Badanie losów zawodowych stażystów

Transkrypt

Badanie losów zawodowych stażystów
Badanie losów zawodowych
stażystów
Wyniki ankiety
monitorującej
Charakterystyka respondentów
• W badaniu wzięło udział 19 osób
• Rok odbycia stażu: 2010 lub 2011
• Rok ukończenia studiów: 2011 lub 2012
• Średnia wieku 25 lat
Charakterystyka respondentów
Płeć respondentów
9; 47%
10; 53%
Kobieta
Mężczyzna
Charakterystyka respondentów
Miejsce zamieszkania respondentów
8; 42%
11; 58%
Miasto
Wieś
Charakterystyka respondentów
Kierunek ukończonych studiów
8
7
7
6
5
4
4
3
3
2
2
2
1
1
0
TŻiŻCz
Zootechnika
Rolnictwo
TRiL
Ekonomia
Informatyka
Wyniki ankiety – sytuacja zawodowa
Sytuacja zawodowa respondentów
3; 16%
9; 47%
3; 16%
Zatrudnienie na umowę o pracę
Zatrudnienie na umowę zlec.
Bez pracy ze względu na naukę
1; 5%
3; 16%
Bezrobotny(a)
Inna sytuacja
„Inna sytuacja” – wyjaśnienia respondentów
W przypadku zaznaczenia pola „Inna sytuacja”
respondenci podawali następujące przypadki:
• Urodzenie dziecka
• Odbywanie stażu krajowego (płatnego)
• Odbywanie stażu zagranicznego (płatnego)
Jeżeli brak zatrudnienia…
Przyczyny braku zatrudnienia
3,5
3
3
2,5
2
2
Brak doświadczenia
zawodowego
Zbyt wysokie wymagania
pracodawcy
2
1,5
1
0,5
0
Brak ofert pracy zgodnych z
wykształceniem
Czas poszukiwania pracy od ukończenia studiów
Czas poszukiwania pracy
2; 14%
1; 7%
Do 1 miesiąca
3; 22%
8; 57%
Powyżej 1 do 2 miesięcy
Powyżej 3 do 4 miesięcy
Powyżej 6 miesięcy
Staż a obecna sytuacja zawodowa
Wpływ stażu na obecną sytuację
zawodową
12
11
10
8
6
5
4
4
2
2
0
Doświadczenie, które Decyzja o poszukiwaniu
Brak wpływu na
Podjęcie zatrudnienia
przydało się w
pracy w wyuczonym
sytuację zawodową w firmie, gdzie odbywał
poszukiwaniu pracy
zawodzie
się staż
Dochody absolwenta
Średni poziom dochodów
2; 15%
3; 23%
1; 8%
<=1300 PLN
1300 -1800 PLN
>1800 - 2300 PLN
3; 23%
3; 23%
1; 8%
> 2300 - 2800 PLN
>2800 - 3300 PLN
> 3300 PLN
Pozytywne czynniki obecnego zatrudnienia
Powody zadowolenia z obecnej pracy
12
10
10
10
8
8
7
6
6
5
4
2
0
1
Negatywne czynniki obecnego zatrudnienia
Powody niezadowolenia z pracy
7
6
6
5
5
4
3
3
3
2
2
1
1
0
Niskie zarobki Brak możliwości
awansu
Stres
Przeciążenie
obowiązkami
Nie ma
Zła atmosfera
powodów do
pracy
niezadowolenia
Opinie o stażach jako elemencie kształcenia
• Możliwość zdobycia praktycznej wiedzy
• Niezbędny element kształcenia i przygotowania do zawodu
• Wyróżniają spośród osób, które na studiach nie robią nic
• Lepszy wizerunek w oczach potencjalnego pracodawcy
• Konfrontacja teorii z praktyką, wypróbowanie swoich
wiadomości w rzeczywistej pracy
Opinie o stażach jako elemencie kształcenia
„Uważam że praktyki i staże są bardzo ważnym elementem
kształcenia i uczelnia powinna w szerszym stopniu zapewniać
studentom praktyki. Niekoniecznie muszą być one tak wysoce
płatne. Po prostu uczelnia powinna współpracować z zakładami i
mieć umowę z zakładami chociażby na tzw. „wycieczki” bo
realizacja pewnych przedmiotów jak np. projektowanie zakładu
jest totalną abstrakcją dla studenta, który nigdy nie był w jakimś
zakładzie produkcyjnym”
Plany zawodowe na najbliższe 3 lata
• Praca
u
obecnego
pracodawcy
i
dalsze
zdobywanie
doświadczenia
• Awans na wyższe stanowisko
• Studia doktoranckie lub staż menedżerski w koncernie FMCG
• Bardziej odpowiedzialna praca za większe wynagrodzenie
Propozycje zmian w programie studiów
• Organizacja większej ilości zajęć praktycznych kosztem mniej
istotnych przedmiotów
• Wydłużenie okresu stażu dla lepszego startu na rynek pracy
• Kontakt z osobami z branży
• Położenie nacisku na aspekt biznesowy studiowanego
zawodu
Propozycje zmian w programie studiów
„Przede wszystkim powinien być wprowadzony taki system jak
na Uniwersytecie w Cranfield. To oznacza, że ostatnie 3-4
miesiące
powinny
magisterskiej
być
przeznaczone
wykonywanej
bezpośredni wpływ na biznes”
dla
danej
na
pisanie
firmy
i
pracy
mającej
Propozycje zmian w programie studiów
Dziękuję za uwagę 

Podobne dokumenty