠŽ‡‘
ƒÏƒ’ƒ…Š”‡™
œƒ–‘ƒ…Š’ƒ”‹‰×™
’”œ›•–ƒÑ”¦Ă‘™‹×™
ϗ’‹›ƒŽ—…Š×™
™›…‹‡‹œ¸œ
‹ƒ•‘™‹…‡ƒŽƒ‡’”œ‡œ’•›
™›†‘‹‡’‘†‘„‡
‘”–䙋ƒ–󏋏”—‰ƒ
–—„›Ž…›™’ƒ–”œ‡‹
™Ă›”‘•‘’
›äŽƒ‹ƒŒ–×™
œƒ™‹–ƒŒ¦
䅋ƒ›
13
PEGAZ POLICKI
PEGAZ POLICKI
”ƒˆˆ‹–‹œƒ‰ƒÑ…‡
י‹¦
Ǖœ…œ‡ƒ
Ǐ‘Œ‡™‹‡”•œ‡•…Š‘†œ¦ƒ’•›
‹‡†›ŒƒœƒŽ‡†™‹‡•‘Ž¸
ƒ†‹…Š‹‡†‘Ž¦
œƒ‹¸–¦ƒ…œ–‡”›•’—•–›
‘…œ‡‹™ƒ‹ƒ
™Žƒ–ƒ…Š™‹‡Ă‘™…×™
ƒ†•’ƒ…‡”‡
†Ï—‰‘ä…‹’ƒ’‹‡”‘•ƒ
’‘‹¸†œ›Š—ä–ƒ™ƒ‹
„›—ŽĂ›©’—’‹Ž‘™‹
‰†œ‹‡‘Ž™‹‡œ‡…Š…‡
ƒ‰ƒ‹‡…‹•›…œ
†Žƒ‹‡Œ‡†‡‰‘
’ƒƒ
”ƒˆˆ‹–‹‘Ï‘…‹‡
›’Ï›¦Ï™„‹‡Ž‹•ƒ”’‡–‡
’‘Ž‘™‡‰‘Ï×̓•…Š‘†œ‹Ï‘
ƒ•Ï‘‹•‡”
‡‹‰†‘ˆ‡‹‰ƒ
‰”ƒ‹…ƒ„ƒœƒ”…‡‰Ïƒ‘×”‹
ˆ—”ƒ™›’ƒ•
‹„‹ƒÏ‡•ƒ”’‡–‹
×Ā‹‡Œ—Ïƒ†›„ƒ‹‡–›’‘Ž‹–›ƒ
™‹‡Ž‹•œƒ…Š–›Ž‘‹Žƒ†‹ƒ
™‰¸„‹‡’‘‰ƒ”†ƒ
†Žƒ’‘Ž•‹‡‰‘„‹‰‘•—
™œ‰Ž¸†‡‘™‘…×™‘”œƒ
ä”׆σ™‹…›•¦•‹ƒ†×™
”‡‹œ™ƒ›Ï‘–‡
14
”ƒˆˆ‹–‹†‘„”‘•¦•‹‡†œ‹‡
†…œƒ•—†‘…œƒ•—
•‹¸œƒ›
‹‡‹‡†›’‘ƒ‰ƒ›
„‡œ”ƒ†‡—‹–‡Ž‡–—ƒŽ‹ä…‹‡
œƒÏ‘Ă›©‘Ï’ƒ
™†‘™‹‡’‘Š›†”ƒ—Ž‹—
™›‹‡‹©—•œ…œ‡Ž¸
›™ƒĂ‡‹‡’”‘•œ‡‹œƒ™‹–ƒ›’‘
–”œ›Ž‹•–‹„‘„‘™‡†Žƒ•ƒ—
™•’׎‡Œƒ™›
†…œƒ•—†‘…œƒ•—
”‘œ’‘œƒŒ‡›•‹¸’‘”œ—…‘›’‡…‹‡
‘…›”‘œ–”œƒ•ƒ‡Œ†”œ™‹ƒ‹
”™‹•–‘ä…‹™‡Ž‹‹‡
œƒ•ƒ‹’‘œƒŒ‡›•‹¸
‰†›•¦•‹ƒ†Œ—Ă
…—…Š‹‡
”ƒˆˆ‹–‹œ‹‰Ǧ‡‡
›…Š‘™›™ƒ›’”œ‡œ„ƒ„…‹¸
‘††‹ƒ™›Œƒœ†—‘Œ…ƒ
–×”‡—–‡”ƒœ‹‰Ǧ‡
‹Ž‘†›Ñ•ƒ‰Ïƒ
††‹ƒ™›Œƒœ†—ƒ–‹
–×”ƒœƒŽƒœÏƒ”‡†›–•œ…œ¸ä…‹ƒ
‹‡™ƒ”–›ˆ—–ƒÏƒ×™
™…œ–‡”†œ‹‡•–‘Ž‹•–›”Žƒ†…œ›—
†‹Ž—‘•–ƒ–‹…ŠŽƒ–
…ŠÏ‘’‹‡…œ•¦•‹‡†‹‡ŒŽƒ–‹
•–—†‹—Œ‡ƒ…‘†œ‹‡Ñ
ˆ‹Ž‘œ‘ˆ‹¸–”œ‡’ƒƒ
—”‘•‹‡”‘–ƒ
™œ‘”…‘™›’”œ›Ïƒ†
‘–™ƒ”–›…Š‰”ƒ‹…
‹œƒ‹¸–›…Š
‘…œ—
”ƒˆˆ‹–‹œ„ƒ„…‹ƒ‹
”ƒˆˆ‹–‹†Žƒ•‹‡„‹‡
”œ›—Ž‹…›‹•–”œƒƒ™‡”‡‰‘
Šƒˆ–—Œ¦•‡”™‡–‹™•’‘‹‡Ñ
‹–ƒ‹’”œ‡Ă›–›…ŠŽƒ–
…‘”ƒœ•–ƒ”•œ‡
•¦•‹ƒ†‹
ƒĂ†ƒ‘–›™‡•™‘Œ‡‰‘†œ‹‡…‹Ñ•–™ƒ
ƒ…‡–‡‘™›œ‡™•œ¦†’”œ›™‹‡œ‹‘‡Œ
•ƒ‹‡ƒ”–‘ˆŽƒ‹Ȃ„ƒ„‹œ‹‡‹ƒ…œƒ‡Œ
’›”‡™—†—”ƒ…Š†‘•ƒ…œƒ›…Š‰œ‹‹‡
’‹‡”‘‰×™…Š‘©”—•‹…Š•™‘Œ•‘•ƒ—Œ¦…›…Š
ה—‹•œ‘‡‰‘ƒ†™×…Š‰ƒ”ä…‹ƒ…Š”ƒœ‘™‡Œ
›•‹ƒ†—Œ¦ƒÏƒ™…‡„‹ƒÏ‡‰‘Ϧ„‡…œ‹
œ¸…œ‘‡†”‡’–ƒ‹‡’‘•…Š‘†ƒ…Š
„Ž‘‘™‹•
›Ž—œ—Œ…œÏ‘™‹‡—Ȃ×™‹¸†‘•‹‡„‹‡
…‘”ƒœ…œ¸ä…‹‡Œ
”œ—…ƒœ’‘Ž‡”×™…—›’”œ›—•×™
’”œ‡Ïƒ†—‹’‘”–‘™‡œ‘•–ƒ™‹ƒ
‹’”œ›•–ƒÑ‘‹™‘ŒƒĂ‡”×™
•’”œ‡†ƒŒ¦…›…ŠŒ—–”‘
‹‡•‹‘›•™‘„‘†¦‘’—•œ…œƒ
„Ž‘‘™‹•ƒ„”œ‡Ăƒ
ϛ¸ƒ”‘œŽ‡™‹•ƒ„”›
™›’‘‰‘†œ‹©•‹¸œ‘Ï‘™‹—…Š—”
ϑ‹‡‹‡‰”¦Ă‡Ž‹
