ITP'Z Zdrowia Narodowy Fundusz z

Komentarze

Transkrypt

ITP'Z Zdrowia Narodowy Fundusz z
ITP'Z
Narodowy Fundusz Zdrowia
Dolnośląskioddział Wojewódzki we Wrocławiu
]
7ńĄl.. na\\r/ \ tr? lI 411
^a
11^\
\t/"^^t.,.. tn-."^-
A,\\l/-\
DECYZ'IA Nr
)n1i
"
l 1/201S/odrvĄ
Na podstar.vie art. 154 ust. 3 ustawy z dnta Ż1 sierpnia 2004 r. o śr.viadczeniach opieki zdror.votnej
iinansowanych ze śrocików publicznych Q'r. Dz' U. z 2008 r. nr 164; poz. I()27
z póżn. zm.) lv brzmieniu obowiązującym przed dnien lvejścia lv Życie ustar,vy z cłnia
l1 paŹdziernika 2013r. o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdroi,votnej finansorvan1'ch ze
środkólv publicznych oraz niektólych innych ustarv (Dz. U. z 2aB r'' poz. 1290),
r.v zł'iązku zart.5t.:j ustawy oraz w zrviązku zaft'ir04 $ l ustawy zdnia14 czerr.vca 1960 r.
kodeksu postępowania administracyjnego (i.t. DZ. U. z 2013. poz' 267 z póżn. zm.), po
ponorvnyn] rozpatrzeniu odlvołania wniesionego przez: Polskie Centrum Zdrowia lnstytut
}ledyczny Sp. z o'o., ul. Legnicka 61, 54-203 wrocław zwaną dalej ..od.łvolu jącą".
dotyczacego rozstrzvgnięcia postępowania lv spralvie zalvarcia umolvy o udzielanie śr'viadczen
opieki zdrorvotnej nr 0l- l3 -000302/REH/05/1/05.43 00.300.02/ I r.v rodzajn: rehabilitacja
lecznicza, w zakresie rehabilitacja ogólnoustlojorva w warunkach stacjonarnych, na obszarze:
0202 * dzierŹoniowski, 0207 ' kamiennogórski' 0208 klodzki. 0219'śr.r'idnicki' 022l _
lva1brzyski' 0224 _ ząbkolvicki Dyrektor Dolnośląskiego ocldziału Wojewócizkiego Nalocloiłcgt-l
Funduszu Zdrowia oddale odwołanie'
UZASADNTENIE
Uzasadnienie fakĘczne
]. W dniu 12 listopada 2012 r. Dyrektor Dolnośląskiego oddziafu Wojewódzkiego il-FZ oglosil
postępowanie lv sprar,vie zalvarcia umowy o udzielanie ślviadczeń opieki zdrolvotnej nr 01'13000302/REH/05/1/05.4300.300.02l l w rodzaju: rehabi1itacja ]ecznicza' łv zakresie telrabilitacj.r
ogólnoustrojołva r,v warunkach stacjonarnych, na obszarze: O20Ż _ dzterżonior.vski, 0207 karniennogórski, 0208 _ kłodzki, 02l9 _ ślvidnickj.02ŻI - lvalbrzyski, 0224 _ zabkolvicki'
W ogloszenirr przedm iotor.vego postęporvanizr wańośćzamór.vienia określono jako nie rviększą niż
16 087 471,20 PLN. na okes rozliczenior,vy od t stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r.
ogloszenie o postępolvaniu zar.vieralo obiigatoryjne elementy okreśione '"v rozporządzenitl
N'[inistra Zdror.via z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprcnvie sposobtt ogłas:ania a po.rlepo\)anilL W
spralvie zrtwarcia L!mow}) o ttdzielanie ś,,łicldczeńopieki ztlro.,votnej przez Narodowy' Fundusz
Zdrolyia' zapraszania do udziolu w rokołllaniach, skiackmia oJbrt, povloły,vania i otllvoĄ.+vana
komisji konkursol,vej orazjej zcdań (Dz. tJ. z 2004, Nr 273, poz.2719)' Plblicznie zostaĘ także
opublikor.vane materialy i zarządzenla, na podstar.vie których przeprolvadzono przedmiotowe
postępor,vanie konkursowe. Zgodnie z ogłoszeniem przedmiotorvego postępowania ofefty winny
być składane .'v tenninie clo 26 listopada 20lŻ t. Zgodnie z treściąprzedm iotor.vego og}oszenia.
otwalcie ofert nastąpić miało r.v dnjrr 28 listopada 20IŻ r., o godz. l0.00, natomiast ogtoszenie o
w-ł.ł'af:'gov'pi
Dolnośląski oddŻiał ł!'oje'łód:ki, ul' Joannitów 6,50_525 WIociaw
lć1j a7| 797 93 43, fax a71 797 93 25, e_mail: sek][email protected]Ż_jvrodaw'Pl
rozstlzygnięciu postępo}vania miało zostać zamieszczone w dniu 21 grudnia 2012 I. na stronie
internetowej Dolnośląskiego oddziału Wojewódzkiego NFZ i tablicy informacyjnej w siędzibie
Dolnośląskiegooddziahr Wojewódzkiego NFZ. Komunikatem z dnia 2l gn-rdnia 2012 r.
poinformowano, iż pierrvotnie ustalony na dzięn 2l grudnia 2012 r. termin rozstrzygnięcia
postępowań przesunięty został na czień 28 grudnia 2012 r.
2' Na przedmiotowe postępowanie konkursowe wpĘnęło 11 ofeń. lv tvm ofeńa odlvohr'iace'i Nr
lll l1 nĄ^lĄ]/Dtru/Ąś/l /Ą< ,1 lnĄ lnnAf/l.ę/A.1ns ' \\/-,_ć^i
!'tJ!rJqiir'!J i"'.'..i
^ncr..^''".ił lłnnLll"<n,l e,',l
ŃOm]5]J
5ao5o\-\
r^ tjysijuzj{i
,J.,^^^-.,^ii żi:L.
-:^ u!]
^- Ll)
i+illa
'r
.'--;.^h
I I I L'JLJllj . J^ ;..;.,1
.,-r
J!t'uu!Z!ll'q!l'
i.jJi. -1^l+
Pi\i i j - '..+^
o
z
Ż008 r. nr |641 poz. l0Ż7 z
ślviadczeniach" stwierdziła prawiciłor.vośćogłoszeniu
zdrolvotnej finansowanych ze środków publicznych {j.t. DZ. U.
późn- zm.), zwanej dalej ,,LlStCwq
9Pl\|\l
^;-l i
postępowania prowadzonego w trybie konkursrt ofeń.
Czlonkowie komisji złozyli oświadczenia zgodnie z $ 5 ust' 2 i 3 rozporządzenia l\Iinistra
Zdrowla z dnia 15 grudnia 2004 r. w spratvie sposobtt ogłaszania o postępovaniu w sprawia
zavlctrcict tlll1oyvy o urlzielanie hviadczeń opieki zdrolvotnej przez }łarodolly Fundtts: Zclro'witt'
rokowaniach, składania ofert. povolvłvanict
zapraszćInia tlo udzialu v
i ońvo}ylvania komisji konkursowej orazjej zadań (Dz. U. z 2004, Nt 273' poz.2719).
w
częścijalvnej postępowania lvezwała 5 oferentólv do uzupełnienia
brakółv formalno-prarvnycli ofęrt, w tym odwofującej. odwoŁrjąca pismem z dnia 29 listopada
2012r. została wezlvana do usunięcia biaków formalnych oferty, tj.: pełnomocnict'"va do skladanie
woli lv imieniu ofelenia w szczególności do złożeniaofer1y, udzielonego pi'zez osobę lub osob'r,
któtyclr pralvo do repi'ezento'"vania oferenta r'v;vnika z dokumentór,v przedsialviony ch rviaz z
of'eńą: oświadczenia, że oferent będzie wykonywal umowę samodzielnie bez zlęcania
podrr.ykonar.vcom rrdzielania świadczeli będących przedmiotem umołry (brak oświaciczenia
oferenta. o samodzielnym udzielaniu śrviadczeń, będących przedmiotem umolvy). odłvolująca
uzupełnila lv/r'v braki rv wyznaczonym pŹez komisję terminie.
Komisja konkursor.va
3.Komisja konkursowa, korzystając z delegacji określonej$ 6 ust. 2 rozporządzenia Ministra
Zdrolyia z dnia 15 grudnia 2004 r. v sprcłie sposobu ogłaszania o postępowaniu v SprÓyie
zal,varcia LLmoy)y o udzielcnie świadczeń opieki zdrolvotnej przez Narodowy Funtltłsz Zdrolvict,
zapraszania do udziaht w rokowaniach, skladania ofert' powołyvania i odwtlłyvania komilji
konkl'trsolvej oraz jej zadań (Dz. U. z 2004, Nr Ż73, poz. 2719) przepror,vadziia kontrolę tl 3
oierentÓlv, w tym u odwołującej. W lvyniku przeprowadzonych kontroli zostaly sporządzone
kontroli ofęręnta''. W dniu kontroli odwohjącej, tj. 7 grudnia 2012r' został sporządzony
'.Wyniki
protokół kontroli oferenta' podpisany przez odwohrjącą i zespół kontrolny' r.v którynr
stwierdzono:
l.
IYarunki lokalowe:
Budynek piętrolvy z dostępem do
winĄ i podejściem dltt osób niepełnospravnych'
WęzĘ,
Sanitarne prłstosolt,ane dla osób niepełnosprnunych. SaIe dh pacjentów znqdtgq się nct
I
piętrze (10 lóżek) baza zabiegolva zlokctlizolv
ana je St nc
parterze.
2,
zesini iló krioteiapiĘańńi azotu oraz aparaty irykol'zysłLiqce
prqd staĘ zncgdujq się w oddzielnym pomieszczeniu, odtlłielone sq międxy sobq
Zćśicnvdo elehtioterapii,
1.
parawanami.
Lampa IĄ zestcw cło ultradźwiękólv i zestaw do biosĘmulacji laserolvej zncjclujq się ',l'
oddz ie I ny n po m i e s :c ze n i u.
Zestaryv do magnetoterapii łydzielone stanow iskn oddzie lone ściankq'
Sprzęt posiacla pclszporty techniczne oraz aktualne przeglądy techniczne.
Kwo!fikocje i harłnonogrom1, personehl zgodne z ojbrtq.
olerenl:la1! ,v trłkcle kontrł!i postonou'ieryie: dnio ]]'-Y':a0J łł)|ycZqCęj934''1111i't
5'
6'
sanitarnego Iokalu.
Do protokolu dołqczono unrowę o świadczenie ushtg med1'c:ry'ch
Dolqczono oś"wiadczenie oferenta doĘczqce certyfikatu ISo.
3
'
Dokument został podpisany przez Wicepreze sa Zanąd]J odlvolt{ącej. Beatę GaląZko\\ską oraz
dokonujących kontroli pracowników Dolnośląskiegooddziału Wojelvódzkiego NFZ' Ewę Gębalę
i Aurelię Szełvc.
4' W dniu 10 grudnia Ż0|2r. został spoządzony dokument .'Wyniki kontroli oferenta''' w którym
strvierdzono:
W wyniktt kontroli przeprotvadzonej u oJbrenta w
].
dniu 7.I2.2012 r., .ttwietdzono:
lYantnki lokalolve spełniajq wymagania dostępu dla osób niepełnospraw nych, przy
wejściuznajńtjq się dojazdy. Węzly sanitarne wyposazone w poręcze i ttchwyty. IT
obiekcie znajduje się pomieszczenie higieniczno-sanitarne tlosttlsolyane do potrzeb osób
niepełnosprav,nych lachowo. BuĘnek piętrowy, l|yposOzony |) winclę' SaIe dla pacjentóu,
2.
3'
jest łv 4a bżek). BaZa zabiegołl,ct
znajdujq się na I piętrze (oddzia!
'yyposażony
zlokc izowana jest na parterze.
Kwalifkacje i harmonogram pracy personeht zgodny z dcnymi złożory.,ni w oJbrcie.
Zestaw do elektroterapii' zeSt(t|u do kłiostymllacji parami azotu oraz aparaty
wykorzyst1jqce prqd stały znajń'jq stę w oddzielnym pomieszczeniu, stanoy;iska clo ich
reali;acji oddzielone sq między sobq pałcwanami z tkaniny. Zestay, clo magnetoterlpit
znajduje się ł innym pomieszczenitt ' wydzielone stanowisko' odclzielone ściankq. Sprzęl lampa IR, zestalv do ultradźwięków i zestcłłdo biostym acji lasercr,vej :najcluje się lv
wydzieIonym ponieszczeniu. Sprzęt posiacla pnszporty oraz aktualne przeglc1cĘ techniczne.
oferent zloĄł l'v trakcie kontroli:
- postanowienie wydane przez Państwoll)y Polviatowy Inspektor Sanitarny
v Zqbkrlllicach
Ślqskich z dn' 11. ] 0' 21Tlr'odnosnie pozy4,wnej opinii v sprmvie spełnienia wymogółs
s ani t arnyc h na udzie l anie ślviadc ze ń zdrow otnych,
- kserokopię umowy o ślviadczeni uslug medycznych pomiędzy Polskie Centrunt Zdrowict
Instytut Medyczny a Polskie Centntm Zdroluia Środa Śtqska Sp. z o.o., z dn. 01.01.2412r.,
'oślviadczenie dotyczqce certyfkatu ISo, wydanego dla Polskie Ce ntrum Zdrow ia InslytLrt
Medyczny.
Dokrrmenł został doręczony odwołującej
w dniu ]2 grudnia 20l2 r. Jak wynika z
zeznań
przeshlchanych w dniu 30 stycznia 2015
r. w charakterze świadkór,v. r.v
dokumencie pn. ,,\Ęniki kontroli
oferenta'' jedynie aopr."y^*uno rodzaj
materia}u' z którego
palawany zostały zrobione'
Q
5' Pzedmiotem oceny olert była
ich zgodnośćz obowiązującymi
pżepisami prałła. NalęŹy Zatem
przystępująry do konkursu ofeft' oprócz r.v-,,'rrraeań
_''1]i"..d''ić,
l'jtrtiajęlJi'ii a plzEptsow
prawa powszechnie obor.viazujacego.
":j]':':]:j-s":
nowinni sne].',i." ,.^'-"-i-;''
oli l ęśir,ne przez !,rezesl |unJLłszu.
na podstawie art. i_16 usi. l
,'".,""
" ;;;;;..;,1;:i:;; ,''
i) Rozporządzeniu Ministra Zdro'łia z dnia
'ł,
30 sierpnia 2009 r. vr" sprawie świadczeń
gwarantowanych z zakłesu rehabilitacji
leczniczej (Dz.U. z2009, Nr 140, poz.1145
z późn. zm..\,
zr'van1m dalej''rozpoaądzeniem
w sprawie śr.viadczeń gwarantowanych,,,
iż oferenci
2)'Zanądzeniu NI 53/20l0/DSoZ Prezęsa
NFZ z dnia 02.09.]0]0 I. w sDrai\,;e okreśienia
r'varunków zar'vierania i realizacji
umów w rodzaju rehabilit acja lecznicza'
zmienione
Zarządzeniem Nr ó/201i,DSoZ
Prezese NFZ
a"l"
30/201./DS'Z Prezesa NFZ z dn ja 19.06.2011
''.oz.:o;i",'-'"';':;;r;]I ".
r' ZarządzeniemNr
-Pr.z"sa 40/201 1,DSo Z Prezesa NFZ
'
z dnia 25'03'20] 1 r', Zarządzeniem Nr 52120]I,DS-óZ
N|FZ z dnia 30'09.201i r.,
Zarządzeniem nr 59/20l2,DSoZ Prezesa
NFZ z dnia ]0.10.2012 r., Zarządzeniem Nr
76/2012IDsoz Prezesa NFZ z dnia g'11.20l2r'
,,zarządzeniem
'
z}vanym dalej
3)'Zarządzeniu Nr 46l20i
53/2010iDSoZ,,,
Z
Prczesa Narodowego l'unduszil Zdrow
ta zdnia 16.09.20] 1 r'
doĘczącychzawiłania umÓw o udzielanie
świadczeń opieki
;:,rj,lT::'"::':I",]::"rj:|-**"'a
/J" ivuLI rJ zmiLnlone: Zar'tzdzeniem Nr
i]/loii,DSOZ prezesa
z dnia j0.00.201 , :.,
'.lDSo
Nr 60/20l2'DSoZ Prczesa NFZ z dnia 12.10'2aD
'.Zr., KoM.A.II(AT
dnia
]9.09.20i1_,'-'o_,p.o.,onuuniu
',:i::::.?":-#.'.'Ti'u1:
błęciu, zwanym
Zarządzeniem
Nr
dalej
ofeĄ- złożonelv przedmiotorl',m
postępolr'aniu konkursor,vym zostaĘ
ocenione zgodnie z
Nl 541201tlDSoZ Prezesa Narodoru"go iundu.'u
Zdtoyvja
zdnia 30 lvrześnia
20] 1 r' r'v spralvie określeniakry1eriów
oceny
* i"rę|"*aniu i,v sprar.vie zawarcia umołvy
o
udzielanie śłviadczeńopieki zdrol-votnej
"r.n
, ,^:"niony^'r^łąar"niem Nr 70/2011,'DSoZ
z
cinia
20
paŹdziemika 2011 r', Nr 77l20ll/DsoZ
Prezesa NFZ z in'a 26.l0.201l r.. Nr
30/2011,/DSoZ
Prezesa NFZ z clnia 03'11 20r
1 r., Nr 82/20tlDsoz p..r".u NFZ
z dnia 04.1r.20r I r., lrrr
8412011/DSAZ prezesa NFZ
dnia 16.11.207r r., Nr 91/2011,Dso2 prezesa
NFZ z dnia
i3 12 2011 r', Nr 29r20r2/DSoz prezesa
MZ z dnia r0.05.20r2r., nr 52r2a12/DSoz prezesa
irTZ z dnia i 3.08.20 r 2r.. Nr 53/20 r 2,DSo prezesaNrz"z"in'ia
z
23 .08.2012r., Nr 72/2ar2/DSC)z
Prezesa .*Z
dnia 8'11'2012r., Nr 73/2012,DSo2 pr...ro
NFZ z dnia g.i 1.20r2r.. Nr
Zauądzen.'em
z
z
71/20l2'Dsoz Pre'łesr NFZ z dnia 3.]].20l2r../!!an)m
a"_i", ..'uouar.n;"n,'
poplz e7 zJcŻ}tanie elektronicznej
olen;- Śrr iadczen iorlalr cy'
''roll,o'r"a
.'Komisja konkursor'va' na posiedzeniu
w dniu 15 grudnia Ż012t.
odrvofujEcej Nr 01- 13-00030 ,o.EH,05l1/05.43oo.ioo.ozttltitoąo_5 odrzriciła łv caiościofenę
z
pol.vodu niespełnienia
lvy-maganych warunkólv okeślonych
w przepisach plawa olaz rvarunkór'v olreślonych
przez
Prezesa Fundtlszu na podstawie ań. 14ó ust. pkt
3 ustawy o świadczeniach' Niespelnienie
" warunkólv pelegalo na niespełnieniu vymogów olrreślonych łv zctłc1czniku nr j do zarzqclzenia nr
53/20]0/DS)Z Prezesa NFZ z dnia 2 września20l0 r' (z późn. zm')
dotyczqcych pomieszczeń;
(,,, i-,]^l---,-:
:nhipł; 'Jl|
.)-L|!.=ó'
..tiiUiei'.i L'L^-I yl/'. u
- i elekiroiecznictwa poluinny być ldzielctne .łv
osobnych
ponieszczenicch 1boksach), posiadq'qcych ścictny o wysoko'{ci
co najntniej 2'a nl,
umożliviajqcych stcsołyanie s.łspólnej wentylacji mechanicznej ".
