Wytyczne Resuscytacji 2015 ERC

Komentarze

Transkrypt

Wytyczne Resuscytacji 2015 ERC
Wytyczne Resuscytacji
2015 ERC
Janusz Andres
Katedra Anestezjologii i Intensywnej Terapii
UJCM w Krakowie
Polska Rada Resuscytacji
[email protected]
http://www.cprguidelines.eu/
www.prc.krakow.pl
Plan
• Epidemiologia i wyniki leczenia NZK
50 – 100 OHCA / 100 tyś. na rok
Od czego zależy postęp? (EuReCa)
Analizie poddano
10 852
zatrzymań krążenia
Każdy pacjent z VF przeżywa
Plan
• BLS/AED
Dyspozytor pogotowia
ratunkowego odgrywa
istotną rolę we wczesnym
rozpoznaniu zatrzymania
krążenia, zapewnieniu
telefonicznego instruktażu
prowadzenia RKO oraz
zlokalizowaniu i wysłaniu
automatycznego
defibrylatora
zewnętrznego
To system ratuje życie
www.resuscitationacademy.org
Wczesna defibrylacja
Umieszczanie AED w
obszarach, w których
można się spodziewać
wystąpienia zatrzymania
krążenia raz na pięć lat
uważa się za opłacalne
finansowo, a koszt
dodanych lat życia jest
porównywalny do innych
interwencji medycznych.
16
Zastosowanie AED podczas lotu na
pokładach samolotów
komercyjnych może skutkować aż
50% przeżywalnością do czasu
wypisu ze szpitala. AED i
odpowiedni sprzęt do RKO
powinien stanowić obowiązkowe
wyposażenie pokładów wszystkich
komercyjnych samolotów w
Europie
Plan
• ALS: drogi oddechowe, wazopresory,
mechaniczne RKO, krążenie pozaustrojowe
(ECPR), monitorowanie
Oddychanie
• Istnieje wiele metod zabezpieczania drożności
dróg oddechowych podczas RKO. Zalecane jest
stopniowanie interwencji z uwzględnieniem
czynników związanych z pacjentem oraz
umiejętności ratownika.
ALS
ALS
ALS
Leki..?
Zalecenia dotyczące stosowania leków
podczas RKO nie ulegają zmianie, ale
ich rola w poprawie wyników leczenia
po zatrzymaniu krążenia nie jest
jednoznaczna.
27
• Mechaniczne uciskanie klatki piersiowej znajduje
zastosowanie w sytuacjach, gdy prowadzenie
wysokiej jakości manualnych uciśnięć jest
niemożliwe do wykonania.
• Techniki pozaustrojowych zabiegów podtrzymujących
funkcje narządów znajdują zastosowanie jako terapia
ratunkowa w wyselekcjonowanej grupie pacjentów, u
których standardowe działania ALS są nieskuteczne.
28
Kapnografia
Monitorowanie jakości resuscytacji
przy pomocy linii tętniczej
30
Monitorowanie jakości resuscytacji
przy pomocy pulsoksymetrii
Jeśli widzisz taki
zapis myśl o ROSC
31
Oxymetria mózgowa (rS02)
Ultrasonografia w zatrzymania krążenia znajduje
zastosowanie w rozpoznawaniu
jego odwracalnych przyczyn.
33
Sytuacje szczególne
Przyczyna
Miejsce
Pacjent
Hipoksja
Sala operacyjna, gabinet
Astma
Hiper/hipokalemia
Transport
Choroby neurologiczne
Hipo/hipertermia
Stadiony, boiska sportowe
Sztuczne komory
Hipowolemia
Woda
Otyłość
Odma prężna
Miejsca odosobnione
Ciąża
Tamponada
Wypadki masowe
Wiek podeszły
Zator/zakrzep
Zatrucie
Resuscytacja wewnątrzszpitalna
Sala operacyjna
www.prc.krakow.pl
„Narzędzia wspomagające
decyzje”
Plan
• Urazy i hipotermia
NZK spowodowane urazem
Hipotermia terapeutyczna,
torakotomia ratunkowa
Kontrola
temperatury
pozostaje ważnym
zagadnieniem,
jakkolwiek istnieje
nowa opcja kontroli
temperatury
docelowej 36°C,
zamiast poprzednio
rekomendowanej
32 – 34°C.
39
www.hipotermia.edu.pl
Plan
• Opieka poresuscytacyjna: TTM, hemodynamika,
tlen, rewaskularyzacja
Przeżywalność po NZK w szpitalach
Herlitz et al.: Resuscitation 2006
Leczenie w OIT
•
•
•
•
•
•
Sedacja
Zapobieganie/ leczenie drgawek
EEG
Monitorowanie poziomu cukru we krwi
Kontrola temperatury
Ścisłe monitorowanie poziomu potasu
ROSC
Leczenie natychmiastowe
Oksygenacja i wentylacja
• Hiperoksja jest potencjalnie szkodliwa dla
mózgu
• Z chwilą, gdy pomiar saturacji jest wiarygodny
dostosuj FiO2 do wartości saturacji krwi
tętniczej w zakresie 94-98%
• Objętość oddechowa 6-8 mL/kg w.c.
• Hipokapnia może być szkodliwa (hipotermia
nasila ryzyko)
• Hiperkapnia może być protekcyjna
