O Matko u stóp Twoich

Komentarze

Transkrypt

O Matko u stóp Twoich
O Matko u stóp Twoich
m.:R.Jef
G
Em
D
Am
D
Em
C
4                  
1.O
2.Wy
3.Kró
Mat
bra
lo
Am
6
ko, u
na przez
wo na
D
stóp
Bo
nie
Two ich
ga z po
bie, za
G
zie mia lu dzi
wo du Twej po
cho waj pa mięć
G
krzy
ko
cza
Em
czy
ry,
su,
w roz
Bo
Gdy
D
pa
chęt
Cie
czy i
nie dzie
bie dot
Am
                  
gło dzie już bez
li łaś bied nych
knę ły łzy
i
D
sił.
los.
ból.
Em
Więc
Czas
Kró
ze
ziem
lo
C
chciej się
ski prze
wo mi
Am
prze
ży
ło
D
jąć bo
łaś u
ści, o
les nym lo sem
kry ta
i
nie
przy bądź nam na
G
D
                 
11
na
zna
po
szym,
na,
moc,
tych
Roz
Szcze
Em
któ
po
gól
Am
rzy szu
znał Cię
nie w go
ka
tyl
dzi
ją dro gi
ko do bry
nę śmier ci
D
swej.
Bóg.
przyjdź.
Ref.:O
Em
D
Świę
Am
ta Ma
D
                      
16
ry
jo,
o
Kró lo wo i
Em
G
Ma
tko,
do
G7
Cie
Am
bie nasz
świat
C
się u
cie
ka.
O
D7
              
22
Świę
ta
Ma
ry
Em
 
26
Bo
jo,
o
Kró
D
lo
wo
świa
ta,
C
G
      

gu
prze
ka
D7
wszech
zać
na
www.nuty.religijne.org
szą
mi
łość.
racz

Podobne dokumenty