Porównanie ofert

Transkrypt

Porównanie ofert
Porównanie ofert:
Suma
gwarancyjna*
25.000 zł
30.000 zł
35.000 zł
50.000 zł
60.000 zł
70.000 zł
75.000 zł
90.000 zł
100.000 zł
120.000 zł
150.000 zł
300.000 zł
Składka roczna za osobę
STU ERGO Hestia S.A.
TUiR Allianz Polska S.A.
-20 zł
-30 zł
----45 zł
60 zł
70 zł
110 zł
106 zł
-132 zł
159 zł
-185 zł
194 zł
221 zł
246 zł
275 zł
299 zł
440 zł
* suma gwarancyjna na jedno i wszystkie wypadki w okresie ubezpieczenia.
Zakres ubezpieczenia
Ochrona prawna
Franszyza redukcyjna
Zdarzenie
ubezpieczeniowe
Zastosowany trigger
STU Ergo Hestia S.A.
10.000 zł
0 zł
Powództwo przeciw funkcjonariuszowi
za wypadek uważa się roszczenie zgłoszone
przeciwko Ubezpieczonemu, przy czym
roszczenie oznacza:
a) sformułowane na piśmie przez prokuratora
wezwanie Ubezpieczonego do dobrowolnego
spełnienia
świadczenia,
w
przypadku
stwierdzenia
podstaw do
wytoczenia
przeciwko niemu powództwa, o którym mowa
w art.7 ust.3 Ustawy
b) wytoczenie przeciwko Ubezpieczonemu
powództwa, o którym mowa w art. 7 ust. 3
Ustawy,
claims made - zakład ubezpieczeń odpowiada
za szkody zgłoszone w okresie ubezpieczenia
wynikłe z działania/zaniechana, które miało
miejsce po dacie początkowej – 01.09.2014 r.
(lub
w
przypadku
przystąpienia
do
ubezpieczenia w trakcie trwania roku
ubezpieczeniowego
odpowiednio
po
01.12.2014 albo 01.03.2015 albo 01.06.2015.
TUiR Allianz Polska S.A.
15.000 zł w cenie ubezpieczenia
30.000 zł - składka wzrasta o 5%
0 zł
Podjęcie decyzji z naruszeniem
prawa lub jej zaniechanie
za wypadek uważa się działanie lub
zaniechanie
ubezpieczonego
przy
wykonywaniu
władzy
publicznej
prowadzące do rażącego naruszenia
prawa,
którego konsekwencją była
wypłata przez podmiot odpowiedzialny
odszkodowania.
act commieted – zakład ubezpieczeń
odpowiada za szkody, które wynikają
ze zdarzeń zaistniałych w okresie
ubezpieczenia bez względu na to kiedy
zostaną zgłoszone, jednakże przed
upływem terminu przedawnienia
• Wina umyślna
• Odpowiedzialność Ubezpieczonego
niewynikająca z Ustawy
• Wina umyślna
• Odpowiedzialność Ubezpieczonego
niewynikająca z Ustawy
• Szkody wyrządzone osobom bliskim
względem Ubezpieczonego
• Szkody związane z wykonywaniem
władzy publicznej w okresie wojny,
wojny domowej, stanu wojennego,
rewolucji, rozruchów, zamieszek
społecznych
• Szkody za które Ubezpieczony jest
odpowiedzialny wskutek umownego
przejęcia odpowiedzialności innej
osoby
• Okres roczny od 1 września 2014 roku
• Przystąpienie do ubezpieczenia odbywa się
w okresach kwartalnych. Nowa grupa osób,
które wypełniły deklarację do 15 listopada
albo 15 lutego albo 15maja przystąpi do
ubezpieczenia odpowiednio z dniem 1
grudnia, 1 maca, 1 czerwca (składka
pobierana w wysokości proporcjonalnej do
okresu ubezpieczenia.
• Gwarancja odnowienia ubezpieczenia na
kolejny rok (1 września 2015 do 31 sierpnia
2016r) – nowe warunki ubezpieczenia będą
dostępne wraz ze zbliżającym się końcem
okresu ubezpieczenia
• Ubezpieczenie dla pracowników służb
celnych oraz izb skarbowych podlega 20%
zwyżce
• Okres roczny od 17 maja 2014 roku
• Możliwość
przystąpienia
do
ubezpieczenia
w
dowolnym
momencie od 17 maja 2014 do 16
maja 2015 r. (okres ubezpieczenia: od
dnia wypełnienia wniosku do 16 maja
2015r – składka pobierana w
wysokości proporcjonalnej do okresu
ubezpieczenia)
Wyłączenia
odpowiedzialności
Okres ubezpieczenia/
przystąpienie do
ubezpieczenia
Inne
• Ochrona ubezpieczenia z tytułu
roszczeń dochodzonych na podstawie
Kodeksu Pracy. Suma gwarancyjna –
50 000 zł
• Możliwość
podwojenia
sumy
ubezpieczenia na wszystkie wypadki
(suma ubezpieczenia na jeden
wypadek pozostaje wówczas bez
zmian) – 20% wzrostu składki
• Możliwość
potrojenia
sumy
ubezpieczenia na wszystkie wypadki
(suma ubezpieczenia na jeden
wypadek pozostaje wówczas bez
zmian) – 30% wzrostu składki

Podobne dokumenty