‰ƒ•œ¦‹Ž™ƒ–‡”Ï׆‹
‹Ž¦™‹‘•Ïƒ
œƒ‘–™‹…œƒ•‹¸™–”œ…‹ƒ…Š
‘”ƒœ–‘•‘„‹‡
’”œ›’‘¦‹‡‰‘
–‡‰‘‘™‡‰‘‹ä‡‰‘
‘Ž•‹‡‰”ƒˆˆ‹–‹
”ƒˆˆ‹–‹œƒ†ƒ”–›
ƒ’‡–‘™ƒÏ‡•ƒ•’ƒ•—†œ‹Ï‡
•—ˆ‹–ä…‹ƒ›™’¸…Š‡”œƒ…Š
Œ¦–”œ¦
’‘×Œ‰‘ä…‹›
’‘Ïׅ‹Ï•‹¸œ”‡•œ–¦
™‘Œƒ™‹•‹™’‘™‹‡–”œ—
œƒ’ƒ…ŠŽ‡Œ—‡—Ž•Œƒ™‡™Ï‘•ƒ…Š
œ‡•…ŠÏƒƒƒ‡
”‡•œ–ƒ‰‹’•—
”œ‡ÏƒŒ‡’‘‘Žƒƒ™–”ƒ™‹‡
„‹‡Ž‘‡Œ”™ƒ™‹‹‡
ƒŽƒ”œ‡’¸†œŽ—Œ¦œƒ…Š×†
‡Ž‡”œ›™›–”ƒ™‹ƒŒ¦‘…›
™œƒŽ¸–›…Š”‡™‹”ƒ…Šœ„‹‡”ƒ‹ƒ
‹–‹‡’‘–”ƒˆ‹‘–™‘”œ›©•œƒ’ƒƒ
™‹¸…–‘…œ¦’‹ƒ¸Œ‡†‹†”—†œ›œ‰¸„›
c…‹ƒ›•—ˆ‹–›™’¸…Š‡”œƒ…Š
’‘Ž•‹‡‰”ƒˆˆ‹–‹
†¦Ă›Ï‡
ƒ‘…‡”–™ƒĂ‡
‘’‹‡Œ¦…‡‰‘Žƒ–ƒ†”‡•œ…œ
™…Š‘†œ‹„‘•›‹•–‘’ƒ‹
œƒ‘ϐ‹‡”œ‘•œ—Ž‹
’Ï›‹‡–”‘…Š¸”œ‡‹‹”‘’Žƒ
•Ï‘Ñ…ƒœƒ™‹”—Œ‡ƒ’ƒ”‹‡…‹‡
‰¸•‹‡Œ•×”‹
‹•‹ƒ–¸”‘œ’‹¸–¦
‹¸†œ›…œƒ”…‹Ă‡„”‡
‘†•–¦’‹’ƒŒ¦‘™‹
”‘•ƒ
‹Ï¦¦œƒ–”œ¸•‹‡
‘‹×™’‘Ž›…Š
–ƒ„—
15
PEGAZ POLICKI
PEGAZ POLICKI
‘ƒƒ„†ƒ•
”ƒˆˆ‹–‹‹‡™‹‡
†ƒ™ƒ©„›•‹¸‘‰Ï‘
ǖƒ…›„‡œ™•–›†‹
–ƒ…›†œ‹•‹‡Œ•‹
Œ‡†ƒ
—•œ‡‹•ƒ‹‡Œƒ„ύƒ
’‘–”ƒˆ‹Ž‹œƒ…œ‡ƒ©
™›–”™ƒ©†‘†‹ƒ
œ™‹¦œƒ‹ƒ†Ï‘‹•–—Ϧ
ƒœƒŒ—–”œ™‘‰”‘†œ‹‡
’‘ä…‹‡Ž‹
’‘”ƒ‡œƒŽƒœÏŠ›‡
–×”›Œƒ‘–›Ž
…œ‡”™‘Ñ…œ›†—ƒ…‹
’”œ›•‹ƒ†Ï
”ƒˆˆ‹–‹†‘‘™‡
”×…‹Ïƒäœ‘…‡Œœ‹ƒ›
„›Ï‘’‘•‹×†‡Œ
†œ‹‡…‹ƒ‹™›•ƒ‹™ƒÏ›œ
’‹Ăƒ
ŒƒœÏƒœ‹‡‹
Ž‡‘ƒ—…Š‡¸
•œ‘Ž›†œ™‘‡œƒ
™ƒ†”ƒ•
–”œ›‹‡†‘’‹–‡—„‹
‘”—…Š›ƒ•–‘Ž‡
”‘†œ‹Ï •‹¸ ™ ‘•‹‹‡ ™ ͳͻͷ͸ ”‘—Ǥ ‘
‘”œ‘™ƒ ‹‡Ž‘’‘Ž•‹‡‰‘ ’”œ›„›Ï ™ ͳͻ͹ͺ
”‘—Ǥ œƒ™‘†— Œ‡•– –‡…Š‹‹‡ –‡…Š‘Ž‘‰‹‹
ۙ‹‡‹ƒ ‹ ‹•–”œ‡ ‡Ž‡”•‹Ǥ ‡•– ‘Œ…‡
…œ™×”‹ †œ‹‡…‹ǡ …‹‡•œ› •‹¸ –”‘Œ‰‹‡ ™—…œ¦–Ǥ
ƒ•Œ‘—Œ‡ •‹¸ ™¸†ƒ”•–™‡ •’‹‹‰‘™›Ǥ
”‘— ͳͻͻͳ œ†‘„›Ï ‹†›™‹†—ƒŽ‡ •’‹‹Ǧ
‰‘™‡ ‹•–”œ‘•–™‘ ”ƒŒ— ‹ œ‘•–ƒÏ ’‘™‘σ›
†‘ƒ†”›‘Ž•‹Ǥ
‡„‹—–ƒ…‹–‘‹™‹‡”•œ›œƒ–›–—Ï‘™ƒ›
Ƿ ”ƒ‹‘ƒ…Š ”ƒ™›dz ™›†ƒÏ ™ ͳͻͻͷ ”‘—Ǥ
‘ƒ†–‘—ƒœƒÏ›•‹¸‘Ž‡Œ‘ƒ•–¸’‡–‘‹‹
Ƿ›…‹‡ •œ…œƒ™‹—dz ™ ʹͲͲ͹ ”‘— ‹ Ƿ ‰Ž‹›
—Ž‡’‹‡‹dz ™ ʹͲͲͻ ”‘—Ǥ ™‘Œ‡ —–™‘”›
’—„Ž‹‘™ƒÏ –‡Ă ™ ”×Л…Š ƒŽƒƒ…Šƒ…Šǣ
ǷŽ‡’ œ ƒ†œ‹‡Œ¦dz ȋʹͲͲͶȌǡ Ƿ•Ï—…Šƒ‹ ™ ƒ‹‡‹‡ ‘”œ‘™ƒdz ȋʹͲͲͺȌǤ ‡‰‘
™‹‡”•œ‡‹ƒ”–›—Ï›†”—‘™ƒ‡„›Ï›™’”‡•–‹Ă‘™›…Š’‹•ƒ…Š™¸†ƒ”•‹…Š‘”ƒœ
™ Ž‘ƒŽ‡Œ ’”ƒ•‹‡ǣ Ƿ”•‡ƒÏdzǡ Ƿ
ƒœ‡–ƒ —„—•ƒdzǡ Ƿ‹‡‹‡ ‘”œ‘™•ƒdz ‹ Ƿ‡‰ƒœ
—„—•‹dzǡ ƒ –ƒĂ‡ ™ …œƒ•‘’‹•ƒ…Š Ž‹–‡”ƒ…‹…Š ‘ œƒ•‹¸‰— ”ƒŒ‘™› ‹ ™›†ƒ™‹Ǧ
…–™ƒ…Š’‘‘—”•‘™›…ŠǤƒŽ‡Ă›†‘‰‘”œ‘™•‹‡‰‘‘††œ‹ƒÏ—™‹¦œ—‹–‡”ƒ–×™