• Sonda żołądkowa, Rtg klatki piersiowej
Hemodynamika
• Leczenie przyczynowe jak we wstrząsie
kardiogennym, echokardiografia!
• SBP powyżej 100 mmHg
• MAP powyżej 70 mmHg
• Diureza 1 ml/kg w.c. godzinę
• Unikanie tachykardii
• Bradykardia związana z dobrym rokowaniem
neurologicznym
• Mechaniczne wspomaganie
Leczenie przyczynowe
OZW
• Większy nacisk kładzie się na potrzebę pilnej
koronarografii i przezskórnej interwencji
wieńcowej po nagłym pozaszpitalnym
zatrzymaniu krążenia o prawdopodobnej
etiologii kardiologicznej.
Leczenie w OIT
Plan
• Prognozowanie
Prognozowanie
• 2/3 zgonów chorych po NZK stanowią
uszkodzenia OUN
• Większość z tej liczby wynika z kończenia
terapii daremnej na podstawie złego
rokowania neurologicznego
• Unikanie „fałszywie pesymistycznych” prognoz
jest podstawą właściwego postępowania
Prognozowanie
Prognozowanie opiera się na strategii
multimodalnej, a nacisk kładzie się na
właściwy odstęp czasowy dający możliwość
poprawy stanu neurologicznego oraz
ustąpienie działania leków sedujących.
Przyczyny śmierci po ROSC
Prognozowanie
5 dni po zakończeniu
hipotermii
Prognozowanie
Zmiany 2015 po ROSC
• Większy nacisk na przezskórne interwencje
wieńcowe w NZK z przyczyn sercowych
• Temperatura docelowa 360C zamiast 32-340C
• Multimodalne prognozowanie neurologiczne
• Rehabilitacja chorych po NZK
Plan
• Edukacja i etyka
Edukacja
60
Dzień podnoszenia świadomości
społecznej o NZK 16 X
www.prc .krakow.pl
EUROPEAN RESTART A HEART DAY
on 16 th October 2013 in POLAND
~ 90 000 persons performing CPR
on manikins for ½ hour (World
Record in CPR, 1266 Schools,
6104 manikins, YouTube channel)
~ 80 000 visitors on fanpage
~ 36 000 persons have seen the
CPR video
~ 300 press releases, thousands of
visitors on the website every day
Media
społecznościowe
Centra leczenia
NZK
Zespoły
resuscytacyjne
80%
zgonów
Prewencja
Etyka w resuscytacji 2015
• Zmiana tradycyjnego paradygmatu
ukierunkowanego na korzyści medyczne i „na
lekarza” na terapię ukierunkowaną na pacjenta i
jego wolę z podkreśleniem autonomii
• Autonomia uwzględnia uszanowanie
oświadczenie woli, pełną informację i ciągłą
komunikację z pacjentem, który powinien być
„centrum decyzyjnym” co do terapii
65
Kiedy nie rozpoczynać/kończyć RKO?
1. Brak możliwości zabezpieczenia bezpieczeństwa
ratownika
2. Istnienie uzasadnione przekonanie że rozpoczęcie
RKO będzie terapią daremną
3. Obecność asystolii przez ponad 20 min pomimo
ciagłego ALSu i braku przyczyn odwracalnych
4. Wykonywanie RKO jest sprzeczne z
udokumentowaną i ważną wolą pacjenta
66
Postanowienie z dnia 27 października 2005 r., III CK 155/05
Oświadczenie pacjenta wyrażone na wypadek utraty
przytomności, określające wolę dotyczącą postępowania lekarza
w stosunku do niego w sytuacjach leczniczych, które mogą
zaistnieć, jest dla lekarza – jeżeli zostało złożone w sposób
wyraźny i jednoznaczny – wiążące.
Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący, sprawozdawca)
Sędzia SN Gerard Bieniek
Sędzia SA Aleksandra Marszałek
67
68
http://www.cprguidelines.eu/
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
Podsumowanie
Podstawowe zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych oraz
automatyczna defibrylacja zewnętrzna
Zaawansowane zabiegi resuscytacyjne u osób dorosłych
Zatrzymanie krążenia w sytuacjach szczególnych
Opieka poresuscytacyjna
Zabiegi resuscytacyjne u dzieci
Resuscytacja i wspomaganie okresu adaptacyjnego u
noworodków bezpośrednio po urodzeniu
Wstępne postępowanie w ostrych zespołach wieńcowych
Pierwsza pomoc
Zasady nauczania resuscytacji
Etyka w resuscytacji i decyzje końca życia
Formuła przeżywalności
Wiedza
Edukacja
Implementacja
Wzrost
przeżywalności
70
71
Intensywna terapia, medycyna ratunkowa, krew i
przetaczanie krwi
30 listopad - 3 grudzień 2016 – Kurs nr 3
Dziękuję za uwagę

Podobne dokumenty