W ocenie Konisji, rłynlogu
tego nie spełnialy boksy oddzielane parawanami z tkanin.r.
lł ca'tościjej oferty pismem z dnia 15 grucinia 20i2r.
Wobec odrzucenia oferty ocrvołująca r,v dniu i9 grudnia 20i2 r.
wnios'|a do komisji prctest
przeciwko odrztlceniu oferty. Komisja konkursowa pismem
z dnia 2l grudnia zón r.
powiadomiła odlvohljącą o oddaIeniu protestu. W uzasadnieniu
lvskazano, że:
odr,vołującą zawiaciomiono o odrzuceniu
''Poc]czas przeprolłatlzanej konlroli oferenta, kórej zaclaniem jest potlviertlzenie elcmentóy+,
Z0lłurlych w złożonejofercie ve vska:anym nliejscu ltd:ielania
ś,viadczeń 'stvierclzono, że we
l'vskazanym w ofercie miejscu uclzielania ś'lviaclczeń
okązane osobont kontrohiqcym sIanowiska c]o
elektrolecznictwa nie spelniajq v'ymogólv określonych łł
zalqczniktt * j'io zarzqc!:enia nr
53/201]/DS)Z Prezesa NFZ z clnia 2 września 20]0 r. (z późn.
znl.) tlotyczqcych ponties:czeń'
,,zabiegi światlolecznictwa i elektrolecznicnva powinny być ttclzielane w
osobnych
pomieszczeniach 1boksach), posiadajqcych ściany
.,vysokości
o
co nujnniej ),0 m'
umożliviajqcych sto,\o\}anie łvspólnej l,ven)lacji nechanicznej".
Zctpis lt, protokole dtltyc:t1t'y
aclclzielenia ze'stcnuu do elekroterapii ora, apar(tóv
wykor7'stlyąc.ch p, oil ,,,,4 ,,,rrar''rruo
p.rd\yonaa]i łvskanje rul niespełnienie ł,ły'warltnku elotyczc1cego
ściąrt'Pochoszanć. prze:
oJbrenta w proteście lÓNestia różnicy w zttpisuch
w prołakole sporzqt.ztrnytt w tiakcle
przeprolvaclllnia cąnnościkontrolnych oraz
łv protokol, .yg"r"rrrnryr1 :
sy:iten.Lt
injórlnaty*c:nego Llzy)yanego clo obshtgi postępowania
konkzrsowego przez D()W NFZ
fakrycznie
istnieje'
Niemniej jednak osoby clokorutjqce kontroli oferenta po
zakończentu tych czvnności
zlożyłyna posiedzenitt komisji sprmvozdanie u.stne z
prreprowar]zenia.
,rr,"arr.,,"i, ii.r,
iei
nie Stffi byl ZEodny z zapisem w protokole
,,ofcjalnym"' Natezy podkreśtić, że warunki uclzielałlia
śl'viadczeń w roclzajtt rehabilitacja lecznicza
fnonso.lvanych ze śroc]kólv publiczn1ch określa
rozporzqdzenie tr'Iinistra Zdrowią z dnia 30
.ll',
sierpnia 2009 r.
r'' Nr
gv'}oralto'l)Ołq'ch z ząkresu rehabilitacji lecznic:ej
(Dz. Ll. z 2009
ztn.) oraz zarzadzenie nr 53/2010/DSoZ Prezesa
NFZ (z późn'
zm')',,
sprcłt,ie świaclczeń
110,
poz'
1I15 z późn'
7' odrvohljąca r'v dniLr 28 grudnia 20l2 r. wniosla kolejny protest,
do którego została załączona
dokumentacja zdjęcior'va. Komisja konkursowa pism.*riniu
28 grudnia 20l2 r. poinformorł.ala
odr'vołującą, że wniesiony protest pozostaje bez rozpalł.zenia'
gclyz zgodnie z ort' ]53 usld.''yy Z
śtiatlczetlia, h opicki .,!rrro|rr, 1i-r,,rr^rr,ri,r, h .l ,",rii ,'
ptiblicznych (Dz' Lt. z 2008 r. nr 161' poz. 1a27 z późn'
zm').'
LIl toku postepolvanią w sprcłuie zttlłarcia
'
ttmo'.y a udzielanie ślviatlczeńopieki zrlroułotne1,
''I
clo czasu zctkończenia postępov)ania' oferent może
złożyćtlo komisji untotyvo}|any protest w
terlninie 7 dni roboczych od dnia dokonanicl zaskąrżonej
czynności.
clnia
(
.)
2- sierpnia 2a01 r. o
3. Komisja rozpatrlie i roz,'trłga protesl )y ciqgtt 7 dni oct clnia jego otrzymania i ttdziela
pisemnej odpolłiedzi składajqcemu protest. (...)". Tym samym
forma ochłołculcza ,, postaci
kolejne80 protestlt nie przysługtje na protest oddalony'
8. Komisja konkursowa lv częścijar.vnej postępor.vania odrzuciła w calości2 of'eńy z powodu
niespełnienia r'vymaganych warunków określonych w przepisach pra\'va oraz warunków
okr"ślonychprzez Prezesa Funduszu na pocstawie art. 146 ust. l pkt 3 iista'"vy o świadczeiriacii:
i.
].
I
ni
Uięńę nr
/'\f^J^
'.-./ięiTę
U
i- i )-Uau)iŻli.aŁiii U5l il05.4J0a.3aa.aŻlii8l0405
_ ocirvohrjącej.
j-000j 0ŻiREiii05i ii05.43 0 0.300.02/1/9/0405.
1r/
l-:,,
r<
_ i
'tv .niLi
i ) gl_udilia lU l 2 r. komisja konkursowa wygeneror,vała ranking ofwarcia.
który
uszeregor.vał oferentów (miejsca udzielania świaclczeń) lveclług malejącej łączne.j liczby punktór.v
oceny' przyznanej wstępnie ich ofertom' ofertv odrzucone nie zna|azły się w rankingu ot\\,arcia.
W rankingu otwalcia ofeńy uzyskały następLtjącą łączną liczbę punktów:
0i -i
:
l.
ofeńa nr
0
t-
13
-000302/REiV05/1/05.430 0.30o.02/1/10lO405 - 50,000
2. Oferta nr 01- 13-000302/REH/05/l/05.43 00.3 00.02/U5t0405 _ 45,000
3. ofeńa nr 0l - 13-000302/B.Efla5l1l05 '4300.300.02/l l2/04O5 - 44,2Ż2'
4. Ofertanr0l-13-0003021REH/05/1/05.4300.300.0211/U0405 -43,055
5. ofeńanr 01-l3_000302/REIV05/1/05.4300.30O.02l1/710405 - 1Ż'22Ż
ó. ofer1anr0i-l3-000302/REH/05/1/05.4300.300.02l11310405 -39,444
7. Oferta nr 0l - 13-000302,/R-EH/05/1/05.4300.3 0A.U.11/610405 _36,411
8. Oferta nr C l- 13 -000302/'REH1A5t1t05.4300.300.02/t lI1tO405 _ 34,444
8. Oferta nr 01- l3-0003 02IREH/05/t/05.4i 00.3 00.021114t0405 _34"444
i
0. Oferta nr 0l - l3-000i02/REHt05
il/05.4300.300.A2111310405
_3
r.667 .
9'
Komisja r'v częściniejawnej postępo\.vania przeprolvai1ziła negocjacje ze r.vszystkirni
oferentami, których ofeny nie zostały odrzucone, co do ustalenia liczby i ceny
świadczeń. W
protokole końcowym z negocjacji zawarto zapis, że zbieżnaśćstanolvisk
w płotokole końcowym
nie oznacza dokonania wyboru oferenta i przyrzeczenia zawarcia umolvy.
l0. W dniu 28 gludnia 2012 r. komisja konkursowa dokonała ostatecznęj oceny i porórvnania
ofeń złożonychdo pzedmiotowego postępowania konkursorł,ego, sporządzając lanking
końcowy, ur'vzględniając wszystkie oferry, które nie zostaĘ odzucone po<jczas prowadzonego
postępolvania. W rankingu końcowym ofeńy (na miejsca udzielania
śr.viadczeń) zostĄ
uszeregol'ane malejąco w kolejności wynikającej z łącznej uzyskanej liczby punktów
oceny, Z
ulł zględnien iem wynikólł negocjacji.
Ponizsza tabe!a pzecsta'łia liczbę punktórv, jaką uzyskaii olerenci, lv poszczegóinych
kryteriach
oceny oled w rankingu końcowym.
0ferta Nr
0i-130003 02/REFV05/1 /05.4i 00.300.02l1 /5/0405
PuĘl(tacja zir
Kryterium
cenę
ciągIości
jakości
liczba
18,jjj
0,000
i5,000
53,333
Krvterium
Łączna
punktóJv
10,833
000302/REH/05/1/0s.4300.300.02ll
/1
5
0/040
14,167
000l0) PFrłln<rl
/:n^ r^^
wJ I wJ,rJUv,ru(r.uz
I ttu+0J
^<
000302/REH/o5i
1
/0
5.Ę
onn,n./D.rrl^./1
vvUJUŻli\Li i/iJ)/
i
/D
j.4 jao. jaiJ.02i
ao
3
0a.02/
1
/4
l O1a5
il2la4a5
wurv_ ,\rFr u:. t,U:.4rU0.i00.02 l/i 0405
000302/REH/05i 1/05..1300.300.02/
I /3/0405
000
j02lłŁEH/05/ l/05.4300.3
00.02l1/3/04o5
000302/REił05/1 /05'43 0o.300'02/1 /l /o40
j
0003
14,167
33.ó
]
]
1
02lREH/05/
i
/05.4i 00.300.02l1/6/0405
Wskazać tl-itaj na]eży, Ze zgodnie
ruu*
'
kompleksowości
i dostępnosci. Ustalone w zarządzeniaclr kryteria
::::]::::::1ll:]:r:
oceny
dotyczące przedmiotowych świadczeń
lvskaz1.rva].', iz w tym zakr-.l'ii*;;;;;;';"J"
pod r'vzg'ędem '"v/w kryteriuin
nie była dokonyr'uno.'"o ,nol-ro odzwierciedlenie
V,, treści pytań
ankietowych. a następnie w cckcnanej
przez komisję kon1tur.sową ocenie
o|ert.
W dniu 28 grudnia 2012 r. przedmiotolve
postępor.vanie zostało rozstizygnięte
a ogłoszenie o
rozstrzygnięciu ukazało się na stronie
intemetoy/ej ocldzia]Lr NFZ oraz zostaio
wywieszone na
tab'icy ogłoszeń w siedzibie oddziału.
W posępowaniu-ńo.u""_"r;';;#JiH'";il;"ilośćpunktów w ocenie oierly w przedziale
od
,i,*o
a"
',,i,'
oL,.
Anaiizę ofert r'vybranych w przedmiotorvym
postępor'vaniu konkursor.v1,m pŹedstalvia
tabela
zalaczona do niniejszej decyzji,
która stanowi1ej ;ntei"'"i.''au.
11' W związku Z powyższym w
dniu 4 stycznia 2073 r. Ochvołująca złoz1-la
do Dyrektora
DolnośIąskiego oddziału Wojelvódzkiego
NFZ odlvołanie od rozstrzygnięcia konkursu
ofen.
odrrolanie Zostalo 7ioŻone rr rerminie.
W odlvołaniu odwołująca zarzuciła r'vydalemu
rozstrzygnięciu postepowania naruszenie
zasad
przeprowadzenia postepor.vania
w sprarvie aoouu."iu,.,tnn*u
Żdlo..votnej'
lj *,
i;il; i;; J;;'ffil:::;'"il;':.:*::#:"l.'#ff].:jJ:
'
Swiadczeniodauc;.
pomimo iz speinial \Ą5zystkie wlmaeania
vl\lEJloIlę w pneplsach plawa oraz
warunkach okreśIonych przez Prezesa
xnz nu poasi"nuii un.
Iix::::"1'::::_:::iy
146 ust' l pkt 3 ustawy o
świadczeniach. Podniosła, zi * *yniłu
wskazanego po\.vyżej
nlruszenia Za5Jd prŻepro\^adlenia postępouuniu
u
,p.uruia ZaWarcla umoĘ o udzielanię
ślviadczeń opieki zdrowotne-j interes
prawny s*ioa.'"nlia"'",
doznał uszczerbku. odr.vołująca
unio5łJ o tllvlględnien;ę odrvol.tnia poprzez zmienę ogłoszenie o rozsrrzygnięciu postępollania
wybór odr.vołrrjącego jako Ślviadczeniodawcy. który został wybrany.
i
W uz:sadnieniIt odwol'ljlc' r, <Ę3''yrv:!l. ze rc:stl'z''
ję:ie k.;misji k",;iLi':-su'^q] UpJrię
!n
'/Ujl.iiL]
o błędne ustalenia fbktyczne, Źe stano.riska co realizacji zabiególł' śrviatloleczn ictwa
i
ejektrolecznictrva są oddzielone parawanami z tkaniny, podćzas gdy ustalenie takie
nie znajdtrje
opalcia ani'l,v stanie rzeczylvistym, ani lv treści protokołu z kontroli oferenta- oodoisanego przez
ocir.voiującq i przedsrawicieIi NFZ. Wskazala. że l'.l3|ę,-,;2 pocz'.łionę yr dc]lumen..i.'
in.
',.Ęnii<i. kontroii oltrenta'' poczynione Zosta]y bęz oparcia w materiale zgromadzonir:i w i.alicie
postęporvania konkursowego' W sposób dowolny, tj. sprzeczny
z zasad,ami prowadzenia
postępowania w sprawie zar.vaicia umoi.\T o udzielęnie ślviatlczeń
opieki zdrowotnej. Dalej
odr'lohljący podnosil. że w r]niu 7 grudnia 20I2r. przeprowadzona została kontroia
odwohljącej.
Z p rze lrorv3|29 nvc h czrnności koniio!n}clr spi"rno protckól. .,v kJr)ni opisa;e:o>;-ł;
r.rrunki
lokalowe odlvołującej oraz r.vykorzystywany sp.Zęt medvczny i jego
lokaiizację r,v
pomieszczeniach' Z treści protokołu wynika, że zestałv do
elektroterapii, zestar,v do krioierapii
,,
parami azotu oraz aparaf! wykorzystujące prąd stĄ znajdują
się w oddzielnym pomieszczeniu,
oddzielone sa międzv soba pararvanami". Prorokół
-.,ul pojp;r."y prr.r.'tonl.o- ro;li;';;
przedstal'viciela odwołLljącej _ p.
W dniu 12 grudnia 20i2r. odlvołująca
otrz1'mała lvyniki kontroli sporządzone jednostronnie pzez
osoby upoważnione prze' kon-'is.]ę
-kon'Ęursolvą w dniu 10 grudnia 2012r., lv których sttvietdzono,
że zesta'lv do elektroterapii oraz
Żestaw do kriostyrnulacj i, o których mor'va polqlŹej znajdują
się w odcizielnym pomieszczeniu. a
..sianowiska do ich realizacji ocidzielone są mięrizy sobą parai,vanami
z tkaniny',. Stlvierdzenie. ze
stanowiska oridzielone zostĄ parawanani z tkaniny jest
niezgodne ze stanem faktvcznym j
spEecŻne z ustaleniami pocąvnioni'mi w trakcie odbytej koniroli.