‘Ž•‹…ŠǤ –›™‹‡ —…œ‡•–‹…œ› ™ ۅ‹— ‰‘”œ‘™•‹‡‰‘ ‘„‘–‹…œ‡‰‘ –‘™ƒǦ
”œ›•œ‡‹ƒ™×”…×™—Ž–—”›ǡŒ—Ă’”ƒ™‹‡’”œ‡œ©™‹‡”©™‹‡—Ǥ
”×…œ ™¸†ƒ”•–™ƒ ‹ ’‹•ƒ‹ƒ ’ƒ•Œ‘—Œ‡ •‹¸ ˆ‹Ž‘™ƒ‹‡Ǥ ƒ‘ ƒƒ–‘”Ǧ
ˆ‹Ž‘™‹‡… –™‘”œ›Ï ‡–‹—†›ǡ œ –×”›…Š ‹Žƒ ’”œ›‹‘•Ï‘ — ‘‰×Ž‘’‘Ž•‹‡
‘—”•‘™‡•—…‡•›Ǥ
ʹͲͳʹ ”‘— ™›†ƒÏ Ƿ‘œ™ƒĂƒ‹ƒ ”‘‰‹ ”œ›Ă‘™‡Œdzǡ –Ï—ƒ…œ‘‡ ƒ Œ¸œ›
Ž‹–‡™•‹ ’”œ‡œ ƒœ›• ‹ƒǤ ‡•–› Ȃ Ƿ™ „ƒ”†œ‘ ƒ•…‡–›…œ‡Œ ˆ‘”‹‡ǡ –×”‡
†‘’‡Ï‹ƒŒ¦ •–ƒ…Œ‡ ”‘‰‹ ”œ›Ă‘™‡Œ ™›”œ‡Ā„‹‘‡ ’”œ‡œ ‰‘”œ‘™•‹‡‰‘ ’Žƒ•–›ƒ
—”ƒ
¦•‹‘”ƒǤƒÏ‘ä©™•’׎‡Œ’”ƒ…›’”œ‡ƒœƒƒœ‘•–ƒÏƒ†‘‹Žƒǡ‰†œ‹‡•‹‘•–”ƒ
‹…Šƒ‡Žƒ ƒ ’‘™‘σσ †‘ ‹•–‹‡‹ƒ ’‹‡”™•œ‡ ƒ ‹–™‹‡ Š‘•’‹…Œ—Ǥ ƒŒ†—Œ‡ •‹¸
‘‘™„‡œ’‘䔇†‹•¦•‹‡†œ–™‹‡‘—‰”‘ƒ†œ‡‹ƒ‹×•–”‡œ—•ƒ‹Ï‘•‹‡”‡‰‘ǡ
‰†œ‹‡ ƒŽƒ”œ ȏ—‰‡‹—•œȐ ƒœ‹‹”‘™•‹ ƒŽ‘™ƒÏ ™‰ ‘’‹•— ä™Ǥ •Ǥ ƒ—•–››
‘™ƒŽ•‹‡Œ‘„”ƒœ‡œ—•ƒ‹Ï‘•‹‡”‡‰‘ǡœƒ›Œƒ‘Ƿ‡œ——ˆƒ‘„‹‡dzȂȏǤǤȐdzǤ
‘ƒ ƒ„†ƒ• —…œ‡•–‹…œ›Ï ™ ‘”›–‘™•‹‡Œ ‘…› ‘‡œŒ‹ ’”‡œ‡–—Œ¦…
™Ïƒ•¦’‘‡œŒ¸‹„‹‘”¦……œ››—†œ‹ƒÏ™™ƒ”•œ–ƒ–ƒ…ŠŽ‹–‡”ƒ…‹…Šǡ‘…œ›‘’‹•ƒÏ
™ ƒŒ‘™•œ› ͷͶǤ —‡”œ‡ Ƿ‡‰ƒœƒ —„—•‹‡‰‘dzǤ Ƿ‡‰ƒœ‹‡ ‘Ž‹…‹dz
œ‘•–ƒÑ…‹‡œ‘‰‹‡
”×™‹‡Ăœƒœƒ…œ›Ï•™‘Œ¦‘„‡…‘ä©™‘•–ƒ–‹ǡͺͲǤ—‡”œ‡Ǥ
†”œ™‹
‘™›Ă‡Œ’”‡œ‡–‘™ƒ‡™‹‡”•œ‡’‘…Š‘†œ¦œ–‘—Ƿ‰Ž‹›—Ž‡’‹‡‹dzǤ–ƒÏ›•‹¸
’‡”—•Œƒ•…Š‘†×™
†Žƒ‹‡’”‡–‡•–‡†‘’‘’”œ‡†‹‡‰‘‹‹‹‡Œ•œ‡‰‘–‡ƒ–—Ƿ‡‰ƒœƒǥdzǤ‘Ž‹……›
‹ •œ…œ‡…‹Ñ•…› ’‘‡…‹ ‘†’‘™‹‡†œ‹‡Ž‹ ƒ œƒ…Š¸–¸ ’”œ‡•›ÏƒŒ¦… —–™‘”› œƒ™‹‡”ƒŒ¦…‡
ƒ›’”œ›–—Ž‡‹†‘•‹‡„‹‡
Šƒ•Ïƒ‹ˆ‘”—Ï›œœƒ”‡•—ǣ
Œƒˆ‘”•›…Œ‡†‘™‹‘•›
„Ž‘ǡ „‡–‘ǡ •œƒ”› ǥ ‹–†Ǥ
ƒ†‡•Ïƒ›…Š™‹‡”•œ›—œ„‹‡Ǧ
”ƒÏ‘•‹¸ƒ†™ƒ—‡”›Ǥƒ„”ƒÏ‘Œ‡†›‹‡’”‘œ›Ǥ—–™‘”ƒ…Š
’‘Œƒ™‹Ï› •‹¸ ”×™‹‡Ă ‹‡ ’‘„Ž‹•‹‡ –‡ƒ–›ǣ ‹ƒ•–‘ǡ ‘Œ‡
‹ƒ•–‘ ‹ ˆƒ„”›ƒ „‡œ›› •›–‡–›…œ‡ŒǤ ‘–”œ‡„‡ „›Ï› Œ‡•œ…œ‡
†‘’‡Ï‹ƒ…œ‡Ȃœ†Œ¸…‹ƒǤ
ƒ•Œ‘—Œ¦…‡ „›Ï‘ •œ—ƒ‹‡ ‰”ƒˆˆ‹–‹ǡ –×”‡ ™›’‡Ï‹Ï‘„›
—‡”Ǥ ƒ‹‡•œ…œ‘‡ ˆ‘–‘‰”ƒˆ‹‡ǡ ’‘…Š‘†œ¦…‡ œ ‘Ž‹… ‹ œ‡
œ…œ‡…‹ƒǡ‹‡•¦’‘…Š™ƒÏ¦ǡƒ‹’”‘‘…Œ¦–‡‰‘–›’—œƒ…Š‘™ƒÑǤ
Š‘© †Žƒ Œ‡†›…Š ‘•œ¦ œƒ‹‘ƒ •œ–—‹ǡ †Žƒ †”—‰‹…Š ƒ†ƒŽ
’‘œ‘•–ƒŒ¦ ƒ–‡ ™ƒ†ƒŽ‹œ—Ǥ ƒŽƒœÏ‡ ”×Ї ‘„”ƒœ›ǡ
’”œ‡™ƒĂ‹‡ ‹‡Ž—†œ‹‡ǣ ‡‰ƒ–›™‡ Ȃ ƒ 䅋ƒƒ…Šǡ ‹ Œ‡†‡
’‘œ›–›™›Ȃƒ‹‡„‹‡ȋ–¸…œ¸ȌǤ
ǤǤ‹‡†Ž‡…‹
̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴̴
