RADA MIEJSKA Konitancin-Jeziotna - BIP Konstancin

Transkrypt

RADA MIEJSKA Konitancin-Jeziotna - BIP Konstancin
RADA MIEJSKA
Konitancin-Jeziotna
UCHWAŁA NR 199/VII/16/2015
RADY MIEJSKIEJ KONSTANCIN-JEZIORNA
z dnia 16 grudnia 2015 r.
w sprawie nadania rondu położonemu u zbiegu ulic Warszawskiej w Konstancinie-Jeziornie
oraz Warszawskiej w Bielawie nazwy Rondo Miasta Partnerskiego Saint-Germain-en-Laye
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) Rada Miejska Konstancin-Jeziorna uchwała, co następuje:
1. 1. Nadaje rondu położonemu u zbiegu ulic Warszawskiej w Konstancinie-Jeziornie
oraz Warszawskiej w Bielawie nazwę Rondo Miasta Partnerskiego Saint-Germain-en-Laye.
-
2. Położenie ronda określa załącznik graficzny do uchwały.
2. Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Gminy Konstancin-Jeziorna.
c
3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
C
Id: EAAD48F7-CC5D-4BF 1 -9CE7-89F287669FA7. Uchwalony
Strona 1
.-
-t
m. St. -rs:awa
-
2—
N
L
ąo Uchwały
n tan t-4ĄIoma
9
Rady Miejskiej k
tdnia
I
4-
.-?j
-
-
;sw
rT
1
-
-i
J
—-r-,
__._$_
J
J
„—
4
„
Ó..
J„
4
-
Legenda:
2
O
-
polożenie ronda
J
14\
24014
-
ł
-
C
Id: EAAD4SF7-CCSD-4BF I -9CE7-89F287669FA7. Uchwalony
-
41it
-
Strona 2
Uzasadnienie
do uchwały nr 199/VII/16/2015 Rady Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 16 grudnia 2015r.
w sprawie nadania rondu położonemu u zbiegu ulic Warszawskiej w Konstancinie-Jeziornie
oraz Warszawskiej w Bielawie nazwy Rondo Miasta Partnerskiego Saint-Germain-en-Laye
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tj. Dz. U. z 2015 r.. poz. 1515 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie
uchwał w sprawach herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg
wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r.
poz. 460, z późn. zm.), a także wznoszenia pomników.
Gmina Konstancin-Jeziorna umowę partnerską z miastem Saint-Germain-en-Laye podpisała w dniu
5 kwietnia 1992 roku. Uroczystość podpisania umowy odbyła się w Konstancinie-Jeziornie. Miasto
położone jest w departamencie Yyelines w regionie Ile-de-France, na zachód od Paryża i powstało
w 1020 roku, gdy ówczesny król Francji Robert 11 Pobożny założył na tamtych terenach klasztor.
Saint-Germain-en-Laye jest też miastem urodzenia króla Ludwika XIV.
Ponad dwudziestoletnia współpraca miast partnerskich polega na wymianie młodzieży szkolnej.
klubów sportowych oraz kół zainteresowań w różnych dziedzinach życia. Ponadto utrzymywana jest
wymiana doświadczeń pomiędzy urzędnikami obydwu miast oraz druhami miejscowych straży
pożarnych. Polskim akcentem w Saint-Germain-en-Laye jest ulica nosząca nazwę „Ulica Polska”
oraz działająca aktywnie w miejscowym gimnazjum sekcja polska.
C
Niniejsza uchwała jest realizacją wniosku Komisja Bezpieczeństwa. Oświaty. Kultury i Sportu Rady
Miejskiej Konstancin-Jeziorna z dnia 21 września 2015 roku w sprawie uhonorowania miast partnerskich
poprzez nazwanie ich imieniem rond, placów i skwerów na terenie Gminy Konstancin-Jeziorna.
ci
Id: EAAD48F7-CC5D-4BF I -9CE7-89F287669FA7. Uchwalony
Strona I