Zgodnie z neściąprotokolu z
kontroli odwołującej z dnia 7 grudnia 2012r. stanowiska są
oddzie]one parawanami. bez
l'tszczegółowienia. z
materiału
są
rłykonane
palawany'
Zaznaczyła jednocześnie, żc
'iakiego
przedmiolołve parałyany łrykonane są z pty.'r- mebiowej,
dodatkowo zaśpzyfivierdzone rio
ścianyi *7posażone łv kółka. Wskazała' że ustalenie. że pafa}vany
są Z tkaninv przecz}'
protokołowi kontroli. podpisan:*! ." obecnościprzedsta.łicieia
odlvofuj ąc ej. odw:ołujaca
lvniosła o przeshlchanie _
12' W dniu 22 lutego 20i3 r' Dyrektor Dolnośląskiego
o<ldziaiu Wojelvódzkiego NFZ lvyclał
decyzje Nr 94DaBlo,1'ł' którą oclcalił odlvołanie wniesiolle przez
Odlvoiująct1, uznając je za
nięzasadne. Pismęm z dnia 5 marca 2013 r. odlvohrjąca
wniosla odr.vołanie od aecyzj: xr
9'l/20ijlodr'v do Prezesa Narodor'vego Funduszu Zdtolvia
za pośIednictlvem Dyrektora
Dolnoś1ąskiego oddziaht Wojełvódzkiego NFZ. odlvolanie
zostaŁo r.vnięsionę lv terminie. Prezes
Narodolvego Fundusztl Zdro'via po rozpatrzeniu odlvołania
odwofującej lvydał Decyzję Nt
20l3lŻ43Dsoz z dnia 16 k.,vietnia 2013 r. którą utrzymal w moc;, Decyzję
nr 94/2013/odlv
Dyrektora Dolnośląskiego oddziału Wojewódzkiego NFZ
z dnia 22 lutego 2013 r. odr'vohrjąca
od decyzji Prezesa Narodołvego Funduszu Zdrowia Nr 2013/243F)S)Z
zdnia 16 kłviernia 201;
r' rvniosła skargę cio Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego
w Warszawie.
13. W dniu 9 czenvca 2014r. Dyrektorowi Dolnośląskiego
oddziału Wojelłódzkiego
przekazany przez Centralę
NFZ zostal
NFZ pra\,vomocny wyrok Wojewódzkiego Sadu Administracyjnego lv
Warszattie z dnia 26 lutego 20l4r. ,"r sprarvie o sygn. akl Vl
SAĄVa i7l2lIJ' rvydcn1 po
rozpatrzeniu sprawy ze skargi polskiego Centrum Zdrowia
Instl,tutu Medycznego Sp. , o.o. ,
siedzibą łve lVrocławiu na decyzję Prezesa Narodowego
Funduszr.l Zdrowia z dnia 16 klvietnia
lnl i.,j.
l. l\I:u
i'ii 1^r././t^o^7
-vi)i-+J/U'Ó\)L ceiem ponownego rozpatżenia sprawy zgodnie ze lvskazaniami w/w
v4'rcku Sądu. W uzasadnieniu r,v/w wyroku
!a! wskązat, że ,, Zclaniem Sqcht uznać nalejl' iż
ryornł decy:je oryany clopttścily:ię- nogqcego niec wph9v ,a rryrik sprńy
,łłł7 1- - ł 'ąL'
;ił -77
// '\: 'I
k'nn
,rt Rn L-^ - l"Ą-'
ł-L+^iij;.
,n,
r- '-,.,: ,.',..|'.
--l
_
J.'.5'-1
" ' '|_/''.]' łUi!?nj.iC.' i;.i iiielyjuśttiłniłols-rslłlcł
^'r.okoliczności i'stctn4,ch'.rdla prcu!c!!c.,łegc i peinega rozst'zyg,lięcra
spraiy (''.).
( ') organy nie ustaliĄ'' 'vv sposób jeclnozneczny, czy necz1,l.viście
nie tlosz}o do ncłruszenia
pr:epistt art lil ust r srm1'jy o z tlnia l7 sierpnia
2a0rr. o sviatic:eniach opieki zJrowotnei
finansowanych ze śroclków publicznych, a łvięc, czy nie closzlo w bńt postępołvania
kot:htsowega da obrcry:.łsaĘ ró'łnego rrakrcwania lrsvsłkich
o1źrentów ora: zasat!' t,c:c i,rej
konkttrencji. a w konse}łvencji tego nerlrszenia intereslr
prć,',ine1a strony skurżącej. !'l,- sprcrłie
nie dosz}o do wyjaśnienia wszystkich podst,,Ą) rozstrzygnięcia
kcnkurru, orgairy nie'ustttlii|
również, cz-v w toku postępor|a.nia konkursoweg,
,tr'dosrio do naruszenia przepisu art. I48
rtstawy o fwiadceniach
Sqd wskazał' że w toku potlo"nsgo pos1ępołłania
organ. winny dokonuć ws?,echstr()Żrnej
"
ocen1, całościzgromadzonego tlotychcz s materi!]łu
tlowotlowego, przeprowadzić rlowotbl
wyjaśniajqce w sposób nie b uttzqql wqtpliwości jakiego
z 'okreilonyn
*t"|io'!r' ,b,,,tr.;r; ;n-;;r,.;"
ścianki w boksach i czy ołlpowiadgjq warunkołn
ty ww. z.lrztltlzeniu Prp.r,clvydc|qc obic
nar'uszenia przepisólu po3\ępąrrrrio administrącyineso.
c,,,ł szczegó]na4łi
14' W złviqzku z po\wższym Dyrektor Do]irośląskiego
oddziaŁl Wo'ievlódzkiegc NFZ pismem z
dnia ]3 czenvca 2014r. zawiadomił odłvofującą o ponoy/nym
iozpoznaniu od'wołania od
rozstrzygnięcia postępor,vania o udzielanic swiadczeń
opieki zdrowotnej Nl 01-l300c302/REH/05/l 105'4300.300.0211 oraz o lvynikającym
Z art. 10 $ 1 k.p.a. prawie do
wypol'viedzenia się co do zebranych dowo<lów
i materiałów oraz o prawie zgiaszania
dodatkoi'vych żądań. Zawiadomiono rółvnież pralvie
o
zapoznania się z dokumentacji ,prurn;'
administracyjnej ' odlvofująca w dniu 1 lipca
zotłr' przesłała oświadczenie. że zamięrza
skorzystać z uprawnienia lvynlkającego z afi.
70 $ 1 k.p'a. Z p,ł;;g,;;;;g;_jj-;;;;;"
skorzystała lv dniu 3 lipca 2014r. W dniu
zapoznania się z d"i".;;*j; oa*oi
1ą.u
o'świadczyła,że lvypowie się co do zebranych informacjiłv
ciqgu 14 dni, tj. do 17 llpca2a14r.
W dniu ]8 lipca 20l4r. Dyrektor DoJnośIąskiego odaział.i
V,Ąewódzkiego NFZ stosownie cio
zapisów art' 36 $ l kodeksu postępowania administracyjnego
(k'p.a.) zawiadomił Strone o nolvyn
terminię na rozpatrzenie odr.volania. wyznaczając
tenrlin na ;ego lozpatrŻenie do dnia 31 lipca
20l'łr' uzasadniając to koniecznością przeprołvadzenia postępołvania
łłyjaśniającegow
sprawie.
lipca 20t4r. (lvpł1^,v do Dow ŃFZ it ]ipca zolłr.; ustosunkołvała
się
do
3i:::l:::dowodowego
::::iu
';;.
ma|ęriatu
zebranego w sprawie _ podtrzymoła aotychczasow.
lłniosek o przesłuchanie p.';;;;;;"
Strona o nowym terminie na rozpatrzenie oJwołania
z powodu konieczności przeprolvadzenia
da]szego postęporvania lvyjaśniającęgo oraz p,r.pro*udr"niu
analizy dotychczas zebranego
materiału dor'vodowego zawiadamiana była: pismem
z dnia i8 lipca 2014 ,' _noyrnu"rono noJy
termin na rozpatrzenie odwołania do 31 lipca
2014r.; pismem z dnia l sierpnia 2014r. _
17
,
}Wznaczono nowy termin
na fozpatlzenie odwołania do
sierpnia 20I4r. - rłylnac7ono
norrry termin
l"ffi
na roloa
l4
::'*:J::tT;.:J:łi:;f:;|:il.ffi "1T:jł:*1i"'"ffi
"Tffi
odłyołani
a o z.l p uzazi n tl,'
a
e,
2 0
z
sierpnia 20l4r.; pismem
i;'' pl; ;; : ;;i,;ł;';:::ri #il::
iń..;
z
dnla 14
.l"'! j-;;
Ta;:xTffi;
termin na rozpatrzenie odwołania
a" )o rc'"p;a;
pirn-'.n'
dnia 27 iistopada 2014r.
\ĘZnaczono norvy termin
na rozpatrzenie oa*oi"ni" ao 26
srudnia ]0l4ł.
l_:^ r^
jśii'l.r u'il.i
gTudnla 20]4I. ' wyznacŻono
ijji'ii
^;.*-*
-Y
,.*i;";;;;;;*
:
"";
";::
;:.,: ;
.::"
;:; ;;iJ T;:;",
tc? 1i.:..;;
pro'"vadzeniem postepowania
", "
dorvodowego
".j1ff
2015r. tvyznaczono o.to'ut
tnu a.;* :o ,,i..";o
;;*;;"##;; T #;::;:ffii." J#::;:,
_ I ;;" ny ) az
; J;....T:n*' ",*il;
; i; JJ:
;
ilJ:, :i
: : J"""_i
.
;
o r
I5. WlLonujac zalecen;e
kierunkowe \r/SA.
n
dn;u,l5 srycznia !0J5r. uezrr"i,ro
czionków komisji prowad-zących
b, hch
kontrolę ił"i"'""'"o"r'
cy d,c złoŻenia zeznań w charakterze
"
of.gric.zno{e po"p.o*uar.niu
1a
l]:
miejsca udzielaniu
'.i*t",.oi.il'
ś'iud"".ń
,"1
m"o"r"ń";"; ::;jr:::'":#:::'H"j"ffi;:t
ffi:l]
t""""iiń.#
"
i ł1ników
i'TTl!ńllIjJ;I;l|"',:
' dnia.I0.12.2O12r.W Ęm samym dniu
_*l'.'';;i;--]"r'n określon)ch zalEcznikrl j
;::].1"':.sp€
nlśniao.,.,u,onffiagln!lldl4NtcIZesiIon\nr
Zanądzenil' Nr l5j/20|0DSo,
nr c]o
o*r.r"
'u
łt.arltlkólv zcryyierania ,- r.)ł)i,^"")".|.':: ' *''u ,2 lvrześnia 2010r. w spralvie o/łeśienitt
rectlizacji umólv ły rot:lzc1ju
rehabiliłacjcł ,r;-r;:;,',' ;
dotyczących pomieszczeć
itrr. ,^.
opieki zdrorrotnej' Te-lin nr
pzesiuchanie w;.n..,,o.o
J"J':"j";:i':T'T",;i:ł'czeń
Ł'lorąc pod u'Vage' !v
posranowienia an.
szczególności
79 k.p'a. p.'."i-i""
_'u'"
odbyły
się
^"j'"il:':,
}V ,ryznaczonym terminie.
Wvł. osoby zeznałn-'.,;. """u'nania
,'
pamies:c:enitt o'1tlzielonym
parcluonami.
;;,;: ;::#r:
tnk 1ak
::', :::^'
i
łak
ie
na
,, ,," ,",^'l]łr'';;:rr:*!;"'"l' ,i.i*.łii
a my"
4łv
o
o1ń n, o.,, gdz i e n i e g c': i e
,idoł ia ,;;,,:,"::il::,:ł: 'j:'r::::;'::;koici'
i:ry:n?ś:ipac1cnta'"boksy
-
bb
: pr:odu sq
,u=irtoir"";;"r;u;r' ,n"o'io
-*
)al2r'''
Z a s t ęp
t
U'
(!
na
m
i,,-,,"'-ln.*fu,*i
''D!o
:a,hn\')(:ł1it1
;::;::ł;;::;:,'*,'ł;,u,o,,,ił,;;:u:;i::,T;?',',#;"';:;:,#:;;;,7;:':
zeznała'że,,,^,,^ł,,'"ilń^'i;;:";::"':T:;;łrł::;n:;;!:ł,i;::i:r:
paździełniką20I0
r' znieniajq* norprrrr!ą):r;;";'**r*
xakresu rehabilitacii teczniczej,,cł,,
,ii.
b1ly nn srole' To znaczv
takie' krcre ,,
świadczeń gwarant,wanych
ńil)ril:;:;r,, 20!0r'., .' llr pomievc:łntttz
rym
n;;;;;rrri"')7, *r-* do ści,tny
pr:eł:lr.ić i :t.:yć' ,lfo:na
i nie mo:ra ir'h
'rą
'1e wykręcic i *t-ł: zrr{rui
pomieszczenitt ,n rap"t,
rr'roń;;;;;"::::::-^r""?o.'u ':::o:' Że te p3ra\yany ',Il' tvIŁI
)o'ii;;:;;:::;';::!,i,łi'ł,ł;,"śx
Do ł'in,y:i,",:;;,;,;;,,.,;;
n po,,,
ulanvienia zamoc,,,;;;;;;;;"';',,':":;,',:':-1i:::,;,,r| 'nóżki' j"', :amonfulvano p!yta' ł1ln
1,1,r,
: pĘty meblolvej' Il/ niektorych
przyparlkąch ma zmviasy.
,ł, pori"rr"r'"o,,, ,ir'iłi",i'-"'tt
l!/
le po!.gwan! sq na nóżkath,
,, ,,rin rŹ,^:,,",'=,-";;;;;,;,.;;:;i
,. łołł",n)i,.,"',,';"":or;:,ch''.
,r,
Zeznc'Ia. Że Parcłvrtn to
''
Jest to wsz.vstkt) to' co ponvctla nem
ply'n
zaśtonićtoś;-p-odail;IićioniaSzc;enid' Ń' pytii,,e
2012r. w odniesieniu do zapisu parałvan zeznala
am, że pomieszczenie oddzielone
sq
aotyĘ." ,upi* *'p.ototol.
z ania ignrdnia
protokole w pkt 2 zdanie
-óvir", ,
pomiędzy sobq pałałłanamioznacza oddz.ielenie
,,Ę= t11a
r_
_:. .._._,. -*_r-_-, ła:u il-iierłsi.i:i: oka zi"i.ri;yir-, k pońiexc:'enia
nie speiniaty w'ymagał ,ror", s,,*,
priez Płezesa I{FZ, do$'c1gc1,ch .arunkótl, Iokalowych
"i
-'
",r:rrir'i 'riń;;;;;;;"",
elektrolecznictwa powinny być ud:ielane ,
osrbryrh pomieI:cieniach 1boksaclt1,
posiadłjqcych ścianyo wysokośii co iajmiie| z,9
m' umożliwiajqcych stosorycnie wspótnej
wenb'lacj; mec]xanicr'zej'
momencie lveficn dó obs:ant gclie sq lvykon1łvane lvłv. zabiegi
',|r,1
zaclałam
tam osobie z personeltt medyc:nego p"vtanie, czy to sq jeĄne
niejsca, ł, kórych
,będqcej
Sq ud:]elane
te zobiegi i ta osabo pof,łierdziła, ze tak' Sprawdzi|łśny
sprzęl kóry tam był, ni2
o-lnos:łc się do zasttmej
Ę,łlacji''. Na p1łanie diaczego w procokole Lo"ńri dnia 7 grudnia
20i2r' uż}to sfbnnllorr':nia aa rnł-:ny, kieĆy Z !,}n']ogLl
"
w;nike- ze po,"l i;n-' b''e
io J..o/ll pfni
Gębala zeznałą żę
aazewłlictłyo
zostało
uĘte
pł:xrz
,
zespół
',Txkie
,rrrrrria i".", irii'i'i
ściany' faiłłyc1nle ro b1Ę'
Farwan!" ..To nie był1 ,to!"- t) byly ,,łchom: pt:rl:ł':.:;'
Paravany byĄł metatolvq rąmą, na której.umieszczon
b7ł mcternł, Nie pamiętałt' c7 był
z{nyiesza,, czy :alo:ony' Na pełvno
Ęłto biały material.'Na pewro pn
nie był na stałe
pr4łtłvierdzony do padłogi" Na p}tani€
^rn
dot-vczące prry Czyn róznic l, siorządzonych
protokołach
z dnia 7 i i0 grudnia 2012r. rvsiazałc' że ': Ten protokół pisarry
na ttiejsclt był pisany s:1,bko, ł,
trakcie konfroli' Jako cionek kontroli nigcly
w919śniejnte sprs1ialan na miejsc.tt tclkiciz
protokołów' dlatego pis:qc to na miejscu
,i" ,,rri)rjótoiiła^ t"g) ohrrś]"r,ia.Sło'lvo parcnvan lv
jednvm idnęim otlniesienitt traktowaliśmy
jako ,"r"pn*''nr, ,..r'ry ś;";j,r, ptoit'hół w tlnitt
7 grudnia 20 I 2 r' zespół kołrrolny miat na
ms'śti p{Jłtlwan! ,' ,ł.orii.' t o rcp;tr,łt!łŁ ;!
paravcm' Ta różnica w treściprotokołów
to lavestia ptzeoczenia poelczas pisania' Chciałam
prolokqle,
- to by! t", p,or*ra, z tktminy, ,roL", rcgo doszło do
|S,ta:ec:/l}m
::::?:-y
/"uJc'ljlJ3'l : ?.
proiololem
spisary'm na miejscu. '' Na pyanie. czy stan Żasnny podczas
konrroii w
dniu 7 grucinie 30l2r. odporłiada temLi przedstrrviorremu
ne zdjeciach
-Ę.;""i;;;";;;';;;
dnia 2S gudnir 20l2r' wskazata, że
,'IY clnitt krrtroii p*n ory'były ro:mies:c:one podobnie jok
na oka:ałrvch :r!jęciach' ale na pevno nie byĘ
to ta'kre ścianki"fik na:cl1ęcnch' R:ec.,yviście
były takie zas'lolU jak na ztljęciu, :aslaniĘqce
wejście clo boksu dta pacjJnta' Jednak pienvszq
,
]. ; . ,
par*yany) a tutaj na zdjęcitt sq śct-ańki btRoliŻ''
PańijŻzęzńała rółńięz. że łv lrakcie
prowadŻonej. konrroli- w*-dn
kontroIołvanych.