‹„Ž‹‘‰”ƒˆ‹ƒǣ
ƒ”‹ƒ‘’ŠǦƒ„‹Ñ•‹ȏ™ǤȐ‡ŒœƒĂœ‘Ž‹…ǣǷ’‘Œ”œ‡‹ƒdzȂ”ʹ͸ȋʹ͵͵ȌǡŽ‹’‹‡…ͳͻ͹ͻǡœ…œ‡…‹ǡ”œ‡‰Ž¦†•’‘χ…œ‘Ǧ—Ž–—”ƒŽ›Ȃ†‘†ƒ–‡†‘Ƿ
ϑ•—œ…œ‡…‹Ñ•‹‡‰‘dzǤ
‘ƒƒ„†ƒ•ǣ‰Ž‹›—Ž‡’‹‡‹ǤȀ”‡†Ǥ”›•–›ƒƒ‹Ñ•ƒǤȂ
‘”œ×™ǡǷ‹™‹ƒǤ—†ƒ‹Ǥ
‘”œ×™Ž’ǤǡʹͲͲͻǡ•Ǥͻǡͳ͵ǡͳͷǡͳ͸ǡͳͺǡͳͻǡʹͶǡʹͻǡ͵Ͳǡ͵͵ǡ͵͹ǡͶ͹ǡͶͻ‹ͷͶǤ
16
”‘‡‘”‹ƒ
–ƒ‹•Ïƒ™ƒ’‹‘”
‘
•–‘‹•œ„‡œ”ƒ†›ƒ•…Š‘†ƒ…Š
‘Ž‡Œ‘™‡‰‘†™‘”…ƒ
Œ‡•–‡ä‡‹•ƒ”‹—•œ‡
ˆƒŽ™•’×υœ—…‹ƒ
‹‘†”ƒœ›
’”œ‡…Š‘†‹‡•’Ž—™ƒŒ¦
‘†™”ƒ…ƒŒ¦‰Ï‘™›
„›‹‡†‘’—ä…‹©›äŽ‹
‘™Ïƒ•›œ—„‘ǐ‹—
ƒ™‡–‹‡’”œ›’—•œ…œƒÏ‡ä
Ǎ‘Ž‡Œƒ”œ™›†‘„›™ƒŒ¦…›•‹¸œ”‘—
–ƒ•’”ƒ™‹‡’”œ‡•–ƒ™‹
œ™”‘–‹…¸–™‘Œ‡‰‘„›–—
–™ƒ”†‡’‘•Ïƒ‹‡
…ŠŽ‡„ƒ‹‡›
™‹‡™‹‡Ž‹–‘„‘ύ—…ƒÏ‡„›©‹‹‡ǥ
‘Ž‹…‡ǡʹͳ…œ‡”™…ƒʹͲͲ͸”Ǥ
”‘‡‘”‹ƒ
—Œ‡•œ…œ‡™…œ‘”ƒŒƒ†‡Žƒ„”›
†ƒ™ƒÏ›„Žƒ•‹ǡۙ‡…‹‡‹‡Ǥ
œ‹•‹ƒŒ™”—‹ƒ…Š‰‹¦…Šƒ„”›
‹’‘†‘ƒ’‡ä’‹•’‡Ï‹‡‹‡Ǥ
ƒ™›…Šƒ‹‡‹’ƒÏƒ…‘™›…Š
‹…‹‡Œ‡•–™•–ƒ‹‡œ„—†œ‹©ǡ™•”œ‡•‹©ǡ
„‘™‹‡œƒƒ”Ï›™‹…Š”‘œ‘™›
‹…œƒ•ƒ™‹‡Ă›•‹¸’‘™‹‡•‹ÏǤ
—”•œƒÏƒ„”ƒƒǡ–ƒ‰‘ä…‹ƒǡ
ƒ’”×Б’”œ›™‘Ï—Œ‡œ†”‘‰‹Ǥ
c…‹ƒ¸”ƒ–—Œ‡‰ƒÏ¦Ā™‹ƒǡ
ƒ”‘œ”›™ƒŒ¦”™ƒ™‡‰Ï‘‰‹Ǥ
–›Ž‘™›‘„”ƒĀ‹•‹Ïƒ
’‘œ™ƒŽƒ•Ï›•œ‡©‰™ƒ”•’”œ‡†™‹‡×™Ǥ
ƒ†”œƒœ‰ƒǡ™—”œ‡ǡ›äŽ—–™‹Ïƒǥ
‹œƒ’‹•ƒÏƒ•‹¸™…œÏ‘™‹‡—Ǥ
‘Ž‹…‡ǡʹͻ’ƒĀ†œ‹‡”‹ƒʹͲͲ͸”Ǥ
‘‹‡’”ƒ™†ƒǡNj‡„‹‡‹‡ƒǥ
‘œƒ‹‡‹ƒÏ„›™•œ›•–‹‡
•’‘Œ”œ‡‹ƒ‘‹‡ƒ–‘
œ™‹†‘‹‡ƒ’‘Ž‹…‹”›‡
‹‰‘ϸ„‹‡œ’ƒ”ƒ’‡–—Ǥ
”œ‡•œÏ‘ä©œ‘‹…Š›äŽ‹
’”œ›…—’¸Ïƒ™œƒƒƒ”ƒ…Š
’ƒ…Š¦…›…Š…œ›•–‘ä…‹¦•…Š‘†×™Ǥ
‹‡’”ƒ™†ƒǡ
Nj‡„‹‡–ƒ‹‡ƒǤ
™‘Œ‡…‹¸Ă‹‡”‘‹Œ‡•œ…œ‡•Ï›…Šƒ©
ƒŽƒ–…‡•…Š‘†‘™‡Œǥ
ƒ†œ™‘‹Ï‡†‘†”œ™‹Ǥ
ƒ’”‘‰‹‡„›Ïƒ”ƒ†‘ä©ǡ™‘ÑŠ‡”„ƒ–›ǡ
™×Œ—䏋‡…Š‹‰Ï‘•ǡ
…‘—–”™ƒŽ‹Ï•‹¸™ä…‹ƒƒ…ŠǤ
œ‹•‹ƒŒœ–”—†‡
—•œ¸™•œ›•–‘™›…‹•œƒ©Ǥ
”œ‡…‹‡Ă…Š‘†œ‹Ï‡†‘‹‡„‹‡
–›Ž‡Žƒ–ǥ
…Š‘†œ¸ƒ†ƒŽǡ
…Š‘©”‘×™‘‹…Š‘††ƒ™ƒ
‹–ƒ›…‡”•‹‡Œ‹‡•Ï›•œƒÏǤ
‘Ž‹…‡ǡͳͻ…œ‡”™…ƒʹͲͲͷ”Ǥ
Žƒ‹…ŠȂ†Žƒ‹‡
†Žƒ‹…Š
ƒ™‹‡”œ„‹‡’‹•œ…œ›
䙋‡”‰‘…‡
™œƒ’Ï‘…‹—•”œ›’™‘œ—
—”œ‡•‹¸™œ„‹Œƒ
‰‹ƒ†›‘†”ƒ„‹ƒ…‘’‘Ă›…œ‘‡
™‹¸†œ›‹ƒ•–‘™‹—’”œ‡›ƒ•œƒ”ƒ
ƒ™•œ›•–‘–‘†Žƒ‹…Š
‹™‡Œ’ƒ‹¸…‹
Ȃ™ƒ†”œ‡™•–”œ›ƒ›
‘†”—…Š‡–”™‘‰‹
„‘†Žƒ‹‡Œ‡•–‘•ƒ†œ’‹•œ…œ‡Ž‹
’‘Ž‹…‹‡Œ„‹‡Ž‹
‘Ž‹…‡ǡͳͳ•‹‡”’‹ƒͳͻͺ͵”Ǥ
=HEUDáLRSUDFRZDá$GDP:6LHGOHFNL
‡‰ƒœ‘Ž‹…‹”ͳ͵ȋͺͳȌǣ†‘†ƒ–‡Ž‹–‡”ƒ…‹†‘‹‡ä…‹‘Ž‹…‹…Š”͵ʹͻǤ
‡†ƒ…Œƒǣ†ƒǤ‹‡†Ž‡…‹ǡ‘–ƒ–ǣƒ†ƒǤ™Ǥ•‹‡†Ž‡…‹̷™’Ǥ’ŽǤ
•’×ϒ”ƒ…ƒǣ‘ƒƒ„†ƒ•ǡ–ƒ‹•Ïƒ™ƒ’‹‘”Ǥ