''
i
iu 7 srl)dnil
olcuy z ]łJmogu wynika, że polvinny
być to
pfotokolr z
śc
ToI)r
-;;- L.,L.
zdjecia pomieszczeń
-^L.:_
i:!y:!4:-ryłtqą
gradłia ponieważ sbiieldzżhliyt u ;.
'nrł"*r.rr,"irr{r"r,r'.,"
- -- i nie
"-,.. ---^-'.-'.
łłt"seiaaki
bok's
:i#.::,::{:::::r::y*. ,:.",,'''* r".:ńi;'9-g}Llzwll,
paravartv
''ole:anka ,",r"i,i.)''j^,.:.::
wEpl;uośłi,
Kolc:dnk{]
.:o'nał.ye1tione'
-.' w:bud:iĘ tvEpl;uośłi'
snviiri:|iii mniei
snvierd:ila
vięcei;..',,;rr:r;,;;;;:;;''";putu-uflr'W=Dua:tĘ
rrnnn,'uięLn
-niri ,rlgr;i.
-^' ''' ire osoby
lo,le:anka
^sr-,',,^-^
kure b1Ę
obecne v łckcie knnrłn/; nl-,i-A' .^ -1'
.tłłan''zmi"
sstwierd:ilyśmy-.!!1!"At:.łł-,
rd-.iĄ ślnl stan
oi" ,i, *"ntob,.y
poa fn/rr,| -^) ;;'^:.:::;:;::
,""nio!r.ś.v t,;;;;;,;:;;
-'"',:fułiić,':',biłn-n"^1łnłśłłłł'ąifu;;;;^1"T]:'ęorządzony.h.prótokoiach
.r'111e
/-^-^'' - ]
'1aĘc:ry' .g!:',j9
,r:,::,;:::,
z dn'iaJ t 10
.Iudnla 2012r. ,,vskazaĘ ze ,,Pis7qi.c len protokół
po i*i"ń"
n|,,,-;';:J;;;:;:;;r;i
7
::ye!!!.*
,,
.
,
|:
,''i
,' '''
falt Nie pizysło nam do głowy, t"ty ,piroł j" ,=r-i3łłarr.Pis:.oc tł
nie miaĘśmyzamiaru ukryć p,z"z
Ś.iaiąenuał",l, z" ,łłsńy;;;7.;;;::łi::
Rółnice ły uĄlciu słów iłniejĘ
i wynikajq i'
oou^rr,";rrrg, oi*o"11ia zasłlrnego
s!łnłlfakllcpego' w prałokolr
,?r*r,
z Ia g)udnia
2012 r." Wskazała' że
,,l.!y rcłr'"et łie
dyskłoll'ałyśmy'aby sprcnłclzić
t" parer:Ęi'" ,-ierzyć je' Siłvierc{:ono
odd:ielenie St,o.,yisk
pcr^/vanami i to
w?'dn:a!a
Y?':'|c:::
lr yyłgyiqjęc.e l? lggq, ?eby;flrierc]zić' ze stanovyiskd
parr]y+'dn! stwiertlzono
ł!;,iT:|!:::::,r:?:|,::
ocipowiada
temu-przedstawionemu
wskazała'
że
:;ł:;:i:
cz1 sten zastany porJczrs konroIi
nie
'",ppenie,
n"'oru.".o]ioą;;:J#ffiil"ilTil
"Jak przyszlo pismo ofe:,'enta, tymi zdjęciami łv
". cniL: ? 3-,_:crir
ilff
prac
"r^i"rirrrr,
l'o'*i'pg7'ąn r,-.ę-,aq k,o,po,i"n4,
.,o ,
lCi-,'
r;i i:
kolrtisji
wi
20l2,łi1]!łłi;,,,i,i;;:;:,";":::;;;,,,::!;:ł:,;;:i:j::;:::,::m
!|"."o!L"'ł"n
u,qcza
grudnia
zaczepami na mehlolvych
kontroli 7 sn"tnin
,. pelvno takich e]ementó.yv nie było ll trakcie
zil: ' "ęs"to"ź''łiir.
'''r'ił;i^,""r; ,(:^:y tej
Ęicnk! na zcjęciu, b1łl parawcn z
t'utai'ła*"a.onej kontroli w dniu 7 grudnia
fff'i'::;::=",:':!)u:*"::'Jw
2012r.
l"il;;*;;v':oqull9'lull'.{J1]
nie był.v robione zdjęcia pomieszczeń
ś,'viadkór,v- oraz
ińne
*@
ó lu,.go zotir' eir.*- z dnia 6 lureso 20l5r
llyznaczono nowy termin na rozpatrzenie od'r,vołania do 22
lutego 20l5r. uzasadiiajqc to
koniecznością
Stronie czynnego udziału w prolvadzonym postępowaniu oraz
-.zapewnienia *^..-:^!., J .-..dokonania ar-"!i.',
'Jr:. | źii.'i
łlii:i.) miiciiaiu co.w.odowego'
'aA.^^--^
.'
11 lutego 2015r.) liłriosla wnioski dolvodolve
o pzes}uchanie w charakterze śr,viadków osób
łv
piśmie
w/w
oraz
doDuszczenie dowodu z łlnkllmenłń'.';' :l..can ja ::':;ł11-.-^i_
'wskazanych
rr J .!iri..iij i._i *^,_]:
iiito:i
nt 5lOlC Ol:z oro:okn.hr ndh!n.,r . .,Jnie
.
*,^--:^
1nr
rD:^-^--,
9tiia ?o
- un1a L1 ltliego Ż']i)I.
!wl rl. Fl5LllglIl 1
-v JlJ!al'4
tYeZWa.rlO
r"i"
nr_-!:t
Anne _j_j
Prrh^-.;.t
. A^
ULZj lllr\ii
-t^;^-i^ uinoe \jwaniii
uu_ćiuŻinia
-'_
l::::1"".3j
'
"
'
Lio ręprczeniow1nia ociw ołuj cćej w
spi'awie adm in istracyjnej. W dniu i6 lurego 2r]l5r' l. p|. A.nn3
R1bcąnsL:
pełnomocnictwo Nr PCZr'V{ -: 01l10lI2/20I2 udzielone
:::::,:':':Y
JltYPvYŁfule w Il\L\ęLlL* t tL& ,źęgz iPo{KL prŻeo wszeikimi sądarni,
6'ga;aii:i administr:cji p':biicznej. i:rsąticjani oia. innymi pj.1miotrmi.
:rzed:n;'
Z-e zlecenia wykonanir mebli nr 5-oZć
mr ,'-rnik.ł. ,. ;]:;;;;;".'"l,anie jiirnek
dzirlorrych z pŁ1'1 meblowych rr dzicle rehabilir:cji
medycznej. z t"r.;l p.","ł;; ;r;;;';
st1caia.
lr.
rne w1nik:ć. że w Ęvm aniu n"r*pło
'20.ł
orz.r.ur"nl. i oauio. slir*ł
1llil20
o4alowych
'z pŁĄ meblor,jch o r',1miarech: 2050Ć000x]: l400Ć000ri: 1000Ć000.rl;
-.-
3
,s"-aóń"i, ;oo0ĆC00x6'
SI:l'l';: 1ze!.:zl.:_icia h''i rrlr *
;";;;:,';;;;o;1;:
-o"0,*;[email protected]+
lve ;r1:".,;;,m
!v rocla\,vr n ll
-Poo'o]]'joóocooo*l,'
r::^ Dyrektora g.
'
zlo;ii.i
po", rr"r,ru zńąi,.
l
aurowla
ZdIo\'Via hsłtut
Insątut vledyczny
Medyczny Sp. z o.o. oddział
oddziiiTei*o
Terenolr.1 Ziębice
pąv ul'
?g
ul. Koleio\,Vei
Kolą.olvej 29.
ńo;." prrr'
\1'dniu 20 luiego 20I5r. \\ezr"ano.
zsodnie z l,nioskiem dorvodo,'.,1m od', o1LrJ,]..1. w",.
^sł|.}
do złożeniaZeznań v'V cllarak1eze
ś-łiadków. Przesluchania odb'vly się uu Jnju +.u."" ztllsr'
$/lv. ślviadkowk
Pa i lEFaE
śłviadekzarynioJkolvany DIZez odlvołująirą
}'e:
',Ścia;l|ri ot1',,łiście
uj?;)1-,i'|,":o.i:ro,bio1e
'.z1.
z plyą,.eblore1. lo lo ,riorkr hjre mo:ra pr:łto^ir'
'lv3'lvymogół
niekóre
sq na kółeczkach- }'triekłóre nie mcjq'kólek naton.tasima.1r]
tnlri -"rlrnn,jrri,,"";:';;r:;:,';;
pr:estavić pod inryłln kqtem. ] wlgcly w
młn$r',, Na pytanie _ Czyli
kaźde łvejściedo boksu jesł zasłonięte ściinką
z pł.vty meblowej? odpo',viedziała - Tak,
oczllłiście'Świadek zeznał' że pomieszczeniu
gdzie łvykonyłvane są zabiegi elektro]ecznictlva
',v
s]v/znajduj1 się tzw- palalvgly ,,''"t",..1oi.1",
że łvę'1'ściado
p*lł
::"'"T]'_::i1
DoKso\\ nIe sa nicz'rm zrsioniere. \Vskazaja
rórinj32,7. ni:króre ściarl"]< j'"''"łą
mejq nozki' ni-.k;re
kólęczka _ N: p_rłanie. czy do podlogi
sq przjmoco\V3ne n" orł.. ..rn"il' ii,'""'r)i))"",i
niektóre majq nózki' niektóre kóhczka".
iV odniesieniu d"
]cóle Zosia,}
"k;;;ń;;;ęć,
załączone pzez odr'łolLIjrc:] do protesfu
z dnia ż8 grudnia 2012r' i nu p1.t*i", cz.v Zna:'je są
ś'wiadkor'vi pomieszczeni:r przedstałvione
na zdjęciach zeznała _ ,,Tak. Znane. |].akie sa ścianki
nie nn,,(oiqb,ł *,ai,",b,,.jq,;;;,;
,'łł'ur'ń',i'T,',
!:,:j:::'r:-,::,ty"h.ot,,io]ó,,
kq4noli.l.I
r.vskazałą że są to pomieszc"*i"l"
samo pomieszczenie, co z dnia
kontroli.
i,ilrl
"i;;.",;;i,.:,ł.r.i,i,o)]i"ł!#i'"!:ir:i:::
13
Zeznała, że lvejścia do boksów są zasłonięte zasloną
z białego materiałLr.
okazanych zdjęć, które zostały załączone przez
odlvołu;ącą do protest
W odniesieniu
do
dnia 2lgrudnia 2012r' i
na p1łanie, czy znane są świadkowipom
ieszczenia przedstawione na zdjęcia ch zeznala _
,,Te dlvct
P|eł^łsze Zdj?Cio to zdjęcia pomieszczenia tlo elektroterapii, a to trzecie
to zcljęcie
u
z
pomieszczenict
elek_trolecznictr,va na
prŻedstawionym zdjęciujesi tym widokiem,
który pamięta z dnia kontroli, tj. 7 grudnia 2012r. Na
nwrn;P .?l rDĄ^il.^-,-^l: pvLil|v
---''-l
qll'! Ł- N\]llllutl
o Pa|awzn_V \Ą
'"I:lkcIe kon{rcli Że.'nala. zc nic. ii'ąikó,r'
parawai-rów sob!e nie przypomina.
do
świat}olecznict1Ą,a.
''
Zeznała, że widok pomieszczenia
do
- "tlE5v1l.luśl\
/J!\nloslto!'vanV
l ldl\^l|l'.-. z!zr'4rJ,
ż,-_^I^. ''!\ _l.^-^l''
-- -..r nPF7
(.'
)N!rzdl4 zc
\1 onlu
kontioli były to ścianki z pĄł meblowych.
ściankt z pĘt'."ttorry,"n,'
fi*y *1i,
one sq na stale przymocowane do ściany,',To'sq
nie mojq prałya Się nszać. Zapewniajq pąCjentom
i''ll) iil'1Uść''' .' Pr:ymocov''ane
sq do ściany l na doie sq prryr,orrrnr" on, ,to por)igi'-,,
pr-y
lvejściudo boksu' Sq pr4mocołyane specjalryłni
śrubar,li,nie jestem pewna jak na:łvać to
umocołvanie' Sq ttmocołvane, wlcręcane
do pot!łogi clla bezpieczeńsnv, po"i"rtirr. Jakb1l bykt
p|:zebą przesunięcia moTyt
odkłęcić.
'' z'ezn a, że ścianki w pomieszczeniacŁ do
le
elektrołęrapii nie m:ją kólek. opisala. ;e rłejście
do boksów jesr
..o",-;;;.""."o
do rurek' Na p1tanie - Pani nazylva te
'"ł"'inne
ścicnkiściankami, czy jakieś
'',! zamienrre określenia
państwo stosują? Wskaza.ła, ze _
',Ścianki i parorn yi W szczególności Stos1iemy sJo1ro.'
jest
bo
na stałe ltmocowana" W odni.sienlu do okazanych zdjęć'
"ścianka",
które został,v
załączone przez odwołującą do protesfu
z dnia 28 grudnia 2a12r. i na p)1anie, czy Znaoe Są
świadkowi pomieszczenia przedstawione
na zr{ęciach zeznala _ ,'Tak, dyła pienvs:e :cieciti
doQczq połnieszczenia do elektroterapii.
A lo trzecie przećlstdt\.,ia pomies:czenie cla
śłviatło lecznichva' " łYskazała,
Że ścianki zostĄ w1.konane ,'pod koniec gntdnia
2a]0 r. pisałanl
zlecenie: na wykonanie tych ścianek
i w stycmił zól l ,' ,ortoł,, ,"*"",;,,..:"":;:;--:,::.
bo.wó'ryczas weszlo w'ży,ie ro,po,,ądzenie jesi
i
**' *"1u*.'^o
ioiri
;ffi tfiu:::ł
były takie ścianki ry Ziębicach w oddzia'e
PCZ? zeznała' że _ ,,Byty ścittnkilt, innych
pomieszc:eniach. łT
pomieszczenitt
Ęłt
do elektroterapii też były. Choctziło
nam jeclnak zeby
dostosołvać ich wysokośćelo wymogólv
rozporzqelzenia' a poprzednie byĘ za niskie',' Zeznala.
ze
ściankj na rysrlnku i zdjęciach to są te same
ścian'ki, na ktjre ł'konano zlecenie i L1óre odebrano
zgodnie ze zloŻonym protoko}em odbioru zlecenia rrykonania mębli nr 5_oZC.
r"n
świadek załnioskolvany przez odłvołującązeznał,
Że pamięta Pfotokó}
sryczni:20llr'. krórym nastąoilo paekazanie i odbiór prre*a;lćrl
śc:ane''
działowych z płyt meblo'vr7ch. Śłviadkor,vi
okLano zdjecia załączone przez odr.vołu.jącą do
plotestu z dnia 28 gnrdnia 20I2r.
i zapylano, czy kojarzy1e zdjęcia zprotokołem odbioru z dnia
20 siycznia 20I1r. oraz zleceniem lvykonania
meb"Ii * s-oźć.Śnuiua.r ;ail;;;];;;Ł
biorę też udziął w crlbicr:e sprzęht meĄcznego
i innych urzqdzeń' za.m.Lr.emy się zbierańienl
dohłnentacji Ęch ttrzodzeń i poprzednio
tam były takie ,wykłe parawany na mett;Iałvej
ko.nstruk'cji takie jak kiedyśw sęitalach,
na konstłukcji z rurek była napięta zasłonku,
niewysoka, a na zdjęcitt sq przez nas
wykonane ścianki z płity meblowej, sq to"lvysokie
ścianki,ll,
tym
czasie robiliśmy zamó.wi|nta na dla uI' t"gri"Lą
wcześniejnct clla ul. Sienkiełvicztt,
:amym
łrteuy\ robiliśmydltzo tych ścianek''
W odniesieniu do irz1.,twierazenia ścianek do podłogi
zeznaŁ
że ,,Noga jest prłlwierdzoną śłabq pollogi''
do
oraz,:ze',Nie,igavnie m,iń{i4jćńy puriianółv
odbioru z dnir 20
I1
na kółkach''
odstaje od podłogi, lvynicu'nóżki wynosi
5-7 cm tak, aby tam byłrl nozna
"Lekko
posprzqtać pod tq ściankąi nie zniszczyć
podłogi." Wskazał również, że dla tego lyptt
konslntkcji
,,Z wsze użJłwam}, słowa ,,ścianka,, nigtlj nie iazJ,ram t"go
,,paławanem,,.
Śirirdkorrie zarr6i65(11a3pi prze: Ccir oliijreq
zusIali rrezuani do lloŻenia zeznań la
okolicznośćspelnienia ptzez-pomieszczenlc.
poi'ega.jąc. kontroii w tlniu 7 grudnia
2012r',
llynogólv Zarządzenia Nr 53/2010/DSoZ
Pręzęsa Ńi''
n"'" )"'.':._":":
\\lradć^]^ Lvl\J
1^1^ |'
'
w Spr,yf le
określenio varttnkólł zmvierania i l.,'nlizr,łii ,,-^'''.'..'^"--._".;
lU'll-uIll Ą'nuollllaCJa leC:ąlC:a' l'i'
'':';bie tt
śviatlolec:n icrwa i clektro!ec:n!rj:n;;-;:,"',:,:,',,',''','''''.:
pclit;:;i; b.1t tlti:itiunc w osobnvch ponties:c:,
niar'h
,!e(-Ę:('nrc
lhok,nnh, n^ai-)^:--.'^I'
.)Lll 5ł'lLl4y
o \ysoko'Ci Co nnin|nipi ) n ft ull'wLll|vluJt!(.)/(
,,','^:]:. :-:--' Łll
storu\vllnt(
lv'snólnpi
h'--I^^'^'
iL,:lj1u'Ji l;tł,-nłnit:itej".
1 ll\j v'onn,l',-;;
tł sprarrie dot;czącej odwoIrnia Polskiego
CenLrum
ldro.il
Inst}.ut Medyczny Sp. z o.o. z siedzibą
we Wrocławiu'oj rozstrzygnięcia postępowania
nr
0003 02/REH/05/1
17'Pismem
z
I
05.4300.3 00.02/
0l-l3-
1.
dnia 23 lutego 20l5r. wyznaczono
nor.ły termin na rozpatrŻenie odwołania
do
l0
koniecznościąprzeprowadzenia dllszego
i]osrępU\Ąania
dowodolvego oraz dokonanja analizy
zebranego oot..iuŁ,io*o,io*.go'
Pelnomocnik odwohljącei r.pr Anna
Rybczyńska w dniu 4 marca 2015r., po przesł-Lchaniach
ślviadków zapoznała się z aktami
.p-*y uj'inirt.uffi.' lvy,luno równiez kserokopię
z akt
sprat'vy' zgodnie z wnioskiem pełnomocnika' po
,Iołonuniu przesltrchań śr'viadkórv' i,v
dniLl 4
tnarca 20l5r' zarviadomiono odwołującą.
z, ,uron .o', )rr,l'"
,"
sprawie oraz o r'vynikającym z
art. l0 $ l k.p.a. prawie
*,^v^uv
yYJlPwvylguzę']]il
do wypowiedzenia
'".l'o"""";;;;;.,ll";i:.
się. co do
s]ę'
c]o Zebr3.-,
zebranvch
dou'cdół' i maieriaiór.v ofa7
-''
'";^"^':':""
administracyjnyn oy,.t1".
mcrca 20l5r. tizesadniajac
to
":li:,'r:ii:;'"";rrt,",ino11ł.ń'o|J!rffi"#""n"'ffi'l;;:
i *l*;;"*" ;"';;;" 5 marca 20l5r.
l!|lil]llu r')'ieKioi' ijuinośiaskiego
'::J'*,Hi:#:,::'::1::|"..y,łue
999'l'"
Wojewódzkiego
Po upł'łwie r,v'/w
NFZ będzie orrrriępo,.ulr
rł'ydawania decyz!i administracyjnej .
ao
' W pisn i". a1nio ińu.la 2015r. odwołujaca oświadczvia.
ze nie będzie rvnosić dalszych wniosków
ao*oao*|.n.
.. * o..niiru*;' ;;il';
meterill daje jednoznrczna podstrrłę
do si,, i"rdr.ni". z" uo'.r, *
oo'i.'^'.r'" o"'ial'"].r,,
świadczeń e]ektrolecznictwa oddzie.one
ro
ś;""'i
o
wysokości
co najmniej 2.0 m.
umozlirłiajac,ch srosoulnie rvspóIną rvenlylacj.
"j;;i.
a
Żau.m.
ż'e pom iesz:zen ie -pelllilt
x)lnogi rtskazanę rr /ar,zrdzeniu Nl"
'..h;;;;
s; !otó oso'-';;
Nfl z dnla 2 rrrzesnir 20lU r.
Wniosła o r.rlvzględnienie ojwołania.
o"J"i"rł"'
l3' D,'.ę[16' DolncśIqskieguoLldziriu \Ą ojewcdzkiego
Nl l biorąc pod rlrragę zaieceni.t
Wojełódzkiego Sqclu Admin istra.yjn"go
p,rł"run" ;;r.ok" _ sygn. akt VI SA/'Va
l712ll3,
po dokonaniu lv toktl ponorvnego
postępowania lvszechstronr
j"*"ao*.."'
dotychczas materiału
przeprowadzenia ao*oaJij l''"::1"::::::,:::::111.:":::
bucizący l'vątplilvościz jakiego
materiału zbudowane ,*
odpolviadają warunkom okreśionym
w wl,v. zarządzeniu Prezesa Fundusztl usta]ił,
że ścianki
boksach byĘ parawanami llykonanymi
z tkaniny, co nie odpowiadało wymogom
'v
określonym w
zarządzeniu 53/201'/DsoZ' tj' zabiegi
światlolecznicnia i elektrolecznictłva
po.yvinny byc
tr!:ielane w osobnych ponties:c:e.niach
tboksachl' po:iadajqrych ściany o wy:ukości
cu no|nnie1
2,0 łn, umożI ilviajc1cych stosolłanie
łvspótnej wentylaci i nrciarxm"i.
il;'l.ilil"J'r:iJ.TT J;
t5
Uzasadnienie prawne
Dyrektor Doinośląskiego oddziału
Wojewó<tzkiego NFZ zważył co
następuje:
i 2 ustalvy ,*"a.'J";".il, świadczcniodawcom,
ffi;J[,'ii.Jj;ri
postęDowania
j;;;:;;:"
\
Uuii
"'
"'ll
" nu'::':ni1
których interes
przez Fundusz zasad przep.o*adzania
w ,.nr:łrrlia
|ś.'zl]l'l
ci'c;:i umoąl U ur'i:ieianie świaciczeń
"":":^'.::ii
oplehi zdror,otnei. przysJLrgLrir
,.
(Zc
-i_'lśr'''
uiiiń
l si\arpa na zasaciach określon1ch i''
ai'i. l53 i i 5ł. Zgodnie , ,',",
o,j*'.#
;::::il"Y:#1;,,i:{"'J.'J#".?:"*li'::f::"m, których interes prawny cloznał
zlwarcia umo\\) o
"a,i.r."i.'s*i|il:ilil[o,#:""ilł:''x,.:rli:T;[l,'::
ustawy o świadczeniach
),I:l'';
Św iadczeniodawca
biorąc1
tl1:-ckro;'a
oddzialu uojerłódzkiego Ftlnduszu.
rozstrzygnięciu postępolvanja,
odwołanie
,'o'iu *
postęoowaniu może rvnjeśc
do
* i.,nln,. 7 dni od dnia ogloszenir
o
doty"'ą." ,o..trzygnięcia postępowania.
Po
rozpatrzeniu odrvołania dyrektor
oddzialu wojewód;kie;; Funduszu
l.vydaje decyzję.
Stwierdzić należy. iZ jak lrynika
z iJokumeniacji postępo\\anla rłszelkie
wymagania. u;jasnienia
l tnlormacje' a talźe doklunenĘ
związane po.ępouu*i",', udostępnione
Zostały ofelentom na
takich samych zasadach.
Przepis art. t:ł u.t.' l
"';;;;:;;;**eniach stanowi, że Fundus:1est
lraktownnie y'lłęrkich śund.-nioday,ów
ttbiegoiącv,h łię n
::";:::;:?,.::;,:i;-;:;:::
g,,arantujqcy ZaĆro,o,,"
'. :;;::::'K::;;::,,:::'"ienia
i:T::-:LT,
s';ua.,"nio.t'.'"';;;;.
;
i inrorn,acje'
i,* i,i,,
.
"',r"1,:;::;:':;::::;:i:"i::,
;.:;,,!:^::""i,,'",|:;;:,?::::r"1:;:r:,:{i-:{i:{ł
śu,i'atlczenioc{nvc,,;.-;;;:;'
:;:'*Tfi:'
'*'o,
u"'..|,|,r!';;;,::;ł,'t:,:;'::|^,:,,:::i:i::"1"1';',.,ii'.;,12,'11:
zasad prowadze"i"
xr':
o""uń""i.
przyjęcia zasad
'Wyrazem
#ff;;,#::T::::;;:::"fi'.:ifi J,x
occny olelt. klóre zo:raĘ okręślone
zurrądrrnir^
;#ffi
nrla ru']/DSol.
':]"fi;I::]r'J,ll3;;j,:-:::':]::l.::''),u,,ąd,,ń
udoslępnirne
ol","n,o'
*ul*;łlŁ :
Rólłnież rtvp1g1n1"
Prezesa
NFZ'','""o,.
". ;;;;";;',*::*"..TTJ-ll,]1'#.''J:,.,Tj."j;i,].:
.'il;".',]::,:: -;.l#;:i:3,I"i: j*J'::-
je do
sroso,van
ic,
;;;;;;;;;;
:i::::ł:':
;;:il:il ff ;:fi:f
zapoznala,',
.
:;l
o,'*' *''
:#i;;i:i,.","il,T,i:;;;.;,Ti,;
o..n, ofeft z}ożon1'ch do
;::::T'.::*L: ''1l,]:illfi::T'':i:'^-::
vŁll.1L.a lo' i:|:1:u*o.u'
ze
przystępLljąc do postępolvania
ooosoz,n_płloil
Nr 01-i3-
,;r;.;;;;;;;
mających'".,","*"" j"
o"l.Xiil ffi"rJl'.T'"T:,litr l::::l
;J."i"'
"ń'
o,"'"r.n
\l'skazac Ió\Vnie' hąlA'''
a^ porótrnanie
_^
l.dlLZJ. le
olen nrsre|Llie tv opar
l48 ustar.ry o świadczeniach. które
są
dotyczących okreś]enia lvarunkółv
'r".u*,rl",'""".
zawier-'"
-"iJ"ł' ,*onu .ooru,u' rehabilitacja ]ecznicza
oraz okeślenia kryteriów
oceny o{brt
'
'
' o"uuoor*"i,'*'.oiu*,. ,uruo.",o umowy o rrdzielanje
l,';il,'".'"'#-i:]:]j,r;r1il;
t6
śrviadczeń opieki zdrowotnej wydanych na podstawie
art.
konkursolva, dokonując analizy
i oceny ofert
l46 ustawy o świadczeniach'Kornisja
dokonuje oceny ofeft zgodnie z zasadami oceny
wynikającymi z Zarządzen Prezesa Fundusztl. Wskazaó
na}eż!-, że ocena ofeń odbylva się na
nnd<lą'''i- uuziljUiiJ(il
''..],i^l^_. ^L _--'
pizśZoierento!\ oopo\VlcdZl na
rnkietoue \\)lEc7nle na
podstavlie spcrządzoncj piŻez olerenta wersji elektronic 'rap-vtenia
znej przez aplikację konkursową.
Zweryfikov/anych na etapie ocen)' mei')tol}cznej
oien oraz po pŻ eprorvadzonych kontrolach.
W1'tyczne na podstarvie którvch dokonvw.an' iect n.^eńĄ
^fAń lr^/_il._:-
Zaruądzenianr54l2.01l/DSai,.zktń..",oi,.";^,,""^;:...,^.
z, oieieiiiów zar:oznał się pocipisLljąc Stoso','/ne
oświar'czenie złnżane ,,,,-- :::r^'-:':Y:
\*i' o slosotvaniu v'w larząozenia
- oiCrig' lniJiijlJcJr
zostala pocJanc do
l', ii.]omo(li Ś,l iadczen iocjarr com \Ą lreŚci nrzerjllinl^'.-',^
^^1^. '^_:^
*sz1scy sr..'rrdaiqc; orenl o"r;;;,i;.i.0""0""i","io."'"";;""i;;il;;n""ff:;;::
;:il
zapisy art. 134 ustawy o świadczeniach.
Analiza ofert.jest następstwem Zapisów art. 148 ustawy
o śrviadczenirch. gcizie poróunanic olin
w toku postępo\j'r'ania w sprawie zawatcia umo\.l'/y
o udzielanie ślviadczeń opieki zdror'votnej
obejmuje
szczególności: ciągłość,kompleksor.vość, dostępność,jakość
rrdzielanych świadczeń.
'v
kwalifikacje peisonelu, wyposaŹenie w spŹęt iaparaturę
m"dy.rną, na podstawic i,vewnętrznej
oraz zervnętrznej oceny, która moŻe być potr.vierdzona
certyfikatem jakości lub akred1'tacją or.az
ceny i Iiczby oferowanych świadczeń opieki
zdror.votnej oraz kalkulacje kosztór'v' Wskazac
tutaj
naieŻ}' że zgodnie z warunkami określonymi
w zarządzeniu 54/20l1Dsoz nie ocęniano otbrt
pod łvzglętiern kompleksolvości i dostępności'
Llstalone vr zarzerdzeniach klyterja ocenv
donczr""
,n/!-t l
^r
l, ,;";;,;;;
)';;"jiJ";::::::.:il,1.i:';::ii,T:
';;;;;';
ankieto'wych. a następnię rv "iJł::':]*;1?;:':"
dokonanej przez
komisję konkursową ocenie oier1.
oferenci przystępujący do postępowania polvinni
spełniać r.vymagania określoner.r przepisach
polvszechnie obowiązujących jak rór,vniez
wymagania określone przeZ PIeZeSa NTZ na podstalvie
ań. l46 ust. 1 pkt 3 ustawy o świadczeniach.
odwohljący podpisując oświadczenie dołaczone do
oieĄ (Zał. Nr 2 do zarząr'zenia 46l2011/Dsoz) olwiaaczył,
; ;il;;J:;;;;;;;;.'
zarządzenia oraz warunkami zar.vierania
umÓr.v i nie zgłasza do ntch zastrzężeńoraz prz1,jmLrje
je
do stosowania.
Za,ącznik nt 3 do zarządzenia 53/20l0'DS.Z
w ppkt 5.1.l' pkt 5) - r,varunki lokaiolve rvspóine
dla rehabilitacj i |eczniłzej opieka
stacjonai'nil _ wskazuje, że warunkiem koniecznym jest
spełnienie r'varunków *y*ucull"| dla zakładu
rehabilitac|nego a]bo zlokalizolvanie części
zrbie33''' ę.1 rchabilirrc1jnej zrkladu rr lokalizacji
iz
zesllrłtl do ultra.lziviekÓtv
'rylączenlcm
l'v przypadku oddziału dla rlzieci
do ukończenia ls roru iyiia; lvskazane *
oo*, i.ż.il * oo*
2'6'2' Z kolei ppkt2.6.2 określar'vyposaŹenie
do zabiegów fizykotelapcutyczn)"h nur'nugun"
uu
miejscu, przy czym sprzet rvinien znajdorvac
się r.u pJmiesz.zeniach. gdzie warunki r.vymagane
dotyczące ponrieszczeń zosta'Ę określone w ppkt
2.3.1. tegoż zaIącznika. Ppkt 2.3.1 pkt 1
stanowi, że zabiegi światlolecznictwa i elektrolecznicttvo
pirirry być uclzielane 'lv osobnych
pomie'szczeniach (boksach), po,sitttłajqcych
ściany o wysokości co najntniej 2'a nl,
tn ożliw iaj qcych stosolv anie wspólnej v enD,l
acj i mecńanicznej.
17
Biorąc pod uwagę powyższe zapisy,
aby spelnić warr:nek udzielania
świaclczeń określony
postępot'vaniem Nr 0l - l3-00030
2lREly05l1ń5.4300.3 00.021 1 to zabiegi
śr.viatłolecznictwa i
;]:IT':..:::::::::'_:::*i.t*"
)@JllllllęJ z'U
'.ar.uni.'na;'
* o.oony"t-, o".'..'.,.",".n (boksach)' posiadających
m' LlmożIl\'' lcjacych stotorłanie rrspólnej uent;
lacii
jY -:r*rudzenie Ministra Zdrowia zdnia
30 sier'onia 2aO9 r..'.l, :prn';ic
?:ł:;",r:r-Y?.|:'^1i
J'ylLluczen gu'arantołvanych z zakresu
rehabilitacji lecznic,ąi /nierr.."=- -_-.___-_ ,'
"k'oszykovre'' r'v spia-wie ślviadczeń g*o.unto*uny"i
;;;;;;
"'_Ju .:;;;i;::''':":-::.'^1:',-.:"''
'i'tlJLrll'tdql lecŻnlCZeJ' u
zalączniku nr l wyka: ora: wortnki
,....1t t=.!,t_utJt
rąrl!i-ąłi|iitiLitt(.:et1
ćl',i ' ł---,
.
Ntlttrontu\unv(h z:nkrett, rph-A;t;,--.:;
l(L'-nl(,:eJ oNresllIo tłymoai
dla fizj'orerrpii anbulaioryjnej * ,.n ,po,ób.
;.o;';;;; ;
wymagane warunki dońrzace
';
wlU!JlUllUl /ę''l)
anhr.,oi iu:i-tl^l---'^:^-''e.lektrolecznichła pottlinny u,o',:n::;;:;:,,Y;:ł;:;;:";:'J,:::',;:r,::;,,;!:;;;;;";
ścianyo wysoko'ści co najm:iej.2'a
umożliy.,ini|"y"i- ,,r"rorrnrie lvspólnej
,|enty!.cji
Powyzszy zapis nie stał'm,
w sprzecznoś.i7ao,r.t..u.o'"ymi
i!f!^I:::,*':,
zrxresle
okreś]onymi rł cześniej
1'
w zal.ządzeniach prezesu rupż:
''
wymogami
r'v tvrrl
Nr 90/200i z dnia 17 oaździemika2'.5 p..r..u
,.