›‘”œ›•–ƒ‘™‹‡”•œƒ”‹ƒƒ‘’ŠǦƒ„‹Ñ•‹‡‰‘Ǥ
†Œ¸…‹ƒǣǤǤ‹‡†Ž‡…‹Ǥ‘”‡–ƒǣǤ‹‡†Ž‡…ƒǤ
‡‰‹‘ƒŽ‡–‘™ƒ”œ›•œ‡‹‡‹–‡”ƒ…‘Ǧ”–›•–›…œ‡™‘Ž‹…ƒ…Š‹™‹¦œ‡‹–‡”ƒ–×™‘Ž•‹…Š††œ‹ƒÏ™œ…œ‡…‹‹‡Ǥ
17
KULTURA
Poniedziałki z muzami
KULTURA
TEATR POLSKI
UL. SWAROŻYCA 5
71-601 SZCZECIN
WWW.TEATRPOLSKI.SZCZECIN.PL
[email protected]
PAŹDZIERNIK 2013
25
26
27
29
30
Piątek - CZEGO NIE WIDAĆ Michael Frayn Duża Scena
Sobota - CZEGO NIE WIDAĆ Michael Frayn Duża Scena
Niedziela - CZEGO NIE WIDAĆ Michael Frayn - Duża Scena
Wtorek - CZEGO NIE WIDAĆ Michael Frayn Duża Scena
Środa - CZEGO NIE WIDAĆ Michael Frayn Duża Scena
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
CZEGO NIE WIDAĆ
Michael Frayn
reżyseria: Andrzej Zaorski
scenografia: Jerzy Rudzki
asystent reżysera: Adam Dzieciniak
czas trwania: 3 : 05 h, dwie przerwy
Szanowna Publiczności! Czy siedząc na widowni zastanawialiście się kiedyś nad tym, czego
z Waszej perspektywy nie widać i czego o teatrze nie wiecie? Jeśli tak, sztuka Michaela Frayna
da Wam odpowiedź. W tej opartej na grze konwencjami farsie o teatrze i ludziach teatru będzie
Wam dane zajrzeć za kulisy…
zdjęcia: Włodzimierz Piątek
Występują:
OLGA ADAMSKA, LIDIA JEZIORSKA, SYLWIA RÓŻYCKA, KATARZYNA SADOWSKA, MALWINA SZWACZYK
ADAM DZIECINIAK, MICHAŁ JANICKI, SŁAWOMIR KOŁAKOWSKI, MIROSŁAW KUPIEC, JACEK PIOTROWSKI
Regionalne Stowarzyszenie Literacko-Artystyczne w Policach zaprasza na
cykl spotkań w każdy drugi poniedziałek miesiąca, spotkania zapowiadane będą
plakatami. Przy herbatce, kawie i ciasteczkach można będzie posłuchać tekstów
lokalnych twórców, ale i innych zaproszonych gości, obejrzeć artystyczne zdjęcia,
ciekawe rzeźby, zobaczyć artystów przy pracy. Będą to w pewnym sensie warsztaty słowa, a także rzeźby, malarstwa i fotografii. Można przynieść własne prace, przeczytać ulubione utwory, poradzić się, podyskutować. WSTĘP WOLNY.