}Jaiociowego Funciuszu
Zdrowia'w sprawie przyjęcia
"Szczegółoluych ,rrir,oir, inJbrmac1łjnych
o przeclnliocie
postępu'|ania w sprcłłie załłarcia
tmów o ttclzielanie ślvittclczeń opieki
zdrolvotnej
ora:
o realizacji i finansołvanitt ttmóly
o uclzielłlnie śyviaclczeń oDieki ztJrołvrltnoi ll .^)-^;.
|
-'lll'.llUlIIL.)
1ULl:LlJLt"
rehabilitctcja lecznicza,,
.',:'
załączn)k
Zarząc)zenie
-
n.: ao
'ut..io}ć
-.ińiL^.;];::,Jl.l
ł5l;
;"-:).:::::ABTLITACJVZAKŁADY
uUrJ!Żil(g pomiesZczen:
":llli
'.zabiegi.ślviotłoleczniClwt! i e le ktrolec:nicrwr,
rorrrrrir-iru
ttd:ielane łv osobnycłt pomieszezeniach
albo boksach' nr,ń)ri')' ;;:;;;'!",':"
nointnieJ }'0 nt. ttmu:!il iajqcymi
stosowar," .r-oirq " lventl !ąr'ii nĄ,'.hnll;/ --',; ,'
pUńlir'\:C:enilr'' Zavąd'z.en.ie ,*eszlo
rł
Szczegółowe matelialy inlormacyjne,
'".i. ''oni.' ;;';;;r::ri:r::r"";oI:! ,,''',
tio"y.r'_ nio*u po,"yr.;, stosor.valo
sie do
postępolvań rv sprawie zawarcia
"
umów o Lrdzie]anie świadczeń opieki
zdro'votnej.
dot1,czących s*ioi"r",i ..,arl.lonych
od l stycznia 2006 r.;
2' Zarządzenie Nr 2412006 z dnia 21
'P.eresa
z'aa ,.
Na.odowego Fundusztl
Zc]tolvia w spralvie pr7jęcia
"r"r*ru
''S:czegółołvych
nateriałólv inJbrmacyjnych o przeclntiocie
postępo"ania w sprtnłie zalrtlrcia
ttmóly o trlzielanie ś-wiac.czeń
opieki zclrt'lltloltlej ora: o
realizacji i finansartniu ttłltółv
o trtlzielanie ślliactczeń opieki ztlro,,otnej
lv ro.lzcljtt;
rehabilitacia lecznicza,, _ zalacznik
n. : .lo .nor..;oiOiu intnr.',".y.in;,.h
REH, pLrnkt 3
GAB]NETY R€HABILITACJI.ZAKŁADY
n.Hłniirracll,
podpunkt
3.2 Warirnki
dotyczące pomieszczeń;
,,zabiegi światlotrrut.nń' t' )"kftaleczniclwa
potvinny
bvć
udzielane w osobnych pomieszczeniach
atbo boksac:h, o ś",;;;;;;; ;;;rr;","::
najnniej 2.0 m. t,no!!iw iaiacvnti rtn"n,,,nhi- ,.,-^:.1.-pontieszczenirr";zur.ąa."n'."'irć"'r|,|"ł")ł)',|J)'oł,'J,ł'łrejIwenlylacJinlechanicznej 'rv
$::'Ji:';f:ff
^
3'
''#*
których
mowa'"-;;j:
śrviadczeńua'i"luny.r''oa'l:rj:lT|"#;.:'iadczeń
;;.;Til'";'::';&',Ti*T
opieki zdrowotnej' dil;;";
Zarządzenie NI 50/2006 z' dnia
23 ,i"rpniu z0o6 r. Prezesa Narodolvego
Funduszu
Zdrorvia łl' Sprawie pr4)jęcia
"Szczegótołtych matełialów"nJbrntacyjnych
o przeclnliocie
l8
postępoy)ania w Sprawie zawarcia umów
o Lrdzielanie ślviaclczeń opieki zdrołłotnejoraz o
realizacji i 'finansolvanitt umóly o rtdzielanie świadczeń
opieki zclrołvotnej v ioctraiu
rehabilitacjct lecznicza', - załącznik nr 3 do
materiałów informacyjny"l-, REH' punlc ;
Rf HABlLlT^.-ll]/ \vl \ r\\- nr ll l ń\' .
doryczqce Pomięszczeń:
i:',':;'."ł*o
Lldzie lane \t osohnr'ch
ń^m;Ac?^'-_i^^L cioo
v.'J._': Pl'':ll!5l!Ż.śiijiji-n
i]Uk5c(h. o ściankacho rv1sokości c.l
najmniej 2.0 ln. umoŻliwiającymi stosorranie
rłsoólnei uPń1\ lłć;; ńr.l^^_: '-'. ': .'
pomieszczenif'; Zarzadzenie weszło r': zycie
z 4niem z:''.'".:'.': ;l;.'_r .'":1'_:1 :: '"
materiaiy intbrmacyjne, o ktńrv.h h^rtl. ^^''-'ł^j \tuso\Vai'o
_}!Zczegoło\'Ye
"'''.' "': '''. Pwl\)/!J' _.:"::::::''" 5Ie
do po5lępo\łań
u
''^":"^
<nr]iu/;p 7Ą,,,""-i
_'
* ulll(Jw U uoZIelanIc sW|ldĆ.Żeń nni-L'i -,-l"^.',^'_^: ]_* '
J' uUlyU/J..'VCn
stvirdczeń ucziehnych od l si;czrlia 2007
r';
4' Zarządzenie Nr 8ó/200ó z dnia 18 września 2006 r.
Prezęsa Narodowego Func'uszu
Zdror'via w sprałvie pr7jęcia "Szczegóło'rł,ych
materia!ów inji:rnlaĘnych o przeclmiocie
po''tępo|vonia w sprau'ie zallarcia ltmów
o ltrlzielclłlie świadczeł1opieki zttroll,otnei ora:
c
realizacji i 'finansowanitł unlółp o ld:ielanie
śsyiadczeń opieki zdrolvotnej v, roclzaju.'
rehabilitacja lecznicza" - załącznik nr 3 do
materiałólv infbrmacyjny.r' ieH, p,,"ń-;
GABINETY RE.IABILITACJI'ZAKŁADY REHABIL.iAC,i.
podpunkt 3.2 Warunki
dotyczące pomieszczeń: .,zabiegi światłolecznictwa
i e]ektrolecznict.,va powinny być
udzielane rv osobnych pomieszczeniach
albo boksach, o ściankaclr o wysokości co
najnniej 2,0 m, umożliv '
GABNETY
.:;::;1]:iil;J'J;""'iTl;,,";"i'",1llli
-:
:i:::l:'*::.'*;l':':?.::;"ł#::"'':':1:"]",;".',T,'J1"J;,T:'ś;:j'.::'*,;
jJlcI j\.jl) ]]-lIoimacy1ne'
o których rnowa polvyżej.
''
stosowało się do postępołl'ari rv
opieki zdrowotn"'i' aoty"'ą.1''.'l'
sprawie zawarcia ttmów
:,,'J;i'jTil;..:"'uo'"o
",
'
2007,DSoZ
świaclczeń udzielanych
5. 7 arzqdzenie Nr
Ó0
Pręzesr Narodorlęgg i'Ll:-:cLlszLl l.]i.;il ia
z r]riru i9
wześnia 20a7 r.w sprawie określenia tyttrttnkóły
zcłv|r-rin i ,r) iro"'1:",;,;.'r,";;;-;;,
rehabilittlcja leczniczcł
załącznik nr 3, punkt j
GABI|IET/ZAKŁAD
'REHABILITACJVFIZJoTERAPIl,
podpunkt :.i ńu.l',"łi dotyczące pomieszczeti:
światloIecznictwa
i e]ektrolecznictwa polvinny być udzielane
"zabiegi
lv osobnych
.
pomieszczeniach (boksach),' o ściankach
o rvysokości co na.'mnie.' 2.0 m- umożlir'viającymi
stosowanie lvspólnej wentylacji mechanicznej'';
'
6'
Zarządzeńe lveszio r.v zycie z dniem 19
września 2007 r.; Szczegółowe materiały
informaiyjne. o których molva polv;lże'j.
stosowało się do postępowań r'v spralvie
zawarcia umonu o uozi"]anie świadczeń
opielri
zdro,,votnej, dotyczących świacczeń udzielanych
od
1 st1'cznia 2008 l.:
Zarządzenie Nr 522008/DS.Z Prezesa
Narodowego e""J,"^ źo,...', i': z dnia
29 lipca
2008 r' łv spralvie określenia u' artmkółt
zawie-ranią i realizacji untólv lv rotl:ąjtt
rehabilitacja
lecznicza - załącznik nI
REHABlLITACJVFiZJoTERAPII, podpunkt
''zabiegi śr'viatłoIecznict'vai
e
lektro leczn
3' punkt .j GABINE.|/ZAKŁAI)
;.j .lv-ur,,nr.; dotyczące pomieszczeń:
ictwo por'innu być udzielane r.v osobnvch
pomieszczeniach (boksach), o ściankach
o wysokości
nu;n'n;..;
il;';;"'lJ-,-.iJi
stosor'vanie wspóinej wentylacji mechanicznej,';
"o
Zarządzenie weszło tv życie z dniem
lipca 2008 r'; Szczegółolve materiaĘ- informacy.;".'
mowa polr,yżej. stosolvało
się do postępowań w spralvie zawarcja
"'rary"''
umó'w o udzielanie
śl'viadczeń opieki zdrowotne.j.
1
dotyczących świadczeń udzielanych
oa
l
stycznia zooal.;
i9
7. Zanądzenie Nr 85/2008/DSoZ Prezesa Narodorvego Fundusztt Zdrolvia
i5 października 2008 r' w spravie określenia wantnkóyl zawierania i realizacji
z dnia
ttntól.v
- załącznik nr 3' punkt 3 GABINET/ZAKŁAD
REHABiLiTACJVFiZjoTERAPII, podpunkt 3.2 Warunki dotyczące pomieszczeń:
.,zabiegi światłolecznictrva i elektrolęcznictwa powinny być udzielane w osobnych
w
rodzajtł rehabilitacja lecznicztt
poilieszczeniach (boksach), o ściankach o lv'vsokości co najrnniej 2.0 m, umożlir.viającymi
stosownnie wqnńln'.i
ląnii ńA^L--i^--_:''. Lą|Lq!z'ęL\'s
7 ^-- ^ )- ^- ^ -- - - l
_r_.-_-J rłentr.
''-...J'*'J
W95Z1U w Zycle Z onlem l)
paźdz|,ctr,ika 2008 r.; Szczegółowe materiały 'infonnacyjne, o króq
ch mol.,'a por',izej.
stoso'wało się do postępowań w sprawie zawarcia umów o udzielanie świadczeń
opieki
zdrnrvntnei rlnlr e zaerlnh ćtl/i-,]^-_'1'''-|^l^_.,^L uu I
5rylzr a -uuY r.;
;
-
W związku z faktem posiadania przez odwołującą umowy w zakręsie ambulatoryjnych
zabiegów
fiZjoterapeutyc,/nych rv lokali,,acjiu Ziębicach prz) uIic5 KoIejorłej
zo co na.jmniej oa I sluc)nia
2004 roku silvierdzić na\ęży, że wymogi te były dla odwołującej
obolviązkowe do spełnienia od
dnia 1 stvcznia 2006 r. Poniżej przedstawiono zęstawienie odporvieclzi jakich
odrvohljąca
udzie1iła w złożonych ofeńach na p)tania dotyczące ww. \\ymogu:
T.eśćpytania ankietolvego
01-08-
001731/REH/
05/1/05.
203.02/i
i 3
01.01.2007
i0.
czy zabiegi ślviatlolecznjctwa j
el"-ktro]€cznictlva są udZie]ane
lv risobnych pomieszczeniach
lub boksach, o ściankach o
wysokości min' 2.0 m',
TreśćudŻielonej odpowiedzi
spelniam wa.unek lv dniLl
zioŹenia ofer'ty i będę go
spclniać od poczqtku
oborviązyrvania umor.vy
umozliwiajacymi stoso\.vanie
\.Vspólnej Węntylacjj
mechanicznej w
pomieszczcniu?
01-0800
r731/REH/
3I .0 1.2008
05/l/05.1310.
208.02/3
0
r-09-
000212/REH/
05/1/05.1310.
203.02/1
0r.01.209
czy
o f'erent Zapelvnia realizację
zabiegó!v śWiatlolecŻnictlva i
ęlektj'olecznictlva w osobnych
pomieszczeniach (boksach), o
ściankach o wysokości co
najmniej 2,0 m,
umożii\.viających stosowanic
lvspólnej lventyl3cji
mechanicznej?
Czy oferent zapei.vnia realizację
zabiegów ś\łiatlolecznictwa j
elektrolecznictwa \y osobnych
pomieszczeniach (boksach), o
ściankaci'to rvysokości co
najmnięj 2,0 m'
Spełniam r'varunek r'v dniu
z]ożenia ofert) i będę spelniać
od początku obowiązyrłania
umowy
Spelniam "varunek r.v
dniLr
Złozenia ofelt)' i będę spetniać
od początku
umowy
obowiązywania
umożl ilviających stosorvan ic
wspólnej węntylacji
20
W związkrr
z
powyższym niezrozumiałym jest tr.vierdzenie
odwohrjącej, Że ,.parawany'' ,.tsyly
z dnia 6 pażdziemika 2010 r. (...)',, albor'viem
odlvołującej juz od roku 200ó.
wykonane po wejściuw życie Rozporzą dzenia
MZ
obolviązek rvykonania r,wv. ścianekciążyłna
'Ilk rrvnilłł z llcra)-ń t- l,l.,^ '_. ^L.-:-:
'u^l.L'l'ijCn ninjśJ5./cJ t]e(yłi. W trll<cie prorładzcnia poslępowania lrr Ullj-ol)o_10] FFI{05/ j/05.;30Ą :^^
^Ą,l ^
kontroia. w
protokore kontrori orerenta;';iJ;'#.:,":'.'l;:'i:::i"',:"',*.::::::':,1.1"1"
ZeSt(Tń) do elektroteropii, zes!cł,, do"kriater*;;;*;,,;;:;;,;',"';;;:,;:,::;:::i::.:,:,:::::':::,
.i2 w
'Ślolv
'' -J'""',ii,-| '':'
"| .'|:.!-1ll|i)|ii
-'" znli,4
^,-u,;''1^''-" poiiiił.i:C:L:iji!l' 0Lńi:leione sq nryciry sobq płrawuttutni'
P,otokól
!en Z.'"ial po.ipisan) przez ocjrvoiuiaca r
czIołko'.r zasnnh, L '_'-^l_-^
clniu l0 g;udllia 20l2r. sporządzii"..wr'iiiL"",,.";';"''."";;::;';
:
|
"r";Jill'"r""TT1;1::"
konlroti przeprotvadzonej tt oferenta w ctnitt
7.12.2012 r., sttyierdzono;
cio kriostyl;ittlarji purami azottt or(t: or!rrory ttvlor:1sttyqcc
prqd staly znajdąjq się łv ocldzielnyn por',ierrcr"rir,
,tano'yvisktt clo ich realizacji orlclzieloile sq
nlięd7 sobc, parawananli z tktl'niny' Dokument..Wynik'
kontroli oferenta" został odebrany przez
odwo'iująca rv dniu 12 gruclnia 20 l2r' Następnie
odił'oh1'ąca zafÓwno r.v proteście z clnia l8
grudnia 2012r. oraz 28 grudnie:otzr.
pocnosila, r. oo#rr.r"nia zlokarjzor.vane
w ocldziare
P91 IM w Ziębicach, w których udzie]ane
mają być
_"ozabiegi światło1ecznictwai elektrolecznictu,a
oddzielone są od siebie ścianami o *yrokos.i
najńniej 2,0 m., tj. parar'vanami z pły1y.
odlvo'hrjąca wskazala, żę parawany te
lłykonane są z płyty meblolvej, doclatkotvo zaŚ
są
o: ,."'ii i. wyposażone rv kółka. Do pfotcstu z t)tlia 28 grtrcinia
20I2r.
::-'^1:.:::".
uLjiJcZ)it tjo(umej]tJCJę zcijeuiouą' Naslepnie
tt odr.łollnirl oJ ro.zst.u t oniP.ir ń',_t^-^..'.';' \.''
0l-li-000i.t'TtEFv05 r 0s.4J'c.J00.02'r odrroiLrj.."