18
19
SPORT
INFORMACJE
SMS Police - Orzeł Elbląg
Pięć setów i zwycięstwo
Zawodniczki Szkoły Mistrzostwa Sportowego Police stoczyły w niedzielę pięciosetowy bój
z Orłem Elbląg. Policzanki wygrały 3:2 i zdobyły pierwsze ligowe punkty w tym sezonie.
INFORMACJA NA TEMAT PRACY AUTOBUSÓW KOMUNIKACJI MIEJSKIEJ
W OKRESIE DNIA WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH NA TERENIE GMINY POLICE
27.10.2013 (NIEDZIELA)
Linia 107 – autobusy będą kursować według specjalnego niedzielnego rozkładu jazdy (13 autobusów)
z 8 minutową częstotliwością (częstotliwość ta zachowana będzie w godzinach 9.00 – 17.00)
01.11.2013(PIĄTEK)
Linia 102 – autobusy będą kursować według specjalnego sobotniego rozkładu jazdy (4 autobusy)
co 20-24 minuty (częstotliwość ta zachowana będzie w godzinach 9.00 – 17.00)
Linia 107 - autobusy będą kursować według specjalnego rozkładu jazdy (13 autobusów)
z 8 minutową częstotliwością (częstotliwość ta zachowana będzie w godzinach 9.00 – 17.00)
Linia dodatkowa na Cmentarz Policki – kursować będzie na trasie: Tanowska, Piłsudskiego, Wyszyńskiego,
Piaskowa, Grzybowa, Piłsudskiego, Dębowa, Cisowa, Asfaltowa, Wojska Polskiego, Grunwaldzka, Tanowska
Cmentarz – autobus zatrzymuje się na przystankach zlokalizowanych na trasie
Odjazdy autobusów spod Cmentarza co pół godziny od 8.00 do 20.00
Linia bezpłatna, kursuje na zlecenie Burmistrza Polic
02.11.2013 (SOBOTA)
Linia 107 - autobusy będą kursować według specjalnego rozkładu jazdy (13 autobusów)
z 8 minutową częstotliwością (częstotliwość ta zachowana będzie w godzinach 9.00 – 17.00)
Linia dodatkowa na Cmentarz Policki – kursować będzie na trasie: Tanowska, Piłsudskiego, Wyszyńskiego,
Piaskowa, Grzybowa, Piłsudskiego, Dębowa, Cisowa, Asfaltowa, Wojska Polskiego, Grunwaldzka, Tanowska
Cmentarz– autobus zatrzymuje się na przystankach zlokalizowanych na trasie
Odjazdy autobusów spod Cmentarza co pół godziny od 8.00 do 20.00
Linia bezpłatna, kursuje na zlecenie Burmistrza Polic
03.11.2013(NIEDZIELA)
Linia 107 - autobusy będą kursować według specjalnego rozkładu jazdy (13 autobusów)
z 8 minutową częstotliwością (częstotliwość ta zachowana będzie w godzinach 9.00 – 17.00)
Linia dodatkowa na Cmentarz Policki – kursować będzie na trasie: Tanowska, Piłsudskiego, Wyszyńskiego,
Piaskowa, Grzybowa, Piłsudskiego, Dębowa, Cisowa, Asfaltowa, Wojska Polskiego, Grunwaldzka, Tanowska
Cmentarz– autobus zatrzymuje się na przystankach zlokalizowanych na trasie
W pierwszym secie niedzielnego
spotkania tryumfowały elblążanki. Nie
pozwalały SMSkom na prowadzenie
w grze i wygrały zasłużenie 25:16.
Drugi set był lepszy i bardziej wyrównany. Obie drużyny walczyły punkt
za punkt, skutecznie, zarówno w ataku, jak i obronie. Ostatecznie jednak,
lepsze okazały się zawodniczki Orła
wygrywając 25:23.
W trzecim secie do głosu doszły
gospodynie. Zawodniczki trenera
Jerzego Taczały, a w szczególności
Ewelina Karsztun i Manuela Jakóbiak
siały popłoch w drużynie Orła. Wprawdzie w końcówce spotkania elblążanki doprowadziły do remisu 23:23, to
ostateczny głos należał do gospodyń,
20
które najpierw stworzyły dramaturgię,
a potem odprawiły z kwitkiem rywala 28:26.
Czwarty set to prowadzenie gospodyń, które nie pozwalały rywalowi
na zbliżenie się do wyniku remisowego. SMSki zagrały mądrze w ataku
i obronie, a zawodniczki Orła nie radziły sobie z będącą w dobrej dyspozycji Eweliną Karsztun. SMS wygrał
25:23 i o losach tego spotkania decydował tie-break.
Piąty set to początkowe prowadzenie
elblążanek. SMSki szybko doprowadziły do remisu (5:5), a później zwiększały swoją przewagę punktową. Przy
stanie 13:11 trener Orła Elbląg poprosił o 30 sekundową przerwę, jednak
na niewiele się to zdało. Najpierw
skuteczne SMSki zdobyły 14 punkt,
a potem rywala pogrążyła Dominika
Tymosiewicz. SMS wygrał 15:12 i całe
spotkanie 3:2.
SMS Police – Orzeł Elbląg 3:2
(16:25, 23:25, 28:26, 25:23, 15:12)
SMS Police: Bartkiewicz, Tymosiewicz, Wiązowska, Wojtanek, Oktaba,
Jakóbiak, Elko (l) oraz Abramajtys,
Antosiak, Wachel, Karsztun, Chmielnicka
Orzeł Elbląg: Szostak, Białczak, Miklasińska, Goździewicz, Bąk, Frąszczak,
Fota (l) oraz Jabłońska, Ilukowicz, Korzeniewska, Wąsik, Cupisz
Odjazdy autobusów spod Cmentarza co pół godziny od 8.00 do 20.00
Linia bezpłatna, kursuje na zlecenie Burmistrza Polic
Wyszczególnione linie obsługiwane będą autobusami SPPK.
PANTOMOGRAM
Gabinet RTG ZĘBOWE
Police, ul. Spółdzielców 50
tel. 091 317 53 66
Czynne: Pon.- Pt. godz. 10-19
21
SPOŁECZEŃSTWO
SPOŁECZEŃSTWO
Wyprzedź meningokoki!
Nie zwlekaj, zaszczep
swoje dziecko
Najnowsze wyniki badania świadomości na temat meningokoków w Polsce wskazują, że
prawie 70% rodziców nie wie, iż Inwazyjna Choroba Meningokokowa może mieć piorunujący
przebieg
Meningokoki to groźne bakterie
(Neisseria Meningitidis), które są jedną z najczęstszych przyczyn bakteryjnych zakażeń inwazyjnych.