,,.*urr
;l
konkursowej opalte Zostało o błęclne
ustalenia fakivczne. ze stanolviska do realizacji
zabiegÓiv
ślłirtlolecznictlłaieIeLtrolecznictrrc sa odd', ielnne nĄf)\rąn.ńi
' 'l'^_|_.' -_ f
tel'ic nie znajduje oparcir ani ,, ,r.jni"
.; ;' l;;,;
:[i::1;
podpisanego przez odwołującą i przedstawicieli
NFZ. Wskazała' Że ustalenia pocz1,nione w
dokumencie pn. ,.Wyniki kontroli oferenta'' po.rynlon"
zostałv bez oparcia lv materia]e
zgronradzonym w trakcie postępolvania
konkursorv.go' w sposób dolvolny. tj. sprzeczny
z
zasadami prowadzenia postępowania r.v
sprar,vie ,o',,urł" umo\'vy o ilc]zieienie
śr.viadczeri
opieki
zdrowotnej' Wskazala, że zgodnie z treściąprotokołu
z kontroti odl'vohrjącą. z dnia 7 grudnia
20]2r' stanor'vjska są oddzielone. parawanami,
bez uszczegółowienia, z jakiego maleria.łu Są
wykonane palawany. Zaznaczyla jednocześnie,
Źe p.zedmiotlow. parałvany r'vykonane są płyty
z
mcblorlej. dodatkowo zaśprzyt$ierdzone
do ści111;, i.tlypcsłżone rr kóli.a'
::,t,::::r:,T,rvyniku
L(ji(i''i
a ęliini'olćr(!p!i' :eslmv
lut..;J;;;.,;r;;;;t'iil
,,..,ńl;;,;
ili;|);,j;,-Ji
Biorąc por.vyższe pod uwagę odlvolująca podniosła,
że spelnia r'varunek dotyczący ,,:cthiegi
śviatłolecznichl)ai eIektrolecznicłlya po||)inny
być udzielane w osobnych pomie'szczełliach
(buA;ach,' no ł in,łninłl,.Inj.(-;-,,,'
^l.-. c0 nalnlni?j !'0
lLii)/ ^ .''..
iL)-'OŃosCl
n' ltno:liwictjqCyCh Jra\nvoniC
lvspólnej łventylacji łrrcchanicznej '''.
Wskazać tutaj naieży. żę zapisyz protokołu
kontroli o|erenta
z dnia 7 grudnia 2ol2r' w odniesieniu
do ,,Zestc*v do etektrotirapii, zestcnv tro krioterapii
parami
ą:otlr oraz aparaĘ vykorzystliqce prqd
Stały znajdliq się lv odclzielnynl pontieszczenitt'
oddzielone sc1 migdzy sobq parawanami''
zostĘ przez komisję r1oprecyzol,vane, co zna]azlo
odbicie w wynikrch konrroli olerenra.
tj'..Ze:tav'do rtrł,rr,łro]ii'"-,,i"ir"'nł^rrr,:';i;,ir,,
parami a:otlt oraz aporat.y wykorzysng'qce
prqd staly znrydt1iq się w oclclzielnym po
nlieszczenitt,
2I
srano|l,iskn tlt:
ich realizctcji odd:ielone sq między sobq parawanami
z tkanin)ł.,. Zaślt
odpowiedzi na protest z dnia l8 grudnia
2012r. wskarano,'Źe ,,zapis tv protokole
dotyczący
oddzielenia Zestawu do elektroterapii
oraz aparatów wykorzystujących prąd stały
między sobą
paralvanami r'vskazLrje na niespełrienie
rł.w. warunku dotyczącego ścion,, oraz, że
,,osoby
dokonujące kontro]i olerenta po
zakończeniu tych czynności
po.i"dzeniLr komisji
sprawozdanie ustne z jej przeprowadzenia,,.
'iozl.ry'no
C.r,l -i 5ię
;..--:
"i^ iuiaj'wsi(azać,
za <iefinicją ze słownika iezvka nolskieo,"
"_,uuŹi
!Kli!03n:] s.!i!r:L-q
cl,,i-...
_ __*-,.9
-.qŁśłvu
.r^
uV
-^-rZ'
żF nąs,,,-^
+^
:
|iaił nź'enósnei ścl-n'*ytono.,y ,
kilku
.".h;'.; ,;;;;;"]";;;;;':::::::i
zarriasami' o ramcch r'ł1pełnionych
najczęsciej,l.niną...ę.,o
trzech rcmach1. W 5|61yąięx l^__''
pols(Iego
JęZyKJ
PwN ści3na';;,:;:;r^',;;,:;i;;"ff;I;
zostela okreśIonanastepujalo _
pionolva
Dionor,,r pŁsz1zyz1a
nt""'^ograniczająco lub pż"d*ri"lo.1ą."
'*;,*"'"*'*
duża.ilośćczegoś,r,łryglądającu1ak piono'la
pło u;,r;;^.
utrudniająca dostęp do czegoś
ll1"Jlj;llil""'':r1"::::^':::i'ot;
lub ograniczająca *la*^"sl.
rozdzielająca pomieszczenia.
w9t3T! przy tymout""y, z. uu u.tu* ie z dnia 7 lipca
1994 r. prawo
budovla.ne nie jest jednozna.znie
zaennio'ua; ;;-; .;;".. _ .'v1sigpuje
zaś
oi<re ślcnie
p''"g':d1 Przegroda dzie'i
lońieszczenie od posadzkii fundamentu pod strop/dach'
Takie
rozumienie pojęcia
,.parawanu'' zaprezentołval ,-'"i* p'".r""rrl.łvan'y
w
charakterze śłviadka
Dla niego ,,palawan', to konstrukcja 'metalolvy_ch
z
:.
rurek. z napiętą zasłona.
ton,ł*..;; ścianek dziafowy.t , pl,ąi
;:ff."ff'':T;',:.r,:,::::.:,::'1];^:::T"1,oIo
".".." 4JLlu,!^u ł1lgu). nrc na?ł,łflmruso '.paruwaneln... S\ol ,
l:k
tJl\' tł
LJ IP._'-.
l"ś5.,,--,.^-.'^i'-'.':
LJJląŻi(o'wska pocipisując się bez
zsrrzeŻeń pod protokolem koniroli
z dnia 7 qrLldnil
l0 i I r., w ktoryrn stuviei-,lzono jednoznaczni",
i,
uu t*o","r.vanych pomieszczeniach
parJwln_v.niezas..ścianki..ponrierdzila
byly
#;''*.#:T:'r'ili,;
s""lj"";;ffi":.iJi:':]il:
i;'h,l''^ -"'':-..'..
k.ln.l;i:(cj. z meialcw7ch n:rek.
z napięta zaslonr. Za rakim uslcleniem przemrw1-jr
ró,",, niez
samokontroli
przy
opisie
paralvanów
::ffi::'-'J",:J':'-:'i:::::ll
:T,.:,i'',
o s}olro "z tkanjny'', ja.k
rólvnieŻ spdne z nimi ;i";';;''"#;;'J:?-"'1:;
;ń#'*'',oo'"
D..'];uji::]'ie::*.ojczieiu\rol"'.ł.i,t;.....']l'Ę:.lri'lLt!t'\t''::\i''
zeznaniamiidokumentamizeznanias.ioakouu-,iiltffifuuii|'-."Jil}
niewiałsoan"
l1ffi:i:-l::n-ał'za
dowodolvej.
l'viarygocności i mocy
nu
o'u'iuó
!zYJ!'l' Uuri]a}vlaJąc
lm fym
samvm
|r'm samym
";;;', odmar.viając im
jŻ zeznani,a śrviadków
odlvołującego podlvazają liczne nieścislości
i
zarówno między nimi,
;"L i ,łoionyii * sprauui" doku'n"ntu.l-_lv
PodnieśćnaieŻy rór'vniez,
]]i..Ja'ffii'"ści
, ,,,;,ł::;:,":|.o,j:!-Y^^:::"*i",'
dnia.l8 gnrdnia 20l2r. podnosi' Że parcrłvany
,,
," ł),ł',)"r1]^:r::?',,*,
!'< llu l( ltl/]))
o któł7ch mowa lvykonane sq pĘry
meblolvei, clodatko'yvo zn.i
l |vvDo.\n:onp w lrł31l^'' 1l/ __^!^:_:
,,::i",;:,:::.:.::]3;"I'::::,:l: z
i:,i,,^)ói,,iiź;;::ńł;';,;?:;;:i
il;:':Ł,l;i:'ff
,il]""":',!:.1"a'"ł*i"]a"i"&;;*;]'1i;J.""TT#,:;
po,ń:;;;, ;;i;;;;"":;','oi;;T,,;";7:)
?:;,i;:,:::::,::::::-:: .p,,"a,i,to."
ściany , ,rr",",,ń-,,*"ioń: Zi!
ił,lT!{;
i:!:,ł::::^,::::z:yierc!zone
.t!o
Z:Zn*':dTien;i"'
,ć',,lr)-,o-ił,"i,,,ł,"" )ął}iis{
posttrwione
:'::::":,:.,r:.:::'r:1*
na nóżkach, mĘq
x
1nia'zy
nói]łi. I'lo ścrany.1est .tt;,,,";;-;;;;;;;";;,;';';;
tej
22
jt5t
llnies:C:on)) por(nyan' Do 'ściany j(sr :amonrc|l ana
7tyta. rlla u!atvienia
płyĘ mebtowęj' |ll niektóry'ch przypadkach ma załvia'sy. łY
tym
p'omiesx,czenill na zdjęcilt te parawany sq na
nóżkach, w innych pomieszcxeniach łrogq
b1lć na kółkach, ?pmiast na łlóżJ{ach,'.
Plyty
zamo-Cowania paraularut z
SwiadeklE
vymogó.,v
rzezn::ll
nie majc1
zeznała ,'Ścianki ocz)Ąriście byĘ, sq to ścianki zrobione
lvg
z pĘly* łneblolvej' sq to ściankiktóre można przenosić, niektóre
sq
na
)e- -..'-..'f'-./":','lu-vl'ę
1riry]łi ńy-,h^,;-? l-^- ' Jł
)^ J(ldfly
:-:-^ LlU
l nuJq no:Rl' lektore ml)gq micć
lĘ
pt)i; llc;-L':c i7lLlci ! flU (kkIrulrropii
kółek; sq pr4łnocolvane specjalnymi śrubami i że
nie jest petvna jak nanvać trl
umocowanie.
Świadekff'7
odnlesieniu do przytlvierdzenia ścianek do podłogi
zeztał, że iiaga jest przyhłieruizona śrubĘdc. pódlogi
oraz, :e nigdy
paralv anó.,v na kó|kach.
,i" ,,o;;r;";
' - --__..
le słia;'lrl nle maJllz i(ółkgmi. Kóike sugerowrĘby możiiwośc
przesułvania ścianek zatem wydaje
się nieprarvdopotlobnym, aby ślviarlkowie
różni|i się w tak zasadniczej k'westii, jak rnożIiłvość
--.i-tl<lućaJj. p.ze.uwonia ścianek.
Śłviadek !I
zeznała' że ścianki zostĄ ,"'ont.ruon. pod
koniec stvcznia 201lr.
dlatego, że weszlo ,"v ż,1cie rozporzadzenie
i b;,'l taki l,lymÓg. ZeznaIa rólvnieŻ. z,e
rvcześniejw pomieszczeniu do eleidloterapii
też był;, ścianki.aie chodziło o to zeby
dostosolvać ich ,,łysokośćdo wymogółv
rozporządzenia. bo poorzeclnie
'.
l.^,^,- !r
-.'_-__ łKolek
_i^ *^*]--:^
^ wrp^,
.€' r;lś
iiiuli.uJe st9 lal<rcir
}
bvłv ze niskie
ko]ei świadek
że poprzednio ta- Ęłl,
tlet1lowei kanstntkcji takie
'ia'k kieł1yśv s:p!tc!cc,k' n; ka:,istr,kcji z rtirek bvia napięta
zaslonka, nielvysolca. Tak więc
z jednej strony mówimy' Że od1'vo'}ująca lv związlru
z wejściem rczporządzen'a dostosou'rrje orlpowiedniej
r,vysokości ścianki, bo poprzednie
były za niskie. z drugiej zaśstronv mÓwimy
o tym, zepoprzednio byĘ z-"vykie paf3wanyJ
Z
'Jzęznał,
;i;r';;i,r''r,i,ł,iir,
tzłv. zaslonka.
P illlllll
zaśzeznała- że ,, :abiąi sq łvykon1uane łv jetlnym
lv ięk.s.:;y^nl
pomieszczeniu oddzielonym parcwanami.
Sq to Darcyvclny clrewniąne, w niektóry-ch
ponlieszczeniach majq zawiasy i tok je
na:yv,ltny por^rnrn-i, gtl:ieniegc!:ie Za.lIgplłq
nam typo}ye parcnvany'' ,' Parałvany te majq
ł/o 2 metrółv wysokości, , pr.rr'ń'rq
zarvies1one zasłonki, tak jak widać na
zdjęciu :łłqczonym ćlo proieslu z 28 gnrclnia
20]2r''' ''Dla zachowania inĘnzności p,acjenta'' boksy
byiy ocld;ieloi.te oti siebie
parcnvanami clyewniarymti a łvejście
zaslaniaĘ Zclsłołlki tak iyło r jest clo tej pory' Ttlk
zawsxe b!ło i ztlyłsze spełnialiśm!uałunki rN
tr)ostępo'ytlniacł, na udłielenie świadczeń z
zckresu rehcbiliłttcji ambulatoryjnej,,
,, ByĘ wykonane po wejściuw żlcie
Rozporłqdzenia fuIZ z ttnia 6 pcźtlziernika
2oi0 r. znienitł{lce Rozporzątlzenie w
spruwie świadc^eń gwarantowanych
z zakresu rehabiliłttcji lecznic:ej,
,i.'i,ir.i)ri,,
- grudnia 2010 r.',
Biorąc pod u}Vagę rozwaŹania przedstawione
na stl. od i8 do 20 niniejszej clecyzji.
dotyczące daty powstania wymogu spełrienia
warunków dotyczących pomieszczeń, tj.
zabiegi slviaI}olecznichya i eleklroIecznichla poltłinnv
być udzielane w xrJ[nygfu
,Ji
ies:(:e]]iaĆh (boksachl, posiarlajqcych ściany ltlsokuści
o
cu najmniej )'a n,
umożliłviajqcych stosolt)anie wsp9tnej
mechanicznej niezrozumia.vm jest
'|enh/Iacji
tlvierdzenie, Żę ,,pan\yany''
,,Były wykonane po wejściuw Życie RoZpoIz ądzenia MZ z
dnia- 6 paŹdziernika 2010 r. (...)''.
Godzi się wskaać, że to rcZpofządzenie MZ z dnja 6
pażdziernika 2012r' zmieniajqce rozporzqdzenie
w sprałie ślviaclczeń glvarantołuanvch z
zaAresu rehabilitacji lecmiczej (Dz- łJ. z
2010 r', Nr 192. 1286) w słvojej treścinie
zmienialo przed stawignego warunku udzięlania
świadczeń. t|l- zahiałi -(-;;,:,:tłn]oł.-;..l-,,;
elektrolecznicnun nnutinnt A,; .,,!-:-t-- ^ -..
t
. ' l!l('*', ''-"''"'*'
!L./! l cCr:CCh)
PU!rl1ę.j-( -?
oosiadn|acych ścian-yc lvysalęąć1i co !1!!jn1!1:ł.j
]'0 n;' :ii;;ł:Iiu itjłtcyt'h sro'ottanie
tvspólnłj venryl,tcji mechanic:nei. Wrecz lllezv rln,]r1 :ą
Został wpro\,\adŻoniJu,,, ,o.'p*,ąo'.l''
J;;: rll1.]Jl']
::::o*.o
'
-uvv r. rr spravie sviadczeti gtvarantowanych z zakrestt rehabilitacji leczniczej.
pai1I
''^i,"')il'';
lv pcmieszczeniu, gdzie rv1konyłvane sa zabiegi
e znajdu1ą tz].v' para!./any mateiialo\..''e oraz. Źe
zaslonięte'_ Podczas, gdy inni świadkowie
że wq'jściacio boksólv są zasłonięte ..zaslona
z
)
Ponołvnie podnieśćrównież_ na]eży, że
śr'viadek
zeznłl. Że pamięta Plotokół
201lr., którym nu.tąpi.,bĘLoranie i odbiór parałvanów
',
:jl':::
'0 'stycznia
Ó!-li!,'<h uZl..]o'!łycl]
z plyt rne}:ioł7ch, jak równieŻ, ze ścianki odebrane
w dniu 2{)
str'c., nie ]0 l lr. odpowiadaje rym
ze zdjęi z.li+czon-vch pr'.' o;;
;"
<inia 28 grudnia 20|2r. Zez'nał rowniez,
";;;.; tj. ;';;:;;;
ze dla tego tipu t<onstrukcji.
ścianelrna
zdjęciach załaczon;lch do protesfu z dnia
28 g'','anio 2ot2.. * t.-t.
,,Zawsze użyłvanrv
słowa ,,ścianka'' nigdy nie Eał-łYam
tego ,,parawanem,'"
Z1znania świadka |f!^
wskaru.ią, Że ściankipzedstalvione na zdjęciach
załączonych do protestu z dnia 28 grudnia
zo1zr. odpolviadfą rym odebmnym lv c.'r iu 20
sĘcznia 2011r. Jednakże nie można wykluczyć
tego, ze nie dokonano demontaŹu
Ęch
ścianeki nie było ich na dzień.złożenia
oferty, jak l iu iniu
|r'"o.or.radzenia
kontroli,
tj. 7
grudnia 2012r.. a następnie zaśzostały
one zamontorvane' !V ocenie organu nie
moŻna
dać
wiary, iż.w dacie kontroli były to ściany
z p|Ę meblol.vej PoZa tym Pani Beata
Gaiązkor'vska podpisrtjąc protokół z dnia grudnia
z
2oIz..'' l..to.y. stwierdzono ,,Zestcnv
do elektroterapii, zestny tlo krioterapii parcrmi
czolu or|a: aparai) wyŃai"zy.sttjqce prc1cl
sta}y rnajdąjq się łv oclclzielnym p.omies:czenĄ
oddzielcne sti niędzy sabq parawanami,,
I
i":
ze11a1ia
świ^dka]J który
stwierclził, Źe dla tego t;rpu
załączonych do protestu z dnia 28 gruiJnia
zoiir'
,,ścianka''' nigdy nie nazywa ;go !,para!Vanem,.. Można
rólvnież
::::1
.1est profesjonaiistą w tej dziedzinie, skoro dokony.,vał przekazania
ljlcolU\!f/cll'
PrJ(
Uodzl się ró'r'imieŻ l'vskazać, żt już sama konstrukcja
oznaczenia
zamólvienia, jak i przekazania i odbioru.
tj. ,,parawanółv ścianek działolvych z pĘvt
meblow1'ch" pneczy pnyjętej termino]ogii
:*::11]l'i,'1Tg-o1-ała
KooslruKcJl' tJ' sclanek na zdjęciach
1.'""g'1a
ii']rl:fl'|-F
p,,.' s'ioatun.
24
p!!y!L ę'il9nków komisji konkuiso,,vej rvynika, ze
.i:-=.{l.": ::::::!!?:':nycn Pn:?
faklczńie byĘ
laKtycznle
0ł1y to ł1J€
paralńiĘtkan;rry.1uch#e
".,-'
}Yany 4 t\an!4y' lqgłoqle palarvany. Panif,
!9
7,.żna!.
:::":'J]:-T::':,a
ża."ł,!:
i do tego pomies:czenia,
.,tv(.noa:qc
ocl ra:u na pierwszy ret
';;;;;;'.;;;];H.
oka .n,nrn1trr, :)
nie spelnialy wymagań określanych prze, Prrr"ro iFz,
,lo,rrrqrrh
lyantnkólv
|::':'-'7!'
loKLllo\vycłl - ,,zabiegi bviatlolecmictwa
i elektrolecmicfwa połvinĘ byc tłizietałle lv osobrty-ch
pomies:c:eniarh lbaksacb' posiadajqcych
ścianyo wysokoici' ,o ,ni.riri :i: o'''ri
uno:!iw iajacyc.h stosowanie wspólnej wenty!acji
mechanic=ej'.,' '' Te pcr:ł.łn:riht'Ł'i'''i''-!!.!;:! :
tkaniny.
:
.
"'
-
-
.
1
,,.) rkaniny :amontowane byĘ rn mett olł-y-ch elementach
ż3 r1? _-^+^l-^:_
r'
'
Z_on].e'-/'.gIudnla.201].r._uł,'to
ste!ąźa''';=::"::,::::::
zaplsu.paia-w."i1J''-tsdiż.fd.Ętyc7nie byĘ'tó
Parcnvany byly netalovq rc'n{i. y;c ktńiej umics:c:ony
byi
i ug oriie p3fa11any' ..
PclJ7vĆ)|}' -'^L^--]ll|l_]Jr!
',r'"---.,
materiał' Nie pamiętax., Cł był załłieszony,
cł |ałożonyNa pe-vvno był to biaĘ material. Na
peli}i1o parą'yan nie byl na
stale prz\'fwier&oryy di pog!łosl
taldę_so sformułowania, gdyż
swierc''ono
1
''.
.+.11 p"ru'uny'-
a
n;e sci.nti.
i 1o sru!,r]1
' 9nja l
;::::::::::|.1_"11k|i:n
jedny1llrucim
::;"::T:
T]:'u1,1
'-' "!Ni pr uru(o!(iw
w
-łl44o
w'"a"i*;.r;"";;";r.o"
ró:nic'
]0 l2r. czion]<ołl'ie ,espo{u 'kont,oIn.go zezna!,".
jakG;;;;;;';'' ,''"j;
protokoJe trektowaliśmy
z anrS / r lu grudnia 2aL2r. to kr,vestia przeoczenir nodczrc ni<r.i"
r- "99Ł-J
P lJql
'.J.
do zdjęć.z:Jączon;ch przez or1lr ohljlcę do protesru
z dnia ]3 grudni: 20l2r
Źe w h'akcie przesfuchania za.ólvno_strony,.i"r.
i s*i"atir' _';ff#,";-:1;
komisji konkursorvęj ustrlonoże przedmiorowe
cZ'\nności koniroln;ch. tj' rv dniu grudni:
'dj..i;;i. ;;ł."o'""" *',-o.'. prorird:enia
7
:ol:r'lat..-"r.
oc'*ł.';..;;';;;.';"il;;;
po otrzymaniu do]<umenił
,,W1niki kontroli oflerenta,'z dnia 10 g."a"l" zoi':..,;.';;;;;
20i2r' Nasu'va' się lu."j p).t3nie dleczego
odwoĘąca nie zzłąciyłary"ł'
do pienvszeeo
protesiu z dnia f 8'g11!!a
'ojru
dop19lŁZąś-z_q_s]ą'ly'o'ne..oą.roo.'ao'i.otestu
]0lł,,
z dnia 28 grurlnia
]0]]i. Codzi się ruraj wskaz:ć. ze po orzeprorradzon.".t
prr..l'.t
śrviadkórv zarvni.oskowan.vch pnez
""'j.i'"lr"'..", ze Ż ^:zIzan
odivofują.ę;.t i
ze
pcedstałvione 7''1jęc;a oapowiaaa;ą
,'*"lvi, ń.* orł w dniu kontroli. tj. w dniu 7 grudnia 20 i 2r'
'wskazać
l'-,:o':i''.'::':
nale},
'
,.-"nl.iiid*t'yniJ<a'
.Y::,,-n1;-^wrj+tk]em,kiedyślviądek#;;;;"''.;.,'takiesqścianki
LLlLIolve]
rytto ry-ch materialów nie ma (bra$ćh tnanń'iałrywaiq"!-ch
boksy) i nie bylo lv clnitt
ko1:roli''. Świ:dkowie _ czionkorvie
,.,połu Lon,.oin.;;J,;;;;1l;;;';'.
rakie ściankijakłazdjęciach.
u p"r"ru"nir',ł" niny- że zcala pervnoj6i3
nie rvidziano rr rr:kci.
kontroli, łv url]Ll
dniLr 7/ gTuon1a
gn:dnia lUl2I.
J0t2r. tego
t.go co
.o na
n" zdjęciach.
rdia"io ch' Zatem
Zatemlv
ocenis
o.']-;_ j_+_'_-_'
w ocenie organu
^'-.-'. administracljnego
zdjęcia te nie mogą stanolvić _ r,v
koniekśiie oowoaowprzecnłn}m, v/
Ęm zlviaszcza dokumentu
pl Ęniki kontroli olerenia". uzupehrionego ,u ,ryui.
,u-ołontroIi orzv onisie nłrrrr
;;';;,;'',;
:
1i.1.,,tk".i,t";j;,il":,rr#?*,']"l
,
'
iiilf ';;;;;;;;;.Hil",
lif,,i:n:il::."":
3:"i:'':::1"'*i.:i::::*:,:ffi
iż
U!!rtę \JJIaZKo\vsKa w dacie
kontroli.
zeznań
w pomieszczeniach znajduja
sły134[ąffi p;'i*u
;'::T:^:]:'i.]1*ontekścje
oł' goa
oo'łaaffi
;*lx::':i:]::
1"so.
thkl
iż odwofująca 1nie
-'iprzerjłozyla
'a;ec 'ytóńunyJ
mogłaby to ucz:ynić) a aparatem
bez daiowni]ia_jio]óńićża
dary ich zrobienia.
".;,,,
,i.
*p"ruruuny..
trł p*'idjolvo
^
ni. ..ś
ókeś1ić ścianki
!fr#;.;at' ór''" #; "ff il ;:::
"ń;;;;,;;;#?;;'''#;#;;
urak ;eanozlacznego dowodu
co do
?.5
W
ocenie Dyrektora Dolnośląskiego oddziału
Wojewódzkiego
NFZ
zatem
tlvierdzenie
odwo}ującej. jak i świarlkór'v przez nią
zalvniosko*ony.ń, że w dnitr kontroli, tj.
7 grudnia 20I2r.
- Zestmł do elektrolerctpii, zestcł,v
do krioterapii parami azotu oraz aparaty łvykorzy'ttujqce
prqd
r,mieszczeniu' ocltlzielone byly między sobq parawanami płIt)l
z
-:-!!:,:,,:r*
stJno!v] stlcteglę
obronną, przyjętą na potrzeby niniejszej
sprawy' Godzi się ttrtaj
rórvnieŻ rvskazać' że zapis z protokołu
kontroli'z dnia 7 grurlnia 20t2r. dotycz'ący
cyt. .,Zesłal, clo
e/ektrolerctpii. zegaw r1o l<rio!ąrąąii ĄĄlaa!i a-'.,,
'.-' aparaIy w)korzystŻiące prqcl
oiai'urun;'i
'staly
znaic]t'tia 'łie.u) 9qg-lL
Ą,']ł-;-l-,,-.
'd:aiuęn n'i2,.l-.'
l,l) l]l PvlltlcJ-|.ZenlII.
^ ^. --.:::,:,,
oaflzIe1onp
^A- ^,'-^
.,.
donrecrt^'..-,
,.,
t^'...---.,,
-t -'r- '1eitJ'' uuNurrsrrurc ..wynrKr honirori o'erenta" z dnia
r0 -srudnia 20r2r y
o.inicsięniLl do paraurnglt n za.i. / r''.-:_'.. n została potwierjz""" *
-J;;1":#iT:li:j1il:1'";:i.T;
dniu 7 grudnia 2012r.'".';;;;;;ffi;:;]
co stanowilo teŻ faktycz;y stan zastany w rjniu grudnia
7
2012r.
Świacjkowie' którzy przeprowadzali
u odwoĘącej lv dniu 7 gildnia 2012r. kontrolę są
śwjadkamibezstronnymi, gdyż nie ma.;ą
interesu r'v rozstrzygnięciu przeclmiotowej
sprawy' w
pżeciwieństwie do świadków, zawnioskor'vanych
przez odwołującą. gdyz byli to isą pracownicy
odtvołującej.
'Ijł,:::!?:"':',:
l!ILUIUwl:J
.
iJl:il';
Biorąc po*yższe pod uwagę, pŻedsta\.vione
niespójności ze stro.]y tJdlvohrjącej jal<
i świadkólv
zalvnioskowanych przez odwołują.ą
oro, '1.dńrn..,,n" ,tuui..,l.enia czlonkólv
zespoltt
kontrolnego uznać na'eży' żę.ścianki
w boksacńby! puruńu'l wykonanymi
z lkaniny' co nie
w zarzadzeni'u'
ij. zttbiegi .ś.tviatlolecznicht ct
?ii};,,,:i:r::r":::::'.::::,':"':.
p,,,,t,tt:) u)(. ,.zt?tan? tv osub,ych '',rórónsoz,
puu ie S:_en;t,(,lt /bok.,rtch, p,;,:ncloi.lc.t,lt
ściany o wysokości
,or,r*r.2,a łłl'iuno:liwiajqcych stosotvanie lv'spólnej
"o
,.Nentyltlcji
nechanicznej' Tym samym
odwołująca ni" ,p"łnioło ouz* ,uorunku
ciotyczącego pcmieszczeń
okeślonego Zarządzeniem 53l2'l,lDsoz,
zaśoferta odwoŁ5ącej zcstala odrzucona
prawiciłor.vo. zgodnie z
art. 149 ust' pkt 7 ustawy o s*iua"'"niu.t'.
W odnięsjeniu rlo stanowiska. odlvołującej
niepodzielającego stanorviska komisji, jakoby
na
protest oddalony nie przyshgiwal
plotest wskazać nalezy'' ze przepis
art. 153 ust. 1 ustaw} o
świcdczeniach stanowi.
-'e
v
rcktt postępt,l,ania
,'
,prmrie' .n,', rr"',r,' ,,),r,ir' ,,'
,ii-iri.,r,,
świadczeń Opieki Ztlrowotne' clo czasrt
rnkońcr"ria portępo,r:orin o?"r"rt mo:e
zlo:yć
do konisji
llmotyyo,|any protest
terminie 7 dni cd dnict tlokonania za.skarżonej
czynności'
'1)
Przepis
tego
artyltułu wskazuje, że na czynności
komisji przyslugu.je o|eienio''Vi pfotes1.
nie
Stanowj
zaś.Ze
protest przysługuje na oddalony
ł'cześniejprotest. Podnieśćn",.', ,. ,ioro"'
drugi protest tle ;facto dotyczy zaskarżenia
tej samej czynności komisji. tj. oclrzucenia
ofeny
odlvołujacego' W tym miejscu wskazać
należy'że oalvołujące.j, zgodnie zprzepisem
art. 154 ust.
1 ustarvy o śwjadczęniachprzysfuguje
odlvołanie od .o'rtrr,
Z'vgn jeC la po5lcpo\\3nic \\ 5p'a\vic
zcwarcia lImo\V) o trdzielanie ś*l.;.;:;
ai'l,."",,'ł^tl
';;;
Jak wynika
z
;;'fi;.-
"'
piśmiennictwa i judykatury,
i stlvierdzenia jego porvstania jest ustalenie, istotą badania uszczelbku interesu pra,'vnego
-y "" ,k;;; naruszenia prawa nie nastąpił
r.iszczerbek. Do uszczerbku
intet
zar,vieraniaumórvoudzielani.#rH:;T;:1"..j;5"rrł::Hj:ij;-:j"T?-i;,:x:
Zasad postepowania, i.'ynika z
naruszenia konkretnego
p.ręi,u
p.onuu przez poclmiot prowaclzący
26
postępowanie' Takie ujęcie uszczerbku
interesu prawnego w postępowaniu dotyczącym z.warcia
umów o udzielanie świadczeń opieki zdror.votnej deierminLrje
spo.ou po.iępouuuniu o.gunu
administracyjnego. Dyrektor Dolnośiąskiego oddziału
Wojewódzkiego NFż stwierdzii ze
komisja konkursowa prowadziła postępowanie
w zgodzie z obowiązującymi przepisami oraz
procedurą, zapewniając równe traktowanie
wszystkich świadczeniodar.vców ubiegających się o
zawarcie umowy o udzielanie świadczeń opieki
zclrowotnej oraz ptowadz'ła postępolvanie w
sposób gr.raranrujący zachowanie uczciwei lonklrrennii
---^^ _:^ _^. -l
'.^u-.
":''" .l'll. .sPuwUUowaIo
uszczerbku w inleresie
nr'\łYt\/ń vultv'uJq!lśuJaN
;^'. _:l-_i__ ;''" '
.. --.- (.-'''.J'''
l\J}!lllęZ
lnnvcn
oleTenlow
hlorących udzial
^",.,^"',.^j^^
orzedmiotowvm postępo*/anlu
n^efAń^rr/Ó -;, '
;::^:::::::*"-
w
sprar'vie zawarcia umowy
o
lo
rr
udzielanie świadczeń opieki
Biorąc powyższe pod uwagę Dyrektor Doinośląskiego
oddziału Wojewódzkiego postanowił
orzec jak w sentencji.
POUCZENIE
Na podstawie alt. 154 ust. 4 ustawy o świadczeniach
w brzmieniu obr
zvcl
ustawv
'
dnlu
l; oti'*-*"
20rjr. o znianie
"'i',lJ11lt"Ifi'":rti:iJ:fi1;
z
poz. 1290)
finansowanych ze środków publicznych
"rr"*,
oraz niektórych innych
ustar.v (Dz. IJ.
2013 r.,
związku z ań' 5 ustały zmieniającej od decyzji
nini";s'e.; przysług|e Swiadczeniodawcy
w
odwołanie do
Prezesa..Fulduszu, które na]eŻy.wnieść
za pos."oni"i*.- iy."tto.u Dolnośiąskiegooddzi.JLL
\!'ojewódzkiego NFZ, w terminie 7 dni
od dnia otrrymania nlnie.;sre;
óecyzji.
Dec]'z.ię otrzYmu.jł
l)
2)
Radce prawny Anna Rybczyńska
Po]skie Centrum Zdroq i3 lnsl)lut Mędyczny
Spólka z opraniczoną odpowiedżalnością
ul. Legnicka 61, 5,1-2Ol Wroclaw
ala
27
::-s
:6X
j:,'
jg-
Ź:E
:*t
!e-_
::s
!*i
€s,
::?
:r:
:t€
€g
a;:i
::ł
r
.':i
ał:
-3-:
!!-'
:b:
::ł
€!,
!!_3
::-s
iia
:r:
r 3;
i-t--
s5_3
:"
!:E
Jł-_
aats
ałi
:t--
::
!5-3
:"
r
at;
#
-,'
iE4*
".3i
:'
Ę
E!=
:q
!b;
t 3:
.!:r
EEE
;
:
a-.
F*
55n
ii-"
€s
!i
:5!
E
ł5-.
'Ę! E
:!
!'EC
:E}
:*--
ris
n;*
;;E
!:3
:*i
!Ę:
i;!
s b_.
ł!-'
rłb_
i*-.-
}ł-_
ź3ł
: rii
E
.!-
*d
9r
i!
9€
a
p^
_3
E
.!
i
g
.c
łs
i.a
a;
3€
3i
bł
l
śs
j
i:
!:ł
!:_s
!:Ż
9!-"
l:;
Ż:ż
"!
::ł
!ti
:;:
3:i
!!E
€e
.':E
!: ż
!;3
:TB
;i""
€s
!łi
!iE
:-'
I ;.:
Ł:-g
; P"'
!i
!6-i
;s
i!"
Ł;ł
iaŻi
! Ęł
ł'i
: Ęf
d-T
€
€ą
i3i
i$ś
6a;
!5
t
ztr
*E
*ł
"Ę
9!--
1;!
i!;
&!
!:n
łł"'
!ł'
2:ź
:si
T
!-'-s
: {.:
:-.-:
!
{!
:.
::
ilri*"'
.
!.
!
?
ł:
ai
"s
5:
!ł
ł!
s:
:a
;ł
ai
p€
t!
ł:
!!
!i,
;F
F:
s

Podobne dokumenty