Meningokok jest chorobotwórczym drobnoustrojem, wywołującym
między innymi ciężkie zapalenia inwazyjne takie jak zapalenie opon mózgowo – rdzeniowych (ZOMR) i sepsa
(posocznica), określane łącznie jako
inwazyjna choroba meningokokowa
(IChM).
Inwazyjna choroba meningokokowa może mieć bardzo poważny przebieg i wymaga szybkiej diagnostyki
i leczenia, aby zapobiec potencjalnym
trwałym powikłaniom .
Zidentyfikowano dwanaście grup
serologicznych Neisseria meningitidis, z których sześć (A, B, C, W, X
i Y) jest odpowiedzialnych za większość przypadków zachorowań na
całym świecie. Choroba meningokokowa stanowi największe zagrożenie dla niemowląt i małych dzieci
w okresie pierwszych czterech lat życia. Drugi szczyt zachorowań obserwuje się wśród młodzieży. Zwiększone
ryzyko zachorowania może występować w sytuacjach takich jak: podróż
do obszarów o wysokim poziomie endemicznych zachorowań na chorobę
meningokokową (np. afrykański pas
występowania zapalenia opon mó-
ZROZUMIEĆ MENINGOKOKI
5-10% ludności może być nosicielami bakterii
Neisseria meningitidis bez objawów infekcji5
Drogi zakażenia:
POLSKA
UNIA
(N=305)13-15
EUROPEJSKA 59%
USA
(2008, N=1 172)5
(2006, N=5 223)5
AZJA
EPIDEMIOLOGIA MAŁO ZNANA 5
38%
1,5% 0,6%
AMERYKA
ŁACIŃSKA
I KARAIBY
W skali światowej umieralność kształtuje się na poziomie
5-10%, może wzrastać do 50% w przypadku braku
wprowadzenia szybkiego i adekwatnego leczenia9
U 10-20% konsekwencją przebytej choroby jest
uszkodzenie mózgu, utrata słuchu lub trudności w nauce1
PROFILAKTYKA I LECZENIE
W profilaktyce meningokokowego zapalenia opon
mózgowo-rdzeniowych wywołanego przez typy
A, B, C, W-135 i Y1 dostępne są szczepionki
Należy wiedzieć, że przebieg inwazyjnej choroby meningokokowej
może być dynamiczny i nieprzewidywalny , a choroba może występować
w formie sporadycznych przypadków,
s h  R a T O R  U m
P oEzj i
pionek. Od niedawna są także dostępne skoniugowane, czterowalentne szczepionki. Profilaktyka 4 grup
meningokoków A,C,W,Y jest możliwa
już po 12 m. ż. dziecka. Wyniki przeprowadzonego badania świadomości
podkreślają rosnącą potrzebę edukacji w zakresie chorób zakaźnych,
zwłaszcza wśród rodziców. Dlatego
apelujemy: „Chroń zdrowie dziecka
– wyprzedź meningokoki”
bez kropki nad
ipsylonem
AFRYKAŃSKA
STREFA
MENINGOKOKOWA
AUSTRALIA
(2007, N=304)5
Kichanie
jako grypa ze względu na podobne objawy:
Objawy występujące później, typowe dla Inwazyjnej
Choroby Meningokokowej to:
Sztywność karku
(2006, N=2 192)5
(2010, N=989)5
Mapa stworzona na podstawie danych pochodzących z Halperin SA et al. 20114
W leczeniu zakażeń meningoków stosowane są antybiotyki,
które pomagają również w zapobieganiu przenoszenia się
choroby na kolejne osoby10
Dzielenie się
jedzeniem lub
napojami, używanie MOŻLIWE OBJAWY
wspólnych naczyń
Wczesne symptomy choroby często mylnie są diagnozowane
i sztućców
11
12
Pocałunki
Wysoka gorączka
Duże skupiska
ludności
W programie:
Poetycki Po(c)ker – drugie rozdanie
Interpretacja i analiza wybranego žŒ™š¡ˆG
Wykład: Polska poezja współczesna po roku 1989
– prof. Aniela Książek-Szczepanikowa
Dyskusja, wnioski i podšœ”owanie
Nadwrażliwość na światło
Uczucie dezorientacji, niepokój
Wymioty
Krwotoczna wysypka (w dowolnym miejscu na ciele)
Drgawki
13. Centers for Disease Control and Prevention. MMWR Morb Mortal Wkly Rep 1993; 42: SS2; 14. Cohn A, et al. Clin Infec Dis 2010; 50: 184–91; 15. Thulin Hedberg S, et al. Euro Surveill 2011;
16(23): pil=19885. Available at: http://www.eurosurveillance.org/images/dynamic/EE/V16N23/art19885.pdf (accesed: 23.04.2013)
drugie spotkanie
Ważna jest szybka diagnoza i podjęcie odpowiedniego
leczenia10
Bóle głowy
22
Wyprzedź meningokoki!
lokalnych ognisk zachorowań lub epidemii . Nawet w sytuacjach dobrego
dostępu do opieki medycznej, ogólna
śmiertelność wynosi 5-10%. Dlatego
tak istotnymi czynnikami w procesie
ochrony zdrowia są: profilaktyka oraz
edukacja zdrowotna.
Obecnie sposobem zapobiegania Inwazyjnej Chorobie Meningokokowej są profilaktyczne szczepienia.
W Polsce dostępnych jest kilka szcze-
3
OBSZARY WYSTĘPOWANIA I ZACHOROWALNOŚĆ
A
B
C
W 135
Y
Inne
Może występować sporadycznie, w postaci większych
ognisk lub jako epidemia8
Na zachorowanie najbardziej
narażone są:6
Niemowlęta i dzieci
Osoby o upośledzonej odporności
Nastolatki i młodzi dorośli
Osoby podróżujące
Neisseria meningitidis typy A, B, C, W-135 i Y
odpowiada za większość zakażeń
meningokokowych na całym świecie4
Jak pokazują najnowsze wyniki
badania świadomości przeprowadzonego przez agencję 4P Research Mix
w sierpniu 2013 r. wśród rodziców,
tylko 8% z nich wie, że niemowlęta
mogą być szczególnie narażone na
zakażenie meningokokami, podczas
gdy jest to grupa najwyższego ryzyka.
W grupie wiekowej 15-25 lat świadomość możliwości zachorowania jest
równie niska, podczas gdy zalicza się
Dynamiczny i nieprzewidywalny przebieg7
ZAGROŻENIA
Neisseria meningitidis to grupa bakterii, które
mogą wywoływać meningokokowe zapalenie opon
mózgowo-rdzeniowych oraz posocznicę (sepsę)
poważnie zagrażające życiu1-3
Co polski rodzic wie
o meningokokach?
PRZEBIEG CHOROBY I JEJ KONSEKWENCJE
Meningokokowe zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych to choroba ośrodkowego
układu nerwowego wywoływana przez groźne bakterie – meningokoki1
PRZYCZYNY
zgowo - rdzeniowych) lub przebywanie w dużym skupisku ludzi.
ją do grup zwiększonego ryzyka zachorowalności. Blisko 1/3 ankietowanych nie wie, jakie są możliwe dalsze
konsekwencje przebycia tej choroby.
U pacjentów, którzy przeszli meningokokowe zapalenie opon mózgowo
-rdzeniowych od 10% do 20% może
mieć trwałe komplikacje neurologiczne, tj.: uszkodzenie mózgu, słuchu,
ataki padaczki. W przypadku posocznicy częstym powikłaniem na skutek martwicy są ubytki skóry, tkanek
a nawet amputacje kończyn.
„Choroba meningokokowa może wystąpić u każdego, lecz najczęściej
rozpoznaje się ją u niemowląt i małych
dzieci do 24 miesiąca życia, u młodzieży i u młodych osób dorosłych.” –
informuje dr n. med. Ryszard Konior,
pracujący na oddziale neuroinfekcji
i neurologii dziecięcej w Krakowskim
Szpitalu Specjalistycznym im. Jana
Pawła II – Choroba ta może stanowić
zagrożenie dla życia, a profilaktyka
ma kluczowe znaczenie, ponieważ
choroba może szybko się rozwinąć
i doprowadzić do zgonu w ciągu
24 godzin.
7 listopada 2013 r. godz. 16.30
Szczeciński Inkubator Kultury
sala Kominkowa
Szczecin, al. Wojska Polskiego 90
Objawy te mogą występować w dowolnej kolejności12
23
KULTURA
Będzie się działo
Materiały zebrała i opracowała
Aleksandra Słowińska
Koncert zespołu Voice
Band z Sonią Bohosiewicz
Pijani i z zakazami
Policcy policjanci w miniony weekend (19-20.10.2013r.) zatrzymali pięciu nietrzeźwych
kierujących. Dwóch z nich posiadało już zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych.
Policcy policjanci w miniony
weekend (19-20.10.2013r.) zatrzymali
pięciu nietrzeźwych kierujących pojazdami. Rekordzistami okazało się
dwóch mężczyzn, którzy posiadali
już sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. I tak, w Policach
29 – latek kierował motorowerem
mając 1,8 promila i sądowy zakaz
prowadzenia pojazdów. Natomiast
w Przęsocinie 58 – latek jechał toyotą z sądowym zakazem i ponownie
w stanie nietrzeźwości. Badanie alkomatem wykazało u niego 2,3 promila.
Trzy pozostałe osoby, które kierowały
w stanie nietrzeźwości to dwaj mężczyźni i kobieta.
Kierowcy w najbliższym czasie za
popełnione przestępstwa odpowiedzą przed sądem. Za prowadzenie
pojazdu w stanie nietrzeźwości grozi im do 2 lat pozbawienia wolności.
Natomiast za złamanie sądowego
zakazu grozi kara do 3 lat pozbawienia wolności. Po raz kolejny Policja
apeluje do kierowców o rozwagę i odpowiedzialność. Prowadząc pojazd
w stanie nietrzeźwości kierowcy stają się potencjalnym zagrożeniem dla
siebie i reszty użytkowników dróg.
asp. Jolanta Szalińska
oficer prasowy KPP Police
Talent wokalny, niezwykła zabawa tekstem, świetny kontakt z widownią, humorystyczne gry
i zabawy słowem oraz zaskakujące poczynania na scenie to zapowiedź koncertu jaki odbędzie
się w polickim MOK -u.
Voice Band jest nowatorskim przedsięwzięciem na polskiej scenie muzycznej XXI w. Zespół powstał z inicjatywy Arkadiusza Lipnickiego. W 2012
r. grupa wydała debiutancki album
„W siódmym niebie”, którego produkcją zajęła się siostra założyciela zespołu - Anita Lipnicka. I to właśnie utwory
z tej płyty usłyszy policka publiczność
podczas koncertu w MOK -u.
Będzie to wyjątkowa okazja by poczuć stylistykę popularnych chórów
męskich okresu międzywojennego,
która stała się inspiracją do stworzonych przez grupę nowoczesnych
aranżacji znanych. Intencją Voice
Bandu jest prezentacja znanych lub
oryginalnych piosenek w nowoczesnych aranżacjach.
Do męskiego grona artystów dołączyła aktorka i piosenkarka Sonia
Bohosiewicz. Znana i lubiana artystka
ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną im. Ludwika Solskiego
w Krakowie. Była aktorką Teatru
Starego oraz Teatru Słowackiego
w Krakowie, od kilku lat związana jest
z Grupą Rafała Kmity. W 2012 r. zasiadała w jury drugiej edycji „Bitwy na
głosy” (TVP2).
Na polickiej scenie zaprezentują się:
Sonia Bohosiewicz, Tomasz Warmijak, Arek Lipnicki, Grzegorz Żołyniak,
Piotr Widlarz, Wacław Turek.
Zapraszamy!
26 października 2013
godz. 19.00
Bilety: 60 zł, 50 zł (ulgowy)
MOK Police
ul. Siedlecka 1a
Rezerw. online: www.mok.police.pl
24
25
Posiadał marihuanę
i tytoń bez znaków akcyzy
Policcy kryminalni zabezpieczyli u 33 – latka 28 gramów marihuany oraz 9 kg tytoniu bez
polskich znaków akcyzy. Za popełnione przestępstwa grozi mu nawet do 3 lat pozbawienia
wolności.
W dniu 25 września kryminalni
z Polic zatrzymali 33 – latka podejrzanego o posiadanie środków odurzających. Do zatrzymania doszło
w godzinach porannych, w jednym
z pokoi pensjonatu mieszczącego się
na terenie polickiej gminy.
W trakcie przeszukania pokoju
funkcjonariusze zabezpieczyli 28 gramów marihuany oraz 9 kilogramów
tytoniu bez polskich znaków akcyzy.
33 – latek usłyszał zarzut posiadania środków odurzających oraz
posiadania nielegalnego tytoniu. Za
popełnione przestępstwa grozi mu
nawet do 3 lat pozbawienia wolności.
asp. Jolanta Szalińska
oficer prasowy KPP Police
Wieści Polickie - czasopismo lokalne wydawane od 1999 roku.
Redaktor naczelny:
Andrzej Marek
Adres do korespondencji:
71-472 Szczecin, ul.
Łucznicza 12a/3
e-mail: [email protected]
www.wiescipolickie.pl
Współpracownicy:
Janusz Chmielewski- dział sportowy, Marcin Głuszyk- dział edukacja i integracja, Jan Matura- dział historyczny,
Adam Siedlecki- dział literacki, Aleksandra Słowińska- dział kulturalny, Jolanta Szalińska- informacje policyjne
26
27

Podobne dokumenty

W esci - Wieści Polickie

W esci - Wieści Polickie podczas próby złożenia wniosku o zmianę porządku obrad. To dowód na to, że żelazny opór zarządu powiatu w tym przypadku jest normą. Nawet tłumaczenie, że zwołanie teraz nadzwyczajnej sesji (dzięki ...

Bardziej szczegółowo